08.03.2023 Views

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Constructif 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAATSCHAPPELIJK

VERANTWOORD

ONDERNEMEN

BIJ CONSTRUCTIF


Dit rapport is opgesteld op basis van de MVO informatie

van Constructif uit het MVO-Register. De informatie in dit

rapport is geverifieerd door FIRA Sustainability.

De verificatieverklaring is opgenomen in dit rapport.

Formele naam

Constructif BV

KvK nummer

23057082

Website

https://constructif.nl/

Contactpersoon

Naam

E-mailadres

Dhr. E. Stam

estam@constructif.nl

Publicatiedatum

Extended CSR Report gepubliceerd op 12 december 2022

Verificatieniveau

Door FIRA Sustainability op basis van beperkte zekerheid

1

2INHOUDSOPGAVE

Bedrijfsprofiel

5

MVO-verklaring

7

MVO-programma

9

Stichting MVO-Register TIM Meting

10

Mensenrechten

12

Arbeid

13

Milieu

19

Eerlijk zaken doen

30

Consumenten

34

Gemeenschap

35

Certificaten, Keurmerken en Beoordelingen

38

Prijzen en Erkenningen

40

Verificatieverklaring Constructif

42

3

4BEDRIJFSPROFIEL

Constructif renoveert, verbouwt, transformeert, verduurzaamt

en onderhoudt bestaand vastgoed voor zowel de woning- als

de utiliteitsbouw.

Visie

Constructif is een ‘totaalontzorger’ van vastgoed; een speler die zich verdiept in de

daadwerkelijke behoefte van de klant en toegevoegde waarde creëert in de totale

ontwikkel-, realisatie- en onderhoudsfase van een object. Een duurzame relatie met

onze opdrachtgevers is hierbij essentieel: voor ons is continuïteit belangrijker dan

winstmaximalisatie.

‘Totaalontzorging’ is alleen mogelijk door verregaande ketenintegratie en samenwerking

met alle betrokken ketenpartners. Deze samenwerking garandeert een regelmatige en

betrouwbare levering van diensten en geldt als een prikkel om in elkaar te investeren,

procesmatige verbeteringen door te voeren, faalkosten te reduceren en gezamenlijk

resultaat te optimaliseren.

Missie

Constructif is een betrouwbare, daadkrachtige en solide partner. Een partner die afspraken

nakomt en verantwoord omgaat met grondstoffen en energie. Maar vooral met mensen.

EINDGEBRUIKERS

We willen de leefomgeving van de eindgebruiker positief beïnvloeden en de

vastgoedobjecten van onze klanten laten excelleren en renderen.

OPDRACHTGEVERS

We voelen ons nauw betrokken bij onze opdrachtgevers en creëren in de gehele

levenscyclus van een gebouw of woning waarde voor hen. Zo verlagen we de total cost of

ownership en verduurzamen we ons eindproduct.

MEDEWERKERS

Medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. We geven hen de verantwoordelijkheid

om mee te denken over hoe we ons werk prettiger en efficiënter kunnen maken. Bovendien

bieden we hen voldoende ruimte om te groeien en om talent te ontwikkelen.

Kernwaarden

Constructif biedt kwaliteit op

basis van drie kernwaarden:

• realiserend vermogen

• grensverleggend innovatief

• gedeelde kennisontwikkeling

Deze kernwaarden zijn kenmerkend voor al onze medewerkers en een belangrijk onderdeel

van onze missie en visie. Ze komen rechtstreeks voort uit onze ambitie: Bewust Samen

Beter.

Visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

PEOPLE – AANDACHT VOOR DE MENS EN ZIJN ONTWIKKELING

Onze mensen zijn ons kapitaal. Daarom vinden wij het belangrijk om te investeren in hun

kennis en kunde. Omdat ontwikkeling bijdraagt aan de gezondheid van de mens, gaan

bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke ontwikkeling hand in hand.

PLANET – BEWUST ZIJN VAN HET LEEFMILIEU

Bij alles wat we doen, zijn we ons bewust van de impact op het leefmilieu. Om dat te

beschermen, formuleerden we vier ambities: minder CO 2

-uitstoot en energieverbruik,

toepassen van duurzame materialen en bouwmethodieken, verminderen van afval en betere

afvalscheiding, inzetten op Bewust Samenwerken aan een Beter Milieu in de keten.

PROFIT – FINANCIEEL GEZOND

Constructif denkt aan de lange termijn en zet in op een gezonde en rendabele

bedrijfsvoering. Zo borgen we de continuïteit - belangrijk voor onze klanten en onze mensen.

Het zorgt er bovendien voor dat we kunnen investeren in mensen, middelen, processen en

innovatie.

5 6MVO-VERKLARING

Scope voor MVO-Register

Ontwikkeling, aanneming en uitvoering van nieuwe gebouwen, verbouwing, onderhoud en renovatie

van woningen, winkels en commercieel vastgoed door Constructif B.V. (KVK 23057082) en Bouwbedrijf

Vermeulen Gilze-Rijen B.V. (KVK 18039349). Schilderwerken, gevelonderhoud, houtrotsanering,

beglazing, betonherstel en wandafwerking door Constructif Projectschilders B.V. (KVK 55155383) .

Ons Commitment

Constructif Holding BV met de daaraan gelieerde bedrijven Constructif B.V., Constructif Projectschilders

B.V. en Bouwbedrijf Vermeulen Gilze-Rijen B.V., onderschrijft het belang van maatschappelijk

verantwoord ondernemen. Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers,

aandeelhouders en de samenleving door praktische toepassingen op het gebied van maatschappelijk

verantwoord ondernemen (MVO).

Wij onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We committeren ons

aan:

• Aansprakelijkheid: aansprakelijk zijn voor de impact van onze activiteiten op de gemeenschap,

de economie en de omgeving;

• Transparantie: open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de

gemeenschap en de omgeving;

• Ethisch gedrag: te allen tijde vertonen van ethisch gedrag;

• Respect voor belanghebbenden: respecteren, in acht nemen en reageren op de belangen

van onze belanghebbenden;

• Respect voor wetgeving: respecteren van geldende wet- en regelgeving;

• Respect voor internationale gedragsnormen: respecteren van internationale gedragsnormen, in

combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving;

• Respect voor rechten van de mens: respecteren van de rechten van de mens en erkennen van

zowel de belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.

Wij zullen onze MVO-aspecten in kaart brengen, helder MVO-beleid en bijbehorende doelen vaststellen,

een MVO-programma en management systeem ontwikkelen en onderhouden en voldoende middelen

beschikbaar stellen om de MVO-principes na te leven. Management en medewerkers worden

geacht hier actief aan bij te dragen.

Wij zullen jaarlijks ons MVO-beleid en bijbehorende doelen evalueren om zeker te stellen dat deze

nog in lijn zijn met onze toekomstvisie.

Wij zullen het MVO-Register gebruiken om onze klanten te voorzien van betrouwbare informatie over

ons MVO-programma.

Dordrecht, 09-2022

Erik Stam

Niels Akkermans

Paul van der Zande

Martin Roest

Algemeen Directeur

Directeur Wonen

Financieel Directeur

Directeur Utiliteit

7 8MVO-PROGRAMMA

Het MVO-programma beschrijft de operationele

strategie voor de meest relevante MVO-aspecten, zoals

geselecteerd voor Constructif. De uitwerking van Beleid,

Maatregelen en Certificaten die hier worden opgevoerd

is terug te vinden in de betreffende hoofdstukken van dit

rapport.

STICHTING MVO-REGISTER

TIM-METING

Het MVO-Register heeft via haar TIM-meting het MVOprogramma

van Constructif gemeten. TIM staat voor:

Transparantie, Impact en Management. Op basis van 21

criteria verdeeld over deze drie categorieën wordt een

gewogen gemiddelde score berekent. De scorecard kent

een maximum van 5 sterren (zie onderstaande tabel).

Kernthema

MVO onderwerp

Bijdrage aan SDG

Mensenrechten

Werk voor Kwetsbare Rroepen (Social Return)

Constructif heeft in 2022 een flinke vooruitgang geboekt bij zowel transparantie, impact

en management. Dit resulteerde in een TIM-score van 4 sterren (2020: 3 sterren).

