Έρευνα Κοινού για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της ΕΡΤ 2019

mhornet13

Έρευνα Κοινού για την

Εταιρική Κοινωνική

Ευθύνη της ΕΡΤ

2019


Η Έρευνα Κοινού για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) της ΕΡΤ Α.Ε. με θέμα «Η ΕΡΤ σας

ακούει: Θέλουμε τη γνώμη σας, τις ιδέες και προτάσεις σας για να γίνουμε καλύτεροι»,

πραγματοποιήθηκε με τη μέριμνα της Προϊσταμένης του τμήματος Κ.E.Ε.Π της ΕΡΤ, Ζωής

Παχούντη, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τους

φοιτητές/τριες 1 του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,

συγκεκριμένα του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας, υπό την επιστημονική

εποπτεία του Επίκουρου Καθηγητή, Δρ. Παναγιώτου Νικόλαου. Έλαβε χώρα στο περίπτερο

της ΕΡΤ - ΕΡΤ3 στην 84 η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κατά το διάστημα 7- 15 Σεπτεμβρίου

2019, με σκοπό την άντληση πληροφοριών και ιδεών για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής

Ευθύνης, αλλά και την ανταλλαγή απόψεων – ανοιχτού διαλόγου με το κοινό. Στόχος ήταν να

αναδειχθεί μια σημαντική διάσταση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, αυτή των πολλαπλών

δράσεων που εμπλέκουν το κοινό και δημιουργούν διάδραση μαζί του.

Έρευνα: Χρησιμοποιήθηκε ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο σε συνδυασμό με εις βάθος

συνέντευξη-προσωπική συζήτηση για να διαπιστωθεί εάν το κοινό γνωρίζει το κοινωνικό

προφίλ της ΕΡΤ - ΕΡΤ3, ποιες από τις δράσεις της έχουν ακούσει/δει/συμμετάσχει κατά τη

διάρκεια του έτους, αλλά και τι είδους δράσεις ΕΚΕ θα ήθελαν από την ΕΡΤ το 2020.

Το δείγμα: Συμμετείχαν 1.307 άτοµα, ώστε να εξασφαλιστεί ένα αρκετά αντιπροσωπευτικό

δείγμα κοινού της ΕΡΤ. Έλαβαν μέρος κάτοικοι Θεσσαλονίκης (68,2%), Κατερίνης, Λάρισας,

Σερρών, κλπ αλλά και επισκέπτες από την Περιφέρεια Αττικής (12,2%). Η επιλογή του

δείγματος ήταν τυχαία. Τα άτομα που συμμετείχαν ερωτήθηκαν εάν επιθυμούν να λάβουν

μέρος στην έρευνα. Το κοινό χαρακτηριστικό του δείγματος ήταν ότι όλοι/ες είναι

τηλεθεατές/ακροατές των προγραμμάτων της ΕΡΤ / ΕΡΤ3.

Το ερωτηματολόγιο είχε διανεμηθεί πιλοτικά πριν τη ΔΕΘ σε δείγμα πληθυσμού στη

Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μην υπάρξουν παρερμηνείες στην κατανόηση των

ερωτημάτων κλπ, ενώ προετοιμάστηκε µε τρόπο που επέτρεψε την εξέταση των στόχων, οι

οποίοι τέθηκαν αρχικώς για την πραγματοποίηση της έρευνας.

Τα κύρια θέματα που τέθηκαν ήταν:

• Από ποιες πηγές ενημερώνονται

• Βαθμός εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ (κλίμακα 1-5)

• Εάν γνωρίζουν τις υλοποιημένες Δράσεις ΕΚΕ της ΕΡΤ - ΕΡΤ3 και ποιες από αυτές

• Τι είδους δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης και παραγωγής Δημόσιας Αξίας θα ήθελαν

από την ΕΡΤ στο μέλλον

1

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους φοιτητές/τριες – ερευνητές/τριες: Έλσα Ποιμενίδου, Ανθή

Μπάλιου, Ηλία Νικέζη, Στέλλα Βενέρη, Ιωάννη Γουμάκη, Ιωάννα-Γεωργία Εσκιάδη, Ιωάννη

Κουτρούδη, Χριστόδουλο Καραβασίλη, Κωνσταντίνο Κούγκα, Ιωάννα Κωστοπούλου,

Σπυριδούλα Μάρκου, Ευτέρπη Μουζακίτη, Γιώργο Σκλαβουνάκη, Νεκταρία Ψαράκη.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΤ 2


