Příloha: „Zpětné náhrady a způsoby platby společnosti LYONESS“.

cdnlarge.lyoness.net

Příloha: „Zpětné náhrady a způsoby platby společnosti LYONESS“.

Příloha: „Zpětné náhrady a způsoby platby společnosti LYONESS“.

I) ZPĚTNÉ NÁHRADY SPOLEČNOSTI LYONESS

1. Okamžitá zpětná náhrada

Každý z Vašich nákupů s Lyoness u smluvních obchodníků společnosti LYONESS

Vám okamžitě přinese 1% na Vaše konto. (Vysvětlení k výši procentní sazby

okamžité zpětné náhrady pod bodem 3). Tak se na Vašem osobním kontě

shromažďuje nepřetržitě rostoucí částka. Tato částka se od výše minimálně 320,-

CZK bez DPH převádí na Vaše osobní konto.

2. Přátelský bonus

0,5 % přímý přátelský bonus a 0,5 % nepřímý přátelský bonus

U každého nákupu s LYONESS Vašich přímých klientů (přátel, které jste získali pro

společnost LYONESS) u smluvních obchodníků LYONESS obdržíte 0,5 % všech

celkových částek nákupu na Vaše konto. Také u každého nákupu s LYONESS Vašich

nepřímých klientů (přátel, které získali Vaši přímí klienti) u smluvních obchodníků

LYONESS, obdržíte rovněž 0,5 % všech celkových částek nákupu na Vaše konto.

(Přátelské bonusy pod 0,5 % u nákupů Vašich přímých nebo nepřímých klientů

podléhají výjimce, které případně mohou vyplývat z dohody o marži se smluvním

obchodníkem Lyoness, která se nachází pod normalizovanou minimální obchodní

marží).

Výplata/bilanční období (bod 1 a 2)

Výplata resp. převod se provádí společně se všemi ostatními zpětnými náhradami

každé úterý. Přičemž jsou zohledněny všechny obraty, které byly vyúčtovány do

pondělí o půlnoci. Informaci o převáděné částce obdržíte prostřednictvím Vaší

osobní SMS o výplatě. Pokud byste v příslušném týdnu nenasbírali 320,- CZK na

zpětných náhradách, vyčká systém do doby, než bude dosaženo minimální částky

pro převod.

Podmínka

Přímý přátelský bonus obdržíte jako registrovaný klient Lyoness, pokud jste získali

přímé klienty a tito klienti nakupují prostřednictvím systému Lyoness.

Nepřímý přátelský bonus obdržíte jako registrovaný klient Lyoness, pokud Vaši

přímo získaní klienti rovněž získali další klienty a tito klienti nakupují prostřednictvím

systému Lyoness.

3. Systémová provize

Systémová provize se vypočítá podle takzvaného binárního systému. Binární

znamená, že za každou pozici se dosadí vždy 2 další pozice. Označujeme to jako:

nahoře a dole. Podle tohoto principu se zařazují pozice z Vašich nákupů a pozice

ze záloh (viz bod 15 Všeobecných obchodních podmínek) ve Vašem zúčtovacím

systému. Přitom můžete stanovit, na jaké volné místo chcete dosadit Vaše nové

pozice ve Vašem osobním zúčtovacím systému.

Stanovení marží (zbývajících rabatů) pro poziční konto

Při každém nákupu vzniká takzvaná marže pro poziční konto klienta. To je zbývající

rabat po odečtení Okamžité zpětné náhrady a Přímého a Nepřímého přátelského

bonusu, který je k dispozici podle kódu obchodní marže (HSC) ke zúčtování v rámci

nákupního společenství Lyoness. Ke každému smluvnímu obchodníkovi je přiřazen

jeden kód HSC. Je to písmeno, které je v systému k dispozici pro obchodní marži.

Kód HSC je patrný také na webových stránkách společnosti LYONESS v interní

klientské oblasti Info&Service/Vaše stahování.

Pozice v zúčtovacím systému

Při nejrůznějších nákupech s Lyoness se na Vašem osobním pozičním kontě

shromažďují nejrůznější částky, které vznikají na základě zbývajících rabatů.

