04.04.2024 Views

ЛОГИСТИКА 3 / 2024

Четете в броя: * Какво трябва да знае бизнесът за CBAM? Списание ЛОГИСТИКА представя прогнози на експерти. * Какви са тенденциите при транспорта на товари по въздух споделят Константин Тасков и Кирил Георгиев - мениджъри Cargo Air. * Дан Марч, главен изпълнителен директор на WCAworld, коментира бизнеса и настроенията на спедиторите. * Подемкран – Габрово изгражда широка сервизна мрежа на Балканите. * DHL: Абсолютното ниво на глобализация в света остава ограничено. * STILL с иновативни решения на LogiMAT 2024. * Как се прави бизнес в Северна Африка. * Supply chain индустрията изчаква политическите ветрове. * Новите европейски разпоредби удрят дизеловите камиони. и още...

Четете в броя:
* Какво трябва да знае бизнесът за CBAM? Списание ЛОГИСТИКА представя прогнози на експерти.
* Какви са тенденциите при транспорта на товари по въздух споделят Константин Тасков и Кирил Георгиев - мениджъри Cargo Air.
* Дан Марч, главен изпълнителен директор на WCAworld, коментира бизнеса и настроенията на спедиторите.
* Подемкран – Габрово изгражда широка сервизна мрежа на Балканите.
* DHL: Абсолютното ниво на глобализация в света остава ограничено.
* STILL с иновативни решения на LogiMAT 2024.
* Как се прави бизнес в Северна Африка.
* Supply chain индустрията изчаква политическите ветрове.
* Новите европейски разпоредби удрят дизеловите камиони.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!