Arbeidspraktijk

Contracten en Sociale Verplichtingen

Sociale Dialoog - Ondernemingsraad

Gezondheid en Veiligheid op het Werk

Duurzame Inzetbaarheid en Ontwikkeling

Transparantie

Milieu

Vervuiling

Circulaire Economie

Energie Efficiëntie en Duurzame Energie

Impact

Management

Eerlijk zakendoen

Energie Efficiëntie Gebouwen

Ethisch Gedrag

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Eerlijke Concurrentie

Duurzaam Inkopen

MVO Promoten

Score 2022

Score 2020

Consumentenaangelegenheden

Ethisch Gedrag

Betrokkenheid

bij en ontwikkeling

van de

gemeenschap

Creëren van werk- en leerervaring

9 10Werk voor kwetsbare groepen (social return)

Social return betekent het creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen: werklozen,

laagopgeleiden, arbeidsmigranten, etnische achtergrond, gehandicapten, enz.

Het voorkomen van discriminatie en sociale onveiligheid is belangrijk voor Constructif en is

onderdeel van het personeelshandboek.

Social return: Constructif ziet kansen om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

aan te nemen.

Ambitie: In 2019 is het keurmerk PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) op trede 2

behaald en in 2022 hebben we het keurmerk weten te behouden met een hoger percentage

op trede 2. Het is onze ambitie om in onze groeiende organisatie deze trede minimaal te

behouden en verder door te groeien op trede 2, door waar mogelijk medewerkers aan te

nemen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Doelstelling

PSO/SROI: Opstellen van een SROI/PSO-beleid

Short-term, 2023

Socialer ondernemen: Constructif vindt het van essentieel belang om medewerkers

met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te bieden zich te ontwikkelen binnen onze

organisatie. Wij maken structureel werk van sociaal ondernemen en vinden het belangrijk

om zichtbaar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. We willen dus niet

alleen projectgewijs voldoen aan de eis ‘Social return’ en incidenteel mensen aannemen in

onze organisatie.

Jaarlijks geven wij personen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans op werk en

ontwikkelingsmogelijkheden. In 2019 hebben wij hiervoor PSO certificering trede 2

behaald. Het is onze ambitie om dit niveau minimaal te behouden. Hierbij maken wij geen

onderscheid tussen achtergrond en ervaring van de medewerkers, maar wordt gekeken naar

de mogelijkheden en ontwikkelingskansen. Hierbij verkrijgen deze medewerkers de juiste

begeleiding die bijdraagt aan het optimaal ontwikkelen en presteren in zijn/haar functie.

11 12Voor onze is het vanzelfsprekend om leerlingen en vaklieden met een afstand tot

de arbeidsmarkt te begeleiden. Kandidaten krijgen een plek in een vast team en

worden begeleid door één ervaren vakkracht, die ervaring heeft met de begeleiding

van kandidaten die op weg zijn naar werkervaring en een (vaste) baan. Deze ervaren

vakkrachten nemen de tijd voor de kandidaat en hebben aandacht voor persoonlijke

ontwikkeling tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Certificaat: PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen - Trede 2)

Constructif Holding B.V., inclusief dochtermaatschappijen Constructif B.V., Constructif

Projectschilders B.V. en Bouwbedrijf Vermeulen Gilze-Rijen B.V. Trede 2 van de PSO.

Management review: We zijn niet alleen op trede 2 van de PSO-ladder gebleven.

We hebben onze score verbeterd. Dit geeft aan dat we weer een mooie stap hebben

gemaakt als het gaat om het bieden van kansen op de arbeidsmarkt aan medewerkers

die een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Door middel van deze controle wordt voldaan aan de wet Ketenaansprakelijkheid en is voor

onderaannemers helder wat van hen in het kader hiervan wordt verwacht.

Een transparante administratie schept helderheid voor onze onderaannemers en

medewerkers en dat wordt positief gewaardeerd.

Management review: We voldoen constant aan de geldende wet- en regelgeving.

Sociale dialoog - ondernemingsraad

Constructif ziet nauwe samenwerking met al zijn partners, onder wie zijn medewerkers,

als een buitengewoon belangrijke basis voor het vormgeven van een toekomstbestendig

bouwbedrijf. Sociale dialoog is daar een belangrijk onderdeel van.

Ambitie: Medewerkers en stakeholders betrekken bij de (dagelijkse) ontwikkelingen van

het bedrijf. Constructief bijdragen aan de sociale dialoog en daarmee aan duurzame

ontwikkeling.

Contracten en sociale verplichtingen

Legale contracten met mensen die mogen werken, inclusief werkvergunningen,

pensioenbetalingen, verzekeringen, etc. Geldig voor eigen personeel en personeel van

onderaannemers.

Niet voldoen aan wet- en regelgeving op dit gebied wordt door Constructif gezien

als een bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit, ook in het kader van de wet

Ketenaansprakelijkheid.

Ambitie: We zorgen ervoor dat onderaannemers zich thuis en gewaardeerd voelen.

Controle wet Ketenaansprakelijkheid: Door de administratie vindt controle plaats op

onderaannemers en eigen medewerkers door middel van:

• LB verklaring

• G-rekening

• KvK

De identiteit van onderaannemers wordt wel gecontroleerd, maar vanwege AVG niet

vastgelegd.Voor grote projecten is een document opgesteld voor onderaannemers en

zzp-ers, waarin expliciet de eisen vanuit de wet Ketenaansprakelijkheid zijn genoemd.

Betrekken van medewerkers: Medewerkers worden op diverse manieren geïnformeerd

over en betrokken bij de organisatie en dat wordt als positief gewaardeerd door zowel

de medewerkers, management en directie. Medewerkers worden dagelijks op de hoogte

gehouden van ontwikkelingen, projecten en natuurlijk nieuwtjes. De introductie van intranet

heeft hieraan een positieve bijdrage geleverd. Zowel medewerkers als directie kunnen op

het intranet berichten plaatsen. De directie plaatst regelmatig berichten onder de naam

‘Bouwplan Constructif’ waarin ontwikkelingen van de organisatie worden gedeeld.

De OR betrekt medewerkers actief voorafgaand aan een vergadering door te vragen of er

nog onderwerpen zijn die medewerkers willen aandragen. De notulen van de OR worden

altijd op intranet geplaatst. Door de opzet van de unitstructuur zijn de communicatielijnen

kort, wat door de medewerkers als positief wordt ervaren. Dit komt ook tot uiting in de

resultaten van het MTO en de waarderingsgesprekken die jaarlijks plaatsvinden.

In het laatste MTO hebben medewerkers aangegeven trots te zijn hoe we omgaan met

de coronacrisis. En ook dat communicatie, informatie en veiligheidsmaatregelen vanuit

Constructif goed en snel zijn ingeregeld tijdens de eerste weken/maanden. Medewerkers

geven Constructif als rapportcijfer een 8! Hier zijn we trots op! Zowel het management,

de units als de OR pakken hun verantwoordelijkheid om acties en aandachtspunten op te

pakken, zodat dit resultaat minimaal behouden blijft.

Management review: Vertegenwoordiging van de OR komt vanuit de gehele organisatie,

waardoor alle medewerkers bereikt worden. En mooie stap die is gezet met de huidige OR.

13 14Gezondheid en Veiligheid op het Werk

Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving. Denk hierbij aan fysiek werk, gebruik

van chemicaliën, gevaarlijke locaties ergonomie en stress, voor zowel medewerkers in

loondienst als voor ingehuurd personeel op bedrijfs- en klantlocaties. Inclusief vitaliteit, het

voorkomen van letsel en beroepsziekten.

‘We werken veilig of we werken niet’ is onze slogan voor veilig werken. Werken in de

bouw kan risicovol zijn, daarom wordt dagelijks gelet op veilig werken en een veilige

werkomgeving.

Ambitie: Het creëren van een veilige werkomgeving waar mensen voor lange tijd veilig met

veel plezier werken.

Doelstellingen

• Geen ongevallen met verzuim

• Laag ziekteverzuim: Ziekteverzuimpercentage onder het branchegemiddelde

Veiligheid: Veilig en gezond werken is belangrijk. Zeker in onze sector. Iedereen wil aan het

eind van de dag weer veilig en gezond naar huis en aan het eind van z’n loopbaan gezond en

fit met pensioen. Daarom is het zaak om een veilige en plezierige werkomgeving te bieden

en ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. We werken veilig of we werken niet!

