Views
3 months ago

Ochrona Przeciwprzepięciowa i Odgromowa 04/2018

O C H R O N A P R Z E C

O C H R O N A P R Z E C I W P R Z E P I Ę C I O W A I O D G R O M O W A Sza now ni Pań stwo BEZP£ATNY DODATEK DO MAGAZYNU ELEKTROSYSTEMY Wydawca: TECHMEDIA Adres redakcji ul. T. Makowskiego 22, 02-784 Warszawa tel. (22) 840 77 10, 840 75 30 fax (22) 840 77 11 www.elektrosystemy.pl e-mail: redakcja@elektrosystemy.pl Redaktor naczelny Jacek Różański tel. kom. 0502 530 065 e-mail: jacek.rozanski@elektrosystemy.pl Redaktor Tomasz Krześniak e-mail: tomasz.krzesniak@elektrosystemy.pl Redaktor Radosław Kaliski e-mail: radoslaw.kaliski@elektrosystemy.pl Kierownik działu reklamy Jolanta Porembna tel. kom. 0509 492 255 e-mail: jolanta.porembna@elektrosystemy.pl Dyrektor handlowy Sławomir Tokarski e-mail: slawomir.tokarski@elektrosystemy.pl Dział DTP Paweł Cieszkowski e-mail: pawel.cieszkowski@elektrosystemy.pl Piotr Raszkiewicz e-mail: piotr.raszkiewicz@elektrosystemy.pl Stali współpracownicy Piotr Olszowiec, Michał Świerżewski Dariusz Matysek, Tomasz Modras Prenumerata Informacje: (22) 840 77 10 Zamówienia: (22) 840 77 11 Pod tym numerem telefonu uzyskają również Państwo wszelkie informacje. Cena prenumeraty: kwartalna – 27 zł półroczna – 52 zł roczna – 98 zł Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich formy graficznej i tytułów. Wydawca ma prawo odmówić za mie - szczenia ogłoszenia lub reklamy, jeśli ich treść lub forma są sprzeczne z charakterem pisma. Elektrosystemy są znakiem zastrzeżonym i za rej estrowanym przez spółkę TECHMEDIA. Reprodukcja lub przedruk zamieszczonych materiałów wymaga pisemnej zgody wydawcy. Nie uczci wa kon ku ren cja to pro blem, któ ry nie omi nął tak że bran ży ochro ny prze ciw prze - pię cio wej i od gro mo wej. Wpro wa - dza ne na pol ski ry nek wy ro by o za ska ku ją co ni skich ce nach, prze waż nie po cho dzą ce z kra jów Da le kie go Wscho du, cha rak te ry zu ją się prze waż - nie bar dzo ni ska ja ko ścią, nie speł nia ją wy mo gów norm i sta no wią re al ne za gro że nie dla in sta la cji elek trycz nych, w któ rych zo sta ną za mon to wa ne. Pro duk ty te, w przy pad ku bar dzo praw do po dob - nej awa rii i wa dli we go za dzia ła nia, pod wa ża ją za - ufa nie klien tów do te go ty pu apa ra tów oraz po - wo du ją stra ty wśród dys try bu to rów i pro du cen tów ofe ru ją cych mar ko we wy ro by o od po wied niej ja - ko ści. Kwe stia ogra ni cza nia nie uczci wej kon ku ren - cji wy da je się więc obec nie jed nym z klu czo wych wy zwań, ja kie sto ją przed bran żą. Ana li zie sy tu acji w sek to rze ochro ny prze ciw - prze pię cio wej i od gro mo wej to wa rzy szą pu bli - ka cje tech nicz ne oraz prze gląd naj now szej ofer ty ryn ko wej ogra nicz ni ków prze pięć. z po wa ża niem Jacek Różański re dak tor naczelny ISSN: 1509-2100 3