GZ 123 web

schulte.ben45

GZ 123 web

stratēģiskās plānošanas projekts | strategic planning project

Garezers 2011 annual report

Misija | Mission statement

Mēs pastāvam, lai pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu

un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu latviešu valodu,

kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites

ar Latviju.

Garezers serves as a meeting place for Latvians of all ages, to

raise and educate Latvian youth, to strengthen the Latvian

language, culture and spiritual values, to promote the Latvian

heritage and develop links with Latvia.

Stratēģiskā vizija | Strategic Vision

DevĪze | Motto

DIEVAM un LATVIJAI

For GOD and LATVIA

Vasaras programmas

Summer programs

TicĪba un dievkalpojumi

Faith and worship

Satikšanās vieta un sarĪkojumi

Destination and events

Finansiāls atbalsts

Financial support

Administrācija

Operations

Mēs cenšamies piedāvāt mūsu sabiedrībai:

→ augstas kvalitātes latviešu vasaras programmas, kur jaunieši var uzturēt un attīstīt valodas spējas, ticību, kultūras

zināšanas un sabiedrības piederību un jaunas programmas, kurās ģimenēm un draugiem ar ierobežotu latviešu valodu ir

iespēja uzlabot savas latviešu valodas spējas un baudīt latviešu kultūru un sabiedrību.

→ latvisku, kristīgu vidi ticībai un dievkalpojumiem.

→ pievilcīgu satikšanās vietu organizācijām, ģimenēm un draugiem ar pretīmnākošu vidi, kur rīkot latviešu kultūras,

sabiedriskas un sporta sarīkojumus.

Mēs šo izpildīsim:

→ pielietojot administratīvu darbību un apsaimniekošanu, kas veiksmĪgi un efektīgi izmanto mūsu fziskos, finansiālos un

cilvēku resursus.

→ izmantojot finansiālu atbalstu: a) no ziedojumiem, b) no līdzekļu vākšanas, c) no maksām, nomām un citiem ienākumu

avotiem, un d) no rezerves fonda.

We aspire to provide our community with:

→ Continued high quality summer programs for our youth, to preserve and enrich language skills, faith, cultural ties and

sense of community; new programs for individuals, family and friends, whose Latvian language skills are limited, providing

the opportunity to enrich language skills, culture and community awareness.

→ A Christian and Latvian setting for faith and worship.

→ A welcoming environment for cultural, social and sports events and an attractive destination for organizations and

families.

We accomplish this through:

→ Administrative operations and processes which efficiently and effectively utilize our physical, financial and human

resources.

→ Various means of financial support that include: a) charitable donations, contributions and gifts, b) fundraising events, c)

user fees and other revenues, and d) an endowment fund.

5

Similar magazines