Jakmile se na Vašem Pozičním kontě nashromáždí prostřednictvím nákupů 1.600,-

CZK, vzniká pozice. Jakmile se na Vašem pozičním kontě opět nashromáždí

1.600,- CZK, vzniká další pozice, atd. Příklad: Zakoupíte oblek v hodnotě 4.000,-

CZK. Celkový rabat tohoto smluvního obchodníka je 8 % (HSC H). Obdržíte 1

% okamžitou zpětnou náhradu na Vaše konto, Vašemu přímému a nepřímému

doporučujícímu klientovi je vždy přiúčtováni 0,5 % Vaší celkové částky nákupu na

jejich konta a zbývajících 6 % putuje na Vaše Poziční konto. Na Vaše osobní poziční

konto tak dorazí 240,- CZK.

Umístění zúčtovacích pozic

První zúčtovací pozici v každé Ekonomické třídě umístí doporučující klient nebo

jako pomoc systém. Každou další zúčtovací pozici může umístit sám klient

společnosti LYONESS nebo systém (Best Place) a poté ji již nelze změnit. Pozor:

Pozice se umisťují pouze podle pořadí doporučení. První umístění (7/3/3) vlastních

zúčtovacích pozic dle Ekonomické třídy, musí být vždy zařazeno v osobním

zúčtovacím systému doporučujícího klienta.

Vyplácení / bilanční období

Produkční týden běží od úterý 13:00 hodin do následujícího úterý 13:00 hodin (viz

formulář „Termíny produkce“ v osobní klientské oblasti na webových stránkách

společnosti Lyoness v oblasti Vaše stahování). Výplata systémové provize se

provádí vždy druhé úterý po uzavření produkce. Systémové provize jsou pro

každou pozici vypláceny postupně na základě počtu následujících pozic (nahoře

a dole).

nahoře/ dole ET I ET II ET III ET IV ET V

3/3 CZK 254,- CZK 768,- CZK 2.560,- CZK 7.680,- CZK 25.600,-

5/5 CZK 384,- CZK 1.152,- CZK 3.840,- CZK 11.520,- CZK 38.400,-

10/10 CZK 512,- CZK 1.536,- CZK 5.120,- CZK 15.360,- CZK 51.200,-

15/15 CZK 768,- CZK 2.304,- CZK 7.680,- CZK 23.040,- CZK 76.800,-

20/20 CZK 1.024,- CZK 3.072,- CZK 10.240,- CZK 30.720,- CZK 102.400,-

25/25 CZK 1.280,- CZK 3.840,- CZK 12.800,- CZK 38.400,- CZK 128.000,-

Podmínka

K termínu týdenního zúčtování je třeba mít 4 přímé klienty, každý minimálně s

jednou pozicí v zúčtovacím systému Lyoness (nezávisle na tom, zda pozice vznikla

na základě zbývajících rabatů z nákupů nebo prostřednictvím zálohy na budoucí

nákupy a nezávisle na tom, o jakou Ekonomickou třídu se jedná). Pro informaci:

Teprve k datu splnění této podmínky bude vzniklá systémová provize zcela

vyplacena.

4. Zpětná náhrada nákupu a zpětné vyhospodaření nákupu

Zpětnou náhradu nákupu obdržíte za pozice, které vznikly z Vašich nákupů

(zbytkových rabatů). Zpětné vyhospodaření nákupu obdržíte za pozice, které

vznikly ze záloh na budoucí nákupy. Pokud jste ve svém zúčtovacím systému zcela

splnili pozici, která vznikla z nákupů (poziční konto) respektive na základě záloh

(obchodní marže předem), obdržíte vždy podle Ekonomické třídy (ET) následující

náhradu:

Ve ET I při 35/35 (nahoře a dole): CZK 14.400,–

Ve ET II při 30/30 (nahoře a dole): CZK 27.200,–

Ve ET III při 25/25 (nahoře a dole): CZK 51.200,–

Ve ET IV při 25/25 (nahoře a dole): CZK 153.600,–

Ve ET V při 25/25 (nahoře a dole): CZK 512.000,–

Vyplácení / bilanční období

Pro zpětné náhrady nákupu a zpětné vyhospodaření nákupu platí stejně jako u

systémové provize produkční týden od úterý 13:00 hodin do následujícího úterý

13:00 hodin. Výplata na Vaše osobní konto (zpětná náhrada nákupu) se provádí

vždy druhé úterý po uzávěrce produkce. Zpětné vyhospodaření na Vaše Nákupní

konto (dobropis nákupu) se provádí rovněž vždy druhé úterý po uzávěrce produkce.

