Views
3 years ago

24 november 2004, 83e jaargang nummer 6 - AFC, Amsterdam

24 november 2004, 83e jaargang nummer 6 - AFC, Amsterdam

24

24 november 2004 83 e jaargang nr. 6Restauranthouder AFC-er 7RQLQR 7ULROR kreeg grote roem van deculinaire expert en journalist Johannes van Dam. In het PS van deWeek, behorend bij Het Parool, gaf fijnproever Van Dam Triolo’srestaurant %HOOLQL niet minder dan een negen-plus.Vele AFC-erskunnen dit hoge waarderingscijfer beamen. Mijn tweelingbroer +DQVmaar ook andere clubgenoten, zoals 5ROI /HHVHU ontmoeten in hetaan het Buitenveldertse Nederhoven 19 gelegen %HOOLQLrHVWDXUDQWregelmatig lekker etende AFC-ers als disgenoot. Reactie van ToninoTriolo op de culinaire waardering van zijn keuken: ,NEHQHUJEOLMPHW 9DQ 'DPV KRJH FLMIHU. Direct na de publicatie in Parool’s PSvan de Week kwamen de reserveringen in een sneltreinvaart binnen.Mocht ik tevoren toch al niet klagen over het bezoek aan mijn restaurant,nu was ik in korte tijd enkele weken al volgeboekt. Maarschroom niet om te bellen".&DSWDLQ5REHUW*HKULQJ van ons eerste elftal was zo ongelukkig omtijdens een val zijn middenhandsbeentje te breken. Voorlopig zitRobert in het gips in een voor hem toch al niet gelukkig voetbalseizoen.Namens de AFC wensen wij hem een spoedig herstel.Ons $)&YULHQGHOLMNEHGULMI $UYDWR6HUYLFHV1HGHUODQG%9 organiseerdeop donderdag 18 november jl. haar jaarlijkse winterkostavondin Abcoude. (GZLQ*HOXN enRQGHUJHWHNHQGH vertegenwoordigdenhet bestuur en 7LP 7LPPHUPDQ de commissie commerciëlezaken. Uiteraard waren er meer leden van onze club te weten :LHEH:HVWHUKRI met echtgenote 0RQLTXH van het $)&YULHQGHOLMN EHGULMI 7URRVWZLMN en tevens actief als jeugdleider. Namens de AFCdank gebracht aan de directie voor de uitnodiging.=LOYHUHQ3ORHJOLGHQ9%&YRRU]LWWHU:LOOHPGH-RQJis vanuit hetOLVG overgeplaatst naar het Verzorgingscentrum Sint Jacob vooreen periode van revalidatie. Bij mijn recente telefoongesprek met hemwas hij zeer optimistisch. Namens de AFC wensen wij hem een spoedigherstel en zenden wij hem onze welgemeende groeten.In het $PVWHOYHHQV1LHXZVEODGGG 17 november jl. was een uitgebreidartikel opgenomen over ons =LOYHUHQ3ORHJOLG3DXO*HKULQJ inzijn maatschappelijk leven directeur/eigenaar van het bedrijf 3DXO*HKULQJ/LMVWHQtevens adverteerder in de Schakel en het programmablad$)&7KXLV Plotseling moesten er 60 werken van ToonHermans worden ingelijst, werken waarmee de cabaretier nooit eerdernaar buiten is getreden. Deze werken zijn inmiddels afgelopen maandaggeveild bij het vermaarde veilinghuis Christie’s in Amsterdam.Namens de AFC wensen wij Paul veel succes met deze activiteit.$)&IXQFWLRQDULVVHQ)UDQV- FK en )UDQNGH0XQQLN volgden delaatste weken een cursus voor scheidsrechter. Afgelopen maandag 22november jl. werd hen medegedeeld, dat zij beiden geslaagd zijn envoortaan als RIILFLHHO VFKHLGVUHFKWHU mogen optreden. Uiteraardzullen hun activiteiten op dit gebied bij onze eigen vereniging zijn. Erwaren 24 deelnemers, waarvan een tweetal een herexamen hadden ener 7 slaagden. Op PDDQGDJGHFHPEHUDV. zal de uitreiking van dediploma’s door de KNVB op Goed Genoeg plaatsvinden. Namens deAFC onze welgemeende gelukwensen aan het adres van Frans enFrank.En dan nu de verjaardagen van de leden van GH =LOYHUHQ 3ORHJCocky van Duyvenbode (26/11) – Frans Bogaers (30/11 – 85 jaar) –Raoul Krak (30/11) – John Parsser (2/12) – Henry Bierman (2/12) –Jip Vogel (2/12) – Henk van Weelde (6/12) – Peter v.d. Dungen(14/12) –André v.d. Bor ( 17/12) – Nicolaas van Ommeren (18/12).Aan al deze jarigen onze welgemeende felicitaties.