12.07.2018 Views

Sony MHS-TS20 - MHS-TS20 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony MHS-TS20 - MHS-TS20 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony MHS-TS20 - MHS-TS20 Istruzioni per l'uso Slovacco

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Obsah<br />

Register<br />

Príručka<br />

Mobilný HD Snap fotoaparát<br />

<strong>MHS</strong>-TS10/<strong>TS20</strong>/<strong>TS20</strong>K<br />

© 2010 <strong>Sony</strong> Corporation 4-261-656-82(1)<br />

SK


Ako používať túto príručku<br />

Kliknutím na tlačidlo vpravo sa premiestnite priamo na príslušnú stránku.<br />

Tento postup je užitočný vtedy, keď hľadáte funkciu, ktorú si chcete prezrieť.<br />

Obsah<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Vyhľadávanie informácií podľa<br />

funkcie.<br />

Vyhľadávanie informácií podľa<br />

o<strong>per</strong>ácie.<br />

Vyhľadávanie informácií v zozname<br />

položiek Nastavenia.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie informácií podľa<br />

kľúčového slova.<br />

Značky a popisy použité v tejto príručke<br />

Register<br />

V tejto príručke sa poradie o<strong>per</strong>ácií<br />

označuje pomocou šípok (t).<br />

Používajte fotoaparát vo vyznačenom<br />

poradí krokov. Značky sú uvádzané tak,<br />

ako sa zobrazujú v rámci predvoleného<br />

nastavenia fotoaparátu.<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

Predvolené nastavenie je označené<br />

značkou .<br />

Označuje upozornenia a obmedzenia,<br />

ktoré sú dôležité na správne používanie<br />

fotoaparátu.<br />

z Označuje informácie, ktoré je<br />

vhodné vedieť.<br />

2 SK


Informácie o používaní<br />

fotoaparátu<br />

Zálohovanie obsahu vnútornej pamäte<br />

Na zálohovanie údajov vždy urobte záložnú<br />

kópiu.<br />

Informácie o snímaní/prehrávaní a<br />

pripojení<br />

• Predtým, než začnete snímať, urobte<br />

testovací záber, ktorým overíte, či fotoaparát<br />

pracuje správne.<br />

• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu,<br />

ostriekaniu ani ponoreniu do vody. Pred<br />

zapnutím fotoaparátu si prečítajte pokyny v<br />

časti „Odporúčania“ (strana 70).<br />

• Fotoaparát nevystavujte kontaktu s vodou.<br />

Ak do fotoaparátu vnikne voda, môže sa<br />

vyskytnúť porucha. V niektorých prípadoch<br />

sa fotoaparát nebude dať opraviť.<br />

• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do<br />

iného zdroja silného svetla.<br />

• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde<br />

dochádza ku generovaniu silných rádiových<br />

vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát<br />

by nemusel správne zaznamenávať a<br />

prehrávať zábery.<br />

• Používanie fotoaparátu v piesočnom alebo<br />

prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.<br />

• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,<br />

pred používaním fotoaparátu ich utrite<br />

(strana 70).<br />

• Fotoaparátom netraste ani ho nevystavujte<br />

nárazom. Môže to spôsobiť poruchu a<br />

neschopnosť zaznamenať zábery. Nahrávacie<br />

médium sa navyše môže stať nepoužiteľným<br />

alebo sa môžu poškodiť údaje záberu.<br />

• Pri pripájaní fotoaparátu k inému zariadeniu<br />

pomocou kábla dbajte na to, aby ste<br />

konektor vložili správne. Násilným tlačením<br />

konektora do terminálu poškodíte terminál<br />

a môže to spôsobiť poruchu fotoaparátu.<br />

• Prehrávanie videozáznamov, ktoré neboli<br />

nahraté, upravené alebo skomponované na<br />

tomto fotoaparáte, nie je možné zaručiť.<br />

Informácie o teplote fotoaparátu<br />

Vplyvom nepretržitého používania sa môže<br />

fotoaparát zohriať. Nie je to porucha.<br />

Informácie o ochrane pred prehriatím<br />

V závislosti od teploty fotoaparátu a batérie sa<br />

možno nebudú dať nahrávať filmy alebo sa<br />

fotoaparát z dôvodu ochrany automaticky<br />

vypne. Pred vypnutím sa na displeji LCD<br />

zobrazí správa alebo prestane byť možné<br />

nahrávať filmy.<br />

Poznámky týkajúce sa batérií<br />

• Batéria je zabudovaná vo fotoaparáte.<br />

Fotoaparát pred prvým použitím nabite.<br />

• Batériu je možné dobíjať aj v takom prípade,<br />

ak nie je úplne vybitá. Môžete taktiež využiť<br />

čiastočnú kapacitu batérie, aj keď nie je<br />

úplne nabitá.<br />

• Podrobné informácie o vhodných batériách<br />

nájdete na strane 69.<br />

Informácie o displeji LCD a objektíve<br />

• Displej LCD sa vyrába použitím<br />

najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu<br />

sa dá efektívne využiť 99,99 % pixlov. Na<br />

displeji LCD sa však môžu objaviť nepatrné<br />

čierne alebo jasné bodky (bielej, červenej,<br />

modrej a/alebo zelenej farby). Tieto bodky<br />

sú výsledkom normálneho výrobného<br />

procesu a neovplyvňujú snímanie.<br />

Čierne, biele, červené, modré<br />

alebo zelené bodky<br />

• Dlhodobé vystavenie displeja LCD alebo<br />

objektívu priamemu slnečnému žiareniu<br />

môže spôsobiť poruchy. Buďte opatrní pri<br />

ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo<br />

vonkajšom prostredí.<br />

• Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na<br />

displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to<br />

by mohlo spôsobiť poruchu.<br />

• V chladnom prostredí môžu v obraze na<br />

displeji LCD vznikať závoje. Nie je to<br />

porucha.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

Pokračovanie r<br />

3 SK


Informácie o kompatibilite obrazových<br />

údajov<br />

• Tento fotoaparát podporuje „formát MP4“<br />

ako formát súboru videozáznamu. Preto nie<br />

je možné prehrávať videozáznamy nahraté<br />

týmto fotoaparátom na zariadeniach, ktoré<br />

nepodporujú „formát MP4“.<br />

• Tento fotoaparát nepodporuje „formát<br />

AVCHD“ a preto nie je kompatibilný s<br />

prehrávaním a nahrávaním videozáznamov<br />

vo „formáte AVCHD“ ako napríklad<br />

digitálna HD videokamera.<br />

• Statické obrázky zaznamenané týmto<br />

fotoaparátom sú skomprimované/<br />

zaznamenané vo formáte JPEG. Prípona<br />

súboru je „.JPG“.<br />

• Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu<br />

štandardu DCF (Design rule for Camera<br />

File system), ktorý vytvorila asociácia<br />

JEITA (Japan Electronics and Information<br />

Technology Industries Association).<br />

• Spoločnosť <strong>Sony</strong> nezaručuje, že fotoaparát<br />

bude prehrávať zábery nasnímané alebo<br />

upravené iným zariadením alebo že iné<br />

zariadenie bude prehrávať zábery nasnímané<br />

fotoaparátom.<br />

Upozornenie na ochranu autorských<br />

práv<br />

Televízne programy, filmy, videokazety a<br />

ďalšie materiály môžu byť chránené<br />

autorskými právami. Neautorizovaným<br />

snímaním takýchto materiálov sa môžete<br />

dopustiť viacerých porušení zákonov o<br />

autorských právach.<br />

Poznámky týkajúce sa prehrávania<br />

videozáznamov na iných zariadeniach<br />

Fotoaparát je kompatibilný s hlavným<br />

profilom MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile<br />

pre záznam v kvalite obrazu s vysokým<br />

rozlíšením (HD). Preto nie je možné prehrávať<br />

snímky zaznamenané v kvalite obrazu s<br />

vysokým rozlíšením (HD) na fotoaparáte na<br />

zariadeniach, ktoré nie sú kompatibilné s<br />

MPEG-4 AVC/H.264.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

Poškodenie obsahu alebo zlyhanie<br />

snímania bez náhrady<br />

Spoločnosť <strong>Sony</strong> nemôže kompenzovať<br />

nemožnosť záznamu alebo stratu, či<br />

poškodenie zaznamenaného obsahu z dôvodu<br />

zlyhania fotoaparátu alebo záznamového<br />

média ap.<br />

Obrázky použité v tejto príručke<br />

• Obrázky použité v tejto príručke sú<br />

reprodukované obrázky, a nie sú to skutočné<br />

fotografie nasnímané týmto fotoaparátom.<br />

• Vzhľad a technické parametre sa môžu<br />

zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.<br />

4 SK


Život s „Bloggie“<br />

Zachyťte svoj život<br />

Obsah<br />

Na párty<br />

Zaznamenáva statické zábery v<br />

maximálnom rozlíšení 12M (4128 × 3096)<br />

a videozáznamy v maximálnom rozlíšení<br />

1920 × 1080 30p vo formáte full highvision<br />

(strana 36, 37). Počas nahrávania<br />

videozáznamu môžete tiež zaznamenávať<br />

statické zábery (strana 31).<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Počas prechádzky<br />

Vezmite si so sebou kompaktné zariadenie<br />

„Bloggie“ kamkoľvek a kedykoľvek.<br />

Vyberte ho, a len tak nahrávajte.<br />

Register<br />

Na výlete<br />

Pripevnite objektív 360 Video k<br />

zariadeniu „Bloggie“ a snímajte<br />

vzrušujúce 360 stupňové panoramatické<br />

snímky sveta okolo vás. Vychutnajte si 360<br />

stupňové panoramatické snímky pri<br />

prehrávaní pomocou softvéru Bloggie,<br />

ktorý je nahratý vo vnútornej pamäti<br />

(strana 34). (iba pre <strong>MHS</strong>-<strong>TS20</strong>K).<br />

Pokračovanie r<br />

5 SK


Podeľte sa o svoj život<br />

Obsah<br />

Pripojte ho k TV prijímaču<br />

Pripojte svoje zariadenie „Bloggie“ k TV<br />

prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva<br />

sa osobitne) a vychutnajte si obrázky na<br />

veľkej obrazovke (strana 60).<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Importujte a odovzdávajte<br />

zachytené momenty<br />

Snímky môžete jednoducho a intuitívne<br />

odovzdávať pomocou softvéru Bloggie,<br />

ktorý je nahratý vo vnútornej pamäti<br />

(strana 24, 50).<br />

Môžete si tiež vopred vybrať, ktoré<br />

obrázky chcete odovzdávať, a na ktorú<br />

stránku zdieľania (Share it Later)<br />

(strana 43).<br />

Register<br />

6 SK


Obsah<br />

Informácie o používaní fotoaparátu<br />

Začíname<br />

Ako používať túto príručku···································· 2<br />

Informácie o používaní fotoaparátu ······················ 3<br />

Život s „Bloggie“ ··················································· 5<br />

Vyhľadávanie o<strong>per</strong>ácií········································· 10<br />

Vyhľadávanie nastavení ······································ 11<br />

Popis jednotlivých častí ······································ 13<br />

Zoznam tlačidiel/ikon zobrazených na displeji ··· 14<br />

Ako držať fotoaparát ··········································· 16<br />

Ako používať dotykový panel······························ 18<br />

Kontrola dodávaného príslušenstva ··················· 20<br />

Nabíjanie fotoaparátu·········································· 21<br />

Inštalácia softvéru ··············································· 24<br />

Nastavenie jazyka a hodín ·································· 26<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