Podmínky

Nejsou zapotřebí žádné další podmínky. (žádné oprávnění k provizím)

5. Partnerský bonus

Přímý a nepřímý partnerský bonus

U všech systémových provizí Vašich přímých klientů obdržíte 18,75 % jako přímý

partnerský bonus. Systémová provize přímých klientů zůstává nedotčena. Navíc

obdržíte 6,25 % všech systémových provizí Vašich nepřímých klientů. Výši

systémových provizí a partnerských bonusů naleznete v dokumentu „Provizní a

ekonomický plán zúčtovacího systému“ , který si také můžete stáhnout ve Vaší

oblasti Vaše stahování na webových stránkách společnosti LYONESS.

Vyplácení / bilanční období

Vyplácení se provádí společně se systémovými provizemi vždy druhé

úterý po uzávěrce produkce.

Podmínky

Platí stejné oprávnění na provize jako u systémové provize. (viz bod 3) Nemáli

klient dosaženo oprávnění na provize, je vzniklý Partnerský bonus v jeho linii

doporučení převeden směrem nahoru (Upline) na klienta s oprávněním na provize.

6. Kariéra – bodová odměna

Kariéra LYONESS je koncipována pro vybudování obchodní struktury. Přitom je

hodnocena kompletní produkce Vaší Lifeline* podle bodů.

Pojem Lifeline zahrnuje všechny přímé a nepřímé, stejně jako všechny ne, ne, ne

….. nepřímé klienty v celé nekonečné linii doporučení.

Ekonomická třída I II III IV V

Pozice v CZK (zbytkový rabat/záloha) 1600 4.800 12.800 38.400 128.000

Kariéra počet bodů / ks 1 3 8 24 80

Kariéra se člení na osm stupňů. Výpočet náhrady se provádí v € za jeden bod.

Stupeň 1 2 3 4 5 6 7 8

Celkový počet bodů 100 200 500 1200 3000 8000 20000 50000

€ za jeden bod 1,250 1,625 1,875 2,125 2,375 2,625 2,875 3,125

Celkové body

Všechny vsazené pozice (Poziční konto (zbytkové rabaty) / záloha) celkové Lifeline

v jednom produkčním měsíci, přepočteno na body, dávají dohromady celkové

body.

Kvalifikace

K dosažení stupně v Business teamu, je zapotřebí v jednom produkčním měsíci

dosáhnout kvalifikaci a v následujícím produkčním měsíci jejího potvrzení. K tomu

je třeba dosažení celkových bodů jednoho stupně, při zohlednění 50% klauzule,

během jednoho produkčního měsíce. Bodové zhodnocení, odměny jednotlivých

stupňů a Business bonus budou vypláceny teprve od potvrzení potřebného

kariérního stupně.

Potvrzení

Je-li v následujícím měsíci potvrzen kvalifikovaný stupeň, tzn., že bylo dosaženo

dostatečného počtu celkových bodů stupně se zohledněním 50 % klauzule

(pravidlo) v průběhu jednoho produkčního měsíce, vzniká nárok na ocenění

bodů a Business bonus. Nárok na příslušný dárek za zařazení do stupně vzniká

jednorázově v souvislosti s prvním potvrzením stupně (s výjimkou potvrzeného

stupně 1 koupí Business paketu). Na základě získání / použití příslušného dárku za

zařazení do stupně nelze odvozovat žádný právní zejména pracovně právní vztah.

(viz bod 2.1. Všeobecných obchodních podmínek). Ve třech po sobě následujících


produkčních měsících dále vzniká plný nárok na ocenění bodů příslušného stupně.

Pokud je během těchto tří produkčních měsíců stupeň alespoň jednou opětovně

potvrzen, prodlužuje se oprávnění k náhradě v příslušném stupni o další tři měsíce.

Tato možnost prodloužení platí jednorázově od prvního potvrzení stupně. Pokud

není toto dosaženo, jsou následující tři měsíce hrazeny v nižším stupni.

Prodloužení

Pokud je během těchto tří produkčních měsíců stupeň alespoň jednou opětovně

potvrzen, prodlužuje se oprávnění na odměnu v daném stupni o další tři měsíce.

Tato možnost prodloužení platí jednorázově od prvního potvrzení stupně. Pokud

není toto dosaženo, jsou následující tři měsíce odměněny v nižším stupni.

