KRD KA T AL OG 20 1 2-20 1 3

files.krd.cz

KRD KA T AL OG 20 1 2-20 1 3

KRD - obchodní společnost, s.r.o.

KRD je soukromá distribuční společnost zaměřená na prodej produktů a poskytování služeb v oblasti „life science“, ale i na

vlastní výzkum a vývoj. Na trhu v České republice, Slovensku a Maďarsku působí již od roku 1997. Mezi její klienty patří významná

vědecká pracoviště Akademie věd České republiky, univerzity, nemocnice, farmaceutické a biomedicínské společnosti.

Prodejní a distribuční oddělení

V prodejním a distribučním oddělení se zaměřujeme na prodej a podporu laboratorních produktů a vybavení. Spolupracujeme

se světovými výrobci laboratorního materiálu, vybavení a reagencií. Naše portfolio zahrnuje laboratorní přístroje, specializované

pracovní stanice a nástroje, reagencie pro výzkum a vývoj v oblasti molekulární biologie, laboratorní plastový spotřební materiál

i software pro náročnou biologickou analýzu.

• profesionální, přesto však individuální a přátelský přístup k požadavkům každého zákazníka

• spokojení klienti v oborech, které procházejí neustálým a systematickým změnami

• zastupování jen firem, které nabízejí kvalitní produkty a vysoký standard

• sledování trendů a změna v aplikovaných oborech molekulárně biologických metod a výzkumu

KRD dbá na kvalitu poskytovaných služeb, podařilo se tak dosáhnout na certifikát ISO 9001:2011.

Servisní oddělení

V servisním oddělení zkušení a zruční servisní technici provádí opravy, kalibrace a validace širokého spektra laboratorních

přístrojů. Pomáhají tak zákazníkům vylepšovat spolehlivost, snižovat provozní náklady, prodlužovat životnost či odstraňovat

poruchy všech jejich laboratorních přístrojů a zařízení.

• služby servisního oddělení jsou poskytovány po celé republice

• certifikovaní servisní technici jsou školeni i u jednotlivých výrobců

• možné i smlouvy o dlouhodobé spolupráci za účelem snížení nákladů

Výzkumné a vývojové oddělení

Ve výzkumném a vývojovém oddělní využíváme prodejního

i akademického know-how získaného na základě účastí

jak ve státních, tak v soukromých výzkumných projektech.

Nabízíme množství vlastních služeb a produktů pro

použití v molekulárně biologickém, biotechnologickém

a biomedicínském výzkumu a vývoji.

• izolace nukleových kyselin

z nejrůznějších biologických zdrojů

• klonování libovolného úseku DNA

do plazmidového vektoru, Sanger DNA sequencing

• expresní profilování pomocí microarrays, miRNA analýza

• profilování genomu pomocí mikroarrayí, polymorfizmy,

SNP, aCGH, CNV, ChIP-chip, metylation profile

• PCR arrays: návrh, optimalizace, provedení i dodávka

• next-generation sequencing

na sekvenátoru Ilumina HiSeq 2000

• high resolution melting (HRM) analýza -

servis a návrh testů

• data analýza a bioinformatika -

statistický programovací jazyk R

• SureChIP - Chromatine Immunoprecipitation Product Line,

vlastní produkt KRD

Jsme školícím střediskem a odborným vzdělávacím partnerem

škol a institucí v další přípravě nejen studentů, ale i veřejnosti

v moderních aplikacích molekulární biologie.

www.krd.cz

SEZNAM

DODAVATELŮ

4TITUDE www.4ti.co.uk

ALLENTOWN www.allentowninc.com

AMRESCO www.amresco-inc.com

ANGELANTONI www.angelantoni.it

APPLIED PRECISION www.api.com

BEL ENGINEERING www.belengeneering.com

BERTIN TECHNOLOGIES www.bertin.fr

BIOER www.bioer.com

BIOCHAIN www.biochain.com

BIOCHROM AG www.biochrom.de

BIOCHROM - WPA www.biochrom.co.uk

BIOLOGICS www.biologics-inc.com

BIOSPACELAB www.biospacelab.com

BIOTEK www.biotek.com

BREMA www.bremaice.it

CAPP www.capp.dk

CHC LAB www.chclab.com

CLONTECH www.clontech.com

CLORDISYS www.clordisys.com

CONSORT www.consort.be

CONTHERM www.contherm.co.nz

CRUMA www.cruma.es

DELTALAB www.deltalab.es

DNR IMAGING SYSTEMS www.dnr-is.com

GENEAID www.geneaid.com

GENEGO www.geneco.com

GENIAL GENETICS www.genialgenetics.com

GUAVA TECHNOLOGIES www.guavatechnologies.com

HAIER www.haiermedical.com/en

HANIL www.ihanil.com

HARVARD APPARATUS www.harvardapparatus.com

HERMLE www.hermle-labortechnik.de

HEROLAB www.herolab.de

HIDEX OY www.hidex.com

HOEFER www.hoefering.com

CHEMOMETEC www.chemometec.com

IBIDI www.ibidi.com

IDAHO TECHNOLOGY www.idahotech.com

IDT www.idtdna.com

INNOPSYS www.innopsys.fr

LABNET www.labnetlink.com

LABTECH www.labtech.co.kr

LICOR www.licor.com

LOGOS BIOSYSTEMS www.logosbio.com

MAESTROGEN www.maestrogen.com

MAGNAMEDICS www.magnamedics.com

MECASYS www.mecasys.co.kr

MIRAE www.miraest.co.kr

MISONIX www.misonix.com

N-BIOTEK www.n-biotek.com

NEW BRUNSWICK www.nbsc.com

NONLINEAR DYNAMICS www.nonlinear.com

NORGEN BIOTEK www.norgenbiotek.com

NÜVE www.nuve.com.tr

ORANGE SCIENTIFIC www.orangesci.com

PANLAB www.panlab.com

RAYLEIGH www.braic.com

RBC BIOSCIENCE www.rbcbioscience.com

SCIE-PLAS www.scie-plas.co.uk

SCIGENE www.scigene.com

SNIJDERS SCIENTIFIC www.snijders-tilburg.nl

SONICA www.sonica.eu

STEELCO www.steelcospa.com

TAIGEN www.taigen.com

TAKARA www.takara-bio.com

TAYLOR-WHARTON www.taylorwharton.com

TELSTAR www.telstar-lifesciences.com

TRANSGENOMIC www.transgenomic.com

TUTTNAUER www.tuttnauer.com

WARNER INSTRUMENTS www.warneronline.com


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY OBSAH

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy při dodávkách zboží a služeb mezi společností KRD – obchodní společnost s. r.o. (dále jen Dodavatel)

a zákazníkem (dále jen Odběratel). Jakékoliv jiné obchodní podmínky nejsou pro Dodavatele závazné, a to ani v případě, že jsou součástí objednávky Odběratele.

II. Předmět prodeje

Předmětem prodeje je zboží a služby včetně servisu a validací z katalogu nebo jiné zboží či služby specifikované písemnou dohodou mezi Odběratelem a Dodavatelem

včetně konkrétních cenových nabídek určených konkrétním Odběratelům.

III. Cena

Ceny uvedené v katalogu i v dalších materiálech jsou vždy platné ke dni vydání a Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění v návaznosti

na úpravy cen výrobců, případně na pohyby kurzu CZK vůči cizím měnám. Dodavatel není odpovědný za chyby vzniklé při tisku nabídkových materiálů.

Všechny ceny v katalogu i v dalších materiálech jsou uvedeny v českých korunách bez DPH. U zboží z dovozu je případné clo obsaženo v ceně.

Pokud přístroj vyžaduje instalaci a zaškolení obsluhy, je toto zahrnuto v ceně.

IV. Způsob objednávání

Objednávat zboží i servisní služby je možné písemnou formou, zejm. e-mailem, faxem či dopisem. Telefonická nebo ústní objednávka je akceptována pouze ve

výjimečných případech.

Pokud si Odběratel nepřeje dílčí plnění dodávky, je nutné tuto skutečnost uvést v objednávce.

Objednávky a kupní smlouvy lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran.

Dodavatel je oprávněn účtovat Odběrateli storno poplatek až do výše 100% ceny předmětu plnění.

V. Platební podmínky a přechod vlastnických práv

Úhrada zboží se uskutečňuje buď převodem na základě daňového dokladu se splatností 14 dnů (není-li domluveno jinak) nebo v hotovosti při převzetí zboží.

V případě platby v hotovosti oznámí Dodavatel Odběrateli den předem dodávku zboží.

Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech požadovat úhradu celé dohodnuté ceny nebo její části předem (např. jedná-li se o speciální zboží nebo

má-li pochybnosti a hladkém provedení platby).

Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Odběratele okamžikem jeho převzetí. Zboží se stává majetkem Odběratele až po uhrazení plné ceny Dodavateli.

VI. Dodací podmínky

Dodací lhůta je zpravidla 1 až 8 týdnů od data obdržení objednávky. V případě zboží s delší dodací lhůtou bude odběratel o termínu dodávky informován a to buď

předem, nebo v potvrzení objednávky s uvedením předpokládaného termínu dodání.

V závislosti na rozsahu a struktuře je možné plnění objednávky v několika dílčích dodávkách, není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak.

Odběratel je povinen zajistit převzetí zboží na určeném místě. Pokud Odběratel odmítne převzít zboží bez uvedení řádného důvodu, je Dodavatel oprávněn účtovat

vzniklé náklady Odběrateli.

VII. Reklamační řízení a záruka

Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dle dodacího listu.

Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost a neporušení dodávky. Správnost dodávky a její převzetí Odběratel potvrdí

podpisem dodacího nebo přepravního listu. Není-li dodávka v pořádku je Odběratel povinen tuto skutečnost uvést na dodacím či přepravním listě a oznámit ji

nejpozději do 24 hod. Dodavateli, písemně pak do 2 dnů.

Záruční doba na skryté vady, funkčnost atp. je stanovena v souladu s Obchodním zákoníkem na dobu minimálně 6 měsíců, pokud není záruční lhůta na dodacím či

záručním listě stanovena jinak.

Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla dodacího listu či faktury a jména osoby

odpovědné ze strany Odběratele za vyřízení reklamace.

Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, neprováděním běžné uživatelské údržby, provedením změn na zboží bez

autorizace Dodavatelem, nesprávnou přepravou či skladováním.

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení.

Dodavatel nezodpovídá za přímé i nepřímé ztráty Odběratele způsobené používáním objednaného zboží.

Záruka se počítá ode dne převzetí zboží Odběratelem nebo uvedením do provozu. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou je zařízení v opravě.

Záruční podmínky jsou pro Dodavatele závazné pouze v případě, že Odběratel není v prodlení s úhradou zboží.

Zjistí-li Dodavatel, že reklamace je neoprávněná, budou náklady spojené se zjištěním rozsahu škody účtovány Odběrateli v plné výši.

Odběratel je povinen vracet Dodavateli pouze dekontaminované a vyčištěné zboží, pokud možno v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně nahrazujícím

originální balení. Reklamované zboží musí provázet prohlášení o dekontaminaci, které je k vyžádání u pracovníků Dodavatele.

Reklamační řízení započne Dodavatel okamžitě po obdržení reklamace Odběratelem a informuje o výsledku reklamačního řízení a předpokládaného vyřízení

reklamace zpravidla do 3 dnů od jeho obdržení.

Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.

VIII. Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li kupní smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Dodavatelem a Odběratelem jinak, vyjadřuje Odběratel odesláním objednávky souhlas s těmito

Všeobecnými obchodními podmínkami.

Práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí právním řádem České republiky. V případě, že některé ustanovení těchto

Všeobecných obchodních podmínek bude v rozporu s platnými právními předpisy, zůstává platnost všech ostatních ustanovení nedotčena.

Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetu na adrese www.krd.cz a v aktuálním katalogu Dodavatele.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2012 a nahrazují v plném rozsahu veškeré dřívější Všeobecné obchodní podmínky.

7

8

11

15

19

21

24

26

28

31

33

34

35

37

41

45

48

53

54

57

58

61

64

67

72

73

77

80

82

85

87

88

89

90

91

97

101

102

108

109

112

115

117

119

120

128

133

134

135

OBECNÉ LABORATORNÍ VYBAVENÍ

PIPETY A PIPETOVACÍ STANICE

ANALYTICKÉ VÁHY, PŘEDVÁŽKY A pH METRY

CENTRIFUGY

SYSTÉMY PRO PŘÍPRAVU VODY A ULTRAČISTÉ VODY

PUMPY (PERISTALTICKÉ, INJEKČNÍ)

VODNÍ A ULTRAZVUKOVÉ LÁZNĚ

TERMOBLOKY A SUCHÉ LÁZNĚ

TŘEPAČKY A TŘEPANÉ INKUBÁTORY

INKUBÁTORY A HORKOVZDUŠNÉ STERILIZÁTORY

FERMENTORY A BIOREAKTORY

CO 2 INKUBÁTORY

LEDNICE, KOMBINOVANÉ LEDNICE A MRAZÍCÍ BOXY

HLUBOKOMRAZÍCÍ BOXY A NÁDOBY NA SKLADOVÁNÍ VZORKŮ V TEKUTÉM DUSÍKU

AUTOKLÁVY

BOXY PRO PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN A ROSTLINNÝCH KULTUR

LAMINÁRNÍ BOXY, BIOHAZARDY A DIGESTOŘE

SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO LABORATOŘE

HOMOGENIZÁTORY, KONCENTRÁTORY A LYOFILIZÁTORY

IZOLÁTORY NUKLEOVÝCH KYSELIN

SPEKTROFOTOMETRY A MULTIDETEKČNÍ SYSTÉMY (KYVETOVÉ, MIKRODESTIČKOVÉ A MIKROOBJEMY)

PŘÍSTROJE PRO PCR

SYSTÉMY PRO SEKVENOVÁNÍ, DETEKCI MUTACÍ A MICROARRAYS

HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ELEKTROFORÉZY, BLOTTING, SUŠENÍ GELŮ

NAPĚŤOVÉ ZDROJE

TRANSILUMINÁTORY, SYSTÉMY PRO DOKUMENTACI A KVANTIFIKACI

LABORATORNÍ LUPY A MIKROSKOPY

POČÍTADLA BUNĚK A PRŮTOKOVÉ CYTOMETRY

SYSTÉMY A REAGENCIE PRO CYTOGENETICKOU ANALÝZU

SYSTÉMY PRO IN-VIVO IMAGING

ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ CHOVŮ LABORATORNÍCH ZVÍŘAT

VYBAVENÍ PRO CHOV A MANIPULACI S LABORATORNÍMI ZVÍŘATY

LABORATORNÍ MYČKY

DEKONTAMINACE A STERILIZACE POMOCÍ ClO 2

PRODUKTY PRO FYZIOLOGII, FARMAKOLOGII A TOXIKOLOGII

SOFTWARE

LABORATORNÍ PLASTIK

OBECNÝ LABORATORNÍ PLASTIK

ŠPIČKY

PCR PLASTIK

PLASTIK PRO TKÁŇOVÉ KULTURY

PLASTIK PRO POZOROVÁNÍ ŽIVÝCH BUNĚK VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ

LABORATORNÍ RUKAVICE

REAGENCIE

CHEMIE PRO MOLEKULÁRNÍ A BUNĚČNOU BIOLOGII

KITY NA IZOLACI NUKLEOVÝCH KYSELIN

SERVIS A SLUŽBY

SERVISNÍ LABORATOŘ CEB

SERVIS A VALIDACE PŘÍSTROJŮ


NAKUPUJTE JEDNODUŠE

A SE SLEVOU PŘES E-SHOP!

Jako novinku jsme pro Vás připravili možnost nákupu produktů přes náš nový E-shop, který naleznete na stránkách www.krd.cz v sekci

Katalog produktů. Zde si vyberete produkty, které můžete jednoduše a rychle objednat. Při objednání přes náš E-shop dostanete na

Vaši objednávku 5% slevu.

EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ

ZNAČEK TAKARA A CLONTECH

Od 1. ledna 2012 exkluzivně zastupujeme v České republice japonskou firmu Takara Bio, kterou reprezentují dvě světoznámé

obchodními značky v oblasti molekulární biologie TAKARA a Clontech. Hlavní sortiment představují produky pro amplifikaci genů

pomocí technologií PCR.

Seznam produktů včetně cen si můžete prohlédnout na stránkách www.takara-bio.com, www.clontech.com a na našem webu v sekci

Katalogu produktů, kde si můžete produkty přímo on-line objednat.

Objednáváme každou středu, velmi rychlá dodací lhůta (obvykle do 2 dnů), na ojednávky on-line poskytujeme 5% slevu.

6

OBECNÉ

LABORATORNÍ

VYBAVENÍ


8

PIPETY A PIPETOVACÍ STANICE

Speciální sady pipet

BioPette A4 Pack

Jednokanálové pipety

Série BioPette - Plně autoklávovatelné,

nastavitelný objem pomocí koncovky,

maximální přesnost a reproducibilita,

ergonomický design, nastavitelný odhazovač

kompatibilní s mnoha typy špiček.

Série BioPette Plus – vylepšená ergonomika,

duální nastavení se zámkem, zvýšená odolnost

proti UV záření, 3-letá záruka.

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Labnet

P3960-4 BioPette A 4 Pack 4 pipety (0,5 – 10 µl, 2 – 20 µl, 20200 µl, 100 –1000 µl), stojan a špičky 10990,-

P3960-6 BioPette A 6 Pack 6 pipet (0,1 – 2 µl, 0,5 – 10 µl, 2 – 20 µl, 10 – 100 µl, 20200 µl, 100 – 1000 µl), stojan a špičky 15990,-

P3940-SK4 BioPette Plus 4 Pack 4 pipety (0,5 – 10 µl, 2 – 20 µl, 20200 µl, 100 – 1000 µl), stojan a špičky 12490,-

Nastavitelné pipety

BioPette

Série BioPette - Nastavitelný kónus koncovky umožňuje kompatibilitu se všemi typy špiček, plně autoklávovatelné, jednoduchý servis,

možnost kalibrace uživatelem, vysoká přesnost garantovaná uživateli, rozsah objemů od 0,1 µl – 10 000 µl.

Série BioPette Plus – vylepšená ergonomika, duální nastavení se zámkem, zvýšená odolnost proti UV záření, 3-letá záruka.

Výrobce Kat. číslo Produkt Rozsah (µl) Velikost špiček (µl) Cena (Kč)

Labnet

P3960-2A BioPette A 0,1 - 2,0 10 2990,-

P3960-10A BioPette A 0,5 - 10 10 2990,-

P3960-20A BioPette A 2 - 20 200 2990,-

P3960-100A BioPette A 10 - 100 200 2990,-

P3960-200A BioPette A 20 - 200 200 2990,-

P3960-1000A BioPette A 100 - 1000 1000 2990,-

P3960-5000A BioPette A 1000 - 5000 5000 3090,-

P3960-10000A BioPette A 1000 - 10000 10000 3090,-

P3940-2A BioPette Plus 0,1 - 2,0 10 3350,-

P3940-10A BioPette Plus 0,5 - 10 10 3350,-

P3940-20A BioPette Plus 2 - 20 200 3350,-

P3940-100A BioPette Plus 10 - 100 200 3350,-

P3940-200A BioPette Plus 20 - 200 200 3350,-

P3940-1000A BioPette Plus 100 - 1000 1000 3350,-

P3940-5000A BioPette Plus 1000 - 5000 5000 3550,-

P3940-10000A BioPette Plus 1000 - 10000 10000 3550,-

BioPette Plus A4 Pack (NOVINKA)

Nastavitelné pipety

BioPette Plus

Multikanálové pipety

Multikanálové pipety

BioPette

Dávkovač StepMate Stepper

StepMate Stepper

Multikanálové pipety

BioPette Plus

Série BioPette - Plně autoklávovatelné, modely 8 a 12

kanálů, UV rezistentní, jednoduchý servis, možnost

kalibrace uživatelem, vysoká přesnost garantovaná

uživateli, rozsah objemů od 1 µl – 300 µl.

Série BioPette Plus – vylepšená ergonomika, duální

nastavení se zámkem, zvýšená odolnost proti UV záření,

3-letá záruka.

Výrobce Kat. číslo Produkt Počet kanálů Rozsah (µl) Velikost špiček (µl) Cena (Kč)

Labnet

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Labtech

P4608-10A BioPette A 8 1 - 10 10 7990,-

P4608-50A BioPette A 8 5 - 50 50 7990,-

P4608-200A BioPette A 8 20 - 200 200 7990,-

P4608-300A BioPette A 8 50 - 300 300 7990,-

P4612-10A BioPette A 12 1 - 10 10 9590,-

P4612-50A BioPette A 12 5 - 50 200 9590,-

P4612-200A BioPette A 12 20 - 200 200 9590,-

P4612-300A BioPette A 12 50 - 300 300 9590,-

P4508-10A BioPette Plus 8 1 - 10 10 8190,-

P4508-50A BioPette Plus 8 5 - 50 50 8190,-

P4508-200A BioPette Plus 8 20 - 200 200 8190,-

P4508-300A BioPette Plus 8 50 - 300 300 8190,-

P4512-10A BioPette Plus 12 2 - 10 10 9790,-

P4512-50A BioPette Plus 12 5 - 50 200 9790,-

P4512-200A BioPette Plus 12 20 - 200 200 9790,-

P4512-300A BioPette Plus 12 50 - 300 300 9790,-

72010000 Dávkovač StepMate Stepper

Rozsah 1 – 5000 µl, počet kroků 8 – 48, pracovní teplota 15°C – 40°C, robustní

konstrukce, jednoduchá manipulace, ergonomický tvar

3990,-

17900023 Dávkovací špička 0,10 ml Rozsah 1 µl – 20 µl, 100 ks 1700,-

17900024 Dávkovací špička 0,50 ml Rozsah 10 µl – 50 µl, 100 ks 1700,-

17900025 Dávkovací špička 1,25 ml Rozsah 25 µl – 125 µl, 100 ks 1700,-

17900026 Dávkovací špička 2,50 ml Rozsah 50 µl – 250 µl, 100 ks 1700,-

17900027 Dávkovací špička 5,00 ml Rozsah 100 µl – 500 µl, 100 ks 1700,-

17900028 Dávkovací špička 12,50 ml Rozsah 250 µl – 1250 µl, 100 ks 1700,-

17900029 Dávkovací špička 25,00 ml Rozsah 500 µl – 2500 µl, 50 ks, s adaptérem 1650,-

17900030 Dávkovací špička 50,00 ml Rozsah 1000 µl – 5000 µl, 25 ks, s adaptérem 1500,-

9


Ruční pipetovací pumpy

Ruční pipetovací balonek

Elektrický pipetovací nástavec

Modulární pipetovací robot

10

FastPette V2

Ruční pipetovací pumpa

Ruční pipetovací

balonek

Neon 100-1-8

Manuálně ovládaná pumpa pro rychlé nasávání a vypouštění, vhodná pro všechny

druhy skleněných a plastových pipet, otáčením rýhovaného kolečka se nasává

a vypouští, stiskem páčky gravitační vypouštění, snadná demontáž za účelem čištění,

odolné vůči kyselinám a zásadám

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (ml) Barva Cena (Kč)

Deltalab

W-100 Pipetovací pumpa W-100 2 modrá 159,-

W-110 Pipetovací pumpa W-110 10 zelená 159,-

W-120 Pipetovací pumpa W-120 25 růžová 159,-

Ovládání jednou rukou, po zmáčknutí balonku jednoduché ovládání dvěma prsty – nasávání,

vypouštění, kapkování. Univerzální model pro všechny druhy skleněných a plastových pipet

až do objemu 25 ml, po vyjmutí ventilu možno vyčistit vnitřek balonku.

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (ml) Cena (Kč)

Deltalab 19200 Pipetovací balonek 25 119,-

FastPette Plus

Plně autoklávovatelný, určen pro všechny druhy plastových i skleněných

pipet 1 – 100 ml, dobíjecí akumulátor 11 – 14 hodin práce, UV rezistentní,

biologický filtr PTFE 0,2 nebo 0,45 µm, kompletní sada s náhradním filtrem,

se stojánkem a dobíjecím adaptérem, hmotnost 210 g.

Výrobce Kat. číslo Produkt Výdrž akumulátoru (h) Cena (Kč)

Labnet

P2000-230 FastPette V2 14 6500,-

P2001 FastPette Plus 14 6900,-

Automatická pipetovací stanice pro široké použití, modulární systém umožňující široké

množství aplikací: izolace nukleových kyselin a proteinů; přípravu vzorků pro PCR,

sekvenování, enzymové eseje a další, pipetované objemy od µl po ml, možnost volby

pipetovacích hlav (jedno, dvou, čtyř nebo osmi kanálová pipeta na standardní špičky).

Široké příslušenství: chlazené bloky (aktivně či pasivně), třepačky, transportní systémy,

blok pro magnetické separace, vakuové zařízení a další. Možnost boxu s HEPA filtrem a

UV sterilizací, ovládání intuitivním softwarem.

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Xiril Neon 100-1-8 Robotický systém Neon 100-1-8 ☎

ANALYTICKÉ VÁHY, PŘEDVÁŽKY

A pH METRY

Předvážky

ES1001

Vysoce profesionální laboratorní předvážky od firmy Bel Engeneering mají

mikroprocesorové ovládání s modře podsvíceným displejem, spodní závěs, počítání

kusů, procentuální vážení, totalizaci a u některých typů možnost provozu na baterii.

Výrobce Kat. číslo Produkt Váživost (g) / přesnost (g) Cena (Kč)

Bel Engineering

BL0085 ES1001 1000 / 0,1 4990,-

BL0086 ES1501 1500 / 0,1 5650,-

BL0081 S2201 2200 / 0,1 6500,-

BL0082 S3201 3200 / 0,1 7000,-

BL0083 S5201 5200 / 0,1 7800,-

BL0063 L4501 4500 / 0,1 11000,-

BL0064 L5201 5200 / 0,1 11250,-

BL0065 L6501 6500 / 0,1 11500,-

BL0066 L8001 8000 / 0,1 12500,-

BL0067 L10001 10000 / 0,1 13000,-

BL0068 L12001 12000 / 0,1 14500,-

BL0069 L16001 16000 / 0,1 14800,-

BL0119 L20001 20000 / 0,1 15000,-

BL0084 ES202 200 / 0,01 4800,-

BL0076 S622 620 / 0,01 7500,-

BL0077 S1002 1000 / 0,01 8500,-

BL0078 S1202 1200 / 0,01 8800,-

BL0079 S1502 1500 / 0,01 9000,-

BL0080 S2202 2200 / 0,01 9500,-

BL0120 S3102 3100 / 0,01 9900,-

BL0126 L1002i (interní kal.) 1000 / 0,01 14900,-

BL0127 L1502i (interní kal.) 1500 / 0,01 15200,-

BL0128 L2102i (interní kal.) 2100 / 0,01 16000,-

BL0129 L3102i (interní kal.) 3100 / 0,01 16500,-

11


Přesné váhy (externí a interní kalibrace)

Výrobce Kat. číslo Produkt Váživost (g) / přesnost (g) Cena (Kč)

Bel Engineering

Analytické váhy

12

Mikroprocesorové ovládání s modře podsvíceným displejem, počítání kusů,

procentuální vážení.

BL0070 S63 60 / 0,001 7500,-

BL0071 S123 120 / 0,001 8000,-

BL0072 S203 210 / 0,001 8500,-

BL0073 S303 310 / 0,001 9000,-

BL0134 L163i (interní kal.) 160 / 0,001 13500,-

BL0122 L203i (interní kal.) 210 / 0,001 15000,-

BL0123 L303i (interní kal.) 310 / 0,001 16000,-

M124Ai

S63

Profesionální analytické váhy vyšší třídy s modře podsvíceným displejem,

mikroprocesorovým ovládáním, procentuálním vážením, počítáním kusů,

dynamickým vážením, kontrolním vážením a RS232 sériovým portem.

