09.05.2016 Views

Jaarverslag 2011

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Jaarverslag</strong>


Inhoud<br />

Voorwoord..............................................................................................................................................................3<br />

Inleiding...................................................................................................................................................................4<br />

Deopdrachtenderolvandeopenbareomroep...................................................................................................5<br />

hoofdstuk1Deinvullingvandeopenbareomroepopdracht.............................................................................6<br />

1.1 Onafhankelijknieuwseninformatie......................................................................................................6<br />

1.2 Cultuur....................................................................................................................................................7<br />

1.3 Sport.......................................................................................................................................................8<br />

1.4 Wetenschapenkennis...........................................................................................................................9<br />

1.5 Vlaamsedimensie................................................................................................................................10<br />

1.6 Ontspanning.........................................................................................................................................11<br />

hoofdstuk2Hetaanbod....................................................................................................................................12<br />

2.1Netten...................................................................................................................................................12<br />

2.2Productiebeleid.....................................................................................................................................16<br />

2.3BereikenvandeVlaming......................................................................................................................19<br />

hoofdstuk3Mensenenmiddelen.....................................................................................................................27<br />

3.1Menselijkkapitaal..................................................................................................................................27<br />

3.2Technologie............................................................................................................................................29<br />

3.3Innovatie................................................................................................................................................29<br />

hoofdstuk4Kwaliteit.........................................................................................................................................31<br />

4.1Functionelekwaliteit.............................................................................................................................31<br />

4.2Publiekekwaliteit...................................................................................................................................34<br />

4.3Ethischekwaliteit...................................................................................................................................35


2


VOORWOORD<br />

De VRT moest in <strong>2011</strong> door zware besparingen om met een schone lei aan de onderhandelingen voor<br />

de nieuwe beheersovereenkomst te kunnen beginnen. De openbare omroep heeft 65 miljoen euro<br />

extra bespaard en realiseerde zo een efficiëntie en kostenreductie van 102,2 miljoen euro.<br />

We hebben het vertrouwen van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement gekregen, vertrouwen<br />

dat de VRT elke dag opnieuw wil verdienen. Het afgelopen jaar is aangetoond dat de hechte<br />

samenwerking tussen de Raad van Bestuur, het management en alle medewerkers daarvoor garant<br />

staat.<br />

De beheersovereenkomst geeft ons het kader om onze basisopdrachten van nieuws en duiding,<br />

cultuur, educatie, ontspanning en sport uit te voeren. Die opdrachten zijn niet nieuw. Maar we moeten<br />

ze blijven waarmaken, verdiepen en nog versterken.<br />

In de tweede helft van de jaren 90 hebben we duidelijk aangegeven wat de openbare omroep uniek<br />

maakt: onderscheidende kwaliteit. Een prachtig voorbeeld zijn onze journaals en radiobulletins. Dat<br />

zijn ijkpunten. Als kijkers en luisteraars willen weten wat er in de wereld gebeurt, dan stemmen ze<br />

bijna automatisch af op de VRT. Het is essentieel dat we objectiviteit en neutraliteit waarborgen en<br />

ons daarin onderscheiden.<br />

Ook voor kinderen moeten we de hoogste kwaliteit brengen. Sport, als sociale beleving, en<br />

doelgroepenbeleid moeten we ook beter meenemen in het pakket.<br />

Als je het medialandschap van de afgelopen 40 jaar bekijkt, gaan we van een zendergedreven<br />

aanbod - mensen moesten maar luisteren en kijken naar wat de omroep dacht dat goed was - naar<br />

een meer vraaggericht aanbod. De mediagebruiker staat centraal en bepaalt mee wat een omroep<br />

moet brengen. Dat is een nieuwe, interessante interactie.<br />

Digitale media dringen door tot in de kleinste vezel van de Vlaamse samenleving. We hebben<br />

paradoxaal genoeg een troef. Vlamingen zijn wereldburgers, maar ze zijn verankerd met hun lokale<br />

inhoud. Die is essentieel en wordt vooral door onze kijkers, luisteraars en surfers verwacht. Dat<br />

moeten we verder op een verstandige manier invullen. De wereld is ons dorp maar in de omroep<br />

vinden Vlamingen zich terug, zolang we maar kwaliteitsvolle lokale programma’s brengen.<br />

Internationale spelers hebben dat aanvoelen en dus die troef niet.<br />

Ook de komst van een nieuwe crossmediale groep zal zeker impact hebben op het Vlaamse<br />

medialandschap. We zullen zelfverzekerd maar niet zelfgenoegzaam, alert maar niet naïef met deze<br />

nieuwe situatie omgaan.<br />

De vertrouwde geloofwaardige referentieomroep blijven, dat is de uitdaging. De openbare omroep kan<br />

en moet de vriend van zo veel mogelijk Vlamingen zijn.<br />

Luc Van den Brande<br />

Voorzitter Raad van Bestuur<br />

3


INLEIDING<br />

<br />

<strong>2011</strong> was het jaar van de onderhandelingen voor een beheersovereenkomst en van keuzes maken.<br />

Elke beheersovereenkomst is een ankerpunt van waaruit je een richting inslaat. Keuzes waren nodig<br />

om de gevraagde besparingen te kunnen realiseren.<br />

De goede resultaten van <strong>2011</strong>, zowel financieel als voor onze inhoudelijke opdracht, zijn vooral te<br />

danken aan het feit dat iedereen zich ingezet heeft. De VRT-medewerkers hebben getoond dat ze niet<br />

bang zijn om dingen anders te bekijken en er daarna voluit voor te gaan. Dat betekent dat we heel<br />

veel veerkracht in de organisatie hebben. Verder hebben we over de jaren heen heel sterke netten en<br />

merken opgebouwd, en daar plukken we de vruchten van. De sterke band die er is met ons publiek<br />

verlies je niet plotsklaps. Zolang je blijft gaan voor kwaliteit en voor de waarden van je netten, kun je<br />

kijkers, luisteraars en surfers blijven boeien.<br />

De debatten in de aanloop naar de nieuwe beheersovereenkomst maakten duidelijk dat iedereen het<br />

er eigenlijk over eens is dat Vlaanderen een sterke openbare omroep nodig heeft. Omdat hij het<br />

verschil maakt in een markt die voornamelijk commercieel gedreven is. Omdat hij iedereen wil<br />

bereiken, niet alleen commercieel interessante doelgroepen. En omdat de openbare omroep zich met<br />

zijn aanbod moet onderscheiden: kwalitatief hoogstaand en met een garantie op objectieve,<br />

onafhankelijke informatie. De VRT heeft op dat vlak in de voorbije tien, vijftien jaar een mooi parcours<br />

afgelegd. Dat is een fantastische erfenis.<br />

Met de nieuwe beheersovereenkomst bouwen we verder op die erfenis, met een nog hogere inzet op<br />

onze maatschappelijke relevantie. De VRT is de omroep van en voor iedereen die in Vlaanderen<br />

woont, daarover is geen discussie. Vlaanderen is echter zeer divers, en er ligt nog een grote opdracht<br />

voor ons om dat te weerspiegelen, zowel in onze organisatie als in onze programma’s. Diversiteit is<br />

daarbij geen ‘verplicht nummer’. Het is zoveel meer dan het opstellen van streefcijfers, het maakt<br />

essentieel deel uit van ons DNA als openbare omroep. Diversiteit is bovendien een bron van<br />

creativiteit. Ze inspireert tot nieuwe invalshoeken en thema’s. Als we dat goed doen, dan bouwen we<br />

als openbare omroep mee aan een warme en verdraagzame samenleving die mensen verbindt.<br />

Ondertussen blijft het mediagebruik evolueren. Maar het lineaire kijken en luisteren blijft enorm<br />

belangrijk. Uiteindelijk willen onze kijkers en luisteraars samen iets beleven op hetzelfde moment,<br />

zeker wanneer het om actualiteit gaat of om programma’s met een live-gevoel. En dat is zeker de<br />

kracht van de VRT. Dat hebben we in <strong>2011</strong> meer dan eens bewezen: met onze nieuws- en<br />

informatieprogramma’s – in een ongelooflijk intens nieuwsjaar - maar zeker ook met een breed<br />

mobiliserende actie als Music for life. Pure emotie, als je daar was en zag hoe een radiozender heel<br />

Vlaanderen kan mobiliseren. Daarom hebben we ons meteen geëngageerd om ook in 2012 voor die<br />

brede mobilisering van Vlaanderen te gaan. De VRT is hier sterk in: we kunnen mensen een<br />

boodschap brengen, hen verenigen over alle leeftijden en achtergronden heen. Dat verbindende is de<br />

essentie van de openbare omroep.<br />

Sandra De Preter<br />

Gedelegeerd bestuurder<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

4


DEOPDRACHTENDEROLVANDEOPENBAREOMROEP<br />

Wat is de opdracht en de rol van de openbare omroep in Vlaanderen? Die vraag was in <strong>2011</strong><br />

bijzonder actueel in de aanloop naar de onderhandelingen voor een nieuwe beheersovereenkomst<br />

tussen de VRT en de Vlaamse Regering. De beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 werd<br />

midden <strong>2011</strong> afgesloten en onderstreept het belang van een slagvaardige openbare omroep voor<br />

Vlaanderen.<br />

Het maatschappelijk belang van de VRT is niet alleen verankerd in het mediadecreet, het<br />

regeerakkoord van de Vlaamse Regering (2009) en de beheersovereenkomst, maar ook in diverse<br />

resoluties, verklaringen en aanbevelingen van de Raad van Europa en de Europese Unie.<br />

De openbare omroep heeft een unieke rol in de samenleving:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

De VRT ondersteunt de democratische samenleving door het verstrekken van onafhankelijke<br />

en waarheidsgetrouwe informatie.<br />

De VRT bereikt de Vlamingen met een kwalitatief sterk en Vlaams media-aanbod op het vlak<br />

van informatie, cultuur, fictie, muziek, kennis & wetenschap en sport. Ze zorgt zo voor een<br />

tegenwicht in de geglobaliseerde wereld.<br />

De VRT zorgt ervoor dat dit aanbod maximaal toegankelijk is voor iedereen in Vlaanderen.<br />

De VRT stimuleert en promoot de culturele rijkdom en verscheidenheid in Vlaanderen.<br />

De VRT speelt een cruciale rol in de bescherming van het pluralisme in de Vlaamse<br />

samenleving en in de ondersteuning van de Vlaamse culturele identiteit.<br />

De VRT stimuleert met haar aanbod de sociale cohesie. Daarom ondersteunt ze het<br />

diversiteitsbeleid en het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse overheid.<br />

De VRT steunt rechtstreeks de Vlaamse media- en beeldindustrie via (co)producties en<br />

onderzoeksprojecten rond innovatie.<br />

Hoeveel er ook verandert rondom de VRT, in de samenleving, in het medialandschap en op het<br />

technologische domein, de rol en de opdracht van de openbare omroep veranderen niet. Het is net<br />

vanuit zijn unieke missie dat de openbare omroep moet inspelen op deze veranderingen, om zo zijn<br />

maatschappelijke rol nog beter op te nemen voor alle Vlamingen.<br />

<br />

<br />

5


HOOFDSTUK1DEINVULLINGVANDEOPENBAREOMROEPOPDRACHT<br />

<strong>2011</strong> was voor de VRT een jaar van keuzes maken. De VRT moest 65 miljoen euro besparen via<br />

efficiëntiemaatregelen en via besparingen op het aanbod, met vooral een impact op fictie, sport en<br />

entertainment. De VRT heeft uiteindelijk een efficiëntie en kostenreductie van 102,2 miljoen euro<br />

gerealiseerd.<br />

Het was daarbij de zorg van de VRT om de mediagebruiker zo goed mogelijk te blijven bedienen, niet<br />

in te boeten op kwaliteit en alle kernopdrachten te blijven vervullen zoals men het van de openbare<br />

omroep verwacht.<br />

<br />

1.1 ONAFHANKELIJK NIEUWS EN INFORMATIE<br />

<strong>2011</strong> was een bijzonder druk nieuwsjaar, zowel nationaal als internationaal. De VRT bleek opnieuw<br />

een belangrijke referentie voor de Vlamingen. Het hoofddoel blijft onafhankelijke, onpartijdige en<br />

toegankelijke berichtgeving die het brede publiek snel en nauwkeurig informeert. En dat zowel op<br />

radio en televisie als online. In november <strong>2011</strong> werd - na overleg tussen de directie en de<br />

redactieraad - een nieuwe algemeen hoofdredacteur benoemd.<br />

1.1.1 NIEUWS EN INFORMATIE OP TELEVISIE<br />

Het Journaal was er in <strong>2011</strong> geregeld ook buiten de vaste uitzenduren. Niet minder dan 29 extra<br />

journaals werden uitgezonden (o.m. naar aanleiding van de aardbeving in Japan, de dood van Osama<br />

bin Laden, de aanslagen van Breivik, de ramp op Pukkelpop, het akkoord over de splitsing van BHV,<br />

de val van Tripoli en de dood van Khaddafi). Een aantal belangrijke gebeurtenissen werden live<br />

uitgezonden: persconferenties en de eedaflegging van de regering-Di Rupo en het vonnis in het<br />

proces-Ronald Janssen.<br />

Terzake bracht in juli en augustus speciale uitzendingen over de politieke crisis, de aanslagen in Oslo,<br />

Libië, de Pukkelpop-ramp en de Eurocrisis, naast thematische reeksen over sociale media,<br />

overbevolking en mobiliteit. De actualiteit bewijst ondertussen dat er ook in de zomer behoefte is aan<br />

reguliere Terzake-uitzendingen. Daar moet de VRT vanaf 2012 een antwoord op bieden.<br />

Karrewiet, het dagelijkse nieuwsmagazine van Ketnet, bracht een extra Pukkelpop-uitzending en<br />

onderbrak daarvoor uitzonderlijk zijn zomerstop. Koppen bracht enkele specials, onder meer over de<br />

gebroeders Borlée. In Villa politica kon de kijker alle episodes in de langdurige<br />

regeringsonderhandelingen van dichtbij volgen. Reyers laat kende een sterk tweede seizoen als<br />

laatavondprogramma.<br />

1.1.2 NIEUWS EN INFORMATIE OP HET INTERNET<br />

Deredactie.be bracht meer nieuwsfeiten in live-streaming: de regeringsonderhandelingen, de revolutie<br />

in Egypte, herdenkingen in Noorwegen, de persconferentie na de Pukkelpop-ramp... Tijdens het<br />

proces-Ronald Janssen en tijdens Rock Werchter publiceerde de redactie een liveblog. En met een<br />

gedoseerd gebruik van sociale media hielden zij voeling met een nieuw segment van<br />

mediagebruikers. Er kwam ook een iPad-app waarmee het aanbod van de videozones van de<br />

themasites in optimale omstandigheden op een iPad bekeken kan worden.<br />

1.1.3 NIEUWS EN INFORMATIE OP RADIO<br />

Het VRT-radionieuws en de Radio 1-programma’s De ochtend en Vandaag liepen vaak voorop in de<br />

verslaggeving over de moeizame vorming van een nieuwe federale regering. Radioverslaggevers<br />

waren meer live te horen vanaf de plek waar het nieuws zich afspeelde. Niet alleen in de Wetstraat en<br />

op de weide van Pukkelpop, maar ook bij de val van Tripoli of op het Tahrirplein in Caïro. Radio was in<br />

Japan vlak na de tsunami, en trok twee maanden na de kernramp het besmette gebied rond<br />

Fukushima binnen. In De ochtend was er een live-uitzending vanuit het pas geopende MAS in<br />

Antwerpen en een special over asielzoekers. Vandaag had op 1 september een thema-uitzending<br />

over onderwijs.<br />

De regionale nieuwsbulletins van Radio 2 vallen onder de eindredactie van VRT Nieuws. De<br />

nieuwsuitzendingen op de andere radionetten worden door VRT Nieuws zelf gemaakt.<br />

6


1.1.4 BUITENLANDS NIEUWS<br />

De aandacht voor buitenlands nieuws kreeg een nieuw elan. VRT Nieuws stuurde meer eigen<br />

journalisten naar de brandhaarden in de wereld: de Arabische Lente, de tsunami/kernramp in Japan,<br />

de aanslagen in Noorwegen, de schuldencrisis in Griekenland en de voedselcrisis in de Hoorn van<br />

Afrika. Met De vloek van Osama en Back in the USSR, twee gesmaakte reeksen, vonden VRT Nieuws<br />

en Canvas elkaar.<br />

1.1.5 ONDERZOEKSJOURNALISTIEK<br />

VRT Nieuws investeerde ook verder in onderzoeksjournalistiek. Met Watt een kluwen (over<br />

elektriciteitstekort in ons land), Is ons pensioen te doen?, Het nieuwe zoet (over suikervervanger<br />

stevia), Bulgarije aan de Leie (over de filières die zigeuners uit Bulgarije massaal in Gent doen<br />

belanden), Ronald Janssen, het onderzoek van de gemiste kansen (wat is er fout gegaan in het<br />

onderzoek), maar vooral met Voor wie de klok luidt (over de problemen bij de Hasseltse politie), heeft<br />

Panorama herhaaldelijk de actualiteit beheerst.<br />

1.2 CULTUUR<br />

De VRT ondersteunt de eigenheid, diversiteit en rijkdom van cultuur in Vlaanderen. De VRT wil ook de<br />

cultuurparticipatie en -beleving van de Vlaming stimuleren.<br />

1.2.1 SIGNALEREN VAN CULTUUR IN PROGRAMMA’S<br />

De nieuwsuitzendingen (alle radio- en tv-netten), Karrewiet en de wrap (Ketnet) en deredactie.be<br />

informeerden over culturele evenementen. Programma’s zoals De laatste show, Vrienden Van de<br />

Veire en Villa Vanthilt vulden die informatie aan op Eén. Terzake en Reyers laat deden dat op<br />

Canvas, de regionale programma’s en De madammen op Radio 2. Op Radio 1 brachten onder andere<br />

De ochtend, Vandaag, Joos en Moshi culturele onderwerpen. De programma’s van Studio Brussel en<br />

MNM informeerden over de brede culturele actualiteit, afgestemd op hun doelpubliek: film, nieuwe<br />

media, specifieke muziekgenres, mode en literatuur.<br />

1.2.2 CULTUURSPECIFIEKE PROGRAMMA’S<br />

Op Radio 1 bleef Friedl’ de afspraak met boeken. In de reeks Kleur in e-mineur van Moshi kozen 15<br />

muzikanten een schilderij als inspiratiebron voor een nieuw nummer. Er waren vijf Radio 1-sessies in<br />

het Amerikaans Theater met grote namen uit de Belgische muziekwereld: Milow, Filip Kowlier, Das<br />

Pop, Gorki en Hooverphonic. Op het zomerse festivalpodium van Dranouter was er een Radio 1-<br />

sessie met Roland.<br />

Studio Brussel maakte programmareeksen rond muziek en jongerencultuur: De 5 van 91, Born in the<br />

80’s, Listomania, Hard to beat en Studio Brussel draait door en tijdens de showcases van Club 69<br />

(voor 69 duo’s) en Living room (een huiskamerconcert) concerteerden toppers als Elbow, Robyn,<br />

White Lies en James Blake.<br />

Canvas bouwde verder aan zijn culturele zondagavond. Cobra TV werd in oktober vervangen door De<br />

Canvasconnectie als wekelijks cultuurprogramma. Reeksen als Belpop en Goudvis werden<br />

voortgezet. Canvas klassiek besteedde aandacht aan de Vlaamse componisten (o.m. documentaire<br />

over Luc Brewaeys), ensembles (o.m. Collegium Vocale) en aan opera. De Koningin<br />

Elisabethwedstrijd werd live uitgebreid gevolgd op Canvas+, met De nacht van de Koningin (een<br />

nieuw programma op Canvas), Klara en Cobra.be. Rock kreeg dan weer aandacht in Later with Jools<br />

Holland, een vierdelige special over Rock Werchter en enkele documentaire reeksen.<br />

Ketnet had nieuwe afleveringen van de documentaire reeks over de musical Oliver. Jonge<br />

circusartiesten kregen in Magic circus show de kans om een circusact uit te werken en die te brengen<br />

in een wervelende show in Genève.<br />

1.2.3 THEMATISCH CULTUURAANBOD<br />

Klara pakte uit met enkele evenementen en reeksen. Samen met de Nederlandse collega’s van<br />

Radio 4 maakte Klara een 10 uur durende live-uitzending vanuit De Brakke Grond in Amsterdam. Voor<br />

de tweede keer werden de Klara’s uitgereikt. Dat gebeurde tijdens de Staten-Generaal van de<br />

Klassieke Muziek in De Bijloke in Gent. De Klara-Carrièreprijs ging naar jazzgitarist Philip Catherine.<br />

In de Vlaamse Opera en de Handelsbeurs in Gent (Unesco Creative City of Music) vond de tweede<br />

editie plaats van Iedereen klassiek, een mobiliserend project rond klassieke muziek.<br />

Wegens besparingen werd het volume captaties in <strong>2011</strong> bij Klara teruggeschroefd.<br />

7


In juni zond Klara De vroolijke tocht uit, naar het boek dat Cyriel Buysse 100 jaar geleden schreef over<br />

zijn Tour de France per automobiel. Michiel Hendrickx reisde hem na en hield halt bij alle plekken die<br />

Buysse heeft beschreven.<br />

Cultuur staat ook helemaal centraal op Cobra.be. De site volgt het cultuurleven in Vlaanderen, België<br />

en het buitenland, op basis van de 3 a’s: actualiteit, archief en agenda.<br />

1.2.4 SAMENWERKING MET DE CULTURELE SECTOR<br />

De verschillende VRT-netten werkten samen met culturele partners voor het ruilen van mediaruimte,<br />

om de culturele evenementen bekend te maken bij een ruim publiek, als coproducent, maar vooral<br />

voor redactionele aandacht. Friedl’ (Radio 1) ging buitenshuis uitzenden in Museum M (Leuven) en in<br />

het Gallo-Romeins Museum (Tongeren). Een special met Vlaamse artiesten rond de 70ste verjaardag<br />

van Bob Dylan werd in het voorjaar georganiseerd in en met kunstencentrum Vooruit (Gent). Kunst op<br />

komst bij Radio 2 Vlaams-Brabant en Thuis voor een beeld via Radio 2 Oost-Vlaanderen<br />

ondersteunden actief het culturele leven in Vlaanderen. Radio 2 was partner van grote mobiliserende<br />

culturele evenementen als de Dag van de Architectuur, Erfgoeddag en Open Monumentendag. Vier<br />

Vlaamse bands speelden in vier Vlaamse steden op de Music Box-concerten van Studio Brussel.<br />

Klara in het Paleis en het KlaraFestival waren sleutelevenementen voor Klara. Klara was voor de<br />

vierde keer presenting partner van Jazz Middelheim. Klara4KIDS kende een nieuwe editie in<br />

coproductie met HETPALEIS in Antwerpen. Alle afleveringen van Goudvis (Canvas) werden in avantpremière<br />

in een cultureel centrum voorgesteld. Ketnet registreerde het openingsfeest van Antwerpen<br />

Europese Jongerenhoofdstad, waarvoor het net samenwerkte met kunstenaar Koen Van Mechelen.<br />

Hij maakte voor Ketnet een Cosmogolem, die het hele land door trok om de dromen van kinderen te<br />

verzamelen.<br />

Cobra.be bleef uitdrukkelijk samenwerken met het culturele middenveld. Redactioneel gebeurde dat<br />

met een widget, waarmee de cultuurpartners VRT-materiaal op hun eigen site kunnen publiceren en<br />

via de c-tube, waarmee audiovisuele content van deze partners op Cobra.be getoond wordt. Cobra.be<br />

werkte ook enkele grotere projecten uit: De Boekendokter (Boekenbeurs en Mind the Book),<br />

Wereldboekendag (met Stichting Lezen), Cultuurprijzen (intensieve samenwerking met het Kabinet<br />

Cultuur en departement CSJM), Zomerwedstrijd (interactieve fotowedstrijd met het Antwerpse<br />

FotoMuseum), de Koningin Elisabethwedstrijd, Kamagurka in het Van Goghmuseum en het<br />

Filmfestival Gent.<br />

1.2.5 SAMENWERKING MET ARTE BELGIQUE<br />

Vanaf september bracht Arte Belgique maandelijks een selectie uit het VRT-cultuuraanbod onder de<br />

noemer Vlaamse Kaai. De VRT sloot daartoe een intentieverklaring af met RTBF, de licentiehouder<br />

van Arte in België. Vlaamse Kaai bood een compilatie van VRT-cultuurprogramma’s (zoals Cobra TV<br />

en Goudvis) en fragmenten uit andere cultuurprogramma’s uit het VRT-archief. Vlaamse Kaai werd in<br />

het Frans en het Nederlands ondertiteld en op La Deux herhaald. De VRT droeg op deze manier bij<br />

tot de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse culturele identiteit. Tegelijk<br />

ondertitelde Arte Belgique vanaf september haar dagelijks cultuurprogramma 50° Nord en het<br />

maandelijkse programma Quai des Belges in het Nederlands. Op die manier werden deze Arteprogramma’s<br />

ook toegankelijker voor de Vlaamse kijkers.<br />

1.3 SPORT<br />

Wegens de besparingen schroefde de openbare omroep zijn sportaanbod enigszins terug.<br />

Halverwege het jaar werd het voetbalcontract stopgezet en vanaf augustus viel Studio 1, het<br />

programma met de samenvattingen van het eersteklassenvoetbal, weg. Formule 1 werd geschrapt,<br />

alsook het grootste gedeelte van de wedstrijden van het tennistoernooi van Wimbledon, het gala van<br />

de Flandrien en dat van de Profvoetballer, en de live-verslagen van zaalsporten op zaterdagavond op<br />

Canvas+. Alleen voor het maandagmagazine Extra time bleven nog rechten behouden. Voor de<br />

beelden van het voetbal in nieuwsprogramma’s maakt de VRT gebruik van het recht op vrije<br />

nieuwsgaring.<br />

1.3.1 SPORT IN AL ZIJN FACETTEN<br />

Toch kreeg de Vlaamse sportliefhebber en mediagebruiker een groot sportaanbod, in diverse vormen<br />

en op alle platformen, met bijzondere klemtonen op de populairste sporten en evenementen, maar<br />

ook met veel oog voor kleinere sporten (zie 1.3.3). Sport was aanwezig op allerlei platformen, onder<br />

meer in generalistische programma’s zoals De laatste show, of het radioprogramma Koning sport op<br />

8


Radio 2, en als vast onderdeel in de tv- journaals. Sportberichtgeving en duiding waren er in<br />

actualiteitenprogramma’s zoals Terzake, Reyers laat, De zevende dag, De ochtend en Vandaag.<br />

Sportweekend was gemiddeld het drukst bekeken sportprogramma. In de winter keken steeds meer<br />

dan een miljoen kijkers. Sportweekend liet ook 30 minder populaire sporten aan bod komen (zie ook<br />

1.3.3), die regelmatig ook live of in ruime samenvatting konden worden beleefd in Sporza op zondag,<br />

op Canvas. Canvas bracht met Belgasport en De flandriens van het veld gesmaakte documentaires.<br />

Radio 1 toonde sport in al zijn facetten in de live-sportprogramma’s en volgde als open net de<br />

sportactualiteit op de voet door de programmering heen en in de nieuwsbulletins.<br />

De Memorial Van Damme was een van de topcaptaties van het Productiehuis Sport en werd over heel<br />

de wereld overgenomen. Daarnaast maakte het Productiehuis Sport nog het Sportgala, met de<br />

verkiezing van de Sportman en Sportvrouw van het Jaar. Dat laatste werd door meer dan 1,1 miljoen<br />

Vlamingen bekeken.<br />

1.3.2 POPULAIRE SPORTEN<br />

De Ronde van Frankrijk was bijzonder succesvol, met op Eén ’s middags de live-verslaggeving en<br />

’s avonds de Tourtalkshow, Tour <strong>2011</strong>-Vive le vélo. Naast de Tour kregen ook andere populaire topwielerwedstrijden<br />

aandacht, met het accent op de voorjaarsklassiekers van eigen bodem en de<br />

prestaties van Philippe Gilbert. Die uitzendingen haalden marktaandelen van 50-60%, net als de<br />

veldritten in de winterperiode.<br />

In de tennisgrandslamtoernooien versloegen we live de overwinning van Kim Clijsters in de Australian<br />

Open. En in voetbal volgden we live de Rode Duivels, de Beker van België en de Europa League.<br />

1.3.3 KLEINERE SPORTEN<br />

In het voorjaar zijn op zaterdag 19 keer wedstrijden uit de zaalsportencompetities, basketbal, volleybal<br />

en handbal, live in de ether gegaan (op Canvas+), met telkens een samenvatting van de wedstrijden<br />

op zondag op Canvas. Ook de basketbal-bekerfinale werd live uitgezonden. Daarnaast was er nog<br />

regelmatig Europees volleybal op woensdagavond. Ook het WK atletiek kwam uitgebreid aan bod.In<br />

totaal werden er in het voorjaar 33 zaalsportenmatchen live uitgezonden.<br />

1.4 WETENSCHAP EN KENNIS<br />

Wetenschap en kennis kwamen in <strong>2011</strong> op verschillende manieren aan bod op alle netten.<br />

Eén bracht het derde en vierde seizoen van Ook getest op mensen met reportages en<br />

studiogesprekken die gezondheid en lichaamsverzorging behandelden. In de verschillende<br />

programma’s over dieren en dierentuinen (Dieren in nesten, Zoo Australië, De aarde vanuit de hemel)<br />

kreeg de kijker informatie over het leven van de dieren en de invloed van de mens op de aarde.<br />

Ook in De laatste show en Koppen was er geregeld aandacht voor wetenschappelijke onderwerpen.<br />

In Alles voor de wetenschap (Canvas) werden zes prominente Belgische wetenschappers<br />

geportretteerd met veel uitleg bij hun wetenschappelijk onderzoek. Man over woord gaf een leerrijke<br />

en eigenzinnige kijk op de Nederlandse taal. Te gek met Annick Ruyts behandelde in zes afleveringen<br />

de wereld van de psychiatrie, uitgaande van getuigenissen. Ted@canvas toonde een hele zomer lang<br />

de boeiendste TedX 1 -conferenties over technologie, entertainment en design. De tweede reeks van<br />

Niets is zwart-wit focuste op het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog.<br />

In het dagelijkse nieuwsmagazine Karrewiet op Ketnet werd de aandacht voor educatie gekoppeld<br />

aan de actualiteit: de week tegen pesten, de verkeersveiligheid met de verkeersregels, de<br />

bankencrisis, de klimaatconferentie in Kopenhagen, de dovenreeks (naar aanleiding van<br />

Werelddovendag en met de medewerking van een dove stagiair). Karrewiet trok ook regelmatig naar<br />

het buitenland met reeksen over Haïti en Rwanda. In de reeks KIW’ers lieten vijf kinderen hun nieuwe<br />

thuisland zien en toonden hoe ze daar leven.<br />

<br />

1<br />

TED (Technology, Entertainment, Design) is een bijeenkomst die sinds 1984 jaarlijks gehouden wordt in Californië (USA). Sprekers<br />

vermakeneninformerenelkaarmetkortelezingenoveronderwerpenuithungebiedvanexpertiseofdewetenschapinhetalgemeen.<br />

Sinds2009wordenergeregeldTedXconferentiesgehoudeninanderestedenenlanden.<br />

<br />

9


Er was aandacht voor sport, natuur en gezondheid in Karrewiet, de wrap, Ketnet kingsize en X-peditie<br />

X-treem, waar kinderen leren hoe ze kunnen overleven in de natuur.<br />

Radio 1 volgde de wetenschappelijke actualiteit in De ochtend, Vandaag, Nieuwe feiten, en in het<br />

middagmagazine Joos. Het consumentenprogramma Peeters & Pichal onderzocht producten en<br />

consumentenkwesties zo veel mogelijk vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Ook in Interne<br />

keuken kwamen wetenschap en wetenschappers geregeld aan bod. In de vakantieperiodes waren er<br />

lange gesprekken in Touché. Wetenschappers waren er graag geziene gasten.<br />

Radio 2 bracht praktische toepassingen van de wetenschap of toonde de mens achter de<br />

wetenschapper. Zo werd wetenschap voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. De madammen<br />

gaf handige en praktische kennis over gezondheid, elementen van het dagelijks leven en koken.<br />

Inspecteur Decaluwé onderzocht de rechten en mogelijkheden van de consument en gebruikte daarbij<br />

wetenschappelijke informatie. Via de programma’s Ochtendpost, Middagpost en Avondpost hield<br />

Radio 2 een vinger aan de pols van wat er in de verschillende regio’s in Vlaanderen op<br />

wetenschappelijk gebied geproduceerd wordt: technologische vernieuwingen,<br />

universiteitsonderzoeken, tentoonstellingen…<br />

In Trio (Klara) stonden wekelijks actuele kwesties op de agenda. Hierover werden doorgaans<br />

specialisten uit de academische wereld aan de tand gevoeld. In Berg & dal vroeg Pat Donnez<br />

wetenschappers naar hun wereldbeeld en persoonlijk verhaal.<br />

1.5 VLAAMSE DIMENSIE<br />

De VRT draagt als openbare omroep bij aan de ondersteuning en versterking van de Vlaamse<br />

identiteit. Dat gebeurt in belangrijke mate door het stimuleren van kwaliteitsvolle producties van eigen<br />

bodem, zowel in de audiovisuele als in de muzieksector.<br />

1.5.1 FICTIE<br />

Eén bleef investeren in drama en fictie van eigen bodem. Al moest het net ook keuzes maken en was<br />

er in <strong>2011</strong> in vergelijking met de voorbije jaren minder nieuwe Vlaamse fictie. Wel nieuw waren de<br />

originele tv-bewerking van de trilogie van de Vlaamse auteur Tom Lanoye, Het goddelijke monster, de<br />

vernieuwende reeks De ronde, en Rang 1. Verder waren er vaste waarden als Thuis en Witse en werd<br />

met het laatste seizoen van FC De Kampioenen afscheid genomen van een monument.<br />

Eén investeerde ook in de Vlaamse film. Het net ging coproducties aan voor Noordzee Texas (Laika<br />

Films), Swooni (Eyeworks), Hasta la vista (Fobic Films), Het varken van Madonna (Caviar film) en<br />

Groenten uit Balen (Skyline).<br />

Het aanbod van Ketnet bestond grotendeels uit Vlaamse producties, en waar mogelijk werden<br />

aangekochte reeksen door Vlaamse stemmen ingesproken.<br />

1.5.2 MUZIEK<br />

Radio 2 blijft er zich toe verbinden ten minste 25% Nederlandstalig werk te draaien en minimaal 30%<br />

Vlaamse producties. Het rijke erfgoed aan Vlaamse muziek werd gekoesterd in programma’s zoals De<br />

Lage Landen en Viva Vlaanderen. De integrale Vlaamse top 10 werd opnieuw uitgezonden. En de<br />

Eregalerij lauwerde zoals elk jaar muziek en artiesten van eigen bodem die deel uitmaken van het<br />

collectief geheugen van Vlaanderen.<br />

Op Eén was er in Villa Vanthilt, De zevende dag, Radio 2 Zomerhit, Vrienden Van de Veire,<br />

Vlaanderen muziekland, De laatste show, muziekspecials en de MIA’s uitgebreide aandacht voor de<br />

Vlaamse muziekartiesten. In de uitzending van Nekka-nacht stond de Nederlandstalige muziek<br />

centraal.<br />

Studio Brussel blijft de gangmaker en promotor van de Vlaamse pop- en rocksector. In De week van<br />

eigen kweek draaide Studio Brussel een week lang uitsluitend Vlaamse producties.<br />

Op 11 juli brachten alle radionetten een thema-uitzending met uitsluitend muziek van Vlaamse<br />

componisten of Vlaamse uitvoerders. Op Eén werd de Vlaamse feestdag gevierd met een speciale<br />

uitzending van Vlaanderen muziekland.<br />

10


1.5.3 VRT-ARCHIEF: VLAAMS CULTUREEL ERFGOED<br />

Het DivA-project (Digitaal VRT-Archief), eind 2008 opgestart, wil een deel van het Vlaamse culturele<br />

erfgoed bewaren en ontsluiten. Einde <strong>2011</strong> zijn alle filmrollen van de journaals uit de geschiedenis van<br />

de openbare omroep gerenoveerd. De VRT werkte daarvoor samen met de beschutte werkplaats van<br />

Meise-Bouchout. De helft van de gerenoveerde filmrollen is intussen ook gedigitaliseerd en ontsloten.<br />

Naast journaals werden reeksen zoals Autorama, Boeketje Vlaanderen, Hier spreekt men Nederlands,<br />

Jonger dan je denkt, Poëzie in 625 lijnen en Tienerklanken gerenoveerd, gedigitaliseerd en<br />

gearchiveerd. In totaal werd 685 uur film gedigitaliseerd. Ten slotte digitaliseerde de VRT voor<br />

ongeveer 13.000 uur analoge en digitale videocassettes.<br />

De radioprogramma’s Buitenlandse zaken, Commissaris O, French quiz, Hallo Hautekiet,<br />

Heldenmoed, Kook, Levende lijven en Radio Olympia werden gedigitaliseerd. Het topprogramma uit<br />

de jaren 90 Het vrije westen is volledig beschreven. Er werden ook 1.700 uur eigen muziekopnames<br />

gedigitaliseerd en ontsloten, en de VRT liet 160.000 foto’s uit het fotoarchief digitaliseren.<br />