Snímanie<br />

Snímanie (statické zábery) ·································· 28<br />

Snímanie (videozáznamy)···································· 30<br />

Priblíženie···························································· 32<br />

Self-Timer···························································· 33<br />

Snímanie záberov 360 Video (len pre<br />

<strong>MHS</strong>-<strong>TS20</strong>K) ······················································· 34<br />

Photo Size··························································· 36<br />

Movie Size··························································· 38<br />

7 SK


Prezeranie<br />

Počítač<br />

Prezeranie ··························································· 39<br />

Priblíženie pri prehrávaní····································· 41<br />

Delete·································································· 42<br />

Share it Later······················································· 43<br />

Ovládanie hlasitosti············································· 45<br />

Odporúčané počítačové prostredie ···················· 46<br />

Používanie softvéru Bloggie································ 48<br />

Importovanie záberov do počítača ····················· 49<br />

Odovzdávanie snímok do multimediálnej<br />

služby·································································· 50<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Nastavenia<br />

Nastavovanie položiek ········································ 11<br />

Register<br />

Televízor<br />

Prezeranie záberov na obrazovke televízora ······ 60<br />

Riešenie problémov<br />

Riešenie problémov ············································ 62<br />

Výstražné indikátory a správy ····························· 66<br />

8 SK


Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Iné<br />

Register<br />

Počet statických snímok a doba videozáznamu,<br />

ktorú možno zaznamenať ··································· 68<br />

Vstavaná batéria ················································· 69<br />

Odporúčania ······················································· 70<br />

Špecifikácie························································· 72<br />

Register······························································· 74<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Register<br />

9 SK


Vyhľadávanie o<strong>per</strong>ácií<br />

Snímanie statických<br />

záberov<br />

Snímanie<br />

videozáznamov<br />

Snímanie (statické zábery)································ 28<br />

Snímanie (videozáznamy) ································· 30<br />

Zmena veľkosti snímky Photo Size ····························································· 36<br />

Movie Size ····························································· 38<br />

Odstránenie záberov Delete······································································ 42<br />

Format ···································································· 58<br />

Zobrazovanie<br />

zväčšených záberov<br />

Priblíženie pri prehrávaní··································· 41<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Zmena nastavenia<br />

hodín<br />

Date & Time Setting············································ 59<br />

Register<br />

Inicializácia nastavení Initialize··································································· 55<br />

Zobrazenie na<br />

obrazovke TV prijímača<br />

Pripojenie pomocou kábla HDMI<br />

(predáva sa osobitne)········································· 60<br />

Označenie obrázkov na<br />

odovzdanie<br />

Share it Later ························································ 43<br />

Snímanie 360<br />

stupňového záberu (len<br />

pre <strong>MHS</strong>-<strong>TS20</strong>K)<br />

Objektív 360 Video·············································· 34<br />

10 SK


Vyhľadávanie nastavení<br />

Nastavovanie položiek<br />

Obsah<br />

V dole uvedenej tabuľke označuje značka nastavenia, ktoré sa dajú meniť, zatiaľ čo<br />

značka – označuje nastavenia, ktoré nie je možné meniť.<br />

Položky Režim snímania Režim prehrávania<br />

Protect –<br />

Beep<br />

Language Setting<br />

Demo Mode<br />

Initialize<br />

HDMI Output<br />

LUN Settings<br />

Format<br />

Date & Time Setting<br />

Ako nastaviť položky<br />

1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)<br />

2 Klepnite na (Settings).<br />

Pokračovanie r<br />

11 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

3 Klepnite na položky.<br />

Zobrazenými položkami sa posúvate<br />

potiahnutím obrazovky LCD hore a dole<br />

pomocou prsta.<br />

Obsah<br />

4 Klepnite na požadovaný režim.<br />

5 Klepnite na tlačidlo [Back].<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

12 SK


Popis jednotlivých častí<br />

A Reproduktor<br />

B Objektív<br />

C Háčik na remienok na zápästie<br />

D Obrazovka LCD/dotykový panel<br />

E Tlačidlo videozáznamu<br />

F Mikrofón<br />

G Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)<br />

• Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF<br />

(Napájanie) na dlhšie ako 7 sekúnd<br />

vypnete fotoaparát.<br />

H Kontrolka nabíjania<br />

I Tlačidlo (Spúšť)<br />

J Objímka na statív<br />

K (USB) konektor<br />

L Kryt konektora<br />

M HDMI OUT konektor (60)<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

13 SK


Zoznam tlačidiel/ikon<br />

zobrazených na displeji<br />

Na displeji sa zobrazujú tlačidlá a ikony, ktoré indikujú stav fotoaparátu.<br />

Obsah<br />

V pohotovostnom režime pre snímanie<br />

Tlačidlá<br />

Displej<br />

Indikácia<br />

Nastavenia<br />

Mierka priblíženia<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Pri snímaní videozáznamov<br />

Pri prehrávaní<br />

Samospúšť<br />

Prepínanie veľkosti snímky<br />

Prehrávanie<br />

Rýchle pretáčanie vzad/<br />

prehrávanie/rýchle pretáčanie<br />

vpred<br />

Register<br />

Vymazať<br />

Share it later<br />

Úprava hlasitosti<br />

Hlasitosť<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

Ikony<br />

Displej<br />

Indikácia<br />

Zostávajúca kapacita batérie<br />

Upozornenie na nízku<br />

kapacitu batérie<br />

Photo Size (pomer strán/<br />

rozlíšenie)<br />

Movie Size (rozlíšenie pri<br />

vertikálnom snímaní/<br />

snímková frekvencia)<br />

Samospúšť<br />

15000 Počet zaznamenateľných<br />

statických obrázkov<br />

z<br />

Uzamknutie AE/AF<br />

00:00:12 Zostávajúci čas záznamu<br />

0:12 Čas záznamu (m:s)<br />

2011-1-1<br />

9:30 AM<br />

z<br />

Zaznamenaný dátum/čas<br />

prehrávaného obrázka<br />

Počas nahrávania<br />

videozáznamu<br />

Pokračovanie r<br />

14 SK


Displej Indikácia<br />

Share it later<br />

Ochrana<br />

Výstraha pred prehriatím<br />

00:00:12 Počítadlo<br />

Obsah<br />

Poznámky<br />

• Indikácie a ich umiestnenie sú približné a<br />

líšia sa od toho, čo v skutočnosti vidíte.<br />

• Zobrazenie obrazovky sa mení na<br />

horizontálne a vertikálne v závislosti od<br />

otočenia fotoaparátu.<br />

• Zobrazenie na obrazovke zmizne<br />

automaticky po približne 4 sekundách.<br />

Zobrazovanie/nezobrazovanie môžete<br />

zmeniť poklepaním na obrazovku LCD.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

15 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Ako držať fotoaparát<br />

• Dávajte pozor, aby ste pri snímaní prstom neblokovali objektív alebo mikrofón.<br />

Obsah<br />

• Nedržte konektor USB.<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

• Pripnite remienok k fotoaparátu a prevlečte ním ruku, aby ste predišli poškodeniu<br />

fotoaparátu následkom pádu.<br />

Háčik<br />

Pokračovanie r<br />

16 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

zSnímanie videozáznamov, keď držíte fotoaparát<br />

vertikálne<br />

Zaznamenávajú sa portrétové snímky. Na ľavej a pravej strane obrazovky sa pri<br />

prehrávaní na televízore alebo počítači zobrazia čierne pásy. Je to užitočné pri<br />

snímaní portrétových objektov.<br />

Obsah<br />

Register<br />

17 SK


Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Ako používať dotykový panel<br />

Fotoaparát môžete obsluhovať poklepaním na tlačidlá na obrazovke LCD alebo<br />

potiahnutím obrazovky.<br />

Obsah<br />

Poznámka<br />

• Pri obsluhe nepoužívajte predmety s ostrým hrotom, ako je <strong>per</strong>o alebo necht.<br />

Výber položiek (Klepnutie)<br />

Zľahka sa prstom dotknite tlačidiel alebo položiek na obrazovke.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Posúvanie obrazovky (Potiahnutie)<br />

Register<br />

Prstom sa dotknite a posuňte obrazovku.<br />

Potiahnite nahor<br />

Uvoľnite prst<br />

18 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Rýchle zobrazenie ďalšej obrazovky (Listovanie)<br />

Obrazovku ťahajte rýchlo. Poklepaním prstom obrazovku zastavíte.<br />

Obsah<br />

Register<br />

19 SK


Kontrola dodávaného<br />

príslušenstva<br />

• Kábel USB (1)<br />

Obsah<br />

• Objektív 360 Video VCL-BPP2 (1)/puzdro na Objektív 360 Video (1)<br />

(len pre <strong>MHS</strong>-<strong>TS20</strong>K)<br />

• Remienok na zápästie (1)<br />

• Softvér (strana 24, 48)<br />

Vnútorná pamäť tohto fotoaparátu obsahuje nasledujúce položky.<br />

– Softvér Bloggie (aplikačný softvér)<br />

– Príručka k zariadeniu Bloggie (tento návod)<br />

• Návod na používanie (1)<br />

• Dôležitá poznámka (1)<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

20 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Nabíjanie fotoaparátu<br />

Batéria fotoaparátu sa priebežne dobíja vždy, keď je fotoaparát pripojený k spustenému<br />

počítaču.<br />

Obsah<br />

1 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie)<br />

vypnete fotoaparát.<br />

2 Zatlačte časť s nápisom „PUSH“ v spodnej<br />

časti fotoaparátu.<br />

Konektor USB sa vysunie tak, ako je to zobrazené na<br />

ilustrácii.<br />

Tlačidlo ON/OFF<br />

(Napájanie)<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

PUSH<br />

konektor USB<br />

Register<br />

3 Pripojte fotoaparát k počítaču, ktorý je<br />

zapnutý, pomocou kábla USB (dodáva sa).<br />

Kontrolka nabíjania sa rozsvieti na oranžovo a začne<br />

sa nabíjať.<br />

Keď kontrolka nabíjania zhasne, nabíjanie je<br />

dokončené.<br />

• Kontrolka nabíjania môže zhasnúť aj vtedy, keď teplota<br />

nespĺňa odporúčanú prevádzkovú teplotu (10°C až 30°C).<br />

Kontrolka nabíjania<br />

Kábel USB<br />

(dodáva sa)<br />

Úplne ho zasuňte<br />

4 Keď sa nabíjanie dokončí, zrušte USB pripojenie medzi fotoaparátom a<br />

počítačom.<br />

• Po dokončení vyššie uvedeného postupu nainštalujte softvér Bloggie (nahratý vo vnútornej<br />

pamäti).<br />

Pokračovanie r<br />

21 SK


Poznámky<br />

• Kým je fotoaparát pripojený k počítaču, nemôžete s ním pracovať. Pred používaním fotoaparátu<br />

ho nezabudnite odpojiť.<br />

• Pri pripájaní fotoaparátu k počítaču nepoužívajte hrubú silu. Mohli by ste poškodiť fotoaparát<br />

alebo počítač.<br />

• Keď pripojíte fotoaparát k notebooku, ktorý nie je napojený na zdroj striedavého prúdu, batéria<br />

notebooku sa môže rýchlo vybiť. Nenechávajte fotoaparát pripojený k počítaču na dlhšiu dobu.<br />

• Nabíjanie batérie alebo pripojenie na upravovaných alebo skladaných počítačoch nie je zaručené.<br />

V závislosti od použitého zariadenia USB nemusí nabíjanie fungovať správne.<br />

