Views
5 months ago

MR001 NL WEB 2018

ALGEMENE

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VERSIE 6.9 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (6.9 – Joris Ide NV – NL) Op alle verkopen door de Verkoper van producten en/of accessoires (“Producten”) zullen de hierna vermelde voorwaarden van toepassing zijn voor zover deze voorwaarden niet strijdig zijn met de bepalingen die zouden zijn opgenomen in een bijzondere schriftelijke overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper. Geen andere Algemene Voorwaarden waarnaar gebeurlijk zou verwezen worden in de orders van de Koper of diens mandataris zullen van toepassing zijn, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk zijn verworpen door de Verkoper. 1. LEVERING Leveringsdata die vermeld zijn in enige orderbevestiging zijn niet bindend en de Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vertraging, tenzij de leverdata door de Verkoper in een afzonderlijk document uitdrukkelijk schriftelijk en zonder enig voorbehoud zouden zijn bevestigd. Tenzij anders bepaald in de orderbevestiging, worden de Producten verkocht ex-verkopers’ vestiging (geladen op de vrachtwagen). De Producten zullen geleverd worden in de standaard verpakking van de Verkoper met de standaard labeling en markering van de Verkoper. De handelstermen (zoals o.m. “ex-verkopers’ vestiging”) zullen worden geïnterpreteerd volgens de Incoterms 2010 zoals gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel, die van huidige bedingen integraal deel uitmaken (de “Incoterms”). 2. EIGENDOM EN RISICO Eigendomsrecht over de Producten zal overgaan op de Koper nadat de prijs en het toebehoren ervan integraal zal betaald zijn aan de Verkoper. Totdat de Koper eigendom zal verworven hebben over de Producten, zal hij er op toezien dat de Producten in zijn bezit op ieder ogenblik onmiddellijk identificeerbaar zijn door de Verkoper of diens aangestelde als zijnde zijn eigendom in de vestiging van de Koper. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid het bedrag op te eisen dat overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen, meer haar eventuele toebehoren. Het eigendomsvoorbehoud volgt de verkochte goederen zelfs zo dezen zich in het bezit van derden zouden bevinden. Op verzoek van de Verkoper, zal de Koper alle documenten opstellen en alle handelingen stellen die noodzakelijk of wenselijk zouden zijn om het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper in het land van diens eigen afnemer af te dwingen. Onafhankelijk van enig eigendomsvoorbehoud, zal de bewaringslast en het risico op beschadiging, vernietiging of verlies van de verkochte Producten of van enig deel ervan in ieder geval overgaan op de Koper van zodra de Producten hem zijn geleverd conform de overeengekomen Incoterms en dit ongeacht de identiteit van de vervoerder. 3. PRIJZEN De Koper zal aan de Verkoper de overeengekomen prijs voor de Producten betalen, zonder enige afhouding of korting, tenzij indien dit schriftelijk anders door de Verkoper zou zijn overeengekomen. Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal de Verkoper, zonder enige voorafgaandelijke schriftelijke notificatie of akkoord van de Koper hiertoe, gerechtigd zijn de overeengekomen prijs te indexeren, die prijs te factureren en zal de Koper die geïndexeerde prijs betalen. De geïndexeerde prijs zal gelijk zijn aan het product van (a) de overeengekomen prijs en (b) een breuk waarvan (i) de teller gelijk is aan de MEPS EU Carbon Steel Price Index HD Galv. Coil (ref 1997) zoals van toepassing de derde maand voor datum van levering van Producten en (ii) de noemer gelijk is aan de MEPS EU Carbon Steel Price Index HD Galv. Coil (ref 1997) zoals van toepassing de derde maand voor datum van orderconfirmatie. Tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zal de overeengekomen prijs ten tijde van orderconfirmatie gefactureerd worden indien ten gevolge van de toepassing van voormelde indexering de geïndexeerde prijs lager zou liggen dan de overeengekomen prijs ten tijde van orderconfirmatie. 4. TAKSEN EN LASTEN 4.1. Alle taksen, belastingen, accijnzen, heffingen en andere lasten die nu of in de toekomst in verband met de Producten zouden geheven worden, zullen gedragen worden door de Koper, tenzij voor wat betreft deze taksen en lasten, die door de Verkoper moeten betaald worden voorafgaand aan de levering van de Producten in functie van de overeengekomen Incoterm(s). 