DivA werd in december <strong>2011</strong> afgesloten. Op 1 januari 2012 start het Verdi-project (VRT Erfgoed<br />

Digitaal). Dat traject loopt over de volgende 2 jaar, in afwachting van de mogelijke oprichting van het<br />

Vlaams Instituut voor Archivering en ontsluiting van Audiovisueel erfgoed (VIAA).<br />

De VRT nam samen met 26 andere Europese partners deel aan EUscreen, dat in november online<br />

ging. Het onlineplatform biedt gratis archiefbeeld uit alle deelnemende landen aan. Elke omroep zal<br />

1000 items online zetten.<br />

1.6 ONTSPANNING<br />

Het behoort tot de opdracht van de VRT om in haar programmamix ook een divers aanbod aan<br />

ontspanningsprogramma’s te brengen, van human interest en fictiereeksen, tot spel- en<br />

quizprogramma’s en humor. Voor entertainment moesten in <strong>2011</strong> keuzes gemaakt worden om de<br />

gevraagde besparingen te kunnen realiseren. Zo was het derde seizoen van Peter Live! op<br />

vrijdagavond op Eén ook het laatste seizoen. Het mediamagazine De rode loper had na 10 jaar zijn<br />

laatste uitzending in juni <strong>2011</strong>.<br />

Een aantal ingrepen waren dus duidelijk te merken voor de kijker. Anderzijds is erover gewaakt dat de<br />

programmering rond nieuws- en informatieprogramma’s niet verzwakt werd. Over het geheel bekeken<br />

kon de VRT de Vlamingen een kwalitatief hoogstaand ontspanningsaanbod brengen. Eén bracht voor<br />

de quizliefhebbers Blokken, De pappenheimers, De premiejagers, De slimste thuis, De allerslimste<br />

mens ter wereld en De klas van Frieda. Op Canvas was er de tiende editie van De Canvascrack. Er<br />

was humor met het laatste seizoen van FC De Kampioenen, Kiekens en het tragikomische Red Sonja<br />

(Canvas). Verder was er humor van eigen bodem met De Chriscollectie, Hoe is het zover kunnen<br />

komen en Geert Hoste en de lopende zaken.<br />

Canvas bracht Vlaamse stand-upcomedy met Comedy casino, Comedy specials en humor in Mag ik u<br />

kussen en Zonde van de zendtijd. De kazakkendraaiers, Vrienden Van de Veire, De laatste show, Villa<br />

Vanthilt en De rode loper (einde juni <strong>2011</strong>) brachten entertainment.<br />

Ketnet bracht kwaliteitsvolle Vlaamse fictie met De Elfenheuvel, Zingaburia en Galaxy Park.<br />

Radio zorgt in de eerste plaats voor ontspanning via de muziek. Sommige radionetten hadden ook<br />

specifieke ontspanningsprogramma’s zoals Het besluit (Radio 1) en BRT 2 (Radio 2).<br />

Rechtstreekse radio-uitzendingen met publiek bieden voor elk net een meerwaarde op gebied van<br />

beleving en ontspanning: sportverslaggeving bij Sporza (Radio 1), En Nu serieus op Radio 2, de<br />

zomerfestivals bij Studio Brussel, de MNM Summerclub vanuit Zeebrugge en het Klarafestival en<br />

Iedereen klassiek bij Klara.<br />

<br />

<br />

11


HOOFDSTUK2HETAANBOD<br />

De VRT is er voor alle Vlamingen. De netten en merken op tv (Eén, Canvas en Ketnet), radio (Radio<br />

1, Radio 2, MNM, Studio Brussel en Klara) en online (deredactie.be, cobra.be en sporza.be) zijn<br />

complementair aan elkaar en zorgen voor een sterke band met het publiek.<br />

2.1 NETTEN<br />

2.1.1 EEN<br />

Eén heeft de impact van de besparingen voor de kijker zo klein mogelijk gehouden o.a. door het<br />

nieuwe televisieseizoen in september ‘getrapt’ te starten. Een aantal programma’s uit de<br />

zomerfrequentie, ook herhalingen, bleven langer lopen. Een ander gevolg was dat entertainment op<br />

vrijdagavond uit het schema geschrapt werd en dat er in <strong>2011</strong> minder nieuwe Vlaamse fictiereeksen te<br />

zien waren. Toch bracht Eén een sterk kwaliteitsvol aanbod.<br />

Het kookprogramma Dagelijkse kost met Jeroen Meus is de blikvanger van het jaar. Onder meer een<br />

nominatie voor product van het jaar, een recordoplage van het afgeleide boek, het succes van de app,<br />

en de hernieuwde populariteit van de kroketmachine, geven de grote impact van het programma weer.<br />

Ook het zomermagazine 1000 zonnen werd sterk gewaardeerd. De rubriek De stoel kende een<br />

recordopkomst. Elke deelnemer kon na de wedstrijd op de foto in de stoel. Dat zorgde voor veel<br />

enthousiasme op Facebook.<br />

In HIV+ kwamen minder evidente maar maatschappelijk relevante verhalen aan bod. Volt, Ook getest<br />

op mensen en Basta nemen consumentenzaken of gezondheidsaspecten kritisch onder de loep. Ook<br />

Groenland en Dagelijkse kost zijn servicegerichte programma’s met heel wat nuttige tips.<br />

Eén komt naar buiten met zomerprogramma’s zoals Villa Vanthilt, 1000 zonnen en Vlaanderen<br />

muziekland. Ook met acties als het Tournée générale-evenement, de Thuis-dag, de Witse-speurtocht<br />

en het Vlaanderen vakantieland-weekend, strijkt Eén neer in Vlaanderen.<br />

Het einde van de serie FC De Kampioenen werd gevierd met een tentoonstelling die in Antwerpen en<br />

in Oostende tienduizenden bezoekers lokte.<br />

In de rubriek Dieren in nesten bouwt! liet Chris Dusauchoit de kijkers elke week zien hoe ze hun tuin<br />

konden ombouwen tot een stukje natuurgebied voor inheemse dieren in nood. Samen met Natuurpunt<br />

bouwden de kijkers zo 1.000.000 m² natuurgebied.<br />

2.1.2 CANVAS<br />

Canvas lanceerde een aantal nieuwe programma’s met een ruime blik op de wereld: Jan Leyers<br />

maakte in De weg naar het Avondland een boeiende reis die terugging naar de oorsprong van de<br />

mens. Jeroen Meus toonde in de reeks De patat de culinaire geschiedenis en impact van de<br />

aardappel over verschillende landsgrenzen heen. In Taboe werden aan de hand van Vlaamse<br />

auteursdocumentaires maatschappelijk moeilijkere onderwerpen belicht. Canvas heeft wegens de<br />

besparingen een aantal prestigieuze documentairereeksen geschrapt. In primetime werd het aandeel<br />

van herhalingen (film) met 15% verhoogd.<br />

Het cultuurmagazine Cobra TV werd vervangen door De Canvasconnectie. Daarin staat wekelijks het<br />

werk van een kunstenaar centraal en is er een blik op de culturele agenda. Er was ook uitgebreide<br />

aandacht voor culturele evenementen zoals de Koningin Elisabethwedstrijd en Rock Werchter.<br />

Humor kwam naar voren in de tragikomische serie Red Sonja, met Sien Eggers in de hoofdrol. Op die<br />

manier was er ook plaats voor Vlaamse fictie op Canvas.<br />

Het tweeluik Triq Slama Mohamed – reis in vrede was een aangrijpende documentaire over de<br />

Marokkaanse migratie.<br />

De 10de editie van De Canvascrack kreeg een interactieve toepassing waarbij kijkers zelf konden<br />

meespelen. Via sociale media en Twitter werd de kijker nog beter aangesproken (o.m. bij Reyers laat<br />

en Panorama). Er werden inspanningen gedaan om de diversiteit in de uitzendingen op Canvas te<br />

verhogen, met o.m. de grotere aanwezigheid van vrouwelijke kandidaten in De Canvascrack.<br />

12


2.1.3 KETNET<br />

Ketnet heeft de besparingen met zo weinig mogelijk impact voor de kijker doorgevoerd door efficiënter<br />

te programmeren, ‘design to value’ van programma’s en slots en minder programma-aankoop en<br />

nieuwe producties. Toch investeerde Ketnet nog in Vlaamse fictie. Voor de allerkleinsten was er<br />

Kaatjes tralalaatjes, dat op een speelse manier het probleemoplossende denken stimuleert. Voor de<br />

oudere kinderen was er de telenovelle De Elfenheuvel. Daarnaast ook nog Rox, Zingaburia en Galaxy<br />

Park en nieuwe afleveringen van Mega Mindy en Amika.<br />

Kinderen kregen een actieve rol in de EBU-samenwerking Magic circus show. Junior Eurosong kende<br />

een succesvol traject. In X-peditie X-Treem gingen kinderen mee op overlevingstocht in de natuur en<br />

I-clips gaf kinderen de kans om even in de voetsporen van hun favoriete artiest te treden. In de<br />

zoektocht Wie wordt wrapper konden kinderen voor het eerst in de geschiedenis van Ketnet mee<br />

beslissen wie hun nieuwe wrapper werd.<br />

Karrewiet, het dagelijkse nieuwsmagazine, bracht de actualiteit op kindermaat.<br />

Met de uitzending van de animatiereeks De kleine prins bracht Ketnet de literaire klassieker van De<br />

Saint-Exupéry in de Vlaamse huiskamers. De aankomst van Sinterklaas wordt jaarlijks gevierd met De<br />

intrede van de Sint. Er was ook een nieuwe special De Sint danst de tango en een magazine De Sintkrant.<br />

Het hostingconcept - de wrap met de presentatoren- blijft een vaste waarde, dit jaar uitgebreid met<br />

Ketnet kingsize, een rechtstreeks weekendochtendprogramma met gasten, spelletjes, muziek en<br />

interactie met de kinderen via de website.<br />

Ketnet.be werd verder uitgebreid met de Ketnet karaoke-applicatie. Ketnet Radio werd<br />

geoptimaliseerd tot Ketnet hits, met integratie op televisie in Ketnet kingsize. De wereld van Kaatje<br />

werd online uitgebreid met de nieuwe figuren uit Kaatjes tralalaatjes en spelletjes.<br />

Ketnet was aanwezig tijdens de schoolvakanties met evenementen en acties. Ketnet carnaval, Ketnet<br />

freezzz, De intrede van de Sint en Ketnet Halloween zijn jaarlijks terugkerende afspraken. Naar<br />

aanleiding van de reeks De 5e boog waren er ook de gelijknamige De 5e boog-dagen in Bokrijk.<br />

Ketnet werkte opnieuw mee met de Speeldag in Mechelen, de week tegen pesten, Kom op appels en<br />

Music for life (met de actie Ketnet for life). Ook succesvol was de interactieve actie Het vakantielied,<br />

waarbij kinderen online konden meespelen in het muziekclipje, dat ook op televisie te zien was.<br />

2.1.4 RADIO 1<br />

Radio 1 is een open informatienet met een flexibel uitzendschema, aanpasbaar aan de actualiteit.<br />

Blue bayou (een stemmig zondagmiddagprogramma), De eredivisie (muzikale lofzangen voor idolen)<br />

en Sonar (vaste muziekafspraak in de namiddag) waren nieuwe muziekprogramma’s. Closing time is<br />

laatavondradio met specifieke genres en eigenzinnige keuzes met als blikvanger de reeks met Jan De<br />

Smet als presentator. Fris van Lefever (het muzikale afscheid van Mark Lefever) was de blikvanger<br />

van de zomer. Verder was er ook nog het nieuwe archiefprogramma Passato. Een belangrijke pijler en<br />

sterkhouder is de live-sportverslaggeving in Sporza, met Sporza Tour als jaarlijkse uitschieter.<br />

Radio 1 had tijdens vakanties aandacht voor het lange gesprek met een boeiende gast in Touché en<br />

maakte gelegenheidsuitzendingen naar aanleiding van de geboorte van de 7 miljardste mens en<br />

11.11.11. Het World Creativity Forum vormde de aanleiding voor inspirerende interviews en<br />

reportages in De ochtend.<br />

Peeters & Pichal hield contact met de Vlaamse publieke opinie met toenemende respons van de<br />

luisteraars via sms, mail, web en telefoon. Dankzij Peeters & Pichal ondertekenden 20 bedrijven het<br />

charter voor meer klantvriendelijkheid na de radio-actie Neem ’s op in 2010. Het programma<br />

lanceerde ook De afvalrace, een sensibiliseringsactie tegen zwerfvuil, en in het najaar was er Made in<br />

misery, over wantoestanden in de mondiale kledingindustrie.<br />

De identiteit van België was het thema van een speciale avond in Mechelen met een politiek debat,<br />

literatuur, interviews, satire en muziek.<br />

13


De Radio 1-sessies waren live op de website te bekijken en meteen gekoppeld aan Facebook en<br />

Twitter. Radio 1 stuurde wekelijks een nieuwsbrief naar 10.000 abonnees en alle programma’s waren<br />

te herbeluisteren via de radiospeler. Interne keuken en Friedl’ werden ook als podcast aangeboden.<br />

2.1.5 RADIO 2<br />

Radio 2 brengt een brede muzikale mix en een gevarieerd informatieaanbod, waaronder regionaal<br />

nieuws. De regionaal ontkoppelde programma’s spelen extra in op wat er in de eigen regio gebeurt.<br />

Het muziekcafé, waar de Vlaamse artiest thuis is, staat sinds begin <strong>2011</strong> op vrijdagavond op het<br />

programmaschema. Radio 2 heeft zijn programma-aanbod verfijnd met BRT 2, een nieuw<br />

humorprogramma op zaterdagochtend. De topcollectie, het rendez-vousmoment voor de<br />

muziekliefhebber, werd doorgetrokken op zaterdagnamiddag. Al wat je lief is kreeg de opdracht om<br />

het monument Vragen staat vrij, op zondagavond, op te volgen. De madammen werd verfijnd met een<br />

gevarieerder thema-aanbod. Middagpost (regionaal) bleef in juli en augustus mobiel. Het<br />

consumentennieuws kreeg aandacht in Inspecteur Decaluwé en De madammen.<br />

Radio 2 lanceerde De grootste helpdesk van Vlaanderen, een grote mobiliserende actie rond het<br />

gebruik van digitale media. Deze actie en De belastingspecial sprongen eruit qua luisteraarsservice op<br />

mensenmaat.<br />

Via de website werd de community rond Radio 2 aangewakkerd. De fotozoektocht via de regio’s,<br />

waarbij plekjes in Vlaanderen herkend moesten worden, en de stemronde voor 1000 Klassiekers<br />

zorgden voor opmerkelijke pieken in het bezoekersaantal.<br />

Radio 2 was in alle provincies aanwezig met de Tuindag in Bokrijk, Vlaanderen muziekland op diverse<br />

locaties, Zomerhit - voor het eerst live op Eén - in Westende en de Wandeldag in Geraardsbergen.<br />

Met de 7 de editie van de reportagewedstijd Belgodyssee wonnen 2 laatstejaarsstudenten journalistiek<br />

een betaalde stage bij Radio 2 en Vivacité.<br />

2.1.6 MNM<br />

MNM stelt de leefwereld van de jongeren centraal en brengt van daaruit een relevant informatief<br />

aanbod. De radioploeg werkte verder met de hernieuwde missie en waarden die in 2010 geformuleerd<br />

werden. MNM kreeg in maart een vernieuwd jinglepakket met de slogan music and more. Music<br />

verwijst naar de hitradio en more staat voor alles waarmee het radionet opgeladen kan worden:<br />

nieuws, duiding, interactie, verbondenheid en engagement. Het kwaliteitstraject over presentatie en<br />

inhoudelijke relevantie werd door de radioploeg uitgewerkt. Een participatief project met jonge<br />

luisteraars zorgde voor heel wat inzichten voor de programmamakers.<br />

Het nieuws werd aangeleverd door de nieuwsdienst volgens strenge kwaliteitseisen. In De Grote Peter<br />

Van de Veire ochtendshow en in de Avondshow met Dave Peters werd de actualiteit op de voet<br />

gevolgd met interactie van luisteraars, experten en beleidsmakers. Er kwam ook een thema-uitzending<br />

in De Cock late night naar aanleiding van de regeringsvorming en een programmareeks<br />

Masterclasses met Tom De Cock over levensthema’s zoals seks, werk, vakantie en toekomst. In De<br />

ochtendshow vertelde een nieuwe ervaren verkeersmedewerker alles over de verkeerssituatie in<br />

Vlaanderen en Brussel.<br />

Sing your song versterkte de weekprogrammatie tussen 9 en 10 uur als interactief muziekmoment.<br />

Van de totale muziekprogrammatie op MNM is ongeveer 20% muziek uit Vlaanderen.Muzikale<br />

themaweken werden verfijnd: Back to the 90’s, Back to the nillies, MNM1000, de Vlaamse feestdag…<br />

Via MNM1000-luisterpunten werd een verbondenheid met en tussen de luisteraars opgezet. Vlaamse<br />

artiesten en nieuwe talenten kwamen aan bod in het MNM1000-café. De creativiteit in de Vlaamse<br />

muziekwereld werd gestimuleerd via een free podium, een wedstrijd rond voorprogramma’s spelen en<br />

rechtstreekse muzikale opdrachten voor nieuw talent.<br />

De strafste school was een scholenactie die zorgde voor groepsgevoel, engagement en<br />

verbondenheid onder leerlingen, leerkrachten, ouders, scholendirectie en sympathisanten.<br />

De website werd volledig vernieuwd en zorgt samen met Facebook, Netlog, Spotify en Twitter voor<br />

een directe interactieve beleving van MNM. Via stemmingen, meningen, post en polls kunnen<br />

14


luisteraars actief deelnemen aan de radioprogramma’s. De nieuwsbriefabonnees stegen tot 75.000.<br />

Een speciale app zorgde voor meer mobiele interactie en radiobeleving tijdens de MNM1000-hitlijst.<br />

2.1.7 STUDIO BRUSSEL<br />

Studio Brussel brengt nieuws en brede culturele informatie, met speciale aandacht voor nieuwe<br />

media, de Vlaamse festivals, de (jeugd)verenigingen en de muzieksector. De zender is een openminded<br />

smaakmaker en een trendsetter die kiest voor avontuur. Hij engageert zich ook op<br />

maatschappelijk vlak. Muziek staat centraal in het dagelijkse aanbod. In de avonduren wordt er extra<br />

aandacht besteed aan specifieke muziekgenres en muziekinformatie in programma’s als Select,<br />

Switch, Duyster, De zwaarste show, Lefto en Tlp. Naast vaste muziekprogramma’s als Was het nu<br />

80,90 of 2000, De afrekening of De maxx bracht Studio Brussel ook extra themaprogramma’s.<br />

Vrouwen en hun muziek waren aan de macht tijdens Studio Brusselle en in Papa was a rolling stone<br />

deelden een ouder en zijn/haar kind hun muzikale passies.<br />

Het programma All areas bracht live-verslaggeving vanaf de festivals. Via Radio Tomorrowland<br />

powered by Studio Brussel deed Studio Brussel aan talentscouting op de camping van het<br />

gelijknamige zomerdancefestival in Antwerpen. Jongeren maakten zelf radio op een lokale frequentie.<br />

The sound of Sam besprak dagelijks maatschappelijke thema’s uit de leefwereld van de jongeren en<br />

gaf hun een forum. Spelen met Sofie was er elke middag met een leerrijk en ludiek spelprogramma.<br />

Studio Brussel organiseerde de sportevenementen Sambal en Tomas staat op de Galibier (Climbing<br />

for life). Op 1 april veranderde het net voor 1 dag in Studio Lier en De dag van de jeugdbeweging ging<br />

live vanuit Torhout.<br />

De website stubru.be maakt een geïntegreerd deel uit van het totale aanbod. Studio Brussel is de<br />

meest actieve en succesvolle radiozender op de sociale media: de Facebookpagina en Twitteraccount<br />

groeiden substantieel en zijn een structurele poot in de communicatie met de jongste doelgroepen.<br />

Ook de podcasts en de vlogs bleven voor een digitale boost en beleving zorgen.<br />

Music for life<br />

Het Studio Brussel-evenement van het jaar was Music for life. De radiomarathon stond in het teken<br />

van de bestrijding van diarree, wereldwijd de grootste doodsoorzaak bij kinderen. Deze laatste editie<br />

was een klap op de vuurpijl. Heel Vlaanderen mobiliseerde zich voor het goede doel of kwam langs bij<br />

de Glazen Huizen in Leuven, Gent of Antwerpen. De actie bracht het recordbedrag van 7.142.716<br />

euro op. Deze opbrengst ging integraal naar de hulpprogramma’s van het Rode Kruis.<br />

De VRT en Studio Brussel zetten vanaf volgend jaar de schouders onder een nieuwe mobiliserende<br />

solidariteitsactie in de kerstperiode.<br />

2.1.8 KLARA<br />

Klara focust op klassieke muziek en doet dat volgens het ritme van de luisteraar. In Espresso werd<br />

vooral op de muzikale kleur gelet. In Brede opklaringen stond de uitvoerder centraal. Nieuw op de<br />

middag was het programma Bellevue waarin Bart Stouten voor een muzikaal moment de joie zorgt.<br />

Het programma Concerto verdween op weekdagen en is nu integraal onderdeel van Café<br />

Zimmermann. Vanaf 22 uur was er Late night, waarin op legendarische momenten uit de<br />

muziekgeschiedenis wordt gefocust, van jazz tot hedendaags.<br />

Klara maakte ook werk van klassieke themadagen en specials. Sterpianiste Martha Argerich werd in<br />

de bloemetjes gezet voor haar 70ste verjaardag. Klara vierde de 200ste verjaardag van de<br />

geboortedag van Franz Liszt met de 8-delige reeks Liszt for life en een cd-opname met de Brussels<br />

Philharmonic & Liebrecht Vanbeckevoort.<br />

De 20ste verjaardag van de dood van Miles Davis werd herdacht tijdens de vijf uur durende tribute An<br />

evening with Miles. Jazz kreeg ook op zondagavond een vaste plaats in het programma Round<br />

midnight.<br />

Het jaar werd afgesloten met de 2de editie van De grootste componisten aller tijden. Vivaldi, Brahms,<br />

Dvoák, Haydn en Tsjaikovski kregen elk een themadag.<br />

15


In het najaar werd de prestigieuze reeks Chanson. Een gezongen geschiedenis van Frankrijk -<br />

gebaseerd op het gelijknamige boek van Bart Van Looy - uitgezonden.<br />

2.1.9 RVi<br />

Tot 31 december bood de VRT een beperkte eigen programmering aan voor Vlamingen in het<br />

buitenland via RVi, RV op satelliet en RVi.be. RVi bracht vooral Radio 1-programma’s en RV vooral<br />

Radio 2-programma’s. De site van RVi had een doorverwijsfunctie naar gespecialiseerde informatie.<br />

De VRT wil nu haar internationale rol nog versterken en zo de uitstraling van Vlaanderen in de wereld<br />

ondersteunen. Vanaf 1 januari 2012 zendt de VRT Radio 1 en Radio 2 via satelliet uit. Vlamingen in<br />

het buitenland zullen zo nog beter de nationale en regionale actualiteit en het maatschappelijk leven in<br />

Vlaanderen kunnen volgen. Daarnaast kunnen ze ook luisteren naar alle VRT-radionetten via het<br />

internet.<br />

2.1.10 BVN<br />

Het Beste van Vlaanderen en Nederland (BVN) is de publieke satellietzender voor Nederlandstaligen<br />

in het buitenland. De BVN-partners (VRT, Nederlandse Wereldomroep en de Nederlandse Publieke<br />

Omroep) zorgen voor een volledige Nederlandstalige programmering. De VRT levert ongeveer een<br />

derde van de programma’s. Het gaat over nieuws-, informatie-, ontspanning-, sport- en<br />

kinderprogramma’s.<br />

2.1.11 DEREDACTIE.BE – SPORZA.BE – COBRA.BE<br />

Deredactie.be bereikte per dag gemiddeld 161.481 bezoekers. Bij belangrijke gebeurtenissen<br />

bezoeken meer mensen de nieuwssite, maar de website van VRT Nieuws moet ernaar streven om te<br />

allen tijde een nieuwsreferentie te zijn. Sporza.be bleef de leidende sportwebsite in Vlaanderen – met<br />

gemiddeld 162.000 unieke bezoekers per dag - en versterkte zijn links naar de sociale media.<br />

Cobra.be sprak een kleine doelgroep aan die de site met regelmaat bezoekt. Het gemiddelde<br />

bezoekerscijfer was 4.357 bezoekers per dag. De laatste maanden van <strong>2011</strong> heeft cobra.be<br />

structurele vernieuwingen en nieuwe elementen in het aanbod aangebracht waardoor het gemiddelde<br />

aantal bezoekers steeg tot meer dan 7.000 bezoekers per dag. Cobra.be zal in 2012 nog meer op<br />

interactiviteit werken, op acties samen met culturele partners en op crossmediale projecten met<br />

culturele en mediapartners. Cobra.be wil zo zijn zichtbaarheid verhogen.<br />

Het design van de themasites deredactie.be en cobra.be werd opgefrist. Het mobiele aanbod werd<br />

uitgebreid met iPad-apps voor de videozones van deredactie.be, sporza.be en cobra.be.<br />

2.2 PRODUCTIEBELEID<br />

Het interne productiehuis levert kwalitatieve programma’s af binnen de aangepaste contouren van<br />

mensen en middelen. Bij de opmaak van de productieschema’s werd de productiestrategie<br />

(uitgetekend in 2009) toegepast. Nieuwsuitzendingen, sport en culturele programma’s van het intern<br />

productiehuis worden hoog gewaardeerd. Het interne productiehuis werkt samen met HR aan<br />

talentontwikkeling, ruimte voor creativiteit en goed leiderschap, om ervoor te zorgen dat VRT<br />

Productie aantrekkelijk blijft voor talent.<br />

Het productiehuis Radio met zijn 5 radionetten maakt deel uit van het interne productiehuis.<br />

Radio 2020 is een grote oefening om de radio-organisatie duidelijker te maken. In 2012 wordt dit<br />

project verder uitgerold zodat radio klaar zal staan voor de toekomst, die multiplatform zal zijn. Er werd<br />

met de Stad Leuven een overeenkomst gesloten om de redactie en uitzending van Radio 2 Vlaams-<br />

Brabant onder te brengen in de vroegere lokettenzaal van het stadhuis. De renovatie werd opgestart<br />

en de verhuizing staat gepland voor medio 2012.<br />

De werking van de redactie van Productiehuis Jong voor Ketnet werd grondig aangepakt om vanaf het<br />

voorjaar elke dag live in de ether te gaan met de vernieuwde Ketnet-live-Wrap en Ketnet kingsize, het<br />

live-weekendochtendprogramma. Productiehuis Jong produceerde meer fictie dan de vorige jaren:<br />

o.a. Elfenheuvel en de laatste reeks van Kaatjes tralalaatjes. Het productiehuis organiseerde ook het<br />

evenement Speak Up om de eerste stappen te zetten richting nieuw jongerenaanbod.<br />

Het Televisiehuis bleef innoveren en ontwikkelde voor Eén en Canvas acht nieuwe programmatitels,<br />

waaronder De vloek van Osama, het taalprogramma Man over woord, De patat, het spelprogramma<br />

De slimste thuis en leverde ook de klassiekers De Canvascrack, 1000 zonnen, Vlaanderen<br />

16


vakantieland, Thuis en Witse op. Voor entertainmentprogramma’s wil Het Televisiehuis de komende<br />

jaren vooral op relevantie werken: het format van Vrienden Van De Veire werd bijgestuurd en er wordt<br />

aan de invulling voor het nieuwe dagelijkse programma tussen Het Journaal en Thuis gewerkt.<br />

Het Productiehuis Operationele Activiteiten (OA) zette op technologisch vlak stappen in de verdere<br />

vernieuwing van de infrastructuur naar hoge definitie en de transmissieapparatuur voor de tijdelijke<br />

verbindingen. De overgang naar het gebruik van ledlicht in productiecontext werd ingezet, met als<br />

belangrijkste voordelen een veel lager stroomverbruik voor eenzelfde lichtopbrengst.<br />

Wat operationele kwaliteit betreft worden de productieschema’s in het ERP-systeem (Enterprise<br />

Resource Planning) opgemaakt. ERP III stelt de VRT in staat het beheer van middelen en budgetten<br />

beter op te volgen en op verschillende manieren te rapporteren.<br />

In <strong>2011</strong> lag de nadruk op een geïntegreerd planningssysteem voor alle programmamedewerkers en<br />

ook alle productiehuizen. Sport en Nieuws werden, wegens hun eigen productiewijze, als laatste<br />

toegevoegd. Het geïntegreerd planningssysteem maakt het mogelijk om centraal een<br />

capaciteitsplanning te maken.<br />

2.2.1 DE STEUN AAN DE VLAAMSE PRODUCTIEHUIZEN EN BEELDINDUSTRIE<br />

Volgens de beheersovereenkomst moet het aandeel van de Vlaamse tv-(co)producties in het tijdsblok<br />

18-23 uur 50% van de totale output op Eén en Canvas/Ketnet bedragen. In <strong>2011</strong> was 66,4% van de<br />

uitzendingen in dat tijdsblok een Vlaamse productie.<br />

De VRT ondersteunt de Vlaamse media-industrie op verschillende manieren:<br />

- via rechtstreekse productiebestellingen bij onafhankelijke productiehuizen;<br />

- via strategische partnerschappen met een aantal onafhankelijke productiehuizen;<br />

- via coproducties;<br />

- via bestellingen bij facilitaire bedrijven (onder andere het huren van externe studio’s, het extern<br />

monteren en het inzetten van externe filmploegen);<br />

- via de samenwerking met het Vlaams Audiovisueel Fonds.<br />

Externe productiehuizen, facilitaire en andere bedrijven uit de Vlaamse audiovisuele sector leveren<br />

producties en diensten aan de VRT. De Vlaamse productiehuizen leverden voor 55,3 miljoen euro<br />

diensten aan de VRT.<br />

De VRT heeft een ontwikkelingsfonds om de ontwikkeling van mediaconcepten en formats te<br />

ondersteunen. 411.993 euro werd uit dit ontwikkelingsfonds onder onafhankelijke productiehuizen<br />

verdeeld door de VRT-netten.<br />

De VRT zond nieuwe programma’s van volgende Vlaamse productiehuizen uit: 3Keys, 8 op 10, Ded’s<br />

It, Elisabeth, Eyeworks, Kanakna, Koeken Troef, Primo Piano, De Raconteurs, Riche, Riche & Riche,<br />

Sputnik, Sultan Sushi, Sylvester Productions, De TV makers, VKG en Woestijnvis.<br />

De VRT had strategische partnerschappen met De Filistijnen, De Mensen, Hotel Hungaria, Studio 100<br />

en Woestijnvis (tot half <strong>2011</strong>).<br />

Het exclusiviteitscontract met het productiehuis Woestijnvis liep af in juni <strong>2011</strong>. Begin <strong>2011</strong> besliste de<br />

VRT om een overgangsjaar in te bouwen tot juni 2012 op basis van een niet-exclusief eenjarig<br />

contract met het productiehuis. Voor de periode na juni 2012 werd beslist dat Woestijnvis mee kan<br />

inschrijven op VRT-programmabriefings onder dezelfde voorwaarden als andere productiehuizen, op<br />

voorwaarde dat het productiehuis onafhankelijk zal opereren van het moederhuis De Vijver en zijn<br />

omroepen. Met deze beslissing kwamen er 18 miljoen euro middelen vrij voor de externe<br />

productiesector.<br />

De openbare omroep wil een sterke stimulans geven aan de creatieve audiovisuele markt in<br />

Vlaanderen en de kwalitatieve en maatschappelijk relevante invulling van Eén en Canvas vrijwaren.<br />

De samenwerking met het VAF bestond uit volgende producties: Archibelge! Het lelijkste land ter<br />

wereld, Armoe troef!, Armoede in Vlaanderen, Bevergem, De donkere kamer van België, Otaku,<br />

Onvoltooid verleden, Otto’s wondere wereld, Red Star Line (fictiereeks), The Red Star Line<br />

(documentaire), Parade’s end, Picknick met taart, Red Sonja, Voor wat hoort wat, Wafels en spelen en<br />

ZOOks.<br />

17


2.2.2 EVOLUTIE BESTEDINGEN VLAAMSE PRODUCTIEHUIZEN<br />

90,0<br />

80,0<br />

70,0<br />

60,0<br />

50,0<br />

40,0<br />

30,0<br />

20,0<br />

10,0<br />

Evolutie bestedingen Vlaamse Productiehuizen<br />

(in miljoen euro)<br />

39,1 38,5<br />

54,7<br />

78,5 77,6<br />

62,8<br />

57,5 60,1<br />

0,0<br />

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong> 2012<br />

52,5<br />

55,3<br />

2.2.3 PRODUCTIECIJFERS<br />

Radio<br />

De totale radio-output bedroeg 86.787 uur.<br />

Televisie<br />

De nettoprogrammazendtijd voor televisie bedroeg 10.033 uur, een lichte stijging met 65 uur ten<br />

opzichte van 2010 (9.968 uur). De toename is te verklaren door Ketnet, dat zowel tijdens de week als<br />

in het weekend het aantal uitzenduren aanzienlijk uitbreidde (van 2.986 uur in 2010 naar 3.313 uur in<br />

<strong>2011</strong>). Eén en Canvas zonden in <strong>2011</strong> respectievelijk 147 en 114 uur minder uit dan het jaar tevoren.<br />

3.249 uur waren door de VRT geproduceerde tv-programma’s die voor de eerste maal werden<br />

uitgezonden (dit is inclusief coproducties en producties in opdracht). Met inbegrip van de herhalingen<br />

was het volume eigen producties 5.362 uur. Dat is 53,4% van de nettoprogrammazendtijd (55% in<br />

2010).<br />

<br />

Eigen productie Eén en Canvas/Ketnet<br />

(eerste uitzending: 3.249 uur)<br />

Een “Eigen productie” betekent hier een productie die gemaakt werd door een intern productiehuis van de VRT,<br />

een commissioned productie (= een productie die uitbesteed is aan een extern productiehuis), of een coproductie.<br />

<strong>2011</strong><br />

sport<br />

26,3<br />

11,2<br />

8,2 2,2<br />

fictie<br />

muziek<br />

32,3<br />

19,9<br />

nieuws<br />

informatieve<br />

programma's<br />

<br />

18


2.3 BEREIKEN VAN DE VLAMING<br />

<br />

% Vlamingen dat onderstaande media gebruikt<br />

1997<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

dagbladen radio weekbladen maandbladen tv internet<br />

<br />

De evoluties in het globale mediagebruik worden verzameld in de Plurimedia-producten-Studie van<br />

het CIM. De stijging van het internetgebruik (websites en andere toepassingen) zet zich volgens deze<br />

studie door. 72,1% van de Vlaamse bevolking is nu online tegenover 70,1% vorig jaar. Het algemeen<br />

gebruik van tv en radio blijft relatief stabiel tegenover vorige jaren. De daling op lange termijn is het<br />

grootst bij de geschreven pers, de dagbladen, de week- en maandbladen.<br />

2.3.1 TELEVISIE<br />

De VRT-tv-netten bereikten samen op weekbasis 89,2% van de televisiekijkende bevolking (89,9% in<br />

2010). Wanneer ook de Vlamingen worden meegeteld die geen tv kijken, bereikte de VRT met haar tvnetten<br />

op weekbasis 78,8% van alle Vlamingen van vier jaar en ouder. Dat is een lichte daling in<br />

vergelijking met 2010 (80,1%) en kan gedeeltelijk verklaard worden door een algemene lichte daling in<br />

televisiekijken (wekelijks bereik van 89,0% naar 88,3%). Per week keek gemiddeld 73,2% van de<br />

Vlamingen minstens 15 minuten zonder onderbreking naar Eén en 52% naar Canvas/Ketnet.<br />

De Vlaamse kijker keek per dag gemiddeld 2 uur en 57 minuten naar televisie, dat is precies<br />

evenveel als in 2010. De gemiddelde kijkduur voor Eén en Canvas/Ketnet samen per dag was 1 uur<br />

en 10 minuten, amper 1 minuut minder dan het jaar voordien.<br />

De beheersovereenkomst bepaalt dat de journaals en informatiemagazines op de tv-netten gemiddeld<br />

60% van de VRT-kijkers moeten bereiken. 73,1% van de VRT-kijkers (2.026.340 mensen) keek per<br />

dag naar een van deze programma’s.<br />

<br />

Gemiddeld cumulatief dagbereik v/d VRTjournaals-,<br />

informatie- & duidingsprogramma's<br />

1.859.959 1.853.632 1.925.020 2.031.074 2.026.340<br />

2000000<br />

1500000<br />

1000000<br />

500000<br />

0<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

<br />

19


De beheersovereenkomst bepaalt dat de generalistische televisiekanalen met hun cultuuraanbod op<br />

weekbasis 20% van de bevolking moeten bereiken.<br />

Eén en Canvas bereikten met hun cultuurprogramma’s op weekbasis 39,3% van de bevolking (35,9%<br />

in 2010). Deze stijging kan mede verklaard worden door een uitbreiding van het aanbod van<br />

cultuurprogramma’s: in 2010 viel het aantal uitzendingen terug tot 1.639 (in 2009 waren dat er nog<br />