Φύλο – Ηλικίες - Μόρφωση

Φύλο

Άνδρες

Γυναίκες

52,3%

47,7%

Γράφημα 1

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75+

Ηλικίες

1%

8% 4%

31%

16%

19%

21%

Γράφημα 2

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Πρωτοβάθμια Εκπ/ση

21%

3%

21%

Δευτεροβάθμια Εκπ/ση

Τριτοβάθμια Εκπ/ση

Μεταπτυχιακό/PhD

55%

Γράφημα 3

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΤ 3


To δείγμα αποτελείται από 52,3% γυναίκες και 47,7% από άνδρες, εκ των οποίων 31% ηλικίας

18-24, 21% ηλικίας 25-34, 19% ηλικίας 35-44, 16% ηλικίας 45-54 και 8% ηλικίας 55-64 ετών.

Σε αντίθεση με άλλες έρευνες, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός της συμμετοχής/καταγραφής

απόψεων των νέων και δυναμικών ηλικιών (71% των ερωτηθέντων ήταν ηλικίας 18-54) που

συνήθως υποεκπροσωπούνται. Οι ηλικίες αυτές έχουν ιδιαίτερα ενεργή σχέση με τα ΜΜΕ,

δεξιότητες χρήσης αλλά και σχέση με το περιεχόμενο (διαμοιρασμό, σχόλια κλπ) ενώ είναι

ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένες σε ζητήματα που εξετάζονται στην έρευνα. Το στοιχείο αυτό,

όπως αντιστοίχως και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτώμενων, αποτελούν σημαντικό

πλεονέκτημα της έρευνας, καθώς αφορούν σε ακροατήριο που εμπλέκεται και δεν

καταναλώνει απλώς περιεχόμενο, ακροατήριο που είναι απαιτητικό, διαμοιράζεται

περιεχόμενο και εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα σε ό,τι αφορά τα ΜΜΕ που επιλέγει.

Ταυτόχρονα είναι σημαντικό για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση το γεγονός, ότι αποτυπώνονται

οι απόψεις της νέας γενιάς, η προσέλευση της οποίας αποτελεί στόχο υψηλής

προτεραιότητας.

Ερωτήσεις και Ανάλυση Δεδομένων

Απο ποιές πηγές ενημερώνεστε;

19%

Τηλεόραση

36%

Διαδικτυο/Social Media

Έντυπο Τύπο

Ραδιόφωνο

21%

24%

Γράφημα 4

Το 36% του κοινού που συμμετείχε στην έρευνα δήλωσε ότι ενημερώνεται από την

τηλεόραση, το 24% από το Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, το 21% από τον

έντυπο Τύπο και το 19% από το ραδιόφωνο. Οι απαντήσεις αυτές επιβεβαιώνουν αντίστοιχα

αποτελέσματα από έρευνες, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο (Reuters Institute

2019, Kapa Research 21/06/2019), που καταδεικνύουν ότι το κοινό επιλέγει την τηλεόραση

ως μια από τις κύριες πηγές ενημέρωσης σε συνδυασμό με άλλα μέσα και ειδικά το διαδίκτυο

και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο δείγμα, υψηλό είναι το ποσοστό εκείνων που

αναφέρουν ότι ενημερώνονται από τον Τύπο (21%) γεγονός που αποδίδεται στα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά του και ειδικότερα στο υψηλό μορφωτικό επίπεδο (55% απόφοιτοι

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 21% κάτοχοι μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου). Τα ποσοστά

αυτά υπογραμμίζουν σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του τοπίου της ενημέρωσης, όπως

η επιλογή της τηλεόρασης και η ισχυρή παρουσία του ραδιοφώνου, από μεγάλη μερίδα της

κοινής γνώμης, παρά τις αντίθετα διαδεδομένες αντιλήψεις περί κατάρρευσης των

παραδοσιακών μέσων έναντι των νέων και ειδικά του διαδικτύου. Κάτι ανάλογο προκύπτει

και για τον έντυπο Τύπο, που θα πρέπει να εστιάσει σε κοινό με συγκεκριμένα ποιοτικά

χαρακτηριστικά: σε ένα κοινό δυναμικό με μεγαλύτερες απαιτήσεις από το μέσο που

επιλέγει και με υψηλή μόρφωση.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΤ 4


0 20 40 60

Πόσο εμπιστεύεστε τα ΜΜΕ;

Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα πολύ

Γράφημα 5

Το 60% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι εμπιστεύονται μέτρια έως λίγο τα ΜΜΕ, ενώ το 15%

καθόλου. Η έλλειψη εμπιστοσύνης υπονομεύει τον ρόλο των ΜΜΕ στη δημόσια σφαίρα, τη