Výrobce Kat. číslo Produkt Váživost (g) / přesnost (g) Cena (Kč)

Bel Engineering

Bel Engineering

BL0001 M124A (externí kal.) 120 / 0,0001 22990,-

BL0002 M154A (externí kal.) 150 / 0,0001 ☎

BL0003 M214A (externí kal.) 210 / 0,0001 ☎

BL0004 M254A (externí kal.) 250 / 0,0001 ☎

BL0005 M124Ai (interní automatická kal.) 120 / 0,0001 24990,-

BL0006 M154Ai (interní automatická kal.) 150 / 0,0001 ☎

BL0007 M214Ai (interní automatická kal.) 210 / 0,0001 ☎

BL0008 M254Ai (interní automatická kal.) 250 / 0,0001 ☎

Průmyslové kompaktní váhy

KL12001

Výrobce Kat. číslo Produkt Váživost (g) / přesnost (g) Cena (Kč)

Bel Engineering

BL0094 KL8001 8000 / 0,1 12500,-

BL0095 KL10001 10000 / 0,1 14000,-

BL0096 KL12001 12000 / 0,1 15250,-

BL0097 KL16001 16000 / 0,1 16000,-

BL0114 KL20001 20000 / 0,1 18250,-

BL0098 KL320012 32000 / 0,2 18250,-

BL0099 KL15000 15000 / 1 12900,-

BL0100 KL20000 20000 / 1 14000,-

BL0101 KL32000 32000 / 1 14600,-

BL0115 KL16001D 4500 / 0,1 a 16000 / 1 14800,-

BL0116 KL20001D 4500 / 0,1 a 20000 / 1 15500,-

BL0117 KL32001D 4500 / 0,1 a 32000 / 1 15900,-

Analyzátor vlhkosti (sušící váha)

TopRay 160M

Průmyslové počítací a modulární váhy série Q a PK, pokročilé počítání kusů, totalizace,

velmi rychlá stabilizace.

Velmi kvalitní váhy pro stanovení sušiny s vysoce kontrastním displejem, teplotní rozsah

50 - 160°C, sušení pomocí dvou křemíkových lamp Hereaus, manuální, automatické

nebo časované sušení, statistické výpočty, sériový port RS232.

Výrobce Kat. číslo Produkt Váživost (g) / přesnost (g) Cena (Kč)

Bel Engineering BL0113 TopRay 160M 160 / 0,001 33300,-

pH metry

PL-600RK

Laboratorní digitální stolní pH metr (měření REDOX a ISE), podsvícený velkoplošný

displej včetně sondy, teplotní sondy a stojánku, přesnost 0,01 pH, automatická nebo

manuální teplotní kompenzace, paměť až na 64 měření, připojení RS232 port, rozsah

měření 0,00 – 14,00 pH, teplotní rozpětí 0 – 105°C.

Výrobce Kat. číslo Produkt Rozsah / přesnost Cena (Kč)

G.O.N. Electronic PL-600RK pH metr PL-600RK 0,00 – 14,00 / 0,01 pH 9990,-

13


pH elektrody

14

pH elektrody

Výrobce Kat. číslo Produkt Použití Průměr elektrody / hrotu

(mm)

Warner

Instruments

Elektrody pro rychlé, přesné a reprodukovatelné měření vzorků, pH rozmezí 2 až 11,

dlouhá životnost, konektor typu AS7.

Délka elektrody

(mm)

Cena (Kč)

69-0070 Minitrode P Mikrozkumavky, mikrotitrační destičky 3 100 6520,-

69-0072 Freezetrode Nízké teploty (-20°C až 80°C) 12 100 6300,-

69-0073 Flushtrode P Pufry s obsahem vody 5 až 85% 12 100 5600,-

69-0074 Tiptrode Pevné a gelovité materiály 6 100 5600,-

69-0071 Spintrode P Zkumavky pro NMR 3 180 8500,-

69-0077

Připojovací kabel

pro elektrody (1m)

Volitelné konektory – BNC, DIN, Metrohm

Typ F, Metrohm Typ H, Radiometr,

standardní US

870,-

CENTRIFUGY

Velmi široká nabídka laboratorních centrifug od renomovaných výrobců Hermle, Labnet a Nüve. U všech centrifug

je bohaté spektrum výběru rotorů, centrifugy Hermle jsou ve snížené sazbě DPH, mají certifikát 98/79/EC, IVD

zdravotnický prostředek.

PCR centrifugy nechlazené

C1301

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Labnet

C1301

Mini centrifuga

(včetně rotoru)

Max. kapacita 6 x 1,5 ml, max. otáčky 6000 rpm, max. přetížení 2000 xg 7900,-

C1000

Mikrodestičková centrifuga

(včetně rotoru)

Max. kapacita 2 x 96 jamková mikrodestička, max. otáčky 2500 rpm, max. přetížení 1300 xg 15990,-

C0160

Spectrafuge 16M

(včetně rotoru)

Max. kapacita 18 x 1,5 ml, max. otáčky 14000 rpm, max. přetížení 16000 xg 24500,-

C2400

Spectrafuge 24D

(včetně rotoru)

Max. kapacita 24 x 1,5 ml, max. otáčky 13300 rpm, max. přetížení 20000 xg 25990,-

C2500 Prism (včetně rotoru) Max. kapacita 24 x 1,5 ml, max. otáčky 15000 rpm, max. přetížení 21200 xg 29000,-

Hanil Smart 15 Smart 15 (včetně rotoru) Max. kapacita 24 x 1,5 ml, max. otáčky 15000 rpm, max. přetížení 21055 xg 27500,-

PCR centrifugy chlazené

C2500R

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Labnet C2500-R Prism R (včetně rotoru)

Hermle 305.00 P01 Z216MK (včetně rotoru)

Hanil SMART R17 Smart R17 (včetně rotoru)

Max. kapacita 24 x 1,5 ml, max. otáčky 13500 rpm, teplota -10°C / +40°C,

max. přetížení 17135 xg

Max. kapacita 24 x 1,5 ml, 30 x 1,5 ml, 44 x 1,5 ml, max. otáčky 13500 rpm,

teplota -10°C / +40°C, max. přetížení 17135 xg

Max. kapacita 24 x 1,5 ml, 18 x 1,5 ml, max. otáčky 17000 rpm,

teplota -10°C / +40°C, max. přetížení 26042 xg

C2500

Z216MK

C02400

SMART R17

83900,-

89000,-

79000,-

15


Univerzální centrifugy nechlazené

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Labnet C0060 Spectrafuge 6C (včetně rotoru) Max. kapacita 6 x 15 ml, max. otáčky 6500 rpm, max. přetížení 4000 xg 18990,-

Nüve NF200 Bench Top NF200 (včetně rotoru) Max. kapacita 12 x 15 ml, max. otáčky 5000 rpm, max. přetížení 2822 xg 19990,-

Hanil Fleta Fleta Max. kapacita 32 x 15 ml, max. otáčky 5500 rpm, max. přetížení 5411xg 53500,-

Hermle 306.00 V01 Z206A Max. kapacita 6 x 50 ml, max. otáčky 6000 rpm, max. přetížení 4180 xg 33300,-

Nüve

Centrifugy s rotorem na mikrodestičky, nechlazené

16

NF400 Bench Top NF400 Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 4100 rpm, max. přetížení 2819 xg 33300,-

NF800 Bench Top NF800 Max. kapacita 4 x 200 ml, max. otáčky 14000 rpm, max. přetížení 18405 xg 49990,-

Hermle 310.00 V01 Z306 Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 13500 rpm, max. přetížení 17319 xg 51990,-

Nüve NF1200 Bench Top NF1200 Max. kapacita 4 x 280 ml, max. otáčky 18000 rpm, max. přetížení 23545 xg 59000,-

Hermle

312.00 V01 Z326 Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky 18000 rpm, max. přetížení 23545 xg 75000,-

272.00 V07 Z383 Max. kapacita 4 x 500 ml, max. otáčky 17000 rpm, max. přetížení 26810 xg 106500,-

301.00 V01 Z366 Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky 20000 rpm, max. přetížení 29068 xg 84000,-

Hanil Combi 408 Combi 408 Max. kapacita 4 x 750 ml, max. otáčky 8000 rpm, max. přetížení 8279 xg 119000,-

Hermle 274.00 V03 Z513 Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky 12000 rpm, max. přetížení 16904 xg 137000,-

Výrobce Kat. číslo Produkt Počet

destiček

Popis Cena (Kč)

Nüve

NF400

NF800

Bench Top NF400

Bench Top NF800

2

2 x 3

Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 4100 rpm, max. přetížení 2819 xg

Max. kapacita 4 x 200 ml, max. otáčky 14000 rpm, max. přetížení 18405 xg

33300,-

49990,-

Hermle 310.00 V01 Z306 2 x 3 Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 13500 rpm, max. přetížení 17319 xg 51990,-

Hanil Fleta Fleta 2 Max. kapacita 32 x 15 ml, max. otáčky 5500 rpm, max. přetížení 5411xg 53500,-

Nüve NF1200 Bench Top NF1200 2 x 3 Max. kapacita 4 x 280 ml, max. otáčky 18000 rpm, max. přetížení 23545 xg 59000,-

Hermle

C060

NF400

NF1200

NF800

312.00 V01 Z326 4 x 2 Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky 18000 rpm, max. přetížení 23545 xg 75000,-

272.00 V07 Z383 4 x 2 Max. kapacita 4 x 500 ml, max. otáčky 17000 rpm, max. přetížení 26810 xg 106500,-

301.00 V01 Z366 4 x 2 Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky 20000 rpm, max. přetížení 29068 xg 84000,-

Hanil Combi 408 Combi 408 4 x 2 Max. kapacita 4 x 750 ml, max. otáčky 8000 rpm, max. přetížení 8279 xg 119000,-

Hermle 274.00 V03 Z513 4 x 2 Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky 12000 rpm, max. přetížení 16904 xg 137000,-

Z366

Combi 408

Z206A

Fleta 5

Univerzální centrifugy chlazené

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Nüve

Hermle

NF400R Bench Top NF400R Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 4100 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 2819 xg 65000,-

NF800R Bench Top NF800R Max. kapacita 4 x 200 ml, max. otáčky 14000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 18405 xg 79990,-

NF1200R Bench Top NF1200R Max. kapacita 4 x 280 ml, max. otáčky 18000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 23545 xg 105000,-

311.00 V01 Z326K Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky 18000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 23545 xg 108000,-

311.00 V03 Z32HK Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky 20000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 38012 xg 145000,-

270.00 V07 Z383K Max. kapacita 4 x 500 ml, max. otáčky 17000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 26810 xg 168000,-

Hanil Combi 514R Combi 514R Max. kapacita 4 x 750 ml, max. otáčky 15000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 38014 xg 169000,-

Hermle 302.00 V01 Z513K Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky 12000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 16904 xg 210000,-

Centrifugy s rotorem na mikrodestičky, chlazené

Výrobce Kat. číslo Produkt Max.počet

destiček

Nüve

Hermle

NF400R

NF400R

NF400R Bench Top NF400R 2

NF800R Bench Top NF800R 2 x 3

NF1200R Bench Top NF1200R 2 x 3

311.00 V01 Z326K 4 x 2

311.00 V03 Z32HK 4 x 2

270.00 V07 Z383K 4 x 2

Hanil Combi 514R Combi 514R 4 x 2

Hermle 302.00 V01 Z513K 6 x 2

Combi 514R

Combi 514R

Popis Cena (Kč)

Max. kapacita 4 x100 ml, max. otáčky 4100 rpm, teplota -10°C / +40°C max.

přetížení 2819 xg

Max. kapacita 4 x 200 ml, max. otáčky 14000 rpm, teplota -10°C / +40°C max.

přetížení 18405 xg

Max. kapacita 4 x 280 ml, max. otáčky 18000 rpm, teplota -10°C / +40°C max.

přetížení 23545 xg

Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky 18000 rpm, teplota -10°C / +40°C max.

přetížení 23545 xg

Max. kapacita 4 x 100 ml, max. otáčky 20000 rpm, teplota -10°C / +40°C max.

přetížení 38012 xg

Max. kapacita 4 x 500 ml, max. otáčky 17000 rpm, teplota -10°C / +40°C max.

přetížení 26810 xg

Max. kapacita 4 x 750 ml, max. otáčky 15000 rpm, teplota -10°C / +40°C max.

přetížení 38014 xg

Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky 12000 rpm, teplota -10°C / +40°C max.

přetížení 16904 xg

Z326K

Z326K

65000,-

79990,-

105000,-

108000,-

145000,-

168000,-

169000,-

210000,-

17


Vysokorychlostní centrifugy

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Hermle 277.00 V01 Z36HK Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky 30000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 65390 xg 195000,-

Hanil

Velkoobjemové centrifugy

18

Supra 22K Supra 22K Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky 22000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 53029 xg ☎

Supra 30K Supra 30K Max. kapacita 4 x 1000 ml, max. otáčky 30000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 98608 xg ☎

Ultra 4 Ultra 4 Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky 40000 rpm, teplota -20°C / +40°C max. přetížení 175302 xg ☎

Ultra 5 Ultra 5 Max. kapacita 6 x 250 ml, max. otáčky 50000 rpm, teplota -20°C / +40°C max. přetížení 254345 xg ☎

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Hanil

Continent 512R Continent 512R Max. kapacita 6 x750 ml, max. otáčky 4500 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 5096 xg ☎

Continent 512R

Plus

Component R

pro krevní vaky

Component 12R

pro krevní vaky

Z36HK

Continent 512R

Supra 22K

Component 12R

Continent 512R Plus Max. kapacita 6 x 1000 ml, max. otáčky 12000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 20929 xg ☎

Component R Max. kapacita 6 x 1000 ml, max. otáčky 6000 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 9660 xg ☎

Component 12R Max. kapacita 6 x 2400 ml, max. otáčky 4800 rpm, teplota -10°C / +40°C max. přetížení 7212 xg ☎

Široká nabídka dalšího volitelného příslušenství pro všechny typy centrifug na vyžádání.

SYSTÉMY PRO PŘÍPRAVU VODY

A ULTRAČISTÉ VODY

Systémy úpravy vody reverzní osmózou

Pro molekulární a buněčnou biologii, tkáňové

kultury, organické laboratoře, kompaktní systém

pro přípravu čisté vody stupně 2, koncové

dočištění iontoměničem, plně automatizovaný

provoz, vodivost nižší než 1 µS/cm, napojení

přímo na vodovod.

Výrobce Kat. číslo Produkt Produkce (l / 24 h) Vodivost (µS/cm) Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

SciAqua

SciAqua Basic

SciAqua Rodei

25-0520 SciAQUA Basic 60 10 - 20 420 x 360 x 450 18000,-

30-1098

SciAQUA Rodei

200C

200 < 1 400 x 340 x 400 25000,-

Systémy pro přípravu ultračisté vody s výstupem ultračistá voda

nebo reverzně-osmotická a ultračistá voda (série Puris Expe)

Expe-UP Ele UV/UF

Výrobce Kat. číslo Produkt Varianta vstupní

vody

Mirae

Puris Expe UP Ele UV/UF - systém pro molekulární a buněčnou

biologii, tkáňové kultury, organické laboratoře, Typ I, TOC


20

Esse-UP Multiple UV/U

Výrobce Kat. číslo Produkt Varianta vstupní

vody

Mirae

Puris Esse-UP Multiple UV/UF s dispenzorem, systém pro molekulární

a buněčnou biologii, tkáňové kultury, organické laboratoře, Typ I,II,

TOC


MPII Mini-peristaltická pumpa

Tabulka pro výběr správné peristaltické pumpy

Vysokotlaké ocelové stříkačky

Tabulka vysokotlakých ocelových stříkaček

22

Vysokotlaké ocelové stříkačky

MPII

Peristaltická pumpa s velmi nízkým mechanickým a elektrickým šumem,

možnost použití současně 1 nebo 2 hadiček o vnitřní tloušťce 1/16 palce,

volitelný směr běhu, plynule nastavitelné dávkování 0,8 až 24,5 ml / min.

Výrobce Kat. číslo Produkt Rozměry (mm) Hmotnost (kg) Cena (Kč)

Harvard Apparatus 70-2027 MPII Mini-peristaltická pumpa 190 x 110 x 100 0,96 kg 21150,-

Typ / Kat. číslo Počet kanálů Počet rollerů Min. průtok (ml / min / kanál) Max. průtok (ml / min / kanál) PC ovládání

MP-II / 70-2027 1 – 2 4 0,8 12,25 NE

Pump 66 / 55-7766 1 3 0,01 210 ANO

Pump 77 / 55-7777 1 3 0,01 750 ANO

Pump 720 / 72-0002 1 – 2 3 0,02 12 NE

Pump 720 / 61-0098 1 – 2 3 0,2 145 NE

Pump 720 / 72-0001 1 – 2 3 2 1100 NE

Vydrží tlak až 7500 psi (s 2,5ml stříkačkou). Svařované elektronovým

paprskem. Plně autoklávovatelné. 1/16 palcové SWAGELOK připojení

pro co nejnižší mrtvý objem.

Typ SWAGELOK Typ LuerLock

Objem průměr 1/16 inch průměr 1/8 inch průměr 1/4 inch

2,5 ml 70-2269

20400,-

8 ml 70-2267 70-2268

18390,- 18390,-

20 ml 70-2251 70-2252 70-2253 70-2254

18900,- 18900,- 18900,- 18900,-

50 ml 70-2255 70-2256 70-2257 70-2258

20970,- 21630,- 20970,- 20970,-

100 ml 70-2259 70-2260 70-2261 70-2262

24750,- 24750,- 24750,- 24750,-

200 ml 70-2263 70-2264 70-2265 70-2266

26760,- 26760,- 25920,- 26760,-

Skleněné stříkačky Hamilton

Série 800 : Objemy od 5 do 250 µl. Vyztužený píst s výměnným válečkem.

Ceny od 3180,-

Série 7000: Velmi nízké objemy 0,5 až 5 µl. Žádný mrtvý objem – vzorek zůstává v jehle.

Ceny od 2460,-

Série 1700 GASTIGHT: Teflonové PTFE písty. Objemy 10 až 500 µl. Výměnné písty i jehly.

Ceny od 1500,-

Série 700: Ekonomické mikrostříkačky. Písty ani válečky nejsou výměnné. Objemy 5 až 500 µl.

Ceny od 1500,-

Série 1800 GASTIGHT: Vyztužené výměnné teflonové PTFE písty. Objemy 10 až 250 µl.

Ceny od 3600,-

Série 1000: Teflonové PTFE písty. Výměnné písty i jehly. Objemy 1 až 100 ml.

Ceny od 1620,-

Série Constant Rate: Pružinové písty pro konstantní průtok. Objemy 20, 50, 200 µl.

Ceny od 10350,-

Uzavírací kohouty jednocestné a vícecestné

Uzavírací kohouty

Hamilton

Sterilní: lehce uzavíratelné 1, 3 a 4 cestné kohouty, dodávány s prodlužovací hadičkou.

Ceny od 2340,-

Pružinové: autoklávovatelné kohouty vyrobené z pochromované mosazi.

Ceny od 3600,-

Uzavírací kohouty

Velikosti od 0,5 µl do 100 ml. 5 různých zakončení k dispozici. Standardní

i instrumentální písty. Různé typy Hamilton stříkaček k výběru.

23


24

VODNÍ A ULTRAZVUKOVÉ LÁZNĚ

Digitální vodní lázně

N3-4

NB301

Duální a trojité digitální vodní lázně

LWB-211D

LWB-106D

Jednoduchá digitální vodní lázeň pro rutinní použití v laboratoři,

mikroprocesorové ovládání, LCD displej.

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Teplotní rozsah Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Bioer N3-4 Digitální vodní lázeň N3-4 4 Tepl. okolí +5°C / +100°C 130 x 240 x 150 10990,-

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Teplotní rozsah Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

N-Biotek

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Teplotní rozsah Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Labtech

NB301 Digitální vodní lázeň NB-301 12 Tepl. okolí +5°C / +100°C 270 x 340 x 220 13990,-

NB301L Digitální vodní lázeň NB-301L 22 Tepl. okolí +5°C / +100°C 550 x 390 x 230 17990,-

LWB-106D Digitální vodní lázeň LWB-106D 6 Tepl. okolí +5°C / +100°C 320 x 170 x 280 10990,-

LWB-111D Digitální vodní lázeň LWB-111D 11 Tepl. okolí +5°C / +100°C 320 x 260 x 280 12990,-

LWB-122D Digitální vodní lázeň LWB-122D 22 Tepl. okolí +5°C / +100°C 530 x 320 x 280 14990,-

Dvě nebo tři nezávislá mikroprocesorová ovládání se

senzory, objem 2 x 11 l / 3 x 11 l, přesnost +/- 0,1 °C, velikost

vany 2 x 30 x 24 cm / 3 x 30 x 24 cm, hmotnost 5 kg.

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Teplotní rozsah Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Labtech

LWB-211D

LWB-311D

Duální digitální vodní lázeň

LWB-211D

Trojitá digitální vodní lázeň

LWB-311D

2 x 11 Tepl. okolí +5°C / +100°C 600 x 450 x 350 22990,-

3 x 11 Tepl. okolí +5°C / +100°C 970 x 450 x 350 ☎

Cirkulované digitální vodní lázně

LCB-6D

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Teplotní rozsah Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Labtech

LCB-6D

LCB-11D

LCB-22D

Cirkulovaná digitální vodní lázeň

LCB-6D

Cirkulovaná digitální vodní lázeň

LCB-11D

Cirkulovaná digitální vodní lázeň

LCB-22D

Třepané digitální vodní lázně

NB303

6 Tepl. okolí +5°C / +100°C 330 x 180 x 380 10990,-

11 Tepl. okolí +5°C / +100°C 330 x 270 x 380 12990,-

22 Tepl. okolí +5°C / +100°C 530 x 330 x 410 14990,-

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Třepací pohyb Teplotní rozsah Vnější rozměry

š x h x v (cm)

Cena (Kč)

N-Biotek

NB303

NB304

Třepaná digitální vodní lázeň

NB303

Třepaná digitální vodní lázeň

NB304

12

12

kruhový

lineární

Tepl. okolí +5°C / +100°C

Tepl. okolí +5°C / +100°C

270 x 350 x 210

270 x 350 x 210

33300,-

32000,-

Ultrazvukové lázně

1200 M

Vodní lázeň se zabudovaným termoregulátorem, nerezová vana, LCD displej.

Mikroprocesorové ovládání se senzory, přesnost 0,1°C.

2400 S3

Manuální (model M, MH) nebo

mikroprocesorové PID ovládání se

senzory (model ETH, EP), teplotní

rozpětí 0 °C až 70 °C, nastavení času

0 - 99 min, výkon 160 - 1200 W,

frekvence 45 kHz a 40 Hz.

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Vana š x h x v (mm) Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Sonica

1200 M Ultrazvuková lázeň 1200 M 1,9 140 x 150 x 100 180 x 165 x 260 12990,-

2200 EP Ultrazvuková lázeň 2200 EP 3 240 x 140 x 100 270 x 170 x 210 ☎

2400 EP Ultrazvuková lázeň 2400 EP 4,5 300 x 150 x 100 325 x 176 x 210 ☎

3200 EP Ultrazvuková lázeň 3200 EP 6 300 x 240 x 100 540 x 165 x 210 ☎

3300 EP Ultrazvuková lázeň 3300 EP 9,5 300 x 240 x 150 400 x 270 x 370 ☎

4200 EP Ultrazvuková lázeň 4200 EP 14 330 x 300 x 150 440 x 340 x 425 ☎

4300 EP Ultrazvuková lázeň 4300 EP 18 330 x 300 x 200 440 x 340 x 425 ☎

5200 EP Ultrazvuková lázeň 5200 EP 21 500 x 300 x 150 600 x 330 x 425 ☎

5300 EP Ultrazvuková lázeň 5300 EP 28 500 x 300 x 200 600 x 330 x 425 ☎

45L EP Ultrazvuková lázeň 45L EP 45 500 x 300 x 300 600 x 340 x 525 ☎

3200 S3

25


26

TERMOBLOKY A SUCHÉ LÁZNĚ

Digitální suché bloky

AccuBlock

AccuBlock Mini

Digitální termoblok pro široké spektrum aplikací

v molekulární biologii, nastavení teploty

po 0,1°C, uniformita ±0,2°C, komora z nerezové

oceli, mikroprocesorové řízení, rozhraní RS 232,

široké spektrum vyměnitelných insert bločků

od 48 x 0,2 ml po 5 x 50 ml, hmotnost 2,2 kg,

možnost výměny bločku.

Výrobce Kat. číslo Produkt Teplotní rozsah Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Labnet

D0100-230V AccuBlock Mini včetně bloku 12 x 1,5 ml Tepl. okolí +5°C / +150°C 200 x 260 x 80 7500,-

D1100-230V AccuBlok single Tepl. okolí +5°C / +150°C 200 x 260 x 80 9900,-

D1200-230V AccuBlok double Tepl. okolí +5°C / +150°C 78 x 92 15000,-

D1102 Blok 48 x 0,2 ml 78 x 92 3000,-

D1102A Blok 20 x 2,0 ml 78 x 92 3000,-

D1105 Blok 24 x 0,5 ml 78 x 92 3000,-

D1105A Blok 24 x 1,5 ml 78 x 92 3000,-

D1106 Blok 35 x 6 mm tubes 78 x 92 3000,-

D1110 Blok 20 x 10 mm tubes 78 x 92 3000,-

D1112 Blok 20 x 12 mm tubes 78 x 92 3000,-

D1113 Blok 20 x 13 mm tubes 78 x 92 3000,-

D1115-TALL Blok 12 x 15 ml falcon 78 x 92 3000,-

D1116 Blok 12 x 15 / 16 mm tubes 78 x 92 3000,-

D1117 Blok 12 x 17 mm tubes 78 x 92 3000,-

D1120 Blok 6 x 20 mm tubes 78 x 92 3000,-

D1125 Blok 6 x 25 mm tubes 78 x 92 3000,-

D1150-TALL Blok 5 x 50 mm falcon tubes 78 x 92 3000,-

D1196-PCR

Blok 96 jamková PCR destička

(pouze pro jednoblokovou verzi)

78 x 92 3990,-

D1296-PCR

Blok 96 jamková PCR destička

(pouze pro dvoublokovou verzi)

200 x 260 x 80 3990,-

Nechlazené a chlazené termobloky

CHB202

Chlazený třepaný termoblok

Ohřev a chlazení pomocí peltiérů, tříbarevný digitální displej, časovač

1 min - 100 h, možnost programování, možnost výměny bloku.

Výrobce Kat. číslo Produkt Teplotní rozsah Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Bioer

HB202 Tělo s blokem dle výběru Tepl. okolí +5°C / +100°C 200 x 300 x 150 19000,-

CHB202 Tělo s blokem dle výběru Tepl. okolí -10°C / +105°C 200 x 300 x 150 22000,-

Block A Blok 40 x 1,5 ml Tepl. okolí -10°C / +105°C 180 x 200 3000,-

Block B Blok 54 x 0,5 ml Tepl. okolí -10°C / +105°C 180 x 200 3500,-

Block C Blok 96 x 0,2 ml Tepl. okolí -10°C / +105°C 180 x 200 3500,-

Block D Blok 24 x 15 ml falcon Tepl. okolí -10°C / +105°C 180 x 200 3500,-

Block E Blok s vodní lázní 115 x 73 x 38 mm Tepl. okolí -10°C / +105°C 180 x 200 3500,-

Block H Blok 40 x 0,2 ml Tepl. okolí -10°C / +105°C 180 x 200 3500,-

Block J Blok pro ELISA destičku Tepl. okolí -10°C / +105°C 180 x 200 4000,-

Block G Blok mix 26 x 0,5 ml a 24 x 1,5ml Tepl. okolí -10°C / +105°C 180 x 200 4300,-

Výrobce Kat. číslo Produkt Rychlost třepání

(rpm)

Bioer

MB102

Ohřev a chlazení pomocí peltiérů, tříbarevný digitální displej, časovač

1 min - 100 h, možnost programování, možnost výměny bloku.