-RKDQGH%LH9DQ+DUWH*HERUHQRSVHSWHPEHU3ULPR%DVWHQ%XUJVWUDzoon van Bastienne en Hans BurgstraNamens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan de trotse ouders.:DVHUQRJZDW"Trainers blijven altijd een bron van discussie en vermaak. Zo ook hunassistenten, hun salaris waarmaken door tijdens de wedstrijd driftig tenoteren. Hun grote voorganger was natuurlijk Louis van Gaal. Gewoonlater de film c.q. tv-beelden bekijken en becommentariëren.Over Louis: Onbegrijpelijk, dat het Ajax-bestuur deze man aanstelde.Goede trainer, zonder meer. Maar arrogant en slecht na buiten toecommuniceren. Zijn vertrek zal een hele opluchting voor RonaldKoeman geweest zijn. Ja dat Ajax toch. Altijd een tikkeltje arrogant.Een “een” Op de clubdas. Onmiddellijk door de PSV-ers, na hunoverwinning op Ajax, geparodieerd. De goede spelers, zoals v.d.Vaart, Heitinga en Sneijder zijn m.i. te snel “omhoog gevallen”.In hun jeugdjaren altijd gewend aan (soms grote) overwinningen. Eénen ander mede in de hand gewerkt door de media. Onvergeeflijkereacties naar de trainer toe (Sneijder !). Hun bekendheid, ook buitenhet veld, brengt een bepaalde last met zich mee. De titel van het AT 5Programma “Godenzonen” raakt zo langzamerhand echt overtrokken.Evenals de arrogantie van Barbara Barend (een “aardje naar haarvaartje”)? Dat zij misschien zelf een aardig balletje trapt wil nog nietzeggen, dat zij er echt verstand van heeft, getuige haar uitspraak, dat“Sonck een fantastische voetballer is”en “een zeer goede spits”.Terug nu naar onze eigen AFC. Wat uitspraken, opgetekend uit HetParool. Onze sympathieke trainer van weleer, Doby Peters: “iedereenwilde AFC verslaan”. Er is dus niets veranderd. Een artikel over deVolewijckers: “ooit het AFC van Noord”. Hetzelfde gold destijdsvoor de voorzitter van Argon, na één van hun vele promoties; “wijwillen het AFC van de provincie worden”. Over onze goed invallendekeeper van Zeijst: “natuurlijk student, hoe kan het ook anders bijAFC” In dit verband zij opgemerkt, dat van de 22 spelers er 7 studeren(zie de persmap). Dan tel ik natuurlijk Robert Gehring niet mee,die ook opeens advokaat bleek te zijn!Wat de competitie betreft. Let op DWV. In de tweede helft van AFC-DWV vond ik hen bepaald sterker dan Argon. Eén en ander doet mijdenken aan 1976: DWV promoveerde naar de Hoofdklasse en werdmeteen kampioen, gevolgd door AFC op 2 punten. In die tijd acteerdebij hen topschutter Cor Barbé. Bij ons speelde toen Flip van Oenen,een tikkeltje wereldvreemd. Nam zijn gitaar mee in de kleedkamer envroeg toen. “tegen wie spelen wij eigenlijk?”Historisch.Iemand, die er echt niets van begrijpt, is de keeper van Argon. Wateen teleurstelling voor onze pupil, toen hem de bal van de voetenwerd geplukt. Echt een wereldkeeper. Overigens werd het hele gevalgoed te kijken gezet bij “Kopspijkers”van Jack Spijkerman. Overigensgeloof ik niet, dat alle AFC-ers hun tegenstanders na afloopfeliciteren. Weet je wel: “be friends”en “keep smiling”.Even een minpuntje. Na afloop van de bijeenkomst van de ZilverenPloeg vond Jan Meijer (de drukker) zijn auto terug met een deuk inhet portier. Moet een AFC-er geweest zijn, omdat de wagen