σχέση τους με το ακροατήριο τους, αλλά και γενικότερα την κοινή γνώμη, ενώ φαίνεται να

είναι το κύριο αίτιο της κρίσης που διέρχονται τα παραδοσιακά ΜΜΕ. Το εύρημα αυτό είναι

σύμφωνο με αντίστοιχα άλλων ερευνών (Reuters Institute 2019, Kapa Research 21/06/2019)

και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα επένδυσης στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού

που απειλεί την επιβίωση των ειδησεογραφικών οργανισμών και την απήχηση τους. Στην

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού και τη δημιουργία άλλου είδους σχέσεων

μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Δράσεις

που αναδεικνύουν τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και το χαρακτήρα της, εμπλέκουν το κοινό

της και προωθούν την ταυτότητα της. Δράσεις που παράγουν Δημόσια Αξία και προκρίνουν

την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΤ 5


Γνωρίζετε τις δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης

της ΕΡΤ;

25.2

ΝΑΙ

ΌΧΙ

74.8

Γράφημα 6

Ένα μεγάλο ποσοστό (74,8%) δεν γνώριζε κάποια δράση της ΕΡΤ- ΕΡΤ3 σχετική με Κοινωνική

Ευθύνη τον τελευταίο χρόνο,. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι: α) οι δράσεις

αυτές δεν προβλήθηκαν επαρκώς και β) οι δράσεις αυτές δεν ταυτίζονται/αναγνωρίζονται

ως μέρος της δραστηριότητας ενός ειδησεογραφικού οργανισμού. Το στοιχείο αυτό

καταδεικνύει την αναγκαιότητα επένδυσης και προβολής τέτοιων δράσεων που μπορούν να

αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα προώθησης μιας ιδιαίτερα θετικής εικόνας για τη

δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Το 25,2% των ερωτηθέντων, που δήλωσαν ότι γνώριζαν δράσεις ΕΚΕ της ΕΡΤ-ΕΡΤ3 (Γράφημα

7) αναφέρθηκε στις ακόλουθες:

• Εθελοντική Αιμοδοσία,

• Δράσεις υποστήριξης Προσφύγων και Αστέγων, συλλογή χρηστικού υλικού /

Χριστουγεννιάτικη δράση για συγκέντρωση γάλακτος,

• Δράσεις για Ανακύκλωση,

• Δράσεις για το Περιβάλλον / Γιορτή Περιβάλλοντος / Καθαρισμός Παραλίας,

• Ενημέρωση για Οδική ασφάλεια / Κακοποίηση Γυναικών & Παιδιών / Πυρκαγιές,

σεισμούς,

• Ανάγνωση σε τυφλούς,

• Δράση Τεχνητής Αναπνοής σε παιδιά,

• Χορηγίες της ΕΡΤ σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις.

Η γιορτή περιβάλλοντος ήταν αυτή που ανακάλεσαν στη μνήμη τους (25%) οι

περισσότεροι από όσους απάντησαν θετικά για τις δράσεις ΕΚΕ της ΕΡΤ, όπως και αυτές

του καθαρισμού παραλίας (15%) και της αιμοδοσίας (10%). Είναι δράσεις

αναγνωρίσιμες, ταυτίζονται με αυτές που το κοινό συμπεριλαμβάνει στην κοινωνική

εταιρική ευθύνη, ενώ έχουν και αντίστοιχο κοινωνικό αντίκτυπο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΤ 6


Ποιά δράση Κοινωνικής Υπευθυνότητας

της ΕΡΤ θυμάστε;

Ανακύκλωση

Αιμοδοσία

5%

5%

6%

4%

4%

3%

7%

10%

6%

Ιατροι του Κόσμου - δέντρο

Χριστουγέννων

Καθαρισμός παραλίας

Κακοποίηση γυναικών & παιδιών

Χορηγίες για πολιτισμό & κοινωνικές

δράσεις

Γιορτή Περιβάλλοντος

15%

Ενημέρωση για πυρκαγιές & σεισμούς

Οδική ασφάλεια

25%

5%

5%

Συλλογή τροφίμων (για πρόσφυγες,

άστεγους)

ΑμεΑ

Διαβασμα σε τυφλούς

Τεχνητή αναπνοή σε παιδιά

Γράφημα 7

Παράλληλα, το κοινό αναφέρθηκε και στις ακόλουθες δράσεις ως ιδιαίτερα σημαντικές.

Συγκεκριμένα:

- Στην «Ανάγνωση σε άτομα με προβλήματα όρασης», που υλοποιείται από την ΕΡΤ3,

σε συνεργασία με τη Λέσχη Ανάγνωσης,

- Στη δράση «Τεχνητής Αναπνοής σε παιδιά», που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο

της ΕΡΤ3 στη ΔΕΘ και ήταν μια συνεργασία-πρωτοβουλία της ΕΡΤ3 με τον φορέα

«Kids save lives».

- Στη δράση «Γιορτή Περιβάλλοντος», που αναφέρεται στην «Παγκόσμια Ημέρα

Περιβάλλοντος στον κήπο της ΕΡΤ» η οποία διοργανώθηκε στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

στις 5/6/2019,

- Στη δράση για την «ανακύκλωση» που αναφέρεται είτε στην ανωτέρω δράση με

σκοπό «να μάθουν τα παιδιά να κάνουν ανακύκλωση», είτε στη δράση του Κινητού

Πράσινου Σημείου που επισκέπτεται το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εβδομαδιαίως και

συλλέγει ανακυκλώσιμα υλικά, είτε στην ενημέρωση που προσφέρει γενικότερα η

ΕΡΤ για το θέμα μέσα από τις εκπομπές της,

- Στην αιμοδοσία, που διοργανώνει τακτικά η ΕΡΤ αλλά και η ΕΡΤ3 και συμμετέχει και

η Τράπεζα Αίματος των Εργαζομένων της ΕΡΤ3,

- Σχετικά με τις δράσεις συλλογής τροφίμων και χρηστικού υλικού για ευαίσθητες

κοινωνικά ομάδες, καθώς υλοποιήθηκαν αρκετές και από την ΕΡΤ και την ΕΡΤ3 μέσα

στο 2019 (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παντοπωλείο Αστέγων, Γηροκομείο Αθηνών).

- Στη Χριστουγεννιάτικη δράση της ΕΡΤ3 «Δέντρο από Γάλα», που αφορούσε

συγκέντρωση γάλακτος για παιδιά που το έχουν ανάγκη.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΤ 7


0 10 20 30 40 50 60

Περιβάλλον, Ανακύκλωση,

Εξοικονόμηση Ενέργειας, Κυκλική

Οικονομία

Προαγωγή Γλώσσας, Πολιτισμού,

Τέχνης

Εκπαίδευση, Ψυχαγωγία

Διαφάνεια, Απολογισμός, Δημόσιος

Ελεγχος

Ενθάρρυνση των πολιτών για Ενεργό

Συμμετοχή στα κοινά και Διατήρηση

Κοινωνικής Συνοχής

Υποστήριξη Μειονοτήτων, ΑμεΑ,

ζητημάτων Φύλου

Στήριξη τοπικών φορέων/θεσμών,

Κοινωνικών πρωτοβουλιών/δράσεων

Άλλο

Τι είδους δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης θα θέλατε από την ΕΡΤ;

Γράφημα 8

Στη συνδυαστική ερώτηση πολλαπλής και ανοιχτής επιλογής «Τι είδους δράσεις θα θέλατε

από την ΕΡΤ στο άμεσο μέλλον», οι περισσότεροι/ες επέλεξαν πάνω από μία απαντήσεις, οι

συχνότερες σχετικά με:

• Περιβάλλον, Ανακύκλωση, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Κυκλική Οικονομία,

• Εκπαίδευση, Ψυχαγωγία,

• Προαγωγή Γλώσσας, Πολιτισμού, Τέχνης,

• Υποστήριξη Μειονοτήτων, ΑμεΑ, ζητημάτων Φύλου.

Όσοι κατέθεσαν πρόταση μέσω ανοιχτής επιλογής, ανέφεραν ότι επιθυμούν τα παρακάτω:

• Ενημέρωση για θέματα Υγείας, Ψυχικής Υγείας και πρόληψης,

• Προστασία ζώων και ειδικά αδέσποτων,

• Ενημέρωση/δράσεις για καθαριότητα πόλης/δήμων,

• Αξιοποίηση της τεχνολογίας & ανάπτυξη νέων τεχνολογιών προς όφελος του κοινού,

• Δράσεις με θέμα τον Αθλητισμό,

• Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση,

• Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων,

• Ενημέρωση για πολιτική προστασία (σεισμοί, πυρκαγιές)

• Υπεύθυνη και αντικειμενική ενημέρωση, προστασία από Fake News,

• Δράσεις για τα Παιδιά, Ηλικιωμένους, ΑμεΑ, ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΤ 8


Συμπεράσματα Έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιείται εδώ και δύο χρόνια με στόχο να καταγραφούν οι απόψεις,

σκέψεις και επιλογές του κοινού για την ενημέρωση, αλλά και ειδικά για τις δράσεις ΕΚΕ της

δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε φέτος σε συνεργασία με το Τμήμα

Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, με στόχο να αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερης

επεξεργασίας και συζήτησης, στο πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργασιών με το Πανεπιστήμιο.