Dokonalost

Jestliže klient potvrdí stupeň 4 až 8 a jakmile v rámci jednoho produkčního měsíce

minimálně 5 jeho klientů z jeho 5 různých linií jednorázově potvrdí stanovený stupeň

kariéry (viz. tabulka níže), je stupeň klienta považovaný jako dokonalý. Tímto vzniká

časově neomezené oprávnění na odměnu za bod.

Minimální požadavky pro dokonalé stupně 4 až 8:

Stupeň linie 1 2 3 4 5

8 7 7 6 6 5 vzniká dokonalý stupeň 8

7 6 6 5 5 4 vzniká dokonalý stupeň 7

6 5 5 4 4 3 vzniká dokonalý stupeň 6

5 4 4 3 3 2 vzniká dokonalý stupeň 5

4 3 3 2 2 1 vzniká dokonalý stupeň 4

Business paket

Zakoupením Business paketu (7 x ET I; 3 x ET II; 3 x ET III) jsou pro měsíc zakoupení

a pro následující tři měsíce ohodnoceny již všechny produkované body stupněm

1. (= potvrzený stupeň 1; výhoda při zahájení na základě úspory času 2 měsíce).

50 % klauzule

Pro kvalifikaci nebo potvrzení stupně se započítává max. 50 % potřebného

celkového počtu bodů přímé linie, např.: stupeň 3 = celkový počet bodů 500,

započítá se maximálně 250 bodů z jedné přímé linie. (Vyplaceny jsou však všechny

body podle zúčtování aktuálního stupně.)

Hodnocení za jeden bod

Dosažený celkový počet bodů se hodnotí v příslušném stupni (celkový počet bodů

x CZK za jeden bod) s odečtením hodnocení linií, které se nachází na některém

stupni v Business teamu.

Vyplácení/ bilanční období

Vyplácení se provádí vždy druhé úterý po uzávěrce posledního produkčního týdne

daného produkčního měsíce (aktuální produkční termíny).

Podmínka

Od potvrzeného stupně kariéry 3 platí stejné oprávnění k provizi jako u Systémové

provize (viz bod 3).

7. Business bonus kariéry

Složka integrovaná do systému kariéry je Business bonus. Nárok na Business

bonus vzniká pro každý produkční měsíc, ve kterém je potvrzen daný stupeň

kariéry (se zohledněním 50 % klauzule). Pokud je dosažen pouze nižší stupeň,

vzniká nárok také na Business bonus nižšího stupně.

Stupeň 1 2 3 4 5 6 7 8

Business bonus v € - 200 500 1.200 3.000 8.000 20.000 50.000

Výplata/ bilanční období

Výplata se provádí společně s kariérou vždy druhé úterý po posledním produkčním

týdnu produkčního měsíce (aktuální produkční termíny). Výplata Business bonusu

se vždy provádí v eurech (€). Společnost Lyoness si vyhrazuje právo vyplatit

bodovou náhradu kariéry a obchodní bonus v eurech (€).

Podmínky

(viz bod 6) Vyplaceny jsou výhradně potvrzené stupně.

8. Bonusové pozice (bezplatná zvláštní zpětná náhrada)

Při každém zpracování pozice (záloha/poziční konto(zbytkové rabaty) /bonusová

pozice) v systému obdržíte vždy 4 bonusové pozice. K bonusové pozici obdržíte

kompletní systémové provize a bonusové pozice příslušné Ekonomické třídy. Dále

jsou tyto pozice oprávněny k přestupu pozic.

Nedostanete však žádné zpětné náhrady nákupu nebo zpětné vyhospodaření

nákupu. (viz také: „Provizní a ekonomický plán zúčtovacího systému“ v oblasti Vaše

stahování webových stránek společnosti LYONESS)

Čísla bonusových pozic

Ve ET I 15001 a výše

Ve ET II 25001 a výše

Ve ET III 35001 a výše

Ve ET IV 45001 a výše

Ve ET V 55001 a výše

Vznik bonusových pozic

5/5 (pozic nahoře/dole)

Vzniká evropská bonusová pozice. Tato položka je automaticky umístěna na

nejbližší volné místo, zleva doprava a shora dolů, počínaje úplně první pozicí v

příslušné Ekonomické třídě.

10/10 (pozic nahoře/dole)

Vzniká osobní bonusová pozice. Tato pozice je automaticky umístěna na nejbližší

volné místo, zleva doprava a shora dolů, počínaje pozicí, která toto místo dostala.