Met diverse maatregelen borgen we veiligheid op de werkplek en bouwplaatsen, zoals:

• toolboxmeetings

• werkplek- en projectinspecties

• werken met zichtbaar goedgekeurde arbeidsmiddelen

• promotieposters

• interne audits

• etc.

Er zijn extern contracten afgesloten o.a. met;

• Bureau Veritas (certificerende instelling)

• Aboma+Keboma

• Kader

Maandelijks vindt het KVGM-overleg plaats op een van de vestigingen of steunpunten.

We bespreken actuele KVGM-onderwerpen, geven training en voorlichting aan collega’s

en projecten worden bezocht. Dit alles om de kwaliteit, veiligheid en milieudoelstellingen

blijvend te verbeteren en borgen!

We zetten actief en zichtbaar veiligheid op 1 waarbij er niet alleen door de ogen van

Constructif naar veiligheid wordt gekeken, maar ook door externe deskundigen en

veiligheidskundigen de veiligheid op de projecten onder de loep wordt genomen.

15 16Door actief te sturen op veiligheid en het veiligheidsbewustzijn te vergroten, zien we

dat dat een gedragsverandering op het gebied van veiligheid bij onze medewerkers en

onderaannemers teweeg brengt.

Veiligheidsbeleid: Bij Constructif gaat veiligheid boven alles. Ons veiligheidsbeleid is er

dan ook op gericht dat bij de uitvoering van alle activiteiten maximale zorg wordt besteed

aan veiligheid. Dit betekent dat onze medewerkers, ingeleende werknemers en werknemers

van onderaannemers hun werkzaamheden veilig moeten (kunnen) uitvoeren, maar ook dat

alle mensen die aan onze projecten werken zich voortdurend bewust moeten zijn van alle

veiligheidsrisico’s. In ons veiligheidsbeleid en management-veiligheidssysteem staan de

veiligheidsdoelen beschreven

Certificaat: VCA (**)

Met een VCA-certificaat laten we zien dat we veilig en gezond werken belangrijk vinden en

we een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer zijn.

RI&E: De Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) inclusief het plan van aanpak wordt

minimaal één keer per jaar geactualiseerd en indien nodig vaker in het bijzijn van onze

MVK-er en preventiemedewerker. Daarnaast wordt de RI&E eens per 3 jaar door een Hoger

Veiligheidskundige, opgenomen in het Hobéon register, gecontroleerd.

In kwartaal 04-2022 wordt de gecombineerde RI&E Constructif B.V. & Bouwbedrijf Vermeulen

Gilze-Rijen B.V. opnieuw aangeboden t.b.v. goedkeuring. In kwartaal 04-2022 wordt

eveneens de RI&E van Constructif Projectschilders B.V. aangeboden t.b.v. goedkeuring.

Duurzame Inzetbaarheid & Ontwikkeling

Duurzame Inzetbaarheid betekent ontwikkeling van medewerkers door vergroting van

kennis, vaardigheden en capaciteit. Kansen voor duurzame inzetbaarheid (vergrijzing

beroepsbevolking, horizontale en verticale mobiliteit).

Medewerkers krijgen de kans zich te ontwikkelen en kennis te vergroten en dat wordt

als positief ervaren door zowel directie, management als medewerkers. Uit de laatste

medewerkerstevredenheidsmeting komt ook naar voren dat medewerkers vinden dat er

goede mogelijkheden zijn om hun talenten te benutten en verder te ontwikkelen.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers: ‘Bouwen aan tevredenheid’, dat is waar

Constructif voor staat. Niet alleen op de werken en bij onze opdrachtgevers, maar

ook als het gaat om de eigen medewerkers. Onze medewerkers zijn immers ons

belangrijkste kapitaal. Daarom zorgen we goed voor hen. Dit doen we o.a. door:

• medewerkers actief betrekken en informeren bij ontwikkelingen in de organisatie.

• zorgen voor een veilige en prettige werkomgeving. In de afgelopen jaren is het

verzuim onder het branchegemiddelde.

• ontwikkelen van medewerkers middels voorlichting, interne en externe trainingen.

• jaarlijks waarderingsgesprek met direct leidinggevende.

• medewerkers alleen dat gedeelte van de eigen functie te laten uitvoeren dat

past binnen de mogelijkheden van de medewerker, zodat wordt voorkomen dat de

medewerker uitvalt.

• bieden van een andere functie indien de toestand van de medewerker het werken in de

eigen functie niet toelaat.

• gebruik te maken van een casemanager om te voorkomen dat medewerkers uitvallen.

Het verzuim is al een aantal jaren onder het branchegemiddelde en de leeftijdsopbouw

is zeer gelijkmatig; van starters tot de pensioengerechtigde leeftijd. Meer medewerkers

blijven actief in hun werkomgeving door het bieden van een passende functie.

Medewerkers geven aan dat ze het prettig vinden om aan het werk te blijven. Het

persoonlijk kunnen ontwikkelen wordt door de medewerkers met een 4,1 gewaardeerd

(schaal 1-5).

https://constructif.nl/constructif-investeert-in-kennisontwikkeling/

https://constructif.nl/werken-bij-constructif-je-blijft-je-ontwikkelen/

Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is naar onze mening niet alleen goed voor de

medewerker zelf, maar ook voor het bedrijf. Alleen zo kunnen de kennis en vaardigheden in

de bouwsector en het bedrijf worden geborgd voor nu en straks.

Door te weten waar medewerkers goed in zijn, wat de ambities zijn en de fysieke

mogelijkheden zijn we in staat tevreden en gemotiveerde medewerkers voor langere tijd

aan ons te binden op de juiste plek.

Ambitie: Medewerkers ontwikkelen zodat ze het maximale uit zichzelf kunnen en willen

halen, waardoor medewerkers met veel plezier kunnen (blijven) werken.

Opleiding en training medewerkers: Doen waar je goed in bent en er nog beter in willen

en kunnen worden als dat je ambitie is! Jaarlijks volgen vele medewerkers niet alleen de

verplichte herhalingscursussen voor o.a. BHV, VCA en leermeester, maar ook trainingen die

leiden tot persoonlijke ontwikkeling en groei binnen de organisatie.

17 18Milieuvervuiling

Voorkomen emissies naar lucht, water en bodem, mede in relatie tot het gebruik van

chemicaliën.

Vervuiling bedreigt bouwwerken, maar bouwen levert ook vervuiling op. Wel zo min mogelijk,

wat ons betreft. Constructif streeft ernaar om het milieu zoveel mogelijk te ontlasten,

samen met medewerkers, ketenpartners en opdrachtgevers. We zien onder andere kansen in

het verminderen van papiergebruik, waar mogelijk hergebruik van materialen, waar mogelijk

gebruik van duurzame materialen en reduceren en scheiden van afval.

Ambitie: Verminderen van scope 1 en 2 afval om in 2024 voor 24% minder aan CO 2

-uitstoot

te hebben op basis van afval (t.o.v. 2020) door reduceren van verpakkingsmaterialen en

waar mogelijk optimalisaties in de afvoerketen.

Doelstellingen

• Papieren bekertjes: Afval reduceren door minder papieren bekertjes te gebruiken (alleen

nog op bouwplaatsen) en het stimuleren van gebruik van glazen en mokken.

Short-term, 2023

• Digitale visitekaartjes: Medewerkers die vaak in contact met klanten zijn ontvangen een

houten visitekaartje met een QR-code voor het doorgeven van contactgegevens. Dit

scheelt niet alleen in kosten, maar ook in geproduceerd afval per medewerker.

Short-term, 2023

• Monostromen: In 2024 drie afval-monostromen opzetten met als doel CO 2

-emissies te

voorkomen en restwaarde van materialen te kunnen behouden.

Medium-term, 2024

• Scope 3 afval: Door het onderzoeken van afvalstromen buiten onze scope willen we in

2024 overzicht hebben van afvalstromen die door onderaannemers worden geproduceerd,

zodat deze kunnen worden gereduceerd.

• Kantoorafval: Afvalscheiding in vier monostromen (Papier, plastic, GFT, glas) op alle

vestigingen eind 2023.

Short-term, 2023

• Road to ‘24: Afvalmanagement is een belangrijk onderdeel op de weg naar ons doel van

24% circulariteit binnen de organisatie. Daarvoor hebben we stapsgewijs doelstellingen

bepaald. Het einddoel van 40% afvalreducering per medewerker in 2024 kan alleen bereikt

gaan worden, als mijlpalen worden bereikt. In 2021 hebben we een CO 2

uitstoot o.b.v.

afval per medewerker van 15,83t. In 2022 moet een flinke daling van 24% zijn bereikt om

een reductie van 38% in 2024 te realiseren.

