08.05.2024 Views

ЛОГИСТИКА 4 / 2024

Четете в броя: * Инж. Ивайло Колев – управител и собственик на Ивко Индустри, говори за тенденциите в развитието на модерните индустриални врати и рампи, за предпочитанията на българските клиенти и за ефективното управление на бизнеса с тези продукти. * След революционни промени в структурата на Raben Group фирмата наскоро представи своето съоръжение X-Dock в България. * CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ще доведе до съществена промяна в международната търговия на държавите от Европейския съюз, обясняват двама мениджъри от E&Y Bulgaria – Михаил Калъпчиев и Илина Балева. * Особени рискове при отговорността на превозвача. * Балкански синдром в е-търговията. * ЕС дава 1 млрд. евро за алтернативни горива. * Как технологиите променят логистиката? * Складовата техника в огледалото на IFOY. и още...

Четете в броя:
* Инж. Ивайло Колев – управител и собственик на Ивко Индустри, говори за тенденциите в развитието на модерните индустриални врати и рампи, за предпочитанията на българските клиенти и за ефективното управление на бизнеса с тези продукти.
* След революционни промени в структурата на Raben Group фирмата наскоро представи своето съоръжение X-Dock в България.
* CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ще доведе до съществена промяна в международната търговия на държавите от Европейския съюз, обясняват двама мениджъри от E&Y Bulgaria – Михаил Калъпчиев и Илина Балева.
* Особени рискове при отговорността на превозвача.
* Балкански синдром в е-търговията.
* ЕС дава 1 млрд. евро за алтернативни горива.
* Как технологиите променят логистиката?
* Складовата техника в огледалото на IFOY.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!