geparkeerdstond op de afgesloten AFC-parkeer-plaats. Uiteraard geenberichtje achtergelaten. Ik hoop, dat deze onsportieve dader dit leest.Tot slot uit de Nieuwsbrief van de ANVV “De Zwaluwen”: ik citeer“als Jacques Köhler, in 1956 getroffen door polio tijdens de landelijkeepidemie en via zijn club AFC uit Amsterdam,samen met Henk vanTeunenbroek, zijn jeugdleider, en eigenlijk de grondlegger van onzetoernooien, had kunnen bevroeden, dat het eerste toernooi, met eenopbrengst van toen fl. 1300,- (nu Euro 590,-) na 45 jaar zou oplopentot Euro 162.000,-, wat zou hij daar trots op zijn geweest. Onze“Henk van Teunenbroek” werd, zij het mijn inziens veel te laat, tochnog benoemd tot Li van Verdienste van de “Zwaluwen”. Bij onzeAFC is hij dat al lang.-DQYDQ'LMN.=HJNLHQMLMGHPRVVHOPDQ"Op vrijdag 17 december a.s. vindt op AFC weer het traditionele kienenplaats en wel ten achtste male onder de bezielende leiding van het‘kien team’ bestaande uit Ron van Doesburg, Ronald Koster, LouHekster, Roy van Dijk en Hans Hulst.En zoals bekend is AFC's kienavond royaal gedoteerd, dankzij eenaantal vaste gulle gevers. Elk van de zes ronden kent hoofdprijzen,extra prijzen en verrassingsprijzen. Zoals u weet is de absolute kraker6

24 november 2004 83 e jaargang nr. 6telkens de hoofdprijs van de 6de en tevens laatste ronde, doorgaanseen reis voor twee personen. .Elk jaar treft de kiencommissie ook weer vele nieuwe en onbekendegezichten aan, terwijl toch altijd duidelijk gesteld wordt dat het evenementbedoeld is voor en door AFC-ers en niet voor een aangetrouwdetante Trees en de voogd van de minderjarige ex-vriendin vanwijlen ome Piet. Daarom zal de commissie dit jaar als vanouds strengetoegangscontroles gaan hanteren. Hoe zit dat nu? De drie goudenkienregels:1. De kien(st)er is minstens 18 jaar.2. De kien(st)er is lid of donateur/donatrice van AFC3. De kien(st)er is wederhelft, levenspartner, ouder of voogd van eenlid of donateur/donatrice van AFC.In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist de commissie.Voorts zal steekproefsgewijs op AFC-lidmaatschapskaart gecontroleerdworden of iemand lid dan wel donateur is. Dit houdt in datals u uw contributie of donatie nog niet voldaan heeft, u geen rechtheeft om aan het kienen deel te nemen. Neemt u de kaart dus mee!In ieder geval, wordt het dit jaar vrijdag 17 december, aanvang 20.00uur weer supergezellig. Net als vorig jaar zal er weer ouderwets gekiendworden en zal de prijzentafel weer rijkelijk gevuld zijn. Op diedag kunt u zich overigens te AFC vanaf 18.00 tot 19.15 uur tegoeddoen aan een heerlijk pannetje mosselen met friet (Euro 11,50) of eenlekkere uitgebreide kipsaté (Euro 8,50). Gezien de mosselvangst ditjaar beperkt is zijn er maximaal 50 pannetjes beschikbaar! Dus reserveersnel bij de uitbaters Frans en Joris (020 6445575). Er is ook eeninschrijflijst bij de bar.Wij zien u graag dit jaar vlak voor Kerst weer terug.Namens de Kiencommissie,/RX+HNVWHU$IJHODVWLQJHQOLMQBel bij twijfel over het doorgaan van een wedstrijd of training bijAFC onze gratis afgelastingenlijn 0800-0235373.Ook is het mogelijk een automatisch SMS bericht te ontvangen. Vooraanvragen of opzeggen luister het afgelastingenbericht helemaal af.0HGLVFKHFRPPLVVLH9LEUDWLHWUDLQLQJHHQPRJHOLMNKHLGWRWGLVFXVVLHDe winter staat voor de deur, diverse afkeuringen reeds achter dekiezen. Dus rijst de vraag, wat