Land Acquisition Law قانون استملاک

abdullahabdullahi

قانون جدید استملاک که شامل 7 فصل و 53 ماده است ذریعه فرمان 249 مورخ 14/12/1395 رییس جمهوری اسلامی افغانستان توشیح گردیده است و اینک جهت معلومات بیشتر در خدمت شهروندان قرار گرفته است.

Similar magazines