28.01.2022 Views

THC7S Manual BG 1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ръководство за експлоатация

Регулатор на височината на плазмената горелка.

Dani THC07S

Бележки относно безопасността

КОГАТОУСТРОЙСТВОТОЕ ВРАБОТЕН РЕЖИМ , ИМА ОПАСНО НАПРЕЖЕНИЕ

НА КЛЕМОВИТЕ ВРЪЗКИ КОЕТОЕ ОПАСНО ЗАЗДРАВЕТОИЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ

Устройството трябва да се свързва само от квалифицирано и оторизирано лице.

Неправилното свързване може да причини сериозно нараняване или смърт. Преди

монтаж и работа, внимателно прочетете цялото ръководство за монтаж и

поддръжка и бъдете абсолютно сигурен, вие напълно разбирате и сте в

състояние да вземете решението и да определяте дали сте способни на безопасна и

правилна инсталация.

Не забравяйте, че, вътре в устройството и на клемите за свързване, напрежението е

опасно за здравето.

Следните действия, макар и не всички, трябва да се спазват стриктно:

Инсталирането на този продукт от неквалифицирано лице не трябва да се

извършва.

Да няма физически контакт с каквито и да било електрически връзки,

докато е под захранване.

Не работете с този продукт с мокри ръце, мокри ръкавици или мокри дрехи.

Преди да включите устройството, осигурете безопасността на другите и прочетете

и разберете всички инструкции.

Ако имате въпроси или притеснения, не продължавайте.

Предупреждение: Осигурете адекватна защита за всички рискове, свързани с

плазменото рязане.

За по-подробна информация относно риска, свързан с плазменото рязане, вж

ръководството на собственика на вашия плазмен нож.

Докосването на неизолирани и незаземени елементи може да бъде фатално.

Осигурете сигурно място за вашето устройство.

След монтажа осигурете защита на контактните клеми от докосване на оператора.

Строго е забранено извършването на каквито и да било ремонти или модификации

на този продукт!

Изпълнението на едно от тези действия може да доведе до сериозно нараняване

на себе си и/или другите.

Условия за ползване: Като продължите с инсталирането и използването на този

продукт, вие напълно

разбирате и се съгласявате с Произвотителя и нито Той , нито техните

дистрибутори, не носят отговорност за

всеки инцидент или събитие, водещо до директна загуба, непряка загуба,

нараняване на себе си или на други,щети на имущество

или загуба или повреда от всякакъв вид. Крайният потребител поема всички

рискове.

Ако не сте съгласни с тези условия в тяхната цялост, не продължавайте повече и

върнете този продукт за пълно възстановяване.

Ако имате въпроси или не сте сигурни за нещо посочено в това

ръчен проблем, незабавно се свържете с дилър или производителя

за помощ.


Информация за устройството

Устройството е съвременен аналогов – микропроцесорен Контролер за височината

на плазмената горелка, който работи чрез анализиране на промените в

напрежението в плазмения източник до вариации във височината между върха на

горелката и материала, който се реже.

Микропроцесорът взема решения за повдигане или спускане на горелката

въз основа на силата на отчитания сигнал за напрежение. Снабден е с лесен за

четене LED дисплей и два удобни за потребителя клавиша, което прави операцията

лесна и не изискват допълнителни измервателни уреди. Устройството е изградено

с най-висококачествени компоненти, за да гарантират безопасна, издръжлива и

надеждна дългосрочна експлоатация.

Основните параметри на устройството:

Име на параметъра Приемливо ТЕСТ*

Захранващо напрежение (V) 7 – 35V DC 36VDC*

Максимален входен ток 120mA -

Максимално директно входно напрежение 300VDC 1000V DC*

Максимално входно напрежение на делител 1:50 10VDC 60V DC*

Възможност за елиминиране на HV/HF йонизиращо напрежение 0.3kVAC 30kV AC*

Възможност за премахване на HV/HF йонизираща честота >100kHz 75kHz

Работен цикъл (%) 100% -

Работен цикъл на HV/HF елиминиране (%) 100% -

Капацитет на релетата 50mA / 60V DC -

Живот на използваните релета (деклариран минимален


Влизане в настройки :

Влизането в настройки става с натискане на двата бутона нагоре/надолу

едновременно.