te doen? Mag mijn zoon als alternatiefnaar de sportschool en ook op de trilplaat?Tijdens de Olympische Spelen Sydney 2000 werd een parallelsymposiumgehouden omtrent dit fenomeen, welke eveneens werdvoorgezeten door de Duitser professor Mester (uw voorzitter van deMC was erbij) tijdens de Paralympics van Athene 2004.:DWLVYLEUDWLHWUDLQLQJRSGH]HQRJGLVFXWDEHOHWULOSODDW"Bij vibratietraining worden oefeningen uitgevoerd op een trilplatform.Het is een machine dat mechanische trillingen opwekt van 20 tot 60Hertz. Door deze trillingen worden bepaalde spiergroepen geprikkeld.Je kunt niet alleen een statische houding aannemen, maar ook dynamischspecifieke bewegingen op het platform uitvoeren. Door trillingontstaat een voortdurende rek in de spieren, waardoor de aanwezigespiervezels en spierspoeltjes worden aangespannen. Het effect iszonder meer het grootst in die spiergroep welke zich het dichtst bij detrilbron bevind. De gekozen spiergroep werkt bijzonder hard zonderdat dit een bewuste inspanning vergt. Om die reden zijn diverse houdingenop de plaat beschreven.9LEUDWLHWUDLQLQJ PDJ ]HNHU QLHW ELM FRQWUDLQGLFDWLHV jeugdigepersonen onder 13 jaar (dit wegens nog aanwezige actieve groeischijven),tijdens zwangerschap, bij thrombose of andere circulatieaandoeningen,bij hart- en vaatziekten, bij acuut rheuma, kort na operaties,bij gewrichtsimplantaten(kunstheup of knie), mensen met eenpacemaker, bij rugklachten zoals hernia, bij acute ontstekingen ofkoorts.Deze vorm van training wordt wel alom aangewend bij topsporters,om een groter trainingseffect te bereiken, vooral bij explosieve sportenals hoog- en verspringen en sprint. Vibratietraining zet namelijkaan tot sneller herstel, waardoor meerdere trainingsprikkels mogelijkzijn. Het verbetert de coördinatie en versterkt de gewrichtsstabiliteit.Dit is slechts een gedeelte van alle (door de branche) beschrevengebruiksmogelijkheden.Het slechte bericht is, dat een trilplaat (ik noem bewust geen naamnog merk) toch altijd een slordige ¼ .000,00 kost en uiteindelijkthuis net als de eerder aangeschafte hometrainer, ook zal eindigen alskledingkapstok. 'DQWRFKPDDUQDDUGHVSRUWVFKRRO PDDU ODDW MHYRRUOLFKWHQHQEHJHOHLGHQGRRUKLHUWRHJHNZDOLILFHHUGHSHUVRQHQVoor A.F.C.ers is op maandagavond het inloopspreekuur in de fysiopraktijkvan Nijenrodeweg 914 tussen 19.00-20.00 uur. Lex Swaan(clubarts) tel. 020-6731337,Fysiotherapeuten: Wim Crouwel(voorzitter), /Frank Tilmans tel. 020-6440070, Reinier van Dantzig tel. 020-6627244,Verzorger A-selectie: Ko Grosze Nipper tel. 06 443529702QV(HUVWHQRYHPEHU7RQHJLGR+%$)&$)&WRRQWNDUDNWHULQ9RRUEXUJVandaag gaat de rit naar Voorburg, waar Tonegido/HB op ons wacht.Eerst even langs AFC om Johan en Chris op te halen en nog eenstukje van het tweede mee te pikken. Onze reserves, met Ali Bentohami,Lex Oosterling, Joey Esionye en Vincent de Groot prominent inde gelederen, staan met 1-0 voor tegen Hilversum. Deze tussenstandwordt vanuit de auto uiteraard doorgebeld naar Kees, want ook opweg naar Hong Kong moet je van alles op de hoogte blijven. Het isstralend weer, er zijn geen files en het complex van Tonegido is binneneen half uur bereikt. So far so good! Wat gaat het worden? Eentikkeltje twijfel valt hier en daar in het AFC-kamp te bespeuren.Tonegido pakte 5 punten in de laatste 3 wedstrijden, AFC maar éénpuntje. The Dutch-disease, het missen van penalties, houdt