Views
8 months ago

Ochrona Przeciwprzepięciowa i Odgromowa 04/2018

O C H R O N A P R Z E C

O C H R O N A P R Z E C I W P R Z E P I Ę C I O W A I O D G R O M O W A 8 KOMENTUJE DLA ELEKTROSYSTEMÓW Michał Kubiak Product Manager w firmie OBO Bettermann Rok 2017 od po cząt ku stał pod bar dzo du żym zna - kiem za py ta nia w ca łej bran ży elek trycz nej zwią za - nej z bu dow nic twem. Je go po czą tek to wstrzy my wane jesz cze od 2016 ro ku in we sty cje in fra struk tu ral ne oraz zmia ny w po dat ku VAT do ty czą ce ma te ria łów bu dow la nych. Zmia - ny te czę sto de cy do wa ły o kon dy cji fi nan so wej ma łych i śred nich firm bu dow la nych i in sta la cyj nych. Nie na le ży rów nież za po mi nać o sła bej po zy cji zło te go w sto sun ku do eu ro i do la ra w pierw szej po ło wie 2017. Wszyst kie te ogól ne czyn ni ki ryn ko we mia ły swo je prze ło że nie na sy tu - ację w bran ży ochro ny od gro mo wej i prze ciw prze pię cio wej. Lek ki kry - zys z po cząt ku ro ku 2017 naj mniej od czu li pro du cen ci o sil nej po zy cji na tym ryn ku w Pol sce. Je że li po pa trzy my na ry nek od stro ny użyt kow ni ków, in sta la to rów oraz pro jek tan tów in sta la cji elek trycz nych i od gro mo wych, w ro ku 2017 pa no wa ło pew ne go ro dza ju in for ma cyj ne za mie sza nie do ty czą ce tech - no lo gii sto so wa nych w ogra nicz ni kach prze pięć oraz ich pra wi dło wej kla sy fi ka cji zgod nej z obo wią zu ją ca nor mą PN-EN 61643-11. Zde cy do - wa nie nie po ma ga ło to klien tom w do ko ny wa niu wy bo rów do brych pro duk tów. Dru ga po ło wa 2017 ro ku oraz po czą tek ro ku 2018 po zwa la ją za to z opty mi zmem pa trzeć w przy szłość. Rok 2018 bę dzie pod pew nym wzglę dem no wym otwar ciem na ryn ku ogra nicz ni ków prze pięć. Pro - mo wa nie naj now szych wer sji obo wią zu ją cych norm in sta la cyj nych PN- HD 60364-4-44 oraz PN-HD 60364-5-53, a tak że wie dzy w nich za war tej otwie ra oczy wie lu in sta la to rom, któ rzy chęt nie wra ca ją do uży wa nia re no mo wa nych pro duk tów uzna nych ma rek eu ro pej skich. Zde cy do - wa nym plu sem jest rów nież co raz więk sza świa do mość obo wiąz ków wy ni ka ją cych z norm od gro mo wych se rii PN-EN 62305. Do brze zna ne od wie lu lat wy ko na nie ogra nicz ni ków prze pięć w ko - lo rze po ma rań czo wym oraz ich po pu lar ność po wo do wa ły, że mar ka OBO bar dzo cier pia ła z po wo du dzia łal no ści kon ku ren tów, któ rzy pro - du ku ją lub im por tu ją ogra nicz ni ki prze pięć bar dzo po dob ne wi zu al nie, czę sto nie zgod ne z nor ma mi oraz ma ją ce za ni żo ne pa ra me try. W no wej se rii ogra nicz ni ków prze pięć V50 (Typ 1+2) i V20 (Typ 2) no - wy wy gląd i no wy opa ten to wa ny znak gra ficz ny ochro ny prze ciw prze - pię cio wej na obu do wach ogra nicz ni ków ma za pew nić mar ce OBO za - bez pie cze nie przed prak ty ka mi in nych firm. Do dat ko wo, no wy sym bol ochro ny prze ciw prze pię cio wej jed no znacz nie po zwa la wy róż nić ogra - nicz ni ki prze pięć na tle in nych apa