4.2. In geval de levering van Producten vrijstelbaar is van BTW omwille van het intracommunautaire karakter van de levering of omwille van de exportbestemming van de geleverde producten, en de Koper het vervoer van de Producten op eigen risico en voor eigen rekening op zich neemt (Incoterm EXW, FOB, FCA, enz …) zal de Verkoper er enkel toe gehouden zijn de BTW vrijstelling toe te passen indien de Koper hem afdoende bewijs verschaft van het vervoer naar en aankomst in het land van bestemming van de geleverde Producten. 5. FACTURERING – BETALING – LAATTIJDIGHEID De Verkoper zal aan de Koper factureren, en de Koper zal aan de Verkoper betalen, het factuurbedrag in Euro (“€” of “EUR”) op basis van “levering per levering”. De Koper zal de facturen van de Verkoper betalen binnen de dertig (30) dagen vanaf de emissiedatum van de factuur van de Verkoper. Indien de betaling niet uitgevoerd is op de vervaldatum, zal de Koper aan de Verkoper nalatigheidintresten verschuldigd conform de van toepassing zijnde wetgeving voor betalingsachterstand bij handelstransacties op alle vervallen bedragen. De nalatigheidsintrest zal ook van toepassing zijn gedurende enige verlenging van de overeengekomen betalingstermijn die door de Verkoper aan de Koper uitdrukkelijk schriftelijk zou worden toegestaan, of door een gerechtelijke uitspraak aan de Koper zou zijn toegekend. Betaling van deze nalatigheidsintresten zal de Koper niet het recht verlenen om de betaling van de hoofdsom te vertragen. De verlenging van de betalingstermijn zal in geen geval resulteren in schuldvernieuwing. Zelfs zo aan de Koper een verlenging van de betalingstermijn zou zijn toegestaan of toegekend, zal de Verkoper per in te vorderen factuur een vaste invorderingskost van 40,00 EUR in rekening brengen als forfaitaire vergoeding voor eigen invorderingskosten en dit zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht van de Verkoper om een additionele forfaitaire schadevergoeding in rekening te mogen brengen van 10 % op het vervallen bedrag, met een minimum van 250,00 EUR, ter vergoeding van de verhoogde administratiekosten en uitgaven (met inbegrip van kosten van bijstand buiten procedure) in verband met de invordering. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldatum zal, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, de reeds toegestane betalingstermijnen van anterieure facturen annuleren en alle facturen onmiddellijk opeisbaar maken. Daarenboven zal de Verkoper in dergelijke omstandigheden, of indien de Koper onvermogend wordt of zijn krediet is geschokt (bv door emissie van ongedekte wissel of cheque), of wanneer er op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de koper door daden van gerechtelijke uitvoering en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, gerechtigd zijn om met onmiddellijke ingang de betalingsvoorwaarden te wijzigen en om voor de nog uit te voeren leveringen een voorafgaande of contante betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, en dit zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de Koper niet aan het verzoek voldoet behoudt de Verkoper zich het recht voor om, naar eigen keuze, alle leveringen op te schorten totdat er integrale betaling wordt gedaan en/of afdoende zekerheden werden gesteld, dan wel om alle lopende orders voor de Producten annuleren en, conform het art. 9 van onderhavige overeenkomst, de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs van het (nog uit te voeren deel van het) order verschuldigd. Geen enkele klacht van de Koper zal hem het recht geven om volledige betaling van de factuur of de betaling van vervallen bedragen op te schorten. In geval de Koper de Producten op de afgesproken leveringsdatum niet in ontvangst neemt omwille van een feit dat niet te wijten is aan de Verkoper, zal de Verkoper, zonder ingebrekestelling of enig andere notificatie hiertoe, gerechtigd zijn opslagkosten in rekening te brengen à rato van 0.5 % van de gefactureerde waarde van de Producten per begonnen week na oorspronkelijke leveringsdatum. Indien de Producten na een periode van negentig (90) dagen na de oorspronkelijke leveringsdatum nog steeds niet zijn afgehaald door de Koper, is de Verkoper gerechtigd de verkoopovereenkomst te annuleren cq te laten annuleren, onverminderd de toepassing van het bij artikel 9 hierna bepaalde. 180