Teplotní rozsah Vnější rozměry

š x h x v (mm)

Cena (Kč)

MB102 Tělo s blokem dle výběru 300 – 1500 0°C / +105°C 200 x 300 x 150 30000,-

Block A Blok 40 x 1,5 ml 300 – 1500 0°C / +105°C 180 x 200 3000,-

Block B Blok 54 x 0,5 ml 300 – 1500 0°C / +105°C 180 x 200 3500,-

Block C Blok 96 x 0,2 ml 300 – 1500 0°C / +105°C 180 x 200 3500,-

Block D Blok 24 x 15 ml falcon 300 – 1500 0°C / +105°C 180 x 200 3500,-

Block E Blok s vodní lázní 115 x 73 x 38 mm 300 – 1500 0°C / +105°C 180 x 200 3500,-

Block H Blok 40 x 0,2 ml 300 – 1500 0°C / +105°C 180 x 200 3500,-

Block J Blok pro ELISA destičku 300 – 1500 0°C / +105°C 180 x 200 4000,-

Block G Blok mix 26 x 0,5 ml a 24 x 1,5ml 300 – 1500 0°C / +105°C 180 x 200 4300,-

27


Vortex

Třepačky

28

TŘEPAČKY A TŘEPANÉ INKUBÁTORY

VX-200

Výrobce Kat. číslo Produkt Rychlost třepání (rpm) Vnější rozměry š x h x v

(mm)

Cena (Kč)

S0200-230V VX-200 Vortex Mixer 0 – 2850 140 x 160 x 130 3500,-

Labnet

S0200-21 Nástavec na 24 x1,5 ml 0 – 2850 750,-

S0200-22 Nástavec pro 1 mikrodestičku 0 – 2850 900,-

S0200-23 Nástavec pro 8 x 15 ml 0 – 2850 900,-

S0200-24 Nástavec 6 x 50 ml 0 – 2850 900,-

S0200-25 Nástavec 12 x 1,5 ml horizontálně 0 – 2850 900,-

S0200-26 Nástavec 4 x 15 ml horizontálně 0 – 2850 1500,-

S0200-27 Nástavec 2 x 50 ml horizontálně 0 – 2850 1500,-

Výrobce Kat. číslo Produkt Rychlost třepání (rpm) Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Labnet

H5600-50 Minirotátor Revolver Fixní 20 230 x 120 x 150 7990,-

H5600-02 Nástavec 36 x 1,5 ml 990,-

H5600-15 Nástavec 10 x 15 ml a 16 x 5/7 ml 990,-

H5600-50 Nástavec 6 x 50 ml 990,-

Revolver Rotator

Minirotátor Revolver s možností

volby rotorů 36 x 1,5 ml, 10 x 15 ml,

6 x 50 ml, široká selekce pohybů,

rotace 0° - 90°, velmi tichý chod,

přenosný, hmotnost 2 kg.

Výrobce Kat. číslo Produkt Použití Rychlost třepání

(rpm)

Labnet

Orbit 1000

Vnější rozměry

š x h x v (mm)

Cena (Kč)

S2020-P2-230V Orbit P2 (orbitální) Platforma pro 2 mikrodestičky 100 – 1200 160 x 280 x 150 ☎

S2020-P4-230V Orbit P4 (orbitální) Platforma pro 4 mikrodestičky

Univerzální držák lahví až na

100 – 1200 160 x 280 x 150 ☎

S2030-1000-230V Orbit 1000 (orbitální)

4 x1000 ml nebo standardní

platforma

Univerzální držák lahví až na

20 – 300 250 x 310 x 120

S2040-1900-230V Orbit 1900 (orbitální)

5 x 2000 ml nebo standardní

platforma

Univerzální držák lahví až na

25 – 300 400 x 430 x 160 39990,-

S2030-RC-230V Pro 30 (lineární)

4 x 1000 ml nebo standardní

platforma

6 – 50 25 x 32 x 16 ☎

H5000-230V LabRoller Rotator (rotační)

Nástavec na hybridizační lahve

nebo promývání gelů

3 – 60 47 x 27 x 24 ☎

H5100 Compact Lab Roller (rotační)

Rotiserie na 8 x 50 ml,

16 x 15 ml, 64 x 1,5 ml

3 – 60 47 x 27 x 24 ☎

S2025-230V ProBlot Rocker 25 (kývání)

Promývání gelů s možností

dvojité nástavby

5 – 120 výkyvů / min 29 x 32 x 14 ☎

Hybridizační inkubátor

ProBlot12

Výrobce Kat. číslo Produkt Rychlost třepání (rpm) Teplotní rozsah Vnější rozměry

š x h x v (mm)

Cena (Kč)

Labnet H1200A Hybridizační inkubátor ProBlot 12 4 – 20 teplota okolí +5°C / +80°C 480 x 440 x 490 59000,-

Orbit 1900

ProBlot 12 hybridizační inkubátor od firmy Labnet včetně dvou trubic

300 x 35 mm a rotátoru, max. 12 velkých trubic 300 x 35 mm / 24 malých

150 x 35 mm, max. 4 extra silné trubice 300 x 70 mm, digitální LCD

displej pro teplotu, rychlost 4 – 20 rpm, přesnost 0,1°C.

ProBlot Rocker 25D

29


Nechlazené třepané inkubátory

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Teplotní rozsah Vnější rozměry

š x h x v (mm)

Cena (Kč)

N-Biotek NB205

Stolní třepaný inkubátor

NB205 (max. 5 x 500 ml)

28 Tepl. okolí +5°C / +60°C 280 x 400 x 290 35000,-

Labnet

I5211-DS

I5311-DS

Series 211DS

Series 311DS

49

71

Tepl. okolí +5°C / +80°C

Tepl. okolí +5°C / +80°C

420 x 550 x 580

570 x 540 x 630

89000,-

99000,-

NB205L

Stolní třepaný inkubátor

NB205L (max. 5 x 2000 ml)

85 Tepl. okolí +5°C / +60°C 510 x 550 x 470 55900,-

N-Biotek NB205Q Třepaný inkubátor NB205Q 142 Tepl. okolí +5°C / +60°C 590 x 580 x 950 69990,-

NB205VLN Třepaný inkubátor NB205VLN 570

(max. 9 x 2 l)

Tepl. okolí +5°C / +60°C 820 x 760 x 1020 125000,-

New

Brunswick

Scientific

Chlazené třepané inkubátory

30

M1299-0082 Innova40 98 Tepl. okolí +5°C / +80°C 560 x 760 x 610 ☎

M1335-0002 Innova42 160 Tepl. okolí +5°C / +80°C 620 x 750 x 820

M1320-0002 Innova43 255 Tepl. okolí +5°C / +80°C 1150 x 810 x 1030 ☎

M1282-0002 Innova44 280 Tepl. okolí +5°C / +80°C 1350 x 870 x 660 ☎

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Teplotní rozsah Vnější rozměry

š x h x v (mm)

Cena (Kč)

NB205QF Chlazený třepaný inkubátor NB205QF 142 +5°C / +60°C 540 x 610 x 1130 95000,-

N-Biotek

New

Brunswick

Scientific

NB205

NB205QF

Innova40

NB205VQ Chlazený třepaný inkubátor NB205VQ 238 (max. 4 x 2 l) +5°C / +60°C 590 x 580 x 950 129990,-

NB205VL Chlazený třepaný inkubátor NB205VL 570 (max. 9 x 2 l) 0°C / +60°C 820 x 760 x 1020 139990,-

M1299-0086 Innova40R 98 +10°C / +80°C 560 x 760 x 610 ☎

M1335-0006 Innova42R 160 +10°C / +80°C 62 x 75 x 82 ☎

M1320-0006 Innova43R 255 +10°C / +80°C 115 x 81 x 103 ☎

M1282-0006 Innova44R 280 +10°C / +80°C 135 x 87 x 66 ☎

Innova43

Nechlazené inkubátory

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Labnet I5110-230V Inkubátor 5110 Objem 9,2 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +60°C, vnější rozměry š x h x v: 280 x 280 x 330 mm 9500,-

Nüve EN025 Inkubátor EN025 Objem 25 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +80°C, vnější rozměry š x h x v: 500 x 480 x 590 mm 20900,-

N-Biotek NB201 Inkubátor NB201 Objem 42 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +80°C, vnější rozměry š x h x v: 500 x 480 x 590 mm 25000,-

Nüve

INKUBÁTORY

A HORKOVZDUŠNÉ STERILIZÁTORY

EN055 Inkubátor EN055 Objem 55 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +80°C, vnější rozměry š x h x v: 610 x 560 x 670 mm 25900,-

EN0120 Inkubátor EN0120 Objem 120 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +80°C, vnější rozměry š x h x v: 690 x 680 x 810 mm 29900,-

N-Biotek NB201L Inkubátor NB201L Objem 179 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +60°C, vnější rozměry š x h x v: 560 x 650 x 940 mm 45000,-

Contherm

I5110

NB201

1200 Biocell 200 Objem 200 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +100°C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 690 x 910 mm 75000,-

1300 Biocell 300 Objem 300 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +60°C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 690 x 1210 mm 85000,-

1400 Biocell 400 Objem 400 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +60°C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 690 x 1510 mm 91900,-

1800 Biocell 800 Objem 800 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +60°C, vnější rozměry š x h x v: 1320 x 690 x 1580 mm 168000,-

1900 Biocell 900 Objem 1000 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +60°C, vnější rozměry š x h x v: 1320 x 850 x 1630 mm 185000,-

Chlazené inkubátory

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Nüve ES120 Chlazený inkubátor ES120 Objem 120 l, teplotní rozsah: -10°C / +60°C, vnější rozměry š x h x v: 650 x 740 x 1010 mm 69000,-

N-Biotek NB2201F Chlazený inkubátor NB2201F Objem 150 l, teplotní rozsah: -10°C / +70°C, vnější rozměry š x h x v: 660 x 800 x 1250 mm 59990,-

N-Biotek NB2201LF Chlazený inkubátor NB2201LF Objem 250 l, teplotní rozsah: -10°C / +70°C, vnější rozměry š x h x v: 660 x 800 x 1550 mm 69990,-

Nüve ES252 Chlazený inkubátor ES252 Objem 252 l, teplotní rozsah: -10°C / +60°C, vnější rozměry š x h x v: 650 x 740 x 1640 mm 88000,-

Contherm

NB2201F

ES120

1300CP Polar1300CP Objem 300 l, teplotní rozsah: 0°C / +50°C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 870 x 1210 mm 139000,-

1400CP Polar1400CP Objem 400 l, teplotní rozsah: 0°C / +50°C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 870 x 1510 mm 149000,-

1800CP Polar1800CP Objem 800 l, teplotní rozsah: 0°C / +50°C, vnější rozměry š x h x v: 1380 x 870 x 1550 mm 229000,-

1900CP Polar1900CP Objem 1000 l, teplotní rozsah: 0°C / +50°C, vnější rozměry š x h x v: 1380 x 1030 x 1600 mm 249000,-

EN055

31


Horkovzdušné sterilizátory - sušárny

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Nüve

32

FN 032 Sušárna FN 032 Objem 32 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +250°C,vnější rozměry š x h x v: 560 x 480 x 680 mm 23000,-

FN 055 Sušárna FN 055 Objem 55 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 640 x 550 x 710 mm 25000,-

FN 120 Sušárna FN 120 Objem 120 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 730 x 660 x 850 mm 29900,-

FN 300 Sušárna FN 300 Objem 22 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 550 x 380 x 460 mm ☎

FN 400 Sušárna FN 400 Objem 44 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 700 x 470 x 540 mm ☎

FN 400P

Sušárna FN 400P

(nucená cirkulace vzduchu)

Objem 42 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 700 x 520 x 540 mm ☎

FN 500 Sušárna FN 500 Objem 120 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 780 x 620 x 680 mm ☎

FN 500P

KD 200

KD 400

KD 700

FN055

Sušárna FN 500P

(nucená cirkulace vzduchu)

Sušárna KD 200

(nucená cirkulace vzduchu)

Sušárna KD 400

(nucená cirkulace vzduchu)

Sušárna KD 700

(nucená cirkulace vzduchu)

KD200

Objem 110 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +5°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 790 x 670 x 670 mm ☎

Objem 193 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +70°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 650 x 680 x 1140 mm ☎

Objem 373 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +70°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 700 x 790 x 1640 mm ☎

Objem 757 l, teplotní rozsah: tepl. okolí +70°C / +250°C, vnější rozměry š x h x v: 1150 x 810 x 1720 mm ☎

FERMENTORY A BIOREAKTORY

Autoklávovatelné bioreaktory

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Haier

LiFlus GX LiFlus GX

Varianta objemů 0,5 - 10 l, 1,5 - 7 l, 1,5 - 14 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, autoklávovatelný,

rozsah otáček 50 - 1200 rpm, 4x standardní pumpy, 2 provzdušňovací

Varianta objemů 0,5 - 10 l, 1,5 - 7 l, 1,5 - 14 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, autoklávovatelný,


LiFlus GX II LiFlus GX II

rozsah otáček 50 - 1200 rpm, 4x standardní pumpy, 2 provzdušňovací, možnost pumpy

s proměnou rychlostí čerpání, ORP, možnost až 4 řízených regulátorů plynu


LiFlus GM

LiFlus GM (Multi-

Fermentor)

Objem 0,5 -14 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, autoklávovatelný, rozsah otáček 50 - 1200 rpm,

umožňuje několik experimentů současně, 2 - 6 kanálů


LiFlus GS LiFlus GS Objem 0,5 -14 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, autoklávovatelný, rozsah otáček 50 - 1200 rpm, ☎

LiFlus GP LiFlus GP Objem 3 - 7 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, autoklávovatelný, rozsah otáček 50 - 1200 rpm, ☎

LiFlus GR LiFlus GR

Objem 3 - 7 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, autoklávovatelný, rozsah otáček 50 - 1200 rpm,

2 x peristaltická pumpa Watson Malow 102R


Sterilizovatelné IN- SITU reaktory

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Haier

LiFlus SP

(Pilot Scale)

LiFlus SPI

(Plant Scale)

LiFlux GX II

LiFlus SP

LiFlus SP

(Pilot Scale)

LiFlus SPI

(Plant Scale)

LiFlus GS

Kompletní řada systémů od firmy Haier pro kultivace bakterií,

kvasinek a buněčných kultur v laboratorním i provozním využití

(např. produkce biomasy, intracelulárních nebo extracelulárních

produktů, fed-batch i kontinuální procesy). Široká nabídka

jednorázových systémů, menších laboratorních modelů

s autoklávovatelnými nádobami, větších poloprovozních až

po velkoobjemové průmyslové in-situ sterilizovatelné modely

fermentorů a bioreaktorů.

Objem 30 - 1000 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, In-Situ, rozsah otáček 50 - 800 rpm ☎

Objem 1000 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, In-Situ, rozsah otáček 50 - 200 rpm ☎

LiFlus SL LiFlus SL Objem 5 - 40 l, teplotní rozsah +3°C / +80°C, In-Situ, rozsah otáček 50 - 1000 rpm ☎

33


Automatický MiniBioreaktor pro buněčné kultury HEXASCREEN

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

N-Biotek NB203 CO 2 Incubator NB203 Objem 42 l, teplotní rozsah +5°C / +60°C, UV sterilizace, vnější rozměry š x h x v: 410 x 480 x 550 mm 85000,-

Contherm 4150 Mitre150 Objem 150 l, teplotní rozsah +4°C / +50°C, vnější rozměry š x h x v: 630 x 680 x 920 mm 95000,-

N-Biotek NB203XL CO 2 Incubator NB203XL Objem 172 l, teplotní rozsah +5°C / +60°C, UV sterilizace, vnější rozměry š x h x v: 630 x 680 x 920 mm 99000,-

Contherm

34

Mitre150

HexaScreen

CO 2 INKUBÁTORY

Plně automatizovaný MiniBioreaktor pro živočišné buněčné kultury (suspenzní

i adherované), bakterie a kvasinky, multifunkční analýzy v biotechnologiích, teplotní

rozsah od +20°C do +40°C, 6 samostatných reakčních komor s pracovním objemem

10 - 15 ml kultivačního vzorku, možnost provzdušňování a míchání, přepážka pro

inokulaci, port pro neinvazivní próby, vhodné pro optimalizaci složení média,

farmakologické testy, určení vhodných parametrů pro růst a výběr klonů, určení

koncentrace a pH pomocí optické absorbační spektrofotometrie, stanovení hladiny

kyslíku fluorescenčním měřením, ovládání systému a sběr dat přes ethernet.

Výrobce Kat. číslo Produkt Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Telstar E11215 HexaScreen 340 x 300 x 640 (800) ☎

NB203 XL

4200 Mitre200 Objem 200 l, teplotní rozsah +4°C / +50°C, vnější rozměry š x h x v: 790 x 730 x 960 mm 135000,-

4400 Mitre400 Objem 400 l, teplotní rozsah +4°C / +50°C, vnější rozměry š x h x v: 790 x 730 x 1560 mm 165000,-

N-Biotek NB203XXL CO 2 Incubator NB203XXL Objem 850 l, teplotní rozsah +5°C / +60°C, UV sterilizace, vnější rozměry š x h x v: 700 x 800 x 1530 mm 299000,-

NB203

LEDNICE, KOMBINOVANÉ LEDNICE

A MRAZÍCÍ BOXY

Lednice laboratorní

LKv 3910

Lednice transfúzní na krevní vaky

BBR 850/8

CD350-1004

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Liebherr

Snaige

LKUv 1610 LKUv 1610 141 820 x 600 x 610 ☎

LKUv 1612 LKUv 1612 141 820 x 600 x 610 – prosklené dveře ☎

LKv 3910 LKv 3910 360 1840 x 600 x 610 ☎

LKv 3912 LKv 3912 360 1840 x 600 x 610 – prosklené dveře ☎

LKPv 6520 LKPv 6520 601 2150 x 700 x 830 ☎

LKPv 6522 LKPv 6522 601 2150 x 700 x 830 – prosklené dveře ☎

LKPv 1420 LKPv 1420 1427 2150 x 1430 x 830 ☎

CD350-1004 CD350-1003 350 600 x 600 x 1730 – prosklené dveře ☎

CD350-1004 CD350-1004 350 600 x 600 x 1730 – dvojité prosklené dveře ☎

HXC-358

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Angelantoni

Haier

13263 Mini 130/2 32-40 600 x 700 x 1250 ☎

13265 Mini 250/5 81-99 600 x 700 x 1810 ☎

13266 BBR 700/5 200-240 740 x 810 x 1990 ☎

13269 BBR 700/8 320-390 740 x 810 x 1990 ☎

13269 BBR 850/9 495-545 870 x 870 x 1990 ☎

13273 BBR 1500/14 620-680 1480 x 810 x 1990 ☎

HXC-158 HXC-158 84 560 x 570 x 1520

HXC-358 HXC-358 200 720 x 690 x 1730 ☎

HXC-608 HXC-608 360 780 x 840 x 1960 ☎

HXC-936 HXC-936 396 1130 x 760 x 1980 ☎

35


Lednice kombinované

Mrazící boxy

36

LCv 4010

GN4113

ERB 34633W

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Liebherr LCv 4010 LCv 4010 361 600 x 610 x 2000 ☎

Electrolux

ERB 34633W

ERB 40233W

ERB 34633W

ERB 40233W

315

377

630 x 590 x 1750

600 x 630 x 2010FN61230

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

GN4113 GN4113 406 700 x 750 x 1950 18500,-

G3513 G3513 356 700 x 750 x 1750 ☎

Liebherr

G5216

G52110

G5216

G52110

513

513

750 x 760 x 1860

750 x 760 x 1860GGv5010 GGv5010 478 750 x 750 x1860 ☎

GGv5810 GGv5810 547 750 x 750 x 2060 ☎

Gorenje FN61230DW FN61230DW 231 600 x 640 x 1800 ☎

HLUBOKOMRAZÍCÍ BOXY

A NÁDOBY NA SKLADOVÁNÍ VZORKŮ

V TEKUTÉM DUSÍKU

Firma Angelantoni S.R.L. (Itálie) s tradicí od roku 1962 je výrobcem hlubokomrazících boxů s teplotním maximem

-88°C při okolní teplotě 25°C. Tyto hlubokomrazící boxy jsou zárukou úspory energie a dokonalého uskladnění

produktů v laboratoři jako i v klinickém nebo průmyslovém využití.

Pultové hlubokomrazící boxy

NB-136F

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

N-Biotek

NB-136F Freezer 136 136 720 x 730 x 860 89000,-

NB-237F Freezer 237 237 1050 x 730 x 860 99900,-

NB-314F Freezer 314 314 1300 x 730 x 860 115000,-

NB-375F Freezer 375 375 1500 x 730 x 860 125000,-

NB-438F Freezer 438 438 1700 x 730 x 860 135000,-

Angelantoni

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

12086 Platilab 110H 113 730 x 850 x 1080 ☎

12083 Platilab 370H 366 1780 x 850 x 1140 ☎

Angelantoni

12084 Platilab 550H 550 2350 x 850 x 1140 ☎

13259 Platilab Next 370H 366 1780 x 850 x 1140 ☎

13340 Platilab Next 550H 550 2350 x 850 x 1140 ☎

Haier DW-86W420 Horizontal 420 420 2130 x 870 x 1020

Cryogenics

H138

H328

Horizontal 138

Horizontal 328

138

328

890 x 1320 x 1010

890 x 2000 x 1010Haier

Cryogenics

37


Skříňové hlubokomrazící boxy

38

Irilab Next 530 a 800

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Angelantoni

Haier

Cryogenics

Haier 490V

12053 Platilab 340V – 3 dveřové 322 760 x 900 x 1980 ☎

12070 Platilab 340V – 4 dveřové 322 760 x 900 x 1980 ☎

13256 Platilab 340V Next – 3 dveřové 322 760 x 900 x 1980 ☎

13341 Platilab 340V Next – 4 dveřové 322 760 x 900 x 1980 ☎

11911 Platilab 340V Plus – 3 dveřové 322 760 x 900 x 1980 ☎

13079 Platilab 340V Plus – 4 dveřové 322 760 x 900 x 1980 ☎

12054 Platilab 500V – 3 dveřové 500 1010 x 900 x 1980 ☎

13071 Platilab 500V – 4 dveřové 500 1010 x 900 x 1980 ☎

13342 Platilab 500V Next – 3 dveřové 500 1010 x 900 x 1980 ☎

13343 Platilab 500V Next – 4 dveřové 500 1010 x 900 x 1980 ☎

11912 Platilab 500V Plus – 3 dveřové 500 1010 x 900 x 1980 ☎

13080 Platilab 500V Plus – 4 dveřové 500 1010 x 900 x 1980 ☎

13338 Irilab Next 530VIP – 4 dveřové 528 730 x 850 x 1980 ☎

12892 Irilab 800V – 3 dveřové 813 1010 x 890 x 1990 ☎

13333 Irilab Next 800VIP – 4 dveřové 813 1080 x 890 x 1990 ☎

13113 Irilab 800V – 5 dveřové 813 1010 x 890 x 1990 ☎

12957 Irilab 800V Plus – 3 dveřové 813 1010 x 890 x 1990 ☎

13062 Irilab Next 800 Plus – 4 dveřové 813 1010 x 890 x 1990 ☎

13114 Irilab 800V Plus – 5 dveřové 813 1010 x 890 x 1990 ☎

DW-86L288 Vertical 288VIP 288 910 x 870 x 1640 ☎

DW-86L388 Vertical 388VIP 388 890 x 870 x 1970 ☎

DW-86L486 Vertical 486VIP 490 940 x 950 x 1980 ☎

DW-86L490 Vertical 490VIP Dual Door 490 930 x 890 x 1970 ☎

DW-86L628 Vertical 628VIP 628 1030 x 900 x 1960 ☎

DW-86L728 Vertical 728VIP 728 1140 x 900 x 1970 ☎

DW-86L828 Vertical 828VIP 728 1140 x 980 x 1970 ☎

V218 Vertical-218 218 940 x 840 x 1550 ☎

V330 Vertical-330 330 940 x 840 x 1990 ☎

V388 Vertical-388 388 940 x 840 x 1990 ☎

V520 Vertical- 520 520 940 x 840 x 1990 ☎

V828 Vertical-828 828 990 x 1230 x 2050 ☎

Haier 628V

Cryogenics

Výrobníky šupinkového ledu

GB 902

Výrobce Kat. číslo Produkt Produkce

(kg / 24 h)

Brema

Kapacita zásobníku

(kg)

Rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

GB 902 Výrobník GB 902 90 20 500 x 660 x 690 49000,-

GB 903 Výrobník GB 903 90 30 500 x 660 x 800 ☎

GB 1540 Výrobník GB 1540 150 40 730 x 690 x 920

GB 1555 Výrobník GB 1555 155 55 740 x 690 x 1020

G 250 Výrobník G 250 250 240 640 x 470 x 700 ☎

G 500 Výrobník G 500 500 250 640 x 470 x 700 ☎

39


Kontejnery na skladování vzorků v tekutém dusíku

Zásobní nádoby na tekutý dusík

40

HC35

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Denní odpar (l /24 h) Rozměry nádoby v x š (mm) Cena (Kč)

Taylor-Wharton

LD4 Nádoba LD4 4 0,4 430 x 190 ☎

LD5 Nádoba LD5 5 0,77 440 x 190 ☎

LD10 Nádoba LD10 10 0,22 590 x 290 ☎

LD25 Nádoba LD25 25 0,23 650 x 390 ☎

Classic25 Nádoba Classic25 25 0,21 580 x 390 ☎

LD35 Nádoba LD35 35 0,23 670 x 470 ☎

LD50 Nádoba LD50 50 0,41 820 x 490 ☎

Přenosné nádoby na skladování vzorků

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Denní odpar (l /24 h) Rozměry nádoby v x š (mm) Cena (Kč)

Taylor-Wharton

Nádoby na skladování vzorků

CXR100 Nádoba XR100 3,2 0,2 490 x 230 ☎

CXR500 Nádoba XR500 7,7 0,6 680 x 390 ☎

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Denní odpar (l /24 h) Počet 1,2 / 2,0 ml

zkumavek

Taylor-Wharton

VHC35

Rozměry nádoby

v x š (mm)

Cena (Kč)

HCL12 Nádoba HCL12 12 0,2 480 x 390 ☎

HC20 Nádoba HC20 20 0,23 684 610 x 390 ☎

HC34 Nádoba HC34 34 0,17 684 670 x 470 ☎

HC35 Nádoba HC35 35 0,27 1020 680 x 480 ☎

VHC35 Nádoba VHC35 35 0,27 1260 680 x 480 ☎

Laboratorní velkokapacitní systémy

Výrobce Kat. číslo Produkt Objem (l) Denní odpar (l /24 h) Počet 1,2 / 2,0 ml

zkumavek

Taylor-Wharton

Rozměry nádoby

v x š (mm)

Cena (Kč)

LS750 Systém LS750 35 0,27 750 680 x 480 ☎

LS3000 Systém LS3000 81 0,76 3000 730 x 680 ☎

LS4800 Systém LS4800 130 0,8 4800 890 x 680 ☎

LS6000 Systém LS6000 165 0,84 6000 990 x 680 ☎

Široká nabídka dalšího volitelného příslušenství pro všechny typy nádob na vyžádání.

AUTOKLÁVY

Firma Tuttnauer s 85 letou tradicí je jedním z největších a nejvýznamnějších světových výrobců autoklávů.

Většina vlastních technických řešení se stala standardem v oblasti parní sterilizace. Široké spektrum variantních

řešení umožňuje sestavení autoklávu dle konkrétních aplikací a potřeb uživatele. Pracovní objemy se pohybují od

nejmenšího 23 l až po variantu zabudovaného velkoobjemového autoklávu s objemem 9500 l.

