SENTERET - Regionrådet for Hallingdal

regionraadet.no

SENTERET - Regionrådet for Hallingdal

ROVDYRSENTERET I FLÅIdé og visjonRovdyrsenteret skal tilknyttesBjørneparken i Flå og bli en faglig,saklig, nøytral og helhetligkunnskapsbase og et læringsstedom de fire store rovdyrene i norsknatur - bjørn, ulv, jerv og gaupe.Visjonen er å bli anerkjent som et nasjonaltsenter med nær tilknytning til forskningsmiljøer,forvaltningen, næringene ognaturverninteressene.SamarbeidÅ skape større forståelse mellom partenei rovdyrdebatten er en viktig målsetting.Derfor knyttet vi allerede i forprosjektetbånd til Norsk institutt for naturforskning,Rovdata, Direktoratet for naturforvaltning,Statens naturoppsyn, BuskerudBondelag, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag,Norges naturvernforbund, NorgesJeger- og Fiskerforbund og Fylkesmannen.Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementetvil forhåpentligvis også bliviktige medspillere for senteret.Rovdyrsenteret i Flå og Namsskogan Familiepark/Rovdyrsenterhar et gjensidigønske om samarbeid og har innledet drøftingerfor dette. Intensjonen er samarbeidmed alle andre norske rovdyrsenter ogrelevante dyreparker.Vi har innledet et lovende samarbeid medRovdjurcentrum Orsa Grønklitt i Sverige.Svenske Järvzoo er også et forbilde foross.Stort nedslagsfeltFlå kommune ligger i Norges største reiselivsregion,ved hovedferdselsåren mellomøst og vest, med kort avstand til Oslo ogdet sentrale Østlandet og kun to timerskjøretid fra Gardermoen. Nedslagsfelteter stort.«Å SKAPE STØRREFORSTÅELSE MELLOMPARTENE I ROVDYR-DEBATTEN ER ENVIKTIG MÅLSETTING»ForankringDet lokale engasjementet er sterkt i Flåog regionen for øvrig. Regionrådet forHallingdal går inn for etableringen oger med i finansieringen av forprosjektetsammen med Thon-gruppen, Buskerudfylkeskommune og andre.FramdriftForprosjektet startet opp i august 2010og skal lede fram til etablering i 2011.En hall på 500 kvadratmeter i eksisterendehovedbygg er stilt til disposisjon.Tilliggende kino- og utstillingssaler kandisponeres etter behov. Det skal værefellesbillett for parken og rovdyrsenteret.70.000 besøkte Bjørneparken i2010. Målsettingen i 2011 er 100.000besøkende.

More magazines by this user
Similar magazines