• Ak dlhšiu dobu neplánujete fotoaparát používať, nabite fotoaparát raz za 6 až 12 mesiacov, aby sa<br />

zachovala výkonnosť batérie.<br />

Zrušenie pripojenia USB<br />

Postup uvedený v krokoch 1 až 3 nižšie je potrebné vykonať ešte predtým, než:<br />

• Odpojíte kábel USB.<br />

• Vypnete fotoaparát.<br />

1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na paneli<br />

úloh.<br />

2 Kliknite na položku (USB Mass Storage<br />

Device) t [Stop].<br />

3 V okne potvrdenia potvrďte zariadenie, potom<br />

kliknite na tlačidlo [OK].<br />

Ikona odpojenia<br />

Windows Vista<br />

Windows XP<br />

Poznámka<br />

• Ak používate počítač Macintosh, pred odpojením fotoaparátu od počítača potiahnite a presuňte<br />

ikonu jednotky do ikony „Trash“.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

zZasunutie konektora USB<br />

Zatlačte konektor USB späť v smere<br />

šípky, kým nezacvakne.<br />

Pokračovanie r<br />

22 SK


zAko dlho trvá nabitie fotoaparátu?<br />

Čas nabíjania<br />

Čas úplného nabitia<br />

Približne 200 min.<br />

• Čas potrebný na nabitie úplne vybitej batérie pri teplote 25 °C. Nabíjanie môže za určitých<br />

okolností alebo podmienok trvať dlhšie.<br />

zAko dlho môžem snímať alebo prehrávať obrázky?<br />

Štandardná životnosť batérie<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Čas záznamu* 1<br />

Čas nepretržitého záznamu* 2<br />

Čas typického záznamu* 3<br />

Čas prehrávania<br />

Približne 150 min.<br />

Približne 120 min.<br />

Približne 70 min.<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

* 1 Čas záznamu je čas pri nastavenej veľkosti snímky na [1280×720 30p].<br />

* 2 Čas nepretržitého záznamu zobrazuje približný čas, ktorý je k dispozícii pri plne nabitej<br />

batérii. Nepretržité snímanie videozáznamov je možné približne počas 29 minút. Snímanie<br />

sa tiež automaticky zastaví, aby veľkosť súboru neprekročila 2 GB.<br />

* 3 Čas typického záznamu zobrazuje približný čas, ktorý je k dispozícii pri plne nabitej batérii,<br />

keď opakujete spustenie/zastavenie snímania, vypínanie a zapínanie fotoaparátu a<br />

približovanie.<br />

Register<br />

zKontrola zostávajúcej kapacity batérie<br />

Indikátor zvyšnej kapacity sa zobrazuje v pravej hornej časti obrazovky LCD.<br />

Vysoké<br />

Nízke<br />

• Za určitých okolností sa nemusí zobraziť správny indikátor zvyšného napätia batérie.<br />

• Ak je fotoaparát napájaný z batérie a nepoužívate ho približne 5 minút, automaticky sa<br />

vypne, aby sa predišlo vybitiu batérie (funkcia automatického vypnutia).<br />

• Obrazovka Nastavenie jazyka/hodín sa zobrazí, keď fotoaparát prvý krát zapnete<br />

(strana 26).<br />

• Trvá približne jednu minútu, kým sa zobrazí správny indikátor zostávajúcej kapacity batérie.<br />

23 SK


Inštalácia softvéru<br />

Pomocou softvéru Bloggie (je nahratý vo vnútornej pamäti) môžete robiť nasledovné.<br />

– Importovať obrázky nasnímané fotoaparátom do počítača a prehrávať ich.<br />

– Odovzdávať snímky do sieťovej služby.<br />

1 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie)<br />

zapnete fotoaparát.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Tlačidlo ON/OFF<br />

(Napájanie)<br />

2 Pripojte fotoaparát (zapnutý) k počítaču (strana 21).<br />

Keď je pripojenie USB dokončené, na LCD obrazovke fotoaparátu sa zobrazí správa<br />

[Mass Storage].<br />

3 Aktivovanie inštalačného programu.<br />

Windows 7<br />

1 Kliknite na možnosť [Open folder to view files] na<br />

obrazovke automatického prehrávania.<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

2 Dvakrát kliknite na súbor<br />

„Setup_Bloggie_Windows.exe“ v priečinku.<br />

Windows Vista/Windows XP<br />

1 Kliknite na položku [Setup Bloggie Software] na<br />

obrazovke automatického prehrávania.<br />

Pokračovanie r<br />

24 SK


• Ak sa obrazovka automatického prehrávania nezobrazí, kliknite na možnosť [Start] t<br />

[Computer] (v systéme Windows XP kliknite na možnosť [My Computer]), a potom dvakrát<br />

kliknite na súbor [Bloggie Software] t „Setup_Bloggie_Windows.exe“.<br />

Macintosh<br />

1 Dvakrát kliknite na ikonu [BLOGGIE_SW].<br />

Obsah<br />

2 Dvakrát kliknite na súbor [Setup Bloggie<br />

Mac.dmg].<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

3 Dvakrát kliknite na ikonu „Bloggie“.<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

4 Kliknite na [Install] a postupujte podľa<br />

inštrukcií na obrazovke, aby ste dokončili<br />

inštaláciu.<br />

Register<br />

5 Po dokončení inštalácie zrušte pripojenie USB<br />

medzi fotoaparátom a počítačom (strana 22).<br />

• Podrobnejšie informácie o softvéri Bloggie nájdete na strane 48.<br />

Poznámky<br />

• Ak zapnete alebo reštartujete počítač, kým je k nemu pripojený fotoaparát, môže to spôsobiť<br />

poruchu fotoaparátu. V takomto prípade stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF (Napájanie) na<br />

dlhšie ako 7 sekúnd a vypnite fotoaparát. Pred zapnutím alebo reštartovaním počítača od neho<br />

odpojte fotoaparát.<br />

• Aj keď z priečinka [Bloggie Software] vymažete súbory, ako napríklad<br />

„Setup_Bloggie_Windows.exe“/„Setup_Bloggie_Mac.dmg“, kapacita nahrávania fotoaparátu sa<br />

tým nezvýši.<br />

25 SK


Nastavenie jazyka a hodín<br />

1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).<br />

Fotoaparát sa zapne.<br />

Keď prvý raz zapnete fotoaparát, prehrá sa video s<br />

ukážkou.<br />

Obsah<br />

2 Vyberte požadovaný jazyk a potom klepnite na tlačidlo [Next].<br />

3 Vyberte požadovaný formát zobrazenia dátumu<br />

a potom klepnite na tlačidlo [Next].<br />

Tlačidlo ON/OFF<br />

(Napájanie)<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

4 Vyberte nastavenie denného svetla [On]/[Off] a<br />

potom klepnite na tlačidlo [Next].<br />

5 Posúvajte každú položku nahor alebo nadol,<br />

aby ste nastavili požadovaný dátum a čas, a<br />

klepnite na [OK].<br />

Polnoc sa označuje ako 12:00 AM a poludnie ako<br />

12:00 PM.<br />

Register<br />

Pokračovanie r<br />

26 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

zOpätovné nastavenie dátumu a času<br />

Klepnite na tlačidlo (Settings) a vyberte položku [Date & Time Setting]<br />

(strana 59).<br />

Obsah<br />

Register<br />

27 SK


Snímanie (statické zábery)<br />

1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).<br />

Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)<br />

Obsah<br />

2 Vytvorte kompozíciu záberu.<br />

Uistite sa, že prstami nezakrývate objektív.<br />

Dotknutím a podržaním tlačidla T na paneli T/W<br />

(priblíženie) obraz priblížite, a dotknutím a<br />

podržaním tlačidla W obraz vzdialite.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

3 Stlačte tlačidlo (Spúšť) do polovice.<br />

Keď je obraz zaostrený, ozve sa pípnutie a<br />

rozsvieti sa indikátor z (uzamknutie AE/AF) v<br />

hornej časti obrazovky.<br />

Indikátor uzamknutia AE/AF<br />

Tlačidlo (Spúšť)<br />

Register<br />

4 Zatlačte tlačidlo (Spúšť) až na doraz.<br />

Pokračovanie r<br />

28 SK


zAk snímate statický záber predmetu, na ktorý je ťažké<br />

zaostriť<br />

• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 10 cm.<br />

• Keď fotoaparát nedokáže zaostriť na objekt automaticky, indikátor uzamknutia AE/AF sa<br />

zmení na pomalé blikanie a nebude pípať. Zmeňte kompozíciu záberu.<br />

• V nasledovných prípadoch môže byť zaostrovanie zložité:<br />

– Vzdialený objekt za nedostatočných svetelných podmienok.<br />

– Slabý kontrast medzi snímaným objektom a pozadím.<br />

– Objekt sa sleduje cez sklo.<br />

– Objekt sa rýchlo pohybuje.<br />

– V zábere je odrážajúce sa svetlo alebo lesklé povrchy.<br />

–Objekt bliká.<br />

– Objekt osvetlený zozadu.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

zKeď snímate portrét<br />

• Keď fotoaparát detekuje tváre, objavia sa biele<br />

rámčeky a zaostrenie a expozícia sa automaticky<br />

prispôsobí tváram.<br />

• Pri stlačení tlačidla (Spúšť) do polovice sa<br />

rámček sa sfarbí nazeleno, keď sú tváre zaostrené.<br />

• V závislosti od podmienok snímania fotoaparát<br />

nemusí rozpoznávať tváre.<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

29 SK


Snímanie (videozáznamy)<br />

1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).<br />

Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)<br />

Obsah<br />

2 Vytvorte kompozíciu záberu.<br />

Uistite sa, že prstami nezakrývate objektív.<br />

Stlačením a podržaním tlačidla T na paneli T/W<br />

(priblíženie) obraz priblížite, a stlačením a<br />

podržaním tlačidla W obraz vzdialite.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

3 Stlačte tlačidlo videozáznamu.<br />

Opätovným stlačením tlačidla videozáznamu ukončíte<br />

snímanie videozáznamu.<br />

Tlačidlo videozáznamu<br />

Register<br />

Poznámky<br />

• Nepretržité snímanie je možné približne počas 29 minút.<br />

• Maximálna veľkosť jedného súboru videozáznamu je približne 2 GB. Snímanie sa zastaví skôr<br />

ako po 29 minútach, ak veľkosť súboru dosiahne približne 2 GB počas snímania videozáznamu.<br />

Pokračovanie r<br />

30 SK


zSnímanie statických obrázkov počas nahrávania<br />

videozáznamu<br />

• Počas nahrávania videozáznamu stlačte tlačidlo (Spúšť) až na doraz.<br />

• Zaznamenaný statický záber sa zobrazí v malom na LCD obrazovke fotoaparátu.<br />