Horizontální laboratorní autoklávy

2540 EL

Velmi přehledný LCD displej, 6 přednastavených programů, nezávislý vyvíječ páry, plně automatizovaný typ, integrovaná nezávislá

teplotní sonda PT 100 pro sterilizaci roztoků, kompletní PID mikroprocesorové řízení, možnost připojení PC nebo integrovaná tiskárna,

možnost externího chlazení, vakua a dalšího příslušenství.

Výrobce Kat. číslo Produkt Komora

průměr x hloubka (mm)

Komora

objem (l)

2540 EL-D, 3850 EL-D, 5075 EL-D

Nový Model 2012

Venkovní rozměry

š x h x v (mm)

Kapacita erlen. baněk

250 / 500 / 1000 ml (ks)

OT-12

Cena (Kč)

Nüve OT-12 Autokláv OT-012 200 x 300 12 400 x 500 x 400 6 / 4 ☎

2540 EL Autokláv 2540 EL 250 x 420 23 510 x 545 x 365 10 / 8./ 3 ☎

2840 EL-D Autokláv 2840 EL-D 280 x 400 28 530 x 630 x 400 ☎

3150 EL Autokláv 3150 EL 310 x 500 40 600 x 695 x 450 18 /10./ 7 ☎

3840 EL-D Autokláv 2840 EL-D 380 x 400 60 720 x 750 x 530 ☎

Tuttnauer 3850 EL Autokláv 3850 EL 380 x 510 62 660 x 695 x 525 22 / 15 / 8 ☎

3850 EL-D Autokláv 2840 EL-D 380 x 490 72 720 x 750 x 530 ☎

3870 EL Autokláv 3870 EL 380 x 690 85 660 x 875 x 525 30 / 20 / 12 ☎

3870 EL-D Autokláv 3870 EL-D 380 x 690 85 720 x 940 x 540 ☎

5050 EL Autokláv 5050 EL 500 x 500 110 880 x 767 x 700 60 / 30 / 12 ☎

41


Vertikální laboratorní autoklávy

Výrobce Kat. číslo Produkt Komora

průměr x hloubka (mm)

Tuttnauer

Zdravotnický autokláv NOVA 3

42

Model ELV

NOVA 3

Komora

objem (l)

Venkovní rozměry

š x h x v (mm)

2540 ELV-D, 3850 ELV-D, 5075ELV-D

Nový Model 2012

Kapacita erlen. baněk

250 / 500 / 1000 ml (ks)

Cena (Kč)

2540 ELV Autokláv 2540 ELV 250 x 420 23 495 x 335 x 645 8 / 2 / 1 ☎

2840 ELV-D Autokláv 2840 ELV-D 280 x 400 28 540 450 x 975 ☎

3150 ELV Autokláv 3150 ELV 310 x 500 40 580 x 415 x 780 14 / 8 / 4 ☎

3170 ELV Autokláv 3170 ELV 310 x 700 55 580 x 415 x 960 21 / 12 /6 ☎

3840 ELV-D Autokláv 3840 ELV-D 380 x 400 60 730 x 550 x 1000 ☎

3850 ELV Autokláv 3850 ELV 380 x 490 62 650 x 500 x 745 24 / 16 / 5 ☎

3850 ELV-D Autokláv 3850 ELV-D 380 x 490 72 720 x 550 x 1000 ☎

3870 ELV Autokláv 3870 ELV 380 x 690 85 650 x 500 x 925 36 / 24 / 10 ☎

3870 ELV-D Autokláv 3870 ELV-D 380 x 690 94 730 x 550 x 1000 ☎

5050 ELV Autokláv 5050 ELV 500 x 500 110 880 x 700 x 780 42 / 28 / 16 ☎

5050 ELV-D Autokláv 5050 ELV-D 500 x 500 110 870 x 770 x 950 ☎

5075 ELV Autokláv 5075 ELV 500 x 750 160 880 x 700 x 1010 63 / 42 / 24 ☎

5075 ELV-D Autokláv 5075 ELV-D 500 x 750 160 870 x 750 x 1010 ☎

Výrobce Kat. číslo Produkt Komora

průměr x hloubka (mm)

Komora

objem (l)

Autokláv třídy „B“, pracovní objem 23 l, 4 nerezové police,

velmi přehledný LCD displej, 6 přednastavených programů

+ 2 testovací, nezávislý vyvíječ páry, plně automatický typ

s prevakuem a postvakuem na sušení, integrovaná nezávislá

teplotní sonda PT 100 pro sterilizaci roztoků, kompletní

PID mikroprocesorové řízení, možnost připojení PC nebo

integrovaná tiskárna, zdravotnický prostředek 93/42/EEC,

snížená sazba DPH.

Venkovní rozměry

š x h x v (mm)

Kapacita erlen. baněk

250 / 500 / 1000 ml (ks)

Cena (Kč)

Tuttnauer NOVA 3 Autokláv Nova 3 254 x 476 23 510 x 580 x 420 10 / 8 / 3 99000,-

Zdravotnické autoklávy ELARA, EHC, EHS, EVB a EVS

(zdravotnický prostředek 93/42/EEC, snížená sazba DPH)

Výrobce Kat. číslo Produkt Komora

průměr x hloubka (mm)

Tuttnauer

ELARA11

Komora

objem (l)

Středněobjemové a velkoobjemové prokládací autoklávy

Autokláv 6690

Venkovní rozměry

š x h x v (mm)

Počet nerezových

polic (ks)

Cena (Kč)

ELARA 11 Autokláv ELARA11 280 x 504 28,5 530 x 645 x 444 5 ☎

2540 EHC Autokláv 2540EHC 254 x 476 23 510 x 545 x 365 4 ☎

3870 EHS Autokláv 3870EHS 384 x 758 85 600 x 695 x 450 2 ☎

2540 EVB Autokláv 2540EVB 254 x 476 23 508 x 650 x 362 4 ☎

2540 EVS Autokláv 2540EVS 245 x 476 23 508 x 650 x 362 4 ☎

Výrobce Kat. číslo Produkt Komora

š x h x v (mm)

Tuttnauer

Možnost výběru pracovního média,

mikroprocesorová PID řídící automatika,

automatizované otevírání dveří, široká

nabídka variant a příslušenství, 12“ LCD dotykový

displej 640 x 480 pixelů, integrovaná tiskárna,

automatizovaný generátor páry, několik

testovacích programů, předprogramované cykly,

externí vodní i vzduchové dochlazování, port

RS232 včetně PC software, 400V / 50Hz, 3 fázový.

Komora

objem (l)

Cena (Kč)

4496 Autokláv 4496 408 x 970 x 408 160 ☎

5596 Autokláv 5596 508 x 970 x 508 250 ☎

6690 Autokláv 6690 610 x 915 x 610 340 ☎

66120 Autokláv 66120 610 x 1215 x 610 450 ☎

66150 Autokláv 66150 610 x 1515 x 910 840 ☎

69180 Autokláv 69180 610 x 1815 x 910 1010 ☎

43


Nízkoteplotní peroxidové sterilizátory

44

HRPS-120

PlazMax

Výrobce Kat. číslo Produkt Police š x h (mm) Sterilizační teplota (°C) Komora objem (l) Cena (Kč)

P50 PlazMax P50 400 x 600 < 55 47 ☎

Tuttnauer

P80

P110

PlazMax P80

PlazMax P110

400 x 600

400 x 600

< 55

< 55

83

109P160 PlazMax P160 400 x 600 < 55 162 ☎

Haier HRPS-120 Plasma Sterilizer 430 x 430 < 55 120

BOXY PRO PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

A ROSTLINNÝCH KULTUR

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Contherm

6300CP4

6150CP4 Grow Chamber 150

6200CP4 Grow Chamber 200

6300CP4 Grow Chamber 300

6400CP4 Grow Chamber 400

6800CP8 Grow Chamber 800

610R Grow Chamber 610R

620R Grow Chamber 620R

625R Grow Chamber 625R

610RHS Grow Chamber 610R

620RHS Grow Chamber 620R

625RHS Grow Chamber 625R

Objem 150 l, osvětlení 10000 lux, teplotní rozsah +5°C / +50°C, bez řízené vlhkosti,

vnější rozměry š x h x v: 690 x 910 x 850 mm

Objem 200 l, osvětlení 10000 lux, teplotní rozsah +5°C / +50°C, bez řízené vlhkosti,

vnější rozměry š x h x v: 820 x 940 x 910 mm

Objem 300 l, osvětlení 10000 lux, teplotní rozsah +5°C / +50°C, bez řízené vlhkosti,

vnější rozměry š x h x v: 820 x 940 x 1210 mm

Objem 400 l, osvětlení 10000 lux, teplotní rozsah +5°C / +50°C, bez řízené vlhkosti,

vnější rozměry š x h x v: 820 x 940 x 1510 mm

Objem 800 l, osvětlení 10000 lux, teplotní rozsah +5°C / +50°C, bez řízené vlhkosti,

vnější rozměry š x h x v: 1370 x 940 x 1620 mm

Objem 200 l, osvětlení 25000 lux, teplotní rozsah 0°C / +50°C, bez řízené vlhkosti,

vnější rozměry š x h x v: 1100 x 770 x 1440 mm

Objem 400 l, osvětlení 25000 lux, teplotní rozsah 0°C / +50°C, bez řízené vlhkosti,

vnější rozměry š x h x v: 1100 x 770 x 2050 mm

Objem 900 l, osvětlení 25000 lux, teplotní rozsah 0°C / +50°C, bez řízené vlhkosti,

vnější rozměry š x h x v: 1900 x 750 x 2100 mm

Objem 200 l, osvětlení 25000 lux, teplotní rozsah 0°C / +50°C, s řízenou vlhkostí 35 - 98% Rh,

vnější rozměry š x h x v: 1100 x 770 x 1440 mm

Objem 400 l, osvětlení 25000 lux, teplotní rozsah 0°C / +50°C, s řízenou vlhkostí 35 - 98% Rh,

vnější rozměry š x h x v: 1100 x 770 x 2050 mm

Objem 900 l, osvětlení 25000 lux, teplotní rozsah 0°C / +50°C, s řízenou vlhkostí 35 - 98% Rh,

vnější rozměry š x h x v: 1900 x 750 x 2100 mm
45


Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Nüve GC400 Chamber GC400

46

GC 400

Objem 400 l, osvětlení 20000 lux, teplotní rozsah -20°C / +60°C, s řízenou vlhkostí 20 - 98% Rh,

vnější rozměry š x h x v: 870 x 1250 x 1750 mm

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Snijders

Microclima 1000

Economic De Chamber Economic DeLux

Microclima 1000 Chamber 1000

Microclima 1750 Chamber 1750

Objem 432 l, osvětlení 11000 lux, teplotní rozsah -5°C / +40°C, bez řízené vlhkosti,

vnější rozměry š x h x v: 890 x 860 x 1900 mm

Objem 1000 l, osvětlení 30000, 50000 a 100000 lux, teplotní rozsah -20°C / +50°C,

s řízenou vlhkostí 40-98% Rh i, vnější rozměry š x h x v: 1860 x 1050 x 2050 mm

Objem 1700 l, osvětlení 30000, 50000 a 100000 lux, teplotní rozsah -20°C / +50°C,

s řízenou vlhkostí 40-98% Rh i, vnější rozměry š x h x v: 2410 x 1050 x 2050 mm

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Snijders FlowStar Chamber FlowStar

FlowStar

IMAGO 3000

Objem 952 l, osvětlení LED diody, modrá, červená a vzdálená červená, teplotní rozsah +14°C / +40°C,

s řízenou vlhkostí 40 - 98% Rh, vnější rozměry š x h x v: 1530 x 850 x 1990 mm

299000,-

Velkoobjemové klimatické růstové komory

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Contherm

Model 650 Plant Grow Chamber

Model 630 Chamber Model 630

Model 645 Chamber Model 645

Model 650 Chamber Model 650

Objem 1200 l, osvětlení 60000 lux, teplotní rozsah 0°C / +40°C, s řízenou vlhkostí 40 - 90% Rh,

vnější rozměry š x h x v: 2000 x 1200 x 2100 mm

Objem 2500 l, osvětlení 60000 lux, teplotní rozsah 0°C / +40°C, s řízenou vlhkostí 40 - 90% Rh,

vnější rozměry š x h x v: 2870 x 1150 x 2200 mm

Objem 7500 l, osvětlení 60000 lux, teplotní rozsah 0°C / +40°C, s řízenou vlhkostí 40 - 90% Rh,

vnější rozměry š x h x v: 3500 x 2000 x 2500 mm
47


LAMINÁRNÍ BOXY, BIOHAZARDY

A DIGESTOŘE

Bezodtahové digestoře

PCR box GLE-UVSC s UV sterilizací

48

Cruma 670

Výrobce Kat. číslo Produkt Průtok vzduchu

(m 3 / h)

Cruma

CHC Lab

GLE-UVSC

CLE-051F-04

CLE-051-03

Vnější rozměry

š x h x v (mm)

Digestoře španělské firmy Cruma jsou

laboratorní digestoře bez nutnosti

odtahu mimo budovu, filtrují se za použití

chemicky impregnovaných uhlíkových

filtrů, možnost volby filtrů pro každou

aplikaci (látky organické, anorganické,

radioaktivní, kombinované), filtrace

plynů, par, pevných látek, aerosolů,

retenční ochrana až na 2 l vylité tekutiny.

Vnitřní rozměry

š x h x v (mm)

Cena (Kč)

650 Digestoř 650 175 600 x 600 x 940 580 x 560 x 630 ☎

670 Digestoř 670 175 600 x 600 x 940 580 x 560 x 630 ☎

870 Digestoř 870 175 800 x 600 x 1030 770 x 560 x 740 ☎

990 Digestoř 990 175 1000 x 600 x 1030 980 x 560 x 740 ☎

1010 Digestoř 1010 175 1000 x 600 x 1230 980 x 560 x 940 ☎

1200 Digestoř 1200 175 1200 x 800 x 1100 1180 x 760 x 770 ☎

CLE-051-03 Digestoř 900 180 900 x 650 x 1100 880 x 620 x 730 ☎

CLE-051F-03 Digestoř 900 180 900 x 650 x 1970 880 x 620 x 730 ☎

CLE-051-04 Digestoř 1200 320 1200 x 650 x 1100 1180 x 620 x730 ☎

CLE-051F-04 Digestoř 1200 320 1200 x 650 x 1970 1180 x 620 x 730 ☎

Pro přípravu PCR vzorků, bílé světlo 2 x 15 W, časovač UV na 60 min, hmotnost 19 kg.

Výrobce Kat. číslo Produkt Vnější rozměry š x h x v (mm) Vnitřní rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

SciePlas GLE-UVSC PCR box GLE-UVSC 560 x 420 x 770 540 x 400 x 750 35490,-

Horizontální laminární boxy (Série H-100)

AH-100

Vertikální laminární boxy (Série V-100)

AV-100

CLB-202T-04

Výrobce Kat. číslo Produkt Vnější rozměry š x h x v (mm) Vnitřní rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Telstar

CHC Lab

J11366 Mini-H 790 x 790 x 1160 750 x 630 x 800 ☎

J1001 AH-100 1260 x 840 x 1290 1200 x 600 x 760 ☎

J1006 MH-100 1560 x 840 x 1290 1500 x 600 x 760 ☎

J1002 BH-100 1870 x 840 x 1290 1810 x 600 x 760 ☎

CLB-202T-03 Bez čelního okna 1040 x 740 x 1150 920 x 510 x 590 ☎

CLB-202T-04 Bez čelního okna 1340 x 740 x 1150 1220 x 510 x 590 ☎

CLB-202T-05 Bez čelního okna 1650 x 740 x 1150 1530 x 510 x 590 ☎

CLB-202T-06 Bez čelního okna 1960 x 740 x 1150 1840 x 510 x 590 ☎

CLB-202DT-03 Posuvné čelní okno 1040 x 740 x 1300 920 x 510 x 590 ☎

CLB-202DT-04 Posuvné čelní okno 1340 x 740 x 1300 1220 x 510 x 590 ☎

CLB-202DT-05 Posuvné čelní okno 1650 x 740 x 1300 1530 x 510 x 590 ☎

CLB-202DT-06 Posuvné čelní okno 1960 x 740 x 1300 1840 x 510 x 590 ☎

CLB-201T-04

Výrobce Kat. číslo Produkt Vnější rozměry š x h x v (mm) Vnitřní rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Telstar

CHC Lab

J11215 Mini-V-PCR 670 x 520 x 1130 630 x 500 x 570 ☎

J1503 PV-100 800 x 840 x 1290 730 x 580 x 700 ☎

J31400 AV-100 1260 x 840 x 1290 1230 x 580 x 700 ☎

J35170 BV-100 1570 x 840 x 1290 1540 x 580 x 700 ☎

J1005 CV-100 1870 x 840 x 1290 1840 x 580 x 700 ☎

CLB-201T-03 Výklopné čelní okno 1040 x 740 x 1230 920 x 620 x 570 ☎

CLB-201T-04 Výklopné čelní okno 1340 x 740 x 1230 1220 x 620 x 570 ☎

CLB-201T-05 Výklopné čelní okno 1650 x 740 x 1230 1530 x 620 x 570 ☎

CLB-201T-06 Výklopné čelní okno 1960 x 740 x 1230 1840 x 620 x 570 ☎

CLB-201ST-03 Posuvné čelní okno 1040 x 740 x 1230 920 x 620 x 570 ☎

CLB-201ST-04 Posuvné čelní okno 1340 x 740 x 1230 1220 x 620 x 570 ☎

CLB-201ST-05 Posuvné čelní okno 1650 x 740 x 1230 1530 x 620 x 570 ☎

CLB-201ST-06 Posuvné čelní okno 1960 x 740 x 1230 1840 x 620 x 570 ☎

CLB-202DT-04

CLB-201ST-04

49


Vertikální laminární boxy se dvěma HEPA filtry (Série V-30/70)

Výrobce Kat. číslo Produkt Vnější rozměry š x h x v (mm) Vnitřní rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Telstar

50

J1826 PV-30/70 800 x 840 x 1290 730 x 580 x 700 ☎

J31401 AV-30/70 1260 x 840 x 1290 1230 x 580 x 700 ☎

J1376 BV-30/70 1570 x 840 x 1290 1540 x 580 x 700 ☎

J1825 CV-30/70 1870 x 840 x 1290 1840 x 580 x 700 ☎

Biohazard boxy s výklopným oknem (Série BioIIA)

Bio II A

Výrobce Kat. číslo Produkt Vnější rozměry š x h x v (mm) Vnitřní rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Telstar

J11098 Bio II A/P 850 x 760 x 1410 730 x 580 x 700 ☎

J22119 Bio II A 1310 x 760 x 1410 1200 x 580 x 700 ☎

J11404 BIO II A/M 1610 x 760 x 1410 1500 x 580 x 700 ☎

J37845 BIO II A/G 1920 x 760 x 1410 1800 x 580 x 700 ☎

Biohazard boxy s manuálně posuvným oknem (Série BioIIAdvance)

Bio II Advance

Výrobce Kat. číslo Produkt Vnější rozměry š x h x v (mm) Vnitřní rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Telstar

C72307 Bio II Advance 3 1050 x 760 x 1260 960 x 610 x 590 ☎

C68227 Bio II Advance 4 1350 x 760 x 1260 1260 x 610 x 590 ☎

C72308 Bio II Advance 5 1960 x 760 x 1260 1870 x 610 x 590 ☎

Biohazard boxy s elektricky posuvným oknem (Série BioUltra a série 777)

BioUltra

Biohazard boxy s elektricky posuvným oknem (Série 222)

CHC-222

CHC-777A2

Výrobce Kat. číslo Produkt Vnější rozměry š x h x v (mm) Vnitřní rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Telstar

CHC Lab

J46265 BioUltra 3 950 x 790 x 1450 730 x 560 x 650 ☎

J45361 BioUltra 4 1400 x 790 x 1450 1200 x 560 x 650 ☎

J41510 BioUltra 5 1700 x 790 x 1450 1500 x 560 x 650 ☎

J41511 BioUltra 6 2010 x 790 x 1450 1800 x 560 x 650 ☎

CHC-777A2-03 Model 03 1060 x 810 x 1590 930 x 620 x 660 ☎

CHC-777A2-04 Model 04 1380 x 810 x 1590 1250 x 620 x 660 ☎

CHC-777A2-05 Model 05 1690 x 810 x 1590 1560 x 620 x 660 ☎

CHC-777A2-06 Model 06 1990 x 810 x 1590 1860 x 620 x 66é ☎

Výrobce Kat. číslo Produkt Vnější rozměry š x h x v (mm) Vnitřní rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

CHC Lab

CHC-222A2-03 Model 03 1060 x 810 x 1590 930 x 620 x 660 ☎

CHC-222A2-04 Model 04 1380 x 810 x 1590 1250 x 620 x 660 ☎

CHC-222A2-05 Model 05 1690 x 810 x 1590 1560 x 620 x 660 ☎

CHC-222A2-06 Model 06 1990 x 810 x 1590 1860 x 620 x 660 ☎

51


Cytologické biohazard boxy

s elektricky posuvným oknem se třemi HEPA fitry (Série CytoUltra)

Biohazard boxy Třídy III s boční přestupní komorou (Série MSC III)

52

CytoUltra

Výrobce Kat. číslo Produkt Vnější rozměry š x h x v (mm) Vnitřní rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Telstar

J45694 CytoUltra 4 1400 x 790 x 2110 1200 x 560 x 650 ☎

J45697 CytoUltra 6 2010 x 790 x 2110 1800 x 560 x 650 ☎

MSCIII 1200

Výrobce Kat. číslo Produkt Vnější rozměry š x h x v (mm) Vnitřní rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Telstar /

CleanAir

H334001 MSCIII 1200 (2x manipulační rukavice) 1760 x 790 x 1240 1200 x 620 x 870 ☎

H335001 MSCIII 1200 (4x manipulační rukavice) 2060 x 790 x 1240 1500 x 620 x 870 ☎

H336001 MSCIII 1200 (4x manipulační rukavice) 2360 x 790 x 1240 1800 x 620 x 870 ☎

Isolátory (Série CS)

Cytolator

Výrobce Kat. číslo Produkt Vnější rozměry š x h x v (mm) Vnitřní rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Telstar /

CleanAir

Sterilator

Sterilátory zajišťují maximální sterilitu vnitřního prostředí

a pracují s přetlakem v pracovním prostoru. Cytolátory

jsou určeny pro práci s nejrizikovějším infekčním

materiálem a pracují s podtlakem v pracovním prostoru.

Průběžný monitoring hlavních parametrů, dva předfiltry

na hrubé částice, tři nebo čtyři HEPA/ULPA filtry H14,

velkoplošný LCD displej. Rozměr přestupní komory

š x h x v: 465 x 360 x 356 mm.

CS1201 CS1201 (2x manipulační rukavice) 1760 x 790 x 1240 1190 x 580 x 690 ☎

CS1801 CS1801 (2x manipulační rukavice) 1760 x 790 x 1240 1800 x 580 x 690 ☎

CS1202 CS1201 (2x manipulační rukavice) 1760 x 790 x 1240 1190 x 580 x 690 ☎

CS1802 CS1201 (4x manipulační rukavice) 1760 x 790 x 1240 1800 x 580 x 690 ☎

SPECIÁLNÍ

ZAŘÍZENÍ

PRO LABORATOŘE


HOMOGENIZÁTORY, KONCENTRÁTORY

A LYOFILIZÁTORY Automatická homogenizace vzorků,

vhodné pro izolace z rostlinných,

živočišných tkání, kostí, semen

a mikroorganismů. Extrakce DNA, RNA,

Ultrazvukové homogenizátory

Široké spektrum sond a dalšího příslušenství na vyžádání.

54

150VT

Misonix

3000MP

Velmi výkonné stolní přístroje na homogenizaci,

přípravu emulzí a suspenzí, rozrušování aglomerátů,

depolymerizace vysokomolekulárních řetězců,

odplynění roztoků, urychlení a zvýšení výtěžku

reakcí, příprava vzorků pro HPLC. V oblasti biologie

a medicíny se tyto přístroje používají k rozbití

buněčných struktur, k výraznému urychlení mnoha

laboratorních postupů, např. při výzkumu léčiv.

Výrobce Kat. číslo Produkt Výkon (W) Časovač (min) Rozměry š x h x v

(mm)

Cena (Kč)

0-121-0002 Model 150VT, (pulzy 0 - 90%) 0 – 150 1 – 15 min. 300 x 250 x 100 59000,-

Biologics

0-122-0002 Model 300VT, (pulzy 0 - 90%) 0 – 300 1 – 15 min. 300 x 250 x 100 75000,-

0-123-0002

Model 3000MP (včetně integrované ultrazvukové

komory), (pulzy 1 s - 99 hod.)

0 – 300 1 s – 99 hod. 300 x 250 x 100 80000,-

0-127-0002

Model 3000 (včetně integrované ultrazvukové

komory), (pulzy 0 - 90%)

0 – 300 1 – 15 min. 260 x 300 x 600 89990,-

Výrobce Kat. číslo Produkt Výkon (W) Rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Misonix

XL-2000-010 Small Volume Sonicator, 220V 100 330 x 190 x 180 64900,-

S-4000-010 Sonicator 4000 Package, 220V 600 510 x 280 x 140 120900,-

Mechanické homogenizátory Precellys®

Minilys

Minilys

Minilys

proteinů s vysokým výtěžkem a integritou,

až 24 vzorků najednou, standardní 2 ml

a 7 ml zkumavky s keramickými nebo

kovovými kuličkami.

Minilys Precellys 24 Precellys 24-Dual

Kapacita 3 x 0,5 ml/2 ml nebo 1 x 7 ml 24 x 2 ml 6 x 7 ml nebo 12 x 2 ml

Aplikace

1 – 5 000 mg tkáně

10 – 5 000 µl buněčné kultury

1 – 500 mg tkáně

10 – 1 500 µl buněčné kultury

Doba preparace 5 - 240 s (1 s / krok) 5 - 90 s (5 s / krok)

1 – 5 000 mg tkáně

10 – 5 000 µl buněčné kultury

Otáčky (rpm) 3000 – 5000 5000 – 6800 5000 – 6500

Počet cyklů 1 - 3

Rozměry (mm) 180 x 380 x 290 290 x 375 x 370

Hmotnost (kg) 7,8 29,8

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Bertin

Koncentrátory

03119.200.RD000 Precellys 24 199000,-

03119.200.RD010 Precellys 24-Dual 224900,-

06404.200.RD000 Minilys 95000,-

NB503

NB502

Modul 3180C

Společnost N-Biotek nabízí

širokou nabídku vakuových

koncentrátorů pro nejrůznější

množství a formáty zkumavek.

NB-503(CIR) Micro-Cenvac NB-502CIR DNA-Vac Module 3180C SpeedVac Complete

Teplota okolí + 5ºC – 80ºC okolí + 5ºC – 60ºC

+3°C – 60°C /

včetně mrazicího modulu – 85°C

Ohřev Infračervený Přesná kontrola PID včetně chlazení

Časovač až 99 hod. 59 min. 1min. – 100 hod.

