07.12.2020 Views

КАМИОНИ 10 / 2020

Четете в броя: * Новата гама MAN TGX беше избрана за Международен камион на 2021 г. * Mercedes-Benz Trucks спечели наградата Truck Innovation Award за 2021 година * Търсим „зелените“ решения във всичко - казва Веселин Стоянов, управител на Транспрес. * Тест: Новият MAN TGXМ - КАМИОНИ направи първия тест на модела на българска земя. * и още...

Четете в броя:
* Новата гама MAN TGX беше избрана за Международен камион на 2021 г.
* Mercedes-Benz Trucks спечели наградата Truck Innovation Award за 2021 година
* Търсим „зелените“ решения във всичко - казва Веселин Стоянов, управител на Транспрес.
* Тест: Новият MAN TGXМ - КАМИОНИ направи първия тест на модела на българска земя.
* и още...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!