ons vlaggenschipin zijn greep. Anderzijds bleek AFC in de afgelopen 2 seizoenenTonegido duidelijk de baas. Op 16 maart 2003 werd het 1-3via scores van Ken Watanabe (2x) en Ronald van de Meent, op 7december van datzelfde jaar zelfs 1-4 door toedoen van Dennis Purperhartdie die dag volkomen ongrijpbaar was. Het aanstekelijkeverslag van Amel Vroege van deze wedstrijd vermeldt ook een nieuwetechnische variant: Bobby Gehring als centrumverdediger in eenvrije rol.Maar wat zegt de geschiedenis over het heden? Een ingewikkeldevraag die zich bij het voetbal 7 kwartier na het eerste fluitsignaal laatbeantwoorden. In ieder geval is Stanley Menzo niet geschrokken vande uitslagen van de laatste weken, want hij start weer met dezelfdebasis. Met o.a. Ken als back, Laurens Bianchi en Tahir Akrahame alsaanvallende middenvelders aan de zijkant. Al snel worden de aanvallendebedoelingen van beide ploegen duidelijk, het spel golft in hoogtempo op en neer, men laat elkaar voetballen. Aan AFC-kant bevestigtDennis zijn reputatie. Met prachtige acties laat hij het publiekgenieten en vergt hij het uiterste van de Voorburgse defensie. AFCkrijgt in deze fase enkele aardige kansen, maar de mooiste kans isvoor Danny Kettenis van Tonegido die voor open doel mist.In de 27e minuut valt Dennis met een spierblessure uit. Dat kan er, nahet blessureleed van o.a. Enrique Zschuschen en Ulli Landvreugd,nog wel bij. Robert Gehring, ook terug van een blessure, maakt zijnopwachting op het middenveld, broer Bobby schuift een linie op enneemt de positie van Dennis over. Deze veranderingen hebben geeninvloed op het wedstrijdbeeld. Ook in de laatste 15 minuten voor derust is het voor beide doelen ongemeen spannend. Zo knalt HansGeerlings op de paal en even later op de keeper en is Robert Gehringin de 45e minuut vlak bij de openingstreffer. Aan de andere kantvoorkomt Edwin van Holten dat Tonegido met een voorsprong dekleedkamer ingaat.7

9 november 2011 90ste jaargang nummer 4 - AFC, Amsterdam
20 januari 201189ste jaargang nummer 6 - AFC, Amsterdam
21 juni 2011 89ste jaargang nummer 11 - AFC, Amsterdam
18 augustus 2011 90ste jaargang nummer 1 - AFC, Amsterdam
18 augustus 2010 89ste jaargang nummer 1 - AFC, Amsterdam
14 april 2010 88e jaargang nummer 9 - AFC, Amsterdam
15 december 2010 89ste jaargang nummer 5 - AFC, Amsterdam
10 november 2010 89ste jaargang nummer 4 - AFC, Amsterdam
18 januari 2012 90ste jaargang nummer 6 - AFC, Amsterdam
16 februari 2011 89ste jaargang nummer 7 - AFC, Amsterdam
14 maart 2012 90ste jaargang nummer 8 - AFC, Amsterdam
15 februari 2012 90ste jaargang nummer 7 - AFC, Amsterdam
17 februari 2010 88e jaargang nummer 7 - AFC, Amsterdam
16 maart 2011 89ste jaargang nummer 8 - AFC, Amsterdam
4 juli 2012 90ste jaargang nummer 11 - AFC, Amsterdam
transfer-jaargang-21-nummer-6
Jaargang 6, nummer 1 - Basf
2004 - 2005 - AFC, Amsterdam
november 2011 • Jaargang 16 • Nummer 4 - Zorgsaam
nummer 6 juni 2012 jaargang 13 - BCSERVER
2006 - 2007 - AFC, Amsterdam
13 oktober 2010 89ste jaargang nummer 3 - AFC, Amsterdam
17 maart 2010 88e jaargang nummer 8 - AFC, Amsterdam
14 december 2011 90ste jaargang nummer 5 - AFC, Amsterdam
21 juni 2010 88e jaargang nummer 11 - AFC, Amsterdam
2012-2013 - AFC, Amsterdam
2011-2012 - AFC, Amsterdam
De Koerier December 2013 Jaargang 6– Nummer ... - WordPress.com
Jaargang 6, nummer 2, 2011 - GGzE