Kapacita

42 x 0,5 ml, 24 x 1,5 ml, 16 x 10 ml,

12 x 15 ml, 8 x 30 ml

132 x 1,5 ml, 12 x 15 ml, 8 x 50 ml,

2 x 96 jamkové destičky

120 x 1,5 ml, 15 x 15 ml, 10 x 50 ml,

2 x 96 jamkové destičky

Pumpa membránová vakuová (PTFE) 2 –stupňová rotační

Otáčky (rpm) 1700, 2500 a 5000 až 2000 100 – 1800

Rozměry (mm) 230 x 320 x 210 670 x 690 x 480 37 x 60 x 42 / 35 x 60 x 63

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

N-Biotek

NB503CIR

NB-502CIR

Micro-Cenvac

DNA-Vac

95000,-

349000,-

Hanil Modul 3180C 3180C SpeedVac ☎

55


Lyofilizátory

56

LyoQuest

LyoAlfa 10/15

LyoBeta

Stolní laboratorní lyofilizátor „LyoQuest“

Výrobce Kat. číslo Produkt Pracovní

teplota (°C)

Telstar

Odpar 7 l / 24 h, velmi výkonná vakuová pumpa Varian 6 m 3 , dvoukompresorový systém,

plně automatizovaný provoz, mikroprocesorová digitální PID kontrola, velkoplošný

dotykový LCD displej, automatická odmrazovací funkce, možnost připojení k PC.

Velkoobjemový laboratorní lyofilizátor „LyoAlfa 10/15“

Odpar 15 l / 24 h, dvě výkonné pumpy Varian 8 m 3 , dvoukompresorový systém, plně

automatizovaný provoz, připojení USB2, velkoplošný dotykový LCD displej, velké

množství nástavců.

Velkoobjemový laboratorní lyofilizátor „LyoBeta“

Kapacita ledu

(kg)

Rozměry š x h x v

(mm)

Cena (Kč)

C61644 LyoQuest -55 -55 5 420 x 580 x 400 185000,-

C58201 LyoQuest -85 -85 5 420 x 580 x 400 ☎

C61653 LyoQuest Plus -55 -55 8 420 x 580 x 400 ☎

C61654 LyoQuest Plus -85 -85 8 420 x 580 x 400 ☎

C37583 LyoAlfa Plus 10 -55 -55 16,5 760 x 700 x 1010 ☎

C50224 LyoAlfa Plus 10 -85 -85 16,5 760 x 700 x 1010 ☎

C37585 LyoAlfa Plus 15 -55 -55 22 760 x 700 x 1010 ☎

C39204 LyoAlfa Plus 15 -85 -85 22 760 x 700 x 1010 ☎

C25947 LyoBeta 15 -85 30 1160 x 750 x 1820

C34113 LyoBeta 20 -85 30 1160 x 750 x 1820

C20478 LyoBeta 25 -85 40 1260 x 1100 x 1980 ☎

C11666 LyoBeta 35 -85 40 1260 x 1100 x 1980 ☎

IZOLÁTORY NUKLEOVÝCH KYSELIN

Magnetický izolátor nukleových kyselin

MagCore Compact

Jednoduchý, rychlý a ekonomický izolátor nukleových

kyselin, efektivní izolace ultračisté DNA a RNA založena

na paramagnetických partikulích, přednastavené programy

a kartuše s reagenciemi zaručují vysokou reproducibilitu,

doba izolace od 30 minut, certifikace pro použití v IVD, kity

pro izolaci DNA z krve, tělních tekutin, tkání, parafinových

řezů, tkáňových buněk, bakterií, virů, rostlinných tkání

a dalších.

Široká nabídka kitů pro izolaci nukleových kyselin z krve, tkání, buněčných suspenzí, rostlin. Možnost izolovat virové a bakteriální

nukleové kyseliny. Výchozí objemy jsou v rozsahu 200 – 2 400 µl.

Neon 150

MagCore HF16

Výrobce Kat. číslo Produkt Kapacita vzorků Rozměry (mm) Hmotnost (kg) Cena (Kč)

RBC Bioscience

Kity

Izolační stanice Xiril

MCA1601 MagCore HF16 1 - 16 550 x 660 x 680 70 480000,-

MCA0801 MagCoreCompact 1 - 8 350 x 660 x 680 50 300000,.

Výrobce Kat. číslo Produkt Kapacita vzorků Cena (Kč)

RBC Bioscience

MGB400-01/MGB400-02 101 MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit (Speedy Installation) 36/96 izolací 3600,- / 8580,-

MGB400-03/MGB400-04 102 MagCore® Genomic DNA Whole Blood Kit 36/96 izolací 3600,- / 8580,-

MGB1200 104 MagCore® Genomic DNA Large Volume Whole Blood Kit (1.2 ml) 96 izolací 15400,-

MPD1200 105 MagCore® Plasma DNA Extraction Kit (1.2 ml) 96 izolací 15400,-

MCC-01/MCC-02 110 MagCore® Cultured cells DNA Kit (1.2ml) 36/96 izolací 3600,- / 8580,-

MVN400-01/MVN400-02 201 MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Kit 36/96 izolací 4360,- / 10450,-

MBB-01/MBB-02 502 MagCore® Genomic DNA Bacterial Kit 36/96 izolací 3990,- / 9550,-

MGT-01/MGT-02 401 MagCore® Genomic DNA Tissue Kit 36/96 izolací 3600,- / 8580,-

MVN2400 210 MagCore® Viral Nucleic Acid Extraction Large Volume Kit (2.4ml) 96 izolací 30800,-

MVN1200 211 MagCore® Viral Nucleic Acid Large Volume Extraction Kit (1.2 ml) 96 izolací 15200,-

MVN400-03/MVN400-04 202 MagCore® Viral Nucleic Acid Kit (Low PCR Inhibition) 36/96 izolací 4360,- / 10450,-

MGP-01/MGP-02 301 MagCore® Genomic DNA Plant Kit 36/96 izolací 3960,- / 9550,-

MRN-01/MRN-02 601 MagCore® Total RNA Whole Blood Kit 36/96 izolací 5700,- / 14100,-

V spolupráci se společností Xiril nabízíme sestavení izolační stanice dle specifikací

zákazníka v závislosti na množství vzorků, typu izolací, výchozím objemu a dalších

požadavcích.

57


SPEKTROFOTOMETRY

A MULTIDETEKČNÍ SYSTÉMY (KYVETOVÉ,

MIKRODESTIČKOVÉ A MIKROOBJEMY)

Univerzální spektrofotometry

58

Rayleigh

Model Vis-723G UV/VIS-1800 UV/VIS-1601 UV/VIS-2601

Rozmezí vlnových délek (nm) 320 – 1100 190 – 1100 190 – 1100 190 – 1100

Šířka spektra (nm) 2 2 2 2

Přesnost (nm) 0,5 0,5 0,3 0,3

Reprodukovatelnost (nm) 0,2 0,2 0,15 0,15

Počet paprsků 1 1 1 2

Lampa wolframová deuteriová deuteriová pulsní xenonová

Detektor silikon fotodiodový silikon fotodiodový silikon fotodiodový silikon fotodiodový

Karusel manuální, 4 kyvety manuální, 4 kyvety motorizovaný, 8 kyvet motorizovaný, 8 kyvet

Propojení s PC USB2 USB2 USB2 USB2

Rozměry (mm) 530 x 410 x 210 530 x 410 x 210 630 x 410 x 210 630 x 410 x 210

Hmotnost (kg) 22 25 35 35

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Rayleigh

VIS-723G Visible single beam spektrofotometr 39990,-

UV/VIS-1800 Single beam spektrofotometr 85900,-

UV/VIS-1601 Split beam spektrofotometr 99000,-

UV/VIS-2601 Double beam spektrofotometr 129990,-

Optizen POP - UV/VIS nanospektrofotometr

Model ELx800 ELx808 Epoch Eon

Typ destičky 6 - 384 jamková 96 jamková

6 – 384 jamková;

také 3 Multi-Volume Plate

6 – 384 jamková a kyvety;

také 3 Multi-Volume Plate

Teplota ne ano ne ano

Třepání ne ano ne ano

Rozsah

Optizen POP

MaestroNano mikroobjemový UV/VIS fotometr

MaestroNano

Nanokyveta

Destičkové spektrofotometry

340 – 750 nm

(400 – 750 nm)

Inovativní spektrofotometr pro široké využití. Ovládání barevným dotykovým displejem,

karuselový měnič kyvet s 8 pozicemi nebo držák na mikroobjemovou kyvetu 10 µl, měření

kynetiky, spektra, absorbance, kvantifikace, při použití „nanolitrové“ kyvety možno měřit

v objemu 0,5 µl. Široké příslušenství – temperované držáky kyvet (peltierem regulované),

průtokové cely a další. Rozmezí vlnových délek 190 – 1100 nm, šířka spektra 1,8 nm,

přesnost 0,5 nm, reproducibilita 0,1 nm, rychlost skenování 4000 nm/min, světelný zdroj

wolfram-halogenová a deuteriová lampa, silikon-fotodiodový detektor.

Výrobce Kat. číslo Produkt Rozměry (mm) Hmotnost (kg) Cena (Kč)

Mecasys

MECA-I-G-07 OPTIZEN Pop 433 x 381 x 180 8 85000,-

MECA-I-A-07 OPTIZEN Pop Bio 433 x 381 x 180 8 95000,-

MECA-I-A-07-1 OPTIZEN Pop Nanobio 433 x 381 x 180 8 175000,-

340 – 900 nm

(380 – 900 nm)

200 – 999 nm 200 – 999 nm

Výběr vlnové délky filtr 5 (4) filtr 5 (4) monochromátor monochromátor

Dynamický rozsah 0 – 3 OD 0 – 4 OD 0 – 4 OD 0 – 4 OD

Rychlost čtení 96 jamkové

destičky

30 s 8 s 15 s 8 s

Rozměry (mm) 420 x 380 x 180 410 x 390 x 220 310 x 320 x 200 406 x 216 x 216

Hmotnost (kg) 8 14 7 11

MaestroNano

Objem vzorku 2 µl, světelný zdroj xenon flash

lampa, rozmezí vlnové délky 260, 280 a 230 nm,

fotodiodový detektor, indikace faktoru GR/R,

rychlost měření za méně než 1 vteřinu, koncentrace

2 - 2000 ng/µl, výstup dat přes USB port, bez

nutnosti kalibrace, včetně integrované tiskárny

Výrobce Kat. číslo Produkt Rozměry (mm) Hmotnost (kg) Cena (Kč)

MaestroGen MaestroNano Mikroobjemový UV/VIS spektrofotometr 210 x 150 x 100 1,4 129990,-

ELx 800

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Biotek

ELx 808

ELx800 ELx800 Absorbance microplate reader 93900,-

ELx808 ELx808 Absorbance Microplate Reader 129900,-

Epoch Epoch Microplate Spectrophotometer 190000,-

Eon Eon Microplate Spectrophotometer 285000,-

Epoch

Eon

59


Promývačky

60

Elx50

Univerzální promývací systém pro 96, 384 jamkové destičky a stripy (dle specifikace),

1 až 10 promývacích cyklů, objem při promývání 25 až 3000 µl, plynule regulovatelné

třepání, regulace doby odmývání a rychlosti vpravení roztoku, 3 cykly promytí 96

jamkové destičky za 105 s, dvoulitrová lahev na promývací roztok (volitelně až 3 různé

lahve), programovatelný až na 75 protokolů.

Výrobce Kat. číslo Produkt Rozměry (mm) Hmotnost (kg) Cena (Kč)

Biotek ELx50 Promývačka Elx50 400 x 350 x 160 18,9 89900,-

Multidetekční systémy

Synergy

Chameleon

Široce použitelný multidetekční reader pro náročné aplikace, snadno rozšiřitelný

modulární systém dle požadavků uživatele. Využitelné pro screening, vazebné

experimenty, kvantitativní a kinetické měření, genovou expresi, ELISA, stanovení

buněčné proliferace a cytotoxicity.

Vhodné pro 6 až 1536 jamkové destičky, teplotní regulace v rozsahu RT +4ºC až +50ºC,

lineární plynule regulovatelné třepání, dvě injekční pumpy pro dávkování (objem

5 – 1000 µl), absorbance 200 – 999 nm, šířka pruhu 2,4 nm, dynamický rozsah 0 – 4

OD, fluorescence 200 – 900 nm, citlivost 1 pM, dynamický rozsah 6 řádů, luminiscence

300 – 900 nm, citlivost 10 amol ATP, dynamický rozsah 6 řádů, rychlost čtení 11 s 96

jamková destička, 22 s 384 jamková destička, 42 s 1536 jamková destička, řízeno pomocí

PC s ovládacím a analyzačním softwarem Gene5 Reader Control and Data Analysis.

Výrobce Kat. číslo Produkt Rozměry (mm) Hmotnost (kg) Cena (Kč)

Synergy HT Synergy HT Multi-Mode Microplate Reader 430 x 440 x 370 27 ☎

Biotek

Synergy 2

Synergy H1

Synergy 2 Multi-Mode Microplate Reader

Synergy H1 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader

430 x 440 x 370

430 x 440 x 370

27

27Synergy H4 Synergy H4 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader 430 x 440 x 370 27 ☎

Multidetekční systém, který umožňuje měření nejenom absorbance, fluorescence,

luminiscence, time resolved fluorescence, polarizační fluorescence, ale i radioaktivně

značených vzorků, možnost automatizace, 6 – 384 jamkové destičky, integrované

injektory, kinetika s více značkami, super citlivá „single photon“ detekce.

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

425-106 Plate CHAMELEON V Multitechnology Platereader ☎

425-156 Plate CHAMELEON V Fluorometer-Luminometer-Photom. ☎

425-150 Plate CHAMELEON V Luminometer Direct ☎

Hidex

425-159 Plate CHAMELEON V Luminometer Filtered ☎

425-157 Plate CHAMELEON V Fluorometer-Lum. Filtered-Photom. ☎

425-158 Plate CHAMELEON V LSC - Lum. direct ☎

425-188 Plate CHAMELEON V LSC - Lum. direct - Photom. ☎

PŘÍSTROJE PRO PCR

GeneQ cyklér

LifeTouch

GeneQ

Výrobce Kat. číslo Produkt Max. rychlost

ohřevu (°C / s)

Bioer

LifePro cyklér s fixním gradientovým blokem

LifePro

LifeTouch cyklér s fixním blokem

Max. rychlost

chlazení (°C / s)

Vnější rozměry

š x h x v (mm)

Cena (Kč)

TC-24/H(B) blok GeneQ cyklér s blokem 24 x 0,2 ml ≥ 5 ≥ 4 210 x 300 x 200 33300,-

TC-18/H/(B) blok GeneQ cyklér s blokem 18 x 0,5 ml ≥ 4 ≥ 3 210 x 300 x 200 33300,-

Výrobce Kat. číslo Produkt Max. rychlost

ohřevu (°C / s)

Bioer TC-96/G/H/(b)A

LifePro cyklér s fixním blokem

96 x 0,2 ml gradient

Výrobce Kat. číslo Produkt Max. rychlost

ohřevu (°C / s)

Bioer TC-96/G/H/(b)B

LifeTouch cyklér s dotykovou obrazovkou a s fixním

blokem 96 x 0,2 ml gradient

Max. rychlost

chlazení (°C / s)

Vnější rozměry

š x h x v (mm)

Cena (Kč)

≥ 4 ≥ 4 250 x 340 x 270 79000,-

Max. rychlost

chlazení (°C / s)

Vnější rozměry

š x h x v (mm)

Cena (Kč)

≥ 4 ≥ 4 345 x 250 x 270 85000,-

61


MultiGene cyklér s fixním gradientovým blokem

62

MultiGene

Výrobce Kat. číslo

TC9600-G-

Produkt Max. rychlost

ohřevu (°C / s)

Labnet

230V

TC6000-G-

230V

Max. rychlost

chlazení (°C / s)

Vnější rozměry

š x h x v (mm)

Cena (Kč)

MultiGene cyklér s fixním blokem 96 x 0,2 ml gradient 3 2 240 x 420 x 250 99000,-

MultiGene cyklér s fixním blokem 60 x 0,5 ml gradient 3 2 240 x 420 x 250 97000,-

TC-XP cyklér s vyměnitelnými bloky

TC-XP

Výrobce Kat. číslo Produkt Max. rychlost

ohřevu (°C / s)

Bioer

Max. rychlost

chlazení (°C / s)

Vnější rozměry

š x h x v (mm)

Cena (Kč)

TC-XP TC-XP cyklér 340 x 470 x 260 88000,-

XP-A blok 96 jamková mikrodestička, strip 12 x 8, 96 x 0,2 ml ≥ 4 ≥ 3 20000,-

XP-B blok 60 x 0,5 ml ≥ 4 ≥ 3 20000,-

XP-C blok Duální 2x 30 x 0,5 ml ≥ 4 ≥ 3 20000,-

XP-D blok Duální 2x 48 x 0,2 ml ≥ 4 ≥ 3 22000,-

XP-E blok Duální 48 x 0,2 / 30 x 0,5 ml ≥ 4 ≥ 3 22000,-

XP-F blok 384 jamková mikrodestička ≥ 4 ≥ 3 27000,-

XP-G blok 96 jamková mikrodestička, strip 12 x 8, 96 x 0,2 ml ≥ 4 ≥ 3 25000,-

XP-H blok 4 x standardní sklíčko in-situ ≥ 4 ≥ 3 28000,-

GenePro cyklér s výměnitelnými bloky

GeneTouch

GenePro

Výrobce Kat. číslo Produkt Max. rychlost

ohřevu (°C / s)

Bioer

GeneTouch cyklér s výměnitelnými bloky

Max. rychlost

chlazení (°C / s)

Vnější rozměry

š x h x v (mm)

Cena (Kč)

TC-E GenePro cyklér ≥ 4 ≥ 4 250 x 368 x 285 95000,-

B96G

Gradientový blok, 96 x 0,2 ml, 96 jamková

mikrodestička, strip 12 x 8

≥ 4 ≥ 4 25000,-

B3048 Duální blok, 48 x 0,2 ml, 30 x 0,5 ml, strip 4 x 12 ≥ 4 ≥ 4 27000,-

B384G 384 jamková mikrodestička ≥ 4 ≥ 4 27000,-

B48D Duální blok, 48 x 0,2 ml, strip 6 x 8 ≥ 4 ≥ 4 20000,-

B41 4 x standardní sklíčko in-situ ≥ 4 ≥ 4 22000,-

Výrobce Kat. číslo Produkt Max. rychlost

ohřevu (°C / s)

Bioer

Max. rychlost

chlazení (°C / s)

Vnější rozměry

š x h x v (mm)

Cena (Kč)

TC-EA GeneTouch cyklér s dotykovým displejem ≥ 4 ≥ 4 368 x 250 x 285 99000,-

B96GA

Gradientový blok, 96 x 0,2 ml, 96 jamková

mikrodestička, strip 12 x 8

≥ 4 ≥ 4 25000,-

B3048UA Duální blok, 48 x 0,2 ml, 30 x 0,5 ml, strip 4 x 12 ≥ 4 ≥ 4 27000,-

B384GA 384 jamková mikrodestička ≥ 4 ≥ 4 27000,-

B48DA Duální blok, 48 x 0,2 ml, strip 6 x 8 ≥ 4 ≥ 4 20000,-

B41A 4 x standardní sklíčko in-situ ≥ 4 ≥ 4 22000,-

63


SYSTÉMY PRO SEKVENOVÁNÍ,

DETEKCI MUTACÍ A MICROARRAYS

4300 DNA Analysis System

Light Scanner

LC Green plus

64

4300 DNA analysis system

LC Green Plus LightScanner 96

Využívá technologie NIR značení pro nukleové kyseliny, nezávislá dvou kanálová

detekce, která používá dva diodové lasery a dva detektory, což znemožňuje chyby

způsobené spektrálními překryvy. Software je hardwarově nenáročný, neboť se ovládá

přes webové rozhraní, ale lze ho obdržet i v plně instalovatelné formě.

Aplikace: AFLP analýza

Sekvenování dlouhých úseků DNA (1000 až 1200 bp)

Analýza mikrosatelitů

Tilling® a Ecotilling®

Detekce mutací (SNP analýza)

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Licor 4300 4300 DNA Analysis System ☎

Post PCR Hi-Res Melting systém pro mutační analýzu, 96 nebo 384 jamkový formát,

mimořádná citlivost a intuitivní software umožňují automatické vyhledávání mutací,

založeno na interkalačním barvivu LC green.

Výrobce Kat. číslo Produkt Doba analýzy (min) Cena (Kč)

Idaho Technology

LSCN-ASY-0040

LSCN-ASY-0050

LightScanner 96

LightScanner 384

5 – 15

5 – 15Interkalační barvička speciálně určená pro Hi-Res Melting (HRM) analýzy, nejvyšší

citlivost při detekci heteroduplexů. Vynikající výsledky nejen na přístrojích Idaho

Technology.

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení Cena (Kč)

Idaho Technology

BCHM-ASY-0005 LC Green plus 1000 reakcí, 1 ml 2962,-

BCHM-ASY-0006 LC Green plus 10000 reakcí, 10 x 1 ml 23184,-

Master mix pro HRM

Master Mix pro HRM

Robustní master mix určený pro Hi-Res Melting (HRM) analýzy nejen na přístrojích

Idaho Technology.

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (reakcí) Cena (Kč)

Idaho Technology

Wave 4500

HRLS-ASY-0002 LightScanner Master Mix Kit 100 3091,-

HRLS-ASY-0003 LightScanner Master Mix Kit 500 9660,-

InnoScan 700, InnoScan 900

Mikroarray skenery s vysokým rozlišením a výkonem

InnoScan 700

Wave 4500

DHPLC systém pro detekci mutací, nová ultra rychlá a přesná pec 0,1 °C, velmi citlivá UV

a fluorescenční detekce, v základním modulu integrovaný akcelátor, plné ovládání přes

PC – USB rozhraní, nízká spotřeba pufrů, jednodušší údržba a servis.

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Transgenomic NAV-99-4500 Wave 4500 ☎

Výrobce Kat. číslo Produkt Velikost

pixelu (µm)

Innopsys

Fluorescenční konfokální skenery s vysokým rozlišením (až 1 µm). Simultální skenování

DNA i proteinových mikroarrayí standardního sklíčkového formátu ve dvou barevných

kanálech (detekční vlnové délky 532 a 635 nm) při rychlosti až 35 řádků za minutu, což

dělá z těchto skenerů nejrychlejší přístroje této kategorie na trhu.

Velmi uživatelsky příjemný ovládací software Mapix, který umožňuje nejenom

skenování mikroarraye v 16 bitovém formátu (TIFF), ale i získání dat z mikroarraye,

zpracování a jejich export v některém ze standardních textových formátů.

Program lze nainstalovat na 32 i 64 bitový OS (Windows, Linux), skener lze obdržet i ve verzi

s autoloaderem na 24 sklíček.

Oblast skenování 22 x 70 mm, uniformita < 5% CV, citlivost 0,1 fluor/ µm 2 .

Rychlost čtení (řádky / min) Velikost

š x v x h (mm)

Hmotnost (kg) Cena (Kč)

IS710 InnoScan 710 3 - 40 10 - 35 253 x 345 x 450 12 ☎

IS900 InnoScan 900 1 - 40 10 – 35 až 20 při rozlišení 2 µm 283 x 385 x 460 17 ☎

IS710IR

Innoscan 710

Infra-red

3 - 40 10 - 35 253 x 345 x 450 12 ☎

65


Hybex® - inkubační systém pro microarraye

66

Hybex

Systém pro zjednodušenou inkubaci až 16 arrayí, optimalizovaný pro snížení chybovosti

a zvýšení reproducibility výsledků, obsahuje inkubační jednotku, 2 humidifikované

komory a 4 stojánky pro skla.

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Scigene

1057362 Hybex – inkubační systém pro mikroarraye, 230V 99000,-

1057350 Vodní lázeň pro systém Hybex 11800,-*

105152 Digitální teploměr pro teplotní kalibraci systému Hybex 7200,-*

* Ceny platné pouze při zakoupení společně s 1057362.

HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ

ELEKTROFORÉZY, BLOTTING, SUŠENÍ GELŮ

Horizontální elektroforézy

Výrobce Kat. číslo Produkt Velikost gelu

(cm)

Scie-Plas

Labnet

Horizontální elektroforézy

Široké spektrum elektroforéz pro separaci DNA nebo RNA, UV transparentní

nalévací vanička, nalévání uvnitř aparatury nebo pomocí externí nalévací

jednotky.

Množství pufru

(ml)

Max. kapacita

vzorků

Rozměry

(mm)

Cena (Kč)

HU10 HU10 Mini-Plus Horizontal 10 x 11,5 450 80 165 x 230 x 65 7000,-

HU13 HU13 Midi Horizontal 12,8 x 13 900 112 200 x 320 x 70 7700,-

HU15 HU15 Strandard Horizontal 15 x 15 1 200 120 215 x 335 x 70 9500,-

HU20 HU20 Maxi-Strandard Horizontal 20 x 20 2 200 168 270 x 475 x 80 12000,-

HU25 HU20 Maxi-Plus Strandard Horizontal 25 x 30 3 000 624 330 x 560 x 90 15000,-

E1007-7 Enduro 7.7 7 x 7 225 32 90 x 210 x 90 5700,-

E1007-10 Enduro 7.10 7 x 10 225 64 90 x 210 x 90 5900,-

E1010-10 Enduro 10.10 10 x 10 300 100 125 x 220 x 90 6300,-

E1015-10 Enduro 15.10 15 x 10 500 140 175 x 265 x 90 7500,-

E1015-15 Enduro 15.15 15 x 15 500 210 175 x 265 x 90 9490,-

E1020-20 Enduro 20.20 20 x 20 1 200 450 230 x 395 x 90 10190,-

Vertikální elektroforézy

E2010-P

Systém Enduro PAGE

Rozměry gelů 10 x 10 cm, max. 4 gely, max. počet vzorků 20

/ gel, rozměry š x h x v: 190 x 130 x 150 mm, blotovací modul,

je vhodná i pro použití s precast gely typu Lonza, BioRad,

Invitrogen.

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Labnet

E2010-P Systém Enduro PAGE 9900,-

E2010-PB Elektroblotovací systém Enduro PAGE 12900,-

E2010-P2 2D systém Enduro PAGE 13900,-

E2010-BM Elektroblotovací modul 5990,-

67


68

SE300-10A-1.0

Elektroforéza MiniVE

Proteinová elektroforéza a blotování pomocí jedné aparatury, zabudovaný casting

modul, účinný systém chlazení - jasné a ostré proužky, je vhodná i pro použití s precast

gely.

Výrobce Kat. číslo Produkt Velikost gelů (cm) Max. počet vzorků Cena (Kč)

Hoefer SE300-10A-1.0 Elektroforéza MiniVE, complete 10 x 10,5 10 x 8 30 na 2 gelech 19700,-

SE400

SE260-10A-.75

Chlazená vertikální elektroforéza MIGHTY SMALL II

Malý kompaktní formát vhodný pro rychlou a přesnou analýzu proteinů a nukleových

kyselin, účinný systém chlazení umožňuje docílit jasných a ostrých proužků, malá

spotřeba pufru, je vhodná i pro použití s precast gely.

Výrobce Kat. číslo Produkt Operační teplota (°C) Velikost gelů (cm) Max. počet vzorků Cena (Kč)

Hoefer

SE250-10A-.75 SE260 Mighty Small II, complete 4 – 40 10 x 8 30 na 2 gelech 19100,-

SE260-10A-.75 SE260 Mighty Small II, complete 4 – 40 10 x 10,5 30 na 2 gelech 19700,-

Vertikální elektroforéza STURDIER

Proteinová elektroforéza, u které není nutná kontrola teploty. Zabudovaný systém

nalévání, pomocí rozdělovací přepážky mohou běžet 2 gely najednou.

Výrobce Kat. číslo Produkt Operační teplota (°C) Velikost gelů (cm) Max. počet vzorků Cena (Kč)

Hoefer

SE400

Vertikální elektroforéza SE400 Sturdier,

basic

4 – 40 18 x 16 56 na 2 gelech 19900,-

SE410

Vertikální elektroforéza SE410 Sturdier,

basic

4 – 40 18 x 24 56 na 2 gelech 23900,-

SE6015 2 Gel Caster 18 x 24 7900,-

SE675 4 Gel Caster 18 x 16 20700,-

SE615 10 Gel Caster 18 x 16 22100,-

SE600X-15-1.5 Chroma

Vertikální elektroforéza SE600X-15-1.5 Chroma

Zaoblené hrany umožňují snadnější manipulaci a nanášení vzorku, proužky jsou ostré,

jednoznačně rozdělené, denaturační i nativní proteinové gely, agarózové gely, objem

pufru: 2 l, el. parametry: 1000 V, 500 mA, 50 W.