Obsah<br />

• V závislosti od veľkosti videozáznamu sú veľkosti snímok nasledovné.<br />

– 1920 × 1080 30p: (1920 × 1080)<br />

– 1280 × 720 30p/60p: (1280 × 720)<br />

zAkým spôsobom nahráva tento fotoaparát?<br />

Pri MPEG-4 AVC/H.264, fotoaparát podporuje obrázky vo vysokom rozlíšení pri<br />

efektívnom celkovom počte riadkov obrazu 1080 alebo 720. Počet pixlov<br />

zaznamenaného obrazu je 1920 × 1080 alebo 1280 × 720, približne 30 alebo<br />

60 snímok za sekundu, a obraz sa zaznamenáva v progresívnom režime.<br />

• MPEG: Moving Picture Ex<strong>per</strong>ts Group<br />

• AVC: Advanced Video Codec<br />

MPEG-4 AVC/H.264 je štandard pre videokamery, ktorý používa vysoko efektívnu<br />

technológiu kódovania pre komprimovanie snímok na zaznamenávanie snímok s<br />

vysokým rozlíšením (HD). V porovnaní s existujúcimi technológiami kódovania pre<br />

komprimovanie snímok, MPEG-4 AVC/H.264 dokáže komprimovať snímky ešte<br />

efektívnejšie.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

31 SK


Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Priblíženie<br />

Počas snímania môžete zväčšiť obrázok. Funkcia priblíženia tohto fotoaparátu dokáže<br />

zväčšovať obrázky až 4-násobne.<br />

Obsah<br />

1 Stlačte a podržte tlačidlo T alebo W.<br />

Stlačením a podržaním tlačidla T obraz priblížite,<br />

stlačením a podržaním tlačidla W obraz vzdialite.<br />

Strana T<br />

Strana W<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Poznámky<br />

• Na tomto fotoaparáte je k dispozícii iba digitálne priblíženie.<br />

• Pri používaní funkcie priblíženia možno nebudete môcť hladko približovať a vzďaľovať obrázky.<br />

• Kvalita obrazu sa digitálnym spracovaním zhorší.<br />

Register<br />

32 SK


Self-Timer<br />

1 Klepnite na tlačidlo (Self-Timer) na<br />

obrazovke pohotovostného režimu<br />

snímania.<br />

Klepnite na LCD obrazovku, keď sa neukáže<br />

zobrazenie obrazovky.<br />

2 Klepnite na požadovaný režim.<br />

(Off) Samospúšť sa nepoužíva.<br />

(2 sek) Slúži na nastavenie 2-sekundového oneskorenia samospúšte.<br />

Keď stlačíte tlačidlo (Spúšť) alebo tlačidlo videozáznamu,<br />

ikona samospúšte začne blikať a po zaznení rýchleho pípania<br />

urobí fotoaparát snímku.<br />

(10 sek) Slúži na nastavenie 10-sekundového oneskorenia samospúšte.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

33 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Snímanie záberov 360 Video (len<br />

pre <strong>MHS</strong>-<strong>TS20</strong>K)<br />

Pripevnením dodaného objektívu 360 Video k fotoaparátu<br />

môžete snímať 360 stupňové zábery priestoru okolo<br />

fotoaparátu.<br />

Obsah<br />

1 Vyberte objektív 360 Video z puzdra.<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

2 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).<br />

Register<br />

3 Pripevnite objektív 360 Video k fotoaparátu v<br />

smere zobrazenom na ilustrácii.<br />

• Fotoaparát sa automaticky prepne do režimu „360 Video“ a<br />

na obrazovke LCD sa zobrazí kruhový obraz.<br />

Tlačidlo ON/OFF<br />

(Napájanie)<br />

4 Začnite snímať (strana 28, 30).<br />

Poznámky<br />

• Objektív 360 Video počas snímania nepripevňujte ani nevyberajte.<br />

• Veľkosť statického záberu je pevne nastavená na 8M (16:9), a veľkosť videozáznamu na 1920 ×<br />

1080 30p.<br />

• Keď k fotoaparátu pripevníte objektív 360 Video, nemôžete používať priblíženie ani nastavenia.<br />

• Fotoaparát nikdy nedržte len za objektív 360 Video.<br />

Pokračovanie r<br />

34 SK


zVertikálne postavenie fotoaparátu<br />

Pripevnite spodnú časť puzdra na Objektív 360<br />

Video k spodnej časti fotoaparátu.<br />

Obsah<br />

zVybratie objektívu 360 Video<br />

Potiahnite objektív 360 Video opačným smerom ako pri pripevňovaní.<br />

Zobrazenie záberov 360 Video<br />

Zábery 360 Video môžete prehrávať na počítači pomocou softvéru Bloggie. Podrobnejšie<br />

informácie o inštalácii softvéru Bloggie nájdete na strane 24.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Záber prehrávaný na<br />

tomto fotoaparáte<br />

Záber prehrávaný na počítači pomocou<br />

softvéru Bloggie<br />

Register<br />

Kruhový obraz<br />

Záber 360 Video<br />

Poznámky<br />

• Skonvertované zábery 360 Video nemôžete zobraziť iba pomocou fotoaparátu.<br />

• Keď konvertujete a prehrávate zábery 360 Video, rozlíšenie prehrávaných záberov je nižšie ako<br />

pri normálnych záberoch.<br />

35 SK


Photo Size<br />

Veľkosť fotografie stanovuje veľkosť obrazového súboru, ktorý sa zaznamená počas<br />

zhotovovania záberu.<br />

Čím väčšia je veľkosť obrázka, tým detailnejšia bude jeho reprodukcia po vytlačení<br />

obrázka vo veľkoformátovej tlačiarni. Čím menšia je veľkosť fotografie, tým viac snímok<br />

možno zaznamenať.<br />

1 Klepnite na tlačidlo (Prepínanie veľkosti<br />

záberu) na obrazovke pohotovostného<br />

režimu snímania.<br />

Klepnite na LCD obrazovku, keď sa neukáže<br />

zobrazenie obrazovky.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

2 Klepnite na požadovanú veľkosť z ponuky [Photo Size].<br />

Photo Size Návod na použitie Počet<br />

záberov<br />

(4128×3096) Pre výtlačky do formátu A3+<br />

Menej<br />

Tlač<br />

Vysoká<br />

kvalita<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

(3840×2160) Na prezeranie na televízore s<br />

vysokým rozlíšením a pre výtlačky<br />

do veľkosti A4<br />

Register<br />

(1920×1080) Na prezeranie na televízore s<br />

vysokým rozlíšením<br />

Viac<br />

Nízka<br />

kvalita<br />

Poznámka<br />

• Keď tlačíte statické snímky s pomerom strán 16:9, obidva okraje sa môžu orezať.<br />

zKeď vyberiete (4128 × 3096)<br />

Pomer strán sa pri snímaní záberov prepne na 4:3.<br />

Pokračovanie r<br />

36 SK


zInformácie o „kvalite obrázku“ a „veľkosti obrázku“<br />

Digitálna snímka je zložená z malých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.<br />

Ak obsahuje veľký počet pixlov, obrázok je väčší, zaberie väčšie množstvo pamäte a<br />

zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť obrázku“ sa udáva počtom pixlov. Hoci<br />

na obrazovke fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa čas potrebný na<br />

spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na<br />

obrazovke počítača.<br />

Popis pixlov a veľkosti obrázku<br />

1 Veľkosť obrázku: 12M<br />

4128 pixlov × 3096 pixlov = 12 780 288 pixlov<br />

2 Veľkosť obrázku: 2M<br />

1920 pixlov × 1080 pixlov = 2 073 600 pixlov<br />

Pixely<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Pixel<br />

Veľké množstvo pixlov<br />

(Vysoká kvalita obrázku a veľká veľkosť súboru)<br />

Malý počet pixlov<br />

(Nižšia kvalita obrázku, ale malá veľkosť súboru)<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

37 SK


Movie Size<br />

Čím väčšia je veľkosť videozáznamu, tým vyššia je kvalita videozáznamu.<br />

Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom budú zaznamenané v hlavnom profile<br />

MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile, približne 30 alebo 60 snímok za sekundu, v<br />

progresívnom režime, v AAC LC, vo „formáte MP4“.<br />

1 Klepnite na tlačidlo (Prepínanie veľkosti<br />

záberu) na obrazovke pohotovostného<br />

režimu snímania.<br />

Klepnite na LCD obrazovku, keď sa neukáže<br />

zobrazenie obrazovky.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

2 Klepnite na požadovanú veľkosť z ponuky [Movie Size].<br />

Movie Size<br />

Návod na použitie<br />

(1920×1080 30p) Sníma videozáznamy v HD kvalite (s vysokým<br />

rozlíšením) vo veľkostiach, ktoré vyhovujú obrazovke<br />

počítača alebo televízoru s vysokým rozlíšením<br />

(1280×720 60p) Plynulo sníma scény s rýchlymi aktivitami ako športy v<br />

HD kvalite (s vysokým rozlíšením)<br />

(1280×720 30p) Sníma videozáznamy v HD kvalite (s vysokým<br />

rozlíšením) vo veľkostiach, ktoré vyhovujú obrazovke<br />

počítača<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

zProgresívne prehrávanie<br />

Fotoaparát podporuje progresívny režim*, ktorý používajú počítače a preto je<br />

vhodný na prehrávanie snímok na počítačoch.<br />

* Progresívny režim je spôsob nahrávania videozáznamu, ktorý číta všetky pixely obrazu<br />

naraz.<br />

38 SK


Prezeranie<br />

1 Klepnutím na tlačidlo (Prehrávanie)<br />

prepnete fotoaparát do režimu<br />

prehrávania.<br />

Zobrazí sa obrazovka registra snímok.<br />

2 Vyberte snímku a klepnite na ňu.<br />

Videozáznam sa prehrá po vybratí snímky.<br />

Videozáznam<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Statický záber<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

zZobrazenie predchádzajúcich/ďalších obrázkov<br />

Potiahnite prst v smere šípok.<br />

Listovaním môžete odoslať viacero obrázkov naraz.<br />

Register<br />

Predchádzajúci<br />

Ďalší<br />

zRýchle pretáčanie vpred/rýchle pretáčanie vzad<br />

videozáznamu<br />

Klepnite na / / .<br />

Rýchle pretáčanie vzad/prehrávanie/rýchle pretáčanie<br />

vpred<br />

Panel prehrávania<br />

Pokračovanie r<br />

39 SK


zNávrat do režimu snímania<br />

Urobte jedno z nasledovných:<br />

– Klepnite na tlačidlo na obrazovke registra snímok.<br />

Obsah<br />

– Stlačte tlačidlo (Spúšť) alebo tlačidlo videozáznamu.<br />

Tlačidlo<br />

(Spúšť)<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

zNávrat na obrazovku registra snímok<br />

Klepnite na tlačidlo .<br />

Tlačidlo videozáznamu<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

40 SK


Priblíženie pri prehrávaní<br />

Zväčšuje prehrávané statické obrázky.<br />

1 Klepnutím na tlačidlo (Prehrávanie) prepnete fotoaparát do režimu<br />

prehrávania.<br />

2 Vyberte snímku a klepnite na ňu.<br />

3 Dvakrát klepnite na časť, ktorú chcete<br />

zväčšiť.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

4 Nastavte zväčšenie a časť, ktorá sa má<br />

zväčšiť.<br />

Každé dvojité poklepanie na obrazovku LCD zväčší snímku až do 8-násobku jej<br />

pôvodnej veľkosti.<br />

Potiahnite obrázok, aby ste zmenili časť, ktorá sa má zväčšiť.<br />

Klepnutím na tlačidlo ukončíte priblíženie pri prehrávaní.<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

Poznámka<br />

• Priblíženie pri prehrávaní nemôžete použiť pri pripojenom kábli HDMI (predáva sa osobitne).<br />