1.947). In <strong>2011</strong> wordt opnieuw het niveau bereikt van 2009, namelijk 1.929 programma’s. In<br />

vergelijking met 2010 waren er bijgevolg ook meer uitzenduren (1.002, dit is een toename van 93 uren<br />

vergeleken met het jaar tevoren).<br />

Cumulatief weekbereik v/d VRT-cultuurprogramma's (in %)<br />

(2007-<strong>2011</strong>)<br />

(norm = 15 minuten consecutief kijken)<br />

50<br />

40<br />

30<br />

28,8<br />

33,7<br />

37,5 35,9<br />

39,3<br />

20<br />

10<br />

0<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

De beheersovereenkomst bepaalt dat de generalistische televisiekanalen met hun educatieve<br />

programma’s op weekbasis 25% van de bevolking moeten bereiken.<br />

De VRT-zenders behaalden met hun educatieve programma’s een weekbereik van 37,6%, een<br />

stijging tegenover 2010: toen bedroeg het weekbereik 36,1%. Ook hier speelt een toename van het<br />

aantal uitgezonden programma’s mee: 2.453 uren in <strong>2011</strong> tegenover 1.845 in 2010. Dat vertaalt zich<br />

in een stijgend aantal uitzenduren: van 768 uren in 2010 naar 959 uren in <strong>2011</strong>.<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

Cumulatief weekbereik v/d educatieve VRT-programma's (in%)<br />

(2007-<strong>2011</strong>)<br />

(norm = 15 minuten consecutief kijken)<br />

28,3<br />

31,5<br />

36,1 36,1<br />

37,6<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

<br />

20


Marktaandelen televisie<br />

Eén<br />

1,3<br />

1,2 2,9 4,0<br />

3,2<br />

13,0<br />

34,4<br />

Canvas<br />

VTM<br />

2BE<br />

VT4<br />

VijfTV<br />

6,8<br />

VITAYA<br />

5,0<br />

19,9<br />

8,3<br />

NICKELODEON(NL)<br />

NEDERL<br />

regionalesamen<br />

andere<br />

<br />

<br />

2.3.2 RADIO<br />

De radio gebruikt de CIM-cijfers om het relatieve weekbereik te berekenen. 3.830.124 personen<br />

luisterden minstens 10 minuten per week naar een van de radionetten. Daarmee haalde de radio een<br />

relatief weekbereik van 79,8% en een absoluut weekbereik van 71,5%. Per dag bereikte de VRT<br />

2.904.634 luisteraars of 54,2% van alle Vlamingen.<br />

100,0%<br />

90,0%<br />

80,0%<br />

Evolutie relatief bereik VRT-radio % 2007-<strong>2011</strong><br />

83,0% 82,3% 81,2% 80,50% 79,8%<br />

70,0%<br />

60,0%<br />

50,0%<br />

40,0%<br />

30,0%<br />

20,0%<br />

10,0%<br />

0,0%<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

21


Gemiddeld dagbereikk van alle nieuwsuitzendingen per net in i <strong>2011</strong> (ma-<br />

zon)<br />

2.749.906<br />

Radio voldoet qua relatief weekbereik net niet aan de vooropgesteldee performantienorm uit de<br />

beheersovereenkomst. VRT-radio haalt 79,8%<br />

relatief weekbereik en de performantienorm ligt voor de<br />

periode 2007-<strong>2011</strong> op 80%. Het radiolandschap is de afgelopen jarenn veranderd, o.a. door de<br />

komst<br />

van Radio Nostalgie, die nationaal uitzendt. De radionorm<br />

is al die jaren ongewijzigd gebleven.<br />

Radio 2 had een absoluut weekbereik van 35,5%. Bij MNM bedroeg het h absolute weekbereik 20%, bij<br />

Radio 1 21,2%, bij Studio Brussel 20,8% en bij Klara ten slotte 5,8%.<br />

De beheersovereenkomst bepaalt dat de VRTT met haar nieuwsbulleti<br />

ns op de verschillende<br />

radionetten per dag 80% van de VRT-luisteraars moet bereiken. Radio bereikte per dag 94,9%<br />

van<br />

alle VRT-luisteraars<br />

met zijn nieuwsbulletins,<br />

of dagelijks 51,4% (of 2.749.906 luisteraars) van<br />

alle<br />

Vlamingen die 12 jaar of ouder zijn.<br />

3.000.000<br />

2.500.000<br />

2.000.000<br />

1.500.000<br />

1.279.300<br />

1.000.000<br />

500.000<br />

645.168<br />

142.648<br />

506.890<br />

572.037<br />

0<br />

VRT<br />

Radio 1 Radio 2 Klaraa<br />

MNMM<br />

Studio<br />

Brussel<br />

22


Marktaandelen radio<br />

6,7<br />

5,8<br />

8,8<br />

Radio1<br />

Radio2<br />

14,8<br />

Klara<br />

StudioBrussel<br />

29<br />

MNM<br />

Qmusic<br />

JoeFM<br />

8,9<br />

Nostalgie<br />

11,9<br />

2,3<br />

2.3.3 INTERNET EN MOBIEL<br />

Het mediagebruik verandert snel. Om haar opdracht maximaal te kunnen waarmaken is het belangrijk<br />

dat de VRT haar aanbod op alle relevante schermen en platformen ter beschikking stelt. Het<br />

veranderend mediagebruik schept ook nieuwe mogelijkheden voor interactie en conversatie, zowel via<br />

eigen VRT-platformen als op sociale netwerken. Internet en mobiel zetten het afgelopen jaar de<br />

stijgende trend voort.<br />

Wat internet betreft waren er gemiddeld 400.464 bezoekers per dag voor de VRT-websites. Dat is<br />

12% meer dan in 2010. Ook de tv-websites krijgen meer bezoekers. Dagelijkse kost zorgt op<br />

topdagen zowat voor 50% van het verkeer op een.be. Het succes van Ketnet.be is vooral door de<br />

Ketnetvideozone (gelanceerd in juni 2010) te verklaren. Bij de radiowebsites is stubru.be de koploper.<br />

De 6 de editie van Music for life brak ook op het internet alle records.<br />

Ook via mobiele toestellen trok Music for life sterk aan. Dagelijks werden om en bij de 4.000 iPadbezoekers<br />

geteld. De Stubru-iPhone-app had tijdens Music for life tussen 2.000 en 2.500 mobiele<br />

bezoekers. Om het evenement nog meer te promoten werd een specifieke mobiele Music for life-app<br />

ontwikkeld voor zowel de iPhone als voor Google Android Smartphones.<br />

Algemeen is het mobiel mediagebruik ondertussen zijn kinderschoenen ontgroeid, zowel via<br />

smartphones als via tablets. Sporza.be had per dag gemiddeld 21.119 mobiele bezoekers en 4.314<br />

tabletbezoekers. Deredactie.be telde gemiddeld 14.340 mobiele bezoekers en 4.834 tabletbezoekers<br />

per dag. 9% van de bezoekers van deredactie.be raadpleegde de inhoud via een mobiel toestel en<br />

4% via een tablet. Opvallend is dat de televisiesites meer tabletbezoekers hebben dan bezoekers met<br />

een smartphone. Dat geldt vooral voor ketnet.be.<br />

23


70.000<br />

60.000<br />

50.000<br />

Gem. aantal unieke bezoekers per dag voor Vrt.be en de TVmerken-sites -<br />

<strong>2011</strong> versus 2010 (bron: metriweb)<br />

66.528<br />

56.013<br />

2010<br />

<strong>2011</strong><br />

40.000<br />

30.000<br />

20.000<br />

10.000<br />

8.784<br />

5.458<br />

11.343<br />

9.768<br />

18.213<br />

14.6200<br />

-<br />

Vrt.be<br />

Eén.be<br />

Canvas.be<br />

Ketnet.be<br />

<br />

<br />

30.0000<br />

25.0000<br />

Gem. aantal unieke bezoekers per dag voor de RADIO-sites - <strong>2011</strong>1 versus 20100<br />

(bron: metriweb)<br />

26.851<br />

25.896<br />

2010<br />

<strong>2011</strong><br />

23.524<br />

22.960<br />

20.0000<br />

15.0000<br />

10.0000<br />

9.327 10 0.165<br />

11.6833<br />

8.5468<br />

10.313<br />

9.458<br />

5.0000<br />

3.250 3.449<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

Radio1.be<br />

Radio2.be<br />

Klara.be<br />

Stubru.be<br />

Mnm.be<br />

161<br />

169<br />

Rvi.be<br />

Internetradio<br />

speler<br />

<br />

24


300.000<br />

250.000<br />

Gem. aantal unieke bezoekers per dag voor de VRT-THEMA-sitess & Nedstat)<br />

- <strong>2011</strong> versus<br />

2010 (bron: metriweb 2010<br />

<strong>2011</strong><br />

277.647<br />

+13%<br />

245.421<br />

200.000<br />

150.000<br />

+11%<br />

161.481<br />

145.250<br />

+13% 162.530<br />

144.192<br />

100.000<br />

50.000<br />

-<br />

Deredactie.be<br />

Sporza.be<br />

+4%<br />

4.174<br />

Cobra.be<br />

<br />

<br />

2.3.4 INTERNETRADIOSPELER<br />

De bezoekerscijfers<br />

van de VRT-internetradiospeler (IRP) geven de indruk dat het<br />

internetradioluisteren<br />

stagneert, maar niets iss minder waar. Uit de streamingstatistieken blijkt dat er<br />

dagelijks<br />

meer dan 65.000 internetluisteraarss zijn. 30% luistert via de VRT-internetradiospeler, de<br />

overige 70% is voor rekening van<br />

alternatievee kanalen zoals iTunes en e mobiel.<br />

Er werden 50 miljoen<br />

uren audio live gestreamd/beluisterd (+44%).<br />

4.357<br />

Themasites VRT<br />

(Nedstat)<br />

<br />

2.3.5 TELETEKSTT<br />

De berichten die op deredactie.be en sporza. .be verschijnen, komen inn aangepaste vorm op VRT-<br />

Teletekst. Daarnaast<br />

bevat de service ook berichten over<br />

cultuur en media, m weer en verkeer, financiën f<br />

en de tv-gidsis een aanzienlijke daling met 39%. Mediagebruikers maken voor hunn instant nieuwsbehoeften meer<br />

Teletekst bereikte dagelijks gemiddeld 472.916 gebruikers (Eén en Canvas samen). Dat<br />

en meer<br />

gebruik van<br />

online- en mobiele toepassingen. Toch maakt 8, ,1% van de televisiekijkende<br />

Vlamingen gebruik van VRT-Teletekst.<br />

2.3.6 DIGITALE TELEVISIE<br />

Het aantal IDTV-abonnees steeg<br />

met 16,5% tot bijna 1,7 miljoen, dat is minder dan de stijgingg die<br />

genoteerd werd tussen 2009 en 2010 (+28%). Het totaal aantal opvragingen lijkt gelijke tred te<br />

houden, maar dat is een enigszins misleidendd beeld. De lichte groei iss namelijk bijna volledig toe te<br />

schrijven<br />

aan de gratis journaals en de consumptie bij de Net gemist-abonnees, De D Ooit gemist + 7 dagen<br />

–<br />

waarvan het absolute<br />

aantal sinds 2 jaar onveranderlijk<br />

rond de 27. .000 blijft schommelen.<br />

toepassing, waar in 2010 nog een stevige groei was vast te stellen, lijkt tot stilstand gekomen. .<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

25


2.3.7 VIDEOCONSUMPTIE OP INTERNET<br />

Alles samen werden 175 miljoen clips gestart (+17%). Vooral het videoaanbod van deredactie.be en<br />

sporza.be trekt de mediagebruiker aan, maar het aandeel van de merkensites neemt elke maand<br />

opnieuw toe. De sterkste stijgers zijn de videozone van Ketnet (+158%) gelanceerd in juni 2010, en<br />

Dagelijkse kost op Eén (+58%). De videocontent van Studio Brussel (-25%) wordt meer via andere<br />

sociale netwerkplatformen bekeken. Villa politica en het Journaal van 13 uur zijn vaste afspraken voor<br />

video-live-streaming. Er zijn ook live-videostreams naar aanleiding van occasionele, speciale nieuwsof<br />

sportevenementen.<br />

2010 <strong>2011</strong> Verschil<br />

Deredactie.be 69.166.659 75.866.626 +10%<br />

Sporza.be 56.421.933 64.008.335 +13%<br />

Cobra.be 1.208.562 1.015.592 -16%<br />

Een.be 8.084.229 12.764.060 +58%<br />

Canvas.be 2.768.611 2.666.695 -4%<br />

Ketnet.be 5.228.103 13.495.272 +158%<br />

Stubru.be 7.800.366 5.888.101 -25%<br />

Mnm.be 0 307.798 0%<br />

Totaal 150.678.463 175.985.499 +17%<br />

2.3.8 SOCIALE MEDIANETWERKEN (SMN)<br />

Het aantal fans op Facebook en volgers op Twitter breidde uit en er werd een SMN-analysetoepassing<br />

geïntroduceerd. Studio Brussel heeft 196.711 fans (31 december) op Facebook. Sporza heeft de kaap<br />

van 100.000 fans overschreden en MNM verdubbelde het aantal fans tot 42.629. Een.be en<br />

Canvas.be hebben naast hun merkenfanpagina een aantal sterk scorende programmafanpagina’s op<br />

Facebook: Basta (153.813 fans), Zonde van de zendtijd (110.638 fans), Mag ik u kussen (38.708<br />

fans), Thuis (28.177 fans) en Dagelijkse kost (22.540 fans).<br />

31/12/<strong>2011</strong> aangroei %<br />

Deredactie.be: aantal FB-fans 20.178 35%<br />

Sporza.be: aantal FB-fans 110.611 41%<br />

Cobra.be: aantal FB-fans 15.958 30%<br />

Eén.be: aantal FB-fans 4.034 159%<br />

Canvas.be: aantal FB-fans 19.285 57%<br />

Radio1.be: aantal FB-fans 8.920 82%<br />

Stubru.be: aantal FB-fans 196.711 44%<br />

Mnm.be: aantal FB-fans 42.629 106%<br />

De absolute aantallen bij Twitter blijven bescheiden, maar de procentuele groei toont een duidelijke<br />

opmars.<br />

31/12/<strong>2011</strong> aangroei %<br />

Deredactie.be: aantal TW-followers 29.647 435%<br />

Sporza.be: aantal TW-followers 19.272 234%<br />

Sporza-koers: aantal TW-followers 17.238 207%<br />

Cobra.be: aantal TW-followers 1.232 338%<br />

Eén.be: aantal TW-followers 2.834 388%<br />

Canvas.be: aantal TW-followers 7.231 328%<br />

Radio1.be: aantal TW-followers 9.296 176%<br />

Stubru.be: aantal TW-followers 49.501 280%<br />

Mnm.be: aantal TW-followers 10.458 298%<br />

<br />

<br />

26


HOOFDSTUK3MENSENENMIDDELEN<br />

<br />

3.1 MENSELIJK KAPITAAL<br />

Een van de gevolgen van het besparingsplan was de uitstroom van 293 medewerkers. Deze<br />

personeelsleden tekenden in 2010 vrijwillig in op een aantal uitstroommaatregelen. De uitstroom liet<br />

zich vooral dit jaar voelen. Voor een aantal afdelingen verhoogde de werkdruk en bij andere diensten<br />

moest de dienstverlening aangepast worden. Ondanks de besparingscontext werd blijvend<br />

geïnvesteerd in de creativiteit en het talent van de medewerkers: in <strong>2011</strong> werden 960<br />

opleidingsmodules georganiseerd waaraan 2.031 medewerkers hebben deelgenomen. Dat komt neer<br />

op bijna 14 uren opleiding per medewerker. In september kwam een nieuw algemeen directeur HR in<br />

dienst.<br />

3.1.1 SAMENSTELLING PERSONEELSBESTAND<br />

De VRT had op 31 december <strong>2011</strong>, 2.518 actieve personeelsleden in dienst of 2.316 voltijds<br />

equivalenten 2 . 30% van de medewerkers was statutair, 70% was contractueel. 38% van de actieve<br />

medewerkers was een vrouw, 62% een man. Bij de managers was 38% een vrouw.<br />

De verdeling van de medewerkers<br />

volgens contractsoort<br />

bepaalde duur 59<br />

onbepaalde duur 1645<br />

statutair 762<br />

vervangingscontract 52<br />

De verdeling volgens directie<br />

VTE actieven<br />

Beleid 58,7 81<br />

Productie & OA 1691,8 1850<br />

Media 101,7 112<br />

Algemene diensten 388,4 387<br />

HR 75,4 88<br />

De verdeling volgens leeftijd<br />

tot en met 29 jaar 262<br />

30 – 39 jaar 742<br />

40 – 49 jaar 687<br />

50 - 59 jaar 753<br />

vanaf 60 jaar 74<br />

De verdeling van de medewerkers<br />

over de tien functieklassen<br />

1 3<br />

2 92<br />

3 215<br />

4 696<br />

5 664<br />

6 737<br />

7 61<br />

C 42<br />

B 3<br />

A 5<br />

<br />

2 Dit aantal bevat niet de 34 statutaire personeelsleden van vzw Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor, 43 personeelsleden met<br />

loopbaanonderbreking, 117 personeelsleden die om diverse redenen niet tot het actief personeel behoren (ambtsopheffingen en –ontheffingen,<br />

gedetacheerden, e.d.)<br />

<br />

27


2650<br />

2600<br />

2550<br />

2500<br />

2450<br />

2400<br />

2350<br />

2300<br />

2250<br />

Evolutie VTE BHO 2007-<strong>2011</strong><br />

2611,3<br />

2597,3<br />

2556,85<br />

2438,65<br />

2316<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

3.1.2 JOBKANSEN<br />

128 nieuwe medewerkers traden in dienst, 221 medewerkers verlieten de VRT (o.a. uitstroom en<br />

pensioen). Door interne mobiliteit kregen 250 medewerkers een andere functie of gingen naar een<br />

andere dienst. Ondanks een lager aantal vacatures wil de VRT zich nog steeds als een aantrekkelijke<br />

werkgever positioneren. Vacatures en ruimere informatie over werken bij de VRT worden op de jobsite<br />

gepubliceerd. De VRT-jobsite werd als onderdeel van de nieuwe VRT-website ook geüpdatet. De<br />

meeste vacatures werden intern bekendgemaakt. VRT-medewerkers konden solliciteren via een<br />

interne sollicitatiewizard. 83% van alle vacatures werd door interne doorgroei ingevuld. De VRT<br />

ontving 810 sollicitaties voor gepubliceerde vacatures. 690 mensen solliciteerden spontaan online en<br />

233 studenten deden een stage bij de VRT.<br />

3.1.3 OPLEIDING & ONTWIKKELING<br />

Over een periode van vijf jaar nam 85% van alle medewerkers deel aan een formele opleiding. De<br />

performantienorm voor de periode 2007-<strong>2011</strong> was vastgelegd op 100%. Het is echter onmogelijk om<br />

alle medewerkers te bereiken via de klassieke opleiding. Bovendien is het aanbieden van formele<br />

opleidingen maar een aspect van het ontwikkelen van de medewerkers. Opleiding & Ontwikkeling legt<br />

steeds meer de nadruk op de ondersteuning van het informele leren door het inschakelen en opleiden<br />

van mentoren en coaches en sessies van kennisdelen. Meer dan de helft van het leren gebeurt via<br />

leren in de werkomgeving.<br />

3.1.4 TELEWERKEN<br />

Op 31 december waren er 489 telewerkers. Dat is 19,4% van de actieve personeelsleden.<br />

397 medewerkers werkten regelmatig thuis, 31 medewerkers werkten regelmatig vanuit een<br />

satellietkantoor en 61 deden beide.<br />

3.1.5 AFWEZIGHEDEN.<br />

Bij de registratie van afwezigheden van medewerkers wegens ziekte, zwangerschap, arbeidsongeval<br />

of beroepsziekte gebruikt de VRT dezelfde kengetallen voor absenteïsme als de Vlaamse overheid.<br />

De gemiddelde afwezigheidsduur wegens ziekte is tegenover vorig jaar lichtjes gestegen (3 %). Het<br />

gemiddeld aantal dagen afwezigheid wegens arbeidsongeval of beroepsziekte is gestegen met 5,38<br />

dagen, maar de frequentie van de afwezigheden wegens arbeidsongeval of beroepsziekte is gedaald<br />

van 0,05 tot 0,03.<br />

ziekte zwangerschap arbeidsongeval of beroepsziekte totaal<br />

Afwezigheidspercentage (*) 4,03 0,55 0,18 4,75<br />

Afwezigheidfrequentie (**) 1,29 0,02 0,03 1,34<br />

gemiddelde afwezigheidsduur<br />

(***)<br />

12,05 nvt 23,12 nvt<br />

(*) Het aantal werkdagen afwezigheid (voltijds + deeltijds), gedeeld door het aantal volgens de uurroosters te werken dagen, vermenigvuldigd met<br />

honderd.<br />

(**) Het aantal nieuw begonnen voltijdse afwezigheidsperiodes, gedeeld door de personeelscapaciteit in voltijds equivalenten, gebaseerd op de<br />

uurroosters.<br />

(***) Het aantal kalenderdagen afwezigheid, gedeeld door het aantal voltijdse afwezigheidsperiodes.<br />

De personeelsleden met detachering, met ambtsopheffing of –ontheffing en met verlof met wedde voor pensioen worden niet meegeteld.<br />

28


3.1.6 SOCIAAL OVERLEG<br />

Tijdens de voorbereiding van de Beheersovereenkomst 2012-2016 was er uitgebreid overleg met de<br />

vakverenigingen. Vanaf het najaar concentreerde het overleg zich op het informeren van de sociale<br />

partners over de ambities en de visie van de VRT, in aanloop naar veranderingen op HR-gebied die in<br />

2012 het onderwerp van het sociaal overleg zullen vormen.<br />

3.1.7 AANDACHT VOOR MILIEU EN ENERGIE<br />

De VRT werkte aan de verkleining van haar ecologische voetafdruk en de vermindering van haar CO 2 -<br />

uitstoot.<br />

Dat gebeurde op verschillende manieren:<br />

groene energie in alle gebouwen;<br />

energiebesparing en energie-efficiency-traject in de gebouwen;<br />

deelname aan klimaatacties (Dikketruiendag, Earth Hour, Bike to work);<br />

mobiliteitsplan met 100% terugbetaling openbaar vervoer, fietsvergoeding en carpoolvergoeding;<br />

aandacht voor recyclage van afval met o.a. gescheiden ophalen van PMD, papier en restafval;<br />

aanbod van vegetarische schotels in het personeelsrestaurant.<br />

3.2 TECHNOLOGIE<br />

<br />

De VRT vernieuwt de nieuwsstudio Studio 1. Dit project werd in <strong>2011</strong> gestart en loopt door in 2012<br />

met geplande indienstneming in het eerste kwartaal van 2013.<br />

Voor radio werden de nieuwswagens, de middelgrote radioreportagewagen en de<br />

multispoorcaptatiewagen vernieuwd.<br />

De televisietransmissiewagens werden eveneens vernieuwd. Dat ging gepaard met een<br />

technologische upgrade van de hele encoder/decoder-infrastructuur voor contributie.<br />

Er werd een nieuw lijnencentrum gebouwd voor de contributielijnen van radio en televisie<br />

(ingebruikname gepland in maart 2012). Naast een technologische upgrade (verhoging van de lijnenen<br />

schakelcapaciteit, upgrade voor verwerking van hogedefinitiesignalen) maakt het gebruik van<br />

nieuwe technologieën zoals virtualisatie van de configuratie ook een aantal efficiëntiewinsten mogelijk.<br />

Tot slot werd ook de centrale opslagomgeving voor het digitale productieplatform vernieuwd, waardoor<br />

betere systeemprestaties tegen lagere kosten mogelijk worden en ook de toekomstige upgrade naar<br />

verwerking van hd-bestanden voorbereid wordt.<br />

3.3 INNOVATIE<br />

De VRT had tot eind <strong>2011</strong> een afdeling Onderzoek & Innovatie in Gent, het VRT-medialab. Het<br />

medialab deed onderzoek in de mediasector naar het ontwikkelen, beheren en verspreiden van<br />

mediacontent. De resultaten daarvan werden ter beschikking gesteld van de andere spelers in het<br />

Vlaamse medialandschap. Hoewel de focus op de Vlaamse mediamarkt lag, streefde het VRTmedialab<br />

ook samenwerking op Europees en wereldvlak na. De opgebouwde expertise resulteert in<br />

vijf spin-offs: drie daarvan zijn al opgericht, twee spin-offs zijn nog in voorbereiding.<br />

Het project MediaLoep, over geavanceerde zoektoepassingen voor omroepen, werd afgerond.<br />

Dergelijke toepassingen kunnen zorgen voor een beter beheer van de informatie die over<br />

mediamateriaal beschikbaar is - de zogenaamde metadata - zodat ze efficiënter, creatiever en<br />

multimediaal inzetbaar kan worden gemaakt.<br />

In het project Llingo werden de mogelijkheden van serious gaming en educatieve games binnen<br />

leertechnologieën verkend, waarbij de focus op taalleren lag. Dit project bundelde de krachten van<br />

een aantal industriële actoren uit de commerciële game-industrie en de taalopleidingsindustrie die<br />

ieder expertise hebben op het gebied van game-technologie en onderzoek op dat gebied, wat leidde<br />

tot de constructie van een proefopstelling die het potentieel van het formaat aantoont.<br />

In het project Vlaanderen in Beeld, dat verder bouwde op de onderzoeksresultaten van het project<br />

BOM-Vlaanderen, werd een experimenteel ontwerpplatform opgezet voor de verdeling van en de<br />

toegang tot archiefbeelden van de Vlaamse omroepen. Het doel was om zo het pad te effenen voor<br />

een Vlaams Audiovisueel Archief. Het project SMIF beoogt het bouwen van een gemeenschappelijk<br />

29


platform voor de Vlaamse mediabedrijven en uitgeverijen waarmee zij nieuwe bedrijfsmodellen<br />

kunnen realiseren, bv. voor de digitale verspreiding van kranten en magazines of voor<br />

gepersonaliseerde televisie.<br />

Daarnaast participeerde het VRT-medialab ook in Europese projecten: over 3DTV in het project JEDI<br />

en over gestructureerde metadataformaten voor archiefsystemen in het project Mediamap. In het<br />

project TOSCA-MP wordt onderzoek gedaan naar gebruiksvriendelijke annotatie- en zoekapplicaties<br />

voor programmamakers en archivarissen wanneer zij samenwerken over het internet.<br />

In het project MediaSquare exploreerde het VRT-medialab de mogelijkheden om de digitale<br />

consument beter te bedienen, zoals met een sociaal netwerkplatform specifiek voor de media in<br />

Vlaanderen of met zogenaamde tweedeschermtoepassingen die een meerwaarde toevoegen aan de<br />

traditionele lineaire media-ervaring. Door concrete realisaties in de programma’s Villa Vanthilt, Ook<br />

getest op mensen en Back in the USSR werden de nieuwe concepten verfijnd. In het daarmee<br />

gekoppelde project MediaCRM werd bestudeerd hoe door analyse van het consumptie- en<br />

interactiepatroon van mediaklanten een aanbod kan worden voorgesteld dat meer op hun maat<br />

gesneden is. De verzamelde gegevens bieden bovendien ook nieuwe mogelijkheden voor de<br />

adverteerders (bijvoorbeeld door gerichte reclame) en programmamakers.<br />

In het project CHAMP werd een innovatief proefplatform gebouwd dat het voor programmamakers<br />

mogelijk maakt op een efficiëntere manier samen te werken met behulp van mobiele toestellen zoals<br />

laptops, tablets en smartphones. Deze ontwikkeling gebeurde in samenwerking met Sputnik TV en<br />

met VRT Productie.<br />

Het team van het VRT-medialab gaf drie technische seminaries in samenwerking met MediaNet<br />

Vlaanderen en schreef 25 wetenschappelijke artikels, die gepresenteerd werden op toonaangevende<br />

nationale en internationale conferenties (Belgian Broadcast Days, IBC, SMPTE Technical, EBU).<br />

Het VRT-medialab participeerde ook actief in verschillende EBU expert communities en werkgroepen,<br />

meer specifiek rond metadata (ECM), geïntegreerde productie (ECI), video (ECV) en platformen &<br />

services (ECP).<br />

<br />

<br />

30


HOOFDSTUK4KWALITEIT<br />

Inspelen op de politieke, sociale en culturele noden van de samenleving en het realiseren van kwaliteit<br />

vormen de grondslag van een publieke omroep. De VRT ontwikkelde in 2009 de waarderingsmonitor<br />

voor het meten van relevantie, efficiëntie en maatschappelijke impact.<br />

Het model van de VRT maakt een onderscheid tussen verschillende soorten kwaliteit.<br />

Functionele kwaliteit is de mate waarin het aanbod tegemoetkomt aan de wensen van de<br />

mediagebruiker: Hoeveel mediagebruikers worden bereikt? Hoe tevreden zijn ze over de<br />

programma’s, de netten en de VRT als geheel?<br />

Publieke en ethische kwaliteit is de mate waarin het VRT-aanbod voldoet aan de noden van de<br />

maatschappij. Daarbij worden gemeten: (a) de aandacht voor de openbare omroepdomeinen en (b)<br />

de maatschappelijke rol en impact van de VRT aan de hand van vijf parameters (diversiteit, innovatie,<br />

informatief, maatschappelijke impact en kwaliteit). Deze parameters worden concreet ingevuld op<br />

basis van de perceptie van de mediagebruiker. Daarnaast worden deze variabelen ook gemeten aan<br />

de hand van inhoudelijke programma-analyses, de inventarisatie van het gebruik van nieuwe<br />

technologieën, de publieke opkomst bij VRT-evenementen en de samenwerking met partners.<br />

4.1 FUNCTIONELE KWALITEIT<br />

<br />

Waarderings- en tevredenheidsonderzoek naar omroep, medium, net en programma<br />

Bij de radiozenders zien we dat de programma's van Radio 2 gemiddeld het hoogst gewaardeerd<br />

worden door de luisteraars (82,9 op 100). Dit maakt van Radio 2 de meest beluisterde en de hoogst<br />

gewaardeerde radiozender. Radio 1 en Klara krijgen voor hun programma's een score van gemiddeld<br />

80, de programma's van de jongerenzenders Studio Brussel en MNM worden iets lager gewaardeerd.<br />

100,0<br />

90,0<br />

80,0<br />

70,0<br />

60,0<br />

50,0<br />

40,0<br />

30,0<br />

20,0<br />

10,0<br />

0,0<br />

82,9<br />

Gemiddelde waardering <strong>2011</strong><br />

80,1 79,7 79,0 78,7<br />

Radio2 Radio1 Klara Studio<br />

Brussel<br />

83,1 83,3<br />

MNM één Canvas<br />

<br />

De televisiezenders behalen gemiddeld een hogere programmascore. We kunnen de verschillende<br />

media echter niet met elkaar vergelijken. Het gaat steeds om een andere en specifieke mediarealiteit.<br />

We stellen vast dat Eén en Canvas zeer dicht bij elkaar liggen wat betreft de gemiddelde<br />

programmascore.<br />

31


De waardering van de tv-programma’s, zenders en programmagenres (uitgedrukt in<br />

percentages)<br />

83,1 83,3 83,6 84,5 84,1 83,7 82,8 80,0<br />

84,6 81,9 80,9 83,1 82,4 85,3<br />

4.1.1 WAARDERINGSMONITOR<br />

Sinds oktober 2009 verzamelt de VRT waarderingscijfers over haar programma’s en over die van de<br />

andere Vlaamse zenders. Een uitgebreid panel - gemiddeld 4.000 individuen van 14 jaar en ouder uit<br />

alle lagen van de Vlaamse bevolking - geeft dagelijks aan wat het goed en minder goed vindt aan het<br />

Vlaamse media-aanbod. De waarderingsmonitor meet de relevantie en de efficiëntie van de openbare<br />

omroep.<br />

De resultaten uit de waarderingsmonitor vormen sinds de lancering een essentieel onderdeel van elke<br />

programma-evaluatie, zowel voor radio als televisie. De VRT hield op andere manieren de vinger aan<br />

de pols bij de Vlaamse mediagebruikers. Dat gebeurde door kwalitatief onderzoek naar de noden en<br />

de meningen van het publiek. Resultaten werden meegenomen in de opbouw van<br />

programmaschema’s, de uitwerking van programma’s, maar ook de bijsturing van de verschillende<br />

netten.<br />

4.1.2. PRIJZEN EN NOMINATIES<br />

De VRT heeft 77 nominaties en 64 prijzen in de wacht gesleept.<br />

Een selectie:<br />

• Vlaamse Televisiesterren: Dubbelleven (Eén) in de categorie drama, De school van Lukaku (Eén) in<br />

de categorie reality, Dagelijkse kost (Eén) in de categorie lifestyle, Het Journaal (Eén) in de<br />

categorie informatie<br />

• Diapason d’Or voor Canvas klassiek<br />

• Zesde Vijs van de vereniging Skepp voor Ook getest op mensen (Eén)<br />

• Benelux Event Award voor Line Extensions (10 jaar De rode loper, Eén)<br />

• CCB Gold Award voor de Deel je ouders campagne (Studio Brussel) in de categorie Outdoor<br />

ambient<br />

• CCB Gold Award voor de Neem ‘s op actie (Radio 1) in de categorie Media/radio<br />

• E-safetyteam van Child Focus verkiest ketnet.be tot beste kinderwebsite van België<br />

• FIPA: zilveren medaille voor Canvas klassiek: Collegium Vocale Gent in de categorie Performing<br />

Arts<br />

• Dexia Persprijs voor Mea culpa Bisschop Harpigny (De ochtend, Radio 1) in de categorie radio<br />

• De reportage Te gek om los te lopen van Dirk Leestmans over internering won de Loep, de prijs<br />

voor onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen en Nederland, en de Nederlandse persprijs Jacques van<br />

Veen voor juridische verslaggeving.<br />

• Site van het jaar (Clickx): Ivan De Vadder (Twitter), een.be (Televisie en Radio), Dagelijkse kost<br />

(Eten en Drinken en Apps), ketnet.be (Jeugd).<br />

<br />

32


4.1.3 KLANTENRELATIES<br />

De mediagebruiker kan met al zijn vragen, opmerkingen en klachten terecht bij de Klantendienst. Dat<br />

kan via mail of telefoon. In de praktijk vinden meer en meer mensen het antwoord op hun vraag via de<br />

VRT-websites. Door een proactieve aanpak - met een kennisbank met 1.500 actuele vragen en<br />

antwoorden op alle VRT-sites - is het aantal klantcontacten met bijna 12% teruggebracht, terwijl de<br />

klantenservice sterk is toegenomen.<br />

De VRT rapporteert ook jaarlijks over haar klachtenbeleid aan de Vlaamse Ombudsman. De<br />

permanente rapportering van klachten en feedback van de mediagebruiker heeft bij het management<br />

geleid tot een snellere aanpak van occasionele problemen. Structurele problemen komen vooral voor<br />

op technologisch vlak, en zijn vaak moeilijk op korte termijn op te lossen.<br />

VRT Communicatie tekende het Charter voor Klantvriendelijkheid. Hiermee geeft de openbare omroep<br />

een signaal voor een kwaliteitsbeleid aan de mediagebruiker en wordt de interne bewustmaking<br />

versterkt.<br />

4.1.4 TAALGEBRUIK<br />

De VRT heeft, samen met de Nederlandse Taalunie, voor de vierde keer een Taaldag georganiseerd.<br />

Het centrale thema was de kleur en verstaanbaarheid van omroeptaal. Op de dag presenteerden<br />

wetenschappers van de Universiteit Antwerpen de eerste resultaten van hun onderzoek naar de<br />

toegankelijkheid van nieuwsberichten en werd gedebatteerd over het voorstel tot vernieuwing van het<br />

taalbeleid. Ook in de media is het debat gevoerd.<br />

De Raad van Bestuur en de directie behouden het gebruik van standaardtaal als omroeptaal en<br />

blijven ze als norm stellen. Dat past ook in de Beheersovereenkomst 2012-2016, waarin de VRT zich<br />

blijft engageren tot het hanteren van een hoge kwaliteitsstandaard. De openbare omroep rekent het<br />

tot zijn opdracht om mee de taalnorm in Vlaanderen te bepalen. Hij zal de standaardtaal in<br />

verschillende registers gebruiken, zonder te verglijden in dialect of tussentaal. In de toekomst zal er<br />

strenger op worden toegezien. In bepaalde fictieprojecten kan wel van de standaardtaal worden<br />

afgeweken. Maar ook hier is het VRT-taalbeleid duidelijk: fictie voor kinderen wordt met bijzondere<br />

aandacht voor de standaardtaal gemaakt.<br />

Deze beslissing wordt in 2012 uitgewerkt tot een nieuw taalcharter, dat de programmamakers een<br />

houvast moet bieden en de taalkwaliteit moet garanderen.<br />

Het afgelopen jaar werd VRTtaal.net geheel vernieuwd. De nieuwe website behandelt ruim 25.000<br />

taalkwesties en wordt ontsloten door een krachtige zoekmachine. Er is meer ruimte voor audio en<br />

video, en voor nieuws en weetjes over taal. De Taalmail bereikt alle VRT-medewerkers en ruim<br />