Medium-term, 2024

19 20Voorkomen milieuvervuiling: Om milieuvervuiling zoveel mogelijk te voorkomen nemen

we diverse passende maatregelen. Afvalscheiding vindt (zoveel mogelijk) plaats op de

projecten, werkplaats en kantoor.

Bij elk nieuw project wordt een afvalmanagementplan opgesteld, eventueel on-site in

samenwerking met onze afvalinzamelaar. Daarmee kunnen we onze afvalscheiding zo

nauwkeurig en efficiënt mogelijk laten plaatsvinden, rekening houdend met de grootte van

het project en de ruimte om afvalscheiding in te regelen. Als er onvoldoende ruimte is op het

projectterrein om te scheiden, dan vindt scheiding bij de afvalinzamelaar plaats. Daarnaast

maken we gebruik van lekbakken t.b.v. bodembescherming en werken conform de geldende

PGS als het gaat om opslaan van gevaarlijke producten. Om de afvalberg te verkleinen en

het grondstoffengebruik te reduceren, zijn we samenwerkingsverbanden aangegaan met

bijvoorbeeld Re-use. De eerste producten zijn inmiddels besteld en ontvangen, klaar voor

een tweede kans.

In 2021 is een daling van onze CO 2

-uitstoot op afval gerealiseerd van 9,7% t.o.v. 2020 per

FTE.

Milieuvervuiling beperken en verbeteren van de CO 2

-footprint is een zeer actueel en relevant

thema. Duurzaam hergebruik van materialen begint stapsgewijsook terrein te winnen bij

diverse sectoren en dat sluit goed aan bij de ambities van Constructif.

Certificaat: ISO 14001: We verbeteren en optimaliseren systematisch onze milieuprestaties

door inzicht te hebben in de kansen en risico’s op milieugebied.

Circulaire economie

Materiaalverbruik legt een steeds grotere druk op de aarde, samenleving en economie. In

een circulaire economie gaan materialen niet verloren, maar zijn hernieuwbaar en/of worden

hergebruikt. Een organisatie kan denken aan vermindering van materiaal- en watergebruik

en voorkomen van afval, het ontwikkelen van circulaire concepten voor het terughalen,

hergebruiken en recyclen van producten en materialen.

Constructif streeft ernaar om aandacht voor duurzaam gebruik van hulpbronnen en recycling

steeds meer te integreren in de inkoop en hierover afspraken te maken met leveranciers.

Ook zijn we van mening dat hergebruik en recycling van materialen een plaats verdienen in

onze offertes. We willen doen wat we kunnen binnen onze activiteiten.

Ambitie: Bewustwording en gedragsverandering met als doel 24% circulairder te zijn in 2024

ten opzichte van 2020.

Doelstellingen:

• Rethink: Binnen de lineaire economie, waar materialen worden geproduceerd,

gebruikt en weggegooid, hebben we processen geoptimaliseerd om efficiënter te

kunnen werken. Sommige van deze processen moeten we nu opnieuw inrichten om

een circulaire economie na te streven. Om bewustzijn te creëren zijn voor

ons ook kleine stappen belangrijk om processen te veranderen. Met innovatie tools

en werkwijzen willen we de circulaire economie bevorderen en samen met onze

klanten en partners de ecologische impact van processen en gebouwen op lange

termijn verminderen. Middels een quickscan willen we voor alle projecten een circulair

scenario kunnen aanbieden. Vanaf 2024 wordt bij grotere projecten (boven €250.000)

altijd een quickscan o.b.v. duurzaamheid uitgevoerd om mogelijkheden en kansen te

bepalen.

Medium-term, 2024

• Reuse: Materialen en producten in dezelfde functie hergebruiken is het ultieme

doel binnen de circulaire economie. Sloop voorkomen en vrijkomende materialen

hergebruiken reduceert niet alleen afval en transportbewegingen, maar wanneer op

een circulaire wijze hergebruikt, ook bouwkosten. Hiervoor ontwikkelen we concepten,

welke o.b.v. economische en ecologische waarde aangeven hoe duurzaam hergebruik

van materialen is en welke toegevoegde waarde voor zowelmens,milieu en ook op

financieel gebied kan worden bereikt. Zo wil Constructif in 2024 concepten voor de

10 grootste materiaalstromen hebben ontwikkeld, die een positieve economische en

ecologische impact hebben.

Medium-term, 2024

• Road to ‘24: Hoe circulair wij als organisatie en onze projecten zijn bepalen we

door een nulmeting. Deze nulmeting is gebaseerd op het jaar 2020. Op de weg naar

2024 willen we ons circulariteitsindex 24% realiseren, waarvoor diverse mijlpalen met

bijbehorende acties en werkwijzen zijn bepaald.

Medium-term, 2024

• Reduce: Afval wordt gegenereerd als materiaal geen waarde meer heeft. Om dit te

voorkomen wil Constructif, op organisatie- en projectniveau, afval beter scheiden en

in het algemeen reduceren. Om ons doel van 24% afvalreductie in 2024 (t.o.v. 2020) te

behalen, gaan we in gesprek met leveranciers, onderaannemers en medewerkers om

materialen meerwaarde te geven en afval te voorkomen.

Circulair bouwen: De ambitie van Constructif om vernieuwend te zijn en daarbij de

keten mee te willen nemen, past bij de uitgangspunten van de circulaire economie.

Aansluitend op onze visie, hebben we inmiddels een eigen missie en strategieën hoe

Constructif circulair bouwen aangaan. Met onze drie strategieën, Reduce, Rethink en

Reuse, willen we niet alleen intern bewustwording neerzetten, maar ook extern onze

samenwerkingen naar een circulaire economie uitbreiden.

Bij een aantal projecten hebben we met succes eerste stappen kunnen zetten. Om intern

21 22bewustwording neer te zetten hebben we verschillende tools ontwikkeld en zijn we nu

bezig met een nulmeting om de duurzaamheid van onze projecten aan te kunnen tonen.

Voor kennisdeling zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met Cirkelstad en

Duurzaam Gebouwd. In samenwerking met de Hogeschool Rotterdam (TIP circulair)

begeleiden we studenten tijdens hun afstudeerproject bij Constructif waarin de circulaire

economie en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. We zien dat deze samenwerking

mensen met elkaar verbind en leidt totmooie ontwikkelingwaaraan zowel de jongere als

oudere medewerkers graag willen meewerken. Er ontstaan innovatieve en verrassende

ontwerpen waar nieuwe en bruikbare inzichten uitgehaald worden.

Door het formuleren van ons eigen doelstelling om 24% circulair in 2024 te zijn, dagen

we onszelf uit om bewuste keuzes op project- en organisatieniveau te maken, zodat de

ontwikkeling naar een circulaire economie wordt versneld.

Beleidsnotitie Circulariteit: Bij alles wat we doen zijn we ons bewust van de impact

op het leefmilieu. Om dat te beschermen, formuleerden we drie strategieën om een

circulaire economie te stimuleren:

Reduce – Afval reduceren en beter scheiden om de uitputting van nieuwe en de

verbranding van bestaande grondstoffen te voorkomen.

Rethink – Werk- en bouwprocessen heroverwegen om zo veel mogelijk waarde toe te

voegen, sociaal, economisch en ecologisch.

Reuse – Materialen en producten zo vaak mogelijk hergebruiken om CO 2

uitstoot te

voorkomen.

Constructif streeft naar een systeem geïntegreerde werkwijze waar circulariteit in

elke trajectcyclus aandacht krijgt om op lange termijn de grootst mogelijke waarde te

creëren. Als Constructif willen we op deze manier graag een bijdrage leveren aan de

toekomst van de circulaire economie.

Milieubeleid: Constructif wil op een positieve wijze bijdragen aan het milieu zit in onze

natuur. We hebben een actief milieubeleid dat door onze medewerkers en ketenpartners

gedragen wordt. In dat kader formuleerden we vier ambities:

• We streven naar een vermindering van CO 2

-uitstoot en energieverbruik.

• Waar mogelijk gebruiken we duurzame materialen en bouwmethodieken.

• We streven naar het verminderen van afval en betere afvalscheiding.