41 SK


Delete<br />

Umožňuje vybrať nežiaduce snímky na odstránenie.<br />

1 Klepnutím na tlačidlo (Prehrávanie) prepnete fotoaparát do režimu<br />

prehrávania.<br />

2 Klepnite na tlačidlo (Delete) na obrazovke<br />

registra snímok.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

3 Klepnite na obrázky, ktoré chcete vymazať.<br />

Opakujte vyššie uvedený krok dovtedy, kým neostanú<br />

žiadne ďalšie snímky na odstránenie.<br />

Vyberte obrázok so symbolom na odstránenie<br />

symbolu .<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

4 Klepnite na tlačidlo [OK] t [OK].<br />

zVymazanie snímok počas prehrávania<br />

Klepnite na tlačidlo<br />

(Delete) t [OK] v režime zobrazenia jednej snímky.<br />

42 SK


Share it Later<br />

Môžete si vopred vybrať, ktoré obrázky chcete odovzdávať, a na ktorú stránku zdieľania.<br />

1 Klepnutím na tlačidlo (Prehrávanie) prepnete fotoaparát do režimu<br />

prehrávania.<br />

2 Klepnite na tlačidlo (Share it Later) na<br />

obrazovke registra snímok.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

3 Klepnite na obrázky, ktoré chcete odovzdať.<br />

Opakujte vyššie uvedený krok dovtedy, kým neostanú<br />

žiadne ďalšie snímky na odovzdanie.<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

4 Klepnite na tlačidlo [Next].<br />

5 Vyberte a klepnite na stránku zdieľania na odovzdanie snímok zo<br />

zoznamu zdieľania a klepnite na tlačidlo [OK].<br />

Informácie o odovzdávaní snímok nájdete na strane 50.<br />

Poznámky<br />

• Zoznam zdieľania nemôžete vytvoriť fotoaparátom. Na jeho vytvorenie použite softvér<br />

Bloggie.<br />

• Fotoaparát dokáže zobraziť najviac 14 zoznamov zdieľania.<br />

Pokračovanie r<br />

43 SK


Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

zZdieľanie snímok počas prehrávania<br />

Klepnite na tlačidlo (Share it Later) t Stránka zdieľania, na ktorú odovzdávate<br />

snímky t [OK] v režime zobrazenia jednej snímky.<br />

Obsah<br />

zUkončenie zdieľania<br />

Klepnite na tlačidlo (Share it Later) t Odoberte značku na stránke zdieľania<br />

t [OK] počas prehrávania snímky, ktorej zdieľanie chcete zrušiť.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Register<br />

44 SK


Ovládanie hlasitosti<br />

Môžete upravovať hlasitosť prehrávaných videozáznamov.<br />

1 Klepnutím na tlačidlo (Prehrávanie) prepnete fotoaparát do režimu<br />

prehrávania.<br />

2 Vyberte videozáznam a klepnite na neho.<br />

3 Klepnite na tlačidlo (Ovládanie hlasitosti).<br />

Klepnite na LCD obrazovku, keď sa neukáže zobrazenie<br />

obrazovky.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

4 Dotknutím a podržaním tlačidla zvýšite<br />

hlasitosť, dotknutím a podržaním tlačidla<br />

hlasitosť znížite.<br />

Tichšie<br />

Hlasnejšie<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

45 SK


Odporúčané počítačové<br />

prostredie<br />

Windows<br />

Na používanie softvéru Bloggie a importovanie obrázkov cez pripojenie USB sa<br />

odporúča nasledovné počítačové prostredie.<br />

O<strong>per</strong>ačný systém<br />

(predinštalovaný)<br />

Iné<br />

Microsoft Windows XP* 1 SP3/Windows Vista* 2 SP1/<br />

Windows 7<br />

Procesor: Intel Core Duo 1,66 GHz alebo rýchlejší,<br />

Intel Core 2 Duo 1,20 GHz alebo rýchlejší<br />

Pamäť: 1 GB alebo viac<br />

Pevný disk: Potrebné miesto na disku na inštaláciu:<br />

približne 200 MB<br />

Obrazovka: 1 024 × 768 bodov alebo viac<br />

* 1 64-bitové verzie a verzia Starter (Edition) nie sú podporované.<br />

* 2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Macintosh<br />

Na používanie softvéru Bloggie a importovanie obrázkov cez USB pripojenie sa<br />

odporúča nasledovné počítačové prostredie.<br />

O<strong>per</strong>ačný systém<br />

(predinštalovaný)<br />

Iné<br />

USB Pripojenie: Mac OS X (v10.3 až v10.6)<br />

Softvér Bloggie: Mac OS X (v10.5 až v10.6)<br />

Procesor: Intel Core 2 Duo 1,6 GHz alebo rýchlejší<br />

(PowerPC nie je podporovaný.)<br />

Pamäť: 1 GB alebo viac<br />

Aplikácia: QuickTime 7 (Odporúča sa najnovšia verzia.)<br />

Register<br />

Poznámky<br />

• Fungovanie nie je zaistené v prostredí umožňujúcom spustenie viacerých o<strong>per</strong>ačných systémov<br />

alebo v prípade, ak sú tieto o<strong>per</strong>ačné systémy aktualizáciou o<strong>per</strong>ačného systému uvedeného<br />

vyššie.<br />

• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia USB k jednému počítaču súčasne, niektoré zo zariadení,<br />

vrátane fotoaparátu, nemusia fungovať – závisí to od typu použitých zariadení USB.<br />

• Pripojenie fotoaparátu použitím rozhrania USB kompatibilného s rozhraním Hi-Speed USB<br />

(kompatibilné s rozhraním USB 2.0) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy),<br />

pretože tento fotoaparát je kompatibilný s technológiou Hi-Speed USB (kompatibilné s<br />

rozhraním USB 2.0).<br />

• Po obnovení systému po režime odstavenia alebo spánku sa nemusí ihneď obnoviť komunikácia<br />

medzi fotoaparátom a počítačom.<br />

46 SK


Poznámky týkajúce sa prehrávania súborov<br />

videozáznamu (MPEG-4 AVC/H.264)<br />

Na prehrávanie a úpravu súborov videozáznamov (MPEG-4 AVC/H.264) nahratých<br />

fotoaparátom na počítači musíte nainštalovať softvér kompatibilný s MPEG-4 AVC/<br />

H.264 alebo softvér Bloggie.<br />

• Dokonca aj v počítačovom prostredí, v ktorom sú o<strong>per</strong>ácie zaručené, nemusí byť prehrávanie<br />

obrázkov plynulé kvôli vynechaným obrázkom a pod. Importovaný obrázok ako taký nie je<br />

ovplyvnený.<br />

• Ak používate notebook, dbajte na to, aby bol počítač napojený na sieťový adaptér. Niekedy nie je<br />

normálna prevádzka možná, kvôli funkcii úspory energie počítača.<br />

Poznámka<br />

• O<strong>per</strong>ácie nie sú zaručené ani na počítačoch, ktoré spĺňajú vyššie uvedené systémové požiadavky.<br />

Napríklad iné otvorené aplikácie alebo aplikácie pracujúce na pozadí, ktoré sú práve spustené,<br />

môžu obmedziť výkon produktu.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

47 SK


Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Používanie softvéru Bloggie<br />

Aktivovanie<br />

1 Dvakrát kliknite na ikonu odkazu na softvér<br />

Bloggie (nahratý vo vnútornej pamäti) na<br />

pracovnej ploche.<br />

Položky na obrazovke<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Register<br />

A Lokalita zdieľania: Potiahnite a pustite miniatúru.<br />

B Zobrazí záber v zariadení „Bloggie“.<br />

C Zobrazí zábery importované do počítača.<br />

D Miniatúry: Dvakrát kliknite, ak ich chcete prehrať. (videozáznam),<br />

(importované)<br />

• Stlačte a podržte kláves Ctrl (systém Windows)/kláves „Command“ (systém Macintosh) pre<br />

viacnásobné výbery.<br />

E Vytvorí album/Odstráni zábery/Zdieľa zábery<br />

F Importuje zábery zo zariadenia „Bloggie“.<br />

G Prepne zobrazenie na obrazovke.<br />

• Položky alebo usporiadanie skutočného zobrazenia sa môžu líšiť v závislosti od verzie<br />

softvéru.<br />

48 SK


Importovanie záberov do<br />

počítača<br />

Informácie o pripojení fotoaparátu k počítaču nájdete na strane 46.<br />

Windows<br />

Keď používate softvér Bloggie<br />

Pozrite si stranu 48.<br />

Keď nepoužívate softvér Bloggie<br />

Keď sa po vytvorení spojenia medzi fotoaparátom a počítačom prostredníctvom<br />

rozhrania USB zobrazí sprievodca automatickým prehrávaním, kliknutím na možnosť<br />

[Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] alebo [MP_ROOT] t skopírujte<br />

požadované obrázky do počítača.<br />

Macintosh<br />

Keď používate softvér Bloggie<br />

Pozrite si stranu 48.<br />

Keď nepoužívate softvér Bloggie<br />

1 Najskôr pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh. Dvakrát kliknite na<br />

novorozpoznanú ikonu [BLOGGIE] t [DCIM] alebo [MP_ROOT] t priečinok s<br />

uloženými zábermi, ktoré chcete importovať.<br />

2 Presuňte myšou obrazové súbory na ikonu pevného disku.<br />

Obrazové súbory sa skopírujú na pevný disk.<br />

3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný obrazový súbor v priečinku<br />

obsahujúcom skopírované súbory.<br />

Obrázok sa zobrazí.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

49 SK


Odovzdávanie snímok do<br />

multimediálnej služby<br />

1 Vo fotoaparáte si vopred vyberte snímky a stránku zdieľania, na ktorú ich<br />

chcete odovzdať (strana 43).<br />

2 Pripojte fotoaparát k počítaču, na ktorom je už nainštalovaný softvér<br />

Bloggie (nahratý vo vnútornej pamäti).<br />

Softvér Bloggie sa spustí automaticky a zobrazí sa obrazovka potvrdenia na<br />

odovzdanie snímok.<br />

Poznámky<br />

• Nastavte funkciu [LUN Settings] na hodnotu [Multi].<br />

• Pri odovzdávaní obrázkov cez internet môže v závislosti od poskytovateľa služieb zostať obsah<br />

vyrovnávacej pamäte v použitom počítači. To platí aj pri použití tohto fotoaparátu na tento účel.<br />

Poznámky k softvéru Bloggie (nahratý vo<br />

vnútornej pamäti)<br />

Aby ste mohli využívať softvér Bloggie a výhody služby na odovzdávanie obrázkov alebo<br />

iných služieb (ďalej len „služby“) poskytovaných týmito a inými webovými stránkami,<br />

musíte vyjadriť svoj súhlas s nasledovným.<br />

• Niektoré webové stránky vyžadujú za účelom použitia ich služieb registráciu a/alebo poplatky.<br />

Pri využití takýchto služieb musíte dodržiavať zmluvné podmienky stanovené danými webovými<br />

stránkami.<br />

• Služby môžu byť zrušené alebo zmenené podľa potrieb prevádzkovateľov internetových stránok.<br />

Spoločnosť <strong>Sony</strong> nenesie zodpovednosť za žiadne problémy, ktoré sa vyskytnú medzi<br />

používateľmi a tretími stranami, či akékoľvek komplikácie vzniknuté používateľom v spojitosti s<br />

využívaním týchto služieb, vrátane ich zrušenia alebo zmeny.<br />

• Za účelom zobrazenia webových stránok na ne budete presmerovaní prostredníctvom servera<br />

spoločnosti <strong>Sony</strong>. Môže sa stať, že v určitej dobe nebudete mať prístup k týmto webovým<br />

stránkam z dôvodu údržby servera alebo z iných dôvodov.<br />

• V prípade, že sa bude chystať ukončenie prevádzky servera spoločnosti <strong>Sony</strong>, budete o tom<br />

informovaní v časovom predstihu prostredníctvom webovej stránky spoločnosti <strong>Sony</strong> a pod.<br />

