02.11.2023 Views

КАМИОНИ 9 / 2023

Четете в броя: * Логистичното събитие на годината – 11. Логистична Бизнес Конференция, премина при много голям интерес от страна на бранша. * Изцяло електрическият тежкотоварен камион Mercedes-Benz eActros 600 идва с амбицията да прекрои стандартите. * Кой от претендентите Ford Ranger, Volkswagen Amarok или Toyota Hilux ще грабне престижния приз International Pick-Up Award 2024? * Stellantis обяви пред международната преса новата си глобална офанзива в света на лекотоварните автомобили с програмата Pro One. * Булавто достави нови комунални автомобили FORD TRUCKS за Костинброд. * Mercedes-Benz GenH2 Truck измина над 1000 км с едно зареждане с течен водород. * Тест: Новият Mercedes-Benz eCitan. * Новият Ford Transit Custom идва в дизелова и електрическа версия. и още...

Четете в броя:
* Логистичното събитие на годината – 11. Логистична Бизнес Конференция, премина при много голям интерес от страна на бранша.
* Изцяло електрическият тежкотоварен камион Mercedes-Benz eActros 600 идва с амбицията да прекрои стандартите.
* Кой от претендентите Ford Ranger, Volkswagen Amarok или Toyota Hilux ще грабне престижния приз International Pick-Up Award 2024?
* Stellantis обяви пред международната преса новата си глобална офанзива в света на лекотоварните автомобили с програмата Pro One.
* Булавто достави нови комунални автомобили FORD TRUCKS за Костинброд.
* Mercedes-Benz GenH2 Truck измина над 1000 км с едно зареждане с течен водород.
* Тест: Новият Mercedes-Benz eCitan.
* Новият Ford Transit Custom идва в дизелова и електрическа версия.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!