• We zetten in op Bewust Samenwerken aan een Beter Milieu in de keten en verlangen

van onze ketenpartners dat ze, net als wij, bewust en zorgvuldig omgaan met het

leefmilieu.

FSC- en PEFC keurmerk

• Forest Stewardship Council (FSC)

• Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

23 24Constructif is gecertificeerd voor het FSC en PEFC keurmerk. Dit zijn de twee bekendste

keurmerken op het gebied van hout. Hout wat is voorzien van een FSC- of PEFC-keurmerk

garandeert de opdrachtgever dat het hout afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos,

waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit.Constructif koopt het overgrote

deel van het hout in bij leveranciers die hiervoor ook gecertificeerd zijn. Ook wanneer

klanten niet specifiek naar deze keurmerken vragen, kopen wij grotendeels hout in met een

FSC of PEFC keurmerk.

Reductie energiegebruik en duurzame energie

Broeikasgassen zoals CO 2

zijn de grootste reden voor klimaatverandering. Dit onderwerp

gaat over het verlagen van de CO 2

voetafdruk van de organisatie door de energievraag te

reduceren, energie efficiëntie toe te passen en hernieuwbare energie te gebruiken voor

gebouwen en mobiliteit.

Constructif ziet klimaatopwarming als een belangrijke bedreiging voor het welzijn op aarde

en is zich ervan bewust dat de bouwsector een belangrijke rol te spelen heeft in de reductie

van CO 2

-emissies. Wij zien een constante dialoog met onze leveranciers en klanten daarvoor

als een belangrijke basis. In onze eigen bedrijfsvoering willen we de CO 2

-uitstoot zo veel

mogelijk beperken.

Ambitie: Een positieve bijdrage leveren aan het milieu door het aantoonbaar reduceren van

de CO 2

-uitstoot.

beperken. Het programma omvat verschillende maatregelen, met name op het

gebied van energiereductie, afvalscheiding aan de bron en actief autobeleid. Het

wagenpark groeit jaarlijks met diverse elektrische auto’s en het gebruiken van

goedgekeurde groene energie heeft een positieve bijdrage op onze footprint. Het

Energiemanagementprogramma is in januari 2022 geëvalueerd en er zijn nieuwe

doelstellingen geformuleerd die passen bij de het huidige bedrijfsbeleid.

Volgend jaar worden de doelstellingen weer actief gemonitord. De halfjaarrapportages

zijn toegankelijk via https://constructif.nl/over-constructif/mvo/

We zien een dalende trend in onze CO2-footprint van scope 1 en 2.

Uitstoot per FTE:

Uitstoot per miljoen euro omzet:

2019 - 4,00

2019 - 8,25

2020 - 3,18

2020 - 8,27

2021 - 2,87

2021 - 5,31

Reductie 2021 t.o.v. 2020 met 9,72% Reductie 2021 t.o.v. 2020 35,75%

Door inzicht te creëren in onze footprint zien we groeiende belangstelling bij onze

medewerkers en bij de organisatie betrokken mensen. Dit leidt tot mooie innovatieve

ideeën voor Constructif en onze stakeholders om de footprint te verbeteren.

Doelstellingen

• LED verlichting: In 2023 zijn alle kantoorlampen LED’s en deze verbruiken dus minder

stroom.

Short-term, 2023

• Emissieloze stadlogistiek: Meer kennis op doen om binnenstedelijks bouwprojecten

op te voeren zonder CO 2

CO 2

-emissies door vervoer over water.

• Gasverbruik: Efficiënt gasverbruik in onze vestigingen met als doel in 2024 30%

minder gas te verbruiken (t.o.v. 2020, per FTE).

Medium-term, 2024

• Elektrische wagenpark: Door het opschalen van elektrische bussen en auto’s willen

we de CO 2

-emissie van ons wagenpark t/m 2024 met 25% reduceren (t.o.v. 2020, per

FTE). Daarnaast wordt in 2023 het strategisch plan voor onze wagenpark gefinaliseerd.

Medium-term, 2024

• Groene stroom: Sinds 2021 zijn en blijven onze vestigingen op 100% groene stroom.

CO 2

-reductie 2019-2021: Met het Energiemanagementprogramma streeft Constructif

er continu naar om de CO 2

-emissie, gepaard aan de activiteiten, zoveel mogelijk te

Leerlijn ZES/SEB bij Cluster Zuid: Constructif gaat bij haar project voor de renovatie

van de Universiteit in Leiden (Cluster Zuid) aan de slag met Zero Emissie Stadslogistiek

(ZES) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Samen met de Hogeschool Rotterdam,

Gemeente Leiden en Universiteit Leiden onderzoeken we bij project dit project de

mogelijkheden om door vervoer over water CO 2

-emissies te reduceren.

ZES

De gemeente Leiden ondertekende als één van de 40 steden in Nederland het convenant

ZES waarbij men streeft naar:

• Minder/efficiënter vervoer

• Een leefbare, aantrekkelijke binnenstad

• Optimale bereikbaarheid

SEB

De landelijke overheid werkt samen met stakeholders in de bouwsector aan een haalbare

en effectieve routekaart om te komen tot de verduurzaming van mobiele werktuigen en

bouwlogistiek.

25 26Constructif wil met de leerlijn ZES/SEB bereiken dat ketenpartners, studenten en andere

betrokkenen met elkaar samenwerken aan deze maatschappelijke initiatieven. Door het

inrichten van een Living Lab, waarbinnen de leerlijn en de bouwplaats opereren, kunnen de

verbeteringen die voortkomen uit de onderzoeken van de studenten kortcyclisch worden

doorgevoerd op de bouwplaats.

Momenteel werken drie studenten van de Hogeschool Rotterdam binnen de leerlijn aan hun

onderzoek,

CO2 Prestatieladder (Niveau 3): De CO 2

-prestatieladder heeft een bijdrage geleverd

aan inzicht in onze footprint. Door het nemen van concrete acties en formuleren van

doelstellingen realiseren we energiebesparingen en wordt de CO 2

-uitstoot verminderd.

Daarnaast constateren we dat CO 2

-reductie ook leidt tot kostenbesparing en we dragen

daarnaast actief bij aan de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Energie efficiëntie gebouwen

Verminder het energieverbruik van gebouwen en installaties. Werk toe naar CO 2

-neutrale en

energieneutrale gebouwen.

Energie-efficiency van gebouwen is voor overheid en klanten een steeds belangrijker

onderwerp. Constructif is in de afgelopen jaren steeds vaker betrokken bij

assetmanagement en portefeuillemanagement, zodat invloed kan worden uitgeoefend op dit

onderwerp. De belangrijkste keuzes op dit gebied worden in de ontwerpfase gemaakt. Als

bouw- en aannemersbedrijf dienen we altijd alert te zijn op kansen voor energiebesparing,

met kennis van (materialen en uitvoer van) isolatie en energie-/ energetische maatregelen

als basis.

Ambitie: In gesprek gaan naar aanleiding van het ontwerp om vervolgens te adviseren

over energetische maatregelen met als doel het reduceren van de CO 2

-uitstoot. Monitoren

van de daadwerkelijke CO 2

-besparing aan de hand van de vooraf gecalculeerde besparing.

Selecteren van geschikte partners om een strategische partnership mee aan te gaan met als

doel gezamenlijk de verduurzaming op te pakken en onderhoud en beheer actief aan elkaar

te koppelen.

Doelstellingen

• Projecten: Bij projecten ondersteunen we zo goed mogelijk bij keuzes voor energieefficiënte

gebouwen. Door integrale samenwerkingen en analyses kunnen we op deze

manier energiebesparingen op lange termijn realiseren.

• Vestigingen: In 2023 is een energielabel C verplicht voor kantoren. Onze nieuwe

27 28vestiging in Barendrecht heeft Energielabel A+ en draagt op deze manier bij aan de

transitie naar een energie-efficiënte portefeuille van Constructif.

Short-term, 2023

Ontzorgen van opdrachtgevers leidt tot verduurzaming: Woningcorporaties zijn steeds

vaker op zoek naar één partner die de kennis en de kunde in huis heeft voor planmatig

onderhoud van de woningportefeuille. Voor planmatig onderhoud maken we gebruik van

RGS-methodiek (ResultaatGericht Samenwerken), waardoor er een resultaat op het gebied

van onderhoud wordt geleverd en het leefklimaat wordt verbeterd. Hierbij wordt uiteraard de

overlast voor de bewoners zoveel mogelijk voorkomen.