• Adresy URL, na ktoré budete presmerovaní serverom spoločnosti <strong>Sony</strong>, a iné informácie môžu<br />

byť zaznamenávané za účelom zlepšenia budúcich produktov a služieb spoločnosti <strong>Sony</strong>. V<br />

takýchto prípadoch však nebudú zaznamenávané žiadne osobné údaje.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

50 SK


Protect<br />

Chráni zaznamenané zábery pred náhodným vymazaním.<br />

Pri prehrávaní zaregistrovaných snímok sa zobrazí značka .<br />

1 Klepnutím na tlačidlo (Prehrávanie) prepnete fotoaparát do režimu<br />

prehrávania.<br />

2 Klepnite na (Settings) t [Protect] na<br />

obrazovke registra snímok.<br />

V režime jednej snímky je ochrana dokončená krokom 2.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

3 Klepnite na obrázky, ktoré chcete chrániť.<br />

Vyberte obrázok so symbolom na odstránenie symbolu .<br />

4 Klepnite na tlačidlo [OK].<br />

zZrušenie ochrany<br />

Klepnite na tlačidlo (Settings) t [Protect] počas prehrávania snímky tak isto,<br />

ako keď ho chcete chrániť. Zobrazenie indikátora sa stratí a ochrana sa zruší.<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

51 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Beep<br />

Nastavuje zvuk fotoaparátu vydávaný počas jeho používania.<br />

1 Klepnite na (Settings) t [Beep] t požadovaný<br />

režim.<br />

Obsah<br />

On Po stlačení tlačidla (Spúšť) alebo tlačidla videozáznamu<br />

zaznie zvuk pípnutia.<br />

Off<br />

Vypne zvuk pípnutia.<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

52 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Language Setting<br />

Vyberie jazyk, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky ponuky, výstrahy a<br />

správy.<br />

Obsah<br />

1 Klepnite na (Settings) t [Language Setting] t<br />

požadovaný jazyk.<br />

Register<br />

53 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Demo Mode<br />

Spustí ukážku funkcií fotoaparátu.<br />

1 Klepnite na (Settings) t [Demo Mode] t<br />

požadovaný režim.<br />

Obsah<br />

On<br />

Off<br />

Poznámka<br />

Spustí ukážku.<br />

Ukážka sa nespustí.<br />

• Ukážka sa zastaví, keď vykonáte nasledovné:<br />

– Dotknete sa obrazovky LCD.<br />

– Stlačíte tlačidlo (Spúšť) alebo tlačidlo videozáznamu.<br />

– Vypnete fotoaparát.<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

54 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Initialize<br />

Obnovuje nastavenie na predvolené hodnoty.<br />

Snímky sa zachovajú aj po spustení tejto funkcie.<br />

Obsah<br />

1 Klepnite na (Settings) t [Initialize] t [OK].<br />

Poznámka<br />

• Po nabití fotoaparátu vykonajte inicializáciu, aby ste predišli vypnutiu fotoaparátu počas procesu.<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

zKeď fotoaparát nefunguje správne<br />

Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF (Napájanie) na dlhšie ako 7 sekúnd vypnete<br />

fotoaparát (strana 13). Potom znovu zapnite fotoaparát.<br />

Register<br />

55 SK


HDMI Output<br />

Vyberie typ signálu, ktorý má výstupný konektor HDMI OUT vysielať do televízora. Ak<br />

sa snímky na televízore nezobrazujú jasne, zmenou nastavení môžete dosiahnuť zlepšenie<br />

zobrazenia.<br />

1 Klepnite na (Settings) t [HDMI Output] t<br />

požadovaný režim.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

60Hz<br />

50Hz<br />

Výstup s frekvenciou 60Hz.<br />

Výstup s frekvenciou 50Hz.<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

56 SK


LUN Settings<br />

Umožňuje nastaviť spôsob zobrazenia záznamového média zobrazeného na obrazovke<br />

počítača alebo inom monitore, keď je fotoaparát spojený s počítačom alebo<br />

komponentom AV prostredníctvom pripojenia USB.<br />

1 Klepnite na (Settings) t [LUN Settings] t<br />

požadovaný režim.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Multi<br />

Single<br />

Túto možnosť vyberte vtedy, keď fotoaparát pripájate k<br />

počítaču.<br />

Túto možnosť vyberte v prípade, keď sa obrázky nezobrazia<br />

po pripojení fotoaparátu k inému zariadeniu ako je počítač.<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

57 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Format<br />

Slúži na formátovanie vnútornej pamäte.<br />

1 Klepnite na (Settings) t [Format] t [OK].<br />

Obsah<br />

Poznámka<br />

• Pamätajte, že formátovaním sa trvalo odstránia všetky údaje vrátane chránených snímok.<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

58 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Date & Time Setting<br />

Slúži na opätovné nastavenie dátumu a času.<br />

1 Klepnite na (Settings) t [Date & Time Setting].<br />

Obsah<br />

2 Klepnite na položky, ktoré chcete nastaviť.<br />

Date & Time Format Vyberie sa formát zobrazenia dátumu a času.<br />

Daylight Savings Posunie o hodinu dopredu.<br />

Date & Time Slúži na nastavenie dátumu a času (strana 26).<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

59 SK


Prezeranie záberov na obrazovke<br />

televízora<br />

Pripojte fotoaparát k televízoru, ktorý má terminál HDMI pomocou kábla HDMI<br />

(predáva sa osobitne).<br />

Pozrite si tiež návod na používanie k televízoru.<br />

1 Vypnite fotoaparát a televízor.<br />

2 Otvorte kryt konektora a pripojte fotoaparát k televízoru pomocou kábla<br />

HDMI (predáva sa osobitne).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Kábel HDMI<br />

1 Ku konektoru<br />

HDMI<br />

Konektor HDMI<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

2 Ku konektoru HDMI OUT<br />

3 Zapnite fotoaparát.<br />

4 Zapnite televízor a nastavte vstup.<br />

Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora.<br />

5 Klepnutím na obrázky spustíte prehrávanie.<br />

Register<br />

Poznámky<br />

• Nepripájajte výstupný terminál fotoaparátu k výstupným terminálom iných zariadení. Môže to<br />

spôsobiť poruchu.<br />

• Niektoré zariadenia nemusia fungovať správne. Obraz a zvuk nemusia byť vysielané.<br />

• Používajte kábel HDMI s logom HDMI.<br />

60 SK


Informácie o systémoch farieb televízora<br />

Na prezeranie záberov na televíznej obrazovke potrebujete televízor s terminálom<br />

HDMI a kábel HDMI (predáva sa osobitne). Systém farieb televízora sa musí zhodovať<br />

so systémom farieb fotoaparátu. Porovnajte nasledujúci zoznam systémov farieb<br />

televízora so systémom používaným v krajine alebo regióne, v ktorom používate<br />

fotoaparát a nastavte [HDMI Output] (strana 56).<br />

Systém NTSC<br />

Bahamské ostrovy, Bolívia, Ekvádor, Filipíny, Chile, Jamajka, Japonsko, Kanada,<br />

Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela a<br />

ďalšie.<br />

Systém PAL<br />

Austrália, Belgicko, Česko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Chorvátsko,<br />

Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,<br />

Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko,<br />

Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, Spojené kráľovstvo, Vietnam a ďalšie.<br />

Systém PAL-M<br />

Brazília<br />

Systém PAL-N<br />

Argentína, Paraguaj, Uruguaj<br />

Systém SECAM<br />

Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a ďalšie.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

61 SK


Riešenie problémov<br />

Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho<br />

vyriešiť nasledovnými spôsobmi.<br />

1 Ďalšie informácie nájdete na s. 62 až 67.<br />

Obsah<br />

2 Vypnite napájanie a znovu ho zapnite.<br />

3 Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF (Napájanie)<br />

na dlhšie ako 7 sekúnd vypnete fotoaparát. Potom<br />

znovu zapnite fotoaparát (strana 13).<br />

4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti<br />

<strong>Sony</strong> alebo na autorizované servisné stredisko<br />

spoločnosti <strong>Sony</strong>.<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Majte na pamäti, že odoslaním fotoaparátu na opravu dávate súhlas s tým, že obsah<br />

internej pamäte a hudobné súbory môžu byť skontrolované.<br />

Ďalšie informácie o tomto produkte a odpovede na najčastejšie kladené otázky<br />

môžete nájsť na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti <strong>Sony</strong>.<br />

http://www.sony.net/<br />

Register<br />

Batéria a napájanie<br />

Fotoaparát sa nedá zapnúť.<br />

• Batéria je vybitá. Nabite fotoaparát.<br />

Napájanie sa svojvoľne vypína.<br />

• V závislosti od teploty fotoaparátu a batérie sa môže automaticky vypnúť napájanie s cieľom<br />

chrániť fotoaparát. V takomto prípade sa pred vypnutím napájania zobrazí na displeji LCD<br />

príslušné hlásenie.<br />

• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať určitý čas, fotoaparát sa automaticky vypne z<br />

dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát.<br />

Životnosť batérie je malá.<br />

• Batériu nabíjajte, kým nezmizne kontrolka nabíjania.<br />

• Používate fotoaparát v extrémne teplom alebo studenom prostredí alebo je nedostatočne<br />

nabitý. Nie je to porucha.<br />

• Ak ste dlhšiu dobu fotoaparát nepoužívali, výkonnosť batérie sa zlepší jej opätovným nabitím<br />

a vybitím.<br />

• Ak sa doba použiteľnosti batérie skráti na polovicu bežného času, aj po úplnom nabití batérie,<br />

zrejme bude potrebné batériu vymeniť. Spýtajte sa u svojho najbližšieho obchodného<br />

zástupcu spoločnosti <strong>Sony</strong>.<br />

62 SK


Fotoaparát sa nedá nabiť.<br />

• Vypnite fotoaparát a vytvorte pripojenie USB.<br />

• Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.<br />

• Použite kábel USB (dodáva sa).<br />

• Nabite batériu pri okolitej teplote od 10°C do 30°C.<br />

• Zapnite počítač a pripojte fotoaparát.<br />

• Zapnite počítač z režimu spánku alebo stavu dlhodobého spánku.<br />

• Pripojte fotoaparát priamo k počítaču pomocou dodaného kábla USB.<br />

• Pripojte fotoaparát k počítaču s o<strong>per</strong>ačným systémom, ktorý je podporovaný fotoaparátom.<br />

• Ak po vyskúšaní vyššie uvedených riešení problém pretrváva, stlačte a podržte tlačidlo ON/<br />

OFF (Napájanie) na dlhšie ako 7 sekúnd a vypnite fotoaparát. Potom ho znovu pripojte k<br />

počítaču pomocou dodaného kábla USB.<br />

Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.<br />

• K tomuto javu dôjde vtedy, keď používate fotoaparát vo veľmi horúcom alebo chladnom<br />

prostredí.<br />

• Vyskytol sa nesúlad medzi indikátorom zostávajúcej kapacity batérie a skutočnou<br />

zostávajúcou kapacitou batérie. Správne zobrazenie kapacity dosiahnete tak, že batériu úplne<br />

vybijete a potom úplne nabijete.<br />

• Batéria je na konci životnosti (strana 69). Spýtajte sa u svojho najbližšieho obchodného<br />

zástupcu spoločnosti <strong>Sony</strong>.<br />

Snímanie statických záberov a videozáznamov<br />

Nie je možné snímať zábery.<br />

• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti. Ak je plná, vymažte nepotrebné<br />

obrázky (strana 42).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

Dátum a čas sa nezobrazujú na displeji LCD.<br />

• Počas snímania sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazujú sa len počas prehrávania.<br />