24.000 geïnteresseerden buiten de omroep. De taaladviseur behandelde ongeveer 2200 vragen en<br />

reacties van VRT-medewerkers en mediagebruikers. Het aantal vragen van mediagebruikers is sterk<br />

gedaald doordat op VRTtaal.net naar de Taaltelefoon, de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid,<br />

wordt verwezen.<br />

De VRT en Van Dale Uitgevers hebben voor de tweede keer de verkiezing van het Vlaamse Woord<br />

van het Jaar gehouden. Alle radionetten, tv-netten en websites hebben elk op hun manier aandacht<br />

aan de verkiezing geschonken en het publiek ertoe opgeroepen woorden te nomineren en te<br />

stemmen. Voor het eerst verkozen de Ketnet-kijkertjes hun Kinderwoord van het Jaar.<br />

33


4.2 PUBLIEKE KWALITEIT<br />

UNIVERSALITEIT EN COMPLEMENTARITEIT<br />

De VRT heeft de opdracht met haar aanbod in te spelen op de mediabehoeften van zo veel mogelijk<br />

Vlamingen. Dankzij het diversifiëren van haar aanbod slaagt de VRT erin alle Vlamingen, ongeacht<br />

hun leeftijd, geslacht of sociale groep, te bereiken. De bevolkingsgroepen die elk net bereikt, vallen<br />

nauw samen met de bevolkingsgroepen die elk net wenst te bereiken.<br />

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0<br />

man<br />

vrouw<br />

opleidingonbekend<br />

lageronderw.<br />

lagersec.beroeps<br />

hogersec.beroeps<br />

lagersec.<br />

hogersec.<br />

hogernietuniv<br />

univ.<br />

SG12<br />

SG34<br />

SG56<br />

SG78<br />

49j<br />

1016j<br />

1724j<br />

2534j<br />

3544j<br />

4554j<br />

55+<br />

TotaalTV<br />

Eén<br />

Canvas/Ketnet<br />

Canvas<br />

Ketnet<br />

Totaal TV: alle zenders die door het CIM gemeten worden.<br />

De VRT heeft de opdracht met haar aanbod in te spelen op de mediabehoeften van zo veel mogelijk<br />

Vlamingen. Het is de taak van Eén om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Wanneer we het<br />

profiel van de Eén-kijker vergelijken met dat van de televisiekijker in het algemeen, valt op dat ze op<br />

het vlak van opleidingsniveau, sociale groep en man/vrouw-verdeling zeer gelijkaardig zijn. Het<br />

publiek van Eén is dus een mooie weerspiegeling van het algemene televisiepubliek. Wat leeftijd<br />

betreft, zijn er verhoudingsgewijs iets meer oudere kijkers binnen het publiek van Eén dan binnen het<br />

algemene televisiepubliek.<br />

Canvas heeft traditioneel een iets hoger opgeleid publiek en dat is ook dit jaar het geval. Daarnaast is<br />

het publiek van Canvas iets mannelijker en telt het net als Eén iets meer oudere kijkers binnen zijn<br />

publiek.<br />

Ketnet bereikt uiteraard vooral kinderen en jongeren: 44,1% van het publiek van Ketnet is jonger dan<br />

17 jaar.<br />

34


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90<br />

man<br />

vrouw<br />

laag(primair/technischsecundair)<br />

hogermiddelbaar/technisch<br />

hoog(universitair,HOKT)<br />

1224<br />

2534<br />

3544<br />

4554<br />

Totaalradio<br />

Radio1<br />

Radio2<br />

Klara<br />

MNM<br />

StudioBrussel<br />

5564<br />

65+<br />

economischactief<br />

nieteconomischactief<br />

Totaal radio : alle zenders die door het CIM gemeten worden.<br />

Uit de (jaarlijkse) complementariteitsanalyse van de VRT-studiedienst blijkt dat de vijf radionetten<br />

(Radio 1, Radio 2, Klara, MNM en Studio Brussel) samen de hele samenleving in al haar<br />

sociodemografische facetten blijven bereiken. De netten onderscheiden zich qua geslacht, leeftijd,<br />

beroep en opleiding. Als men de netprofielen combineert, vullen ze elkaar aan. Alle lagen van de<br />

bevolking kunnen zich in het totale radioaanbod terugvinden.<br />

4.3 ETHISCHE KWALITEIT<br />

4.3.1 DIVERSITEITSBELEID<br />

Diversiteit loopt als een rode draad door het aanbod en de organisatie. In het voorjaar kreeg diversiteit<br />

een plaats hoog in de organisatie onder de algemeen directeur Productie. Er werd gekozen om via<br />

een projectaanpak de doelstellingen van de beheersovereenkomst te realiseren en ervoor te zorgen<br />

dat de VRT zowel in aanbod, beeldvorming als tewerkstelling een weerspiegeling van de Vlaamse<br />

samenleving is en alle Vlamingen bereikt.<br />

Er werden zes grote subprojecten gedefinieerd voor de aanpak <strong>2011</strong>-2012:<br />

1. aanbod voor interne en externe televisieprogramma’s, voor radio en voor online waarbij<br />

beeldvorming en bereik centraal staan;<br />

2. aanbod van nieuws- en duidingsprogramma’s gezien het strategisch belang van VRT Nieuws;<br />

3. monitoring m.b.t. representatie en evenwichtige beeldvorming van specifieke doelgroepen en de<br />

bereiksmeting;<br />

4. toegankelijkheid van programma’s voor blinden en slechtzienden, voor doven en<br />

slechthorenden;<br />

5. een georganiseerd en gestructureerd belangenoverleg;<br />

6. tewerkstelling, opleiding en sensibilisering van de medewerkers, ook via de diversiteitsstages.<br />

Voor de monitoring en metingen is een plan opgemaakt waarbij er jaarlijks (voordien tweejaarlijks) - in<br />

samenwerking met een externe partner - representatiever gemeten zal worden. Door deze metingen<br />

kan de VRT haar beleid opvolgen.<br />

35


De onderzoekers van het ENA (Elektronisch Nieuwsarchief, een initiatief van de Universiteit<br />

Antwerpen en de KU Leuven) onderzochten alle Eén- en vtm-nieuwsuitzendingen van 19 uur die<br />

tussen januari 2003 en september <strong>2011</strong> werden uitgezonden. Daaruit blijkt dat vrouwen duidelijk<br />

minder aan bod komen dan mannen: in 2003 bedroeg hun spreektijd gemiddeld slechts 18%, in <strong>2011</strong><br />

was dat 22%. Vrouwen komen ook minder vaak als ‘elitebron’, dus als ‘expert’ in de tv-journaals aan<br />

bod. Gemiddeld nemen vrouwen slechts 17% van de spreektijd van elitebronnen in. De VRT vindt die<br />

resultaten niet goed en engageert zich om meer vrouwen aan bod te laten komen in de berichtgeving.<br />

Het aantal vrouwen bedroeg eind <strong>2011</strong> ongeveer 30%.<br />

VRT Nieuws besteedde veel aandacht aan sensibilisering en opleiding. Er wordt op gelet dat bij het<br />

uitwerken van onderwerpen meer diversiteit bij experts, getuigen en publiek in beeld wordt gebracht.<br />

VRT Diversiteit (voorheen de ‘cel diversiteit’) organiseerde voor het eerst een gestructureerd<br />

belangenoverleg met de vijf partners en enkele universitaire onderzoekers, een<br />

toegankelijkheidsoverleg en een diversiteitsforum met alle verenigingen die rond diversiteit werken.<br />

Daarnaast werd er ook een interne sensibiliseringsdag ‘horen, zien, rijden’ georganiseerd met<br />

workshops voor programmamakers, leidinggevenden en HR-medewerkers.<br />

VRT Diversiteit selecteerde voor opleidingsstages personen met een arbeidshandicap en personen<br />

van allochtone origine met de bedoeling deze personen zo veel mogelijk een vervolgcontract aan te<br />

bieden en zo bij te dragen tot het behalen van de streefcijfers.<br />

VRT heeft met een stappenplan over de jaren van de beheersovereenkomst heen de streefcijfers voor<br />

de tewerkstelling van vrouwen, personen met arbeidshandicap en allochtone origine vastgelegd.<br />

Wat de toegankelijkheid van het VRT-aanbod betreft, werden het afgelopen jaar opnieuw stappen<br />

vooruit gezet. Kijkers kunnen 92% van de Nederlandstalige programma’s via T888 volgen. Dat is een<br />

stijging van 10% en van meer dan 400 uur op jaarbasis. Vanaf <strong>2011</strong> werd o.a. ook Terzake<br />

ondertiteld.<br />

Het afgelopen jaar is er veel onderzoek gebeurd naar de mogelijkheid om gebarentaal toe te voegen<br />

aan televisie-uitzendingen. Dat moet de VRT in staat stellen om in de loop van 2012 dagelijks<br />

Karrewiet en Het Journaal van 19 uur met Vlaamse Gebarentaal (VGT) via streaming of een<br />

webplayer aan te bieden. Ook de week van Karrewiet zal in de loop van 2012 voor iedereen met VGT<br />

te volgen zijn.<br />

De techniek van gesproken ondertiteling is sinds het najaar van 2010 operationeel en werd verder<br />

uitgebouwd. Voor de programma’s van de nieuwsdienst was de technologie in <strong>2011</strong> nog niet<br />

beschikbaar. Die doelstelling moet behaald worden in 2012.<br />

De productie voor een eerste volledige fictiereeks met audiobeschrijving is opgestart. Er is gekozen<br />

voor de laatste reeks van Witse, die vanaf januari 2012 wordt uitgezonden.<br />

<strong>2011</strong> is een leerjaar geweest voor diversiteit en de VRT hoopt hieruit voor de volgende jaren lessen te<br />

trekken. Eén van de belangrijke stappen die in 2012 gezet zal worden, is een vernieuwing van het<br />

diversiteitscharter.<br />

4.3.2 ONPARTIJDIGHEID EN WAARHEIDSGETROUW<br />

Wat betreft onpartijdigheid en waarheidsgetrouwheid heeft de VRT een duidelijk deontologisch kader<br />

zowel voor de programma’s van de nieuwsdienst als de andere programma’s. Relevante klachten<br />

worden aangepakt aan de hand van een procedure zoals bepaald in de deontologische code (voor<br />

nieuwsprogramma’s) of in het programmacharter (voor alle andere programma’s). De programma’s<br />

van de nieuwsdienst van de VRT vallen onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie. Alle<br />

andere programma’s vallen onder de verantwoordelijkheid van de betrokken netmanager televisie of<br />

radio.<br />

36


Nieuwsprogramma’s<br />

Alle medewerkers van de nieuwsdienst kregen van de adviesraad een nieuw deontologisch<br />

zakboekje. Het zakboekje werd uitgebreid met de recentste adviezen en werd in lijn gebracht met de<br />

in 2010 gelanceerde Vlaamse Code voor Journalistiek, opgesteld door de raad voor de journalistiek.<br />

Om het algemene bewustzijn op de redactie te verhogen, heeft de adviesraad campagne gevoerd en<br />

zo deontologie concreet gemaakt voor elke journalist. Ook dit jaar werden opleidingssessies<br />

deontologie gegeven voor nieuwe medewerkers.<br />

Een tv-reportage in Haïti veroorzaakte beroering, toen bleek dat de journalist geweerschoten onder<br />

een stand-up gemonteerd had, terwijl die er in werkelijkheid niet waren. De adviesraad oordeelde dat<br />

de feiten ontoelaatbaar waren. Het incident maakte daarnaast ook duidelijk dat (de werking van) de<br />

adviesraad voor technici en monteurs onvoldoende bekend was. De ENG-ploeg kreeg een opleiding<br />

deontologie en kan met vragen en opmerkingen eveneens terecht bij de adviesraad.<br />

De adviesraad werd door Panorama enkele keren geconsulteerd over het noemen van namen in een<br />

uitzending over de fouten in het onderzoek in de zaak-Annick Van Uytsel en voor de reportage over<br />

de graaicultuur bij de Hasseltse politie. Twee leden van de adviesraad werden aangesteld als<br />

permanente klankborden voor de makers van Panorama-reportages.<br />

Los van deze formele adviezen gaf de adviesraad zoals elk jaar tal van informele adviezen. Een<br />

steekproef in de maand december suggereert dat het aantal informele adviezen over het hele jaar<br />

rond de honderd schommelt.<br />

Programmacharter<br />

Het charter past in het integriteit- en kwaliteitsbeleid van de omroep en bevat de deontologische<br />

richtlijnen voor alle programma’s, uitgezonderd de programma’s van de nieuwsdienst. Het<br />

programmacharter bepaalt de verantwoordelijkheden met betrekking tot deontologie van de<br />

programmamakers, hun leidinggevenden en van diegenen die beslissen over de uitzendingen.<br />

Tegelijk verduidelijkt het hun rechten met betrekking tot onder meer de redactionele onafhankelijkheid.<br />

Het programmacharter geldt voor alle programma’s en multimediadiensten op alle media (radio, tv,<br />

internet en mobiele toepassingen), en dat zowel voor interne producties als voor programma’s van<br />

externe productiehuizen en aankoop.<br />

Programmacharterraad (PCR)<br />

De PCR stelt adviezen op over alle onderwerpen in verband met deontologie en ethiek bij VRTprogramma’s<br />

en multimediaproducties. De PCR behandelt interne en externe klachten in verband met<br />

de naleving of de toepassing van het programmacharter. <strong>2011</strong> was het eerste volledige werkjaar van<br />

de Raad. De leden kwamen 8 keer samen.<br />

De PCR heeft onder meer een uitspraak gedaan naar aanleiding van vragen over productplaatsing in<br />

het tweede seizoen van het programma Tournée générale. De VRT heeft daarop haar richtlijnen<br />

over productplaatsing verfijnd. Deze verfijning is een extra garantie om de redactionele<br />

onafhankelijkheid van de VRT te waarborgen. De VRT zal geen programma’s, reportages of<br />

verhaallijnen rond een product, dienst of onderneming van een adverteerder ontwikkelen. De<br />

interne VRT-richtlijnen over productplaatsing waren voorheen al strenger dan het decretale<br />

kader. De nieuwe afspraken gelden voor alle producties die vanaf najaar <strong>2011</strong> opgestart zijn.<br />

Kwaliteitsbeheerder<br />

De kwaliteitsbeheerder is het aanspreekpunt voor de programmamakers. Hij geeft advies bij vragen<br />

over interpretatie, naleving of toepassing van het charter, en helpt programmamakers als ze raad<br />

willen over deontologie. Hij stelt ook de agenda van de zittingen van de Programmacharterraad<br />

samen. Naast het permanente advies werd vooral gewerkt rond de deontologische reflex bij de<br />

medewerkers, via interne workshops en kwaliteitsmails.<br />

37


Performantiemaatstaven<br />

1


Performantiemaatstaven<br />

De inhoudelijke opdracht van de openbare omroep<br />

1. Bereiken van een groot publiek<br />

PERFORMANTIE-MAATSTAF (artikel 16)<br />

De VRT heeft als opdracht met een kwalitatief hoogstaand<br />

aanbod inzake de 6 Openbare Omroepdomeinen verspreid<br />

over verschillende media een zo groot mogelijk publiek<br />

aan te spreken. De inhoud van en de combinatie tussen<br />

deze elementen moeten het mogelijk maken voor elk van<br />

deze elementen een breed publiek aan te spreken. De VRT<br />

wil alle Vlamingen bereiken, ongeacht leeftijd, geslacht of<br />

sociale groep.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Bereik VRT<br />

De VRT zal met haar aanbod over de verschillende media<br />

op maandbasis minstens 90% van de bevolking bereiken.<br />

Bereik televisiekanalen<br />

De VRT zal met haar verschillende televisiekanalen op<br />

weekbasis minstens 80% van de televisiekijkende bevolking<br />

bereiken.<br />

Bereik radiokanalen<br />

De VRT zal met haar verschillende radiokanalen op<br />

weekbasis minstens 80% van de radioluisterende bevolking<br />

bereiken.<br />

Bereik nieuws en informatie<br />

De VRT zal met de totaliteit van haar journaals en informatiemagazines<br />

op haar televisiekanalen gemiddeld per<br />

dag 60% van de VRT-televisiekijkers bereiken.<br />

De VRT zal met haar nieuwsbulletins op de diverse radiokanalen<br />

per dag 80% van de VRT-luisteraars bereiken.<br />

Bereik cultuur op generalistische televisiekanalen<br />

De generalistische televisiekanalen zullen via spoor 2<br />

een gevarieerd gamma cultuuruitingen aan bod laten<br />

komen waarmee ze op weekbasis 20% van de bevolking<br />

bereiken.<br />

Bereik educatie op generalistische televisiekanalen<br />

De VRT zal haar educatieve opdracht ter harte nemen.<br />

De generalistische televisiekanalen zullen daarmee via<br />

spoor 2 op weekbasis 25% van de bevolking bereiken.<br />

De VRT bereikte in <strong>2011</strong> met haar aanbod over de verschillende<br />

media op maandbasis 96,8% van de bevolking.<br />

De VRT bereikte in <strong>2011</strong> met haar verschillende televisiekanalen<br />

op relatieve weekbasis 89,2% van de televisiekijkende<br />

bevolking.<br />

De VRT bereikte in <strong>2011</strong> met haar verschillende radiokanalen<br />

op relatieve weekbasis 79,8% van de radioluisterende<br />

bevolking.<br />

De VRT bereikte in <strong>2011</strong> met de totaliteit van haar journaals<br />

en informatiemagazines op zijn televisiekanalen<br />

gemiddeld per dag 73,1% van de VRT-televisiekijkers.<br />

De VRT bereikte in <strong>2011</strong> met haar nieuwsbulletins op<br />

de diverse radiokanalen per dag 94,9% van de VRTluisteraars.<br />

De generalistische televisiekanalen lieten in <strong>2011</strong> via<br />

spoor 2 een gevarieerd gamma aan cultuuruitingen aan<br />

bod komen waarmee ze op weekbasis 39,3% van de<br />

bevolking bereikten.<br />

De VRT nam in <strong>2011</strong> haar educatieve opdracht ter harte.<br />

De generalistische televisiekanalen bereikten daarmee via<br />

spoor 2 op weekbasis 37,6% van de bevolking.<br />

2


2. Kwaliteit van het aanbod<br />

PERFORMANTIE-MAATSTAF (artikel 16)<br />

De VRT verbindt er zich toe door middel van een permanent<br />

systeem van kwaliteitsbewaking de publieke, functionele,<br />

ethische, operationele en professionele kwaliteit te<br />

garanderen.<br />

Over deze kwaliteitscontrole en -verbetering wordt jaarlijks<br />

verslag uitgebracht in een apart hoofdstuk van het<br />

jaarverslag, met ondermeer aandacht voor:<br />

Functionele kwaliteit:<br />

- De opvolging van het programma-aanbod op tv.<br />

- Waarderings- en tevredenheidsonderzoek naar omroep,<br />

medium, net en programma.<br />

Publieke kwaliteit:<br />

- Evaluatie van de invulling van de openbare omroepdomeinen.<br />

- De opvolging van missie en waarden door een permanente<br />

waarden- en innovatiemeter.<br />

Ethische kwaliteit:<br />

- De bijzondere aandacht voor positieve beeldvorming<br />

wordt gerapporteerd op basis van een monitor<br />

diversiteit.<br />

Operationele kwaliteit:<br />

- Evaluatie van de operationele en professionele kwaliteit.<br />

REALISATIE<br />

De VRT verzekerde in <strong>2011</strong> de publieke, functionele, ethische,<br />

operationele en professionele kwaliteit die permanent<br />

opgevolgd werd.<br />

Over de kwaliteitscontrole- en verbetering wordt verslag<br />

uitgebracht in dit jaarverslag.<br />

3. Diversiteit van het aanbod<br />

PERFORMANTIE-MAATSTAF (artikel 16)<br />

REALISATIE<br />

Behoud aanbod cultuur op generalistische televisiekanalen.<br />

De VRT zal wanneer een digitaal televisiekanaal wordt uitgebouwd<br />

het aantal zenduren cultuurprogramma’s op haar<br />

generalistische televisiekanalen minstens behouden.<br />

De generalistische televisiekanalen lieten in <strong>2011</strong> een<br />

gevarieerd gamma cultuuruitingen aan bod komen.<br />

De VRT behield het aantal uitzenduren cultuurprogramma’s<br />

op haar generalistische televisiekanalen.<br />

4. Vlaamse producties<br />

PERFORMANTIE-MAATSTAF (artikel 16)<br />

<br />

<br />

Vlaamse muziekproductie op radio<br />

De VRT verbindt er zich toe dat op radio minstens 20%<br />

van haar muziektijd Vlaamse muziekproducties zijn.<br />

Minstens 1 VRT-radiokanaal moet door het publiek<br />

herkend worden als een radio met een Nederlandstalig<br />

muziekprofiel.<br />

Vlaamse tv-producties en co-producties<br />

De VRT streeft ernaar dat het aandeel van de Vlaamse<br />

tv-producties en van de coproducties ten minste 50%<br />

bedraagt van de totale output op haar generalistische<br />

televisiekanalen, uitgezonden tussen 18 en 23 uur.<br />

REALISATIE<br />

Op radio bestond in <strong>2011</strong> 25,4% van de muziektijd uit<br />

Vlaamse muziekproducties. Representatief onderzoek door<br />

Synovate toonde aan dat Radio 2 ervaren wordt als het<br />

Vlaamse radionet met het meest uitgesproken Nederlandstalig<br />

muziekprofiel.<br />

Het aandeel van de Vlaamse tv-producties en van de coproducties<br />

in <strong>2011</strong> was 66,4% van de totale output op<br />

haar generalistische netten, uitgezonden tussen 18 en<br />

23 uur.<br />

3


Engagementen met betrekking tot technologie<br />

PERFORMANTIE-MAATSTAF (artikel 24)<br />

REALISATIE<br />

De VRT digitaliseert haar volledige productie- en distributieproces.<br />

De VRT realiseert het digitale productie platform in<br />

de loop van de beheersovereenkomst. De VRT rapporteert<br />

specifiek over de vooruitgang van deze realisaties.<br />

Een functionaliteit voor bestandsgebaseerde uitwisseling<br />

in beide richtingen met partners en eigen ploegen is<br />

opgeleverd en operationeel. De eerste generatie van de<br />

centrale opslagomgeving voor mediabestanden was ondertussen<br />

technologisch verouderd (het ontwerp dateert<br />

van 6 jaar geleden) en is vervangen door een omgeving<br />

die (nog) betere prestaties levert aan een veel lagere<br />

prijs. Deze nieuwe omgeving is ook schaalbaar voor<br />

toekomstige high-definition toepassingen. Er werd verder<br />

geïnvesteerd in een uitbreiding van het netwerk die moet<br />

toelaten om op meer plaatsen snelle netwerkverbindingen<br />

aan te leggen voor toepassingen waarbij rechtstreekse<br />

toegang tot de hoge-resolutie productiekwaliteit<br />

mediabestanden nodig is. Voor de verwerking van<br />

audio loopt een project (oplevering verwacht in 2012)<br />

waarmee het beheer van muziek volledig gecentraliseerd<br />

wordt in een bestandsgebaseerde omgeving; dank zij<br />

dit muziekbeheer zullen manuele uitwisselingen van<br />

dragers zoals cd’s in de toekomst in grote mate vermeden<br />

kunnen worden. Hoewel productie van audio en video<br />

ondertussen grotendeels bestandsgebaseerd verloopt,<br />

is de trend om meer en meer productie en aankoop in<br />

HD (high-definition) te verwerken, op korte termijn een<br />

bedreiging voor het bestandsgebaseerd werken omdat in<br />

de bestandsgebaseerde omgeving een aantal HD-functionaliteiten<br />

nog ontbreken. In <strong>2011</strong> werd een plan voor de<br />

transitie naar HD uitgewerkt, dat in 2012-2013 verder<br />

verfijnd en uitgevoerd wordt.<br />

Engagementen met betrekking tot de transmissie van<br />

de inhoudelijke opdracht<br />

PERFORMANTIE-MAATSTAF (artikel 28)<br />

REALISATIE<br />

Kwaliteitscontrole op alle schakels van de productieeten<br />

moet het kijk- en luistercomfort waarborgen.<br />

4<br />

<br />

De transmissiediensten verzekeren de analoge en<br />

digitale radio- en tv-uitzendingen met een continuïteit<br />

van 99,5% met dien verstande dat voor de tv-netten de<br />

elektriciteits-onderbrekingen niet in rekening worden<br />

gebracht.<br />

De transmissiediensten konden in <strong>2011</strong> de radio- en tvuitzendingen<br />

verzekeren (stroomonderbrekingen werden<br />

ook mee gerekend) met een continuïteit van meer dan<br />

99,5% voor de radio- en tv-uitzendingen: FM-radio<br />

99,99%; MW-radio (AM) 99,70%; DVB-t 99,92%;<br />

DAB 99,92%.<br />

Er zijn enkele korte onderbrekingen geweest in de<br />

ontvangst van MNM in de regio Leuven. Het zendstation<br />

Veltem, dat deze frequentie in die regio bedient,<br />

was oorspronkelijk opgezet als steunzender. In de loop<br />

van <strong>2011</strong> is beslist om deze zender op te waarderen tot<br />

primaire zender, wat technisch betekent dat de kritische<br />

componenten redundant uitgevoerd worden, waardoor<br />

de kwetsbaarheid voor geïsoleerde technische pannes<br />

sterk daalt. Tegen 1 juli 2012 moeten de werken, om<br />

Veltem voor MNM een primair zendstation te maken,<br />

afgerond zijn.


De VRT zal de bestaande analoge radiokanalen bestemd<br />

voor de Vlaamse Gemeenschap uitzenden in FM-stereo,<br />

inclusief een aantal RDS-functies. Zendstations en frequenties<br />

worden zo gepland dat de ontvangst met degelijke<br />

vaste en mobiele (auto)radiotoestellen gewaarborgd<br />

is voor het Vlaamse grondgebied inclusief Brussel<br />

voor zover een geschikte antenne wordt aangewend, er<br />

geen externe storingen optreden en lokale topografische<br />

omstandigheden dit niet verhinderen. Voor MNM is de<br />

ontvangst gegarandeerd voor 95% van het Vlaamse<br />

grondgebied. De transmissiediensten streven ernaar die<br />

waarde te verhogen indien bijkomende frequenties ter<br />

beschikking worden gesteld.<br />

De middengolfzenders bieden ontvangst van de radiouitzendingen<br />

tot ongeveer 300 km van Brussel.<br />

De twee analoge televisiekanalen worden met digitaal<br />

stereogeluid (NICAM) uitgezonden in Vlaanderen. Ontvangst<br />

is gewaarborgd met degelijke tv-toestellen met<br />

een individuele antenne op dakhoogte bij ongewijzigde<br />

wetgeving en marktomstandigheden.<br />

Zoals door de Vlaamse overheid gevraagd, is het zenderpark<br />

van de VRT in 2009 verzelfstandigd. Norkring<br />

Belgium is nu de beheerder van het vroeger zenderpark<br />

van de VRT. Norkring België zond in <strong>2011</strong> voor de<br />

VRT Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel, en MNM<br />

uit in FM-stereo, inclusief een aantal RDS-functies.<br />

De ontvangst met degelijke vaste en mobiele (auto)<br />

radio toestellen was gewaarborgd voor het Vlaamse<br />

grondgebied inclusief Brussel voor zover een geschikte<br />

antenne werd aangewend, er geen externe storingen<br />

optreden en lokale topografische omstandigheden dit niet<br />

verhinderen. Voor MNM was de ontvangst gegarandeerd<br />

voor 95% van het Vlaamse grondgebied.<br />

Op 30 maart 2008 werden drie van de vier middengolfzenders<br />

uitgeschakeld. Die beslissing volgde uit de<br />

beheersovereenkomst. Eén zender werd behouden: de<br />

zender op 927 KHz voor Radio 1. Deze zender heeft een<br />

bereik van ongeveer 150 KM rond Brussel. Op 31 december<br />

<strong>2011</strong> werd ook deze laatste AM zender afgezet.<br />

Tot 3 november 2008 werden de twee analoge televisiekanalen<br />

met digitaal stereogeluid (NICAM) uitgezonden<br />

in Vlaanderen. Op 3 november 2008 werden de analoge<br />

tv-uitzendingen via de ether in Vlaanderen stopgezet.<br />

Kwaliteitscontrole op alle schakels van de productieketen<br />

moet het kijk- en luistercomfort waarborgen.<br />

<br />

<br />

Het DAB-netwerk van de VRT garandeert een ontvangst<br />

met aangepaste antenne op de wagen in 99% van het<br />

volledige Vlaamse grondgebied (inclusief Brussel). Eind<br />

2007 zal het DAB-netwerk zodanig uitgebouwd zijn dat<br />

binnenhuisontvangst in 95% van het volledige Vlaamse<br />

grondgebied (inclusief Brussel) gegarandeerd is.<br />

Het DVB-T-netwerk van de VRT verzorgt een ontvangst<br />

voor een buitenantenne op dakhoogte in het volledige<br />

Vlaamse grondgebied (inclusief Brussel).<br />

De DAB-ontvangst is in <strong>2011</strong> onveranderd gebleven.<br />

De ontvangst was in 98% van het volledige grondgebied<br />

(inclusief Brussel) verzekerd. Binnenhuisontvangst is<br />

mogelijk in 84% van het volledige Vlaamse grondgebied<br />

(inclusief Brussel). Om de doelstellingen te halen zijn<br />

nog bijkomende zenders (of hogere vermogens) vereist.<br />

<br />

Het aantal DVB-T zenders veranderde niet in <strong>2011</strong> en<br />

de binnenhuisontvangst via DVB-T bleef mogelijk bij<br />

75% van de bevolking in Vlaanderen en Brussel. Met<br />

een vrij opgestelde buitenhuisantenne was DVB-T in<br />

heel Vlaanderen (inclusief Brussel) te ontvangen.<br />

Engagementen met betrekking tot het personeelsbeleid<br />

PERFORMANTIE-MAATSTAF (artikel 32)<br />

REALISATIE<br />

Het uitbouwen van de VRT tot een innovatieve, een efficiënte,<br />

een lerende en een aantrekkelijke digitale omroeporganisatie<br />

De VRT biedt via haar HR-afdeling ondersteuning in<br />

alle strategische veranderingsprocessen d.m.v. gepaste<br />

coaching, opleiding en het begeleiden van de organisatieontwikkeling.<br />

De VRT streeft ernaar via haar HR-afdeling ondersteuning<br />

te bieden in alle strategische veranderingsprocessen<br />

d.m.v. gepaste coaching, opleiding en het begeleiden van<br />

de organisatieontwikkeling.<br />

5


Daartoe zal de VRT in alle stuur- en werkgroepen die<br />

ingrijpen op de organisatiecultuur of -ontwikkeling ten<br />

minste 1 HR-vertegenwoordiger aanduiden.<br />

De VRT garandeert dat ten minste 35% van de vacatures<br />

ingevuld worden via interne doorgroei.<br />

De VRT biedt een gevarieerde waaier aan van relevante<br />

opleidings- en ontwikkelingsinitiatieven en bereikt hiermee<br />

elk jaar ten minste 60% en over een periode van 3 jaar<br />

100% van alle medewerkers.<br />

De VRT streeft ernaar in alle stuur- en werkgroepen<br />

die ingrijpen op de organisatiecultuur of -ontwikkeling<br />

ten minste 1 HR-vertegenwoordiger aan te duiden.<br />

Zo nam in <strong>2011</strong> een HR-vertegenwoordiger deel aan<br />

vernieuwende projecten van het productiehuis Radio,<br />

de dienst Communicatie en de dienst Technologie.<br />

In <strong>2011</strong> werd 83% van de vacatures ingevuld via interne<br />

doorgroei.<br />

In <strong>2011</strong> namen 2017 VRT-medewerkers deel aan ten<br />

minste een formele opleiding, dit is 75,9% van de medewerkers.<br />

Naast de formele opleidingen werd ook heel wat geïnvesteerd<br />

in andere leervormen zoals coaching en mentorschap,<br />

om aan de ontwikkeling van onze medewerkers te<br />

werken.<br />

Over een periode van 5 jaar nam 85% van alle medewerkers<br />

deel aan ten minste een formele opleiding.<br />

De VRT legt de komende jaren een talentendatabank aan<br />

gebaseerd op informatie komende uit functioneringsgesprekken,<br />

interne doorgroei-screenings, het VRT eigen<br />

competentiemanagementmodel en uit spontane of gerichte<br />

sollicitaties.<br />

De VRT zal haar inspanningen om telethuiswerk te promoten<br />

verder zetten en wil tegen het einde van deze beheersovereenkomst<br />

10% telethuiswerkers tewerk stellen.<br />

In de jobtool werden in <strong>2011</strong> verschillende talentengroepen<br />