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VERSIE 6.9 6. OVERMACHT Geen enkele partij zal aansprakelijk zijn ten opzichte van de andere partij voor enige inbreuk of vertraging met betrekking tot de uitvoering van enige van zijn verbintenissen, tengevolge van een overmachtssituatie, brand, explosie, staking, wildcat, oproer, burgeroorlog of internationale oorlog, invasie, epidemieën, stormen, aardbevingen, weigering door de autoriteiten om import- of exportlicenties te verlenen of de annulering ervan, onmogelijkheid om de goederen en/of de grondstoffen en/of onderdelen tijdig en/of in voldoende mate te bekomen omwille van een overmachtssituatie bij derden, of van enige andere oorzaak die de redelijke controle van één van de partijen overstijgt. 7. WAARBORG 7.1. De Verkoper waarborgt (i) dat op het ogenblik van levering de Producten conform zijn aan de specificaties vervat in de orderbevestiging met inachtname van de gewoonlijk gangbare afwijkingen overeenkomstig de bestaande en algemeen aanvaarde euronormen en de gebruiken van toepassing op de Producten, (ii) dat voor een periode van 10 jaar vanaf datum van levering dat er geen doorroesting zal optreden (de “Waarborgen”), mits naleving van de voorwaarden hierna bepaald. 7.2. Ieder technisch advies verleend door de Verkoper voor en/ of tijdens het gebruik van de Producten, weze het mondeling of schriftelijk, wordt ter goeder trouw gegeven in de alsdan gekende stand van de wetenschap. Het advies ontheft de Koper geenszins van zijn plicht om de door de Verkoper geleverde Producten te evalueren op hun geschiktheid voor de beoogde processen en/of toepassing(en) en hen enkel daarvoor aan te wenden. Het gebruik en de verwerking van de Producten voor een bepaalde toepassing valt derhalve volledig onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Koper. 7.3. Voorwaarden opdat de Waarborgen van toepassing zouden kunnen zijn De Waarborgen kunnen enkel van toepassing zijn in de mate dat de Producten of enig onderdeel ervan: (i) Steeds vervoerd en opgeslagen werden in de originele verpakking in de omstandigheden zoals aangeduid door de Verkoper (zoals ondermeer afgedekte en veilige locatie, minimumtemperatuur, maximum vochtigheidsgraad, neutrale atmosfeer …) of in afwezigheid ervan, minstens in omstandigheden die overeenkomen met hetgeen algemeen wordt aanvaard voor dergelijk type van producten; (ii) Steeds overeenkomstig de instructies en richtlijnen van de Verkoper werden gemanipuleerd, of, in afwezigheid ervan, ten minste met dezelfde zorg en voorzichtigheid zoals algemeen aanvaard voor dergelijk type van producten; (iii) Strikt in overeenstemming met de instructies en richtlijnen van de Verkoper werden geïnstalleerd (zoals o.m. voor Producten met beschermfolie die folie om de 5 panelen bij installatie te verwijderen teneinde eventuele onregelmatigheden onmiddellijk op te sporen en te melden) of, in afwezigheid ervan, ten minste met dezelfde zorg en voorzichtigheid zoals algemeen aanvaard voor dergelijk type van producten; (iv) Niet het voorwerp zijn geweest van slechte opslag voorafgaand aan de verwerking of plaatsing van de Producten, noch van enige niet toegelaten aanpassing, wijziging of herstel of pogingen daartoe; (v) Steeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een “normaal gebruik” voor de bedoelde functie en niet in enigerlei andere mate gebruikt, misbruikt, beschadigd, of verkeerd gebruikt. De term “normaal gebruik”, zoals hiervoor voorzien, zal betekenen een regelmatig, normaal en routinegebruik van het Product in kwestie zoals bedoeld en/of aanbevolen door de Verkoper; (vi) Steeds werden onderhouden in toepassing van de instructies van de Verkoper of, in afwezigheid ervan, ten minste op regelmatige tijdsintervallen die overeenstemmen met de algemeen aanvaarde praktijk voor dergelijk type van producten; Bovendien en in aanvulling op de regels en gebruiken die algemeen worden aanvaard voor het type van Producten, dient de Koper en in geval van doorverkoop diens klant en uiteindelijke gebruiker (mits inachtname van alle regelen van goed vakmanschap en alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen bij het uitvoeren van onderstaande instructies) (i) Snijkanten die niet gecoat zijn of wanneer corrosie eenmaal optreedt onmiddellijk overgaan tot bijwerking met materialen en volgens de methoden zoals opgegeven door de Verkoper; en (ii) Regelmatig en minstens 1 maal per jaar de Producten en bekleding van het gebouw te controleren; en (iii) De Producten regelmatig schoon te maken en bij te werken waar nodig conform richtlijnen en instructies van de Verkoper of bij gebreke daaraan op de manier en met dezelfde zorg zoals algemeen aanvaard voor dergelijk type van Producten. 