Zie voor voorbeelden:

Isolatie beganegrond-vloeren in Rotterdam en Capelle aan den IJssel

Verduurzamingswerkzaamheden in Capelle aan den IJssel

Constructif als duurzaamheidspartner van Havensteder

Constructif ontzorgt inmiddels 23 grote en kleine woningbouwcorporaties en diverse kleine

woningbeheerders. Met hen zijn onderhoudscontracten voor meerdere jaren aangegaan

voor totaal ongeveer 90.000 woningen. Door planmatig onderhoud worden de woningen

op gestructureerde wijze onderhouden, wordt het leefklimaat verbeterd en wordt er zoveel

mogelijk gebruik gemaakt van duurzame oplossingen. Hierdoor wordt de levensduur van de

woningen aanzienlijk verlengd wat een positieve invloed heeft op ‘People, Planet, Profit’.

Vast partnerschap creëert continuïteit voor Constructif en de opdrachtgevers. Voor de

opdrachtgever levert het een kostenbesparing op en efficiency. Hierdoor zijn er middelen

over die kunnen worden gebruikt voor verduurzaming en dat levert weer nieuwe projecten

op. Klanten geven aan tevreden te zijn over de werkwijze, kwaliteit en communicatie van

Constructif.

Verbeterplan - Strategisch partnerschap: Constructif gaat met verschillende partijen een

strategische partnership aan met als doel gezamenlijk in de utiliteit en binnen wonen de

verduurzaming op te pakken en onderhoud en beheer actief aan elkaar te koppelen. In de

afgelopen jaren zijn diverse samenwerkingen gerealiseerd.

Doordat Constructif de verbinding zoekt en aangaat met strategische partners, krijgt

de opdrachtgever de beste oplossing op het gebied van duurzaamheid. Waar normaal

gesproken een bouwbedrijf isolatie aanbrengt en het installatiebedrijf een installatie

aanpast biedt deze samenwerking de mogelijkheid voor een integrale aanpak. Op deze

manier wordt het hele gebouw bekeken en beide toepassingen op elkaar afgestemd om voor

de klant zodat de opdrachtgever de beste oplossing aangeboden krijgt.

Etisch Gedrag

Niet iedereen neemt het even nauw met wet- en regelgeving: de grens opzoeken, of

daadwerkelijke overtredingen, buigbaar of niet. Een organisatie kan een duidelijk

standpunt innemen wat wel en niet kan, en daarmee maatregelen nemen om

integriteitsschendingen door medewerkers en externe inhuur te voorkomen, zoals

omkoping, fraude en misbruik van middelen en informatie, etc.

Constructif streeft ernaar om op integere wijze zaken te doen met klanten en

leveranciers.

Ambitie: Constructif hecht veel waarde aan eerlijkheid. Ethiek en ethisch gedrag

bepalen onze keuzes en zijn een belangrijke basis voor ons succes als onderneming en

werkgever. Wij willen een betrouwbare partner blijven, op een menselijke, betekenisvolle

manier met anderen omgaan en op integere wijze zaken doen met klanten en

leveranciers.

Integriteit: Als Constructif vinden we het van groot belang en vanzelfsprekend dat er

eerlijk en integer wordt gehandeld. We willen laten zien waarom we doen zoáls we het

doen. In onze gedragscode is vastgelegd hoe we van elkaar verwachten dat we omgaan

met collega’s, klanten, relaties en eigendommen van anderen en van het bedrijf.

Code of conduct: Ethische gedragsregels voor de medewerkers van Constructif zijn

vastgelegd in de gedragscode. Hoe gaan we met elkaar om? Waar staan we voor? Vier

V’s (Verbondenheid, Vertrouwen, Veiligheid en Verantwoordelijkheid) vormen de pijlers

onder onze gedragscode. Ze geven ons richting om veilig en respectvol met elkaar om

te gaan en om professioneel aan onze doelen te werken. Dit schept duidelijkheid over

wat Constructif van de medewerkers verwacht én wat de medewerkers van Constructif

als goed werkgever mogen verwachten. Met het naleven ervan worden we ons nog meer

bewust van onze omgang met elkaar en zullen we met plezier naar het werk blijven

gaan.

Personeelshandboek: In het Personeelshandboek zijn de bedrijfseigen regels, artikelen

vanuit de CAO en andere informatie met betrekking tot het personeelsbeleid vastgelegd.

Het functioneren van een organisatie, ook die van ons, is gebaseerd op afspraken

waaraan iedereen zich dient te houden. De rechten en plichten van iedere partij moeten

helder zijn.

29 30De bedrijfsspecifieke afspraken en regels vanuit onze certificeringen (ISO

9001, ISO 14001, VCA**, PSO, VGO-keur, CO 2

, etc.) zijn eveneens geborgd in het

Personeelshandboek.

Klokkenluidersregeling: De normen en waarden van Constructif verplichten de

medewerkers zich integer te gedragen. Gelet op het belang dat Constructif hecht

aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid is als onderdeel daarvan een

klokkenluidersbeleid vastgesteld.

Management review: In 2022 is het integriteitsbeleid opgesteld.

Duurzaam Inkopen

Leveranciersketens van producten en materialen kunnen MVO risico’s bevatten, zoals

oneerlijke beloning, gevaarlijke arbeidsomstandigheden, gedwongen- of kinderarbeid,

corruptie, vervuiling, ontbossing, landonteigening en andere schendingen van

mensenrechten. Als bedrijven dergelijke risico’s identificeren dan kunnen zij hun invloed

gebruiken en actief bezig gaan om deze onderwerpen bespreekbaar te maken en te gaan

verbeteren (ook voor toeleveranciers).

Constructif is ervan overtuigd dat de toekomst van de bouwsector een duurzame moet

zijn. Uit gesprekken met onze ketenpartners blijkt dat ook zij bewust bezig zijn met

onderwerpen op het gebied van MVO.

Ambitie: Samen met onze ketenpartners de keten verduurzamen.

Inkoopprocedure: Om de inkopen conform ons bedrijfsbeleid op gestructureerde en

uniforme wijze te laten plaatsvinden, hanteren we voor en tijdens de inkoopgesprekken

de inkoopchecklist. Hierin zijn o.a. de onderwerpen slim transport, afvalscheiding,

materialen (o.a. FSC en PEFC) en werkwijzen opgenomen.

Code of conduct Suppliers: MVO-criteria voor leveranciers van Constructif.

MVO Promoten

Constructif vindt het belangrijk om, samen met ketenpartners, te bouwen aan gebouwen

en woningen waarbij leefbaarheid en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Een van

de maatregelen is het toepassen van energetische verbeteringen.

31 32Ambitie: Wij willen een inspirerende en innovatieve partner zijn voor onze klanten,

ook op het gebied van MVO. Specifieke thema’s en werkgebieden zijn het toepassen

van energetische verbeteringen, ketensamenwerking, modulaire bouwconcepten en

- bouwmaterialen. Een gedeelde MVO-insteek vergemakkelijkt de samenwerking. Zo

kunnen we de hedendaagse integrale uitdagingen voor wonen, werken en recreëren

beter aan en samen met ketenpartners bouwen aan gebouwen en woningen waarbij

leerbaarheid en duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

Werken met een sociaal hart: Het ontzorgen van onze opdrachtgevers geeft Constructif

de mogelijkheid om niet alleen aandacht te hebben voor de woningen en verbetering van

het leefklimaat. Ook het sociale aspect van ons werk wordt meer benadrukt. Immers,

onze medewerkers komen bij mensen thuis en signaleren daarbij soms potentiële

problemen van bewoners. Door aan het sociale aspect aandacht te besteden maken

wij onszelf enerzijds sterker in het omgaan met bewoners in het algemeen, maar

onderscheiden wij onszelf ook ten opzichte van andere bouwbedrijven. We zijn een

sociale en betrokken aannemer!

Voor onze medewerkers, zowel de woonconsulenten als vakmannen, eist dit speciale

vaardigheden waarvoor ze de juiste kennis en capaciteiten bezitten. We vinden het

belangrijk dat onze medewerkers weten hoe correct om te gaan met de bewoners en een

goed leefklimaat weten te creëren voor de bewoners.