Výrobce Kat. číslo Produkt Operační teplota (°C) Velikost gelů (cm) Max. počet vzorků Cena (Kč)

Hoefer SE600X-15-1,5 Elektroforéza SE600X-15-1.5 Chroma 1 – 45 18 x 16, 18 x 18 112 na 4 gelech 39200,-

2D elektroforézy

SE600

IEF100

SE900

Chlazená vertikální elektroforéza STANDARD DUAL

Pro 8, 16 a 24 cm dlouhé gely, rovné a ostré proužky, denaturační i nativní proteinové

gely, najednou mohou běžet 4 gely (maximum 112 vzorků) za stejných podmínek.

Výrobce Kat. číslo Produkt Operační teplota (°C) Velikost gelů (cm) Max. počet vzorků Cena (Kč)

Hoefer

SE600

Chlazená vertikální elektroforéza SE600,

basic

1 – 45 18 x 16 112 na 4 gelech 26700,-

SE660

Chlazená vertikální elektroforéza SE660,

basic

1 – 45 18 x 24 18 x 8 112 na 4 gelech 44700,-

SE6015 2 Gel Caster 18 x 24 7900,-

SE675 4 Gel Caster 18 x 16 20700,-

SE615 10 Gel Caster 18 x 16 22100,-

Izoelektrický Fokusátor IEF100

El. parametry 12000 V, 1 mA, monitorování běhu, grafický LCD displej.

Výrobce Kat. číslo Produkt Kapacita Délka stripů (cm) Cena (Kč)

Hoefer IEF100 Izoelektrický fokusátor 1 – 6 IEF stripů 7 - 24 160000,-

Elektroforéza SE900 PAGE

1 pufrová komora, kohout pro vypuštění pufru, umožňuje automatické nalévání gelů,

blotovací modul.

Výrobce Kat. číslo Produkt Kapacita Velikost gelů (cm) Cena (Kč)

Hoefer SE900 PAGE elektroforéza 1 – 6 gelů 20 x 25 99000,-

69


Blotování

70

ImmunoBlot

TE70X, TE70XP

TE22, TE42, TE62

Transfer Tank Blotter

Slouží k rychlému přenosu proteinů, DNA, RNA z malých gelů

na nylonové, nitrocelulózové nebo PVDF membrány, možnost

blotování až 4 gelů o velikosti 9 x10 cm až 15 x 21 cm za méně

než 1 hodinu, zabudovaný systém chlazení u nejvyšší verze

TE62.

Výrobce Kat. číslo Produkt Velikost gelů (cm) Cena (Kč)

Hoefer

TE22 Transfer Tank Blotter TE22 9 x 10 21900,-

TE42 Transfer Tank Blotter TE42 15 x 21 27900,-

TE62 Transfer Tank Blotter with cooling, TE62 15 x 21 29900,-

TE77X, TE77XP

Semi-Dry Transfer Blotter

Minimální spotřeba pufru, platinumtitanová

anoda a katoda z nerezové oceli.

Výrobce Kat. číslo Produkt Velikost gelů (cm) Cena (Kč)

Hoefer

TE70X TE 70X Semi-Dry Transfer Unit 14 x 16 21900,-

TE77X TE 77X Large Semi-Dry Transfer Unit 21 x 26 30900,-

TE70XP TE 70XP Semi-Dry Transfer Unit se zabudovaným zdrojem napětí 14 x 16 29900,-

TE77XP TE 77XP Large Semi-Dry Transfer Unit se zabudovaným zdrojem napětí 21 x 26 38900,-

Systémy ImmunoBlot PR625 a ImmunoBlot XL PR645

Western Blotting, interakce antigen protilátka, DNA hybridizace, screening většího

množství protilátek na jednom blotu bez použití stripů.

Výrobce Kat. číslo Produkt Počet drah µl / dráha Cena (Kč)

Hoefer

PR625 Systém ImmunoBlot 25 250 34700,-

PR645 Systém ImmunoBlot XL 45 125 35400,-

Sušení gelů

Příslušenství

SG500

SE100

Gel Dryer

Systém Slab Gel Dryer

Teplota sušení: +25 až +90°C, 0 – 5 h, 1 min kroky, 2 kontrolky: teplota a vakuum,

automatický vypínač vakua.

Výrobce Kat. číslo Produkt Velikost gelu (mm) Rozměry (mm) Cena (Kč)

Hoefer

GD-4534 Gel Dryer 450 x 340 570 x 400 x 110 35000,-

GD-5040 Gel Dryer Max 500 x 400 630 x 480 x 120 39000,-

68 80 18 Vakuová pumpa 241 x 345 x 326 69000,-

SG gradientové mixéry

Ideální řešení pro přípravu gradientu polyacrylamidu, cukrů nebo cesium chloridu,

vyrobeno z akrylového plastu, teflonové uzávěry, ploché dno, možno umístnit

na magnetickou míchačku.

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Hoefer

SG15 15 ml gradientový mixér 8900,-

SG30 30 ml gradientový mixér 9090,-

SG50 50 ml gradientový mixér 10900,-

SG500 500 ml gradientový mixér 12900,-

Systém pro promývání skel

Pro bezpečné promývání a sušení skel, pro skladování 40 ks 8 x 18 cm velkých skel,

model SE103 Long umožňuje skladování dvaceti 10,5 cm dlouhých skel. Součástí

produktu je kompletní promývací systém zahrnující 2 stojany s držákem a krytem

a polypropylenová promývací nádoba s krytem.

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Hoefer SE100 Systém pro promývání skel 9200,-

71


72

Napěťové zdroje

Široká nabídka napěťových zdrojů k vertikálním i

horizontálním elektroforézám.

Výrobce Kat. číslo Produkt Napětí (V) Výkon (W) Rozměry (cm) Cena (Kč)

Labnet

Hoefer

NAPĚŤOVÉ ZDROJE

Consort

E0203-230V Napěťový zdroj Enduro 250 V

E0303-230V Napěťový zdroj Enduro 300 V

PS300B Napěťový zdroj 300 V

PS200HC Napěťový zdroj 200 V

EV222 Napěťový zdroj EV

EV231 Napěťový zdroj EV

EV202 Napěťový zdroj EV

EV243 Napěťový zdroj EV

EV265 Napěťový zdroj EV

EV261 Napěťový zdroj EV

EV215 Napěťový zdroj EV

EV232 Napěťový zdroj EV

EV233 Napěťový zdroj EV

EV262 Napěťový zdroj EV

Proud (mA) Hmotnost (kg)

5 – 250

19 x 25 x 8

1 – 300

10 – 3000 2,5

2 – 300

19 x 25 x 8

90

4 – 500 2,2

10 – 300

34 x 13 x 28

90

4 – 500 2,4

5 – 200

34 x 13 x 28

1 – 200

10 – 2000 2,4

0 – 200

24 x 20 x 13

0 – 20

0 – 200 2

0 – 300

31 x 26 x 15

0 – 150

0 – 1000 6

0 – 300

31 x 26 x 15

0 – 300

0 – 2000 10

0 – 400

24 x 20 x 13

0 – 50

0 – 300 3

0 – 600

31 x 26 x 15

0 – 150

0 – 500 6

0 – 600

31 x 26 x 15

0 – 300

0 – 1000 10

0 – 1200

31 x 26 x 15

0 – 300

0 – 500 10

0 – 3 000

31 x 26 x 15

0 – 150

0 – 150 6

0 – 3000

31 x 26 x 15

0 – 300

0 – 300 10

0 – 6000

31 x 26 x 15

0 – 300

0 – 150 10

19990,-

10990,-

12900,-

31000,-

12900,-

19900,-

26900,-

15200,-

23900,-

27900,-

28900,-

29900,-

38900,-

45900,-

TRANSILUMINÁTORY, SYSTÉMY PRO

DOKUMENTACI A KVANTIFIKACI

Nabízíme širokou nabídku systémů pro vizualizaci, dokumentaci a kvantifikaci gelů a membrán od společností

DNR, Herolab a Elettrofor.

Transiluminátory

UVT-20 MW

Výrobce Kat. číslo Produkt Rozměry filtru (mm) Vlnová délka (nm) Cena (Kč)

29 60 000 UVT-20S 200 x 200 254 ☎

29 60 100 UVT-28S 220 x 280 254 ☎

29 65 000 UVT-20M 200 x 200 312 ☎

Herolab

29 65 100

29 70 000

UVT-28M

UVT-20L

200 x 280

200 x 200

312

36529 70 100 UVT-28L 200 x 280 365 ☎

29 75 100 UVT-20M/W 200 x 200 312 + bílé světlo ☎

29 75 300 UVT-20SML 200 x 400 254 + 312 + 365 ☎

UVT-20 L

Herolab

73


Dokumentační systémy

Photo Gel Microbis MiniBIS Pro MiniLumi LumiBIS Microchemi MF-ChemiBIS

74

PhotoGel MicroBIS MiniBIS Pro MiniLumi LumiBIS * MicroChemi MF-ChemiBIS *

Rozlišení (Mpx) 8 1,3 1,3 1,4 / 2,0 1,4 / 2,0 2,0 / 4,2 / 11 2,0 / 3,2

8 bit 16 bit

Chlazení (°C) -60 -70

Velikost gelu (mm) 320 x 240 80 x 120 190 x 240 250 x 210 250 x 200 100 x 140 250 x 190

Expozice 0,3 ms – 15 s 0,124 – 12 s 0,124 s – 1 min 10 ms – 1 min 10 ms – 1 min 0,5 s – 24 h 0,03 s – 24 h

Osvětlení

transiluminátor

dle volby

trans LED 450 nm

a bílé

trans UV a bílé

trans a boční

UV a bílé

trans a boční

UV a bílé*

boční bílé

trans a boční

UV a bílé*

Filtry 1 1 1 až 8 až 6 0 až 6

Dynamický rozsah 3,8 řádu 3,8 řádu 3,4 řádu 3,4 řádu 4,6 řádu 4,6 řádu

Kolorimetrie +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++

Fluorescence +++ +++ +++ +++ ++++ ++++

Chemiluminiscence + + ++++ ++++

* možnost dodání systému LED diod dle přání zákazníka

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Elettrofor 8490 PhotoGel od 39990,-

DNR

27-17-00 MicroBIS 79000,-

24-16-22 MiniBIS od 94000,-

24-16-PR MiniBIS Pro 129000,-

30-1-22 MiniLumi od 169000,-

715-0-00 LumiBIS od 229000,-

70-25-00 MicroChemi od 369000,-

760-1-20 MF-ChemiBIS od 590000,-

Near infrared dokumentační systém Odyssey

Odyssey CLx

Odyssey SA

Univerzální velmi přesný systém založený na detekci NIR značení, popř. Coomassie Briliant Blue. Tato metoda snižuje nejen časovou

náročnost experimentu, ale i přináší kvalitnější data. Multiplexní, přímá detekce (bez nutnosti substrátů atd.), velmi intuitivní ovládací

a vyhodnocovací software.

Aplikace: Kvantitativní analýza western blotů

Možnost detekce gelů barvených Coomassie

Buněčné analýzy v mikrotitračních destičkách

Snímání tkání

Proteinové arraye

In-vivo imaging

Možnost pozorování živých zvířat pomocí speciálního adaptéru, který reguluje okolní teplotu během snímání, anestezie přes sliznici

nosu, adaptér umožňuje snímání až 3 myší současně.

Model Odyssey CLx System Odyssey SA System Odyssey Fc System

Velikost skenovací plochy 25x25 cm 7x11 cm 10x12 cm

Rozlišení 21 – 337 µm 20 - 500 µm 125 µm

Excitační zdroj laser laser laser

Detekce fotodiodový detektor fotodiodový detektor CCD kamera

Chemiluminiscenční detekce ne ne ano

Dynamický rozsah

4 řády (manuálně)

>6 řádů (autoscan)

4 řády > 6 řádů

Kvantifikační software ano ano ano

Software bez omezení počtu licencí ano ano ano

Kvantitativní infračervený western blot ano ano ano

Vícebarevné experimenty ano ano ano

Chemiluminiscenční western blot ne ne ano

Coomassie barvené gely ano ano ano

Barvení nuklůeových kyselin ano ano ano

SYTO® 60 ano ano ano

Ethidium Bromide ne ne ano

SYBR® Family ne ne ano

In-Cell wetern analýza ano ano ne

On-Cell wetern analýza ano ano ne

ELISA ano ano ne

Proteinové arraye ano ano ne

EMSA ano ne ne

Zobrazování malých zvířat ano ne ne

Zobrazování tkání a orgánů ano ne ne

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

9201-00 Odyssey CLx System ☎

Licor

9260-11 Odyssey SA System ☎

2800-00 Odyssey Fc System ☎

Odyssey Fc

75


Počítačka bakteriálních kolonií

76

Omnicon zone reader

Automatický počítač kolonií „Omnicon zone reader“ od firmy Biologics Inc. je systém

pro zobrazení a automatické počítání kolonií na různých médiích, petriho miskách,

petri filmů, multi-wells destičkách i z mikroskopických obrazů, pro kolonie pod

100 µm, barevná kamera, kompaktní provedení s vestavěným PC, Windows, software

a monitorem 17“, snímání misky integrovanou kamerou, zcela automatická lokalizace

kolonií, automatické počítání kolonií v nastaveném rozpětí velikosti, analýza misky

během několika vteřin, automatická kompenzace opticky nekvalitních vzorků.

Vyloučení kontaminovaných oblastí a nečistot, přepočet koncentrace kolonií, výpočet

pro různá ředění.

Horní nebo spodní prosvětlení misky, možnost připojení externí kamery pro destičky

a velké misky.

Dokumentace vzorků, tisk výsledků, podpora GLP, export do MS Office (např. Excel),

možnost instalace software pro inhibiční zóny (ProtoZone), barevná dokumentace

obrazu misky, zoom obrazu, automatické nastavení kamery, ID misky, automatický

přepočet počtu kolonií na ml, automatické ukládání hodnot do databáze, možnost

manuálního režimu (počítání označení), USP/ CFR standardní křivky, USB připojení.

Výrobce Kat. číslo Produkt Rychlost Rozlišení Rozměry š x v x h (mm) Hmotnost (kg) Cena (Kč)

Biologics Omnicon

Omnicon zone

reader

Miska cca. 3,5

vteřiny

1,4 MPix 220 x 270 x 280 3,5 ☎

LABORATORNÍ LUPY A MIKROSKOPY

Velmi kvalitní laboratorní lupy a mikroskopy od firmy Bel Engineering pokrývají široké spektrum použití, od

základních studentských a žákovských mikroskopů až po velmi profesionální přístroje pro výzkumné účely.

Většinu mikroskopů s trinokulární hlavicí lze vybavit digitálním fotoaparátem nebo kamerou pro účely archivace

a zpracování na počítači. Jedinečnou variantou je možnost nástavby o LCD monitor pro lepší vizualizaci vzorků.

Ke všem mikroskopům je široké spektrum okulárů, objektivů, stativů a dalšího příslušenství.

Lupy

STMPRO

Výrobce Kat. číslo Produkt Zvětšení Cena (Kč)

Bel Engineering

Velmi oblíbené stereolupy s velmi kvalitní optikou, zvětšení 7x - 45x, možnost trinokuláru

s variantou LCD monitoru nebo CMOS kamery.

STMBASIC-3A1 Stereolupa základní s pracovní vzdáleností 88 mm Zoom 10x - 30x 7500,-

STMBASIC-3B1 Stereolupa základní s pracovní vzdáleností 88 mm Zoom 20x - 40x 7700,-

STMBASIC 3C Stereolupa základní s pracovní vzdáleností 57 mm Zoom 20x - 40x 6990,-

STMPRO-B Stereolupa Pro Zoom 7x - 45x 14500,-

STMPRO-T Stereolupa Pro (trinokulár) Zoom 7x - 45x 15800,-

STMPRO-VIDEO Stereolupa Pro s videohlavou Zoom 7x - 45x 33500,-

77


Laboratorní biologický mikroskop

78

Biovideo

Výrobce Kat. číslo Produkt Zvětšení Cena (Kč)

Bel Engineering

NIB-100

EUREKAM 3,0

Bio2B

BIO2B-AC Stereomikroskop Objektiv 4x, 10x, 40x, 100x 14990,-

BIO2T-AC Stereomikroskop trinokulární Objektiv 4x, 10x, 40x, 100x 16500,-

BIO2-VIDEO-AC Mikroskop s videohlavou Objektiv 4x ,10x, 40x, 100x 39000,-

Inverzní biologický mikroskop (fluorescence)

Výrobce Kat. číslo Produkt Zvětšení Cena (Kč)

Novel Optics

NIB-100 Invertovaný mikroskop Objektiv 4x, 10x, 20x, 40x 49000,-

NIB-100FI Fluorescenční invertovaný mikroskop včetně dvou filtrů Objektiv 4x, 10x, 20x, 40x 139000,-

Digitální kamery pro mikroskopy

Výrobce Kat. číslo Produkt Rozlišení (MPix) Cena (Kč)

Bel Engineering

Univerzální biologický mikroskop pro laboratorní

využití s kvalitní optikou, jednoduchým ovládáním

a širokou nabídkou dalšího příslušenství včetně

fotoadaptérů, kamer nebo LCD monitoru.

4 LWD planachromatické objektivy, binokulární inverzní mikroskop pro rutinní

biologické použití, iluminace halogenovou lampou 30 W, vertikální foto/video port.

DV-1300 EUREKAM 1,3 barevná 1,3 8900,-

DV-3000 EUREKAM 3,0 barevná 3 17990,-

DV-5 EUREKAM 5,0 barevná 5 24990,-

DV-9 EUREKAM 9,0 barevná 9 29990,-

DV-33C BLACKLIGHT 33C (chlazení -30°C) 3 39990,-

DV-14CBW BLACKLIGHT 14CBW (chlazení -30°C) 1,4 49990,-

DV-55C BLACKLIGHT 5000 (chlazení -30°C) 5 43500,-

Mikroskop pro pozorování živých buněk v širokém poli

DeltaVision

Zlatý standard pro live – cell imaging. Mikroskop byl vytvořený s kapacitou zobrazit

více prób a vzorků najednou než jakýkoliv jiný konkurenční systém. Unikátní systém

pro fluorescenční imaging s dekonvolucí, uniformní osvětlení (InsightSSI, X4 Laser

module) ve spojení s velmi kvalitní optikou dává uživateli netušené možnosti

zobrazení. Každý z laserů je veden samostatným optickým vláknem, intenzita laseru je

kontrolována změnou elektrického napětí. Pozice paprsku je uprostřed zorného pole

a velikost spotu je 0,3 µm, doba přepnutí mezi fotoaktivací laserem a následnou detekcí

epifluorescence kamerou je kratší než 25 ms.

· Opakovatelnost s přesností ±150 nm v osách X,Y, ±100 nm v ose Z

· Nejmenší možný posun ±10 nm v osách X,Y, ±5 nm v ose Z

· Maximální posun 25 mm osa X, 50 mm osa Y a 1 mm osa Z

· Automatická kontrola při 2D i 3D vícenásobné analýze

· Stolek je kalibrován pomocí laserového interferometru s přesností < 4 nm

· Jedná se o patentovanou technologii – U.S. Patent No. 5812310

· Multi-Point Visiting s integrovaným Cell Tracking

· CoolSnap HQ2 kamera nebo EMCCD kamera

· Vysokorychlostní usazení filtrů (10 pozic excitační, 6 pozic emisní)

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

PDV Personal Deltavision ☎

Applied Precision EDV Deltavision Elite ☎

OMX-DV Deltavision OMX ☎

79


POČÍTADLA BUNĚK

A PRŮTOKOVÉ CYTOMETRY

Počítadla buněk

80

NC3000

NC100 Luna – automatický

počítač buněk

Luna je automatický počítač buněk umožňující přesné stanovení viability

a absolutního počtu buněk.

Za pouhých 7 sekund dostanete přesný počet živých, resp. mrtvých buněk.

Stanovení je založeno na použití trypanové modři. Rozsah měření je možný

v rozsahu koncentrací 5x104 – 1x107 buněk na ml. Velikost detekovaných

buněk je 3 – 60 µm. Intuitivní software umožňuje počítání buněk ve shlucích,

uložení dat na USB disk a následnou re-analýzu. Samozřejmostí jsou i nízké

provozní náklady.

Výrobce Kat. číslo Produkt Hmotnost (kg) Cena (Kč)

Logos Biosystems

L10001 Automatický počítač buněk Luna 1 85900,-

L12001 Počítací komůrky, 50 komůrek (100 měření) 1 balení 1100,-

L12002 Počítací komůrky, 500 komůrek (1000 měření) 10 balení 10000,-

L12003 Počítací komůrky, 100 komůrek (2000 měření) 20 balení 19000,-

L12004 Počítací komůrky, 2500 komůrek (5000 měření) 50 balení 45000,-

T13001 Trypanová modř 0,4% pro použití Luna 2 x 1 ml 360,-

L14004 Luna IQ/OQ protokol 1 10000,-

Kompaktní zařízení pro počítání buněk a určování viability, pracuje na principu

fluorescenčního mikroskopu detekujícího buněčná jádra vizualizovaná

propidium iodidem.

Systém nepoužívá obrazovou analýzu, certifikace 21CFR part 11, jednoduchá,

rychlá manipulace, 60 µl vzorku, detekční limit 5 x 10 3 – 2 x 10 6 buněk / ml,

NucleoView software pro dokumentaci a prezentaci výsledků (volitelný).

Výrobce Kat. číslo Produkt Doba měření (s) Rozměry (mm) Hmotnost (kg) Cena (Kč)

Chemometec NC-100 Nucleocounter 100 30 320 x 260 x 220 3 329000,-

Automatický celospektrový fluorescenční systém pro pokročilou buněčnou analýzu,

vynikající přesnost a reproducibilita, uživatelsky příjemná obsluha s rychlou detekcí,

řada optimalizovaných protokolů – apoptóza, buněčný cyklus, efektivita transfekce,

viabilita, počítání buněk a další.

Analýza probíhá v kazetách nebo 2, 4 či 8 komůrkových sklíčkách, minimální

spotřeba vzorku (0,2 až 20 µl), excitace 7 LED diod, emise 8 vyměnitelných filtrů zajišťuje

použití v plném spektru, otevřený software pro tvorbu vlastních protokolů s využitím

všech kombinací extičních zdrojů a filtrů, vhodné pro buňky živočišné, hmyzí, rybí

a kvasinky.

Výrobce Kat. číslo Produkt Doba měření (s) Rozměry (mm) Hmotnost (kg) Cena (Kč)

Chemometec NC-3000 Nucleocounter 3000 15 – 60 290 x 290 x 310 14 ☎

Průtokové cytometry

Cytometry Guava užívají jedinečnou technologii kapiláry bez použití nosné tekutiny. Systémy jsou snadno ovladatelné, umožňují

absolutní počítání bez kalibračních kuliček. Minimální množství vzorku (méně než 20 μl), možnost měření jednotlivých vzorků i 96

jamkových destiček.

5HT

6HT

easyCyte 5/5HT easyCyte 6/6HT easyCyte 6/2L-6HT/2L easyCyte 8/8HT

Laser Blue Blue Blue / Red Blue / Red

Forward scatter X X X X

Side scatter X X X X

Green: 525/30 nm X X X X

Yellow: 583/26 nm X X X X

Red1: 690/50 nm X X X X

NIR1: 785/70 nm X X

Red2: 661/19 nm X X

NIR2: 785/70 nm X

96 jamková destička a zkumavky ne / ano ne / ano ne / ano ne / ano

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

0500-5005 EasyCyte 5 ☎

0500-5006 EasyCyte 6 ☎

0500-5007 EasyCyte 6/2L ☎

Guava

0500-5008

0500-4005

EasyCyte 8

EasyCyte 5HT0500-4005 EasyCyte 6HT ☎

0500-4005 EasyCyte 6HT/2L ☎

0500-4005 EasyCyte 8HT ☎

6HT/2L

8HT

81


SYSTÉMY A REAGENCIE

PRO CYTOGENETICKOU ANALÝZU

MultiPrep CellSprint

82

MultiPrep CellSprint

MultiPrep Genie 205

ProCell

MultiPrep Genie 205

· Automat pro sklízení suspenzních buněk

· Plně automatizovaná centrifugace, odsávání a dávkování

· Automatické míchání fixativu zajišťuje jeho čerstvost

· Proces sklízení buněk je maximálně standardní

· Integrovaná HEPA filtrace

· Jednoduché intuitivní ovládání a programování

· Cytogenetický In Situ Harvester

· Unikátní mnohopatrové uspořádání

· Vysoká standardizace prováděných protokolů

· Ergonomický kompaktní design vhodný do každé laboratoře

· Automatické míchání fixativu zajišťuje jeho čerstvost

· Integrovaná extrakce plynů – není třeba napojení na ventilaci

· Snadné programování a ovládání

· Produkty pro kultivaci a přípravu cytogenetických vzorků

· Produkty zvyšují mitotický index, zlepšují délku, morfologii a rozdělení chromozomů

· Každý produkt trochu vylepší jednotlivý krok a společně přispějí k dokonalému výsledku

Chromosome

Resolution Additive

GGS – JL003 Chromosome Resolution Additive (CRA)

Výrazně zvyšuje rozlišení pruhů na chromozomech

Antagonista colchicinu – redukuje zkracování chromozomů

Velmi snadné použití

Bezpečnější než ethidium bromid

GGS – JL009 Erythrocyte Lysis Solution (ELS)

Určený k lýze erytrocytů v plodové vodě a kostní dřeni

Jemně lyzuje erytrocyty bez inhibice a toxicity ke kultivujícím buňkám

GGS – JL008 Metaphase Arresting Solution (MAS)

Alternativa ke colchicine / colcemidu

Velmi jemný a zároveň účinný

GGS – JL002 Bone Marrow Growth Supplement (BMGS)

Výrazně zvyšuje růst buněk v kostní dřeni

Nedochází k maskování celkového růstu růstem abnormálních klonů

Velmi efektivní i na lymfomy, POC a solidní tumory

GGS – JL004 Cytoclear

Velmi efektivní pro kontrastnější signál při FISH

Odstraňuje „problematickou“ cytoplasmu

Aplikuje se až po fixaci – možno použít i na archivované vzorky

Cytoclear

GGS - JL005 Optimal Hypotonic Solution, GGS – JL006 Buffered Hypotonic Solution

Dva hypotonické roztoky pro každou alikaci

Vhodné na obtížné vzorky – solidní tumory a kostní dřeň

GGS – JL001 Anti – Clotting Reagent (ACR)

Výrazně snižuje množství opakování z důvodu sražení vzorků

Jednoduše se přidá do sraženého vzorku a po krátkém protokolu se nasazuje kultivace

Až 90% sražených vzorků je úspěšně kultivováno

GGS – JL002/Lymphocyte Growth Supplement (LGS)

Zvyšuje mitotický index

Zlepšuje morfologii chromozomů

Redukuje dobu kultivace u periferní krve

GGS – JL007 Prehypotonic Solution

Prevence sražení buněk před hypotonizací

Následná hypotonizace je efektivnější

Hypotonic Solutions

83


Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Genial Genetic

84

GGS - JL002

GGS - JL002/L

GGS - JL004

GGS - JL001

GGS - JL003/a

GGS - JL003/b

GGS - JL005/a

GGS - JL005/b

GGS - JL006/a

GGS - JL006/b

GGS - JL007

GGS - JL008

GGS - JL009

Bone Marrow Growth Supplement 20ml.,

20-40 tests, Genial Genetic.