Do záberov nie je možné vložiť dátumy.<br />

• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery.<br />

Na displeji sa zobrazujú a zostávajú bodky.<br />

• Nie je to porucha. Tieto bodky sa nezaznamenajú.<br />

Prezeranie záberov<br />

Nie je možné prehrávať zábery.<br />

• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru.<br />

• Prehrávanie na fotoaparáte nie je možné zaručiť, ak súbory obsahujú obrázky spracované na<br />

počítači, alebo obrázky nasnímané iným fotoaparátom.<br />

• Fotoaparát je v režime USB. Odstráňte pripojenie USB (strana 22).<br />

Po spustení prehrávania sa záber zobrazí vpravo.<br />

• Môže sa tak stať v dôsledku spracovania záberu. Nie je to porucha.<br />

63 SK


Záber sa nezobrazuje na obrazovke televízora.<br />

• Položku [HDMI Output] nastavte na [60Hz] v oblasti NTSC, [50Hz] v oblasti PAL<br />

(strana 56).<br />

• Skontrolujte, či je pripojenie správne (strana 60).<br />

Vrchné a spodné okraje obrázkov sú na pripojenom televízore trochu orezané.<br />

• Obrazovka LCD na fotoaparáte dokáže zobraziť zaznamenané obrázky na celej obrazovke<br />

(celopixlový displej). Toto však môže spôsobiť jemné orezanie horných, spodných, pravých a<br />

ľavých okrajov na obrázkoch pri prehrávaní na televízore, ktorý nie je kompatibilný s<br />

celopixlovým displejom.<br />

Na ľavej a pravej strane obrazovky sa zobrazia čierne pásy.<br />

• Čierne pásy na ľavej a pravej strane obrazovky sa zobrazia pri prezeraní videozáznamov<br />

nahratých fotoaparátom, ktorý držíte vo vertikálnej polohe, na televízore alebo počítači. Nie<br />

je to porucha.<br />

Odstraňovanie<br />

Nedá sa odstrániť záber.<br />

• Zrušte ochranu (strana 51).<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Osobné počítače<br />

Počítač nerozpoznal fotoaparát.<br />

• Keď je batéria takmer vybitá, nabite fotoaparát.<br />

• Zapnite fotoaparát a pripojte ho k počítaču.<br />

• Použite kábel USB (dodáva sa).<br />

• Odpojte kábel USB od počítača aj od fotoaparátu a potom ho znova pevne pripojte.<br />

• Z konektorov USB počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice a myši.<br />

• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia rozbočovača USB alebo iného<br />

zariadenia.<br />

• Položku [LUN Settings] nastavte na hodnotu [Multi] (strana 57).<br />

Register<br />

Snímky sa nedajú importovať.<br />

• Fotoaparát pripojte správne k počítaču použitím pripojenia USB (strana 46).<br />

• Ak naformátujete vnútornú pamäť pomocou počítača, je možné, že sa nebudú dať zábery<br />

importovať do počítača. Naformátujte vnútornú pamäť pomocou fotoaparátu a urobte snímku<br />

(strana 58).<br />

Po vytvorení pripojenia USB sa softvér Bloggie nespúšťa automaticky.<br />

• Nainštalujte softvér Bloggie do počítača a po zapnutí fotoaparátu a počítača vytvorte<br />

pripojenie USB.<br />

Nie je možné prehrávať zábery v počítači.<br />

• Kontaktujte výrobcu počítača alebo softvéru.<br />

64 SK


Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk prerušovaný<br />

šumom.<br />

• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte. Importujte videozáznam do počítača<br />

pomocou softvéru Bloggie a prehrajte ho (strana 49).<br />

Obsah<br />

Iné<br />

Fotoaparát nefunguje správne.<br />

• Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF (Napájanie) na dlhšie ako 7 sekúnd vypnete<br />

fotoaparát. Potom znovu zapnite fotoaparát.<br />

Objektív je zahmlený.<br />

• Vyskytla sa skondenzovaná vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu mimo<br />

prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí.<br />

Pri dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.<br />

• Nie je to porucha.<br />

Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka Clock Set (Nastavenie hodín).<br />

• Nastavte znovu dátum a čas (strana 26).<br />

Dátum alebo čas je nesprávny.<br />

• Nastavte znovu dátum a čas (strana 59).<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

65 SK


Výstražné indikátory a správy<br />

Ak sa zobrazia nasledujúce správy, riaďte sa uvedenými pokynmi.<br />

Obsah<br />

• Batéria je takmer vybitá. Okamžite nabite batériu. V závislosti od podmienok používania<br />

môže indikátor blikať aj v takom prípade, ak je ešte k dispozícii 5 až 10 minút zostávajúceho<br />

času batérie.<br />

System error<br />

• Vypnite napájanie a znovu ho zapnite.<br />

• Keď dlhšiu dobu nahrávate videozáznamy, teplota fotoaparátu vzrastie. V takomto prípade<br />

ukončite nahrávanie videozáznamov.<br />

Camera overheating<br />

Allow it to cool<br />

• Teplota fotoaparátu stúpla. Napájanie sa môže automaticky vypnúť alebo sa nemusia dať<br />

snímať videozáznamy. Nechajte fotoaparát v chladnom prostredí, kým neklesne jeho teplota.<br />

Internal memory error<br />

• Vypnite napájanie a znovu ho zapnite.<br />

Error formatting internal memory<br />

• Znova naformátujte kartu (strana 58).<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

No images<br />

• Vo vnútornej pamäti nie sú nezaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné prehrať.<br />

Folder error<br />

• Priečinok s rovnakými počiatočnými tromi číslicami už vo vnútornej pamäti existuje (príklad:<br />

123MSDCF a 123ABCDE). Naformátujte fotoaparát (strana 58).<br />

Cannot create more folders<br />

• Priečinok s názvom začínajúcim číslicami „999“ už vo vnútornej pamäti existuje. Naformátujte<br />

fotoaparát (strana 58).<br />

File error<br />

• Počas prehrávania záberu sa vyskytla chyba.<br />

Prehrávanie na fotoaparáte nie je možné zaručiť, ak súbory obsahujú obrázky spracované na<br />

počítači, alebo obrázky nasnímané iným fotoaparátom.<br />

File protected<br />

• Zrušte ochranu (strana 51).<br />

66 SK


Image size over limit<br />

• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú fotoaparát nedokáže prehrať.<br />

Maximum number of images already selected<br />

• Ak používate funkcie [Delete], [Share it Later] a [Protect], môžete vybrať maximálne<br />

100 súborov.<br />

O<strong>per</strong>ation cannot be executed in unsupported files<br />

• Priblíženie počas prehrávania nie je možné uskutočniť pri videozáznamoch.<br />

Invalid o<strong>per</strong>ation<br />

• Táto správa sa zobrazí, ak vykonáte neplatnú o<strong>per</strong>áciu.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

67 SK


Počet statických snímok a doba<br />

videozáznamu, ktorú možno<br />

zaznamenať<br />

Počet statických snímok a doba videozáznamu, ktorú možno zaznamenať, sa môže<br />

odlišovať v závislosti od podmienok snímania.<br />

Statické zábery<br />

(Jednotky: snímky)<br />

Veľkosť<br />

Kapacita<br />

(<strong>MHS</strong>-TS10)<br />

(<strong>MHS</strong>-<strong>TS20</strong>/<strong>TS20</strong>K)<br />

4:3 (12M) 622 1296<br />

16:9 (8M) 799 1665<br />

16:9 (2M) 3528 7343<br />

Poznámky<br />

• Ak je počet zostávajúcich záberov na snímanie väčší než 9 999, zobrazí sa indikátor „>9999“.<br />

• Ak sú snímky zaznamenané pomocou iných fotoaparátov prehrávané na tomto fotoaparáte,<br />

zobrazenie sa môže líšiť od skutočnej veľkosti záberu.<br />

• Pri meraní kapacity média sa 1 GB rovná 1 miliarde bajtov, časť ktorých je použitá na správu<br />

údajov.<br />

Videozáznamy<br />

Tabuľka nižšie obsahuje približné maximálne časy záznamu. Toto sú celkové časy pre<br />

všetky súbory videozáznamu. Nepretržité snímanie je možné približne počas 29 minút.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

(Jednotky: hodiny : minúty : sekundy)<br />

Veľkosť<br />

Kapacita<br />

(<strong>MHS</strong>-TS10)<br />

(<strong>MHS</strong>-<strong>TS20</strong>/<strong>TS20</strong>K)<br />

1920×1080 30p 0:40:00 (0:22:00) 1:20:00 (0:47:00)<br />

1280×720 60p 1:20:00 (0:36:00) 2:40:00 (1:25:00)<br />

1280×720 30p 2:00:00 (0:54:00) 4:00:00 (2:00:00)<br />

Poznámky<br />

• Fotoaparát používa formát VBR (Variable Bit Rate) na automatické prispôsobenie kvality<br />

záberu tak, aby vyhovovala zaznamenávanej scéne. Táto technológia spôsobuje odchýlky v čase<br />

záznamu vo vnútornej pamäti.<br />

Videozáznamy obsahujúce rýchle pohyby a komplexné obrázky sú zaznamenávané pri vyššej<br />

prenosovej rýchlosti a to znižuje celkový čas záznamu.<br />

• Maximálna veľkosť jedného súboru videozáznamu je približne 2 GB. Snímanie sa zastaví skôr<br />

ako po 29 minútach, ak veľkosť súboru dosiahne približne 2 GB počas snímania videozáznamu.<br />

• Číslo v ( ) je minimálny čas záznamu.<br />

• Po skončení nepretržitého snímania sa nahrávanie automaticky zastaví.<br />

68 SK


Vstavaná batéria<br />

Informácie o nabíjaní batérie<br />

• Odporúčame nabíjať batériu pri okolitej teplote od 10°C do 30°C. Batéria sa pri teplotách mimo<br />

tohto rozsahu nemusí úplne nabiť.<br />

• Ak sa doba použiteľnosti batérie skráti na polovicu bežného času, aj po úplnom nabití batérie,<br />

mali by ste batériu vymeniť. Spýtajte sa u svojho najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti<br />

<strong>Sony</strong>.<br />

Efektívne používanie batérie<br />

• Pri nízkej teplote prostredia výkon batérie klesá. V chladnom prostredí sa preto čas používania<br />

batérie skracuje.<br />

• Batéria sa rýchlo vybije, ak často používate funkciu približovania.<br />

• Fotoaparát nevystavujte pôsobeniu vody. Fotoaparát nie je odolný voči vode.<br />

• Nevystavujte batériu extrémne vysokým teplotám, napr. nenechávajte ju v aute alebo na<br />

priamom slnku.<br />

Ako skladovať fotoaparát<br />

• Aj keď fotoaparát dlhšiu dobu nepoužívate, úplne ho nabite každý 6 až 12 mesiacov, aby ste<br />

zachovali jeho funkčnosť.<br />

Informácie o životnosti batérie<br />

• Životnosť batérie je obmedzená. Kapacita batérie sa postupom času a opakovaným používaním<br />

znižuje. Ak pokles času použiteľnosti medzi dvomi nabitiami začne byť výrazný, kontaktujte<br />

svojho najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti <strong>Sony</strong>.<br />