Om het werk goed te kunnen uitvoeren hebben alle woonconsulenten diverse trainingen

en cursussen gevolgd, zoals bijvoorbeeld Goed omgaan met dementie, Communiceren

met kwetsbare personen en Omgaan met agressie. Dagelijks maken woonconsulenten

en vakmannen het verschil bij onze opdrachtgever en voor de mensen thuis waarbij het

leef- en woonklimaat wordt verbeterd. Een sociaal isolement kan worden doorbroken,

woningen worden opgeruimd en leefbaar gemaakt, maar ook wordt hulp ingeschakeld

indien nodig.

Renovatie/verduurzamingswerkzaamheden kunnen starten wanneer 70% van de

bewoners hun handtekening zetten voor het starten van de werkzaamheden. Ook de

opdrachtgevers en partners zijn gebaat bij een project- en mensgerichte aanpak van het

project.

Jaarlijks worden o.a. rollenspellen georganiseerd, waarbijkennis wordt gedeeld. Tijdens

de rollenspellen wordt feedback gegeven op de gesprekstechnieken en de sociale

omgang. Door trainingen, cursussen en rollenspellen zijn onze woonconsulenten

voldoende opgeleid, zodat ze met genoeg kennis en kunde net een stapje extra kunnen

doen.

33 32Expeditie 2050: Constructif gaat de koers die op 27 november 2019 tijdens het evenement

Expeditie 2050 is gepresenteerd aan klanten, prospects, leveranciers, collega-bedrijven met

als onderwerpen verduurzaming, circulariteit en de noodzaak tot anders samenwerken in

de komende jaren steeds verder uitrollen, verder ontwikkelen en borgen. Doel is de markt

bewust laten worden en meenemen in de kansen van circulair bouwen, verduurzaming en

sociaal bouwen.

https://constructif.nl/seminar-expeditie-2050/

Klachtenbeleid: Een klacht heeft voor Constructif de hoogste prioriteit en wij zijn ons

bewust dat het op een juiste en kwalitatieve wijze verhelpen van klachten van essentieel

belang is om onze klanten te ontzorgen en onze processen en/of werkwijzen continu te

verbeteren. Wij staan open voor feedback en zijn een lerende organisatie waarbij onze

focus ligt op het voorkomen van klachten.

Certificaat ISO 9001: M.b.v. ISO 9001 kwaliteitsmanagement hebben we onze processen

geoptimaliseerd en dusdanig beheerst, dat we als Constructif een betrouwbare

partner zijn, waarbij we consequent streven naar verhogen van tevredenheid van onze

opdrachtgevers en medewerkers, het verbeteren van de dienstverlening, het vergroten

van bewustwording van kwaliteit en voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

Klachten- & Geschillenafhandeling

Als dienstverlener in de bouw is goede bereikbaarheid en klachtafhandeling cruciaal voor

Constructif.

Ambitie: Als dienstverlener in de bouw is goede bereikbaarheid en klachtafhandeling

cruciaal voor Constructif.

Verhogen van klantwaarde: Bij het bouwen aan tevredenheid hoort constante aandacht voor

de groei en ontwikkeling. Speciaal voor de medewerkers van ons Klant Contact Centrum

(KCC) organiseren we KCC-HELDEN sessies, waarbij door onze (keten)partners en onze

eigen vakmannen technische kennis wordt gedeeld met de KCC-HELDEN. Bijvoorbeeld op

gebied van elektra of hang- , sluitwerk en stuken. Materialen tastbaar, uitwerking duidelijk,

verwachtingen helder.

Keurmerk: VastGoed Onderhoud (VGO-Keur): Het VGO-keur geeft onze opdrachtgevers

de zekerheid dat Constructif als onderhoudsbedrijf technisch én organisatorisch in

staat is om resultaatgericht vastgoedonderhoud (RGS) en renovaties uit te voeren vanaf

ontwerp tot en met uitvoering en instandhouding.

Constructif BV is gerechtigd om het VGO-keurmerk te voeren voor de volgende

disciplines/specialismen:

• Gevels;

• Daken;

• Installaties;

• Interieur.

Mede door deze technische basiskennis zijn de KCC-medewerkers een onmisbare schakel

tussen de klant en de vakman. Vragen en wensen van de klant worden goed verstaan en

begrepen waardoor de juiste vakman wordt ingepland.

Sinds 2016 voeren we klantwaardegesprekken met onze opdrachtgevers. Middels de

klantwaardegesprekken wordt de ‘zachte kant’ van de samenwerking en wederzijds

vertrouwen gecreëerd. In deze gesprekken worden wensen en behoeften, relaties en

verwachtingen besproken, vastgelegd en geëvalueerd. Deze aanpak heeft inmiddels geleid

tot prettige samenwerkingen en continuering daarvan. Wij zijn tevreden over de aanpak en

het resultaat van de klantwaardegesprekken.

Creëren van werk- en leerervaring

Constructif hecht er veel waarde aan om jonge bouwers en leerlingen ervaring op te

laten doen in de bouw. Daarom bieden we werk- en leerplekken onder goede begeleiding.

Ambitie: Jaarlijks jonge bouwers en leerlingen kennis en vaardigheden laten opdoen in

onze organisatie.

Socialer ondernemen: Constructif vindt het van essentieel belang om medewerkers

met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te bieden zich te ontwikkelen binnen

onze organisatie. Wij maken structureel werk van sociaal ondernemen en vinden het

34 35belangrijk om zichtbaar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. We willen

dus niet alleen projectgewijs voldoen aan de eis ‘Social return’ en incidenteel mensen

aannemen in onze organisatie.

We vinden het belangrijk om jonge mensen kennis te laten maken met de veelzijdigheid van

de bouw en jonge talenten aan te trekken.

In 2021 hebben 38 leerlingen BBL/BOL hun stage en/of werkervaring opgedaan bij

Constructif en een aantal leerlingen heeft inmiddels een arbeidsovereenkomst. De leerlingen

worden begeleid door ervaren en opgeleide leermeesters.

Onze teams zijn gewend om leerlingen en vaklieden met een afstand tot de arbeidsmarkt

te begeleiden. Kandidaten krijgen een plek in een vast team en worden begeleid door één

ervaren vakkracht, die gewend is kandidaten te begeleiden op de weg naar werkervaring

en een (vaste) baan. Deze ervaren vakkrachten nemen de tijd voor de kandidaat en hebben

aandacht voor persoonlijke ontwikkeling tijdens de werkzaamheden.

Certificaat PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen - Trede 2): Met de Prestatieladder

Socialer Ondernemen (PSO) tonen we aan dat we sociaal ondernemen belangrijk vinden. De

PSO ladder is gericht op het bieden én vergroten van kansen aan mensen met een afstand

tot de arbeidsmarkt. Met het PSO-certificaat op trede 2 maken we het inclusieve beleid

zichtbaar voor onze opdrachtgevers, stakeholders, brancheverenigingen, medewerkers en

investeerders.

Constructif Holding B.V., inclusief dochtermaatschappijen Constructif B.V., Constructif

Projectschilders B.V. en Bouwbedrijf Vermeulen Gilze-Rijen B.V. Trede 2 van de PSO.

Externe beoordeling: Erkend Leerbedrijf: Constructif is erkend als leerbedrijf.

Management review: In 2021 hebben we 39 leerlingen BBL BOL niveau 1 en 2 begeleid,

waarvan er in 2021 al 6 leerlingen een arbeidsovereenkomst hebben gekregen bij

Constructif. Belangrijk dat we jonge bouwers aan ons kunnen binden.

36 37CERTIFICATEN, KEURMERKEN

EN BEOORDELINGEN

Overzicht van certificaten, keurmerken en andere controles en

toetsingen, uitgevoerd door onafhankelijke derden.

VCA**

Constructif BV & Bouwbedrijf Vermeulen Gilze-Rijen B.V.,

Scope: uitvoeren van nieuwbouw, verbouw, onderhoud- en

renovatieprojecten op het gebied van woningen, winkels en

utiliteiten.

Constructif Projectschilders B.V.

Scope: schilderwerken, gevelonderhoud, houtrotsanering,

CO 2

-Prestatieladder

Constructif BV en Bouwbedrijf Vermeulen B.V.,

scope: uitvoeren van nieuwbouw, verbouw, onderhoud- en

beglazing, betonherstel en wandafwerking.

renovatieprojecten op het gebied van woningen, winkels

Forest Stewardship

FSC 100%, FSC Mix, for all products below: - Wood for

en utiliteiten.