Lymphocyte Growth Supplement

10ml., 100-200 tests, Genial Genetic

Cytoclear

1ml., 25-50 cultures, Genial Genetic

Anticlotting Reagent

powder for 100 ml sol., 10-20 tests, Genial Genetic

Chromosome Resolution Additive

1ml., up to 1000 cultures, Genial Genetic

Chromosome Resolution Additive

5 ml., up to 5000 cultures, Genial Genetic

Optimal Hypotonic solution

powder for 250 ml sol., 50 tests, Genial Genetic.

Optimal Hypotonic solution

powder for 1000 ml sol., 200 tests, Genial Genetic

Buffered Hypotonic solution

powder for 250 ml sol., 50 tests, Genial Genetic

Buffered Hypotonic solution

powder for 1000 ml sol., 200 tests, Genial Genetic

Prehypotonic Solution

10ml., 1000 tests, Genial Genetic

Metaphase Arresting Solution

powder for 100 ml sol., 1000 tests, Genial Genetic

Erythrocyte Lysis Solution

vial liquid., 300-500 tests, Genial Genetic

4892,-

2679,-

5591,-

4892,-

2184,-

9464,-

1165,-

3203,-

1165,-

3203,-

3203,-

8736,-

8736,-

SYSTÉMY PRO IN-VIVO IMAGING

Systém dedikovaný pro in vivo experimenty

Beta Imager

Pearl

Beta Imager a Micro Imager

Použití technologie značení NIR umožňuje snížit čas expozice a tím snížit i dobu, po

kterou jsou zvířata ve stresových podmínkách a zvýšit produktivitu. Dobu expozice

snižuje i simultání detekce dvěma kanály. Patentovaný design filtrů navíc výrazně

redukuje šum a tím zvyšuje kvalitu získaných dat. NIR laser proniká hlouběji do tkání

lépe, než bílé světlo, což zvyšuje schopnost detekovat hlouběji ve tkáni časnější (menší)

stádia tumorů. Dynamický rozsah až šest řádů.

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Licor 9400-00 Pearl Impulse ☎

Společnost Biospacelab nabízí dedikované systémy pro autoradiografii, scintigrafii a pro pozorování

bioluminiscenčních / fluorescenčních signálů.

Micro Imager

Velmi rychlé snímání obrazu s vysokou citlivostí na Tritium,

kvantitativní autoradiografický systém s širokým použitím při

vysokém rozlišení.

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Biospacelab

B2 0106

M2 0140

Beta Imager with zoom

Micro Imager85


Gamma Imager

Photon Imager

86

Gamma Imager

Photon Imager

Kompaktní a modulární systém pro planární scintigrafii, SPECT a SPECT/CT.

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

GG 0200 Gamma Imager Planar System ☎

Biospacelab

GG 0300

GG 0400

Gamma Imager SPECT

Gamma Imager SPECT DUALGG 0500 μ CT module as an add-on a SPECT or SPECT DUAL

Snímání bioluminiscenčního / fluorescenčního signálu v reálném čase a již od samého

počátku pozorovaného procesu. Tento systém využívá patentovanou technologii

zintenzivněného CCD čipu, který dovoluje detekci jednoho pixelu. Dynamický rozsah je

až 5 řádů, 6 emisních filtrů, excitační zdroj v rozmezí 400 – 800 nm.

Široké využití i díky přídavným modulům:

· Macrolens a Macro2Micro moduly umožňují pozorování makroskopického

k mikroskopickému,

· 4View modul umožňuje pozorování pod různými úhly bez nutnosti manipulace

s pozorovaným objektem.

· In Actio modul umožňuje pozorování pohyblivých objektů bez použití anestezie,

· Tunnel modul umožňuje pozorování větších zvířat jako jsou králíci a opice.

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

PI 0100 Photon Imager for Real Time In-Vivo Imaging ☎

PI 0100 102 Fluorescence Module for Photon Imager ☎

PI 0100 104 In ACTIO Modul for Photon Imager ☎

Biospacelab

4VM

MLM

Four View Module for Photon Imager

MacroLens Module for Photon ImagerMa2MiM Macro to Micro Module ☎

TPI Tunnel ☎

XM X-Ray Module ☎

ZAŘÍZENÍ

A VYBAVENÍ

CHOVŮ

LABORATORNÍCH

ZVÍŘAT


VYBAVENÍ PRO CHOV A MANIPULACI

S LABORATORNÍMI ZVÍŘATY

Již více než 40 let je Allentown jednou z nejvýznamnějších firem ve vybavování zvěřinců klecemi pro laboratorní

zvířata – pro myši, potkany, morčata, fretky, drůbež, psy, kočky a primáty. Společnost nabízí jak klasické klece

a stojany, tak IVC systémy (Individually Ventilated Caging Systems), které jsou šetrné nejen k okolí, ale především

k zvířatům.

IVC systémy

Systémy jsou konstruovány tak, aby rychlost proudění byla co možná nejnižší a zároveň sušila podestýlku. Ventilátory s HEPA filtry

na vstupu i výstupu umožňují přesnou kontrolu a regulaci proudění, homogenní proudění (negativní i pozitivní) jak v rámci klece, tak

celého stojanu. Unikátní konstrukce je uživatelsky příjemná jak pro čištění (dekontaminaci), tak rutinní přestýlání. Úspěšnost tohoto

konceptu dokazuje instalace více než 15000 instalovaných stojanů, což nám dovoluje nabídnout Vám spolupráci již ve fázi plánování

Vašeho nového nebo optimalizaci stávajícího zvěřince.

Systémy pro práci se zvířaty a přestýlací boxy

88

ATS a DS

Standardní součástí nabídky jsou systémy pro práci se zvířaty ATS (Animal

Transfer Station) popř. přestýlací boxy DS (Bedding Disposal Station),

které chrání obsluhu před alergeny při práci s podestýlkou.

IVC stojany

LABORATORNÍ MYČKY

Jeden z největších světových výrobců laboratorních myček, italská firma Steelco, Vám může nabídnout

jakékoliv řešení pro Vaši laboratoř.

LAB 500 D

Myčka zvířecích klecí a napájecích lahví

AC 680

AC 1400

Ceny dalšího příslušenství na vyžádání.

HRQX-480

Laboratorní čistící a dezinfekční automaty jsou

vyráběny v široké škále, plně programovatelné

modely, pracovní objemy od 150 l až po 500 l,10

standardních a 5 uživatelských programů, změkčovač

vody, výměník tepla, horkovzdušné sušení, 2 dávkovací

čerpadla na tekuté mycí prostředky, 2 doplňková

čerpadla, velkoplošný LCD displej, napájení 220/380 V.

Výrobce Kat. číslo Produkt Popis Cena (Kč)

Steelco

Haier

WSH202-0008 Laboratorní myčka 500 D LAB

WSH233-0005 Laboratorní myčka 500 DRSD

WSH199-0005 Laboratorní myčka 600/1

WSH199-0002 Laboratorní myčka 610/1

HRQX-280 Laboratorní myčka 280

HRQX-380 Laboratorní myčka 380

HRQX-480 Laboratorní myčka 480

Pracovní objem 150 l, počet dávkovacích čerpadel 2+1, elektrický

ohřev, příkon 5600 W

Pracovní objem 171 l, počet dávkovacích čerpadel 2+2, nucená

cirkulace, příkon 5600 W

Pracovní objem 185 l, počet dávkovacích čerpadel 2+2, nucená

cirkulace, příkon 8000 W

Pracovní objem 220 l, počet dávkovacích čerpadel 2+2, nucená

cirkulace, příkon 8000 W

Pracovní objem 280 l, počet dávkovacích čerpadel 2+2, nucená

cirkulace, příkon 8000 W

Pracovní objem 380 l, počet dávkovacích čerpadel 2+2, nucená

cirkulace, příkon 8000 W

Pracovní objem 480 l, počet dávkovacích čerpadel 2+2, nucená

cirkulace, příkon 8000 W

Čistící a dezinfekční automat na klece, plně programovatelný model, max. 25 klecí,

pracovní objem 1150 l, systém filtrování vody, změkčovač vody, výměník tepla,

horkovzdušné sušení, dezinfekce při 85°C, RS232 pro připojení PC, napájení 380 V.

Výrobce Kat. číslo Produkt Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Steelco ELS15 Myčka zvířecích klecí a napájecích lahví AC680 1970 x 1000 x 1950 ☎

Celonerezová komora, možnost kompletního čištění, systém na filtrování vody,

dezinfekce při 85°C, RS232 port pro monitoring a validace, kontrola tlaku a teploty.

Výrobce Kat. číslo Produkt Vnější rozměry š x h x v (mm) Cena (Kč)

Steelco ENLS14 Myčka zvířecích klecí a napájecích lahví AC1400 1970 x 1000 x 1950 ☎
89


DEKONTAMINACE A STERILIZACE

POMOCÍ ClO 2

90

Minidox-M

Tento přístroj je určen k dekontaminaci prostorů za použítí plynné fáze oxidu chloričitého. Použití tohoto celosvětově unikátního

systému má mnoho výhod. Hlavní je ta, že vznikající dekontaminační plyn je netoxický a vlastní dekontaminace proběhne ve velmi

krátké době s maximální možnou účinností.

Umožňuje kompletní dekontaminaci uzavřených prostor do velikosti cca 3000 m 3 , včetně přístrojů (materiálová propust, mikrobiologické

bezpečnostní boxy, izolátory atd.). Nevyžaduje přesnou kontrolu teploty rosného bodu. Použití par oxidu chloričitého ClO 2 . Sterilizace

probíhá při pokojové teplotě okolí. Zpětná vazba měření koncentrace plynu do řídícího systému. Plně automatizovaný systém. Tento

přístroj je plně mobilní. Vše plně řízeno mikroprocesorem za použití velkoplošné dotykové LCD obrazovky. Výstupní záznam dat

procesu. Rozhraní RS232. Přesné sledování koncentrace v daném prostoru. Provedení nerezová ocel AISI 304. Napájení 230 V / 50 Hz.

Mikroprocesorový kontrolní systém umožňující monitorovat všechny pracovní režimy. Směsi plynů (2% Cl 2 a 98% N 2 ) je třeba objednat

uživatelem přímo u firmy LINDE Technoplyn a.s.

Výrobce Kat. číslo Produkt Rozměry š x h v (cm) Cena (Kč)

Minidox-B Dekontaminační přístroj Minidox-B 76 x 61 x 142 ☎

Minidox-L Dekontaminační přístroj Minidox-L 58 x 61 x 122 ☎

Minidox-M Dekontaminační přístroj Minidox-M 76 x 61 x 142 ☎

ClorDiSys

Cloridox-GMP Dekontaminační přístroj Chloridox-GMP 114 x 71 x 163 ☎

Megadox Dekontaminační přístroj Megadox 155 x 30 x 188 ☎

Steridox-VP Sterilizační přístroj Steridox-VP ☎

Steridox-Steamer Sterilizační přístroj Steridox-Steamer ☎

Cloridox-GMP

Steridox-VP

PRODUKTY PRO FYZIOLOGII,

FARMAKOLOGII A TOXIKOLOGII

Chirurgické nástroje

Sterilizátor chirurgických nástrojů

Chirurgické nástroje

Sterilizátor

chirurgických nástrojů

Omezovač pohybu pro hlodavce

Omezovač pohybu

pro hlodavce

Široká škála chirurgických nástrojů: skalpely, nože, nůžky, pinzety, držáky jehel, jehly, šití.

Vyžádejte si kompletní přehled a ceník.

Kompaktní jednotka pro rychlou a snadnou sterilizaci nástrojů, obsahuje drobné

skleněné kuličky vyhřáté na teplotu 233°C, dostatečná doba pro sterilizaci nástroje je

15 s, možno doobjednat náhradní náplň skleněných kuliček.

Výrobce Kat. číslo Produkt Rozměry (mm) Hmotnost (kg) Cena (Kč)

Harvard Apparatus 72-0127 Sterilizátor chirurgických nástrojů 172 x 133 x 133 2 15300,-

Jednoduchý, efektivní a ekonomický systém pro nakládání s hlodavci, možnost injekční

aplikace přímo přes plastovou fólii. Kónus z plastové folie se dvěma otvory: větší pro

vkládání hlodavce, menší pro dýchání během manipulace.

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč)

Harvard Apparatus 52-9586 Omezovač pohybu pro hlodavce 100 1950,-

91


Homeotermická podložka

PlugSys

92

Mikro-inkubátor

Homeotermická

podložka

Otevřený perfuzní mikroinkubátor

PlugSys

Systémy pro perfuzi izolovaných orgánů a tkání

Perfúzní systém

Podložka pro udržování stálé tělesné teploty zvířat, plynulá regulace teplot v rozmezí

0°C – 99°C, sonda kontrolující tělesnou teplotu zvířete poskytující zpětnou vazbu

systému, možnost i podložek velikosti vhodné pro kočky a pro psy.

Výrobce Kat. číslo Produkt Velikost podložky (mm) Cena (Kč)

Harvard Apparatus 50-7221F Homeotermická podložka 150 x 200 (vhodné pro hlodavce) 65100,-

Versatilní systém měřících a regulačních modulů, možnost sestavení systému

s konkrétními moduly, výběr z 53 možností: transducery, zesilovače, přenašeče

frekvenčního signálu, ECG, RWT, EMG a další.

Kompletní systémy pro perfuzi orgánů (srdce, plíce, ledviny, játra, střevo, žaludek,

ledviny a další) a tkání (svaly, cévy, nervy a další).

Otevřený mikroinkubátor pro perfuzi buněk a tkání, plně kompatibilní se všemi

mikroskopy, precizní regulace teploty, pH a obsahu kyslíku. Peltierem regulovaná

teplota v rozmezí 5°C pod RT až 50°C, možnost volitelného příslušenství.

Výrobce Kat. číslo Produkt Perfuze (ml / min) Cena (Kč)

Harvard Apparatus 65-0043 Otevřený perfuzní mikroinkubátor 3 67170,-

Systém pro ohřev roztoků Six-line

Vibralite 5600

Six-line

Vibralite 5600

2-kanálový oxymetr

Oxymetr

Mikrokatodová kyslíková elektroda 1302

Elektroda 1302

Systém pro ohřev roztoků až v šesti hadičkách současně, šest vstupů, jeden výstup,

regulace teploty do 50°C, velmi malý mrtvý objem – 94 μl.

Výrobce Kat. číslo Produkt Průtok (ml / min) Rozměry (mm) Cena (Kč)

Harvard Apparatus 64-0104 Systém pro ohřev roztoků Six-line Až 5 16,5 x 165 20590,-

Podložka absorbující okolní vibrace, vhodná pro mikroskopii a elektrofyziologii,

ekonomická varianta k tzv. optickým stolům.

Výrobce Kat. číslo Produkt Plocha (mm) Tloušťka (mm) Cena (Kč)

Harvard Apparatus 72-4742 Vibralite 5600 450 x 600 25 33150,-

Kompaktní oxymetr s vnitřní pamětí pro ukládáni dat, možnost použití až dvou elektrod

současně, zobrazuje PO 2 (mm Hg, torr, KPa) nebo koncentraci (μmol / l, μg / l, mg / l,

μl / ml, ml / l, ppm, % saturace). Dodáván s intuitivním softwarem pro použití na PC

umožňujícím sběr a analýzu dat. Využití pro uzavřenou respirometrii nebo průtokovou

respirometrii.

Výrobce Kat. číslo Produkt Rozměry (mm) Cena (Kč)

Harvard Apparatus 69-3001 2-kanálový Oxymetr 185 x 135 x 105 96280,-

Výrobce Kat. číslo Produkt

Polarografická elektroda Clarkova typu, 22 mikronová platinová katoda a silver / silver

chloridová anoda.

· S nízko permeabilní polypropylenovou membránou - použití pro nemíchané roztoky

· S vysoce permeabilní FEP membránou - použití pro metody s intenzívním mícháním

(nutno doobjednat)

Čas odezvy pro 90% výměnu - 18 s (polypropylenová membrána), 6 s (FEP membrána),

bez teplotní kompenzace.

Cena (Kč)

Harvard Apparatus 69-3006 Mikrokatodová kyslíková elektroda 1302 20100,-

93


Respirační a anestetizační zařízení pro laboratorní zvířata

Harvard Apparatus dodává zařízení pro respiraci a k anestezii laboratorních zvířat oxidem dusným nebo

isofluranem. Anestetizační zařízení se skládá z indukční komory, odpařovače anestetika, inhalační masky pro různě

velká zvířata, filtry, regulátory a průtokoměry anestetika a kyslíku. Doplňuje je bezpečnostní absorpční systém

Fluovac, doporučený výrobcem pro ochranu a bezpečnost pracovníků laboratoře.

94

Harvard Apparatus

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Harvard Apparatus

Harvard Apparatus

34-1352 Malý anestetický systém pro 1-2 plyny 7620,-

34-1420 Průtokoměr 0.2-2.0 lpm O2 8250,-

34-0781 Průtokoměr vzdušný, 0 - 10 L/min 8250,-

34-1067 Koncovka 23 mm 540,-

72-3044 Koncovka F - vstup 1320,-

34-1041 Odpařovač (isofluran) 23 mm 54090,-

34-0401 Adaptér pro isofluranový odpařovač 2940,-

34-0462 Indukční komora malá 12210,-

34-0460 Indukční komora velká 13260,-

34-0393 Průtokový usměrňovač 3060,-

59-8254 Inhalační maska pro myši 900,-

59-8255 Inhalační maska pro potkany 900,-

34-0387 Fluovac - bezpečnostní absorpční systém s přídavnou dvojitou maskou pro potkany 35820,-

10-1531 Přídavná dvojitá maska pro myši 7650,-

34-0459 Manipulační válec pro Fluovac 3060,-

Harvard Apparatus

Respirační komůrka RC 300

RC 300

Průtoková komůrka FC 100

FC 100

Smart Junior

Měřič úchopové síly

Skleněná komůrka pro měření malých objemů mikrobiálních, buněčných či

mitochondriálních suspenzí a enzymatických reakcí, pro použití s mikrokatodovou

kyslíkovou elektrodou 1302. Objem měřeného vzorku 0,3 - 1 ml, 1 mm slot pro

vpravování dalších roztoků během měření. Měřící komůrka umístěna ve vodou

temperovaném obalu, dodáváno společně s PTFE magnetickým míchadlem pro rychlé

reakce.

Model RC 350 pro měření vzorků o objemech 1 až 3 ml.

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Harvard Apparatus 69-3018 Respirační komůrka RC 300 17700,-

Akrylátová průtoková komůrka pro uchycení elektrody, pro použití s mikrokatodovou

kyslíkovou elektrodou 1302, vertikální nebo horizontální použití, dobrá viditelnost

protékajícího roztoku, možnost temperování celé komůrky ve vodní lázni.

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Harvard Apparatus 69-3023 Průtoková komůrka FC 100 9600,-

Měřič úchopové síly

Smart Junior

Jednoduchý intuitivně ovládatelný

videotracking systém, experimentální

modul je snímán CCD kamerou o vysokém

rozlišení, software plně uspokojí i

náročné uživatele, práci může usnadnit

řada předpřipravených protokolů, nutno

doobjednat konkrétní experimentální

moduly (tzv. bludiště).

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Harvard Apparatus 76-0029 Smart Junior 56200

Systém pro měření neuromuskulárních funkcí u

hlodavců, kompaktní snadno použitelný přístroj

s velkým displejem, vhodný pro myši a krysy.

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Harvard Apparatus 76-0100 Měřič úchopové síly 113300,-

95


Oxylet system

96

Oxylet system

Modulární systém pro stanovení dýchacího

metabolismu, příjmu a výdeje potravy a tekutin

a monitorování aktivity hlodavců

Kompaktní vestavný systém použitelný pro

myši i krysy, laserový senzor výrazně snižuje vliv

vzdušné vlhkosti a teploty na měření, nezávislá

kontrolovaná cirkulace vzduchu pro každou klec,

přesné a v čase stabilní monitorování spotřeby

potravy, tekutin a aktivity, autoklávovatelné

klece, novinkou je možnost sledování dýchacího

metabolismu u mláďat.

Výrobce Kat. číslo Produkt Cena (Kč)

Harvard Apparatus

76-0451 Klec pro myši a krysy 3750,-

76-0452 Adaptér pro krysy 10080,-

76-0453 Adaptér pro myši 10440,-

76-0454 Drátěné víko klece 1620,-

76-0193 Přepínač prodění vzduchu pro 2 zvířata 176400,-

76-0194 Přepínač prodění vzduchu pro 4 zvířata 270000,-

76-0195 O 2 - CO 2 plynový analyzátor až pro 32 zvířat 414000,-

76-0455 Platforma se senzory a detektory 75600,-

76-0456 Láhev pro myši, krysy 10080,-

76-0457 Krmítko pro myši, krysy 10800,-

76-0459 Rám s Infračervenými senzory 50400,-

76-0080 Software pro sledování metabolismu – kalorimetrie, příjem a výdej potravy a tekutin a/nebo aktivita a chování 48690,-

76-0081 Software pro sledování metabolismu – příjem a výdej potravy a tekutin 33720,-

76-0087 Software pro sledování metabolismu – aktivita a chování 11250,-

76-0145 Software pro sledování metabolismu – kalorimetrie 56160,-

SOFTWARE


SOFTWARE

MetaCore

Pathway Analysis & Data mining

MetaDrug

Compound Based Pathway Analysis, System Chemical Biology

Eureka!

Get results NOW with Chemistry, Biology, Disease and Pathway Searching

Tools from GeneGo

MC/MD Discovery Platform

MetaCore/MetaDrug (MC/MD bundle) Discovery Platform

98

MetaCore je integrovaná manuálně udržovaná databáze a nástroj pro analýzu drah

v oblastech genomiky, proteomiky a metabolomiky. Program umožňuje pomocí

uživatelského rozhraní analyzovat data z expresních čipů, SAGE analýz, SNPs a aCGH

analýz, proteomická data, analyzovat metabolity a hledat jejich různé fyzikální interakce

a funkční metabolické a signální dráhy. Zároveň lze jednoduše získat informace

relevantní i k jiným oblastem jako jsou GO procesy, choroby, lokalizace uvnitř buňky,

tkáňová specifita a jiné.

MetaDrug je farmakologický nástroj pro sledování vlivu malých

molekul na lidský organismus. Tento nástroj umožňuje zjistit

mechanismus účinku léčiva, toxicitu a efekt i na proteiny vzdálené

od místa účinku. Nástroj umožňuje sledovat účinek léčiva na vlastním

experimentálním modelu nebo prohledat stávající publikované

interakce.

Eureka! umožňuje prohledat stávající v literatuře publikovaná data a nalézt odpověď na otázku týkající se interakcí mezi proteiny,

proteiny a metabolity, biomarkery různých nemocí atd. Výsledkem je zobrazená dráha, kde můžeme sledovat různé interakce

v přehledné mapě, biologickou aktivitu léčiv a eventuálně i najít metabolit ovlivňující dráhu našeho zájmu a ten i přímo online objednat

k dodání. Při vyhledávání je možné pokládat i komplexní přímé otázky jako: “Find all compounds that inhibit enzymes involved in

inflammation”.

GeneGo

http://www.GeneGo.com/metacore.php

GeneGo

http://www.GeneGo.com/metadrug.php

GeneGo

http://www.GeneGo.com/eureka.php

MC/MD Discovery Platform je kompletně propojená platforma pro analýzu biologických a chemických dat MetaCore a MetaDrug.

Umožňuje to uživateli propojení skrínovacích pokusů jak biologických, tak i chemických. Platforma umožňuje importovat

jakákoliv OMICS data společně s strukturami léčiv, HCS assay data, SMILES strings, CAS označení atd. a simultální zpracování těchto

dat.

GeneGo

http://www.GeneGo.com/mcmdbundle.php

MapEditor

MapEditor for creating custom pathways

MapEditor je modul pro editaci a vytváření map kanonických drah, překreslení sítí do

formy map. Propojení s databází umožňuje semiautomatické návrhy např. od receptoru

na membráně A k efektoru v jádře B a to bez detailní znalosti všech mezistupňů. Mapy

mohou být pak využity při analýzách pomocí MetaCore.

GeneGo

http://www.GeneGo.com/mapeditor.php

MetaMiner Disease Platforms

Knowledge mining and data analysis platforms for Oncology, Respiratory,

Infectious Diseases, Cardiovascular diseases, CNS, Metabolic diseases, Cystic

Fibrosis, Immunology & Inflammation. Plus skin and nutrition.

Lidská onemocnění mění velké množství různých procesů v těle. Některé dráhy jsou v důsledku choroby utlumeny, jiné naopak

vysoce aktivovány, zároveň dochází k velkému narušením homeostáze. Pro plné pochopení je tedy třeba nahlížet na chorobu jako

na komplexní děj, který je složen z velkého množství interakcí. GeneGo umožňuje přístup založený na databázi popisující dosavadní

znalosti asociace onemocnění na úrovni DNA, RNA i proteinů v drahách relevantních k onemocnění. Navržená schémata jsou

navrhována a kontrolována konsorcii složenými z farmaceutických firem a akademických i klinických pracovišť působících ve vedoucích

rolích v jednotlivých oborech.

Výrobce Produkt Cena (Kč)

MetaCore ☎

MetaDrug ☎

GeneGo

Eureka!

MC/MD Discovery PlatformMapEditor ☎

MetaMiner Disease Platforms ☎

GeneGo

http://www.GeneGo.com/metaminer_disease.php

99


Progenesis

TotalLab

100

Nabízí komplexní řešení proteomických experimentů v podobě reprodukovatelných výsledků.

Jedná se o řešení, které nabízí rychlou, uživatelsky příjemnou analýzu bez ztráty dat během

procesu uspořádávání, které následně mohou ovlivnit další statistické zpracování.

Výrobce Produkt Popis Cena (Kč)

Progenesis SameSpots Software pro analýzu 2D elektroforetických gelů včetně DIGE analýzy ☎

Progenesis Prodigy ☎

DIGE Module ☎

Nonlinear Dynamics

Progenesis LC-MS Kvantitativní LC-MS expresní analýza ☎

Progenesis MALDI Software pro hledání biologicky zajímavých cílů v MALDI-TOF nebo SELDI analýzách ☎

Progenesis Stats Module

Nástroj pro multivariační statistickou analýzu, vhodné pro Progenesis LC-MS,

Progenesis MALDI, Progenesis SameSpot


Rychlé a jednoduché řešení pro kvantitativní analýzu 1D gelů. Možnost pracovat ve

shodě s 21CFR part 11.

Výrobce Produkt Cena (Kč)

Nonlinear Dynamics

Totallab Quant Umožňuje rychlou a přesnou kalibraci a kvantifikaci 1D gelů pomocí jednoduchého průvodce 26000,-

Phoretix 1D Vhodný pro studie, kdy porovnáváme profily jednotlivých vzorků, kvantifikaci a kalibraci ☎

Phoretix Array Pro Vhodný pro analýtu DNA a protein array ☎

LABORATORNÍ

PLASTIK

Kompletní nabídku

laboratorního plastiku

naleznete na stránkách

internetového obchodu

www.krd.cz.


OBECNÝ LABORATORNÍ PLASTIK

Zkumavky centrifugační se šroubovacím víčkem

Mikrozkumavky

102

Zkumavky

centrifugační

Certifikované necytotoxické zkumavky, bez nukleáz, endotoxinů a kovů s dokonale

těsnícím víčkem, pro uzavření stačí ¾ otáčky, sterilní kónické zkumavky, černá tištěná

stupnice a bílá plocha pro produkt, vhodné i pro fenol-chloroformovou extrakci,

materiál PP, pro teploty -90°C až +121°C, maximální přetížení až 15 000 g.