• Životnosť batérie závisí od spôsobu uskladnenia, prevádzkových podmienok a prostredia, v<br />

ktorom sa každá z batérií používa.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

69 SK


Odporúčania<br />

Fotoaparát nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich<br />

miestach<br />

• V extrémne horúcom, studenom alebo vlhkom prostredí<br />

Na miestach, ako je auto zaparkované na slnku, sa môže teleso fotoaparátu deformovať a môže<br />

spôsobiť nefunkčnosť.<br />

• Na priamom slnečnom žiarení alebo v blízkosti ohrievača<br />

Telo fotoaparátu sa môže zdeformovať alebo sa môže porušiť jeho farebnosť, a to môže spôsobiť<br />

nefunkčnosť.<br />

• Miesta s rizikom značných otrasov<br />

• V blízkosti silných magnetických polí<br />

• Na piesčitých alebo prašných miestach<br />

Dajte pozor, aby sa piesok alebo prach nedostal do fotoaparátu. Môže to spôsobiť poškodenie<br />

fotoaparátu, ktoré sa nemusí dať opraviť.<br />

Prenášanie<br />

Nesadajte si na stoličku ani iné miesto s fotoaparátom v zadnom vrecku nohavíc alebo sukne,<br />

pretože sa tak fotoaparát môže poškodiť.<br />

Čistenie<br />

Čistenie displeja LCD<br />

Ak chcete z povrchu obrazovky LCD odstrániť odtlačky prstov, prach a pod., utrite ju súpravou na<br />

čistenie LCD (predáva sa osobitne).<br />

Čistenie objektívu<br />

Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo prach, vyčistite ho jemnou handričkou.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

Čistenie povrchu fotoaparátu<br />

Povrch fotoaparátu vyčistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a prípadnú vlhkosť<br />

utrite suchou jemnou handričkou. Nepoužívajte žiadne z nasledujúcich, keďže môžu poškodiť<br />

povrchovú úpravu alebo kryt.<br />

– Chemické produkty ako sú riedidlo, benzín, alkohol, jednorazové handry, repelent, opaľovací<br />

krém alebo insekticíd a pod.<br />

– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách vyššie uvedené chemikálie.<br />

– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými produktmi alebo výrobkami z vinylu.<br />

Prevádzkové teploty<br />

Váš fotoaparát je navrhnutý na používanie pri teplotách medzi 0°C a 40°C. Snímanie v extrémne<br />

studených alebo horúcich podmienkach v teplotách presahujúcich tento rozsah sa neodporúča.<br />

Informácie o kondenzácii vlhkosti<br />

Ak fotoaparát prenesiete priamo z chladného prostredia do teplého, na povrchu i vo vnútri<br />

fotoaparátu sa môže kondenzovať vlhkosť. Takéto kondenzovanie vlhkosti môže mať za následok<br />

nesprávne fungovanie fotoaparátu.<br />

Ak sa skondenzovala vlhkosť<br />

Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí.<br />

Pokračovanie r<br />

70 SK


Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Poznámky týkajúce sa likvidácie/prevodu<br />

• Pri používaní softvéru, ktorý je nahratý vo vnútornej pamäti, sa mohli do vnútornej pamäte<br />

fotoaparátu uložiť osobné údaje ako sú prihlasovacie mená a poštové adresy. Pred zmenou<br />

vlastníctva fotoaparátu alebo pred likvidáciou vymažte všetky osobné informácie.<br />

• Aj keď vymažete údaje z vnútornej pamäte alebo naformátujete fotoaparát, údaje vo vnútornej<br />

pamäti sa nemusia úplne vymazať.<br />

• Ak chcete zabrániť tomu, aby fotoaparát obnovil údaje vnútornej pamäti, všetky nepotrebné<br />

údaje zaznamenajte na vnútornú pamäť fotoaparátu.<br />

Obsah<br />

Register<br />

71 SK


Špecifikácie<br />

Fotoaparát<br />

[Systém]<br />

Obrazové zariadenie: 7,22 mm (typ 1/2,5)<br />

senzor CMOS<br />

Celkový počet pixlov fotoaparátu:<br />

Približne 13 011 000 pixlov<br />

Efektívny počet pixlov fotoaparátu:<br />

Približne 8 294 000 pixlov (statický záber,<br />

16:9), približne 12 780 000 pixlov (statický<br />

záber, 4:3), približne 2 073 000 pixlov<br />

([1920×1080 30p] videozáznam)<br />

Objektív: F2,8<br />

f = 5,3 mm<br />

Konvertovaný na 35 mm fotoaparát<br />

Pre videozáznamy: 37 mm (16:9)<br />

Pre statické zábery: 32 mm (4:3)<br />

Ovládanie expozície: Automatická expozícia<br />

Formát súborov:<br />

Statické obrázky: kompatibilné s formátom<br />

JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF<br />

Baseline)<br />

Videozáznamy: MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)<br />

Audio: MPEG AAC<br />

Záznamové médiá: interná pamäť (<strong>MHS</strong>-TS10:<br />

približne 4 GB, <strong>MHS</strong>-<strong>TS20</strong>/<strong>TS20</strong>K: približne<br />

8GB)<br />

• Počas merania kapacity média sa 1 GB<br />

rovná 1 mld. bajtov. Časť z nich sa používa<br />

na správu systému a/alebo súbory aplikácií.<br />

Dostupná použiteľná kapacita je uvedená<br />

nižšie.<br />

<strong>MHS</strong>-TS10: približne 3,7 GB<br />

<strong>MHS</strong>-<strong>TS20</strong>/<strong>TS20</strong>K: približne 7,7 GB<br />

[Napájanie, všeobecne]<br />

Napájanie:<br />

vstavaná nabíjateľná batéria<br />

USB nabíjanie (dodáva sa z počítača<br />

prostredníctvom pripojenia pomocou<br />

dodávaného kábla USB)<br />

Čas nabíjania: približne 200 min. (úplné<br />

nabitie) (pri nabíjaní prostredníctvom<br />

konektora USB z počítača)<br />

Spotreba energie (počas snímania): 1,7 W (pri<br />

veľkosti videozáznamu [1280×720 30p])<br />

Prevádzková teplota: 0°C až 40°C<br />

Skladovacia teplota: –20°C až +60°C<br />

Rozmery: približne 52,0 mm × 107,0 mm ×<br />

15,2 mm (Š/V/H bez výčnelkov)<br />

Hmotnosť: približne 125 g<br />

Mikrofón: Monofónny<br />

Reproduktor: Monofónny<br />

Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť<br />

bez predchádzajúceho upozornenia.<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

[Vstupné a výstupné konektory]<br />

Konektor HDMI: mini konektor HDMI<br />

Konektor USB: typ A (vstavaný)<br />

USB komunikácia: Hi-Speed USB<br />

(kompatibilná s USB 2.0)<br />

[Displej LCD]<br />

Panel LCD: 7,6 cm, typ 3,0 (16:9) TFT<br />

Celkový počet bodov: 288 000 (720 × 400)<br />

bodov<br />

72 SK


Ochranné známky<br />

• „Bloggie“ je ochranná známka spoločnosti <strong>Sony</strong> Corporation.<br />

• 360 Video je ochranná známka spoločnosti <strong>Sony</strong> Corporation.<br />

• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo<br />

registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách.<br />

Obsah<br />

• Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX sú registrované ochranné známky alebo ochranné<br />

známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.<br />

• Macintosh, Mac OS, logo Mac OS, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac a eMac sú ochranné<br />

známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc.<br />

• Intel a Pentium sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel<br />

Corporation.<br />

Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné názvy produktov a systémov, uvedené v tomto návode, sú<br />

ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vývojárskych<br />

alebo výrobných spoločností. Značky alebo ® však nie sú v tejto príručke použité vo všetkých<br />

prípadoch.<br />

Poznámky o licencii<br />

TENTO PRODUKT JE LICENČNE POSKYTNUTÝ V RÁMCI LICENCIE<br />

PORTFÓLIOVÉHO PATENTU NA AVC NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽITIE<br />

SPOTREBITEĽA, KTORÉ SA VZŤAHUJE NA (i) KÓDOVANIE VIDEOZÁZNAMU V<br />

SÚLADE S NORMOU AVC („AVC VIDEO“) A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE<br />

VIDEOZÁZNAMU AVC, KTORÝ BOL ZAKÓDOVANÝ SPOTREBITEĽOM AKTÍVNYM<br />

V OBLASTI OSOBNÉHO A NEKOMERČNÉHO POUŽITIA, A/ALEBO KTORÝ BOL<br />

ZÍSKANÝ OD POSKYTOVATEĽA VIDEOZÁZNAMU, KTORÝ DISPONUJE LICENCIOU<br />

NA POSKYTOVANIE AVC VIDEA. NA ŽIADNE INÉ POUŽÍVANIE SA NEUDEĽUJE<br />

ŽIADNA LICENCIA A ANI SA NAŇ NEBUDE VZŤAHOVAŤ. ĎALŠIE INFORMÁCIE<br />

MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C.<br />

POZRITE SI <br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

73 SK


Register<br />

B<br />

batéria...................................................................................69<br />

Beep.......................................................................................52<br />

C<br />

Clock Settings ..................................................................26<br />

D<br />

Date & Time Setting....................................................59<br />

Daylight Savings.......................................................26, 59<br />

Delete ...................................................................................42<br />

Demo Mode......................................................................54<br />

Dotykový panel ..............................................................18<br />

F<br />

Format..................................................................................58<br />

H<br />

HDMI Output .................................................................56<br />

I<br />

inštalovať.............................................................................24<br />

Initialize...............................................................................55<br />

K<br />

Konektor HDMI OUT...............................................60<br />

L<br />

Language Setting ...........................................................53<br />

LUN Settings....................................................................57<br />

Pixel .......................................................................................37<br />

Počet statických snímok.............................................68<br />

počítač<br />

importovanie snímok ...........................................49<br />

Odovzdávanie snímok .........................................50<br />

Odporúčané prostredie.......................................46<br />

počítač Macintosh..........................................................46<br />

počítač so systémom Windows ..............................46<br />

Popis jednotlivých častí..............................................13<br />

Prezeranie<br />

Statické zábery.........................................................39<br />

Videozáznamy..........................................................39<br />

Priblíženie ..........................................................................32<br />

Priblíženie pri prehrávaní .........................................41<br />

pripojenie<br />

počítač ...........................................................................49<br />

Protect ..................................................................................51<br />

R<br />

Riešenie problémov .....................................................62<br />

S<br />

Self-Timer ..........................................................................33<br />

Settings.................................................................................11<br />

Share it Later ...................................................................43<br />

Snímanie<br />

Statické zábery.........................................................28<br />

Videozáznamy..........................................................30<br />

softvér.............................................................................24, 48<br />

Softvér Bloggie..........................................................24, 48<br />

Obsah<br />

Vyhľadávanie<br />

o<strong>per</strong>ácií<br />

Vyhľadávanie<br />

nastavení<br />

Register<br />

M<br />

Movie Size..........................................................................38<br />

N<br />

Nabíja sa..............................................................................21<br />

O<br />

Objektív 360 Video.......................................................34<br />

O<strong>per</strong>ačný systém............................................................46<br />

Ovládanie hlasitosti......................................................45<br />

P<br />

Photo Size ..........................................................................36<br />

U<br />

USB .................................................................................21, 24<br />

V<br />

výstrahy ...............................................................................66<br />

Z<br />

Zostávajúci čas videozáznamu...............................68<br />

74 SK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!