ra tów w sza fach elek trycz nych. dzię ki cze mu cał ko wi ta moc in - sta la cji te go ro dza ju w Pol sce zwięk szy ła się do 172,5 MW. Z du żym praw do po do bień - stwem moż na pro gno zo wać, że bran ża PV w naj bliż szych la - tach bę dzie co raz istot niej szym od bior cą roz wią zań ochron - nych, co wią że się ze spo dzie - wa nym dal szym roz wo jem te - go ryn ku. In sty tut Ener ge ty ki Od na wial nej sza cu je, że do 2020 ro ku sku mu lo wa na moc w sys - te mach fo to wol ta icz nych w Pol - sce mo że prze kro czyć 1,2 GW. Pro blem z wy ro ba mi wąt pli wej ja ko ści… Po mi mo ko rzyst nej od kil ku mie się cy ko niunk tu ry na ryn ku ochro ny prze ciw prze pię cio wej i od gro mo wej, bran ża bo ry ka się wciąż z pro ble mem nie - uczci wej kon ku ren cji. Na dal do ob ro tu wpro wa dza na jest spo ra gru pa pro duk tów ni skiej ja ko ści lub ta kich, któ re nie speł nia ją od po wied nich norm. Wy ro by te wciąż znaj du ją od - bior ców, po nie waż bar dzo czę - sto na byw cy kie ru ją się głów nie lub wy łącz nie ce ną przy wy bo - rze da ne go ro dza ju wy ro bu. Prak ty kę tę czę sto moż na za ob - ser wo wać np. w za mó wie niach pu blicz nych. – Du żym pro ble mem i jed no - cze śnie za gro że niem dla te go ryn ku są nie ste ty nie któ re fir my ofe ru ją ce pro duk ty z Chin, które nie speł nia ją żad nych wy ma - KOMENTUJE DLA ELEKTROSYSTEMÓW Ma rek Sek ściń ski dy rek tor han dlo wy w fir mie RST Są dzę, że na sza bran ża mi nio ny rok mo że za li czyć do uda nych, zwłasz cza po spo wol nie niu i bra ku in - we sty cji w 2016 ro ku. Sy tu acja na ryn ku w znacz nym stop niu usta bi li zo wa ła się, a w wie lu je go seg men tach za no to wa li śmy spo re wzro sty sprze da ży, jak rów nież wzmo żo ne za in - te re so wa nie klien tów na szy mi pro duk ta mi. Nie ste ty nie uda ło się unik - nąć rów nież wal ki ce no wej, do któ rej włą czy li się przed sta wi cie le wszyst kich seg men tów te go ryn ku. Z przy kro ścią ob ser wu je my, że zwłasz cza w po stę po wa niach prze tar go wych na do sta wy uzie mień dla ope ra to rów ener ge tycz nych nie któ re fir my ofe ru ją swo je pro duk ty ta - niej o 30-40% niż jesz cze 3-4 la ta wcze śniej. Ce ny osią ga ją ta ki po ziom, iż za sad ne wy da ją się py ta nia o ja kość i trwa ło ści ta kich pro duk tów. In - for ma cje ja kie na pły wa ją do na szej fir my od klien tów czę sto po twier - dza ją nie ste ty te oba wy. Do po zy tyw nych zmian na le ży za li czyć na to miast wzrost in we sty cji w bu dow nic twie miesz ka nio wym oraz in fra struk tu rze, któ re po win ny przez naj bliż sze 2-3 la ta nie co usta bi li zo wać sy tu ację na ryn ku. Nie ste - ty od bu do wa nie marż, z któ rych moż na fi nan so wać ba da nia i roz wój ra czej nie bę dzie moż li we. Do naj więk szych od bior ców, zwłasz cza mie dzio wa nych sys te mów uzie mia ją cych, mo że my obec nie za li czyć ope ra to rów ener ge tycz nych oraz bu dow nic two. Cie szy nas zwłasz cza wzrost sprze da ży mie dzio wa - nych bed na rek, któ re co raz czę ściej są pro jek to wa ne przez pro jek tan - tów po sia da ją cych już wie dzę o przy śpie szo nej ko ro zji bed na rek cyn - ko wa nych ognio wo łą czo nych z uzio ma mi fun da men to wy mi. Ko lej nym seg men tem ryn ku, któ ry dy na micz nie się roz wi ja jest ochro - na przed prze pię cia mi sys te mów ni sko sy gna ło wych, a zwłasz cza bez - pie czeń stwa. Po nie waż od kil ku lat sa mi pro du ku je my ta kie ogra nicz - ni ki prze pięć je ste śmy w sta nie ofe ro wać pro duk ty naj wyż szej ja ko ści, ale w przy stęp nych ce nach i zde cy do wa nie niż szych niż kon ku ren cja z za cho du. Du żym pro ble mem i jed no cze śnie za gro że niem dla te go ryn ku są nie ste ty nie któ re fir my ofe ru ją ce pro duk ty z Chin, któ re nie speł nia ją żad nych wy ma gań nor ma tyw nych, a ich uży cie naj czę ściej koń czy się uszko dze niem chro nio nych urzą dzeń. Pod wa ża to wów czas wia rę klien tów w sku tecz no ści ochro ny tych urzą dzeń. Nie ste ty cią gle wie lu od bior ców kie ru je się wy łącz nie ni ską ce ną przy wy bo rze pro duk - tu, zwłasz cza w prze tar gach pu blicz nych. Są dzi my jed nak, że za rów no w tym seg men cie ryn ku, jak rów nież w bu - dow nic twie i ener ge ty ce rok 2018 bę dzie my mo gli za li czyć do uda nych. Po twier dza ją to już pierw sze mie sią ce, w trak cie któ rych za in te re so wa nie na szą ofer tą jest bar dzo wy so kie. Sa mi rów nież sta ra my się kre ować popyt na pro duk ty wy so kiej ja ko ści i o do brych pa ra me trach, or ga ni zu jąc licz ne szko le nia dla pro jek tan tów, wy ko naw ców i in we sto rów. Zwłasz cza ci ostat ni mu szą zro zu mieć, że ni ska ce na za ku pu to pra wie za wsze ni ska ja kość, ni ska trwa łość, a za tem wy so kie kosz ty eks plo ata cji. TENDENCJA SPRZEDAŻY OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ DO WYBRANYCH GRUP ODBIORCÓW (w 2017 roku w porównaniu z rokiem 2016) kwiecień 2018

O C H R O N A P R Z E C I W P R Z E P I Ę C I O W A I O D G R O M O W A INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH FIRM Z BRANŻY OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I ODGROMOWA An-Kom Systemy odgromowe An-Kom to solidne i bezpieczne produkty, które wykazują wysoką odporność prądową. Podstawowa wersja to stal cynkowana ogniowo. Szeroka oferta firmy pozwala zaprojektować i wykonać instalację odgromową na obiekcie mieszkalnym i przemysłowym. Budniok Technika Jako firma ściśle specjalizująca się w szeroko rozumianej ochronie odgromowej i budowie uziemień, Budniok Technika jest w stanie zapewnić swoim klientom najlepsze technicznie i skrojone na ich miarę rozwiązania, a także służyć wiedzą i bogatym doświadczeniem. Dehn Polska Uzyskanie dobrowolnego znaku jakości Biura Badania Jakości na produkty Dehn. Eaton Electric Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania do instalacji AC/DC w zakresie ograniczników przepięć, zarówno iskiernikowo-warystorowe jak i warystorowe. Elko-Bis W 2018 roku Elko-Bis obchodzi jubileusz 20-lecia. Z tej okazji firma