7.4. De Verkoper zal geenszins aansprakelijk zijn, voor enig defect, gebrek, verlies of schade aan de Producten of enig onderdeel ervan die veroorzaakt zijn door of voortvloeien uit (i) condens, schimmels of andere vlekken te wijten aan opslagomstandigheden voor verwerking, opslag langer dan 3 maanden na levering in de originele verpakking of plaatsing niet conform de richtlijnen en instructies van de Verkoper of bij gebreke daaraan, conform de richtlijnen zoals algemeen in gebruik voor dergelijk type van producten, of (ii) corrosie van snijkanten die niet gecoat zijn of corrosie of afbladdering ten gevolge van de inwerking op de Producten en/ of bekleding door corrosieve stoffen en gassen die zuren, basen of oplosmiddelen bevatten of abrasieve stoffen, of (iii) blootstelling aan extreme temperaturen, of (iv) slijtage, of (v) corrosie (door middel van zout en/of zand) of andere effecten die het gevolg zijn van oorzaken binnen het gebouw, of het gevolg is van de aanwezigheid van verontreinigende stoffen tussen overlappen of van abnormale atmosferische verontreiniging of contact met agressieve dampen of chemicaliën, of (vi) de uitstoot van schadelijke gassen, dampen of chemicaliën uit natuurlijke of kunstmatige bronnen op of binnen 500 meter van de locatie waar de Producten geplaatst zijn of (vii) de opeenhoping van vuil, of plasvorming op daken en/ of onvoldoende afgesloten overlappingsvlakken, waardoor water en andere verontreinigende stoffen worden vastgehouden, of (viii) enige overmachtstoestand zoals in artikel 6 hiervoor omschreven of schade veroorzaakt door fenomenen zoals o.m. aardbevingen, hagel, storm, orkanen, explosies, vuur, oproer, oorlogshandelingen of andere soortgelijke gebeurtenissen die volledig buiten de controle en, vandaar buiten de aansprakelijkheid van de Verkoper vallen, of (ix) wegens enige actie of stilzitten aan de zijde van de Koper of van enige derde (met inbegrip onder meer van de werknemers, aangestelden, klanten, agenten, vervoerders en aannemers van de Koper). Ieder Product of enig onderdeel ervan dewelke werden gemaakt door derden, en geleverd door de Verkoper, valt onder de oorspronkelijke waarborg van de betreffende producent en ter zake zal door de Verkoper de waarborg worden gegeven welke zij zelf van deze producent ter zake geniet. 7.5. Tinten en kleuren Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bedongen, waarborgt de Verkoper geenszins de uniformiteit van tinten en kleuren. In geval voormeld beding wel werd overeengekomen zal deze uniformiteit beoordeeld worden in toepassing van de plaatselijke alsdan geldende gebruiken in de sector en enkel gelden voor alle Producten of enig onderdeel door de Koper in 1 bestelling besteld en geconfirmeerd door de Verkoper. Kleurenstalen en/ of kleurenfoto’s van producten in de catalogi, prospectussen en ander wervingsmateriaal van de Verkoper worden louter ter publicitairen titel gegeven en kunnen afwijken van de kleuren en tinten in de werkelijkheid. 7.6. Vorderingen tot herstel of vervanging onder Waarborgen Enige vordering onder de Waarborgen dient omstandig en gemotiveerd per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs betekend te worden aan de Verkoper binnen de acht (8) dagen vanaf de datum dat het defect of het gebrek ontdekt werd of voor het eerst werd opgemerkt cq kon worden opgemerkt. 7.7. Maatregelen onder de Waarborgen 7.7.1. Bij nog niet verwerkte of geïnstalleerde Producten: Indien de Verkoper alsdan erkent dat het geleverd Product of enig onderdeel ervan, niet voldoet aan de Waarborgen, zal, hij op verzoek van de Koper, op eigen kosten en naar zijn keuze, hetzij: (i) het Product of het betreffende onderdeel herstellen, corrigeren of aanpassen; of (ii) het Product of onderde(e)l(en) ervan vervangen of (iii) hun prijs terugbetalen of (iv) indien de prijs nog niet of slechts gedeeltelijk werd betaald door de Koper, de prijs verminderen of (v) het contract ontbinden met restitutie van de corresponderende koopsom. 181 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 • Page 1:

  2018

 • Page 4 and 5:

  Inhoudstafel DAK- EN WANDPROFIELEN

 • Page 6 and 7:

  DAK- EN WANDPROFIELEN Dé standaard

 • Page 8 and 9:

  DAK- EN WANDPROFIELEN JI 33-250-100

 • Page 10 and 11:

  DAK- EN WANDPROFIELEN JI 45-333-100

 • Page 12 and 13:

  DAK- EN WANDPROFIELEN JI 33-250-100

 • Page 14 and 15:

  DAK- EN WANDPROFIELEN JI 35-207-103

 • Page 16 and 17:

  DAK- EN WANDPROFIELEN JI 25-267-107

 • Page 18 and 19:

  DAK- EN WANDPROFIELEN JI 19-155-109

 • Page 20 and 21:

  DAK- EN WANDPROFIELEN JI 18-076-988

 • Page 22 and 23:

  DAK- EN WANDPROFIELEN JI 25-115-103

 • Page 24 and 25:

  DAK- EN WANDPROFIELEN JI 46-150-900

 • Page 26 and 27:

  DAK- EN WANDPROFIELEN JI Optisch pr

 • Page 28 and 29:

  DAK- EN WANDPROFIELEN MEMO 26

 • Page 30 and 31:

  DAK- EN WANDPROFIELEN JI 35-200-100

 • Page 32 and 33:

  DAK- EN WANDPROFIELEN JI 30-207-103

 • Page 34 and 35:

  DAK- EN WANDPROFIELEN JI 37-250-100

 • Page 36 and 37:

  DAK- EN WANDPROFIELEN MEMO 34

 • Page 38 and 39:

  DAK- EN WANDPROFIELEN AFWERKINGSPRO

 • Page 40 and 41:

  DAK- EN WANDPROFIELEN VULSTROKEN OM

 • Page 42 and 43:

  DAK- EN WANDPROFIELEN BEVESTIGINGSM

 • Page 44 and 45:

  DAK- EN WANDPROFIELEN BEVESTIGINGSM

 • Page 46 and 47:

  DAK- EN WANDPROFIELEN DAKDOORGANG 1

 • Page 48 and 49:

  DAK- EN WANDPROFIELEN GEBRUIKSAANWI

 • Page 50 and 51:

  DAK- EN WANDPROFIELEN MONTAGE PROFI

 • Page 52 and 53:

  DAK- EN WANDPROFIELEN BEVESTIGING P

 • Page 54 and 55:

  TECHNISCHE PROFIELEN Binnendozen fu

 • Page 56 and 57:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 90-500 23 3

 • Page 58 and 59:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 90-500 PERF

 • Page 60 and 61:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 110-600 OP

 • Page 62 and 63:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 110-600 PER

 • Page 64 and 65:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 160-600 OP

 • Page 66 and 67:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 160-600 PER

 • Page 68 and 69:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 60-160-800

 • Page 70 and 71:

  TECHNISCHE PROFIELEN MEMO 68

 • Page 72 and 73:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 42-252-1010

 • Page 74 and 75:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 85-280-1120

 • Page 76 and 77:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 85-280-1120

 • Page 78 and 79:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 106-250-750

 • Page 80 and 81:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 106-250-750

 • Page 82 and 83:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 135-310-930

 • Page 84 and 85:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 135-310-930

 • Page 86 and 87:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 153-280-840

 • Page 88 and 89:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 153-280-840

