23.02.2024 Views

ЛОГИСТИКА 1/2024

Четете в броя: * Hapag-Lloyd откри два офиса в България. * Анкета сред участвали в алманаха „Логистиците на България“ за настроенията и очакванията в бранша за новата 2024 г. * За товарните жп превози у нас споделя Мартин Янев, мениджър и зам. председател на Клъстер Зелен Транспорт. * Трафикът ще се засили с бързи темпове според Християн Кръстев, управител на БДЖ – Товарни превози. * Идва ли нова буря за корабните навла? * Как ще се развиват автомобилните товарни превози през 2024 г. * Еволюция на превенцията в кибербитките. и още...

Четете в броя:
* Hapag-Lloyd откри два офиса в България.
* Анкета сред участвали в алманаха „Логистиците на България“ за настроенията и очакванията в бранша за новата 2024 г.
* За товарните жп превози у нас споделя Мартин Янев, мениджър и зам. председател на Клъстер Зелен Транспорт.
* Трафикът ще се засили с бързи темпове според Християн Кръстев, управител на БДЖ – Товарни превози.
* Идва ли нова буря за корабните навла?
* Как ще се развиват автомобилните товарни превози през 2024 г.
* Еволюция на превенцията в кибербитките.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!