przygotowuje wiele wydarzeń, m.in. galę jubileuszową, która odbędzie się jesienią tego roku, a także zaplanowany na czerwiec 5. jubileuszowy turniej piłkarski Elko-Bis Cup dla dystrybutorów z Polski i zagranicy. Promocje dla klientów. Eltron W ofercie Eltron dostępne są aparaty ochrony przed przepięciami firmy Phoenix Contact z rodziny SEC, objęte 5-letnią gwarancją na bezpłatną wymianę uszkodzonej wkładki. Dodatkowo ochronniki tego producenta spełniają wymagania wszystkich aktualnych norm. Jean Mueller Polska Bardzo szeroka oferta ograniczników przepięć dla sieci AC oraz DC. Phoenix Contact RST Weidmüller Prewencja: 95% SPD może być badanych elektrycznie z pisemnym raportem o stanie według PN-EN 62305-3. Pięć lat gwarancji bezwarunkowej na ograniczniki rodziny SEC. Oferta zawiera ochronę wszelkich interfejsów AKP. Firma oferuje wysokiej jakości produkty oraz wspiera klientów w procesie projektowania i doboru urządzeń. Dostarcza również gotowe układy ochrony przed przepięciami do bezpośredniego montażu. Kompleksowa oferta ograniczników przepięć zarówno od strony zasilania (I, II, III stopień), jak również od strony systemów komunikacji (Ethernet Cat. 6, RS485, Modbus, Profibus, Can) oraz systemów sterowania. R E K L A M A Źródło: firmy gań nor ma tyw nych, a ich uży cie naj czę ściej koń czy się uszko dze niem chro nio nych urzą - dzeń. Pod wa ża to wów czas wia rę klien tów w sku tecz no ści dzia ła nia tych urzą dzeń. Nie ste ty cią gle wie lu od bior ców kie ru je się wy łącz nie ni ską ce ną przy wy bo rze pro duk - tu, zwłasz cza w prze tar gach pu blicz nych – po twier dza Ma rek Sek ściń ski, dy rek tor han dlo wy w fir mie RST. Ce na ja ko głów ne lub je dy ne kry te rium wy bo ru jest ele men tem, któ ry uła twia funk cjo no wa nie na ryn ku nie uczci wych gra czy ofe ru ją cych roz wią za nia ni skiej ja - ko ści. Część z nich wpro wa dza do ob ro tu wy - ro by, któ re wy glą dem przy po mi na ją pro - duk ty zna nych ma rek, ale ja ko ścio wo zna - czą co od bie ga ją od ory gi na łów. Na ta ką prak ty kę wska zu je m.in. fir ma OBO Bet - ter mann. – Do brze zna ne od wie lu lat wy ko na nie ogra nicz ni ków prze pięć w ko lo rze po ma rań - czo wym oraz ich po pu lar ność po wo do wa ły, że mar ka OBO bar dzo cier pia ła z po wo du dzia łal no ści kon ku ren tów, któ rzy pro du kują lub im por tu ją ogra nicz ni ki prze pięć bar - dzo po dob ne wi zu al nie. Czę sto są one jed nak nie zgod ne z nor ma mi oraz ma ją za ni żo ne pa ra me try – wy ja śnia Mi chał Ku biak, Pro - duct Ma na ger w fir mie OBO Bet ter mann. In ną prak ty ką, któ ra wciąż wy stę pu je naryn - ku jest ofe ro wa nie tzw. ogra nicz ni ków „B+C”. – Ta kie go ty pu nie ma we dług norm od po nad 10 lat. Są jed nak wciąż sprze da - wa ne ty sią ca mi przez hur tow nie pod na - zwą wła sną „B+C”. Nie chro nią one wła - ści wie przed prą dem uda ro wym, przy czy - nia jąc się do po ża rów i wiel kich strat u klien tów – za uwa ża Zbi gniew Bła że jew - ski, pre zes fir my Je an Mu el ler Pol ska.