15/15 (pozic nahoře/dole)

Vzniká národní bonusová pozice.

Tato pozice je automaticky umístěna na nejbližší volné místo, zleva doprava a shora

dolů, počínaje úplně první pozicí země, v příslušné ekonomické třídě.

20/20 (pozic nahoře/dole)

Vzniká opět evropská bonusová pozice.

Zařazení/Časový prostor pro zúčtování.

Produkční týden pro bonusové pozice probíhá opět od úterý 13:00 hodin do

následujícího úterý 13:00 hodin. Umístění bonusových pozic se provádí po

vyúčtování produkčního týdne. Bonusové pozice jsou po umístění v zúčtovacím

systému barevně označeny a tím společně započítány až do dalšího zúčtování.

Upozornění: Za národní nebo evropskou bonusovou pozici smí majitel příslušné

vzniklé bonusové pozice umístit vždy maximálně dvě další osobní pozice (nahoře/

dole) na základě zálohy na budoucí nákupy. Další objednávky záloh za tyto pozice

nebudou umístněny.

Podmínka:

Platí stejné oprávnění k provizi jako u systémové provize (viz bod 3).

9. Přestup pozic (bezplatná zvláštní odměna)

Každá pozice v binárním systému (záloha/poziční konto/bonusové pozice/

přestupové pozice) může přestoupit do nejbližší vyšší ekonomické třídy. Číslo

pozice zůstane přitom vždy zachováno. Přestoupené pozice obdrží v další

ekonomické třídě plný nárok na systémové provize, bonusové pozice a také na

další přestupové pozice. Nemáte však nárok na zpětnou náhradu nákupu nebo

zpětné vyhospodaření. Viz také „Provizní plán“ ve Vaší oblasti Vaše stahování na

webových stránkách společnosti LYONESS.

Přestup pozic do další ET

35/35 z ET I do ET II

30/30 z ET II do ET III

25/25 z ET III do ET IV

25/25 z ET IV do ET V

Umístění přestoupených pozic

Při prvním přestupu do nejbližší vyšší Ekonomické třídy platí následující základní

pravidlo: první přestup, z jakékoliv Ekonomické třídy, se poprvé zařadí za

doporučujícího klienta, pokud tento doporučující klient již přestoupil. Jinak za jeho

doporučujícího klienta, atd. Další přestupy pozic a přestupy přímých klientů se

řadí za první vlastní přestoupenou pozici, dokud nepřestoupí do další Ekonomické

třídy. Je-li splněno toto základní pravidlo, zařazují se přestupy za vlastní pozice s

nejstarším datem umístění (pozice z Pozičního konta, ze záloh, přestupových pozic

a bonusových pozic), dokud opět nepřestoupí do další Ekonomické třídy. Jestliže

se nenajde žádná pozice vzniklá ze zbytkových rabatů, záloh anebo přestupu

pozice, budou zohledněny bonusové pozice.

Systémové zařazení

Zařazení přestupů probíhá po zúčtování produkčního týdne. Přestoupené pozice

jsou stejně jako bonusové pozice po umístění v zúčtovacím systému barevně

označeny a tím společně započítány v dalším zúčtování.

Podmínka

Platí stejné oprávnění k provizi jako u systémové provize

(viz bod 3).

II) JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY PLATBY:

10. Lyoness-Poukazy (Online poukazy a originální poukázky obchodníků)

10.1. Klient Lyoness je oprávněn si vyžádat poukazy prostřednictvím písemné

objednávky na formuláři vydaném společností Lyoness, po přihlášení a identifikace

jeho osobního přístupového kódu přes internetový portál Lyoness (Online poukaz)

nebo prostřednictvím telefonické služby Lyoness. Společnost Lyoness vystaví

vyžádaný poukaz po obdržení kompletně vyplněné písemné objednávky nebo

kompletní žádosti s veškerými náležitými a platnými údaji (potvrzení těchto údajů

Lyoness klientů je prostřednictvím 4místného osobního kódu) a po přijetí platby

celkové částky poukazů společnosti Lyoness. S vystavením Lyoness-poukazu

klientovi Lyoness, poskytne Lyoness kopii tohoto Lyoness-poukazu také danému

smluvnímu obchodníkovi. Klient rovněž může originální poukázky příslušného

smluvního obchodníka objednat online. Klient přitom musí být přihlášen na

webových stránkách společnosti Lyoness svým uživatelským jménem a svým

osobním heslem a musí být akceptovány podmínky užívání online obchodu

Lyoness. Tyto podmínky jsou k dispozici online. Objednávka v online obchodu

společnosti Lyoness může být provedena a je uzavřena, pokud ji klient potvrdí svým

4-místným kódem PIN a jeho Nákupní konto disponuje plnou částkou objednávky.