Council (FSC)

construction - Indoor furniture - Solid wood (sawn, chipped,

sliced or peeled) - Wood panels.

Constructif Projectschilders B.V.,

scope: schilderwerken, gevelonderhoud, houtrotsanering,

beglazing, betonherstel en wandafwerking.

Programme for the

Endorsement of Forest

Het internationale PEFC-keurmerk garandeert dat hout- en

papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd

Certification (PEFC)

bos, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet &

ISO 14001

Constructif B.V. & Bouwbedrijf Vermeulen Gilze-Rijen B.V.

profit.

Scope: uitvoeren van nieuwbouw, verbouw, onderhoud- en

renovatieprojecten op het gebied van woningen, winkels

en utiliteiten.

Keurmerk VastGoed

Onderhoud (VGO-

Keur)

Constructif BV is gerechtigd om het VGO-keurmerk te voeren

voor de volgende disciplines/specialismen:

− Gevels;

Constructif Projectschilders B.V.

Scope: schilderwerken, gevelonderhoud, houtrotsanering,

beglazing, betonherstel en wandafwerking.

− Daken;

− Installaties;

− Interieur.

ISO 9001

Constructif B.V. & Bouwbedrijf Vermeulen Gilze-Rijen B.V.

Erkend leerbedrijf

Constructif is erkend als leerbedrijf.

Scope: uitvoeren van nieuwbouw, verbouw, onderhoud- en

renovatieprojecten op het gebied van woningen, winkels en

RI&E

De RI&E inclusief het plan van aanpak wordt minimaal

utiliteiten.

een keer per jaar geactualiseerd en indien nodig vaker

in het bijzijn van onze MVK-er en preventiemedewerker.

Constructif Projectschilders B.V.

Daarnaast wordt de RI&E eens per 3 jaar door een Hoger

Scope: schilderwerken, gevelonderhoud, houtrotsanering,

Veiligheidskundige, opgenomen in het Hobéon register,

beglazing, betonherstel en wandafwerking.

gecontroleerd.

PSO (Prestatieladder

Socialer Ondernemen)

Constructif Holding B.V., inclusief dochtermaatschappijen

Constructif B.V., Constructif Projectschilders B.V. en

Bouwbedrijf Vermeulen Gilze-Rijen B.V. Trede 2 van de

PSO.

In kwartaal 04-2022 wordt de gecombineerde RI&E Constructif

BV & Bouwbedrijf Vermeulen Gilze-Rijen BV opnieuw

aangeboden t.b.v. goedkeuring. In kwartaal 04-2022 wordt

eveneens de RI&E van Constructif projectschilders aangeboden

t.b.v. goedkeuring.

38 39PRIJZEN EN ERKENNINGEN

Overzicht van door derden uitgegeven prijzen, rankings en

andere erkenningen.

Cobouw Award - Beste werkgever van Nederland

In 2018 is Constructif genomineerd door de Cobouw in de categorie ‘Beste werkgever van

Nederland’. Hierbij zijn we in de top 3 geëindigd.

Cobouw top 50

Constructif staat op plaats 39 in de lijst van de 50 bouwers van ons land.

Publieksprijs Puien

Publieksprijs van de meest geslaagde gevelrestauratie van de afgelopen twee jaar.

40 41Verificatieverklaring

Samenvatting FIRA Bevindingen

We complimenteren Constructif met de getoonde initiatieven. Een volledig overzicht van onze bevindingen is

gepubliceerd in het MVO-Register. Hieronder een samenvatting van onze belangrijkste bevindingen:

- Balans & Volledigheid: Er is een beleidsaanpak geformuleerd voor alle relevante MVO onderwerpen.

Diverse ambities zijn vertaald naar concrete doelstellingen. We moedigen Constructif aan om smart

Houdstermaatschappij Constructif B.V. (hierna Constructif) heeft opdracht gegeven aan FIRA Sustainability

B.V. (hierna FIRA) voor externe verificatie van de betrouwbaarheid van haar informatie over Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen, zoals weergegeven in het MVO-Register. Deze verklaring is gebaseerd op onze

beoordeling van de inhoud, inclusief onderliggende systemen en beschikbare bewijslast, zoals weergegeven

in het MVO-rapport en de MVO-scorecard van Constructif. Deze verklaring is bedoeld voor klanten en andere

belanghebbenden, die (beroepsmatige) interesse hebben in de duurzaamheidsprestaties van Constructif.

Scope

De scope voor deze opdracht is: Ontwikkeling, aanneming en uitvoering van nieuwe gebouwen, verbouwing,

onderhoud en renovatie van woningen, winkels en commercieel vastgoed door de werkmaatschappijen van

Houdstermaatschappij Constructif B.V. (Kamer van Koophandel 80553656) gevestigd in Nederland. Voor

meer details over gerelateerde bedrijfsentiteiten en activiteiten verwijzen we naar het MVO-Register.

MVO-rapport

Constructif onderschrijft de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en geeft inzicht in

haar ambities inzake relevante MVO-onderwerpen zoals geselecteerd door Constructif en het MVO-Register,

inclusief management aanpak, beleid, maatregelen en plannen.

geformuleerde doelstellingen toe te voegen voor alle onderwerpen om voortgang te kunnen monitoren.

We complimenteren Constructif met nieuwe initiatieven op het gebied van emissieloos bouwen en logistiek,

medewerker dialoog, en sociale bijdrage aan de maatschappij. Andere maatregelen zijn gericht op werk

voor kwetsbare groepen, contracten en afdracht sociale premies, sociale dialoog, veilig werken, duurzame

inzetbaarheid, medewerker ontwikkeling, het voorkomen van vervuiling, circulair bouwen, CO 2

-reductie,

energiezuinige gebouwen, klanttevredenheid en het beschikbaar stellen van stageplaatsen. We moedigen

Constructif aan om door te gaan met de impact van maatregelen op onderwerpen verder te kwantificeren,

en om maatregelen toe te voegen over het monitoren van ethisch gedrag van medewerkers, eerlijke

concurrentie en MVO criteria in de leveranciersketen.

- Gedragscode: Een bedrijfsspecifieke gedragscode is beschikbaar.

- MVO Commitment: Constructif heeft zich gecommitteerd aan de standaard MVO verklaring en

onderschrijft alle MVO principes en is gecommitteerd om vooruitgang te boeken op materiële

onderwerpen. We moedigen Constructif aan om te werken aan een bedrijfsspecifieke verklaring gebaseerd

op relevante MVO-onderwerpen.

- Waardeketen: Er is beperkt informatie beschikbaar ten aanzien van de herkomst van goederen van de

indirecte leveranciers van Constructif (dieper in de keten). We moedigen Constructif aan om additionele

informatie te verzamelen voor product gerelateerde leveranciers.

Methodologie & Uitgevoerde Werkzaamheden

Organisaties verwerken hun duurzaamheidsinformatie in het MVO-Register in lijn met ISO 26000. FIRA

verifieert alle claims en informatie in het MVO-rapport op basis van beperkte zekerheid. Claims en daaraan

gerelateerde informatie in het MVO-rapport worden beoordeeld op basis van de bewijslast zoals deze

door Constructif beschikbaar is gesteld aan FIRA om de betrouwbaarheid van de informatie vast te stellen.

FIRA waarborgt dat het verificatieteam de hiervoor benodigde competenties bezit en handelt in lijn met

auditprincipes inzake ethisch gedrag, professionele integriteit, en onafhankelijkheid.

Datum van uitgifte: 12 december 2022

Namens FIRA,

Conclusie

Constructif rapporteert over MVO-initiatieven en prestaties. Gebaseerd op de uitgevoerde werkzaamheden

concluderen wij dat de claims en informatie in het MVO-rapport in het MVO-Register betrouwbaar zijn.

Dhr. E.V. de Wit

Lead Assessor & Technical Verifier

42 44SAMEN BOUWEN

AAN TEVREDENHEID

Dit rapport is opgesteld op basis van de MVO informatie van Constructif in

het MVO-Register. De informatie in dit rapport is door FIRA Sustainability

geverifieerd. Een verificatieverklaring is opgenomen in dit rapport.

Naam

Straat

Postcode/Plaats

Land

Constructif

Jacobus Lipsweg 80

3316 BP Dordrecht

Nederland

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!