Views
10 months ago

Prabhat Post 23Dec. 2017

Prabhat Post 23Dec. 2017

ÁØÂéÚU,

ÁØÂéÚU, àæçÙßæÚUU, wx çÎâ´ÕÚUU, 201| ÕãéUÁÙ âæçãUˆØ ×ãUæðˆâß y ‚ ◊Ê¡ ∑‘§ }Æ ¬˝ÁÇÊà fl¥ÁøÃ, ŒÁ‹Ã, •ÊÁŒflÊ‚Ë, ¬ËÁ«Ã -‡ÊÙÁ·Ã flªÙ¸ ∑§Ù ‚◊Á¬¸Ã ’„È¡Ÿ ‚ÊÁ„àÿ ◊„Ùà‚fl ∑§Ê ÿ„Ê¥ ¡Ÿ¬Õ, ÁflœÊŸ‚÷Ê ◊ʪ¸ ÁSÕà ÿÍÕ „ÊÚS≈U‹ ◊apple¥ ÷√ÿ ©fÊ≈UŸ „È•Ê– ◊„Ùà‚fl ∑§Ê ©fÊ≈UŸ ∑§⁄UÃapple „È∞ ‚¥øÊ⁄U, ‚ÍøŸÊ Ã∑§ŸË∑§Ë, ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ãÿÊÿ •ı⁄U ◊ÊŸfl ‚¥‚ÊœŸ Áfl÷ʪ٥ ∑‘§ ¬Ífl¸ ∑‘§ãŒ˝Ëÿ ◊¥òÊË «ÊÚ. ‚¥¡ÿ ¬Ê‚flÊŸ Ÿapple ∑§„Ê Á∑§ ‚◊Ê¡ ◊apple¥ fl¥Áøà flªÊapple¥¸ ∑§Ù •Ê¡ ªÁ⁄U◊Ê, ‚◊ÎÁm •ı⁄U ‚È⁄UˇÊÊ ŒappleŸapple ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ „Ò, •ı⁄U ß‚∑‘§ Á‹∞ ߟ flªÙ¥¸ ∑‘§ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù •¬Ÿapple ’ÈÁm øÊÃÈÿ¸ ∑‘§ ‚ÊÕ •Êªapple ’…Ãapple „È∞ √ÿÕÊ ∑‘§ ßÁÄʂ ∑§Ù ªÊÕÊ ∑§Ê ßÁÄʂ ⁄UøŸÊ „ÙªÊ ß‚∑‘§ Á‹∞ ‚ÊÁ„àÿ ‚ΡŸ ∑§⁄UŸÊ „ÙªÊ „◊Ê⁄Uapple ¬˝ÃË∑§ SòÊË-¬ÈM§·Ù¥ ∑‘§ ßÁÄʂ ◊apple¥ πÙ¡∑§⁄U ©‚∑§Ê ŒSÃÊflapple¡Ë∑§⁄UáÊ ∑§Ê ‚ê◊ÊŸ ŒappleŸÊ „٪ʖ «ÊÚ. ¬Ê‚flÊŸ Ÿapple ∑§„Ê Á∑§ ’„È¡Ÿ ‚ÊÁ„àÿ ◊„Ùà‚fl ‚◊Ê¡ ‚apple ‚¥ªÁ∆à ∑§⁄UŸapple, §¡Ê¸flÊŸ ’ÃÊŸapple •ı⁄U ‚ÊÁ„àÿ •ı⁄U ‚¥S∑§ÎÁà ∑§Ë ŒÎÁC ‚apple ‚◊Îm ∑§⁄UŸapple ∑§Ë ∞∑§ ◊ÈÁ„◊ „Ò– ÿ„ ∞∑§ •ÊÿÙ¡Ÿ Ÿ„Ë¥ ’ÁÀ∑§ •Ê¥ŒÙ‹Ÿ „Ò– «ÊÚ. ¬Ê‚flÊŸ Ÿapple ∑§„Ê Á∑§ ‚⁄UŒÊ⁄U ¬≈Uapple‹, ∑§Ê‡ÊË⁄UÊ◊, ¡ª¡ËflŸ⁄UÊ◊ •ÊÁŒ „◊Ê⁄Uapple „Ò¥ Á¡ã„Ù¥Ÿapple¥ ‚◊Ê¡ ◊apple¥ øappleÃŸÊ ¡ªÊ߸– „◊apple¥ •¬Ÿapple ¬È⁄Uʜʕ٥ ∑§Ù ‚ê◊ÊŸ Œapple∑§⁄U ©ÃŸÊ ŒSÃÊflapple¡Ë∑§⁄UáÊ ∑§⁄UŸÊ „Ò¥– ß‚∑‘§ Á‹∞ ¬˝àÿapple∑§ √ÿÁQ§ ∑§Ù ⁄UøŸÊà◊∑§ ŒÎÁC ‚apple ∑§Êÿ¸ ∑§⁄UŸÊ „ÙªÊ ‚◊Ê¡ Ÿapple ‚ÁŒÿÙ¥ ‚apple ∑§CÙ¥, ÷appleŒ÷ÊflÊ¥apple •ı⁄U ¿È•Ê¿Íà ¤Êapple‹Ê „Ò¥– ∑§Ù߸ •Ê°∑§«Ù¥ ∑§Ë ’Êà ∑§⁄UÃÊ „Ò¥ Á∑§ãÃÈ „◊apple¥ ‹appleπŸ ◊apple¥ •Êªapple ’…ŸÊ „Ò– „◊ ∞appleÁÄÊÁ‚∑§ πÙ¡∑§⁄U •ı⁄U Á‹πapple¥ fl„Ë ∑§‹ ßÁÄʂ ’Ÿ ¡ÊÿappleªÊ– „◊ ¡ÊÁÃ, ‚◊ÈŒÊÿ, ¬Á⁄UflÊ⁄U ‚apple ©∆∑§⁄U •¬ŸË ÷ÊflŸÊ∞¥ ∑§Ù √ÿQ§ ∑§⁄Uapple¥– ‹appleπŸ ∑§Ê ŒÊÿ⁄UÊ ’…Ê∑§⁄U √ÿflœÊŸ ∑§Ù ¬˝ÊflœÊŸ ◊apple¥ ’Œ‹apple– ©ã„Ù¥Ÿapple ∑§„Ê Á∑§ «ÊÚ. ÷Ë◊⁄UÊfl •ê’apple«∑§⁄U Ÿapple „◊apple¥ ‚¥ÁflœÊŸ ÁŒÿÊ– •ãÿ ‹ÙªÙapple¥ Ÿapple ÷Ë ‚„ÿÙª Œapple∑§⁄U Áfl∑§Á‚à Á∑§ÿÊ– ß‚◊apple¥ ‚◊ÿ- ‚◊ÿ ¬⁄U ‚¥‡ÊÙœŸ ÷Ë Á∑§ÿapple ªÿapple Á∑§ãÃÈ ‚¥ÁflœÊŸ •éfl‹ „Ò, •ı⁄U ¡M§⁄Uà ¬«Ÿapple ¬⁄U •Êªapple ÷Ë ‚¥‡ÊÙœŸ Á∑§ÿapple ¡Ê ‚∑§Ãapple „Ò¥– «ÊÚ. ‚¥¡ÿ ¬Ê‚flÊŸ Ÿapple ∑§„Ê Á∑§ ’„È¡Ÿ ‡ÊéŒ Á∑§‚Ë ∑§Ê ¬apple¥≈Uapple¥ã≈U Ÿ„Ë¥ „Ò– ß‚◊apple¥ fl¥Áøà flªÙapple¸ ‚apple ¡È«apple ‚÷Ë ‚◊ÈŒÊÿ ∑‘§ ‹Ùª ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò¥– ÿ„ ◊„Ùà‚fl ß‚ ‚¥’¥œ ◊apple¥ ª¥÷Ë⁄U ÁfløÊ⁄U-Áfl◊‡Ê¸ ∑§⁄UŸapple ∑§Ë ŒÎÁC ‚apple ∞∑§ ◊„àfl¬Íáʸ •ÊÿÙ¡Ÿ „Ò– ß‚∑§Ë Á⁄U¬Ùapple¸≈U ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄U Œapple‡Ê ∑‘§ ŸËÁà ÁŸœÊ¸⁄U∑§Ù¥ ∑§Ù ÷apple¡Ë ¡ÊÿappleªË ÃÊÁ∑§ ߟ flªÙ¥¸ ∑‘§ Á„ÃÙ¥ ∑§Ù ÷Ë ‡ÊÊÁ◊‹ Á∑§ÿÊ ¡Êÿapple– ©ã„Ù¥Ÿappleapple ∑§„Ê Á∑§ ∑§Ë „◊apple¥ ŒÁ‹Ã ‚◊¤Ê∑§⁄U „◊Ê⁄UË ©¬appleˇÊÊ Ÿ„Ë¥ ∑§Ë ¡Êÿapple „◊Ê⁄UÊ ÷Ë Œapple‡Ê ∑‘§ ÁŸ◊ʸáÊ ◊apple¥ ◊„àfl¬Íáʸ ÿÙªŒÊŸ „Ò– •’ „◊ •¬Ÿapple ÁfløÊ⁄U ∑§Ù ’Œ‹apple •ı⁄U “ÁflÁÄU≈U◊” ‚apple “ÁflÄU≈˛Ë” ∑§Ë •Ù⁄U ’…apple¥– ÿ„ ‚’ ‚ÊÁ„àÿ ‚ΡŸ ‚apple „Ë ÕãéUÁÙ àæÎ ç·¤âè ·¤æ ÂðÅð´UÅU ÙãUè´ ‚¥÷fl „٪ʖ „◊Ÿapple¥ œ◊¸ •ı⁄U ‚◊Ê¡ ∑§Ù ’øÊŸapple ∑‘§ Á‹∞ ’„Èà „Ë ‡Ê„ÊŒÃapple¥ ŒË „Ò– ©Ÿ ‡Ê„ÊŒÃÙ¥ ∑§Ù •’ ∑§ÕÊ •ı⁄U ªÊÕÊ ∑‘§ M§¬ ‚Ê◊Ÿapple ‹Êÿ¥apple– ÿ„ ◊„Ùà‚fl ©‚Ë R§Ê¥ÊÁà ∑§Ê •ÊÁfl¸÷Êfl „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿ¥apple ∑§„Ê Á∑§ ‚ÁR§ÿ ¬˝ÁÃ⁄UÙœ ‚apple „Ë Áfl¡ÿ ªÊÕÊ•Ù¥ ∑§Ê •ÊªÊ¡ „ÙªÊ •ı⁄U ∞∑§ ŸÿÊ ßÁÄʂ ⁄UøÊ ¡Êÿappleʪ Á¡‚‚apple Ÿß¸ ⁄UÙ‡ÊŸË Á◊‹appleªË– 3 ¬Ífl¸ ∑‘§ãŒ˝Ëÿ ◊¥òÊË •⁄UÁfl㌠ŸappleÃÊ◊ Ÿapple ÷Ë ‚◊Ê⁄UÙ„ ∑§Ù ‚ê’ÙÁœÃ Á∑§ÿÊ •ı⁄U ∑§„Ê Á∑§ ŒÁ‹Ã øappleÃŸÊ ∑§Ë ÁŒ‡ÊÊ ◊apple¥ ÿ„ ◊„Ùà‚fl ∞∑§ ◊„àfl¬Íáʸ ∑§Œ◊ „Ò– ß‚‚apple ‚◊Ê¡ ¡Êª˝Ã „ÙªÊ ÂãUÜæ â˜æ â×·¤æÜèÙ âæçãUˆØ ×ð´ ÕãéUÁÙ ¿ðÌÙæ ÌèâÚUæ â˜æ âȤæ§üU- ·¤ç×üØæð´ ·¤è ßÌü×æÙ çSÍçÌ •ı⁄U •ÊŸapple flÊ‹apple ‚◊ÿ ◊apple¥ ∞∑§ ŸÿÊ ßÁÄʂ ⁄UøappleªÊ– ¬Œ◊üÊË ∑§À¬ŸÊ ‚⁄UÙ¡ Ÿapple ∑§„Ê Á∑§ „◊Ê⁄Uapple ‚◊Ê¡ Ÿapple ’„Èà Ã∑§‹Ë»¥apple ‚„Ë „Ò¥– •’ „◊apple¥ ©Ÿ Ã∑§‹Ë»Ù¥ ‚apple •Êªapple ’…ŸÊ „ÙªÊ •ı⁄U ’Ê’Ê ‚Ê„’ «ÊÚ. ÷Ë◊⁄UÊ◊ •ê’apple«∑§⁄U mÊ⁄UÊ ÁŒπÊÿÊ ªÿÊ ⁄UÊSÃÊ „◊Ê⁄UÊ ◊ʪ¸Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UappleªÊ– ©ã„Ù¥Ÿapple ∑§„Ê Á∑§ ∑§Ê≈UÙ¥ ¬⁄U ø‹Ÿapple ∑‘§ ’ÊŒ „Ë ◊¥Á¡‹Ù¥ ¬⁄U ¬„ÈÚøÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿapple ÿÈflÊ•Ùapple ∑§Ê •ÊuÊŸ Á∑§ÿÊ Á∑§ flapple •¬Ÿapple •Áœ∑§Ê⁄UÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ ÃÒÿÊÊ⁄U ⁄U„apple¥ ÄUÿÙ¥Á∑§ •ª⁄U ◊Ê¥ªŸapple ‚apple „∑§ Ÿ„Ë¥ Á◊‹ÃÊ ÃÙ „◊Ê⁄Uapple ÷ËÃ⁄U ¿ËŸ∑§⁄U ‹appleŸapple çßçÅU× âð çßÅUþè ·¤è ¥æðÚU Õɸð´U ∑§Ë ÃÊ∑§Ã ¡È≈UÊŸË „٪˖ „◊apple¥ •¬Ÿapple •Ê¬∑§Ù ¡Êª˝Ã •ı⁄U ◊¡’Íà ∑§⁄UŸÊ „٪ʖ ©ã„Ù¥Ÿapple •¬ŸË ¡ËflŸ ◊apple¥ •Ê߸ •Ÿapple∑§ øÈŸıÁÃÿÙ¥ ∑§Ê Á¡R§ Á∑§ÿÊ •ı⁄U ∑§„Ê Á∑§ «⁄UŸapple ‚apple Ÿ„Ë¥ Á„ê◊à ‚apple •Êªapple ’…ŸÊ „٪ʖ „◊ Á„ê◊Ã, ◊apple„ŸÃ, ߸◊ÊŸŒÊ⁄UË •ı⁄U ‹ªŸ ‚apple ∑§Ê◊ ∑§⁄Uapple¥ •ı⁄U •¬Ÿapple ‚◊Ê¡ ∑§Ê ⁄UÙŸÊ ŸÊ ⁄UÙ∞¥– ’„⁄UÊßø ∑‘§ ‚Ê‚¥Œ ‚ÊÁflòÊË ’Ê߸ »È‹apple Ÿapple ∑§„Ê Á∑§ ¡Ù ßÁÄʂ ∑§Ù Ÿ„Ë¥ ¡ÊŸÃÊ flÙ ßÁÄʂ Ÿ„Ë¥ ’ŸÊ ‚∑§ÃÊ– fl¥Áøà ‚◊Ê¡ ∑§Ù •Ê¡ ÷Ë „ËŸ ÷ÊflŸÊ•Ù¥ ‚apple ŒappleπÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ÁŸ«⁄U „Ù∑§⁄U ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ‚◊⁄USÃÊ ¬ÊŸapple ∑‘§ Á‹∞ „◊apple¥ ‚¥ÁflœÊŸ ∑§Ù ‚„Ë M§¬ ‚apple ‹ÊªÍ ∑§⁄UflÊŸapple ∑‘§ Á‹∞ •Êªapple •ÊŸÊ „٪ʖ «ÊÚÆ ÷Ë◊⁄UÊfl •ê’apple«∑§⁄U Ÿapple ‚¥ÁflœÊŸ ◊apple¥ ◊Á„‹Ê•Ù¥ •ı⁄U ‡ÊÈŒ˝Ù¥ ∑§Ù Á‡ÊˇÊÊ ∑§Ê •Áœ∑§Ê⁄U ÁŒ‹ÊÿÊ Á¡‚‚apple „Ë „◊ •Ê¡ •Êªapple ’… ⁄U„apple¥ „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿapple ∑§„Ê Á∑§ ‚ÁŒÿÙ¥ ‚apple „◊ ªÈ‹Ê◊Ë ∑§Ë ¡¥¡Ë⁄UÙ ◊apple¥ ¡∑§«∏apple „È∞ „Ò¥– flÙ≈U „◊Ê⁄UÊ „Ò, •ı⁄U „◊ ‚¥ÅÿÊ ’‹ ∑‘§ Á„‚Ê’ ‚apple }z ¬˝ÁÇÊà „Ò Á∑§ãÃÈ ◊„àfl¬Íáʸ SÕÊŸ ¬⁄U ’Ò∆∑§⁄U ÁŸáʸÿ ∑§⁄UŸapple ∑§Ë ÁSÕÁà ◊apple¥ Ÿ„Ë¥ •Êÿapple „Ò¥– „◊apple¥ ‚¥ªÁ∆à „Ù∑§⁄U ‚◊Ê¡ ∑§Ë Œ‡ÊÊ •ı⁄U ÁŒ‡ÊÊ ’Œ‹ŸË „٪˖ •Êÿ∑§⁄U •ÊÿÈQ§ ∞fl¥ ‚¥ÁflœÊŸ ÎêâÚUæ â˜æ ßÌü×æÙ ÂçÚUßðàæ ×ð´ ÕãéUÁÙ ÙæÚUè ¿æñÍæ â˜æ ƒæé׋Ìê-çß×éÌ ÁæçÌØæð´ ·ð¤ ×æÙßæçŠæ·¤æÚU ¥æñÚU ¥æçÍü·¤ °ß´ âæ×æçÁ·¤ âÚUæð·¤æÚU Áfl‡Êapple·ôÊ ‚È’øŸ⁄UÊ◊ Ÿapple ∑§„Ê Á∑§ ’„È¡Ÿ ŸÊÿ∑§Ù¥ Ÿapple „Ë ‚◊Ê¡ ∑§Ù ¡ªÊŸapple •ı⁄U ◊ÊŸflflÊŒ ‹ÊŸapple ∑§Ê ∑§Ê◊ Á∑§ÿÊ „Ò– „◊apple¥ ß‚ ‡ÊÁQ§ ∑§Ù ¬„øÊŸŸÊ „Ò •ı⁄U ‚¥ÁflœÊŸ ◊apple¥ ¬˝ŒûÊ •Áœ∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ë ‹«Ê߸ ‹«ŸË „Ò– Á’„Ê⁄U ∞fl¥ ¤ÊÊ⁄Uπá« ∑‘§ ¬˝œÊŸ ◊ÈÅÿ •Êÿ∑§⁄U •ÊÿÈQ§ ∑‘§.‚Ë ªÈ◊Á⁄UÿÊ Ÿapple ∑§„Ê Á∑§ „◊apple¥ ’appleøÊ⁄UÊ ’Ÿ∑§⁄U Ÿ„Ë¥ ⁄U„ŸÊ „Ò, ’ÁÀ∑§ •¬Ÿapple ‚◊Îm ßÁÄʂ ∑§Ê ŒSÃÊflapple¡Ë∑§⁄UáÊ ∑§⁄U∑‘§ ©‚apple ‚Ê◊Ÿapple ‹ÊŸÊ „Ò– „◊Ÿapple ¡Ù ŒÈπ ∑§C ¤Êapple‹apple „Ò ©Ÿ •ŸÈ÷flÙ¥ ∑§Ù •¬Ÿapple ‹appleπŸ ∑‘§ ¡Á⁄Uÿapple¥ ‚Ê◊Ÿapple ‹ÊŸÊ „Ò– ‚◊Ê¡ ∑§Ù ¡ª˝Ã ∑§⁄UŸapple ∑‘§ Á‹∞ «ÊÚ. •ê’apple«∑§⁄U ∑§Ë ŒappleŸ ⁄U„Ë „Ò– „◊Ÿapple Á¬¿‹apple ‚Ê‹Ù¥ ◊apple¥ ¡Ù ◊apple„ŸÃ •ı⁄U Á‡ÊˇÊÊ „ÊÁ‚‹ ∑§Ë „Ò– ©‚Ë ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ „◊ •ë¿apple ◊È∑§Ê◊ ¬⁄U ¬„Èø ⁄U„apple¥ „Ò– „◊Ê⁄UÊ ÿ„ ¬˝ÿÊ‚ ⁄U„apple Á∑§ ªÊÚfl-ªÊÚfl, ∑§S’Ù¥ •ı⁄U Á¡‹Ù ◊apple¥ Á‡ÊˇÊÊ ¬˝Ê# ∑§⁄UŸapple flÊ‹Ù¥ ¿ÊòÊÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ ¿ÊòÊÊflÊ‚Ù¥ •ı⁄U ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑‘§ãŒ˝Ù¥ ∑§Ë SÕʬŸÊ ∑§Ë ¡Êÿapple –„◊ Á‡ÊÁˇÊà „Ùª¥apple Ã÷Ë Áfl∑§Á‚à „Ù¥ªapple¥– ŒÈ÷ʸÇÿ ∑§Ë ’Êà „Ò¥ Á∑§ •Ê¡ ÷Ë ¿ûÊË‚ª…, Á’„Ê⁄U, ©«Ë‚Ê •ı⁄U ⁄UÊ¡SÕÊŸ ◊apple¥ •ÊÁŒflÊÁ‚ÿÙ¥ ∑§Ë „Ê‹Ã ’Œ‹Ë Ÿ„Ë¥ „Ò– •÷Ë ’„Èà ∑§È¿ Á∑§ÿÊ ¡ÊŸÊ ‡Êapple· „Ò– „◊ ©ã„apple¥ Á‡ÊÁˇÊà ∑§⁄U∑‘§ •¬Ÿapple ŒÊÁÿàfl ‚apple ∑§È¿ ©∏∏∏´áÊ „Ù ‚∑§Ãapple „Ò– „◊apple¥ ¡ÊÁà •ı⁄U ‚¥¬˝ŒÊÿ ‚apple ©¬⁄U ©∆∑§⁄U ‚÷Ë ∑‘§ Á‹∞ ãÿÊÿ ‚ÈÁŸÁpà ∑§⁄UŸÊ „٪ʖ ÿ„Ë ◊ÊŸflÃÊ ∑§Ë ‚’‚apple ’«Ë ‚appleflÊ „٪˖ ©ã„Ù¥Ÿapple¥ ∑§„Ê Á∑§ ◊ËÁ«ÿÊ øıÕÊ SÃ¥÷ „Ò ‹appleÁ∑§Ÿ ©‚◊apple¥ ÷Ë ª⁄UË’ ∑§Ë •ÊflÊ¡ •ı⁄U ¡Å◊Ù¥ ∑§Ù ÿÕÙÁøà SÕÊŸ Ÿ„Ë¥ Á◊‹ÃÊ– ª⁄UË’ ∑§Ë ©¬‹ÁéœÿÙ¥ •ı⁄U ©‚∑§Ë íÿÊŒÁÃÿÙ¥ ∑§Ù ◊„àfl¬Íáʸ SÕÊŸ Á◊‹ŸÊ øÊÁ„∞– ß‚∑‘§ Á‹∞ •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ „Ù ÃÙ ‚’∑§Ë ¡Ÿ ÷ʪˌÊ⁄UË ‚apple ¡Ÿ ◊ËÁ«ÿÊ π«∏Ê ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„∞– ¬˝Ê⁄U¥÷ ◊apple¥ ◊„Ùà‚fl ∑‘§ ◊ÈÅÿ ‚¥ÿÙ¡∑§ ߥÁ¡ÁŸÿ⁄U ⁄UÊ¡∑§È◊Ê⁄U ◊À„ıòÊÊ Ÿapple ‚÷Ë ∑§Ù Sflʪà ∑§⁄UÃapple „È∞ ’ÃÊÿÊ ∑§Ë ‚◊Ê¡ ∑‘§ }z ¬˝ÁÇÊà fl¥Áøà flªÙ¸ ∑‘§ Á„ÃÙ¥ ∑§Ù ‹apple∑§⁄U ÿ„ •ÊÿÙ¡Ÿ Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– Á¡‚◊apple¥ Œapple‡Ê ÷⁄U ∑‘§ ww ⁄UÊíÿÙ¥ ∑‘§ ¬˝ÁÃÁŸÁœ ÷ʪ ‹apple ⁄U„appleapple¥ „Ò– ◊„Ùà‚fl ◊apple¥ ŒÁ‹Ã Á¬¿«apple •ÊÁŒflÊ‚Ë ’„È¡Ÿ ŸÊ⁄UË Á‚Ÿapple◊Ê •ı⁄U ‚ÊÁ„àÿ ¬⁄U } ‚òÊ „Ù ⁄U„apple¥ „Ò– Á¡‚Ÿapple ߟ flªÙ¸ ∑§Ë Áø¥ÃÊ ∑§Ù ‹apple∑§⁄U ª¥÷Ë⁄U ÁfløÊ⁄U-Áfl◊‡Ê¸ „٪ʖ ÿ„ Œapple‡Ê ∑§Ê ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ê ¬„‹Ê •ÊÿÙ¡Ÿ „Ò– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U •ãÃ⁄UʸC˛Ëÿ ÅÿÊÁà ¬˝Ê# ∞fl¥ •ÊS∑§⁄U •flÊÚ«¸ ∑‘§ Á‹∞ ŸÊÁ◊à ‹Ù∑§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U ‚ê÷Ê¡Ë ÷ªÃ ∞fl¥ ©Ÿ∑‘§ ‚„ÿÙÁªÿÙ Ÿapple ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ‚jÊfl •ı⁄U ‚◊⁄U⁄USÃÊ ¬⁄U •¬ŸË ‚Ê¥ÁªÁÃ∑§ ¬˝SÃÈÁà ŒË– ß‚ ◊ı∑‘§ ¬⁄U ◊„Ùà‚fl ªËà ∑§Ë ÷Ë ‚Ê¥ªËÁÃ∑§ ¬˝SÃÈÁà ŒË ªß¸ Á¡‚∑§Ë ⁄UøŸÊ ‚ȇÊË‹ •ı⁄U ¬˝flËáÊ «ÙŸapple Ÿapple ∑§Ë „Ò– ¬˝÷Êà ¬ÙS≈U ∑‘§ fl·¸ wÆv} ∑‘§ ∑Ò§¥‹appleá«⁄U ∑§Ê ÷Ë ‹Ù∑§Ê¬¸áÊ Á∑§ÿÊ ªÿÊ–

ÁØÂéÚU, àæçÙßæÚUU, wx çÎâ´ÕÚUU, 201| ÕãéUÁÙ âæçãUˆØ ×ãUæðˆâß z âæÌßæ´ â˜æ âÎ÷Öæß ¥æñÚU âæñãUæÎüý ·¤è ©UÖÚUÌè Ù§üU ¿éÙæñçÌØæ´ ¥æÆUßæ´ â˜æ çâÙð×æ °ß´ ×èçÇUØæ ×ð´ ÕãéUÁÙæð´ ·¤è Öæ»èÎæÚUè Âæ´¿ßæ â˜æ ÕãéUÁÙæð´ ·¤æ ¥æçÍü·¤ âàæçÌ·¤ÚU‡æ °ß´ ÃØßâæØ ÕæñhU âæçãUˆØ ·¤è SÅUæòÜ ·¤æ ¥ßÜæð·¤Ù ·¤ÚUÌð ãé°Ð ÀUÆUæ â˜æ ß´ç¿Ì °ß´ ¥æçÎßæçâØæð´ ·¤æ ×éØ ŠææÚUæ âð ÁéǸæß Ñ ÁÜ, Á´»Ü ¥æñÚU Á×èÙ ÇUæò. ÎðàæÚUæÁ ØæS×è٠ȤæL¤¹è ȤæL¤¹ ¥æȤÚUèÎè §üUàæ׊æé ÌÜßæÚU

post-k-supercomputer-overview
NEW POST-SOCIALIST CITY - ReNewTown
BKP 55299 WRAP_BP.ai - Bangkok Post
fujitsu-next-endeavor-the-post-k-computer
Jak przeżywamy Wielki Post ? - Górno
OLD LADY Giga 2 en 3 - Post Musical Instruments
Deloitte-TMT-Predictions-2017
RLTP_2016-2017-Season-Brochure_June
Журнал Афиша Июль 2017
NOVEMBER 2017
Underberg Polo Magazine 2017
Wijkkrant 2 2017
FLUGTAKI FRESTAÐ - EFNAHAGSHORFUR 2014-2017
euroAtlantic airways Company Profile 2017
OSBB-Book02-2017-03-15_5
Programa de Aniversario Torata 2017
ENTER
Prayer for Peace 2017
2017 MARCH ISSUE
НА СЕЗОН 2016/2017 гг