Η έρευνα είναι μια σημαντική ακτινογραφία του κοινού της ΕΡΤ. Αναφέρεται κατά κύριο λόγο

στις δυναμικές ηλικίες 51% (18-34), 21% (35-44) με το 55% να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης και το 21% να διαθέτει μεταπτυχιακό. Η πλειοψηφία ενημερώνεται από την

τηλεόραση (36%) και ακολουθούν το διαδίκτυο (24%), ο έντυπος Τύπος (21%) και το

ραδιόφωνο (19%), ενώ η πλειοψηφία εμπιστεύεται μέτρια έως λίγο τα ΜΜΕ. Οι απαντήσεις

αυτές επιβεβαιώνουν αντίστοιχα αποτελέσματα από έρευνες, τόσο σε εθνικό όσο και

παγκόσμιο επίπεδο, που καταδεικνύουν ότι το κοινό επιλέγει την τηλεόραση ως μια από τις

κύριες πηγές ενημέρωσης σε συνδυασμό με άλλα μέσα. Η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα

ΜΜΕ υπογραμμίζει την αναγκαιότητα αλλαγής του υπάρχοντος ειδησεογραφικού μοντέλου

για την αντιμετώπιση του φαινομένου, αλλά και προώθησης μέτρων Εταιρικής Κοινωνικής

Ευθύνης που μπορούν να συμβάλλουν άμεσα και καθοριστικά στην ανάδειξη ενός νέου

μοντέλου σχέσης με το κοινό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Οι πολίτες και ειδικά το

δυναμικό κοινό υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως

αυτές για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση κλπ. Εκτός από αυτές, προτάθηκαν

και οι ακόλουθες:

1. Δράσεις που να εκπαιδεύουν το κοινό, οι συμμετέχοντες ζήτησαν χαρακτηριστικά

«να μαθαίνουμε κάτι από την τηλεόραση και τις δράσεις που διοργανώνετε, να είναι

σαν εκπαιδευτική εμπειρία»,

2. Δράσεις με επίκεντρο τον Αθλητισμό, όπως ομαδικά αθλήματα, αγώνες δρόμου και

αγώνες φιλανθρωπικού/κοινωνικού χαρακτήρα,

3. Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας συγκέντρωσης των απόψεων/προτάσεων του

κοινού,

4. Προσαρμογή του προγράμματος της ΕΡΤ ώστε να εξυπηρετούνται και ειδικές

κατηγορίες κοινού π.χ. ΑμεΑ,

5. Συνεργασία με τοπικούς φορείς και ΜΚΟ ώστε να γίνονται γνωστές και να

προωθούνται οι κοινωνικές δράσεις/πρωτοβουλίες τους,

6. Δράσεις που προωθούν τον εθελοντισμό, («να ξεσηκώνουν τον πολίτη από τον

καναπέ»), και τη συμμετοχή, («να νιώθει ότι προσφέρει στα κοινά»),

7. Δράσεις με θέμα τον Πολιτισμό («..γιατί μόνο η ΕΡΤ μπορεί να το προσφέρει αυτό,

όχι τα ιδιωτικά κανάλια»).

Οι δράσεις αυτές μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στο “rebranding” της ΕΡΤ, στην

προώθηση μιας ενεργής σχέσης με το κοινό της και να αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο

διαφοροποίησης της ΕΡΤ από τα υπόλοιπα μέσα. Οι δράσεις ΕΚΕ πρέπει να αντιμετωπιστούν

ως απαραίτητες και συμπληρωματικές της παρουσίας του μέσου στη δημόσια σφαίρα,

ενισχύοντας την εικόνα του, αλλά και τη σχέση με το κοινό του. Η αξιοποίηση της έρευνας

και των σχετικών συμπερασμάτων μπορεί να συμβάλλει ιδιαίτερα στην κατεύθυνση αυτή.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΤ 9


Ζωή Παχούντη, M.Sc., M.A, M.B.A

Προϊσταμένη Τμήματος ΚΕΕΠ – Κέντρου

Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πολιτών

Συντονίστρια Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής

Ευθύνης ΕΡΤ

Υπηρεσίες Διευθύνοντος Συμβούλου

https://csr.ert.gr/

Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου

Επίκουρος Καθηγητής στο Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής

Ενημέρωσης

Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας

http://pjl.jour.auth.gr/

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΤ 10

More magazines by this user
Similar magazines