 • Page 90 and 91:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 158-250-750

 • Page 92 and 93:

  TECHNISCHE PROFIELEN JI 158-250-750

 • Page 94 and 95:

  TECHNISCHE PROFIELEN VULSTROKEN OMS

 • Page 96 and 97:

  Geïsoleerde panelen Plaatsingsgema

 • Page 98 and 99:

  Geïsoleerde panelen JI ECO PIR Ste

 • Page 100 and 101:

  Geïsoleerde panelen JI ROOF PLUS x

 • Page 102 and 103:

  Geïsoleerde panelen JI ROOF PIR 10

 • Page 104 and 105:

  Geïsoleerde panelen JI ROOF PIR 10

 • Page 106 and 107:

  Geïsoleerde panelen JI ONDU ECO PI

 • Page 108 and 109:

  Geïsoleerde panelen JI WALL PIR 11

 • Page 110 and 111:

  Geïsoleerde panelen JI WALL PIR 11

 • Page 112 and 113:

  Geïsoleerde panelen JI WALL PIR 11

 • Page 114 and 115:

  Geïsoleerde panelen JI WALL 1000VB

 • Page 116 and 117:

  Geïsoleerde panelen AFWERKINGSPROF

 • Page 118 and 119:

  Geïsoleerde panelen JI VULCASTEEL

 • Page 120 and 121:

  Geïsoleerde panelen JI VULCASTEEL

 • Page 122 and 123:

  Geïsoleerde panelen JI VULCASTEEL

 • Page 124 and 125:

  Geïsoleerde panelen POLYCARBONAAT

 • Page 126 and 127:

  Geïsoleerde panelen DUBBELE LICHTS

 • Page 128 and 129:

  Geïsoleerde panelen ISOLATIEBESCHE

 • Page 130 and 131:

  Dakpanplaten Een stevig dak boven h

 • Page 132 and 133:

  Dakpanplaten JI 24-183-1100 DAKPANP

 • Page 134 and 135: Dakpanplaten JI 24-183-1100 DAKPANP
 • Page 136 and 137: Dakpanplaten JI PERMAPAN PIR y x z
 • Page 138 and 139: Dakpanplaten AFWERKINGSSTUKKEN STAN
 • Page 140 and 141: Dakpanplaten MONTAGE DAKHELLING De
 • Page 142 and 143: Dakpanplaten MONTAGE ONDERDAK BIJ D
 • Page 144 and 145: Dakpanplaten JI TwinTile - JI EcoTi
 • Page 146 and 147: Dakpanplaten AFWERKINGSSTUKKEN euro
 • Page 148 and 149: Verzinkte profielen Verzinkte profi
 • Page 150 and 151: Verzinkte profielen Z-PROFIEL B1 D
 • Page 152 and 153: Verzinkte profielen SIGMA-PROFIEL B
 • Page 154 and 155: Verzinkte profielen BEVESTIGINGSPLA
 • Page 156 and 157: Verzinkte profielen BRETELLEN ENKEL
 • Page 158 and 159: Verzinkte profielen Z&∑-STRUCTURE
 • Page 160 and 161: Verzinkte profielen VERSTELBARE WAN
 • Page 162 and 163: Verzinkte profielen BEVESTIGINGSPRO
 • Page 164 and 165: Verzinkte profielen Ω-PROFIEL 50 1
 • Page 166 and 167: Verzinkte profielen C-PROFIEL 50 15
 • Page 168 and 169: Verzinkte profielen PLOOIWERK GALVA
 • Page 170 and 171: Iderail Model 20 167 Model 50 168 M
 • Page 172 and 173: MODEL 50 RAIL IN VOORRAAD 48 8 48 2
 • Page 174 and 175: Jorisolar De oplossing voor integra
 • Page 176 and 177: JORISOLAR ROOF SOLUTION RAIL TECHNI
 • Page 178 and 179: Goten Goten in Polyester. . . . . .
 • Page 180 and 181: Goten GOTEN IN POLYESTER STANDAARDU
 • Page 182 and 183: Kleurenkaart POLYESTER (ESSENTIAL 2
 • Page 186 and 187: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VERSIE
 • Page 189: JORIS IDE NV Hille 174 B-8750 Zweve