Views
5 years ago

Volksblad 1 oktober 1938 – 20 september 1941

Volksblad 1 oktober 1938 – 20 september 1941

Waarnemend burgemeester

Waarnemend burgemeester Linden, - Vrijdag. Met ingang van 1 Augustus is tot waarnemend burgemeeój,er dezer gemeente benoemd de heer F. Schram, ambtenaar \ ter secretarie t,~ Chaam. Aan den heer Remmen, burgemeester van OeffeIt, die aanvankelijk bovengenoemde functie uitoefende, is met ingang van genoemde datum eervolontslag verleend. Oss, - Donderdag. De burgemeester maakt bekend, dat alle aardappelvelden voor de derde maal moeten worden bespoten van 1 t.m. 9 Augustus a.s. Gedurende deze dagen kan het calcium-arsenaat worden afgehaald tussen 14 en 17 uur en 18 en 21 UUTaan het houten gebouw, naast de watertoren aan de Oude KerI;:straat, door hen aan wie de verstrekking ook voor de eerste en tweede bespuiting is geschied. b/llAt!~~ Concours-hippique van "De Cowboys" Berlicum (N.B.) - Zondaz h De rtlvererûgtng "De Cowboys" alhie~: eeft hedenmiddag haar jaarlijks cooc?UrS-hlPPlqUe,gehouden, dat dank zij het fraaie weer, bijzonder geslaagd is Er was veel publiek, terwijlook de deelnemers goed waren opgekomen. , De mtslagen der diverse ;nummers waren als volgt: Achttallen: 1. Rijverenigin", St Oedenrode:'. 141l p.: 2. Hijver. Gemonde'1371 P . 3. Rijver. Eerde 137 p.; 4. Rijver st 2 Mi: ~~~11~e~el 135 p.; 5: Rijver ': Zijtaart Individuele dressuur: 1. H. Corster Nula~d met Sparta 86 p.; 2. W. van Oorschot St. MlC~uelsgestel met N.N. 82 p.; -3. A. v. d. Wijst Mariaheide met Piet 81 p.; 4, M. Verkutlen Eerde met Corrie 80 p.: 5 J. v, Daal Heeswijk met Joan 80 p. ,. O~~st~ ruiter; 1. J. v, Boxtel, Berlicum op tJO~, 2. F. v. Houtum, Heeswijk op T,hea, 3. B. v. Daal, Heeswijk op Elty; 4. ~. Je Leyer, St. Oedenrode op Wietje; 5. . ansen, St. Oedenrode op ·Tommi€. Sprmgconcours: 1. M. Elesen Tilburg met ~oll'y 0-4-45 sec.; 2, J. van' Engelen, St. MlChlelsg.estel met Hennie 0-4-62 sec.: 3. J. v, d. Oetelaar, Schijndel met Belley U O-d20-32 sec.; 4. W. Teurüngs, Tilburg met orus 4-4-57 sec. H KOudbl?eds: 1: Lina van P. v. d. Doelen, eeswIJk,. 2. Pleta van A. Wijgergangs, BI' erlicum; 3. ACllla van L v Doorn Berlcum. • " , Warmbloeds: Glodona van W .Jansen Schijndel: 2. Jupiter van J. Bekkers, st: Oeden!ode; 3. Joachim van J v Etten WaspIK. .. • ~o/~~ Exernens \ . I Oss,' -." _.Maandag. Examen: Modevakschool- st. LeonardUsgesticht Oss. Diploma .Go"tümi!,>re: Geslaagd de 'dames: D.: Boeyen; Fr v"n J3oxtel, J. Bim bergen, 'A. 'ian Orso uw, 'L. ',Hendrlks, R., Groenendaal R Jansen R Vóllen:ber~, G. Volleriberg. R. Vork, 'T. 'Steenbergen. M. v. d. Biggelaar. D. van, Dijk, C,· va1'l DijK, A. .van Boxtel. B,. cootezem, A,.,IJ,sVOg els , F'·v. d, Doelen, 1. 'v. Or&ÓUW.M 'van Bergen, T van.OrsouW, G. èee!èn., G. van Hemen. A. Kuppens' en M. penn~lgs.,: Dtploma. lingerie: Geslaagd', de·.êtàmés: A. Hol, M. Zondag. M. van Lieshout,' M. v: d. Wetering. J, Govers. M. GOossensi' A: seees. T, van Hoorn. F. BI'oeK&teeg,1.. ,B.aayens, H. v: d. Veerdonk. A, Wertenhroek; ''C" Wag e - makers, A, Kluitmans, J.' de Voor, ç. Wagemakers. B. Leyten', A,' van oorscno», ,D. Bevers. T, Aarts, M. 'v. Uden, C: v.MliJkenburg. C. v . Esch, M.~Brands,·M.,:',:V'!"Llever- 100, T. Vernooyen, Ne'va.n Bergetl./' ,......- ~- I;:

Tijdelijk waarnemend burgemeester Linden, - Woensdag . . Onder grote belangstelling is de heer F. Schramm uit Chaam, geïnstalleerd als tijdelijk waarnemend burgemeester dezer gemeente. De instaJ..latie geschiedde door wethouder Bardoel, die den nieuwen burgemeester een hartelijk welkom toeriep, hem de medewerking van het gemeentebestuur toezegde en den nieuwcri functionaris vervolgens de ambtsketen omhing. De heer Schramm dankte voor het in hem gestelde vertrouwen, dat hij niet beschaamd hoopt te maken. Hij sprak de beste wensen uit voor het welzijn der gemeente en verklaarde znjn nieuwe taak met vreugde te aanvaarden Vervolgens werd nog het woord gevoerd door burgemeester Remmen van Oeffelt, die we- .gens drukke werkzaamheden.' ontheffing uit zijn ambt van waarnemend burgemeester van Linden heef" moeten vragen Hij wenste de gemeente geluk met den meuwen burgemeester en hoopte, dat de eerste schreden op het, burgemeesterspad voor de nheer Schramm door meer zullen worden gevolgd. De plechtigheid werd besloten met een drukbezochte receptie. De .post op J 5 Augustus Oss, - Donderdag Op 15 Augustus a.s. (Ma. ia Hemelvaart) zal het postkantoor alhier, voor de postdienst om 12 uur worden gesloten, behalve voor de behandeling van telegrafische postwissels en spoed giroadviezen. De 3de briefpostbestelling, de 2e pakketpostbestelling en de laatste buslichting zullen vervallen. De quitantiedienst zal niet worden uitgevoerd. Het ~ postvervoer zal geschieden als op werk- I dagen. Expresse brieven en pakketten bel1tfens aan bederf onderhevige pakketten zullen als op werkdagen worden besteld, Voor de telefoon- en telegraafdienst zullen de gewone openstellingsuren gelden. Voor niet-busrechthouders zal gelegenheid worden geboden voor afhalen van correspondentle van 18 uur tot; 18.30 uur, . Paardentaxatie Oss, - Donderdag Op Donderdag 14 Augustus a.s. zal op het Heuvelplein, .een taxatiepaardenmarkt worden gehouden, Alsdan, kunnen van 10 uur. af, paarden, die ten verkoop staan, worden aangeboden, waarna een verkoopkaart zal worden uitgereikt, Distributie vaste brandstoffen Oss, - Donderdag Zij, die hun woning verwarmen met "Haarden en Kachels",

 • Page 1 and 2:

  Inventaris nr. 437. Archief gemeent

 • Page 4 and 5:

  IN. hl (Dronken door zoon Dader, di

 • Page 6 and 7:

  ?'~'" -ys l?- Oss, - Donderdag. Aan

 • Page 8 and 9:

  Burgemeester Ploegmakers te Oss geh

 • Page 10 and 11:

  } . - Tewerkgestelden weer aan de a

 • Page 12 and 13:

  Jaarpaardenmarkt. Hedel, - Maandag.

 • Page 14 and 15:

  Dodelijke slag van melenwiek Nistel

 • Page 16 and 17:

  1 I I Schichtig geworden paarden re

 • Page 18 and 19:

  :J /~~ rJ-J> Grote boerderij-brand

 • Page 20 and 21:

  De erfenis viel tegen Een steekpart

 • Page 22 and 23:

  avenstein contra radio-centrale "St

 • Page 24 and 25:

  Te veel aan Bacchus geofferd Gevolg

 • Page 26 and 27:

  Inwoner van Schiindell legt een vol

 • Page 28 and 29:

  e s /~AA4~ (______., Radio-oorlog i

 • Page 30 and 31:

  l 1\ I / c Cl) ,/ / ~ ?~ ;C , -c- ~

 • Page 32 and 33:

  I. ~I Wielrenners aan het woord Pro

 • Page 34 and 35:

  ': Zestig jaar getrouwd Schijndel,

 • Page 36 and 37:

  , ., { Arbeider in de Oude Maas om

 • Page 38 and 39:

  I' I ,III CD III ._ ~ • ! III •

 • Page 40 and 41:

  ! j Oneerlijke bode gearreste'erd O

 • Page 42 and 43:

  , " lil Meisje door trein gegrepen

 • Page 44 and 45:

  III lil I .. , III II Zandschuit bi

 • Page 46 and 47:

  ," . lil I II , " lil f Geheimzinni

 • Page 48 and 49:

  I , , • -g e ME I:939 Fietsende k

 • Page 50 and 51:

  I " I • . I , , , g Autobusbestuu

 • Page 52 and 53:

  '. 'M .. ".- ,. VARKENSMARKT. Oss,

 • Page 54 and 55:

  I ( .c: /~. Branden in bos en hei W

 • Page 56 and 57:

  Aanbestedingen Veghel, - Donderdag.