10.2. Společnost Lyoness se zavazuje po vystavení Lyoness-poukazu klientem,

zaplacenou částku neprodleně postoupit na příslušného smluvního obchodního

partnera, v souladu s obchodní dohodou se smluvním obchodníkem.

10.3. Lyoness-poukazy jsou nepřenosné a mohou být uznány klientům pouze

u příslušných smluvních obchodníků; přitom je předložení Lyoness-poukazu

bezpodmínečně nutné.


10.4. Lyoness-poukazy opravňují výhradně k odběru zboží a služeb u uvedeného

smluvního obchodníka, s platným Lyoness-poukazem ve výši poukázané částky

uvedené na tomto Lyoness-poukazu. Proplacení Lyoness-poukazu v hotovosti

u jiných smluvních obchodníků nebo u společnosti Lyoness, resp. některé

společnosti Lyoness není možné, stejně jako vrácení poukazu společnosti Lyoness

nebo její vzájemný zápočet s pohledávkou jakéhokoli druhu.

10.5. Poté, kdy společnost Lyoness obdržela částku hodnoty poukazu od klienta

Lyoness anebo právě vystavil vyžádaný Lyoness-poukaz nebo když klient Lyoness

provedl volbu příslušného smluvního obchodníka u kterého má být Lyonesspoukaz

splatný, není možné storno Lyoness-poukazu prostřednictvím klientů

Lyoness ani změna částky poukazu nebo výměna oproti jinému poukazu již není

možná. Klient Lyoness má poté možnost uplatnit Lyoness-poukaz u příslušného

smluvního obchodníka pouze v rámci odběru zboží nebo služeb u daného

smluvního obchodníka tak, jak byl vystaven.

10.6. Klient Lyoness je oprávněn po obdržení Lyoness-poukazu k odběru zboží a

služeb u příslušného smluvního obchodníka. Toto právo klient Lyoness vykoná bez

zbytečného odkladu.

10.7. Každý Lyoness-poukaz má dobu platnosti jeden rok, počítanou od doby jeho

vystavení. Po uplynutí doby platnosti jednoho roku Lyoness-poukaz v každém

případě automaticky propadá, aniž vzniká klientovi Lyoness nárok u společnosti

Lyoness, společnosti skupiny podniků Lyoness nebo smluvnímu obchodníkovi.

Pouze v případě, kdy originální poukázky obchodníků vykazují delší dobu platnosti,

může je klient nárokovat u smluvních obchodníků. Nicméně Lyoness v žádném

případě neručí za to, zda bude smluvní obchodník akceptovat poukázky po

uplynutí lhůty.

11. Lyoness Cashback Card

Lyoness CashbackCard slouží pouze k zjednodušené evidenci a přenosu

údajů klienta elektronickou cestou při využití čtecích zařízení na karty. Platby

kartou Cashback Card nemohou být prováděny. Klient Lyoness předá Lyoness

CashbackCard smluvnímu obchodníkovi při placení účtu; smluvní obchodník

načte terminálem hlavní údaje (obchodník, klient, datum, nákupní částka), které

jsou přeneseny na Lyoness-server. Společnost Lyoness následně obchodníkovi

vyúčtuje provize na základě podmínek dohodnutých se smluvním obchodníkem,

po přijetí platby obdrží klient Lyoness dohodnuté plnění.

12. Hotovostní zúčtování

Při hotovostním zúčtování (v závislosti na smluvním obchodníkovi) provádí stálý

klient platbu přímo u smluvního obchodníka. Stálý klient si nechá u obchodníka

potvrdit řádně vyplněný formulář „Potvrzení při platbě“, na kterém se identifikuje

svým jménem a ID, který doručí společnosti Lyoness. Lyoness na základě

dohodnutých podmínek se smluvním obchodníkem doručí smluvnímu obchodníkovi

fakturu na zprostředkovatelskou provizi. Po obdržení platby od obchodníka, bude

klientovi Lyoness poskytnuto dohodnuté plnění.

More magazines by this user
Similar magazines