23.02.2024 Views

ЛОГИСТИКА 1/2024

Четете в броя: * Hapag-Lloyd откри два офиса в България. * Анкета сред участвали в алманаха „Логистиците на България“ за настроенията и очакванията в бранша за новата 2024 г. * За товарните жп превози у нас споделя Мартин Янев, мениджър и зам. председател на Клъстер Зелен Транспорт. * Трафикът ще се засили с бързи темпове според Християн Кръстев, управител на БДЖ – Товарни превози. * Идва ли нова буря за корабните навла? * Как ще се развиват автомобилните товарни превози през 2024 г. * Еволюция на превенцията в кибербитките. и още...

Четете в броя:
* Hapag-Lloyd откри два офиса в България.
* Анкета сред участвали в алманаха „Логистиците на България“ за настроенията и очакванията в бранша за новата 2024 г.
* За товарните жп превози у нас споделя Мартин Янев, мениджър и зам. председател на Клъстер Зелен Транспорт.
* Трафикът ще се засили с бързи темпове според Християн Кръстев, управител на БДЖ – Товарни превози.
* Идва ли нова буря за корабните навла?
* Как ще се развиват автомобилните товарни превози през 2024 г.
* Еволюция на превенцията в кибербитките.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!