 • Page 58 and 59:

  I/' I Ernstig verkeersongeval op de

 • Page 60 and 61:

  I ~ Fietser zw~ar gewond onder auto

 • Page 62 and 63:

  ~-~ /f.A. __ . VARKENSl\IARKT OSS.

 • Page 64 and 65:

  Van Amsterdam wint "Ronde van Oss"

 • Page 66 and 67:

  ! Tragische samenloop van omstandig

 • Page 68 and 69:

  ) , , I 2,6 JUL 10"3 Ernstig ongeva

 • Page 70 and 71:

  Ernstig verkeersongeval te Oss Veer

 • Page 72 and 73:

  17 Os gestolen nabij Oss Oss, - Woe

 • Page 74 and 75:

  1\ · , Moordaanslag te Heesch (N.B

 • Page 76 and 77:

  Twee gemeente-ambtenaren oneervol o

 • Page 78 and 79:

  ( /! Aanbestedingen Oss. '- Woensda

 • Page 80 and 81:

  __.£)~ Voorspellingen, die men nog

 • Page 82 and 83:

  en (. ~ Oss, Vrijdag r ., De Koning

 • Page 84 and 85:

  1Û Uv j ItJJ~ Levensgevaarlijk gew

 • Page 86 and 87:

  ... I '0') ( Ook een fourier gearre

 • Page 88 and 89:

  ... { I AANBESTEDINGEN. Oss, - Zate

 • Page 90 and 91:

  Door auto gegrepen en gedood Mill,

 • Page 92 and 93:

  1 //~ Twee angstige ~ren op de Maas

 • Page 94 and 95:

  I I I, ) 0) ~ 0) ~ ....,. 't Meisje

 • Page 96 and 97:

  ~( I .1 . " ':' j., ':1;1',11" ot':

 • Page 98 and 99:

  -. II I ~'J~ /jY-O Drama in Noordbr

 • Page 100 and 101:

  A Holbewoner overleden Gedurende, 2

 • Page 102 and 103:

  ./ J J ,I /~~~-' Boerderij platgebr

 • Page 104 and 105:

  l J 11 l. Varkensmarkt. Oss, - Woen

 • Page 106 and 107:

  g. ti. t- ~. x. Cf ~(..c.e _"J ct?

 • Page 108 and 109:

  j I Geslipt en door autobus overred

 • Page 110 and 111:

  Dag vol spanning voor Dreumel Onder

 • Page 112 and 113:

  Inbraak in pluimveevoeder- fabriek

 • Page 114 and 115:

  / Een Lovendaalsingel Grave, - Dins

 • Page 116 and 117:

  ) \ r I /-S'"~~ Verkeer in Noord-Br

 • Page 118 and 119:

  ,g e- 'ror :1. r- .t, L~. .te an an

 • Page 120 and 121:

  v v / \ Vier vingers afgerukt Oss,

 • Page 122 and 123:

  t lP / lp ~1. J -Dolle koe brengt V

 • Page 124 and 125:

  IQ! ï'~ } s· f I / 3o~' ~ 't) Boe

 • Page 126 and 127:

  {. / Weer wekelijkse veemarkt Uden,

 • Page 128 and 129:

  ·u-" //~ KERSENVEILING UDEN Aanvoe

 • Page 130 and 131:

  \ Klompenbeurs in-Brabant St. Oeden

 • Page 132 and 133:

  I'i I' /6Á~ Elfdorpen-wandeltocht

 • Page 134 and 135:

  ,û~~ Grote boerderijbrand te Heesc

 • Page 136 and 137:

  Twee branden op avond te Oss ,, een

 • Page 138 and 139:

  ~~ Oorlogstuig is geen speelgoed Vi

 • Page 140 and 141:

  Bii familietwist zwaar gewond Schoo

 • Page 142 and 143:

  ~ (i!)e/... ------ ,~J~ Met kokend

 • Page 144 and 145:

  (' Cl} ~\ o Moord te Oss, Arrestant

 • Page 146 and 147:

  Bekentenis te Oss Doodslag opgeheld

 • Page 148 and 149:

  ;~~ --- Schipper te water geraakt e

 • Page 150 and 151:

  Is Rondom Oss Te Geffen stortten he

 • Page 152 and 153:

  C':) ~:r c.:J) j_:L ---- Oss, - Woe

 • Page 154 and 155:

  -3~~ Hollend paard nep hondenkar om

 • Page 156 and 157:

  Boerderij totaal in de as gelegd Ve

 • Page 158 and 159:

  II/~~ Kind In vlammen omgekomen Oss

 • Page 160 and 161:

  .iL1~''__. Beschonken chauffeur rii

 • Page 162 and 163: I Oss De uitreiking der nieuwe dist
 • Page 164 and 165: I / 11~~ Burgemeester van Gassel .
 • Page 166 and 167: lL »:'> L';-;~~> ---' Ontginning i
 • Page 168 and 169: ! (.J Rantsoenering van gas te, Oss
 • Page 170 and 171: (, , (j~~ Jonqendoor explosie gewon
 • Page 172 and 173: _.t'. 1!4~ Verwijdert rupsennesten
 • Page 174 and 175: /' Nieuw ra~dhuis te' Heesch Heesch
 • Page 176 and 177: m_ De Megense raadhuiskwestie Credi
 • Page 178 and 179: ) 1 J /-Z ~~ ~ Afval van levensmidd
 • Page 180 and 181: lp ..., ti I v Boerderij uitgebrand
 • Page 182 and 183: Drie woningen afgébrand Kerkdriel,
 • Page 184 and 185: Hoe Oss' zijn burçe- rneester ontv
 • Page 186 and 187: 1..04£/ ..---- Burgemeester van OS
 • Page 188 and 189: .(;~. Bakkersknecht uit bra~- . den
 • Page 190 and 191: ,jBeatrix" won het concours Oss; -
 • Page 192 and 193: 8 Nieuwe dijkgraaf en heem- raden g
 • Page 194 and 195: I 1'1 L //.u;._ Examen 1.0, Veghel.
 • Page 196 and 197: I~_. Eervolontslag Oss, - Dinsdag.
 • Page 198 and 199: 4~ I~ Geslaagd' hockey-tournooi Oss
 • Page 200 and 201: ~/+ Handboogwedstrijd St. Michielsg
 • Page 202 and 203: Oss De leider van de distributiedie
 • Page 204 and 205: :al Commis,sies voor de productiesl
 • Page 206 and 207: { J \ /~~'~41J 1 I Hand vermink;' 1
 • Page 208 and 209: f l/y' Opgave volkstuinen Oss, - Vr
 • Page 210 and 211: Oss Het hoofd van de distributiekri
 • Page 214 and 215: Tenniswedsfrijden te Oss Oss, - Don
 • Page 216 and 217: f j_IÁ~. Athletiek te Schijndel ..
 • Page 218 and 219: I ./ Schoen~n'ruilbureau De burgeme
 • Page 220 and 221: Het hoofd van de distributiedienst
 • Page 222 and 223: lt •......... ,;">Bewaren afv"I' ~>lt •......... ,;
 • Page 224 and 225: Vrouwelijke bemiddelaarster aangest
N.R.C. 4 oktober 1938 – 24 september 1941 - Voorouders in heel ...
1 September 1938 H. DEKKING. WEER AAN DEN ARBEID.
20-22 september 2007 - Folia Web
1 Sabbat Bijbel Lessen, juli – september 2011 - Seventh Day ...
Van 2 september tot en met 31 oktober - Prins Bernhard Cultuurfonds
NIEUWSBRIEF • SEPTEMBER / OKTOBER 2012 - Econa Records
N.R.C. 1 juli 1935 – 30 juni 1937
1 Officieel cluborgaan van sportvereniging DSVP september 2008 ...
Forum 1, september - oktober, jaargang 19 - Artesis Hogeschool ...
Zondag 1 September 1901. 58° Jaar N° 2980. Bureel en Werkhuizen
September - Oktober - Scouts Sombeke
Nummer 5, september / oktober - BeeldBuisBoek.nl
ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2012 ... - Steenokkerzeel
Nummer 5 september / oktober 2001 - BeeldBuisBoek.nl
UiT-agenda september-oktober 2011 Cultuur FeeSten en eten
Menu van 27 september tem 1 oktober 2010 - OCMW Sociaal Huis ...
SEPTEMBER 2013 OKTOBER 2013 - GymFed
SEPTEMBER 2013 OKTOBER 2013 - GymFed
Clubblad september-oktober 2012 - DE POSTILJON Boortmeerbeek
Menu van 27 september tem 1 oktober 2010 - OCMW Sociaal Huis ...
Verslag van 30 september - 1 oktober (pdf bestand) - NVLT
WOS Nieuwsbrief 10, 20 oktober 2008
Notulen algemene ledenvergadering, 20 september 2011 1 ... - Sport
Verslag gecombineerde vergadering Bijpraten 20 september 2011
Nummer 5, september / oktober 1998 - BeeldBuisBoek.nl
september - oktober - Stedelijke Basisschool Beveren-Leie
Stadskrant nr. 20 - 3 oktober 2007 - Gemeente Alkmaar