aangemaakt. Op die manier kan de organisatie meer<br />

gericht naar specifieke competenties en talenten zoeken.<br />

Er is input vanuit de (spontane) sollicitaties, maar ook<br />

de medewerkers kunnen zich op die manier in kaart<br />

brengen.<br />

18,2% van de VRT-medewerkers werkte regelmatig van<br />

thuis uit in <strong>2011</strong>.<br />

De VRT beheerst de personeelskosten.<br />

De VRT waakt er over dat de personeelskosten beheerst<br />

worden en alleszins binnen de perken blijven van<br />

het jaarlijks door de Raad van Bestuur goedgekeurde<br />

onderneming splan.<br />

Het personeelsbudget <strong>2011</strong> werd in het ondernemingsplan<br />

geraamd op 180,2 miljoen euro. De reële uitgaven<br />

bedroegen 178,1 miljoen euro, of 2,1 miljoen euro<br />

minder. In deze cijfers werd het Brussels Philharmonic<br />

buiten beschouwing gelaten, omdat daarvoor een aparte<br />

financiering is voorzien. Ook de personeels uitgaven van<br />

Line Extensions werden niet verrekend, om de conformiteit<br />

met het rapporteringmodel van de beheersovereenkomst<br />

te bewaren.<br />

Het overschot op het personeelsbudget is de resultante<br />

van volgende varianties:<br />

Het gebudgetteerde personeelscontingent werd<br />

niet volledig ingevuld: eind <strong>2011</strong> lag de effectieve<br />

personeelsbezetting 57 FTE lager dan het contingent<br />

voorzien in het ondernemingsplan <strong>2011</strong>.<br />

De provisie aangelegd in 2010 voor het loon van de<br />

niet opgenomen vakantiedagen van de VRT medewerkers<br />

werd teruggenomen, en er werd voor <strong>2011</strong><br />

geen nieuwe provisie aangelegd. De terugname van<br />

provisie was in het ondernemingsplan niet voorzien.<br />

Deze terugname had geen effect naar het resultaat<br />

toe, omdat hiervoor parallel ook de vordering op de<br />

overheid werd tegen geboekt.<br />

In juni <strong>2011</strong> was er een indexaanpassing die in de<br />

budgetten pas op 1 oktober was voorzien.<br />

6


De VRT rapporteert jaarlijks over de samenstelling van<br />

zijn personeelseffectief (aantal, geslacht, statuut, functieniveau,<br />

leeftijd), het personeelsverloop (in- en uitstroom)<br />

en het absenteïsme.<br />

De VRT rapporteert in dit jaarverslag over de samenstelling<br />

van zijn personeelseffectief, het personeelsverloop en<br />

het absenteïsme.<br />

De VRT streeft er naar om zowel in de beeldvorming<br />

als op vlak van tewerkstelling een afspiegeling te<br />

zijn van de samenleving. De VRT zal daartoe een<br />

diversiteitsbeleid voeren waarin bijzondere aandacht<br />

gaat naar gender, allochtonen en personen met een<br />

handicap.<br />

Er wordt een diversiteitsbarometer ontwikkeld waarmee<br />

programmamakers van radio, televisie, nieuwe media,<br />

zelf hun programma’s kwantitatief en kwalitatief kunnen<br />

evalueren op diversiteit.<br />

Op het vlak van tewerkstelling:<br />

streeft de VRT naar meer vrouwen in het management<br />

(33%);<br />

<br />

<br />

<br />

wordt bij gelijke kwalificaties een voorrangsbeleid<br />

gevoerd voor personen van allochtone origine;<br />

worden jaarlijks zes betaalde opleidingsstages van zes<br />

maanden georganiseerd te verdelen in functie van het<br />

aantal geschikte kandidaten over jongeren van allochtone<br />

origine en jongeren met een handicap;<br />

zal de VRT streefcijfers vastleggen wat betreft de<br />

tewerkstelling van personen met een handicap en<br />

personen van allochtone afkomst.<br />

De studiedienst liet een nieuwe monitor diversiteit uitvoeren.<br />

De resultaten hiervan werden voorgesteld aan de<br />

stuurgroep diversiteit en de belangenverenigingen.<br />

In <strong>2011</strong> bestond het VRT-management voor<br />

38% uit vrouwen.<br />

Zoals in de voorbije jaren werd het voorrangsbeleid voor<br />

personen van allochtone origine gehandhaafd.<br />

De VRT bood zes betaalde opleidingsstages van zes<br />

maanden aan. Twee personen met een arbeidshandicap<br />

en 4 personen van allochtone origine konden aan de slag<br />

als productiemedewerker, programmamedewerker, of<br />

decorbouwer.<br />

In 2010 werden de streefcijfers voor de tewerkstelling<br />

van personen van allochtone herkomst vastgelegd op<br />

2,5% van het personeel en voor personen met een<br />

arbeidshandicap op 1% van het personeel.<br />

Financiële afspraken tussen de VRT en de Vlaamse<br />

Gemeenschap<br />

PERFORMANTIE-MAATSTAF (artikel 41)<br />

REALISATIE<br />

De vrijwaring van een gezonde financiële positie is voor de<br />

VRT een absolute noodzaak.<br />

<br />

<br />

De VRT behaalt jaarlijks minstens het cumulatieve<br />

resultaat over de duur van de beheersovereenkomst<br />

conform het financieel plan in bijlage (nvdr van de VRTbeheersovereenkomst<br />

2007-<strong>2011</strong>). Dit veronderstelt dat<br />

jaarlijks minstens 90% wordt gehaald van de plafonds<br />

voor radioreclame en televisiesponsoring.<br />

De VRT realiseert bij afsluiting van ieder boekjaar een<br />

solvabiliteitsratio (verhouding eigen vermogen / balanstotaal)<br />

van minimaal 30%.<br />

In de beheersovereenkomst wordt het gecumuleerd resultaat<br />

over 2007 tot <strong>2011</strong> geraamd op -82,4 miljoen euro.<br />

In de realiteit bedraagt het cumulatief resultaat -16,8<br />

miljoen euro, wat 65,6 miljoen euro beter is dan gepland.<br />

De solvabiliteitsratio bij het afsluiten van het boekjaar<br />

<strong>2011</strong> bedroeg 54,6%.<br />

7


Het deficit van gecumuleerd maximaal 27 miljoen euro<br />

mag uitsluitend veroorzaakt zijn door de kosten van het<br />

renovatieproject TOM.<br />

Het eigen vermogen van de VRT zal einde <strong>2011</strong> niet<br />

lager liggen dan 109 miljoen euro.<br />

De VRT zet een efficiency-verbeteringstraject op dat<br />

de garantie biedt dat bij constant beleid (inhoudelijk<br />

én financieel) de uitvoering van de openbare omroepopdracht<br />

na <strong>2011</strong> gevrijwaard blijft.<br />

In de beheersovereenkomst bedraagt het budget van<br />

TOM voor de jaren 2007 tot <strong>2011</strong> samen 27,4 miljoen<br />

euro. De werkelijke kosten bedroegen gecumuleerd<br />

9,1 miljoen euro, en dit tekort werd, conform de<br />

bepalingen voorzien in de beheersovereenkomst,<br />

aangezuiverd via de afzonderlijke reserve ‘verkoop van<br />

onroerende activa’.<br />

Het gecumuleerd deficit van maximaal 27 miljoen euro<br />

over de volledige duur van de beheersovereenkomst is<br />

nooit in het gedrang gekomen. Er werd immers – omwille<br />

van besparingsredenen – in 2008 beslist om fase 2 van<br />

het project niet uit te voeren, en dit voor de duur van de<br />

lopende beheersovereenkomst.<br />

Eind <strong>2011</strong> bedroeg het eigen vermogen 177,8 miljoen<br />

euro.<br />

Volgens de beheersovereenkomst was de te realiseren<br />

besparing in <strong>2011</strong> 35 miljoen euro. De gerealiseerde<br />

besparing bedraagt 102,2 miljoen euro, dit is 67,2 miljoen<br />

euro beter dan het engagement vastgelegd in de<br />

beheersovereenkomst.<br />

<br />

De VRT heeft oog voor het ESR-vorderingensaldo van<br />

de Vlaamse overheid<br />

<br />

Het ESR-resultaat mag cumulatief op het einde van<br />

<strong>2011</strong> maximaal 49 miljoen euro ongunstiger zijn dan<br />

het resultaat van het financieel plan in bijlage. Op jaarbasis<br />

mag er een divergentiemarge van maximaal 10<br />

miljoen euro zijn t.o.v. de projectie van het ESR-resultaat<br />

in bijlage (nvdr van de VRT-beheersovereenkomst<br />

2007-<strong>2011</strong>).<br />

1) Cumulatief ESR-resultaat (Europees Stelsel van<br />

Rekeningen)<br />

In de beheersovereenkomst is er eind <strong>2011</strong> een over te<br />

dragen tekort van -55 miljoen euro gebudgetteerd. Op<br />

31/12/<strong>2011</strong> wordt afgesloten met een over te dragen<br />

overschot van +52,3 miljoen euro, wat 107,3 miljoen<br />

euro beter is dan voorzien in de beheersovereenkomst.<br />

De performantiemaatstaf die zegt dat de VRT eind<br />

<strong>2011</strong> maximaal 49 miljoen euro ongunstiger mag<br />

afsluiten dan het financieel plan in bijlage 2 van de<br />

beheersovereenkomst werd dus gerespecteerd.<br />

2) ESR-resultaat <strong>2011</strong><br />

In de beheersovereenkomst is een verlies van<br />

-5,9 miljoen euro vooropgesteld. Het boekjaar <strong>2011</strong><br />

sloot af met een overschot van 8,6 miljoen euro, of<br />

een positieve variantie van 14,5 miljoen euro.<br />

Dit resultaat hangt nauw samen met het feit dat de<br />

VRT ook bedrijfseconomisch beter afsluit dan voorzien<br />

in de beheersovereenkomst (8,5 miljoen euro).<br />

Verder spelen ook de specifieke aanrekeningregels van<br />

ESR een belangrijke rol. Zo liggen de vereffeningen<br />

van investeringen in <strong>2011</strong> lager dan de bedrijfseconomische<br />

afschrijvingen.<br />

Een verschil is er ook voor de knipperlichtprocedure:<br />

in ESR wordt de afrekening van 2010 (3,9 miljoen<br />

euro) in <strong>2011</strong> geboekt, en die van <strong>2011</strong> (2,9 miljoen<br />

euro) in 2012.<br />

8


Transparantie m.b.t. de financiële afspraken met de<br />

Vlaamse overheid en de naleving van de richtlijnen van<br />

de Europese Commissie is een absolute noodzaak<br />

De VRT verstrekt in haar jaarverslag additionele financiële<br />

informatie over zijn inkomstenbronnen, de kosten van zijn<br />

output (radionetten, televisienetten, internet, mobiel) en<br />

de nettokosten van de Openbare Omroepopdracht.<br />

De inkomsten uit de advertentiemarkt en de inkomsten uit<br />

de exploitatie van afgeleiden van het VRT-aanbod worden<br />

gegenereerd via aparte juridische entiteiten. Alle andere<br />

commerciële activiteiten worden via een gescheiden analytische<br />

boekhouding bijgehouden.<br />

De VRT zal vanaf het boekjaar 2009 haar geconsolideerde<br />

jaarrekening rapporteren volgens het IFRS-normenkader.<br />

De VRT behoudt haar professionele benadering van de<br />

pensioenproblematiek<br />

De VRT rapporteert in uitvoering van de beheersovereenkomst<br />

jaarlijks over de resultaten van het VRTpensioenfonds<br />

voor statutaire werknemers en het VRTpensioenfonds<br />

voor contractuele werknemers.<br />

De VRT verschaft in het jaarverslag informatie over<br />

haar inkomstenbronnen (de vier pijlers ter financiering<br />

van de VRT), over de kosten van haar output (radio- en<br />

televisienetten, internet en mobiele media), de netto<br />

kosten van de publieke omroepopdracht, en het eventuele<br />

netto-surplus of ondercompensatie van de openbare<br />

omroepopdracht.<br />

In artikel 38 van de beheersovereenkomst wordt bepaald<br />

dat de Raad van Bestuur kan besluiten om voor de<br />

inkomsten uit de exploitatie van afgeleiden van het<br />

VRT-aanbod een afzonderlijke dochtervennootschap op<br />

te richten. Er werd voor geopteerd om dit niet te doen.<br />

De VRT voerde wel een volledig gescheiden boekhouding<br />

voor haar Line Extensions activiteiten.<br />

De inkomsten uit de advertentiemarkt worden via een<br />

aparte vennootschap verworven (Vlaamse Audiovisuele<br />

Regie).<br />

De VRT is voor wat betreft de geconsolideerde jaarrekening<br />

niet IFRS-conform (International Financial<br />

Reporting Standard).<br />

Na de impactanalyse over de invoering van een IFRSboekhouding,<br />

die werd uitgevoerd samen met de toenmalige<br />

commissaris Deloitte, heeft de VRT geoordeeld<br />

dat de kleine toegevoegde waarde van dergelijke rapportering<br />

niet opweegt tegen de aanzienlijke meerkosten<br />

aan mankracht die een IFRS-implementatie met zich mee<br />

brengt. IFRS zou bovendien een vierde set van aanrekeningregels<br />

betekenen (naast de statutaire jaarrekening,<br />

de VOI-jaarrekening en de ESR-rapportering), hetgeen<br />

mogelijkerwijze de transparantie rond de globale financiële<br />

rapportering van de VRT vermindert.<br />

Ten slotte wordt, voor zover de VRT inschat, de geconsolideerde<br />

jaarrekening door de directe stakeholders van de<br />

VRT niet gebruikt als een analyse- of controle-instrument<br />

op de financiële performantie van de VRT.<br />

De VRT rapporteert in dit jaarverslag over de resultaten<br />

van het Pensioenfinancieringsorganisme Statutairen VRT<br />

en het Pensioenfonds Contractuelen VRT.<br />

9


10


Financiële performantie


1. Jaarrekening <strong>2011</strong><br />

Evaluatie <strong>2011</strong><br />

De VRT behaalde in <strong>2011</strong> met de<br />

inzet van al haar medewerkers de<br />

doelstellingen uit de Beheersovereenkomst<br />

2007-<strong>2011</strong>.<br />

Die beheersovereenkomst geeft aan<br />

dat de VRT moet opteren voor optimale<br />

kwaliteit, bereik en diversiteit.<br />

De VRT moet met aanbod op radio,<br />

tv en internet zo veel mogelijk<br />

Vla mingen bereiken. De omroep<br />

realiseert die openbare opdracht door<br />

een kwalitatief sterk aanbod te maken<br />

en dat te brengen op alle relevante<br />

media platformen. Om ook een optimale<br />

diversiteit in het aanbod te verzekeren<br />

zet de VRT sterk geprofileerde<br />

maar complementaire netten in.<br />

De VRT waakt over de kwaliteit<br />

van haar aanbod met een programmacharter<br />

en de deontologische<br />

code voor nieuwsprogramma’s. De<br />

programmacharterraad stelt adviezen<br />

op in verband met deontologie en<br />

ethiek bij VRT-programma’s (exclusief<br />

programma’s van de nieuwsdienst) en<br />

multimediaproducties en behandelt<br />

interne en externe klachten in verband<br />

met de naleving of toepassing<br />

van het programmacharter.<br />

De redactieraad en de VRT-directie<br />

zijn besprekingen begonnen voor<br />

de vernieuwing van het redactiestatuut,<br />

dat de onafhankelijkheid van<br />

de redactie waarborgt en de rechten<br />

en plichten van de redactieleden<br />

omschrijft.<br />

Het VRT-radio-aanbod bereikte in<br />

<strong>2011</strong> de hele samenleving in al haar<br />

sociodemografische facetten. Het<br />

weekbereik van alle VRT- radionetten<br />

bleef op ongeveer hetzelfde niveau<br />

als in 2010. Radio 1 focuste als open<br />

informatienet op de actualiteit. Radio<br />

2 versterkte zijn regionale invalshoek.<br />

Studio Brussel besteedde aandacht<br />

aan de jongerencultuur en -muziek<br />

met speciale aandacht voor nieuwe<br />

media. MNM werkte verder aan zijn<br />

inhoudelijke versterking om een jonge<br />

toegankelijke instapradio te maken.<br />

Klara focuste op klassieke muziek en<br />

maakte ook tijd voor documentaire<br />

reeksen.<br />

De VRT-tv-netten zetten in <strong>2011</strong><br />

opnieuw sterke resultaten neer. Eén<br />

bood een aanbod voor een breed<br />

publiek met aandacht voor alle<br />

openbare omroepdomeinen. Canvas<br />

bracht programma’s voor de breed<br />

geïnteresseerde kijkers. Ketnet ten<br />

slotte zorgde voor een reclamevrij,<br />

gevarieerd, veilig, kwaliteitsvol en<br />

interactief kinderaanbod. Het aanbod<br />

op de pluskanalen werd afgebouwd.<br />

Het aanbod-op-aanvraag (Net Gemist<br />

en Ooit Gemist) speelde in op de<br />

behoefte van de mediagebruiker om<br />

te kunnen kijken naar een programma<br />

op een moment dat hij dat zelf<br />

bepaalt.<br />

De VRT versterkte in <strong>2011</strong> haar<br />

online-aanbod. Meer en meer Vlamingen<br />

vinden hun weg naar het<br />

online-aanbod. Vooral het videoaanbod<br />

van deredactie.be, sporza.be, Eén<br />

en Ketnet trekt de mediagebruiker<br />

aan, maar ook het aandeel van de<br />

merkensites neemt toe. Er werd ook<br />

werk gemaakt van het uitbreiden van<br />

de fans op Facebook en volgers op<br />

Twitter.<br />

Het medialandschap in Vlaanderen is<br />

volop in ontwikkeling. De openbare<br />

omroep wil er alles aan doen om ook<br />

in de toekomst toonaangevend te<br />

blijven. Dit in het belang van alle Vlamingen<br />

en de Vlaamse samenleving.<br />

Financieel verslag<br />

De Raad van Bestuur stelt aan de<br />

Algemene Vergadering voor de aangehechte<br />

jaarrekening van de Vlaamse<br />

Radio- en Televisieomroeporganisatie,<br />

naamloze vennootschap van publiek<br />

recht, goed te keuren.<br />

In het kader van de besparingsmaatregelen<br />

op het niveau van de Vlaamse<br />

Overheid heeft de overheid de dotatie<br />

aan de omroep verminderd. Deze<br />

verminderde dotatie, samen met de<br />

tegenvallende prognoses inzake eigen<br />

opbrengsten en de reeds voorziene efficiëntie<br />

van de beheersovereenkomst,<br />

noodzaken VRT tot aanzienlijke<br />

besparingen. In juni 2010 werd door<br />

de Raad van Bestuur een besparingsplan<br />

goedgekeurd van 65 miljoen<br />

euro, te realiseren via efficiëntie voor<br />

44,2 miljoen euro en via vermindering<br />

van het aanbod voor 20,8 miljoen<br />

euro. Een deel van deze besparingen<br />

zijn in 2010 gerealiseerd, maar<br />

het grootste deel, met name 47,8 was<br />

nog in <strong>2011</strong> te realiseren. Zowel door<br />

het ingrijpen op het aanbod als door<br />

bijkomende efficiëntiemaatregelen<br />

heeft VRT deze besparingen in <strong>2011</strong><br />

gerealiseerd.<br />

In <strong>2011</strong> werd de dotatie met<br />

34 miljoen euro verminderd:<br />

de werkings dotatie daalt met<br />

19,8 miljoen euro, de extra subsidie<br />

vergrijzing van 1 miljoen euro is<br />

geschrapt, de bijkomende dotatie voor<br />

het zenderpark van 3,1 miljoen euro<br />

komt te vervallen en de patronale<br />

bijdrage van 10 miljoen euro voor het<br />

pensioenfonds statutairen moet VRT<br />

opnieuw zelf financieren.<br />

Het boekjaar <strong>2011</strong> wordt afgesloten<br />

met een verlies van 366.890,67 euro.<br />

De financiële performantiemaatstaven<br />

opgelegd in de beheersovereenkomst<br />

artikel 41 werden nageleefd. De<br />

solvabiliteitsratio bedraagt bij het<br />

afsluiten van het boekjaar 54,6%.<br />

Onderzoek en ontwikkeling<br />

In de projecten MediaSquare en<br />

MediaCRM werd nagegaan of het<br />

haalbaar was om een platform op te<br />

zetten waar kijkers en producenten<br />

elkaar kunnen ontmoeten. Door<br />

middel van interactieve applicaties<br />

op het zogenaamde ‘tweede scherm’<br />

kan immers een directe communicatie<br />

met de consument mogelijk gemaakt<br />

worden. In het project CHAMP<br />

werd onderzocht in welke mate een<br />

flexibel platform met innovatieve<br />

web applicaties het voor programmamakers<br />

mogelijk maakt op een<br />

efficiëntere manier samen te werken<br />

met behulp van mobiele toestellen<br />

zoals laptops, tablets en smartphones.<br />

In het project Llingo werden de<br />

mogelijkheden van ‘serious gaming’<br />

2


en technologieën verkend waarbij de<br />

focus op taalleren lag. De toegevoegde<br />

opdracht Onderzoek en Innovatie<br />

2007-<strong>2011</strong> liep eind <strong>2011</strong> ten einde<br />

en op datzelfde ogenblik hield ook<br />

VRT-medialab op te bestaan.<br />

Financiële instrumenten<br />

Op balansdatum waren er geen optiecontracten<br />

lopend.<br />

Risico’s<br />

In <strong>2011</strong> werd de nieuwe beheersovereenkomst<br />

2012-2016 afgesloten met<br />

een financieel plan waaruit blijkt dat<br />

de VRT structureel gezond zal zijn.<br />

Gebeurtenissen na het einde<br />

van het boekjaar<br />

n.v.t.<br />

Resultaatverwerking<br />

Het boekjaar <strong>2011</strong> wordt afgesloten<br />

met een verlies van 366.890,67 euro.<br />

De Raad van Bestuur stelt aan de<br />

Algemene vergadering voor het resultaat<br />

te verwerken door een toevoeging<br />

van 2.225.350,04 euro aan het<br />

reservefonds publieke opdracht.<br />

De Raad van Bestuur stelt aan de<br />

Algemene vergadering voor het<br />

resultaat te verwerken door een toevoeging<br />

van 437.683,72 euro aan de<br />

beschikbare reserve O&I.<br />

De Raad van Bestuur stelt aan de<br />

Algemene vergadering voor het<br />

resultaat van DIVA zijnde een deficit<br />

van 2.088.877,53 euro in mindering<br />

te brengen van de beschikbare reserve<br />

verkoop onroerende activa.<br />

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene<br />

vergadering voor om het deficit<br />

ToM van 941.046,90 euro samen<br />

met het overgedragen deficit ToM<br />

vorig boekjaren 8.188.079,23 euro,<br />

in totaal zijnde 9.129.126,13 euro,<br />

in mindering te brengen van de beschikbare<br />

reserve verkoop onroerende<br />

activa.<br />

De financiële resultaten 2007-<strong>2011</strong><br />

vallen binnen de vastgestelde financiële<br />

krijtlijnen van de beheersovereenkomst<br />

2007-<strong>2011</strong>. Op basis van<br />

deze vaststellingen is de Raad van<br />

Bestuur van mening dat de continuïteit<br />

van de onderneming gewaarborgd<br />

is.<br />

Brussel, 12 maart 2012<br />

Luc Van den Brande<br />

Voorzitter Raad van Bestuur<br />

Sandra De Preter<br />

Gedelegeerd bestuurder VRT<br />

3


VOL 2.1. BALANS NA WINSTVERDELING<br />

ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar<br />

VASTE ACTIVA 20/28 115.029.587 119.788.997<br />

Immateriële vaste activa 5.2 21 3.445.950 3.098.335<br />

Materiële vaste activa 5.3 22/27 97.938.462 103.045.486<br />

Terreinen en gebouwen 22 48.909.436 50.856.444<br />

Installaties, machines en uitrusting 23 36.523.833 42.332.696<br />

Meubilair en rollend materieel 24 7.880.733 7.887.058<br />

Overige materiële vaste activa 26 57.570 57.570<br />

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 4.566.890 1.911.718<br />

Financiële vaste activa 5.4/5.5.1 28 13.645.175 13.645.175<br />

Verbonden ondernemingen 5.14 280/1 13.567.336 13.567.336<br />

Deelnemingen 280 13.567.336 13.567.336<br />

Andere financiële vaste activa 284/8 77.839 77.839<br />

Aandelen 284 77.839 77.839<br />

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 210.240.137 205.776.689<br />

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 75.875.901 74.766.210<br />

Voorraden 30/36 75.875.901 74.766.210<br />

Grond- en hulpstoffen 30/31 38.958.440 38.421.521<br />

Goederen in bewerking 32 15.423.359 20.589.923<br />

Gereed product. 33 17.556.949 11.479.644<br />

Handelsgoederen 34 5.798 10.171<br />

Vooruitbetalingen 36 3.931.355 4.264.950<br />

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 130.469.833 100.817.776<br />

Handelsvorderingen 40 32.679.785 32.656.846<br />

Overige vorderingen 41 97.790.048 68.160.931<br />

Liquide middelen 54/58 532.159 25.733.258<br />

Overlopende rekeningen 5.6 490/1 3.362.243 4.459.445<br />

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 325.269.723 325.565.686<br />

VOL 2.2. BALANS NA WINSTVERDELING<br />

PASSIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar<br />

EIGEN VERMOGEN 10/15 177.754.868 179.083.144<br />

Kapitaal 5.7 10 137.509.337 137.509.337<br />

Geplaatst kapitaal 100 137.509.337 137.509.337<br />

Reserves 13 39.124.613 47.679.583<br />

Wettelijke reserve 130 948.884 948.884<br />

Beschikbare reserves 133 38.175.729 46.730.699<br />

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -8.188.079<br />

Kapitaalsubsidies 15 1.120.918 2.082.303<br />

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 21.780.434 25.677.077<br />

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 21.780.434 25.677.077<br />

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 310.000 2.542.000<br />

Overige risico's en kosten 5.8 163/5 21.470.434 23.135.077<br />

SCHULDEN 17/49 125.734.421 120.805.465<br />

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 122.493.412 117.289.082<br />

Financiële schulden 43 6.830.661<br />

Kredietinstellingen 430/8 6.830.661<br />

Handelsschulden 44 73.543.783 75.411.496<br />

Leveranciers 440/4 73.543.783 75.411.496<br />

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 41.859.226 41.596.607<br />

Belastingen 450/3 8.572.553 6.631.805<br />

Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 33.286.673 34.964.802<br />

Overige schulden 47/48 259.742 280.979<br />

Overlopende rekeningen 5.9 492/3 3.241.009 3.516.383<br />

TOTAAL DER PASSIVA 10/49 325.269.723 325.565.686<br />

4


VOL 3. RESULTATENREKENING<br />

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar<br />

Bedrijfsopbrengsten 70/74 419.688.662 448.081.166<br />

Omzet 5.10 70 412.913.798 428.000.158<br />

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen<br />

71 910.741 -2.779.478<br />

in uitvoering: toename (afname) (+)/(-)<br />

Andere bedrijfsopbrengsten 5.10 74 5.864.123 22.860.486<br />

Bedrijfskosten 60/64 420.987.791 471.608.947<br />

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 22.699.360 33.327.407<br />

Aankopen 600/8 23.508.588 15.759.364<br />

Voorraad: afname (toename)(+)/(-) 609 -809.228 17.568.043<br />

Diensten en diverse goederen 61 196.318.694 205.633.299<br />

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 5.10 62 181.277.995 189.793.670<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,<br />

630 22.214.837 24.853.637<br />

op immateriële en materiële vaste activa<br />

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering<br />

631/4 172.556 103.672<br />

en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)<br />

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen<br />

5.10 635/7 -3.896.643 16.275.863<br />

(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)<br />

Andere bedrijfskosten 5.10 640/8 2.200.992 1.621.399<br />

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 -1.299.129 -23.527.781<br />

Financiële opbrengsten 75 1.288.195 2.079.567<br />

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 1.494<br />

Opbrengsten uit vlottende activa 751 267.115 164.403<br />

Andere financiële opbrengsten 5.11 752/9 1.021.080 1.913.670<br />

Financiële kosten 5.11 65 355.957 170.081<br />

Andere financiële kosten 652/9 355.957 170.081<br />

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting (+)/(-) 9902 -366.891 -21.618.295<br />

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting (+)/(-) 9903 -366.891 -21.618.295<br />

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 5.12 67/77 -19.263.787<br />

Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen<br />

77 19.263.787<br />

voor belastingen<br />

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 -366.891 -2.354.508<br />

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -366.891 -2.354.508<br />

VOL 4. RESULTAATVERWERKING<br />

Codes Boekjaar Vorig boekjaar<br />

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 -8.554.970 -9.676.314<br />

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) (9905) -366.891 -2.354.508<br />

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P -8.188.079 -7.321.806<br />

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 11.218.004 13.506.618<br />

aan de reserves 792 11.218.004 13.506.618<br />

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 2.663.034 12.018.383<br />

aan de overige reserves 6921 2.663.034 12.018.383<br />

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) (14) -8.188.079<br />

VOL 5.2.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN<br />

Codes Boekjaar Vorig boekjaar<br />

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 19.580.121<br />

Mutaties tijdens het boekjaar<br />

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8022 2.249.534<br />

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8032 845.009<br />

Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8042 793.333<br />

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052 21.777.979<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 16.481.786<br />

Mutaties tijdens het boekjaar<br />

Geboekt 8072 2.721.996<br />

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8102 845.009<br />

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8112 -26.744<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8122 18.332.029<br />

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 211 3.445.950<br />

5


VOL 5.3.1 TERREINEN EN GEBOUWEN<br />

Codes Boekjaar Vorig boekjaar<br />

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 131.238.867<br />

Mutaties tijdens het boekjaar<br />

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8161 1.625.157<br />

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8171 18.139<br />

Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8181 -20.294<br />

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191 132.825.591<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 80.382.422<br />

Mutaties tijdens het boekjaar<br />

Geboekt 8271 3.569.106<br />

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8301 18.033<br />

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8311 -17.340<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8321 83.916.155<br />

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (22) 48.909.436<br />

VOL 5.3.2 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING<br />

Codes Boekjaar Vorig boekjaar<br />

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 168.673.194<br />

Mutaties tijdens het boekjaar<br />

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8162 6.087.744<br />

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8172 5.540.724<br />

Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8182 -616.675<br />

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 168.603.539<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 126.340.497<br />

Mutaties tijdens het boekjaar<br />

Geboekt 8272 12.730.219<br />

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8302 5.514.602<br />

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8312 -1.476.408<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8322 132.079.706<br />

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (23) 36.523.833<br />

VOL 5.3.3 MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL<br />

Codes Boekjaar Vorig boekjaar<br />

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 55.513.984<br />

Mutaties tijdens het boekjaar<br />

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste 8163 2.988.869<br />

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8173 679.627<br />

Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8183 -89.996<br />

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193 57.733.230<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 47.626.927<br />

Mutaties tijdens het boekjaar<br />

Geboekt 8273 3.150.970<br />

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8303 668.280<br />

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8313 -257.120<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8323 49.852.497<br />

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (24) 7.880.733<br />

VOL 5.3.5 OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA<br />

Codes Boekjaar Vorig boekjaar<br />

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8195P xxxxxxxxxxxxxxx 7.758.908<br />

Mutaties tijdens het boekjaar<br />

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8175 6.441.566<br />

Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8185 1.820.159<br />

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8195 3.137.501<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8325P xxxxxxxxxxxxxxx 7.701.338<br />

Mutaties tijdens het boekjaar<br />

Geboekt 8275 42.547<br />

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8305 6.441.566<br />

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8315 1.777.612<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het 8325 3.079.931<br />

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (26) 57.570<br />

6


VOL 5.3.6 ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN<br />

Codes Boekjaar Vorig boekjaar<br />

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 1.911.718<br />

Mutaties tijdens het boekjaar<br />

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8166 4.541.699<br />

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8176<br />

Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8186 -1.886.527<br />

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196 4.566.890<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8326P xxxxxxxxxxxxxxx<br />

Mutaties tijdens het boekjaar<br />

Geboekt 8276<br />

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8306<br />

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8316<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8326<br />

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (27) 4.566.890<br />

VOL 5.4.1 STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA<br />

VERBONDEN ONDERNEMINGEN-DEELNEMINGEN EN AANDELEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar<br />

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391P xxxxxxxxxxxxxxx 13.567.336<br />

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391 13.567.336<br />

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (280) 13.567.336<br />

VOL 5.4.3 STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA<br />

ANDERE ONDERNEMINGEN – DEELNEMINGEN EN AANDELEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar<br />

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P xxxxxxxxxxxxxxx 77.839<br />

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393 77.839<br />

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 284 77.839<br />

VOL 5.5.1 INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN<br />

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN AANGEHOUDEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN<br />

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede<br />

de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten<br />

minste 10%van het geplaatste kapitaal.<br />

NAAM, volledig adres van de<br />

ZETEL en zo het een onderneming<br />

naar Belgisch recht betreft, het<br />

ONDERNEMINGSNUMMER<br />

Aangehouden maatschappelijke rechten<br />

rechtstreeks<br />

dochters<br />

Aantal % %<br />

Vlaamse Audiovisuele Regie NV<br />

Tollaan 107, bus b3<br />

1932 Sint-Stevens-Woluwe<br />

België<br />

0441.331.984<br />

Gewone aandelen op naam 10.000 100,00 0,00<br />

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening<br />

Jaarrekening<br />

per<br />

VOL 5.6 OVERIGE GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)<br />

Muntcode<br />

Eigen<br />

Nettoresultaat<br />

vermogen<br />

(+) of (-)<br />

(in eenheden)<br />

31/12/10 EUR 4.469.838 1.741.863<br />

OVERLOPENDE REKENINGEN<br />

Boekjaar<br />

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt<br />

Voorafbetaalde kosten 2.855.829<br />

Nog te ontvangen kabelakkoorden 175.000<br />

Voorafbetaalde huur 36.548<br />

Nog te ontvangen diverse 294.866<br />

VOL 5.7 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR<br />

STAAT VAN HET KAPITAAL Codes Boekjaar Vorig boekjaar<br />

Maatschappelijk kapitaal<br />

Geplaatst kapitaal per einde van het vorige boekjaar 100P xxxxxxxxxx 137.509.337<br />

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar (100) 137.509.337<br />

Codes Bedragen Aantal aandelen<br />

Samenstelling van het kapitaal<br />

Soorten aandelen<br />

aandelen zonder nominale waarde 137.509.337 100.000<br />

7


VOL 5.8 VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO’S EN KOSTEN<br />

UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG VOORKOMT<br />

Boekjaar<br />

Voorzieningen voor algemene risico’s en kosten 5.713.934<br />

Voorzieningen voor hangende geschillen 466.500<br />

Voorzieningen voor uitstroommaatregelen 15.290.000<br />

VOL 5.9 STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)<br />

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN Codes Boekjaar<br />

Belastingen (post 450/3 van de passiva)<br />

Niet-vervallen belastingschulden 9073 3.662.412<br />

Geraamde belastingschulden 450 4.910.141<br />

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)<br />

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9077 33.286.673<br />

OVERLOPENDE REKENINGEN<br />

Boekjaar<br />

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt<br />

Reeds gefactureerde opbrengsten 2.887.810<br />

Andere over te dragen diverse 353.199<br />

VOL 5.10 BEDRIJFSRESULTATEN<br />

BEDRIJFSKOSTEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar<br />

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister<br />

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086 2.712 2.811<br />

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 2.608 2.697<br />

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 5.153.729 5.328.943<br />

Personeelskosten<br />

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 132.792.925 140.589.618<br />

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 44.849.717 45.065.536<br />

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622 257<br />

Andere personeelskosten 623 3.570.049 4.072.752<br />

Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624 65.304 65.507<br />

Waardeverminderingen<br />

Op voorraden en bestellingen in uitvoering<br />

Geboekt 9110 565.825 379.411<br />

Teruggenomen 9111 289.227 379.913<br />

Op handelsvorderingen<br />

Geboekt 9112 116.954 133.089<br />

Teruggenomen 9113 220.996 28.915<br />

Voorzieningen voor risico's en kosten<br />

Toevoegingen 9115 2.480.606 19.122.532<br />

Bestedingen en terugnemingen 9116 6.377.249 2.846.669<br />

Andere bedrijfskosten<br />

Bedrijfsbelastingen en -taksen 640 2.041.298 1.328.345<br />

Andere 641/8 159.694 293.054<br />

Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde personen<br />

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096 25 41<br />

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097 88 106<br />

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098 174.153 209.884<br />

Kosten voor de onderneming 617 4.974.689 6.132.007<br />

VOL 5.11 FINANCIËLE RESULTATEN<br />

Codes Boekjaar Vorig boekjaar<br />

Andere financiële opbrengsten<br />

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening<br />

Kapitaalsubsidies 9125 980.733 1.733.963<br />

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten<br />

Overige opbrengsten 40.348 37.380<br />

Uitsplitsing van de overige financiële kosten<br />

Overige kosten 73.857 163.782<br />

Verwijlinteresten 43.014 6.300<br />

Herwaardering einde boekjaar 239.085<br />

8


VOL 5.12 BELASTINGEN OP HET RESULTAAT<br />

Bronnen van belastinglatenties Codes Boekjaar<br />

Actieve latenties 9141 194.995.729<br />

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142 149.053.912<br />

Andere actieve latenties<br />

Overdraagbare DBI-aftrek 10.561.607<br />

Overdraagbare notionele interestaftrek 35.380.209<br />

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar<br />

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde<br />

Aan de onderneming (aftrekbaar) 9145 30.123.698 33.807.639<br />

Door de onderneming 9146 32.450.683 33.290.355<br />

Ingehouden bedragen ten laste van derden als<br />

Bedrijfsvoorheffing 9147 41.233.626 41.424.450<br />

Roerende voorheffing 9148 67.849 43.849<br />

VOL 5.13 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN<br />

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA Codes Boekjaar<br />

Uitstaande verplichtingen per 31 december <strong>2011</strong> 7.728.139<br />

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN<br />

Andere belangrijke verplichtingen:<br />

Andere diensten: 44.334.206 euro<br />

Zie Vol.7 punt 9<br />

NIET IN DE BALANS OPGENIOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN<br />

Pensioenen die door de onderneming zelf worden gedragen<br />

Basis en wijze waaop dit bedrag wordt berekend zie Vol. 7 punt 9<br />

VOL 5.14 BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN<br />

WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT<br />

VERBONDEN ONDERNEMINGEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar<br />

Financiële vaste activa (280/1) 13.567.336 13.567.336<br />

Deelnemingen (280) 13.567.336 13.567.336<br />

Vorderingen op verbonden ondernemingen 9291 10.340.359 12.948.578<br />

Op hoogstens één jaar 9311 10.340.359 12.948.578<br />

Schulden 9351 78.944 135.174<br />

Op hoogstens één jaar 9371 78.944 135.174<br />

VOL 5.15 FINANCIËLE BETREKKINGEN MET<br />

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN<br />

ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS<br />

GECONTROLEERD WORDEN<br />

Codes<br />

Boekjaar<br />

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen,<br />

voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificieerbaar persoon<br />

Aan bestuurders en zaakvoerders 9503 108.531<br />

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)<br />

Codes<br />

Boekjaar<br />

Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 68.400<br />

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen)<br />

Andere controleopdrachten 95061 3.000<br />

VOL 5.17.1 VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING<br />

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN<br />

INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING<br />

De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt<br />

VOL 5.17.2 FINANCIËLE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE ONDERNEMING AAN HET HOOFD STAAT VAN IN<br />

BELGIE MET DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)<br />

Codes<br />

Boekjaar<br />

Vermeldingen in toepassing van het artikel 134, paragrafen 4 en 5 van het Wetboek van vennootschappen<br />

Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van<br />

9507 89.320<br />

commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie<br />

publiceert aan het hoofd staat<br />

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door de commissaris(sen)<br />

Andere controleopdrachten 95071 3.000<br />

9


VOL 6. SOCIALE BALANS<br />

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN<br />

WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER<br />

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar Codes 1. Voltijds<br />

(boekjaar)<br />

2. Deeltijds<br />

(boekjaar)<br />

3. Totaal (T) of<br />

totaal in voltijdse<br />

equivalenten (VTE)<br />

(boekjaar)<br />

3P. Totaal (T) of<br />

totaal in voltijdse<br />

equivalenten (VTE)<br />

(vorig boekjaar)<br />

Gemiddeld aantal werknemers 100 2.218,9 570,3 2.608,2 (VTE) 2.697,3 (VTE)<br />

Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren 101 4.384.579 769.150 5.153.729 (T) 5.328.943 (T)<br />

Personeelskosten 102 154.168.246 27.044.445 181.212.692 (T) 189.728.163 (T)<br />

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 103 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (T) (T)<br />

