08

ajducka
  • No tags were found...

„КОЛИБРИ +“ ВО МУЗИЧКОТО

УЧИЛИШТЕ „ИГОР ПРОДАКШН“

Во ритамот

е задоволство, радост,

но и лек за ду ша та“,

„Музиката

„Мвели музичарот Игор Димов

ски, кој ве ќе осум го ди ни во сво е то

музичко училиште „Игор продакшн“

децата ги воведува во светот на музиката

и на инструментите.

Убавата топла атмосфера што владее

тука ја почувствувавме и ние кога неодамна

се сретнавме со младите таленти

што го посетуваат училиштето, сместено

во просторија на работничкиот дом

„Ко чо Ра цин“ во цен та рот на Скоп је.

Се запознавме со момчињата и девојчињата

што свират на хармоника, пијано,

виолина... Некои тука доаѓаат од

самите почетоци, а други, пак, сега ги

прават првите чекори. Но заедничко за

си те нив е тоа што сво ја та дар ба са ка ат

да ја над гра дат, од ден на ден откри вај -

ќи ги тајните на својот омилен инструмент,

се ка ко, под водс тво на сво јот

ментор Игор Димовски (29).

Откако ги слушнавме како свират

и откако со фотоапаратот на Маја ја

овековечивме оваа дружба, поразговарав

ме со не кои од уче ни ци те и еве

што ни ре коа.

Тамара Ѓоневска (12) тука доаѓа

пет години, свири на пијано и

е многу задоволна од постигнатото.

Досега настапила на патронатот

на нејзиното училиште, а

би ла и на ле тен камп со сво и те

другари.

И Теона Ивановска (10) другарува

со виолината три години, а пет го-

на детските

срца

дини го посетува и нижото државно музич

ко учи ли ште. Тоа не ѝ е те шко, а

вежба и дома, бидејќи вели дека кога се

са ка има вре ме за сѐ.

Марко Михајловски (13) свири на

синтисајзер, а тука доаѓа три и пол години.

Негова голема желба е да биде музичар.

Ја сака народната музика и

задоволен е како напредува.

Мартин Максимовски (13) е иден

хар мо ни каш и ни ре че де ка во учи ли -

ште то му се до па ѓа сѐ.

Бо јан Стан чев (11) сви ри

неколку месеци на хармоника.

Пред тоа бил са мо ук, но отка -

ко доаѓа тука многу напреднал.

Стефан Кузмановски (13)

исто така свири на хармоника

и во учи ли ште то е од пр ви от

ден. Вели дека многу научил од

Игор, а најинтересни му се

камповите, последниот беше

во Кру ше во, ка де што, освен

што сви рат, де ца та одат и на

прошетки, се дружат.

Петар Јаневски (6) е најмал ученик на

хармоника и деновиве од родителите

доби нов инструмент. Сестричката Јана

(3) за се га са мо му пра ви друш тво.

Училиштето го посетуваат и две девојчиња

од „СОС-детско село“, Јагода и

Ми ха е ла, кои сви рат на пи ја но и на ви о -

ли на, на кои исто та ка им се до па ѓа ту ка.

На сите музиката им е голема љубов,

а откако дојдоа во училиштето уште повеќе

ја засакаа.

- Дра го ми е што де ца та ту ка се среќ -

ни, тука растат, напредуваат. Некои од

нив буквално спијат со инструментите.

Си даваме едни на други позитивна

енергија и одиме напред. Мене децата

ме облагородуваат, исто како и музиката

- ни ре че Игор Ди мов ски.

Тој дипломирал на Музичката академија

во Скопје, отсек музичка теорија

и педагогија, но со хармониката

се дружи од 6-годишна возраст. Има

свој ор ке стар, до се га из дал еден со -

ло-ал бум и одр жал го лем број кон -

цер ти во зем ја ва и во све тот.

- Хармониката е мојот прв инструмент,

многу вложив во моето свирење, а

8

More magazines by this user
Similar magazines