Стойностите на избраниян параметър се променят чрез натискане на бутоните

нагоре или надолу .

Преминаването от едно под меню към друго, става чрез натискане на двата бутона

едновременно , като се редуват по посочения ред.

Ако Регулатора е в режим "Настройки" но бутоните не се натискат

Регулатора минава в "Работен режим" автоматично след 5сек.


Регулатора разполага с шест настройващи Параметъра :;

Set - Set Voltage - Базово напрежение

Hys - Hysterezis - Хистерезис

Dlt - Delay Time - Време на закъснение

Upd - Up Distance - Дистанция на повдигане

Div - Divider - Делител на напрежение

Tst - Test - Тест и Изглаждане

Set Voltage

"Базово напрежение" е стойноста, която определия растоянието

между плазмената горелка и материала за рязане .

Мотора на "Z" оста движи плазмената горелка надолу или нагоре докато

стоиностите на напрежението на горелката и стоиноста на "Базово напрежение" не

се изравнят.По този начин Регулатора подържа желаната дистанция между

материала за рязане и върха на горелката .

Стойноста на "Базово напрежение" може да се променя без да се влиза в

"Настройки" а само с натискане на бутоните нагоре или надолу , като стойноста и се

появява на дисплея за 1.5 сек. и после отново минава в работен режим . ( в работен

режим дисплея показва напрежението на плазмената горелка)

Настройващите стойности варират между 50/150.

Hysterezis

„Хистерезис“ е стойноста на вариацийте от напрежения около Базовото

напрежение при които сигналите за управление на оста „Z” остават блокирани.

Ако Базовото напржение е нагласено на 100в , то при напрежение на плазмената

горелка от 95в до 105в изходите за управление на оста „Z” ще останат

блокирани .Настройващите стойности варират между 1/9 в.


Delay Time

„Време на закъснение“ е стойноста на времето за закъснение от момента на

запалване на плазмената дъга до момента на активиране на изходите за

управление на оста „Z”.

Понякога е необходимо разтоянието между плазмената горелка и материала за

рязане да бъде различно от работното , докато плазмената дъга пробие метала .

Настройващите стойности варират между 0 / 5 сек.

Up Distance

“Дистанция на повдигане” е стойноста на растоянието на повдигане (нагоре),

което плазмената горелка прави след приключване на всяка операция или

принудително или авариино сперане , за да предпази бърха на плазмената горелка

от допир с материала .

Настройващите стойности варират между 0 / 5 мм.( разтоянието е относително в

зависимост от скороста и стъпката на мотора)

Divider

„Делител на напрежение“

В Контролера има вграден делител на напрежение (1/50). но при различните

производители на Плазмени устройства работните напрежениа са различни . Някой

модели разполагат с вградени Делители на напрежение. Тази настройка позволява

да се използват голям диапазон от входни сигнали. Повечето модели работят в

диапазон от 50в до 150 стандартна (дифолт )стойност на този параметър е 31 .

диапазона на регулиране е 20/50


Test

„Тест и Изглаждане“ Тотзи параметър на настройки позволява да се подложи на

тест управлението на оста „Z” . Теста представлява автоматично генериран сигнал

от Контролера , който повдига и сваля плазмената горелка чрез упревлението на

оста „Z” .Стойностите на настройка определят растоянието на повдигане и сваляне

на плазмената горелка .(цикъла започва с повдигане )

Освен за тест , тези стойности определят и дълбочината на филтриране и

изглаждане на сигнала от плазмената горелка , които се използва за автоматичния

контрол на оста „Z” .

При по-ниска стойност реакцията на автоматичен контрол е по-бърза.

При по-висока стойност реакцията на автоматичен контрол е по-бавна.

( при сойност „1“ микропроцесора събира 10 стойности от сигнала от плазмената

горелка и калкулира средната -реакцията на управление е 100 цикъла в секунда.

При стойност „10“ микропроцесора събира 100 стойности от сигнала от плазмената

горелка и калкулира средната - реакцията на управлемие е 10 цикъла за секунда. )

По-ниските стоиности на настройка правят контролера по-чувствителен към

смущенията в сигнала от плазмената горелка .

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!