01.02.2024 Views

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 1 / 2024

Четете в броя: * Hyundai CE представи новите мидибагери HX65A и HW65A. * Първокласните открити и закрити дизелови генератори на JCB. * Новото поколение мобилни челюстни трошачки на McCloskey International, част от групата на Metso. * Mecalac 9MWR – най-доброто от два свята. * Електрическият челен товарач LiuGong 856НЕ навлиза уверено в Европа. * Develon представи нови модели претоварващи машини. и още...

Четете в броя:
* Hyundai CE представи новите мидибагери HX65A и HW65A.
* Първокласните открити и закрити дизелови генератори на JCB.
* Новото поколение мобилни челюстни трошачки на McCloskey International, част от групата на Metso.
* Mecalac 9MWR – най-доброто от два свята.
* Електрическият челен товарач LiuGong 856НЕ навлиза уверено в Европа.
* Develon представи нови модели претоварващи машини.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!