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse<br />

equivalenten<br />

Aantal werknemers 105 2.147 565 2.532,2<br />

Volgens de aard van de<br />

arbeidsovereenkomst<br />

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 2.052 548 2.427,9<br />

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111 56 3 57,5<br />

Vervangingsovereenkomst 113 39 14 46,8<br />

Volgens het geslacht en het studieniveau<br />

Mannen 120 1.458 220 1.610,4<br />

lager onderwijs 1200 47 14 56<br />

secundair onderwijs 1201 140 19 153,2<br />

hoger niet-universitair onderwijs 1202 349 107 425,7<br />

universitair onderwijs 1203 922 80 975,5<br />

Vrouwen 121 689 345 921,8<br />

lager onderwijs 1210 26 24 42,1<br />

secundair onderwijs 1211 56 48 87,1<br />

hoger niet-universitair onderwijs 1212 174 95 238,1<br />

universitair onderwijs 1213 433 178 554,5<br />

Volgens de beroepscategorie<br />

Directiepersoneel 130 8 8<br />

Bedienden 134 2.103 559 2.484,1<br />

Arbeiders 132 36 6 40,1<br />

Andere 133<br />

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN<br />

Tijdens het boekjaar Codes 1.Uitzendkrachten<br />

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 150 88,1<br />

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 151 174.153<br />

Kosten voor de onderneming 152 4.974.689<br />

10


TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR<br />

INGETREDEN Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse<br />

equivalenten<br />

Aantal werknemers die tijdens het boekjaar<br />

205 96 6 99,0<br />

in het personeelsregister werden ingeschreven<br />

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst<br />

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 210 29 1 29,5<br />

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 211 49 3 50,5<br />

Vervangingsovereenkomst 213 18 2 19,0<br />

UITGETREDEN Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse<br />

equivalenten<br />

Aantal werknemers met een in het personeelsregister<br />

305 180 21 194,5<br />

opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens<br />

het boekjaar een einde nam<br />

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst<br />

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 310 168 20 182,0<br />

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 311 8 8,0<br />

Vervangingsovereenkomst 313 4 1 4,5<br />

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst<br />

Pensioen 340 84 8 89,8<br />

Afdanking 342 13 3 15,1<br />

Andere reden 343 83 10 89,6<br />

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR<br />

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven Codes Mannen Codes Vrouwen<br />

voor de werknemers ten laste van de werkgever<br />

Aantal betrokken werknemers 5801 1.119 5811 754<br />

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 22.023 5812 13.886<br />

Nettokosten voor de onderneming 5803 276.701 5813 186.446<br />

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 276.701 58131 186.446<br />

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever<br />

Aantal betrokken werknemers 5821 84 5831 77<br />

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 831 5832 698<br />

Nettokosten voor de onderneming 5823 20.771 5833 19.040<br />

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever<br />

Aantal betrokken werknemers 5841 59 5851 48<br />

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 524 5852 408<br />

Nettokosten voor de onderneming 5843 14.589 5853 11.869<br />

11


VOL. 7 SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE WAARDERINGSREGELS<br />

1. Immateriële vaste activa<br />

Computersoftware wordt geactiveerd<br />

vanaf 2.500 euro per eenheid. De<br />

afschrijvingen (pro rata temporis)<br />

gebeuren over een periode van 3 jaar.<br />

Softwareontwikkelingen in het kader<br />

van innovatieprojecten worden onmiddellijk<br />

in resultaat genomen.<br />

2. Materiële vaste activa<br />

Volgende lineaire afschrijvingspercentages<br />

(pro rata temporis)<br />

worden toegepast:<br />

gebouwen en zendmasten 3,03%<br />

uitrusting gebouwen 5%<br />

vaste inrichtingen gebouwen 10%<br />

zenders en vaste straalverbindingen 10%<br />

tijdelijke en mobiele straalverbindingen 12,5%<br />

radio en tv -productie-infrastructuur 12,5%<br />

consumerapparatuur radio en televisie 12,5%<br />

productiegebonden informatica 8jr 12,5%<br />

productiegebonden informatica 5jr 20%<br />

meubilair en telecomapparatuur 10%<br />

informaticamaterieel en software 3j 33,33%<br />

informaticamaterieel en software 5j 20%<br />

rollend materiaal 20%<br />

allerhande materiaal 20%<br />

informaticagebaseerde telecomapparatuur 20%<br />

kunstwerken 0%<br />

Per 30 juni 2012 verlaat de VRT het<br />

‘Amerikaans Theater’ en worden de<br />

activiteiten van Radio2 overgeplaatst<br />

naar Leuven. Het gebouw ‘Amerikaans<br />

Theater’ is geen eigendom van de<br />

VRT. De boekwaarde van omvangrijke<br />

onderhoudsinvesteringen uit gevoerd<br />

door de VRT bedraagt op 1 juli 2012<br />

nog 2.445.595 euro. Hiervoor werden<br />

in 2010 waardeverminderingen<br />

geboekt.<br />

3. Financiële vaste activa<br />

De activa worden gewaardeerd aan<br />

aanschaffingsprijs. Er worden waardeverminderingen<br />

geboekt indien deze<br />

duurzaam worden geacht.<br />

4. Voorraden<br />

Grond- en hulpstoffen: omvatten<br />

voornamelijk de rechten op films,<br />

televisiefilms en sportevenementen<br />

(die niet in opdracht van de Omroep<br />

geproduceerd werden). Deze worden<br />

gewaardeerd aan hun aanschaffingsprijs<br />

(contractuele prijs). De rechten<br />

op films en televisiefilms worden ten<br />

laste van het resultaat genomen bij<br />

uitzending. Ingeval ook herhalingsrechten<br />

gekocht werden, gebeurt de<br />

ten laste neming à rato van 90% bij<br />

eerste uitzending en de resterende<br />

10% bij hun eerste heruitzending.<br />

Rechten met betrekking tot sportuitzendingen<br />

worden volledig in<br />

resultaat genomen bij uitzending.<br />

De aangekochte filmrechten worden<br />

in voorraad geactiveerd op het ogenblik<br />

van de ingang van de uitzendrechten.<br />

De aangekochte sportrechten<br />

worden in voorraad opgenomen op<br />

het ogenblik dat er een overeenkomst<br />

tussen de partijen bestaat.<br />

Anderzijds bevatten de grond- en<br />

hulpstoffen ook het technische<br />

magazijn. Deze worden gewaardeerd<br />

aan aanschaffingswaarde volgens het<br />

FIFO-principe.<br />

Eigen producties en producties die in<br />

opdracht van de Omroep worden geproduceerd,<br />

worden opgenomen in de<br />

voorraad onder ‘goederen in bewerking<br />

‘ en ‘gereed product’. De waardering<br />

van de programma’s onder<br />

‘goederen in bewerking’ gebeurt deels<br />

aan werkelijke kosten en deels aan<br />

standaardkostprijs. De programma’s<br />

in ‘gereed product’ worden gewaardeerd<br />

aan standaardkostprijs. Vanaf<br />

het boekjaar 2010 bestaat de kostprijs<br />

van een programma niet alleen uit de<br />

directe productiekosten (stuklijst en<br />

routing) maar ook uit de productiegebonden<br />

overheadkosten (toeslag).<br />

Handelsgoederen omvatten merchandisinggoederen.<br />

Deze worden gewaardeerd<br />

aan aanschaffingswaarde<br />

volgens het FIFO-principe.<br />

Vooruitbetalingen voorraadinkopen<br />

omvatten vooruitbetaalde uitzendrechten.<br />

5. Vorderingen/liquide<br />

middelen/schulden/<br />

overlopende rekeningen:<br />

tegen de nominale waarde<br />

Onder de rubriek ‘Te innen Opbrengsten’<br />

(VII. Vorderingen op ten hoogste<br />

één jaar; Overige vorderingen) werd<br />

op 31 december <strong>2011</strong> een bedrag van<br />

27.884.921,28 euro aan toe te rekenen<br />

overheidstussenkomst met betrekking<br />

tot het budgetjaar <strong>2011</strong> ingeboekt<br />

(32.545.685,66 euro op 31 december<br />

2010). Dit bedrag stemt overeen met<br />

de ten laste van het boekjaar <strong>2011</strong><br />

ingeboekte personeelskosten die niet<br />

vervat zitten in de decretaal vastgelegde<br />

overheidstussenkomst voor het<br />

budgetjaar <strong>2011</strong>. Omwille van het<br />

matchings- en continuïteitsprincipe<br />

wordt een identiek bedrag ingeboekt<br />

als een toe te rekenen opbrengst onder<br />

de rubriek ‘te innen opbrengsten’ voor<br />

de overheidstussenkomst met betrekking<br />

tot het budgetjaar 2012. Een<br />

dergelijke voorstelling beantwoordt<br />

het best aan de economische realiteit.<br />

De in 2010 ingeboekte vordering van<br />

4.252.000 euro – bedrag equivalent<br />

aan de ingeboekte sociale schuld<br />

gebaseerd op de overgedragen vakantiedagen<br />

naar het volgend boekjaar –<br />

werd in <strong>2011</strong> afgeboekt, zoals ook de<br />

ingeboekte schuld werd afgeboekt.<br />

Indien er onzekerheid bestaat betreffende<br />

de inbaarheid van vorderingen<br />

worden de nodige waardeverminderingen<br />

geboekt.<br />

Schulden met betrekking tot belastingen:<br />

ingevolge de uitspraak van<br />

Hof van Beroep op 24 maart 2010 in<br />

een gelijkaardig dossier werd voor de<br />

onroerende voorheffing omroepcentrum<br />

de voorziening beperkt tot het<br />

gedeelte van de gewestbelasting.<br />

6. Overheidsfinanciering<br />

In de rubriek 70 Omzet werden<br />

volgende overheidsfinancieringen<br />

geboekt:<br />

Beheersovereenkomst 2007-<strong>2011</strong>:<br />

Basis financieringsenveloppe (art 35 §1) 275.095.000 euro<br />

Knipperlichtprocedure 2010 (art 37)<br />

2.878.000 euro<br />

Overeenkomst O&I 2007-<strong>2011</strong>:<br />

Toelage (art 18-20)<br />

4.571.236 euro<br />

12


7. Kapitaalsubsidies<br />

Op 20 december 2001 werd door<br />

de Vlaamse Gemeenschapscommissie<br />

van het Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest een investeringssubsidie<br />

toegekend voor de aankoop van een<br />

onroerend goed bestemd voor het kinderdagverblijf.<br />

In gevolge de beslissing<br />

tot wijziging van de bestemming<br />

van het onroerend goed werd een<br />

bedrag van 92.547 euro terugbetaald<br />

aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.<br />

In de overeenkomst Innovatieve<br />

Mediaprojecten e-vrt (2002-2006)<br />

werd door de Vlaamse Gemeenschap<br />

een steun toegekend voor<br />

de investeringen in het project<br />

Mediadiensten platform. Een bedrag<br />

van 752.843,44 euro werd in<br />

opbrengst genomen à rato van de in<br />

<strong>2011</strong> geboekte afschrijvingen.<br />

Voor de opdracht O&I (2007-<strong>2011</strong>)<br />

werd een bedrag van 219.475,73 euro<br />

in opbrengst genomen à rato van de<br />

afschrijvingen. Voor deze opdracht<br />

werd een bedrag van 111.894,81 euro<br />

als kapitaalsubsidies ingeboekt.<br />

8. Voorzieningen<br />

In het kader van de bezuinigingsmaatregelen<br />

van de Vlaamse Regering<br />

werden aan de VRT dwingende<br />

doelstellingen opgelegd met betrekking<br />

tot het bereiken van een<br />

financieel evenwicht. Een van de<br />

maatregelen betrof het reduceren<br />

van het personeelscontingent over de<br />

periode 2010-2012. De voorzieningen<br />

voor de verplichtingen voortvloeiend<br />

uit de ‘uitstroom’maatregelen<br />

bedragen per 31 december <strong>2011</strong> nog<br />

15.290.000 euro.<br />

9. Pensioenverplichtingen<br />

In de nieuwe beheersovereenkomst<br />

2012-2016 die op 22 juli <strong>2011</strong> werd<br />

afgesloten is bepaald dat de pensioenverplichtingen<br />

t.o.v. de statutaire<br />

personeelsleden worden overgedragen<br />

naar de Vlaamse Gemeenschap.<br />

Dit houdt o.m. in:<br />

De overdracht van de activa<br />

van het pensioenfonds naar de<br />

Vlaamse Gemeenschap.<br />

De patronale bijdrage door de VRT<br />

aan het pensioenfonds statutairen<br />

wordt constant gehouden op<br />

8,1miljoen euro per jaar. Vanaf<br />

2013 wordt dit bedrag jaarlijks<br />

geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.<br />

De Vlaamse Gemeenschap staat in<br />

voor het saldo van alle pensioenverplichtingen.<br />

Het Pensioenfinancieringsorganisme<br />

Statutairen VRT belandt daardoor<br />

vanaf 1 januari 2012 in een transitiefaze,<br />

waarbij voor de activa geen<br />

lange termijn rendementsverwachtingen<br />

meer worden gesteld.<br />

Bij de berekening van de PBO verplichtingen<br />

per 31 december <strong>2011</strong><br />

werd daarom een actualisatievoet<br />

gehanteerd die gebaseerd is op de<br />

financieringskost van de Vlaamse<br />

Gemeenschap. Met betrekking tot de<br />

demografische hypothesen werd t.o.v.<br />

2010 een bijkomende leeftijdscorrectie<br />

toegepast op de MR/FR sterftetafels.<br />

Beide meer prudente hypothesen<br />

resulteren in een gevoelige verhoging<br />

van de PBO verplichtingen: van<br />

1.037 miljoen euro einde 2010 naar<br />

1.157 miljoen euro einde <strong>2011</strong>.<br />

De impact van de gewijzigde parameters<br />

discontovoet en leeftijdscorrectie<br />

op de waardering van de PBO-verplichtingen<br />

bedraagt 93 miljoen euro<br />

De activa dalen van 371 miljoen einde<br />

2010 naar 352 miljoen euro einde<br />

<strong>2011</strong>. Het tekort van het Pensioenfinancieringsorganisme<br />

Statutairen<br />

VRT bedraagt aldus per einde <strong>2011</strong>:<br />

10. Wisselkoersen<br />

De transacties in de drie voornaamste<br />

transactiemunten (USD, GBP en CHF)<br />

werden in de loop van het boekjaar<br />

tegen een gemiddelde hedgingkoers<br />

geboekt.<br />

11. Omzet<br />

Het begrip omzet wordt gedefinieerd<br />

als zijnde de totaliteit van de<br />

werkingsmiddelen die de VRT ontvangt<br />

voor de invulling van de haar<br />

opgelegde activiteiten in de beheersovereenkomst.<br />

Daarom werd sinds het<br />

boekjaar 2004 de werkingsdotatie van<br />

de Vlaamse Gemeenschap geboekt<br />

onder de rubriek 70.<br />

12. Niet in de balans<br />

opgenomen rechten en<br />

verplichtingen<br />

Het betreft enerzijds verplichtingen<br />

tot aankoop van vaste activa, anderzijds<br />

de bestellingen op exploitatierekeningen,<br />

waaronder een aantal<br />

verplichtingen ingevolge raamovereenkomsten<br />

afgesloten met een aantal<br />

Vlaamse televisieproductiehuizen.<br />

13. Personeelskosten<br />

In het boekjaar 2010 werd een provisie<br />

(4.253.000 euro) aangelegd voor<br />

de niet opgenomen vakantiedagen.<br />

Een identiek bedrag werd geboekt als<br />

te ontvangen dotatie. In gevolge de<br />

aanbeveling van de Vlaams Minister<br />

van Financiën en Begroting werd deze<br />

voorziening in het boekjaar <strong>2011</strong> teruggenomen.<br />

Ten laste van het boekjaar<br />

<strong>2011</strong> werd géén nieuwe voorziening<br />

en vordering ingeboekt. Het<br />

aantal niet opgenomen vakantiedagen<br />

bedroeg 6.998 en dit vertegenwoordigt<br />

een bedrag van 4.638.000 euro.<br />

Deze gewijzigde waarderingsmethode<br />

had geen invloed op het resultaat.<br />

Activa 352.491.828<br />

Verplichtingen (PBO-basis) 1.157.445.172<br />

Tekort 804.953.344<br />

13


14. Continuïteit van de<br />

waarderingsregels<br />

Het boekjaar werd afgesloten met een<br />

verlies van 366.890,67 euro.<br />

1. Het positief saldo van de publieke<br />

opdracht ten belope van<br />

2.225.350,04 euro wordt overgeboekt<br />

naar het reservefonds voor<br />

de financiering van de publieke<br />

opdracht, conform artikel 39 § 2<br />

van de BHO.<br />

2. In overeenstemming met artikel 16<br />

van de overeenkomst O&I met<br />

de Vlaamse Gemeenschap 2007-<br />

<strong>2011</strong> wordt het positief resultaat<br />

<strong>2011</strong> van de opdracht O&I<br />

(437.683,72 euro) overgeboekt<br />

naar het reservefonds O&I.<br />

4. Krachtens artikel 20 §1 moet de<br />

kost van het DIVA project gefinancierd<br />

worden door nieuwe<br />

inkomsten zoals vermeld in<br />

artikel 35 §3. Het negatief saldo<br />

van het project DIVA voor <strong>2011</strong><br />

(2.088.877,53 euro) zal aangezuiverd<br />

worden door onttrekking uit<br />

het reservefonds verkoop onroerende<br />

activa<br />

Samenvatting van de resultaatsverwerking:<br />

1) overschot publieke opdracht 2.225.350,04 euro<br />

2) overschot O&I 437.683,72 euro<br />

3) deficit ToM -941.046,90 euro<br />

4) deficit DIVA -2.088.877,53 euro<br />

Resultaat van het jaar<br />

-366.890,67 euro<br />

3. Overeenkomstig artikel 39§3 van<br />

de beheersovereenkomst mag de<br />

bedrijfseconomische kost van het<br />

renovatieproject ToM niet ten laste<br />

gelegd worden van de middelen<br />

ter beschikking gesteld voor de<br />

publieke opdracht. In uitvoering<br />

van artikel 35 §3 van de beheersovereenkomst<br />

worden de kosten<br />

van het project ToM voor <strong>2011</strong><br />

(941.046,90 euro) alsook de<br />

overgedragen verliezen project ToM<br />

(8.188.079,23 euro) aangezuiverd<br />

door onttrekking uit het reservefonds<br />

verkoop onroerende activa.<br />

14


Verslag van de commissaris<br />

aan de algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap van Publiek<br />

recht ‘De Vlaamse Radio- en Televisieomroep’ (‘VRT’) over de jaarrekening over het boekjaar<br />

afgesloten op 31 december <strong>2011</strong><br />

Overeenkomstig de wettelijke en<br />

statutaire bepalingen, brengen wij<br />

u verslag uit in het kader van ons<br />

mandaat van commissaris. Dit verslag<br />

omvat ons oordeel over de jaarrekening<br />

evenals de vereiste bijkomende<br />

vermeldingen.<br />

Verklaring zonder voorbehoud over de<br />

jaarrekening<br />

Wij hebben de controle uitgevoerd<br />

van de jaarrekening over het boekjaar<br />

afgesloten op 31 december <strong>2011</strong>,<br />

opgesteld overeenkomstig het in<br />

België van toepassing zijnde boekhoudkundig<br />

referentiestelsel, met een<br />

balanstotaal van € 325.269.723 en<br />

waarvan de resultatenrekening afsluit<br />

met een verlies van het boekjaar van<br />

€ 366.891.<br />

Verantwoordelijkheid van de Raad van<br />

Bestuur voor het opstellen en de getrouwe<br />

weergave van de jaarrekening<br />

Het opstellen van de jaarrekening valt<br />

onder de verantwoordelijkheid van de<br />

Raad van Bestuur. Deze verantwoordelijkheid<br />

omvat: het opzetten, implementeren<br />

en in stand houden van een<br />

interne controle met betrekking tot<br />

het opstellen en de getrouwe weergave<br />

van de jaarrekening die geen<br />

afwijkingen van materieel belang als<br />

gevolg van fraude of het maken van<br />

fouten bevat; het kiezen en toepassen<br />

van geschikte waarderingsregels;<br />

en het maken van boekhoudkundige<br />

schattingen die onder de gegeven<br />

omstandigheden redelijk zijn.<br />

Verantwoordelijkheid van<br />

de commissaris<br />

Het is onze verantwoordelijkheid<br />

een oordeel over deze jaarrekening<br />

tot uitdrukking te brengen op basis<br />

van onze controle. Wij hebben onze<br />

controle uitgevoerd overeenkomstig<br />

de wettelijke bepalingen en volgens<br />

de in België geldende controlenormen,<br />

zoals uitgevaardigd door het<br />

Instituut van de Bedrijfsrevisoren.<br />

Deze controle normen vereisen dat<br />

onze controle zo wordt georganiseerd<br />

en uitgevoerd dat een redelijke mate<br />

van zekerheid wordt verkregen dat<br />

de jaarrekening geen afwijkingen van<br />

materieel belang bevat.<br />

Overeenkomstig deze controlenormen<br />

hebben wij controlewerkzaamheden<br />

uitgevoerd ter verkrijging van<br />

controle-informatie over de in de<br />

jaarrekening opgenomen bedragen<br />

en toelichtingen. De keuze van deze<br />

controlewerkzaamheden hangt af van<br />

onze beoordeling alsook van onze<br />

inschatting van het risico dat de jaarrekening<br />

afwijkingen van materieel<br />

belang bevat als gevolg van fraude of<br />

het maken van fouten.<br />

Bij het maken van onze risicoinschatting<br />

houden wij rekening met<br />

de bestaande interne controle van de<br />

vennootschap met betrekking tot het<br />

opstellen en de getrouwe weergave<br />

van de jaarrekening ten einde in de<br />

gegeven omstandigheden de gepaste<br />

werkzaamheden te bepalen,<br />

maar niet om een oordeel te geven<br />

over de effectiviteit van de interne<br />

controle van de vennootschap. Wij<br />

hebben tevens de gegrondheid van<br />

de waarderingsregels, de redelijkheid<br />

van de betekenisvolle boekhoudkundige<br />

schattingen gemaakt door<br />

de vennootschap, alsook de voorstelling<br />

van de jaarrekening, als geheel<br />

beoordeeld. Ten slotte hebben wij van<br />

de raad van bestuur en van de verantwoordelijken<br />

van de vennootschap de<br />

voor onze controlewerkzaamheden<br />

vereiste ophelderingen en inlichtingen<br />

verkregen. Wij zijn van mening dat de<br />

door ons verkregen controle-informatie<br />

een redelijke basis vormt voor het<br />

uitbrengen van ons oordeel.<br />

Oordeel<br />

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening<br />

afgesloten op 31 december <strong>2011</strong><br />

een getrouw beeld van het vermogen,<br />

de financiële toestand en de resultaten<br />

van de vennootschap, overeenkomstig<br />

het in België van toepassing zijnde<br />

boekhoudkundig referentiestelsel.<br />

Bijkomende vermeldingen<br />

Het opstellen en de inhoud van het<br />

jaarverslag, alsook het naleven door<br />

de vennootschap van het Wetboek<br />

van vennootschappen en van de statuten,<br />

vallen onder de verantwoordelijkheid<br />

van de raad van bestuur<br />

Het is onze verantwoordelijkheid om<br />

in ons verslag de volgende bijkomende<br />

vermeldingen op te nemen die niet<br />

van aard zijn om de draagwijdte van<br />

onze verklaring over de jaarrekening te<br />

wijzigen:<br />

Het jaarverslag behandelt de door<br />

de wet vereiste inlichtingen en stemt<br />

overeen met de jaarrekening. Wij<br />

kunnen ons echter niet uitspreken<br />

over de beschrijving van de voornaamste<br />

risico’s en onzekerheden<br />

waarmee de vennootschap wordt<br />

geconfronteerd, alsook van haar<br />

positie, haar voorzienbare evolutie<br />

of de aanmerkelijke invloed van<br />

bepaalde feiten op haar toekomstige<br />

ontwikkeling. Wij kunnen evenwel<br />

bevestigen dat de verstrekte gegevens<br />

geen onmiskenbare inconsistenties<br />

vertonen met de informatie<br />

waarover wij beschikken in het kader<br />

van ons mandaat.<br />

Onverminderd formele aspecten van<br />

ondergeschikt belang, werd de boekhouding<br />

gevoerd overeenkomstig<br />

de in België van toepassing zijnde<br />

wettelijke en bestuursrechtelijke<br />

voorschriften.<br />

Wij dienen u geen verrichtingen of<br />

beslissingen mede te delen die in<br />

overtreding met de statuten of het<br />

Wetboek van vennootschappen zijn<br />

gedaan of genomen. De verwerking<br />

van het resultaat die aan de algemene<br />

vergadering wordt voorgesteld,<br />

stemt overeen met de wettelijke en<br />

statutaire bepalingen en met de bepalingen<br />

van de beheersovereenkomst<br />

zoals toegelicht in de waarderingsregels.<br />

Diegem, 23 maart 2012<br />

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba<br />

Commissaris<br />

vertegenwoordigd door<br />

Jan De Luyck<br />

Vennoot<br />

Ref: 12JDU0076<br />

Han Wevers<br />

Vennoot<br />

15


2. Toelichting<br />

bij de Financiële Resultaten<br />

Statutair resultaat<br />

Jaarrekening<br />

De statutaire jaarrekening sluit af met<br />

een tekort van 0,4 miljoen euro.<br />

De omzet is ten opzichte van 2010 met<br />

3,5% (15,1 miljoen euro) gedaald.<br />

<br />

<br />

<br />

Binnen de omzet daalt de overheidsfinanciering<br />

1 met 19,9 miljoen<br />

euro:<br />

- De basisdotatie <strong>2011</strong> bedraagt<br />

275,1 miljoen euro, wat<br />

11,3 miljoen euro lager ligt dan<br />

het niveau van 2010.<br />

- Er werd in <strong>2011</strong> een beroep gedaan<br />

op de knipperlichtprocedure,<br />

voorzien in artikel 37 van de<br />

beheersovereenkomst, voor een<br />

bedrag van 2,9 miljoen euro. In<br />

2010 was dit 3,9 miljoen euro.<br />

- De dotatie voor innovatie stijgt<br />

met 1,7 miljoen euro t.o.v. 2010.<br />

- In 2010 werd parallel met de<br />

provisie voor de loonkost van<br />

de overgedragen vakantiedagen<br />

een vordering op de Vlaamse<br />

overheid geboekt (4,3 miljoen<br />

euro). De provisie werd in <strong>2011</strong><br />

teruggenomen, en parallel werd<br />

ook de vordering tegen geboekt.<br />

De opbrengsten uit radioreclame<br />

stijgen met 2,4 miljoen euro of<br />

7%, wat de lagere compensatie<br />

vanwege de Vlaamse overheid uit<br />

de toepassing van de knipperlichtprocedure<br />

verklaart.<br />

De ontvangsten uit sponsoring<br />

dalen met 4%, en dit voornamelijk<br />

bij de radio- en TV-sponsoring.<br />

De boodschappen van algemeen<br />

nut stijgen met 14%.<br />

<br />

De inkomsten uit overeenkomsten<br />

met distributeurs stijgen met 5%<br />

ten opzichte van 2010.<br />

De voorraad eigen producties stijgt<br />

in <strong>2011</strong> met 0,9 miljoen euro. In<br />

2010 was er een voorraaddaling<br />

van 2,8 miljoen euro bij de eigen<br />

producties.<br />

De andere bedrijfsopbrengsten dalen<br />

met 17 miljoen euro ten opzichte van<br />

2010. In 2010 werden 14,7 miljoen<br />

euro inkomsten geboekt als gevolg<br />

van de toewijzing van de digitale<br />

frequenties aan Norkring België en<br />

de verwerving van de eerste nieuwe<br />

klantencontracten door Norkring<br />

België.<br />

De bedrijfskosten 2 dalen globaal met<br />

31,4 miljoen euro (-6,9%) ten opzichte<br />

van 2010.<br />

<br />

<br />

Het verbruik uit voorraad daalt<br />

met 10,6 miljoen euro. In 2010<br />

was er een hoger verbruik van<br />

sportrechten (o.a. het WK voetbal<br />

en de uitzendingen rond de<br />

Belgische voetbalcompetitie voor<br />

het volledige jaar). In <strong>2011</strong> was<br />

het verbruik van rechten voor de<br />

Belgisch voetbalcompetitie beperkt<br />

tot het voorjaar.<br />

De post ‘diensten en diverse<br />

goederen’ daalt met 9,3 miljoen<br />

euro of -4,5 % ten opzichte van<br />

2010. Ook in 2010 daalden deze<br />

uitgaven reeds met 7,7% ten<br />

opzichte van 2009, en in <strong>2011</strong><br />

zet deze trend zich verder. Dit is<br />

vooral een gevolg van de efficiency<br />

oefening en de uitvoering van<br />

het besparingsplan opgenomen<br />

in de meerjarenplannen 2009-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>2011</strong> en 2010-2012. Verschillende<br />

uitgavenposten daalden<br />

ten opzichte van 2010: uitzendrechten<br />

productie huizen, inbreng<br />

in producties, huur studio’s en<br />

productie middelen, auteursrechten,<br />

dienstverleningen.<br />

De personeelskosten dalen met<br />

8,5 miljoen euro (-4,5 %). Deze<br />

daling is het gevolg van de terugname<br />

van de provisie aangelegd<br />

in 2010 voor de loonkost van de<br />

overgedragen vakantiedagen.<br />

Abstractie gemaakt van deze<br />

beweging blijven de personeelsuitgaven<br />

constant t.o.v. het vorige<br />

jaar. Enerzijds dalen de uitgaven<br />

omwille van de geplande personeelsafslanking,<br />

en anderzijds zijn<br />

er stijgende loonkosten omwille<br />

van indexverhogingen en SAC- en<br />

baremaverhogingen.<br />

De afschrijvingen en waardeverminderingen<br />

liggen 2,6 miljoen<br />

euro lager dan vorig jaar. Er werd<br />

in 2010 een waardevermindering<br />

aangelegd voor het Amerikaans<br />

Theater, naar aanleiding van de<br />

geplande verhuis naar Leuven.<br />

De voorzieningen dalen met<br />

20,2 miljoen euro. In 2010 werd<br />

in het kader van de geplande<br />

personeelsafslanking een provisie<br />

aangelegd voor de financiering van<br />

de herstructureringskost, en deze<br />

provisie wordt nu en in de volgende<br />

jaren geleidelijk aangewend.<br />

De ‘andere bedrijfskosten’ stijgen<br />

met 19,6 miljoen euro, doordat er<br />

in 2010 een terugname werd geboekt<br />

van de aangelegde voorziening<br />

voor onroerende voorheffing<br />

op de gebouwen van het Omroepcentrum.<br />

1 In <strong>2011</strong> bedraagt de overheidsfinanciering verrekend in de ‘omzet’ 277,8 miljoen euro. Daarnaast werd<br />

nog overheidsfinanciering geboekt in de rubriek ‘financiële opbrengsten’ (1 miljoen euro kapitaalsubsidies)<br />

en in de rubriek ‘andere bedrijfsopbrengsten’ (voor het VOK 2 miljoen euro, en voor andere<br />

subsidies 75.000 euro).<br />

2 Na verrekening van de correctie van de belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen.<br />

16


in 1.000 euro<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Bedrijfsresultaat -1.299 -4.264<br />

Kapitaalsubsidie -961 -1.453<br />

Niet kasstromen 18.525 41.296<br />

Bewegingen voorraden, vorderingen, schulden -31.739 -13.367<br />

Netto operationele cashflow -15.474 22.212<br />

Financieringstabel<br />

Netto operationele cashflow -15.474 22.212<br />

Verbonden Ondernemingen 0 4.561<br />

Netto cashflow uit financieringsactiviteiten 6.782 174<br />

Netto cashflow uit investeringen -16.509 -19.937<br />

Kas-bewegingen in het boekjaar -25.201 7.010<br />

Kasstroomtabel<br />

De netto bedrijfskasstroom of operationele<br />

cashflow bedroeg in <strong>2011</strong><br />

-15,5 miljoen euro.<br />

De investeringsuitgaven bedroegen<br />

16,5 miljoen euro. De belangrijkste<br />

investeringen waren de vernieuwingen<br />

van productie-infrastructuur<br />

(Master Control Room, Radio 2<br />

Vlaams-Brabant, Reportagewagen<br />

M1, Opslagcapaciteit PostProductie<br />

en migratie Intercom3), werkbladapplicatie<br />

en de verdere uitrol van<br />

ERP 3, de verbetering van onlinediensten<br />

(Muziekbeheer, Mediaplatform<br />

en GMII storage), crossmediale<br />

contributie, aanpassingen van de<br />

vaste installaties (back-up net en<br />

migratie clima) en de draaibare parabolen.<br />

De cashflow uit verbonden ondernemingen<br />

in 2010 heeft te maken<br />

met de verkoop van de participatie in<br />

Norkring België. De cash-flow uit financieringsactiviteiten<br />

heeft te maken<br />

met de negatieve CFO-positie in <strong>2011</strong><br />

omdat een belangrijk deel van de<br />

dotatie van <strong>2011</strong> nog niet ontvangen<br />

was op 31/12/<strong>2011</strong>.<br />

Per saldo is de kaspositie ten opzichte<br />

van 2010 gedaald met 25,2 miljoen<br />

euro. Voornaamste oorzaak van de<br />

daling is het feit dat de nog te ontvangen<br />

dotatie in de balans van <strong>2011</strong><br />

62,9 miljoen euro bedroeg, terwijl<br />

dit in 2010 slechts 27,7 miljoen euro<br />

was. De ‘nog te ontvangen dotatie’<br />

buiten beschouwing gelaten, is er een<br />

stijging van de liquiditeits positie.<br />

Uitvoering<br />

Beheersovereenkomst<br />

1. Financieel plan <strong>2011</strong><br />

Het financieel plan van de beheersovereenkomst<br />

is opgesteld conform<br />

de aanrekeningregels van de bedrijfseconomische<br />

resultatenrekening.<br />

In vergelijking met de beheersovereenkomst<br />

liggen de opbrengsten<br />

62 miljoen euro lager. Dit is te<br />

verklaren door lagere ontvangsten uit<br />

de overheidsfinanciering (-19,2 miljoen<br />

euro), uit de advertentiemarkt<br />

(-18 miljoen euro) en uit de contracten<br />

met distributeurs (-21 miljoen<br />

euro).<br />

De opbrengsten liggen in totaal<br />

0,9 miljoen euro lager dan het gewijzigd<br />

ondernemingsplan. Oorzaak is<br />

de terugname van de vervroegd in<br />

opbrengst genomen dotatie voor de<br />

financiering van de loonkost van de<br />

overgedragen vakantiedagen. Naar<br />

resultaat toe is dit een nuloperatie,<br />

vermits langs de kostenkant de voorziening<br />

werd teruggenomen.<br />

De opbrengsten uit radioreclame<br />

bedragen 38 miljoen euro en liggen<br />

2,9 miljoen euro onder de voorziene<br />

minimumgrens uit de beheersovereenkomst.<br />

De door de overheid gegarandeerde<br />

omzet van 40,9 miljoen<br />

euro werd niet gehaald, en de knipperlichtprocedure<br />

werd in werking gesteld.<br />

Wel stijgen de ontvangsten uit<br />

radioreclame in <strong>2011</strong> met 2,4 miljoen<br />

ten opzichte van 2010.<br />

De opbrengsten uit tv-sponsoring,<br />

waarin ook de sponsoring alliantiepartners<br />

is vervat, bedragen 9,7<br />

miljoen euro en liggen onder de maximumgrens<br />

van 10 miljoen euro voorzien<br />

in de beheersovereenkomst. De<br />

opbrengsten uit alliantiesponsoring<br />

televisie bedragen 4.512.000 € en<br />

liggen 12.000 € boven de maximumgrens.<br />

Dit bedrag werd in mindering<br />

gebracht bij de aanvraag van extra<br />

dotatie uit de knipperlichtprocedure<br />

voor radioreclame.<br />

De totale kosten bedragen<br />

414,9 miljoen euro in <strong>2011</strong>.<br />

In vergelijking met het gewijzigd<br />

ondernemingsplan liggen de<br />

werkelijke kosten voor de publieke<br />

opdracht 5,4 miljoen euro lager dan<br />

gepland. 4,3 miljoen euro wordt<br />

verklaard door de hogervermelde<br />

terugname van de provisie voor<br />

de loonkost van de overgedragen<br />

vakantiedagen.<br />

Voor het TOM project werden er<br />

0,9 miljoen euro afschrijvingen<br />

geboekt. Tenslotte werden er voor<br />

Innovatie (exclusief ASP) 4,3 miljoen<br />

euro kosten gemaakt, en voor de<br />

digitalisering van het archief (project<br />

DIVA) 2,1 miljoen euro.<br />

17


Beheersovereenkomst<br />

Ondernemingsplan<br />

Gewijzigd<br />

budget<br />

Uitvoering<br />

<strong>2011</strong><br />

Variantie t.o.v.<br />

Beheersovereenkomst<br />

in 1.000 euro<br />

Variantie t.o.v.<br />

Gewijzigd<br />

budget<br />

Opbrengsten<br />

I Overheidsfinanciering<br />

Overheidsfinanciering voor de inhoudelijke publieke opdracht 293.300 275.195 275.195 270.434 -22.866 -4.761<br />

Dotatie Knipperlichtprocedure 0 4.557 4.557 2.878 +2.878 -1.679<br />

Overheidsfinanciering Innovatie Medialab 4.126 4.467 4.467 4.459 +333 -8<br />

In opbrengst genomen kapitaalsubsidies 0 0 0 981 +981 +981<br />

Andere subsidies 0 60 60 75 +75 +15<br />

Dotatie Brussels Philharmonic 2.667 2.667 2.667 2.027 -640 -640<br />

Subtotaal overheidsfinanciering 300.093 286.946 286.946 280.854 -19.239 -6.092<br />

II Opbrengsten uit de advertentiemarkt<br />

Radioreclame 45.894 36.225 36.225 38.028 -7.866 +1.803<br />

TV-sponsoring 10.000 9.507 9.507 9.741 -259 +234<br />

Andere opbrengsten 25.622 14.359 14.359 15.773 -9.849 +1.414<br />

Subtotaal opbrengsten uit de advertentiemarkt 81.516 60.091 60.091 63.542 -17.974 +3.451<br />

III Exploitatie van het VRT-aanbod<br />

Overeenkomsten met distributeurs 42.777 16.763 18.983 21.754 -21.023 +2.771<br />

Ruil (1) 28.590 32.800 32.800 29.380 +790 -3.420<br />

Andere opbrengsten 15.458 8.539 8.639 12.261 -3.197 +3.622<br />

Verkoop onroerende goederen 0 3.300 3.300 0 0 -3.300<br />

Subtotaal exploitatie van het VRT-aanbod 86.825 61.402 63.722 63.395 -23.430 -326<br />

IV Exploitatie uit afgeleiden van het VRT-aanbod (2) 8.080 4.227 4.227 5.410 -2.670 +1.183<br />

V Andere opbrengsten (3) 0 440 440 1.351 +1.351 +911<br />

Totaal Opbrengsten 476.514 413.106 415.426 414.552 -61.962 -874<br />

Kosten<br />

I Publieke opdracht<br />

Exploitatie 254.009 214.462 214.759 213.573 +40.436 +1.185<br />

Operationele personeelskost 215.061 171.625 173.228 168.779 +46.282 +4.449<br />

Afschrijvingen & waardeverminderingen vaste activa 29.571 21.449 21.369 20.256 +9.315 +1.113<br />

Efficiency-verbetering -25.930 0 0 0 -25.930 0<br />

Herstructureringskost<br />

- personeelskost 89 5.118 5.118 5.931 -5.842 -813<br />

- terugname voorzieningen -79 -4.679 -4.679 -4.890 +4.811 +211<br />

- nieuwe voorziening 0 0 500 1.199 -1.199 -699<br />

Subtotaal publieke opdracht 472.721 407.975 410.295 404.849 67.872 5.446<br />

II TOM<br />

Exploitatie 1.055 0 0 6 +1.049 -6<br />

Personeel 177 0 0 0 +177 0<br />

Afschrijvingen 3.119 935 935 935 +2.184 0<br />

Intresten 1.560 0 0 0 +1.560 0<br />

Subtotaal TOM 5.911 935 935 941 +4.970 -6<br />

III Innovatie<br />

ASP<br />

Afschrijvingen 0 0 0 753 -753 -753<br />

Subtotaal innovatie ASP 0 0 0 753 -753 -753<br />

Medialab<br />

Exploitatie 1.772 2.402 2.402 2.253 -481 +149<br />

Personeel 2.354 1.868 1.868 1.797 +557 +71<br />

Afschrijvingen 0 0 0 210 -210 -210<br />

Subtotaal innovatie Medialab 4.126 4.270 4.270 4.260 -134 +10<br />

IV Diva<br />

Exploitatie 0 520 520 469 -469 +51<br />

Personeel 0 1.621 1.621 1.559 -1.559 +62<br />

Afschrijvingen 0 59 59 60 -60 -1<br />

Subtotaal DIVA 0 2.200 2.200 2.089 -2.089 +111<br />

V VOK personeel 2.667 2.667 2.667 2.027 +640 +640<br />

Totaal kosten 485.425 418.047 420.367 414.918 +70.507 +5.448<br />

18<br />

Resultaat -8.911 -4.941 -4.941 -366 +8.545 +4.575<br />

Aanwending/Toevoeging reserve Publieke Opdracht 3.000 5.303 5.303 -2.225 -5.225 -7.528<br />

Aanwending reserve Medialab 0 -197 -197 -438 -438 -241<br />

Toevoeging aan reserve DIVA 0 -1.100 -1.100 2.089 +2.089 +3.189<br />

Overdracht verlies TOM -5.911 -935 -935 -941 4.970 -6<br />

(1) inclusief facilitaire toelevering en alle ruilcontracten, op uitzondering van de contracten ‘aftiteling, prijzen en productplacement’. Deze laatst categorie werd onder de ‘andere<br />

opbrengsten’ van punt III verrekend.<br />

(2) netto-opbrengsten van Line Extensions, conform de opmaak van de beheersovereenkomst: royalties + resultaat<br />

(3) voorraadwijzigingen eigen programma’s en recuperatie kosten voetbal


in 1.000 euro<br />

Plan <strong>2011</strong><br />

Publieke<br />

Line Onderzoek<br />

TOM Digitale Totaal<br />

Opdracht Extensions en Innovatie<br />

Initiatieven<br />

Resultaat -5.916 613 197 -935 1.100 -4.941<br />

Resultaatverwerking<br />

- onttrekking/toevoeging aan de reserves -5.916 613 -5.303<br />

- toevoeging aan de reserve O&I 197 197<br />

- toevoeging aan de reserve verkoop onroerende activa 1.100 1.100<br />

- overdracht verlies TOM -935 -935<br />

in 1.000 euro<br />

Werkelijk <strong>2011</strong><br />

Publieke<br />

Line Onderzoek<br />

TOM Digitale Totaal<br />

Opdracht Extensions en Innovatie<br />

Initiatieven<br />

Resultaat 931 1.294 438 -941 -2.089 -367<br />

Resultaatverwerking<br />

- toevoeging aan de reserves 931 1.294 2.225<br />

- toevoeging aan de reserve O&I 438 438<br />

- onttrekking aan de reserve verkoop onroerende activa -2.089 -2.089<br />

- overdracht verlies TOM -941 -941<br />

2. Financiële resultaten en<br />

resultaatverwerking<br />

In het ondernemingsplan <strong>2011</strong> was<br />

er voor de publieke opdracht een<br />

tekort van 5,9 miljoen euro gebudgetteerd,<br />

volledig gefinancierd door<br />

de aanwending van een deel van de<br />

beschikbare reserve. Het werkelijk<br />

resultaat van de publieke opdracht<br />

geeft voor <strong>2011</strong> een overschot van<br />

0,9 miljoen euro, wat 6,8 miljoen<br />

euro gunstiger is dan voorzien. Voor<br />

de activiteiten van Line Extensions<br />

is er een overschot van 1,3 miljoen<br />

euro. In de beheersovereenkomst is<br />

voorzien dat de winst van de commerciële<br />

activiteiten dient ter financiering<br />

van de publieke opdracht. Per saldo<br />

werd er in <strong>2011</strong> een overschot van<br />

2,2 miljoen euro toegevoegd aan de<br />

beschikbare reserve voor de publieke<br />

opdracht.<br />

Onderzoek & Innovatie sloot het<br />

boekjaar <strong>2011</strong> af met een overschot<br />

van 0,4 miljoen euro. Dat overschot<br />

werd bij de resultaatverwerking toegevoegd<br />

aan een afzonderlijke reserve<br />

voor Onderzoek en Innovatie. Per<br />

eind <strong>2011</strong> bedraagt de opgebouwde<br />

reserve voor innovatiedoeleinden na<br />

resultaatverwerking 1,5 miljoen euro.<br />

Voor het renovatieproject van het<br />

omroepcentrum (TOM project) werden<br />

0,9 miljoen euro kosten geboekt.<br />

Samen met het overgedragen verlies<br />

van 2007 tot 2010 (8,2 miljoen euro)<br />

bedraagt het tekort over de volledige<br />

duur van de beheersovereenkomst<br />

9,1 miljoen euro. Dit deficit wordt in<br />

<strong>2011</strong> aangezuiverd via de afzonderlijke<br />

reserve ‘verkoop van onroerende<br />

activa’.<br />

De kosten voor de digitalisering van<br />

het archief (DIVA project) bedragen<br />

in <strong>2011</strong> 2,1 miljoen euro, en worden<br />

eveneens aangezuiverd via het<br />

reservefonds ‘verkoop van onroerende<br />

activa’.<br />

Eind <strong>2011</strong> bedraagt het reservefonds<br />

‘verkoop onroerende activa’ na de<br />

resultaatverwerking voor het TOM<br />

project en het DIVA project 0,8 miljoen<br />

euro.<br />

3. Aanwending van de<br />

beschikbare reserve<br />

Bij de start van de beheersovereenkomst<br />

2007-<strong>2011</strong> bedroeg de<br />

beschikbare reserve in de jaarrekening<br />

55 miljoen euro. In de beheersovereenkomst<br />

is voorzien dat de VRT deze<br />

reserve in de loop van de periode van<br />

2007 tot en met <strong>2011</strong> volledig zal<br />

aanwenden.<br />

Bij de resultaatverwerking van het<br />

boekjaar <strong>2011</strong> wordt 2,2 miljoen euro<br />

aan de reserve toegevoegd. Rekening<br />

houdend met de aanwendingen van<br />

de reserve in 2007 tot 2010 (cumulatief<br />

21,3 miljoen euro), bedraagt de<br />

beschikbare reserve voor de publieke<br />

opdracht eind <strong>2011</strong> nog 35,9 miljoen<br />

euro.<br />

19


4. Uitvoering van het<br />

besparingstraject<br />

In het financieel plan van de Beheersovereenkomst<br />

2007-<strong>2011</strong> is voorzien<br />

dat de VRT haar kostenstructuur (met<br />

9,1 miljoen euro) moet reduceren<br />

en tegelijkertijd een progressieve<br />

efficiëntieverbetering (oplopend tot<br />

25,9 miljoen euro) moet realiseren.<br />

De financiële performantiemaat staven<br />

opgenomen in de Beheersovereenkomst<br />

2007-<strong>2011</strong> stellen dat de<br />

vrijwaring van een gezonde financiële<br />

positie voor de VRT noodzakelijk is.<br />

Voor de duur van de Beheersovereenkomst<br />

2007-<strong>2011</strong> mag het gecumuleerd<br />

tekort voor de uitvoering<br />

van de publieke opdracht maximaal<br />

55 miljoen euro bedragen en het<br />

gecumuleerd tekort voor de toegevoegde<br />

opdracht TOM mag maximaal<br />

27 miljoen euro bedragen. <strong>2011</strong> moet<br />

afgesloten worden met een beheersbaar<br />

deficit en de VRT dient naar<br />

een structureel evenwicht in 2012 te<br />

streven.<br />

In <strong>2011</strong> moest volgens het financieel<br />

plan van de Beheersovereenkomst een<br />

bedrag van 35 miljoen euro bespaard<br />

worden. In de loop van de beheersovereenkomst<br />

zijn er evenwel twee<br />

factoren bijgekomen die de VRT verplichtten<br />

meer te besparen. Vooreerst<br />

werd de omroep geconfronteerd met<br />

een blijvende negatieve trend inzake<br />

de eigen opbrengsten. Daarnaast<br />

werd de overheidsfinanciering in<br />

<strong>2011</strong> met 32 miljoen euro teruggeschroefd<br />

3 .<br />

De VRT was dus genoodzaakt om<br />

haar besparingstraject te versnellen.<br />

Uiteindelijk is zij er in geslaagd<br />

om in <strong>2011</strong> voor 102,2 miljoen euro<br />

recurrente kosten te schrappen. Dat<br />

is 67,2 miljoen euro beter dan initieel<br />

gepland in de Beheersovereenkomst<br />

2007-<strong>2011</strong>.<br />

Ook in de jaren 2007-2010 werd<br />

meer in de kosten gesnoeid dan in<br />

de beheersovereenkomst voorzien.<br />

Dit blijkt duidelijk uit de volgende<br />

grafiek:<br />

in mio. euro<br />

110<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

11,4<br />

BHO: opgelegde efficiëntie / kostenreductie<br />

MJP 2009-<strong>2011</strong><br />

MJP 2010-2012<br />

reële efficiëntie / kostenreductie<br />

18,9<br />

13,6<br />

22,2<br />

2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

5. Aankoop<br />

In <strong>2011</strong> werd het derde deel van het<br />

aankoopmeerjarenplan uitgevoerd. De<br />

decentrale aankoopstructuur met aankooppartners<br />

in de verschillende directies<br />

zorgde ervoor dat de doelstellingen<br />

uit het aankoopmeerjarenplan<br />

werden gerealiseerd: enerzijds het<br />

behalen van de vooropgestelde besparingen<br />

en het afsluiten van raamovereenkomsten<br />

en anderzijds de verdere<br />

uitrol van de aankoop-webtool en het<br />

activeren van contracten en online<br />

catalogi.<br />

In het meerjarenplan werd voor <strong>2011</strong><br />

een besparingspotentieel vooropgesteld<br />

van 3,3 miljoen euro. De<br />

gerealiseerde besparing <strong>2011</strong> was<br />

3,4 miljoen euro. Bij het realiseren<br />

van besparingen moet er wel mee<br />

rekening worden gehouden dat VRT<br />

gehouden is aan de toepassing van de<br />

wetgeving overheidsopdrachten in de<br />

klassieke sector.<br />

In <strong>2011</strong> werden ook nieuwe raamovereenkomsten<br />

afgesloten wat het<br />

totaal aantal lopende actieve raamovereenkomsten<br />

op 165 brengt.<br />

Efficiëntie<br />

32,0<br />

18,1<br />

39,8<br />

52,8<br />

47,5<br />

42,3<br />

25,8<br />

100,6 102,2<br />

58,6<br />

35,0<br />

Het bestellen op die raamovereenkomsten<br />

verloopt via de aankoopwebtool<br />

waarin vorig jaar 33 online<br />

catalogi geactiveerd werden. De<br />

afgesloten raamovereenkomsten worden<br />

geleidelijk geactiveerd zodat het<br />

mogelijk wordt hierop te bestellen en<br />

te zorgen voor een betere monitoring<br />

van het contract en de prestaties van<br />

de leveranciers.<br />

3 De gewijzigde financiële afspraken werden geformaliseerd in een addendum<br />

op de beheersovereenkomst, ondertekend op 17 december 2010<br />

20


3. Analyse van de<br />

opbrengsten en kosten<br />

1. Transparantieverklaring<br />

De VRT voert voor de Vlaamse<br />

Gemeenschap de openbare omroepopdracht<br />

uit. Zij krijgt hiervoor krachtens<br />

de beheersovereenkomst een<br />

basis enveloppe aan financiële middelen.<br />

De VRT wil over de bestedingen<br />

van deze overheidsmiddelen, de<br />

uitvoering van haar opdracht en de<br />

realisatie van de performantiemaatstaven<br />

zo transparant mogelijk zijn.<br />

De VRT geeft met de publicatie van de<br />

financiële informatie in dit jaarverslag<br />

de informatie vrij die ze kan en mag<br />

bekendmaken. Het verstrekken van<br />

nog meer gedetailleerde gegevens is<br />

niet opportuun omdat zij vertrouwelijke<br />

of bedrijfsgevoelige informatie<br />

publiek zou moeten maken. De VRT<br />

werkt immers in een sterk concurrentiële<br />

markt. Daartegenover staat<br />

evenwel dat het VRT-management<br />

door tal van organen gecontroleerd<br />

wordt en dit op verschillende niveaus.<br />

Deze controleorganen brengen<br />

verslag uit over hun bevindingen aan<br />

de Raad van Bestuur, de Vlaamse<br />

regering en het Vlaams parlement.<br />

Het VRT-management geeft aan<br />

elk controleorgaan de meest ruime<br />

informatie die dat orgaan nodig heeft<br />

om haar toezicht te kunnen uitvoeren.<br />

De leidende principes van het<br />

toezicht zijn vastgelegd in het Charter<br />

van Deugdelijk Bestuur van VRT.<br />

Vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige<br />

documenten en informatie kunnen<br />

worden opgevraagd door het Rekenhof,<br />

de Gemeenschapsafgevaardigde,<br />

het Auditcomité, de Interne Audit<br />

van de Vlaamse Gemeenschap en de<br />

Commissaris-revisor.<br />

De transparantie situeert zich op twee<br />

domeinen:<br />

1 De VRT wil via haar analytische<br />

boekhouding publieke verantwoording<br />

afleggen over de ter beschikking<br />

gestelde middelen en hun<br />

bestedingen.<br />

- 1 Voor de opbrengsten wordt<br />

informatie verstrekt per financieringsbron.<br />

De VRT onderscheidt<br />

in de beheersovereenkomst<br />

2007-<strong>2011</strong> vier financieringspijlers:<br />

de overheidsfinanciering,<br />

de opbrengsten uit de advertentiemarkt,<br />

de opbrengsten uit<br />

exploitatie van het publiek VRTaanbod<br />

en de opbrengsten uit<br />

afgeleiden van het VRT-aanbod.<br />

- 2 De kosten worden in eerste<br />

instantie ingedeeld naargelang<br />

het programma-output, ondersteunende<br />

diensten of Line<br />

Extensions betreft.<br />

De kosten van de programmaoutput<br />

worden onderverdeeld<br />

volgens de mediabelevingen<br />

voorzien in de beheersovereenkomst:<br />

de radionetten, de<br />

televisienetten, en de interneten<br />

mobiele toepassingen.<br />

De kosten van Onderzoek<br />

& Innovatie (i.c. het Medialab),<br />

Line Extensions en de<br />

kosten van de ondersteunende<br />

directies worden afzonderlijk<br />

gerapporteerd.<br />

Er wordt voor het uitzendschema<br />

informatie verschaft over de<br />

productiekosten per uitzenduur<br />

en per productiewijze, en over<br />

de kosten per mediagebruiker.<br />

- 3 Tenslotte wordt informatie<br />

verschaft over ‘onderzoek en<br />

innovatie’ en over de voorraden<br />

(sport- en filmrechten en eigen<br />

producties).<br />

<br />

2 De VRT rapporteert in een<br />

afzonderlijk hoofdstuk 4 over het resultaat<br />

van de commerciële activiteiten.<br />

De VRT voert daarvoor een<br />

gescheiden analytische boekhouding<br />

van kosten en opbrengsten.<br />

Deze rapportering wordt opgelegd<br />

door de transparantierichtlijn van<br />

de Europese Commissie. De richtlijn<br />

heeft als algemene principes<br />

dat de overheid de uitvoering van<br />

de publieke opdracht niet mag<br />

oversubsidiëren en dat kruissubsidiëring<br />

van de middelen voor de<br />

publieke opdracht naar de commerciële<br />

activiteiten toe niet mag.<br />

2. Opbrengsten<br />

2.1 Analytische verdeling<br />

opbrengsten – totaal<br />

De opbrengsten van de openbare omroepopdracht<br />

worden gerapporteerd<br />

volgens vier financieringspijlers.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1 Het aandeel van de overheidsfinanciering<br />

in de totale<br />

financiering daalde in <strong>2011</strong> naar<br />

66,9%. In absolute bedragen komt<br />

dit neer op een daling met<br />

22,3 miljoen euro;<br />

2 Het aandeel van de opbrengsten<br />

uit de advertentiemarkt steeg met<br />

1,7% tot 15,1%;<br />

3 Het aandeel van de exploitatie<br />

van het VRT-aanbod daalde met<br />

1,9% tot 15,1%;<br />

4 Het aandeel van de afgeleiden van<br />

het VRT-aanbod steeg met 0,3%.<br />

in mio euro<br />

Financieringspijlers <strong>2011</strong> 2010<br />

1. Overheidsfinanciering 280,9 66,9% 303,2 67,1%<br />

2. Opbrengsten uit de advertentiemarkt 63,5 15,1% 60,5 13,4%<br />

3. Exploitatie van het VRT-aanbod 63,4 15,1% 76,8 17,0%<br />

4. Exploitatie afgeleiden VRT-aanbod* 11,8 2,9% 11,5 2,5%<br />

Subtotaal 419,6 100% 452,0 100%<br />

Recuperatie kosten voetbalcontract 0,4 0,9<br />

Totaal opbrengsten** 420,1 452,9<br />

* bruto opbrengsten van Line Extensions | ** exclusief voorraadwijzigingen<br />

4 Deze rapportering wordt in deel 4 van het hoofdstuk ‘Financieel Beleid’ besproken<br />

(onder de titel ‘netto kosten van de publieke opbracht’)<br />

21


in mio euro<br />

Overheidsfinanciering <strong>2011</strong> 2010<br />

Basisdotatie 275,1 97,9% 286,4 94,5%<br />

Dotatie knipperlichtprocedure 2,9 1,0% 3,9 1,3%<br />

Dotatie Onderzoek & Innovatie 4,5 1,6% 2,7 0,9%<br />

Dotatie Brussels Philharmonic 2,0 0,7% 2,6 0,9%<br />

Andere* -3,7 -1,3% 6,4 2,0%<br />

Overige subsidies 0,1 0,0% 1,2 0,4%<br />

Totaal overheidsfinanciering 280,9 100% 303,2 100%<br />

* kapitaalsubsidies, terugname van vervroegd in opbrengst genomen dotatie voor de provisie vakantiegeld en de weddes van december<br />

De recuperatie van productiekosten<br />

voor de uitzendingen rond de Belgische<br />

voetbalcompetitie werden apart<br />

gerapporteerd, omdat ze geen enkele<br />

bijdrage leveren tot de publieke opdracht<br />

van de VRT.<br />

2.2 Pijler 1:<br />

overheidsfinanciering<br />

De basisdotatie bedraagt 275,1 miljoen<br />

in <strong>2011</strong>, wat 11,3 miljoen euro<br />

lager is dan de dotatie van 2010.<br />

De dotatie uit de knipperlichtprocedure<br />

daalt met 1,0 miljoen euro.<br />

Waar de opbrengsten uit radioreclame<br />

in 2010 3,9 miljoen euro onder de<br />

minimum grens lagen, is dit nog<br />

‘slechts’ 2,9 miljoen euro in <strong>2011</strong> 5 .<br />

Inzake de dotatie voor Onderzoek &<br />

Innovatie was er in 2010 een éénmalige<br />

verlaging van 1 miljoen euro.<br />

De dotatie voor het Brussels Philharmonic<br />

is bedoeld voor de financiering<br />

van de kosten van de statutaire medewerkers<br />

van het Vlaams Omroeporkest<br />

en Kamerkoor. Naar het resultaat<br />

toe is deze ontvangst neutraal<br />

omdat er een gelijk bedrag aan kosten<br />

tegenover staat.<br />

De andere subsidies omvatten de in<br />

opbrengst genomen kapitaalsubsidies<br />

en de gedeeltelijke terugname van de<br />

in opbrengst genomen dotatie voor<br />

de wedden van december en voor<br />

de provisie vakantiegeld. De vervroegd<br />

in opbrengst genomen dotatie<br />

voor het loon van de overgedragen<br />

vakantie dagen werd volledig teruggenomen,<br />

vermits ook de provisie langs<br />

de kostenkant werd teruggenomen.<br />

Vanaf 2010 worden er ook ‘overige<br />

subsidies’ gerapporteerd onder pijler 1<br />

van de opbrengsten. Deze subsidies<br />

5 Inclusief een kleine teruggave van dotatie omdat<br />

de maximumgrens van 4,5 miljoen euro voor de<br />

sponsoring alliantiepartners overschreden werd.<br />

zijn steeds gebaseerd op een subsidiebesluit<br />

van een overheidsinstantie.<br />

Andere samenwerkingsvormen met<br />

overheden blijven – zoals in het verleden<br />

– gerapporteerd onder pijler 3.<br />

Voor <strong>2011</strong> gaat het om subsidies<br />

voor ‘Iedereen klassiek’ (Stad Gent),<br />

‘Te gek’ (Ministerie van de Vlaamse<br />

Gemeenschap, Inspectie welzijn,<br />

volksgezondheid en gezin) en ‘Taaldag’<br />

(Taalunie).<br />

2.3 Pijler 2: opbrengsten uit<br />

de advertentiemarkt<br />

De advertentiemarkt herstelt zich<br />

verder ten opzichte van het crisisjaar<br />

2009, met name vooral bij de radioreclame,<br />

die in <strong>2011</strong> met 2,3 miljoen<br />

euro toeneemt, na in 2010 reeds met<br />

5,6 miljoen euro te zijn toegenomen.<br />

(zie tabel onderaan).<br />

Per net zijn de opbrengsten uit radioreclame<br />

(tabel hieronder):<br />

in mio euro<br />

Radioreclame <strong>2011</strong> 2010<br />

MNM 7,8 20% 8,6 24%<br />

Radio 1 7,4 19% 7,5 21%<br />

Radio 2 9,0 24% 8,7 25%<br />

Studio Brussel 13,8 36% 10,8 30%<br />

Totaal Radioreclame 38,0 35,7<br />

De stijging bij de radioreclame is<br />

helemaal te danken aan de opbrengsten<br />

voor Studio Brussel (+28%<br />

t.o.v. 2010). De opbrengsten bij<br />

Radio 2 stijgen met 3% t.o.v. 2010.<br />

De opbrengsten bij Radio 1 blijven<br />

ongeveer constant, en die bij MNM<br />

zakken met 9%.<br />

In <strong>2011</strong> stijgen de opbrengsten van<br />

de boodschappen van algemeen nut<br />

(+ 1,3 miljoen euro) na in 2010 een<br />

daling te hebben gekend.<br />

De aantrekkingskracht van de radiosponsoring<br />

in de advertentiemarkt<br />

blijft dalen, en dit ten voordele van de<br />

radioreclame, waar men erin slaagt<br />

aantrekkelijke nieuwe producten in<br />

de markt te zetten.<br />

2.4 Pijler 3: opbrengsten uit<br />

exploitatie van het VRT-aanbod<br />

De opbrengsten uit de exploitatie van<br />

het VRT-aanbod dalen van 76,8 miljoen<br />

euro in 2010 naar 63,4 miljoen<br />

euro in <strong>2011</strong> omwille van eenmalige<br />

opbrengsten uit de verzelfstandiging<br />

van het zenderpark in 2010 (zie tabel<br />

op volgende blz.).<br />

Bij de ruil zien we een daling met 1,8<br />

miljoen euro. De ruil kan in volgende<br />

categorieën onderverdeeld worden:<br />

in mio euro<br />

Ruil <strong>2011</strong> 2010<br />

Facilitaire toelevering 1,4 2,2<br />

Mediaruimte 9,2 10,0<br />

Gemengde ruil 18,8 19,0<br />

TV Ruil 3,1 2,5<br />

Radioruil 13,7 14,7<br />

Webruimte 2,0 1,8<br />

Totaal Ruil 29,4 31,2<br />

<br />

<br />

Bij de ‘facilitaire toelevering’ levert<br />

de VRT prestaties aan externe productiehuizen<br />

in het kader van productieovereenkomsten.<br />

De waarde<br />

van de onderaanneming wordt<br />

mee opgenomen in de waarde van<br />

de uitzendrechten. In <strong>2011</strong> is deze<br />

vorm van ruil met 0,8 miljoen euro<br />

gedaald.<br />

De contracten ‘mediaruimte’ zijn<br />

overeenkomsten van VRT met andere<br />

mediagroepen met het oog op<br />

wederzijdse vermeldingen in elkaars<br />

media. Deze ruil is lichtjes gedaald<br />

in <strong>2011</strong> (-0,8 miljoen euro).<br />

in mio euro<br />

Opbrengsten uit de advertentiemarkt <strong>2011</strong> 2010<br />

Radioreclame 38,0 59,8% 35,7 59,0%<br />

Sponsoring TV 9,7 15,3% 10,2 16,9%<br />

Sponsoring radio 2,1 3,3% 2,3 3,8%<br />

Sponsoring evenementiële programma’s 1,6 2,5% 1,7 2,8%<br />

Boodschappen van algemeen nut 10,1 15,8% 8,8 14,6%<br />

Advertentie inkomsten websites 1,4 2,2% 1,1 1,8%<br />

Bestuurdersvergoeding VAR 0,6 0,9% 0,6 1,0%<br />

Teletekst 0,1 0,1% 0,1 0,2%<br />

Totaal opbrengsten uit de advertentiemarkt 63,5 100% 60,5 100%<br />

22


in mio euro<br />

Exploitatie van het VRT-aanbod <strong>2011</strong> 2010<br />

Ruil 29,4 46,3% 31,2 40,6%<br />

Rechten 20,9 33,0% 19,8 25,8%<br />

Verzelfstandiging zenderpark 0,0 0,0% 14,7 19,1%<br />

Institutionele financiering* 3,1 4,9% - -<br />

Samenwerking rond programma's* 0,9 1,4% 2,7 3,5%<br />

Andere** 9,1 14,3% 8,4 10,9%<br />

Totaal exploitatie van het VRT-aanbod 63,4 100% 76,8 100%<br />

* Institutionele financiering zat in 2010 vervat in de samenwerking rond programma’s<br />

** Verkopen porgramma’s, net gemist abonnement, bel- en sms, productplacement, mess, dienstverleningen, andere bedrijfs- en<br />

financiële opbrengsten<br />

<br />

Bij de ‘gemengde ruilen’ worden<br />

spotjes of promotionele aankondigingen<br />

geruild voor o.a. promotionele<br />

aanwezigheid van VRT op<br />

evenementen, levering van data,<br />

levering van hand- en spandiensten<br />

voor een VRT productie, uitzendrechten,<br />

enz.. De gemengde<br />

ruilen blijven stabiel ten opzichte<br />

van 2010.<br />

De ontvangen rechten uit de doorgifte<br />

van het lineair televisie aanbod stijgen<br />

met 1,1 miljoen euro (vnl. rechten<br />

bij Nederlandse distributeurs).<br />

Onder Institutionele financiering in<br />

pijler 3 wordt verstaan de financiering<br />

van bepaalde programma’s rond een<br />

thema of locatie door overheidsinstellingen<br />

of aanverwante instellingen.<br />

Hieronder vallen o.a. de toeristische<br />

federaties, steden, gemeentes, provincies,<br />

de Nationale Loterij,… Een<br />

aantal voorbeelden van institutionele<br />

financiering in <strong>2011</strong> zijn: tussenkomst<br />

van steden voor Villa Van Tilt of De<br />

Intrede van de Sint, samenwerking<br />

met de Nationale Loterij voor Rang 1,<br />

samenwerking met de VLAM voor<br />

Groenland en Dagelijkse Kost, …<br />

in mio euro<br />

Institutionele financiering <strong>2011</strong><br />

Institutionele financiering eigen programma's 3,0<br />

Institutionele financiering Evenementen Line Extensions 0,1<br />

Subtotaal Institutionele financiering bij VRT 3,1<br />

Institutionele financiering bij Productiehuizen 0,4<br />

Totaal Institutionele financiering 3,5<br />

Bij de ‘andere opbrengsten’ zijn er<br />

hogere ontvangsten voor de verkopen<br />

van programma’s. In de ‘andere opbrengsten’<br />

werden ook de opbrengsten<br />

uit productplacement verrekend:<br />

in mio euro<br />

Productplacement <strong>2011</strong> 2010<br />

Financieel Productplacement 0,2 12,3% 0,1 5,0%<br />

Productplacement via ruil 1,4 87,7% 1,9 96,5%<br />

Totaal Productplacement 1,6 100% 2,0 100%<br />

We spreken van productplacement als<br />

een product of dienst te zien is in een<br />

televisieprogramma. Dit kan tegen betaling<br />

(financieel productplacement)<br />

of tegen de levering van goederen<br />

of diensten door een adverteerder<br />

(ruilcontracten met in ruil generiekvermelding<br />

of opname/vermelding in<br />

het programma zelf).<br />

2.5 –Pijler 4: opbrengsten uit<br />

exploitatie van afgeleiden van<br />

het VRT-aanbod<br />

in mio euro<br />

Exploitatie van afgeleiden <strong>2011</strong> 2010<br />

van het VRT-aanbod<br />

Ooit gemist 1,4 1,4<br />

Evenementen 5,6 5,1<br />

Merchandising 4,6 4,8<br />

Publishing 0,2 0,2<br />

Totaal 11,8 11,5<br />

Line Extensions behaalde een omzet<br />

van 11,8 miljoen euro. Hiermee<br />

bezorgde het aan VRT een netto contributie<br />

van 5,4 miljoen euro.<br />

Bij Ooit gemist werd een omzet van<br />

1,4 miljoen euro gerealiseerd. FC De<br />

Kampioenen en Thuis realiseren het<br />

leeuwendeel van die omzet. Vooral<br />

fictie en humor doen het goed.<br />

Uit Evenementen werd een omzet van<br />

5,6 miljoen euro gehaald. De belangrijkste<br />

successen binnen de Evenementen<br />

waren de FC De Kampioenen<br />

tentoonstelling, de Witse speurtocht,<br />

de Thuisdag en de Radio2 Wandeldag<br />

en Radio2 Tuindag.<br />

Binnen de Merchandising divisie werd<br />

een omzet van 4,6 miljoen euro gerealiseerd<br />

met DVD’s, boeken, CD’s en<br />

andere merchandising producten.<br />

De FC De Kampioenen DVD’s blijven<br />

het paradepaardje binnen het DVD<br />

assortiment. Speciale acties werden<br />

opgezet rond de Dubbelleven DVD,<br />

de Duts DVD en Kaatje DVD.<br />

In de dalende CD-markt zijn het<br />

vooral de CD-compilaties van de verschillende<br />

radionetten die het goed<br />

doen. Voorbeelden zijn de MNM big<br />

hits reeks, de Radio 2 Topcollectie en<br />

de Studio Brussel reeksen.<br />

Ook het assortiment van boeken<br />

groeide verder uit gekenmerkt door<br />

het groeiend aantal kinderboeken<br />

(o.a. van Kaatje), een aantal nieuwe<br />

reeksen waaronder de Vertongen en co<br />

stripreeks, de Dubbelleven boeken, De<br />

Flandriens van het veld- en cyclocross<br />

en actuaboeken zoals De Vloek van<br />

Osama. Verder was er de succesvolle<br />

lancering van de Dagelijkse Kost reeks.<br />

Daarnaast werden er binnen de<br />

Merchandising divisie ook nog andere<br />

producten ontwikkeld zoals nieuwe<br />

wieleroutfits voor Sporza en Studio<br />

Brussel, nieuwe Kaatje producten.<br />

De exploitatie van de Publishing<br />

rechten van het VRT muziekrepertoire<br />

bracht 245.000 euro op. Dit repertoire<br />

is heel breed en behelst zowel muziek<br />

van fictie reeksen als van tv- of radiospots.<br />

23


3. Kosten<br />

3.1 Analytische verdeling<br />

kosten – totaal<br />

Via de analytische opsplitsing van<br />

de kosten wordt informatie verschaft<br />

over de verhouding van de kosten van<br />

de programma-output ten opzichte<br />

van de kosten van de ondersteunende<br />

directies en de kosten van Line Extensions.<br />

De kosten van de programmaoutput<br />

worden verder onderverdeeld<br />

per mediabeleving: radio, televisie en<br />

het internet & mobiel aanbod.<br />

In 2010 zaten de kosten voor Onderzoek<br />

en innovatie (Medialab) in<br />

de kost programma-output. Vanaf<br />

<strong>2011</strong> worden zij afzonderlijk gerapporteerd.<br />

Voor de vergelijkbaarheid<br />

werden deze kosten ook in 2010 uit<br />

de kost programma-output gehaald.<br />

in mio euro<br />

Analytische verdeling kosten <strong>2011</strong> 2010<br />

TV 244,9 59,6% 272,0 62,0%<br />

Radio 90,1 21,9% 92,1 21,0%<br />

Internet & Mobiele toepassingen 14,5 3,5% 13,8 3,2%<br />

Kost programma-output 349,5 85,1% 378,0 86,1%<br />

Onderzoek en innovatie 4,3 1,0% 3,6 0,8%<br />

Ondersteunende directies 50,6 12,3% 51,0 11,6%<br />

Line extensions 6,4 1,6% 6,4 1,5%<br />

Subtotaal 410,8 100,0% 439,0 100,0%<br />

Andere 9,6 16,3<br />

Totaal* 420,4 455,3<br />

* Inclusief voorraadwijzigingen<br />

in mio euro<br />

Kosten programma-output Radio <strong>2011</strong> 2010<br />

Radio 1 19,3 21,5% 20,2 21,9%<br />

Radio 2 27,1 30,1% 29,4 31,9%<br />

MNM 12,2 13,6% 12,4 13,4%<br />

StuBru 15,0 16,6% 14,2 15,4%<br />

Klara 13,9 15,4% 13,3 14,4%<br />

RVi 2,5 2,8% 2,7 2,9%<br />

Totaal Radio 90,1 100,0% 92,1 100,0%<br />

De directe en indirecte productiekosten<br />

bedragen 85,1% in <strong>2011</strong>.<br />

De kosten van de programma-output<br />

dalen ten opzichte van 2010 met<br />

28,5 miljoen euro. Deze daling is<br />

enerzijds het resultaat van het besparingsplan<br />

op het aanbod en kan<br />

anderzijds verklaard worden door de<br />

uitzendingen van het WK voetbal in<br />

2010. De kosten van de programmaoutput<br />

worden verder in detail<br />

besproken.<br />

De kosten voor onderzoek en innovatie<br />

stijgen met 0,7 miljoen euro, en het<br />

relatief aandeel bedraagt 1% in <strong>2011</strong>.<br />

De kosten van de ondersteunende directies<br />

6 bedragen 12,3% van de totale<br />

kosten. Globaal dalen de kosten voor<br />

de ondersteunende diensten, maar<br />

stijgt het aandeel in de totale kosten.<br />

De stijging van het relatief aandeel<br />

wordt deels veroorzaakt door het feit<br />

dat het effect van de uitstroommaatregelen<br />

nog niet ten volle resultaat<br />

oplevert in <strong>2011</strong>. Pas in 2012, en<br />

vooral in 2013 zal het effect hiervan<br />

voelbaar zijn. Ook werd er bespaard<br />

op het aanbod en verder zijn er in de<br />

oneven jaren nooit grote sportevenementen<br />

zoals het WK of EK voetbal,<br />

of de Olympische Spelen, waardoor<br />

het relatief aandeel van de ondersteunende<br />

diensten in de oneven jaren<br />

groter is dan in de even jaren.<br />

Het aandeel van de kosten voor de<br />

commerciële activiteiten van Line<br />

Extensions blijft in <strong>2011</strong> ongeveer op<br />

hetzelfde niveau als in 2010.<br />

In de rubriek ‘andere kosten’, worden<br />

kosten ondergebracht zoals de voorzieningen<br />

voor risico’s en kosten, de<br />

waardeverminderingen, de herwaarderingen<br />

einde boekjaar, de belastingen<br />

(kantoorbelasting, onroerende<br />

voorheffing en niet-recupereerbare<br />

BTW), de herstructurerings kosten<br />

en de kosten voor het Brussels<br />

Phil harmonic. Deze kosten worden<br />

afzonderlijk gerapporteerd omdat ze<br />

anders vergelijkingen over de jaren<br />

heen zouden scheeftrekken.<br />

De ‘andere kosten’ dalen ten opzichte<br />

van 2010 met 6,7 miljoen euro, voornamelijk<br />

door de terugname van de<br />

in 2010 aangelegde provisie voor het<br />

loon van de overgedragen vakantiedagen.<br />

De totale kosten van de programmaoutput<br />

bedragen 349,5 miljoen euro<br />

in <strong>2011</strong>. Alle andere kosten samen<br />

bedragen 70,9 miljoen euro. Dit betekent<br />

dat de kost van de programmaoutput<br />

met een toeslag van 20% moet<br />

verhoogd worden om de totale kost<br />

van de VRT te bekomen.<br />

3.2 Analytische verdeling<br />

kosten programma-output<br />

Radio<br />

Bovenstaande tabel geeft de kosten<br />

en het relatief aandeel in de kosten<br />

per radionet.<br />

In de tabel worden de kosten van de<br />

digitale radiostromen bij de bijhorende<br />

netten verrekend, omdat ze<br />

beschouwd worden als verrijking<br />

van de hoofdkanalen. De kosten van<br />

Nieuws+ worden toegevoegd aan<br />

Radio 1, de kosten van MNM Hits bij<br />

MNM en deze van Klara Continuo bij<br />

Klara.<br />

De kostprijs per uur uitzending is voor<br />

de radionetten de volgende:<br />

in euro<br />

Kost per uitzenduur <strong>2011</strong> 2010<br />

Radio 1 2.254 2.349<br />

Radio 2 2.042 2.179<br />

MNM 1.435 1.455<br />

StuBru 1.765 1.672<br />

Klara 1.586 1.515<br />

RVi 443 463<br />

Totaal Radio 1.689 1.717<br />

Als deler werden de netto uren<br />

uitzendingen genomen, dus zonder<br />

reclame per net. Voor RVi werden enkel<br />

de uren van eigen programma’s in<br />

aanmerking genomen, dus exclusief<br />

de uren overname van andere netten.<br />

6 Beleid, HR, Financiën, Aankoop en facilities, IT en Gebouwen.<br />

24


De totale kosten van radio dalen met<br />

2,0 miljoen euro tot 90,1 miljoen<br />

euro in <strong>2011</strong> wat een daling betekent<br />

van ongeveer 2%. Deze daling kan<br />

voornamelijk verklaard worden door<br />

de realisatie van het besparingsplan<br />

op het aanbod.<br />

De daling van de totale kosten en<br />

van de kostprijs per uur van Radio 1<br />

kan verklaard worden door het WK<br />

voetbal in 2010. In vergelijking met<br />

de andere radionetten is Radio 1<br />

het duurste; verklaring hiervoor zijn<br />

de duidingprogramma’s en sportprogramma’s<br />

die enkel op Radio 1<br />

worden uitgezonden.<br />

Ook de kosten bij Radio 2 dalen.<br />

Enkele dure programma’s en formats<br />

werden geschrapt en vervangen door<br />

goedkopere programma’s om het<br />

besparingsplan te kunnen realiseren.<br />

De duurdere kostprijs per uur ten<br />

opzichte van andere netten is verder<br />

te verklaren door de regionale uitzendingen<br />

van Radio 2.<br />

Ook de kosten van MNM dalen als<br />

gevolg van de besparingen op het<br />

aanbod.<br />

De kosten van Studio Brussel stijgen<br />

omdat er in <strong>2011</strong> extra geïnvesteerd<br />

werd in de laatste editie van Music<br />

For Life.<br />

De uitgaven bij Klara stegen omdat<br />

er meer ruilovereenkomsten werden<br />

afgesloten in <strong>2011</strong>.<br />

De kosten van RVi blijven min of<br />

meer constant.<br />

3.3 Analytische verdeling<br />

kosten programma-output TV<br />

De tabel rechtsboven geeft de kosten<br />

en het relatief aandeel in de kosten per<br />

televisienet:<br />

In deze tabel worden de kosten van<br />

de digitale stromen van televisie<br />

(Eén+, Canvas+ en Ketnet+) bij de<br />

bijhorende netten gerapporteerd.<br />

De kosten van televisie dalen met<br />

27,1 miljoen euro tot 244,9 miljoen<br />

euro in <strong>2011</strong>.<br />

De kosten van Eén dalen met 16,1 miljoen<br />

euro. Dit is voornamelijk het<br />

resultaat van het besparingsplan op<br />

het aanbod. Vanaf najaar <strong>2011</strong> wordt<br />

in mio euro<br />

Kosten programma-output TV <strong>2011</strong> 2010<br />

Eén 156,4 69,0% 172,5 63,4%<br />

Canvas 64,7 22,1% 75,0 27,6%<br />

Ketnet 23,8 8,9% 24,5 9,0%<br />

Totaal TV 244,9 100,0% 272,0 100,0%<br />

* Plus kanalen werden bij de hoofdzenders gerekend<br />

Kost per uitzenduur <strong>2011</strong> 2010<br />

Kost per uur<br />

1e uitzending<br />

Kost per uur<br />

(incl.HH)<br />

Kost per uur<br />

1e uitzending<br />

er geen nationale voetbal competitie<br />

meer uitgezonden. Er wordt in <strong>2011</strong><br />

minder en goedkopere entertainment<br />

uitgezonden op vrijdag en vervangen<br />

door programma-aankoop. Ook fictie<br />

wordt afgebouwd: minder Witse en in<br />

het najaar geen nieuwe reeks van FC<br />

De Kampioenen.<br />

Ook de verkiezingen in 2010 kunnen<br />

een deel van de daling van de kosten<br />

van Eén verklaren.<br />

De kosten van Canvas dalen met<br />

10,3 miljoen euro, enerzijds door het<br />

besparingsplan en anderzijds doordat<br />

in 2010 het WK voetbal werd geprogrammeerd.<br />

De uitgaven van Ketnet dalen met<br />

0,7 miljoen euro, voornamelijk<br />

veroorzaakt door het besparingsplan.<br />

Er worden minder nieuwe Studio<br />

100 programma’s uitgezonden en<br />

programma’s worden goedkoper<br />

geproduceerd. Er wordt wel opnieuw<br />

een intern geproduceerde jeugdreeks<br />

uitgezonden nl. Elfenheuvel.<br />

De evolutie van de kostprijs per uur<br />

uitzending televisie wordt voor de<br />

3 netten weergegeven in de tabel<br />

bovenaan.<br />

Voor alle netten daalt de gemiddelde<br />

kostprijs per uur eerste uitzending<br />

voornamelijk door het besparingsplan<br />

op het aanbod. Heel wat programma’s<br />

werden goedkoper geproduceerd en<br />

in bepaalde uitzendslots werden eigen<br />

producties vervangen hebben door<br />

eerste uitzendingen van programmaaankoop.<br />

Onderstaande tabellen geven de<br />

evolutie van de schemakosten per<br />

productiewijze in euro’s en de<br />

evolutie van de uitzenduren per<br />

productiewijze.<br />

in euro<br />

Kost per uur<br />

(incl.HH)<br />

Eén 55.517 34.506 59.754 38.740<br />

Canvas 42.698 29.530 43.647 29.841<br />

Ketnet 32.791 7.193 37.782 8.214<br />

Totaal TV 48.414 24.404 51.769 27.328<br />

Kosten <strong>2011</strong> 2010<br />

IPRO 69% 73%<br />

EPRO 31% 27%<br />

Totaal 100% 100%<br />

Uitzenduren 1 ste uitzending <strong>2011</strong> 2010<br />

IPRO 77% 80%<br />

EPRO 23% 20%<br />

Totaal 100% 100%<br />

IPRO omvat alle intern geproduceerde<br />

programma’s uitgezonden in <strong>2011</strong>.<br />

EPRO’s zijn de programma’s besteld<br />

bij externe productiehuizen.<br />

Het aandeel IPRO neemt af tegenover<br />

het aandeel EPRO. Belangrijkste<br />

reden hiervoor is het WK voetbal<br />

in 2010 en het wegvallen van de<br />

nationale voetbalcompetitie vanaf het<br />

najaar <strong>2011</strong>.<br />

De verhouding IPRO/EPRO in euro<br />

is verschillend van de verhouding in<br />

uren. De eigen producties vertegenwoordigen<br />

69% van de kosten, terwijl<br />

ze 77% van de uren 1ste uitzending<br />

produceren. Verklaring hiervoor zijn<br />

de nieuws- en sportprogramma’s die<br />

een groot aantal uren produceren.<br />

25


3.4 Analytische verdeling<br />

kosten programmaoutput<br />

Internet & Mobiele<br />

toepassingen<br />

Voor internet en mobiel worden de<br />

webplatformen Deredactie.be, Sporza.<br />

be en Cobra.be apart gerapporteerd.<br />

De overige sites en het mobiel aanbod<br />

worden gegroepeerd.<br />

De kosten van internet en mobiele<br />

toepassingen stijgen ten opzichte van<br />

2010 met 0,7 miljoen euro.<br />

De kosten voor Deredactie.be dalen<br />

licht ten opzichte van 2010 o.m. door<br />

de verkiezingen in 2010. De uitgaven<br />

bij Sporza.be dalen in <strong>2011</strong> door het<br />

WK voetbal 2010.<br />

De kost van Cobra.be blijft gelijk. De<br />

kosten van de overige websites en<br />

mobiel stijgen. Er werd extra geïnvesteerd<br />

in Apps en in Mobiel. Ook<br />

de streamingkosten stijgen elk jaar<br />

doordat er steeds meer online naar<br />

het video aanbod wordt gekeken.<br />

in mio euro<br />

Internet & mobiele toepassingen <strong>2011</strong> 2010<br />

De Redactie.be 5,6 41,1% 5,8 42,0%<br />

Sporza.be 2,3 11,2% 2,7 19,6%<br />

Cobra.be 2,2 7,8% 2,2 15,9%<br />

Websites en Mobiel 4,4 39,9% 3,1 22,5%<br />

Totaal internet & mobiele toepassingen 14,5 100,0% 13,8 100,0%<br />

in euro<br />

Kosten per mediagebruiker <strong>2011</strong> 2010<br />

TV 46,7 70% 51,8 71%<br />

Radio 17,2 26% 18,4 25%<br />

Internet & mobiele toepassingen 2,8 4% 2,6 4%<br />

Totale kost* per mediagebruiker 66,7 100% 72,8 100%<br />

Totale overheidsfinanciering per mediagebruiker 44,5 67% 48,5 67%<br />

* Inclusief Toeslag van 20% voor toerekening van de kosten voor onderzoek en innovatie, de commerciële kosten, de kosten van<br />

ondersteunende diensten en andere kosten<br />

3.5 Verdeling kosten per<br />

mediagebruiker<br />

Bovenstaande tabel geeft de kost per<br />

mediagebruiker 7 .<br />

De kost per mediagebruiker daalt van<br />

72,8 euro naar 66,7 euro doordat<br />

de totale kosten van de VRT dalen<br />

met 34,9 miljoen euro en omdat het<br />

aantal mediagebruikers gestegen is<br />

van 6,25 miljoen naar 6,30 miljoen<br />

inwoners.<br />

Van de kost van 66,7 euro in <strong>2011</strong><br />

is er 44,5 euro of 67% gefinancierd<br />

via overheidsdotatie, en 22,2 euro of<br />

33% uit eigen middelen. Het relatief<br />

aandeel van de overheidsdotatie in<br />

de kost per mediagebruiker is gelijk<br />

gebleven met 2010.<br />

3.6 Analyse van kosten voor<br />

Onderzoek en Innovatie<br />

in mio euro<br />

Onderzoek & Innovatie <strong>2011</strong> 2010<br />

Medialab 4,3 3,6<br />

Mediadienstenplatform 0,7 1,2<br />

Totaal Onderzoek & Innovatie 5,0 4,8<br />

In het kader van de Beheersovereenkomst<br />

2007-<strong>2011</strong> werd een afzonderlijke<br />

overeenkomst gesloten met<br />

betrekking tot onderzoek en innovatie.<br />

De gemaakte kosten, ontvangen<br />

dotatie en gerealiseerde eigen opbrengsten<br />

worden opgevolgd via een<br />

aparte, volledig gescheiden business<br />

unit, het VRT-Medialab. De totale kosten<br />

voor het VRT-Medialab bedroegen<br />

in <strong>2011</strong> 4,3 miljoen euro. De stijging<br />

ten opzichte van 2010 kan verklaard<br />

worden door het toegenomen activiteitenniveau<br />

bij het VRT-Medialab,<br />

onder meer dankzij de uitgebreide<br />

samenwerking met het IBBT.<br />

De afschrijvingskosten voor het afgesloten<br />

project ‘mediadienstenplatform’<br />

(beheersovereenkomst 2002-2006)<br />

bedroegen 0,7 miljoen euro. Deze<br />

kosten worden gefinancierd via de<br />

daartoe aangelegde kapitaalsubsidie.<br />

7 Onder het begrip ‘mediagebruikers’ verstaan we het aantal inwoners in Vlaanderen, met name<br />

6,30 miljoen inwoners op 31/12/2010 (bron van dit cijfer: de website van FOD Economie, KMO,<br />

Middenstand en Energie; onder de rubriek: ‘statistieken & cijfers’ bij ‘loop van de bevolking’).<br />

26


4. Voorraden<br />

De totale voorraad van de VRT bedroeg<br />

eind <strong>2011</strong> 75,9 miljoen euro,<br />

en stijgt met 1,1 miljoen euro ten<br />

opzichte van 2010. In de voorraad<br />

zitten sportrechten (26,9 miljoen<br />

euro), filmrechten (12,5 miljoen<br />

euro), eigen producties (33 miljoen<br />

euro), vooruitbetalingen filmrechten<br />

(3,9 miljoen euro), waardeverminderingen<br />

filmrechten (-0,7 miljoen euro)<br />

en een voorraad technisch magazijn<br />

(0,3 miljoen euro).<br />

A. Sportrechten<br />

De voorraad sportrechten daalde in<br />

<strong>2011</strong> met 0,6 miljoen euro. Er werden<br />

voor 9,2 miljoen euro nieuwe contracten<br />

in de voorraad opgenomen,<br />

terwijl er voor 9,8 miljoen euro aan<br />

rechten werd verbruikt.<br />

Belangrijke nieuwe contracten die<br />

in <strong>2011</strong> werden afgesloten zijn de<br />

uitzendrechten voetbal voor het Extra<br />

Time Magazine, het ASO-contract<br />

met o.a. de rechten voor de Ronde<br />

van Frankrijk, de rechten voor de GVA<br />

trofee veldrijden, en de rechten voor<br />

Roland Garros.<br />

B. Filmrechten<br />

De totale filmvoorraad steeg in <strong>2011</strong><br />

met 1,5 miljoen euro en bedroeg op<br />

het einde van het boekjaar 12,5 miljoen<br />

euro. Deze stijging doet zich<br />

voornamelijk voor in de filmvoorraad<br />

van Eén.<br />

in mio euro<br />

Filmrechten Voorraad op<br />

01/01/<strong>2011</strong><br />

Aankopen in<br />

<strong>2011</strong><br />

Verbruik in<br />

<strong>2011</strong><br />

Schrapping<br />

in <strong>2011</strong><br />

Voorraad op<br />

31/12/<strong>2011</strong><br />

Films 2,4 4,0 -3,0 -0,1 3,2<br />

Documentaires 1,9 2,4 -2,3 -0,4 1,6<br />

Series, Comedy’s,<br />

6,7 7,6 -6,4 -0,2 7,6<br />

Animatie, enz.<br />

Totaal 11,0 14,0 -11,8 -0,7 12,5<br />

C. Eigen producties<br />

in mio euro<br />

Eindvoorraad<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

eigen producties<br />

Fictie 25,0 20,9<br />

Andere 8,0 11,2<br />

Totaal 33,0 32,1<br />

Eigen producties zijn de programma’s<br />

die specifiek voor de VRT gemaakt<br />

worden, ofwel via interne productie,<br />

ofwel door een extern productiehuis.<br />

De voorraad van de eigen producties<br />

is in <strong>2011</strong> gestegen met 0,9 miljoen<br />

euro: van 32,1 miljoen euro begin<br />

<strong>2011</strong> tot 33,0 miljoen euro eind <strong>2011</strong>.<br />

In <strong>2011</strong> werd de laatste reeks van<br />

FC De Kampioenen uitgezonden. Toch<br />

stijgt de voorraad fictie ten opzichte<br />

van 2010. In <strong>2011</strong> is VRT opnieuw<br />

van start gegaan met de productie<br />

van jeugdfictie (Elfenheuvel). Bovendien<br />

werd de laatste reeks van Witse<br />

volledig afgewerkt voor uitzending<br />

begin 2012.<br />

in mio euro<br />

Sportrechten<br />

Voorraad op 01-01-<strong>2011</strong> Aankopen in <strong>2011</strong> Uitgezonden in <strong>2011</strong> Voorraad op 31-12-<strong>2011</strong><br />

27,4 +9,2 -9,8 26,9<br />

o.a.<br />

Voetbal Extra Time Magazine<br />

(<strong>2011</strong>-2014)<br />

Ronde van Frankrijk (2012-2015)<br />

Wielrennen Flanders Classics (<strong>2011</strong>)<br />

Trofee GVA veldrijden (<strong>2011</strong>-2015)<br />

Tennis Australian Open (2012)<br />

Tennis Roland Garros (2012-2014)<br />

Europees atletiek – EAA (2013-2015)<br />

Hands Up (<strong>2011</strong>-2012)<br />

o.a.<br />

Belgische voetbalcomptetitie<br />

Belgische beker Voetbal<br />

Uefa Europa League<br />

Thuiswedstrijden De Rode Duivels<br />

Wielrennen Ronde van Frankrijk<br />

Wielrennen Giro, Vuelta<br />

Vlaamse voorjaarsklassiekers<br />

wielrennen<br />

UCI Veldrijden<br />

Tennis (3 Grand Slams)<br />

Atletiek Memorial Van Damme<br />

o.a.<br />

Olympische Spelen Londen (2012)<br />

EK voetbal Polen/Oekraïne (2012)<br />

WK voetbal Brazilië (2014)<br />

Thuiswedstrijden De Rode Duivels<br />

(2012- 2014)<br />

Belgische Beker voetbal (2012)<br />

Uefa Europa League (2012)<br />

Ronde van Frankrijk (2012-2015)<br />

Giro (2012)<br />

Wk wielrennen op de weg (2012)<br />

UCI Veldrijden (2012-2013)<br />

Trofee GVA veldrijden (2012-2015)<br />

Roland Garros (2012-2014)<br />

Atletiek Memorial Van Damme<br />

(2012-2014)<br />

Hands Up (2012)<br />

27


4. Nettokosten van<br />

de publieke opdracht<br />

De nettokosten van de publieke<br />

opdracht van de VRT zijn het verschil<br />

tussen:<br />

de op bedrijfsniveau geboekte ondernemingskosten<br />

na aftrek van de<br />

kosten verbonden aan de commerciële<br />

activiteiten die noch direct<br />

noch indirect enig voordeel halen<br />

uit de openbare omroepopdracht;<br />

en de inkomsten uit niet-commerciële<br />

activiteiten en de inkomsten<br />

uit commerciële activiteiten die<br />

wel voordeel halen uit de openbare<br />

omroepopdracht.<br />

De nettokosten van de publieke<br />

opdracht mogen volgens de<br />

transparantie richtlijn van de Europese<br />

Commissie niet lager zijn dan de toegekende<br />

overheidssubsidies ter financiering<br />

van de publieke opdracht.<br />

De Vlaamse Regering heeft zich<br />

tegenover de Europese Commissie<br />

verbonden om, met ingang van het<br />

boekjaar 2008, de reservering van<br />

het eventuele netto-surplus uit de<br />

exploitatie van de openbare omroepopdracht<br />

wettelijk te regelen. De term<br />

netto-surplus of overcompensatie<br />

verwijst naar het verschil tussen de<br />

overheidsdotatie en de nettokosten<br />

van de publieke opdracht. De reservering<br />

van het netto-surplus zal beperkt<br />

worden tot 10% van de in dat betrokken<br />

boekjaar ontvangen bedragen aan<br />

overheidsmiddelen. Deze bepalingen<br />

werden opgenomen in het mediadecreet.<br />

Niet-commerciële opbrengsten<br />

in mio euro<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Facilitaire toelevering 1,4 2,2<br />

Samenwerking rond programma’s + institutionele financiering 3,9 2,7<br />

Personeelscatering 0,9 0,8<br />

Financiële opbrengsten 0,3 0,3<br />

Andere bedrijfsopbrengsten 1,1 1,4<br />

Verzelfstandiging zenderpark / klantencontracten 0,0 14,7<br />

Totaal* 7,6 22,1<br />

* exclusief voorraadwijzigingen<br />

In <strong>2011</strong> bedroegen de niet-commerciële<br />

opbrengsten 7,6 miljoen<br />

euro. Deze opbrengsten bestaan uit<br />

facilitaire toelevering, samenwerking<br />

rond programma’s, personeelscatering,<br />

financiële opbrengsten,<br />

en andere bedrijfsopbrengsten. De<br />

andere bedrijfsopbrengsten betreffen<br />

onder meer gerecupereerde kosten en<br />

dienstverlening aan VAR.<br />

In 2010 werden voor een totaal van<br />

14,7 miljoen euro aan opbrengsten<br />

gerealiseerd door de verzelfstandiging<br />

van het zenderpark. Dit verklaart de<br />

daling van 2010 naar <strong>2011</strong>.<br />

De samenwerking rond programma’s<br />

is toegenomen en compenseert de daling<br />

bij de facilitaire toelevering.<br />

Commerciële activiteiten:<br />

rechtstreeks / onrechtstreeks<br />

voordeel uit de publieke<br />

opdracht<br />

in mio euro<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Opbrengsten 126,0 121,2<br />

Kosten 37,8 37,5<br />

Resultaat 88,2 83,7<br />

In <strong>2011</strong> is er een positief resultaat van<br />

88,2 miljoen euro op de commerciële<br />

activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks<br />

voordeel uit de publieke<br />

opdracht halen. De opbrengsten van<br />

deze commerciële activiteiten bestaan<br />

voornamelijk uit radioreclame, sponsoring,<br />

boodschappen van algemeen<br />

nut, de doorgifte van het tv-aanbod<br />

en de ruilcontracten. Het positief<br />

resultaat draagt bij tot de financiering<br />

van de publieke opdracht.<br />

De opbrengsten stijgen met 4,8 miljoen<br />

€, terwijl de kosten bijna<br />

ongewijzigd blijven (+0,3 mio €).<br />

De stijging van de opbrengsten doet<br />

zich ondermeer voor bij de door VAR<br />

verworven opbrengsten (o.a. radioreclame)<br />

en bij de contracten met<br />

distributeurs.<br />

De hogere opbrengsten uit radioreclame<br />

genereren geen extra kosten.<br />

Ook de kosten verbonden met de inkomsten<br />

uit contracten met distributeurs,<br />

en de sponsoring geven weinig<br />

variantie langs de kostenkant.<br />

28


Andere commerciële<br />

activiteiten<br />

in mio euro<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Opbrengsten 5,7 6,5<br />

Kosten 1,8 3,3<br />

Resultaat 3,9 3,3<br />

Het resultaat van de commerciële activiteiten<br />

die geen voordeel halen uit<br />

de publieke opdracht bedroeg in <strong>2011</strong><br />

3,9 miljoen euro. Dat resultaat werd<br />

voornamelijk gerealiseerd via licensing,<br />

organisatie van evenementen,<br />

transmissiediensten, en verhuring van<br />

productiemiddelen.<br />

Het positief resultaat draagt bij tot<br />

de financiering van de publieke<br />

opdracht. Het resultaat stijgt ten opzichte<br />

van 2010 met 0,6 miljoen euro.<br />

Nettokosten van de publieke<br />

opdracht<br />

in mio euro<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Nettokosten van de publieke opdracht 285,1 308,8<br />

Overheidssubsidies 280,8 303,2<br />

Nettokosten publieke opdracht – overheidssubsidies = netto deficit<br />

– = onderfinanciering of netto deficit,<br />

+ = overfinanciering of netto surplus<br />

-4,3 -5,6<br />

De nettokosten van de publieke<br />

opdracht bedragen 285,2 miljoen<br />

euro in <strong>2011</strong>, wat 4,3 miljoen euro<br />

meer is dan de overheidssubsidies.<br />

Het boekjaar <strong>2011</strong> sluit dus net zoals<br />

2010 af met een netto-deficit, of een<br />

ondercompensatie van de openbare<br />

omroepopdracht.<br />

De verlaging van de opbrengsten is<br />

ondermeer te wijten aan de daling<br />

van de cd-markt (in deze tabel<br />

opgenomen) ten voordele van de<br />

dvd-verkoop (die opgenomen is in de<br />

vorige rubriek).<br />

29


5. Interne controleverklaring<br />

Het VRT management is verantwoordelijk<br />

voor een goede werking van het<br />

interne controlesysteem, zijnde het<br />

proces gericht op het verkrijgen van<br />

een redelijke zekerheid omtrent het<br />

bereiken van de doelstellingen op het<br />

gebied van:<br />

De effectiviteit en de efficiëntie<br />

van de bedrijfsprocessen<br />

De betrouwbaarheid van de financiële<br />

informatie<br />

De naleving van de wet- en regelgeving,<br />

beleidslijnen en procedures<br />

Het bewaken van de activa<br />

VRT heeft hiertoe de nodige maatregelen<br />

genomen zoals:<br />

De uitvoering van het charter<br />

deugdelijk bestuur, met een duidelijke<br />

beschrijving van de rol en<br />

de bevoegdheden van Raad van<br />

Bestuur en comités, Gedelegeerd<br />

Bestuurder en Directiecollege;<br />

Toepassing van het single auditprincipe:<br />

samenwerking tussen de<br />

statutaire commissaris, Rekenhof<br />

en interne audit zodat er een grotere<br />

afdekking is van de controlegebieden<br />

en een efficiënte en<br />

geïntegreerde rapportering;<br />

Uitgebreide rapporteringsprocessen<br />

omtrent financiële gegevens<br />

op maand-, kwartaal- en jaarbasis<br />

naar de Raad van Bestuur,<br />

Directie college, binnen de directies<br />

en afdelingen;<br />

een financiële delegatieregeling<br />

die beschrijft wie welke beslissingen<br />

met financiële gevolgen kan<br />

nemen;<br />

richtlijnen en procedures voor het<br />

nodige risicomanagement binnen<br />

belangrijke bedrijfsprocessen;<br />

de permanente aandacht om de<br />

organisatie af te stemmen op de<br />

noden vanuit de opdrachten of de<br />

omgeving;<br />

de implementatie en concrete<br />

uitrol van een informatie-veiligheidsbeleid.<br />

De VRT zal continu verder werken<br />

aan de goede werking van een intern<br />

controlesysteem door o.a. gevolg<br />

te geven aan de aanbevelingen uit<br />

de sterkte-zwakteanalyse van de<br />

organisatiebeheersing uitgevoerd<br />

door de Interne Audit van de Vlaamse<br />

Administratie.<br />

Een aantal van deze aanbevelingen<br />

werd reeds opgenomen in het meerjarenplan<br />

en/of ondernemingsplan<br />

van de VRT, of wordt mogelijk gemaakt<br />

dankzij recente beslissingen op<br />

niveau van de structuur.<br />

Zo werd op 1 september <strong>2011</strong> een<br />

HR-directeur aangesteld die ook deel<br />

uitmaakt van het Directiecollege. Dit<br />

was een ingrijpende, noodzakelijke<br />

stap om te kunnen evolueren naar<br />

een geïntegreerd strategische HRMplan<br />

en -aanpak (beschreven in het<br />

meerjarenplan). Binnen de afdeling<br />

corporate strategie werden in het<br />

najaar <strong>2011</strong> de processen ‘Project<br />

Management Office (PMO)’ en<br />

‘Belanghebbendenbeheer’ ingericht.<br />

Wat risico- en continuïteitsbeheer,<br />

alsook integriteit betreft, zullen op<br />

korte termijn de nodige stappen bepaald<br />

worden om dan voor eind 2012<br />

een eerste, gestructureerde aanzet te<br />

geven ter invulling van de aanbevelingen.<br />

30


6. Vlaamse Audiovisuele Regie<br />

(VAR)<br />

De NV VAR is een 100% dochteronderneming<br />

van de VRT. VAR verleent<br />

diensten op het vlak van radioreclame,<br />

sponsoring, boodschappen<br />

van algemeen nut en commercialisering<br />

van websites.<br />

VAR haalde in <strong>2011</strong> een omzet van<br />

78,9 miljoen euro en een resultaat na<br />

belasting van 3,4 miljoen euro winst.<br />

in 1.000 euro<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Bedrijfsopbrengsten 78.904 73.858<br />

Aankopen 70.273 67.530<br />

Bezoldigingen 2.796 2.665<br />

Afschrijvingen, voorzieningen, e.d. 306 976<br />

Bedrijfsresultaat 5.529 2.687<br />

Financieel resultaat -316 -341<br />

Uitzonderlijke resultaten en belastingen -1.833 -604<br />

VAR resultaat na belastingen 3.380 1.742<br />

31


7. Pensioenfondsen VRT<br />

1. Pensioenfinancieringsorganisme<br />

Statutairen VRT<br />

Het Pensioenfinancieringsorganisme<br />

Statutairen VRT werd opgericht eind<br />

1997. Het is belast met het beheer<br />

van de reserves voor het nakomen<br />

van de wettelijke pensioenen van<br />

statutaire personeelsleden van de<br />

VRT en hun begunstigden. Het dekt<br />

ook de kostprijs van de overlevingspensioenen<br />

voor de echtgenoten van<br />

overleden VRT-werknemers.<br />

In <strong>2011</strong> werd het Pensioenfinancieringsorganisme<br />

Statutairen VRT<br />

gefinancierd door een vaste overheidstoelage<br />

van 23,7 miljoen euro,<br />

werknemersbijdragen van 7,5% en<br />

een patronale toelage van 19,5% van<br />

het barema.<br />

De return voor het Pensioenfinancieringsorganisme<br />

Statutairen VRT voor<br />

<strong>2011</strong> bedraagt -2%. Het balanstotaal<br />

bedraagt eind <strong>2011</strong> 352,8 miljoen<br />

euro. Aan het jaareinde vertegenwoordigen<br />

de aandelen 30%, de obligaties<br />

58%, het vastgoed 9% en cash 3%.<br />

Volgens het actuarieel verslag van de<br />

aangewezen actuaris bedragen de verplichtingen<br />

(op PBO-basis) eind <strong>2011</strong><br />

1.157 miljoen euro. Het fonds heeft<br />

dus een financieringsgraad van 30%.<br />

De netto-pensioenverplichtingen<br />

zijn ten opzichte van einde 2010<br />

gestegen van 666 miljoen euro tot<br />

805 miljoen euro, dit is een stijging<br />

met 139 miljoen euro. Deze stijging<br />

wordt verklaard door 4 factoren:<br />

<br />

<br />

1 De stijging van de verworven<br />

pensioenen van de nog actieve<br />

statutairen: 1 jaar meer diensttijd<br />

van 858 actieve statutairen<br />

verhogen de verplichtingen met<br />

27 miljoen euro.<br />

2 De gewijzigde actualisatievoet<br />

voor de berekening van de huidige<br />

waarde van de toekomstige pensioenen.<br />

In het actuarisverslag van<br />

2010 wordt een actualisatievoet<br />

van 5% gehanteerd, dewelke toen<br />

overeenstemde met het gemiddelde<br />

verwachte lange termijn rendement<br />

van de activa. Na de beslissing om<br />

<br />

<br />

de pensioenverplichtingen over te<br />

dragen naar de Vlaamse Gemeenschap<br />

komt het Pensioenfinancieringsorganisme<br />

in een overgangssituatie<br />

met een maximale looptijd<br />

van 7 jaar. Er wordt immers geen<br />

overheidsdotatie meer toegekend<br />

zodat de activa naar verwachting<br />

in 2018 zullen uitgeput zijn. Er<br />

is dan ook geen lange termijn<br />

beleggingsstrategie meer mogelijk.<br />

In afspraak met de regeringscommissaris<br />

en de commissaris revisor<br />

van het Pensioenfinancieringsorganisme<br />

werd daarom besloten<br />

om de actualisatievoet te baseren<br />

op de financieringskost van de<br />

Vlaamse Gemeenschap. Als referte<br />

werd de OLO-rente genomen op<br />

de laatste beursdag van <strong>2011</strong> voor<br />

de gemiddelde looptijd van de verplichtingen<br />

(14 jaar) en verhoogd<br />

met 40 basispunten. Op die manier<br />

werd de actualisatievoet vastgelegd<br />

op 4,7% wat ten opzichte van de in<br />

2010 toegepaste discontofactor een<br />

verhoging inhoudt van de verplichtingen.<br />

3 De door het Pensioenfinancieringsorganisme<br />

nieuw aangestelde<br />

actuaris Esofac is van oordeel<br />

dat de in 2010 gehanteerde MR/<br />

FR sterftetafels een onvoldoende<br />

prudente benadering zijn van de<br />

leeftijdsverwachting. In zijn actuariële<br />

berekeningen heeft hij een<br />

leeftijdscorrectie toegepast die varieert<br />

van 7 jaar langer leven voor<br />

de populatie geboren tussen 1979<br />

en 1973 tot 2 jaar langer leven<br />

voor de populatie geboren tussen<br />

1949 en 1943. Deze gewijzigde<br />

hypothesen met betrekking tot de<br />

leeftijdsverwachting en de nieuwe<br />

actualisatievoet hebben een negatieve<br />

impact op de pensioenverplichtingen<br />

van 93 miljoen euro.<br />

4 De activa van het fonds zijn met<br />

18,5 miljoen euro gedaald van 371<br />

miljoen euro einde 2010 tot 352,5<br />

miljoen euro einde <strong>2011</strong>. De financiering<br />

van het Pensioenfinancieringsorganisme<br />

kende in 2004 een<br />

belangrijk kantelmoment, waarbij<br />

de som van de maandelijkse uitbetaalde<br />

pensioenen groter werd<br />

dan de maandelijkse instroom van<br />

geld via dotaties en werkgevers- en<br />

werknemersbijdragen. De kloof tussen<br />

in- en uitstroom van cash werd<br />

jaar na jaar groter en bedraagt in<br />

<strong>2011</strong> op jaarbasis ruim 14 miljoen<br />

euro. In <strong>2011</strong> kon deze kloof niet<br />

worden gedicht met een rendement<br />

op de activa omwille van de slechte<br />

prestaties op de financiële markten.<br />

Met het decreet van 29 april 1997<br />

(‘Maxidecreet’) had de Vlaamse<br />

overheid zich geëngageerd om de<br />

netto-pensioenverplichtingen aan te<br />

zuiveren. Dit engagement is met de<br />

ondertekening van de beheersovereenkomst<br />

2012-2016 geconcretiseerd<br />

door de beslissing om de pensioenverplichtingen<br />

over te dragen naar de<br />

Vlaamse Gemeenschap.<br />

2. Pensioenfonds<br />

Contractuelen VRT<br />

De contractuele werknemers vallen<br />

onder de pensioenregelingen van de<br />

private sector. Voor deze medewerkers<br />

bestaat er sinds januari 2001 het<br />

Pensioenfonds Contractuelen VRT dat<br />

voorziet in een aanvullende pensioenregeling,<br />

bovenop het wettelijk<br />

pensioen (de zogenaamde tweede<br />

pensioenpijler) en in een tegemoetkoming<br />

in geval van overlijden of<br />

invaliditeit. Het fonds wordt integraal<br />

door de werkgever gefinancierd door<br />

een jaarlijkse werkgeversbijdrage van<br />

6% van de bruto loonmassa.<br />

In <strong>2011</strong> heeft het Pensioenfonds Contractuelen<br />

VRT verder acties ondernomen<br />

om te voldoen aan de verwachtingen<br />

van deugdelijk bestuur zoals<br />

opgelegd door de FSMA.<br />

Het Pensioenfonds Contractuelen VRT<br />

is eind <strong>2011</strong> volledig gefinancierd en<br />

de allocatie is als volgt: de aandelen<br />

vertegenwoordigen 47% van de<br />

portefeuille, de obligaties 43%, het<br />

vastgoed 9% en cash 1%. Voor het<br />

Pensioenfonds Contractuelen VRT<br />

bedraagt de return over het boekjaar<br />

<strong>2011</strong> -4,8%. Het balanstotaal bedraagt<br />

eind <strong>2011</strong> 44 miljoen euro. De<br />

financieringsratio van de verplichtingen<br />

per eind <strong>2011</strong> bedraagt 127%.<br />

32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!