Výrobce Kat. číslo Produkt Množství v balení (ks) Cena (Kč / ks) Cena (Kč / balení)

Tubes For You

D1001 50 ml kónické zkumavky 500 (10 x 50 ks v sáčku) 2,50 1250,-

D1002 50 ml samostojné zkumavky 500 (10 x 50 ks v sáčku) 3,- 1500,-

D1003 15 ml kónické zkumavky 1000 (20 x 50 ks v sáčku) 2,- 2000,-

Mikrozkumavky

Sterilní centrifugační mikrozkumavky, snadno uzavíratelné

s připojeným dobře těsnícím víčkem, mikrozkumavky se stupnicí

mají ploché víčko pro popis, mikrozkumavky bez stupnice mají

víčko s prohlubní.

Výrobce Kat. číslo Produkt Množství v balení (ks) Cena (Kč / ks) Cena (Kč / balení)

Tubes For You

Sangon

D1009 2 ml mikrozkumavky 500 0,40 200,-

D1010 1,5 ml mikrozkumavky 500 0,20 100,-

D1011 0,5 ml mikrozkumavky 1000 0,20 200,-

D1012 0,2 ml mikrozkumavky 1000 0,40 400,-

BP541S100 0,2 ml PCR mikrozkumavky 1000 0,50 500,-

BP602S 0,5 ml PCR mikrozkumavky, bezbarvé 1000 0,50 500,-

Barevné mikrozkumavky

Mikrozkumavka 409110.4,

víčka 409112/0 – 409112/6

Barevné

mikrozkumavky

Mikrozkumavky se šroubovacím víčkem

Šroubovací

mikrozkumavky

Snadná orientace ve vzorcích, vyrobeno z čirého pigmentovaného

polypropylenu, dobře těsnící víčka, odolnost -80°C až +121°C, DNAse,

RNAse free, centrifugační odolnost 13000 g, 0,2 ml vhodné i pro Real Time

PCR.

Výrobce Kat. číslo Produkt Množství v balení (ks) Cena (Kč / ks) Cena (Kč / balení)

Deltalab

4092.2N 1,5 ml mikrozkumavka se stupnicí, bezbarvá 500 0,60 297,-

4092.2AM 1,5 ml mikrozkumavka se stupnicí, žlutá 500 0,60 297,-

4092.2V 1,5 ml mikrozkumavka se stupnicí, zelená 500 0,60 297,-

4092.2A 1,5 ml mikrozkumavka se stupnicí, modrá 500 0,60 297,-

4094.1N 0,2 ml mikrozkumavka, bezbarvá 1000 0,95 944,-

4094.1R 0,2 ml mikrozkumavka, červená 1000 1,20 1214,-

4094.1V 0,2 ml mikrozkumavka, zelená 1000 1,20 1214,-

4094.1AM 0,2 ml mikrozkumavka, žlutá 1000 1,20 1214,-

4094.1A 0,2 ml mikrozkumavka, modrá 1000 1,20 1214,-

Sterilní centrifugační mikrozkumavky, různobarevbá

šroubovací víčka bez těsnění nebo s dokonale těsnícím

„O“ kroužkem, vhodné pro uchování vzorků v mrazících

boxech.

Výrobce Kat. číslo Produkt Množství v balení (ks) Cena (Kč / ks) Cena (Kč / balení)

Tubes For You

D1017 1,5 ml mikrozkumavky s připojeným zeleným víčkem 500 1,70 850,-

D1018 1,5 ml mikrozkumavky s připojeným červeným víčkem 500 1,70 850,-

D1019 1,5 ml mikrozkumavky s modrým víčkem s „O“ kroužkem 1000 1,70 1700,-

D1019 1,5 ml mikrozkumavky s červeným víčkem s „O“ kroužkem 1000 1,70 1700,-

Mikrozkumavky vyrobené z autoklávovatelného PP jsou

vhodné pro použití v extrémních teplotách od -190°C

do 121°C. RNAse, DNAse a Pyrogen free, centrifugační

odolnost mikrozkumavek i víček je 17000 g. Víčka s těsnícím

„O“ kroužkem jsou dodávána zvlášť.

Výrobce Kat. číslo Produkt Množství v balení (ks) Cena (Kč / ks) Cena (Kč / balení)

Deltalab

409110.4 2 ml mikrozkumavky s límečkem (bez víčka) 1000 1,85 1850,-

409112/0 Bezbarvé šroubovací víčko s „O“ kroužkem 500 2,- 1000,-

409112/1 Modré šroubovací víčko s „O“ kroužkem 500 2,- 1000,-

409112/2 Zelené šroubovací víčko s „O“ kroužkem 500 2,- 1000,-

409112/4 Červené šroubovací víčko s „O“ kroužkem 500 2,- 1000,-

409112/6 Žluté šroubovací víčko s „O“ kroužkem 500 2,- 1000,-

103


Zamražovací zkumavky s vnějším šroubovacím uzávěrem

104

Oboustranný

stojánek

Zamražovací

zkumavky

Kombinované stojany na zkumavky

Sterilní mikrozkumavky se silikonovým těsnícím „O“ kroužkem ve víčku, zkumavky mají

uchycení do stojánku pro otvírání jednou rukou.

Výrobce Kat. číslo Produkt Množství v balení (ks) Cena (Kč / ks) Cena (Kč / balení)

Tubes For You

D1013 5 ml zamražovací zkumavky 200 6,- 1200,-

D1015 1,8 ml zamražovací zkumavky 500 4,- 2000,-

Výrobce Kat. číslo Produkt Množství v balení (ks) Cena (Kč / ks) Cena (Kč / balení)

Tubes For You H1013 Kombinovaný stojan 30 x 15 / 20 x 50 ml 10 150,- 1500,-

Deltalab

M0101 Kombinovaný stojan 80 x 1,5 ml / 2 ml, žlutý 5 80,- 400,-

M0102 Kombinovaný stojan 80 x 1,5 ml / 2 ml, bezbarvý 5 75,- 375,-

M0105 Kombinovaný stojan 80 x 1,5 ml / 2 ml, modrý 5 80,- 400,-

M0106 Kombinovaný stojan 80 x 1,5 ml / 2 ml, červený 5 80,- 400,-

M0107 Kombinovaný stojan 80 x 1,5 ml / 2 ml, zelený 5 80,- 400,-

M0111 Uzavíratelná krabička na stojany M0101– M0107 5 120,- 600,-

Plastové krabičky na vzorky

M-021AM

M-554

Plastové krabičky

na vzorky

Plastové krabičky na vzorky

s průhledným víkem pro snadnou

orientaci vyrobené z odolného PP

jsou vhodné pro použití v extrémních

teplotách od -196°C do 121°C.

Výrobce Kat. číslo Produkt Rozměry (mm) Cena (Kč)

Deltalab

Oboustranné 96 jamkové krabičky s průhledným víkem vyrobené

z autoklávovatelného PP vhodné pro 1,5 / 2 ml mikrozkumavky na jedné straně,

pro 0,5 ml mikrozkumavky na straně druhé. Krabičky jsou vhodné pro použití

v teplotách od -90°C do 121°C.

Výrobce Kat. číslo Produkt Rozměry (mm) Balení (ks) Cena (Kč / balení)

Deltalab

U-0537N Bezbarvá plastová krabička na vzorky 10 x 10 133 x 133 x 37 198,-

U-0537A Modrá plastová krabička na vzorky 10 x 10 133 x 133 x 37 198,-

U-0537NA Oranžová plastová krabička na vzorky 10 x 10 133 x 133 x 37 198,-

M-020N Bezbarvá plastová krabička na vzorky 9 x 9 133 x 133 x 45 165,-

M-020AM Žlutá plastová krabička na vzorky 9 x 9 133 x 133 x 45 165,-

M-020R Červená plastová krabička na vzorky 9 x 9 133 x 133 x 45 165,-

M-020V Zelená plastová krabička na vzorky 9 x 9 133 x 133 x 45 165,-

U-9950CN Bezbarvá plastová krabička na vzorky 9 x 9 133 x 133 x 53 159,-

U-9950CAM Žlutá plastová krabička na vzorky 9 x 9 133 x 133 x 53 159,-

U-9950CNA Oranžová plastová krabička na vzorky 9 x 9 133 x 133 x 53 159,-

U-9950CR Červená plastová krabička na vzorky 9 x 9 133 x 133 x 53 159,-

U-9950CV Zelená plastová krabička na vzorky 9 x 9 133 x 133 x 53 159,-

M-021AM Žlutá oboustranná 96 jamková krabička 213 x 114 x 26 5 1400,-

M-021R Růžová oboustranná 96 jamková krabička 213 x 114 x 26 5 1400,-

M-021V Zelená oboustranná 96 jamková krabička 213 x 114 x 26 5 1400,-

Oboustranné 96 jamkové krabičky s průhledným víkem vyrobené

z autoklávovatelného PP vhodné pro 1,5 / 2 ml mikrozkumavky na jedné straně,

pro 0,5 ml mikrozkumavky na straně druhé. Krabičky jsou vhodné pro použití

v teplotách od -90°C do 121°C.

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč / balení)

Deltalab M-554 Stohovací PCR krabičky 5 1200,-

105


Petriho misky

Očkovací kličky

106

Očkovací kličky

Roztěrky

Roztěrka

Petriho misky

Dělené a hranaté polystyrenové Petriho misky

vyrobené v aseptických prostorách.

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč)

Deltalab

Tubes For You

200202 Petriho miska kulatá, r 90 x 14 mm, 2 kompartmenty 25 x 20 1269,-

200203 Petriho miska kulatá, r 90 x 14 mm, 3 kompartmenty 25 x 20 1304,-

200204 Petriho miska hranatá, 120 x 120 mm 24 x 10 1897,-

K1004 Petriho miska kulatá, r 90 x 15 mm 500 825,-

K1001 Petriho miska kulatá, r 150 x 15 mm 180 900,-

Ergonomicky tvarované sterilní kalibrované kličky vyrobené z PS. Dostupné ve dvou

velikostech – 1 µl (žluté) a 10 µl (modré).

Výrobce Kat. číslo Produkt Velikost (µl) Balení (ks) Cena (Kč)

Deltalab

302740 Očkovací kličky, jednotlivě balené 1 2 x 600 2110,-

302741 Očkovací kličky, balené po 5 ks 1 2 x 1000 2720,-

302742 Očkovací kličky, balené po 10 ks 1 2 x 1500 3730,-

302750 Očkovací kličky, jednotlivě balené 10 2 x 600 2110,-

302751 Očkovací kličky, balené po 5 ks 10 2 x 1000 2720,-

302752 Očkovací kličky, balené po 10 ks 10 2 x 1250 3110,-

Roztěrky pro Petriho misky vyrobené z PS ve tvaru L se zahnutým koncem.

Výrobce Kat. číslo Produkt Rozměry (mm) Balení (ks) Cena (Kč)

Deltalab

200510 Roztěrky, jednotlivě balené 149 x 40 500 2150,-

200500 Roztěrky, balené po 5 ks 149 x 40 1000 2130,-

Pasteurovy pipety

Biohazard kontejnery

Pasteurovy pipety

Biohazard kontejnery

Laboratorní plastové nádoby

Laboratorní plastové nádoby

Průhledné Pasteurovy pipety se stupnicí vyrobené z PE.

Výrobce Kat. číslo Produkt Délka (mm) Balení (mm) Cena (Kč)

Deltalab

Bezpečnostní kontejnery na biologický odpad, vyrobeno z odolného

polyetylénu, dvě víka, splňují normy ISO 6706 a BS 5404.

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč)

Deltalab

200002 5 ml Pasteurova pipeta typu A 150 500 472,-

200006 7 ml Pasteurova pipeta typu B 154 500 212,-

200062.0 7 ml Pasteurova pipeta typu B, sterilní 154 25 x 20 370,-

200007 7 ml Pasteurova pipeta typu B, sterilní, samostatně balená 154 500 1070,-

200003 5 ml Pasteurova pipeta typu C 154 500 211,-

200032.0 5 ml Pasteurova pipeta typu C, sterilní 154 25 x 20 370,-

200004 7 ml Pasteurova pipeta typu C, sterilní, samostatně balená 154 500 1106,-

241500 1,5 l biohazard kontejner 60 2522,-

242000 2 l biohazard kontejner 60 3112,-

244000 4 l biohazard kontejner 40 2652,-

246000 6 l biohazard kontejner 20 1686,-

240007 7 l biohazard kontejner 20 1852,-

Odměrné válce, kádinky, trychtýře, baňky vyrobené z průhledného

polypropylenu nebo čirého TPX. Vyžádejte si kompletní přehled a ceník.

107


Špičky s filtrem (FT)

Výrobce Kat. číslo Produkt Sterilní Filtr Balení (ks) Cena (Kč)

Capp

Špičky bez filtru

108

5030030 ExpellPlus 10 µl, FT Ano Ano Krabička 10 x 96 1230,-

5030060 ExpellPlus 10 µl, FT long Ano Ano Krabička 10 x 96 1230,-

5030062 ExpellPlus 20 µl, FT Ano Ano Krabička 10 x 96 1230,-

5030066 ExpellPlus 100 µl, FT Ano Ano Krabička 10 x 96 1230,-

5030090 ExpellPlus 200 µl, FT Ano Ano Krabička 10 x 96 1230,-

5130150 ExpellPlus 1000 µl, FT Ano Ano Krabička 8 x 60 1530,-

Výrobce Kat. číslo Produkt Sterilní Filtr Balení (ks) Cena (Kč)

Capp

ŠPIČKY

Špičky jsou kompatibilní s pipetami Capp, Gilson, Biohit, Eppendorf, Finnpipette, Brand, Hamilton, Socorex

a dalšími.

5130010 Expell 10 µl Ne Ne Sáček 1000 180,-

5030010 ExpellPlus 10 µl Ano Ne Sáček 1000 300,-

5030015 ExpellPlus 10 µl Ne Ne Krabička 10 x 96 690,-

5030020 ExpellPlus 10 µl Ano Ne Krabička 10 x 96 780,-

5030035 ExpellPlus 10 µl Ano Ne Reload systém, 20 x 96 1290,-

5030040 ExpellPlus 10 µl, long Ne Ne Sáček 1000 291,-

5030045 ExpellPlus 10 µl, long Ne Ne Krabička 10 x 96 690,-

5030050 ExpellPlus 10 µl, long Ano Ne Krabička 10 x 96 780,-

4130075 Expell 200 µl, yellow Ne Ne Sáček 1000 210,-

5130070 Expell 200 µl Ne Ne Sáček 1000 180,-

5030070 ExpellPlus 200 µl Ne Ne Sáček 1000 300,-

5030075 ExpellPlus 200 µl Ne Ne Krabička 10 x 96 690,-

5030080 ExpellPlus 200 µl Ano Ne Krabička 10 x 96 780,-

5030095 ExpellPlus 200 µl Ano Ne Reload systém, 10 x 96 690,-

5130100 Expell 300 µl Ne Ne Sáček 1000 300,-

5130105 Expell 300 µl Ne Ne Krabička 10 x 96 690,-

5130110 Expell 300 µl Ano Ne Krabička 10 x 96 780,-

4130135 Expell 1000 µl, blue Ne Ne Sáček 1000 210,-

5130130 Expell 1000 µl Ne Ne Sáček 1000 270,-

5130135 Expell 1000 µl Ne Ne Krabička 16 x 60 733,-

5130140 Expell 1000 µl Ano Ne Krabička 16 x 60 822,-

5130160 Expell 5000 µl Ne Ne Sáček 250 390,-

5130165 Expell 5000 µl Ne Ne Krabička 1 x 50 610,-

PCR PLASTIK

PCR zkumavky, stripy a destičky vhodné pro konvenční Q-PCR.

PCR zkumavky

PCR stripy

PCR zkumavky

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč)

4titude

4Ti-0795 0,2 ml PCR mikrozkumavka, vypouklé víčko Sáček 1000 950,-

4Ti-0790 0,2 ml PCR mikrozkumavka, rovné víčko Sáček 1000 950,-

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč)

4titude

PCR stripy

4Ti-0780 Strip 8 PCR mikrozkumavek, vypouklé víčko 125 1790,-

4Ti-0784 Strip 8 PCR mikrozkumavek, rovné optické víčko 125 1790,-

109


FrameStar technologie

Unikátní dvou komponentní technologie redukuje evaporaci z PCR destiček, zlepšuje výsledky a dovoluje snížit

objem PCR reakce, čímž výrazně snižuje náklady.

Tento design kombinuje výhody tenkých polypropylenových zkumavek zajišťujících optimální průběh PCR reakce

a pevného polykarbonátového rámu vedoucího k vysoké termostabilitě při zachování tuhosti.

PCR stripy FrameStar

110

PCR zkumavky

PCR destičky FrameStar®

PCR destičky

FrameStar®

Kombinace tenkostěnných zkumavek (optimální teplotní

přenos) a pevného rámu zabraňující deformaci.

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč)

4titude

4Ti-0786 FrameStrip, strip 8 bezbarvých mikrozkumavek, rovné optické víčko 120 1690,-

4Ti-0785 FrameStrip, strip 8 bezbarvých mikrozkumavek, vypouklé víčko 120 1690,-

Destičky kompatibilní s Roche LC480 včetně adhesivní fólie

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč)

4titude 4ti-0952 50 destiček + 50 Q-PCR adhezivních fólií 50 + 50 7500,-

Destičky kompatibilní s ABI Fast 7500/7900/7900HT

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč)

4titude 4ti-0910/C FrameStar FastPlate, 96 jamková semi skirted, clear frame (ABI Fast Plate), 50 3090,-

Destičky kompatibilní s iCycler iQ, a ABI sekvenátory 3100,3130, 310,3700 a 3730

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč)

4titude 4ti-0770/C FrameStar 96 semi shirted, clear frame 50 3090,-

4 Seal II PCR destičky

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč)

4titude

4Ti-0711 96 jamková FrameStar destička, non skirted, černý rám, bílé jamky 50 3950,-

4Ti-0750/B 96 jamková standardní PCR destička, non skirted, black grid reference 50 3490,-

4Ti-0960 96 jamková FrameStar full skirted destička 50 3790,-

4Ti-0384 384 jamková FrameStar destička 50 3790,-

Automatický zatavovací systém na destičky

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč)

4titude 4Ti-0650 Poloautomatický zatavovací systém 4Seal II 1 75600,-

Adhezivní fólie pro zalepování destiček

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč)

4titude 4Ti-0500 PCR adhezivní fólie, průhledná, snímatelná 100 1490,-

4Ti-0560 qPCR adhezivní fólie 100 3990,-

4Ti-0510 Adhezivní fólie pro uskladnění 100 749,-

Univerzální destičky

Univerzální destičky

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč)

4titude

4Ti-0110 0,3 ml 96 jamková mikrotitrační destička, kulaté dno, PP 100 2990,-

4Ti-0120 1,2 ml 96 jamkové destičky, nízkoprofilové 50 3490,-

4Ti-0130 2,0 ml 96 jamkové destičky 50 4490,-

4Ti-0135 Fólie na uzavření 1,2 a 2 ml 96 jamkových destiček 100 5990,-

111


PLASTIK PRO TKÁŇOVÉ KULTURY

Široká nabídka kvalitních plastů pro tkáňové kultury.

Kultivační lahve

112

Kultivační lahve

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč / ks) Cena (Kč / balení)

Orange Scientific

Kultivační destičky

5510100 Kultivační lahev 25 cm², vented cap 360 9,40 3400,-

5510200 Kultivační lahev 75 cm², vented cap 100 19,50 1950,-

5510300 Kultivační lahev 150 cm², vented cap 42 46,20 1940,-

5520100 Kultivační lahev 25 cm², filter cap 360 11,40 4100,-

5520200 Kultivační lahev 75 cm², filter cap 100 21,50 2150,-

5520300 Kultivační lahev 150 cm², filter cap 42 47,60 2000,-

Kultivační destičky

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč / ks) Cena (Kč / balení)

Orange Scientific

5530100 Kultivační destičky 96 jamkové, ploché dno 115 26,- 2990,-

5530105 Kultivační destičky 96 jamkové, ploché dno 100 24,90 2490,-

5530200 Kultivační destičky 96 jamkové, „U“ dno 115 26,- 2990,-

5530205 Kultivační destičky 96 jamkové, „U“ dno 100 24,90 2490,-

5530300 Kultivační destičky 24 jamkové 85 26,90 2290,-

5530305 Kultivační destičky 24 jamkové 80 24,90 1990,-

5530400 Kultivační destičky 12 jamkové 85 26,90 2290,-

5530405 Kultivační destičky 12 jamkové 80 24,90 1990,-

5530500 Kultivační destičky 6 jamkové 85 26,90 2290,-

5530505 Kultivační destičky 6 jamkové 80 24,90 1990,-

Centrifugační zkumavky

Centrifugační

zkumavky

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč / ks) Cena (Kč / balení)

Orange scientific

Kultivační misky

5540100 50 ml centrifugační zkumavky, kónické 440 4,95 2190,-

5540150 50 ml centrifugační zkumavky, kónické, nesterilní 440 4,20 1850,-

5540200 50 ml centrifugační zkumavky, samostojné 400 5,35 2140,-

5540300 15 ml centrifugační zkumavky, kónické 560 4,00 2290,-

5540350 15 ml centrifugační zkumavky, kónické, nesterilní 560 3,30 1870,-

5540400 Centrifugal Tube 15 ml, kulaté 560 4,30 2400,-

5540500 15 ml centrifugační zkumavky, kónické, PS 560 4,30 2400,-

2040610 Stojánek na zkumavky 30 66,- 1990,-

Kultivační misky

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč / ks) Cena (Kč / balení)

Orange scientific

5550300 Kultivační miska 100 mm, PS 260 8,- 2100,-

5550400 Kultivační miska 150 mm, PS 96 22,- 2112,-

113


Plastové pipety

114

Plastové pipety

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč / ks) Cena (Kč / balení)

Orange scientific

Škrabky buněk

PN1E1 1 ml pipeta, jednotlivě balená 2000 2,20 4400,-

PN2E1 2 ml pipeta, jednotlivě balená 2000 2,40 4800,-

PN5E1 5 ml pipeta, jednotlivě balená 1000 4,- 4000,-

PN10E1 10 ml pipeta, jednotlivě balená 800 4,20 3360,-

PN25E1 25 ml pipeta, jednotlivě balená 400 12,- 4800,-

PN50E1 50 ml pipeta, jednotlivě balená 300 29,- 8700,-

Škrabky buněk

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč / ks) Cena (Kč / balení)

Orange scientific

2060100 Škrabka buněk, L = 24 cm 150 24,10 3615,-

2060200 Škrabka buněk, L = 30 cm 150 28,50 4275,-

PLASTIK PRO POZOROVÁNÍ ŽIVÝCH

BUNĚK VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ

Možnost volitelného coatování povrchu (ibiTreat, Collagen IV, Fibronectin, Poly-L-Lysine, Poly-D-Lysine, hydrofobní).

μ-Slide I

μ-Slide 8 well

6 Channel μ-Slide

Přímá mikroskopie, imunofluorescenční barvení, perfuzní eseje, live cell imaging,

invazní eseje, videomikroskopie, výzkum chemotaxe.

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč / balení)

Ibidi 80106 µ-Slide I 15 3222,-

8 samostatných komůrek o objemu 300 µl, užívané při diferenciaci kmenových buněk,

velikost standardního podložního sklíčka.

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč / balení)

Ibidi 80826 µ-Slide 8 well 15 2344,-

Vhodné pro imunofluorescenční barvení a live cell imaging, využitelné jako průtokové

komůrky, objem jednotlivého kanálku 60 µl.

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč / balení)

Ibidi 80606 6 Channel µ-Slide 15 3662,-

115


116

μ-Slide 18 well

μ-Slide Chemotaxis

μ-Dish 35 mm

Současné barvení 18 vzorků na jednom sklíčku, vhodné pro adherentní buňky,

kompatibilní s multikanálovými pipetami.

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč / balení)

Ibidi 81826 µ-Slide 18 well 15 2783,-

Vhodné pro dlouhodobé chemotaktické experimenty s adherentními buňkami, lineární

gradient stabilní až 48 hodin, pro 3 paralelní experimenty na jednom sklíčku.

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč / balení)

Ibidi 80306 µ-Slide Chemotaxis 10 7783,-

Nízké stěny vhodné pro manipulaci s buňkami, víčko se zámkem minimalizujícím

evaporaci (3 volitelné polohy).

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč / balení)

Ibidi 80136 µ-Dish 35 mm 60 4394,-

LABORATORNÍ RUKAVICE

Box s rukavicemi

Rukavice

Možnost i varianty s pudrem všech typů.

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ks) Cena (Kč / ks) Cena (Kč / balení)

Deltalab

102LG Latexové rukavice (L), bez pudru 100 1,15 115,-

102LM Latexové rukavice (M), bez pudru 100 1,15 115,-

102LP Latexové rukavice (S), bez pudru 100 1,15 115,-

202VG Vinylové rukavice (L), bez pudru 100 0,80 80,-

202VM Vinylové rukavice (M), bez pudru 100 0,80 80,-

202VP Vinylové rukavice (S), bez pudru 100 0,80 80,-

402NG Nitrilové rukavice (L), bez pudru 100 1,50 150,-

402NM Nitrilové rukavice (M), bez pudru 100 1,50 150,-

402NP Nitrilové rukavice (S), bez pudru 100 1,50 150,-

117


118

REAGENCIE

Kompletní nabídku reagencií

naleznete na stránkách

internetového obchodu

www.krd.cz.


CHEMIE PRO MOLEKULÁRNÍ

A BUNĚČNOU BIOLOGII

AMRESCO

Produkty pro elektroforézu

• Kompletní nabídka agaróz vysoké kvality a čistoty (Agarose I, Agarose Tablets, Agarose SFR)

• Akrylamidové roztoky v komfortním „easy to use“ formátu pro usnadnění manipulace (Acryl/Bis mixy)

• Standardy

• Ostatní reagencie pro PAGE a přípravu gelů (APS v tabletovém formátě, TEMED, MOPS, MES, Tris-Glycin)

Antibiotika a kultivační reagencie

• Kompletní nabídka antibiotik optimalizovaných pro buněčné kultivace (Geneticin G418, Ampicilin, Amfotericin, Penicillin-

Streptomycin, Hygromycin, Erytromycin, Chloramfenicol)

• Prášková média a bakteriální kultivační půdy vysoké kvality (LB Agar, LB Broth, Beef Extract, Yeast Extract, Peptone)

• Kryoprezervační média pro zamražovaní bakteriálních kultur

• Bezsérová kryoprezervační média (RPMI a DMEM) pro zamražování adherentních i suspenzních kultur

• Systémy testování viability (QuickView Fluorescent Viability Stain, MTT. Trypan Blue, X-gal-IPTG)

Pufry a detergenty

• Pufry pro elektroforézu nukleových kyselin a proteinů v široké škále koncentrací a balení

• Hybridizační pufry pro microarray

• Blokační pufry

• Detergenty bez peroxidu – anionické, kationické a zwitter-ionické

Produkty pro analýzu nukleových kyselin

• Široká nabídka sestav a reagencií pro elektroforézu a blotování - předmíchané pufrové mixy, agarózy, standardy, detekční reagencie,

membrány, substráty, pufry

• Kity pro izolaci nukleových kyselin - izolace DNA, RNA, mRNA, prepů, produktů PCR (RiboZol, Fenolové mixy, Isoamylaklkohol,

Isopropyl, Chloroform)

• Supermixy pro PCR, které obsahují enzym vysoké účinnosti (ve formátě připraveném jen na přidání templátu a primerů), polymerázy,

reverzní transkriptázy, nukleotidy, enzymy (RNAse Inhibitor, DNAse, Lusossime, Proteinase K, Ribonuclease, AMV RT)

Produkty pro značení a detekci

• Základní systémy na bázi kolorimetrie a fluorescence

• Gram-selektivní systémy pro analýzu bakterií

• Kity pro analýzu viability rostlinných buněk

• Histologická barviva

• Barviva pro značení nukleových kyselin a proteinů v gelu

• pH indikátory

• Substráty pro alkalickou fosfatázu, Horseradish peroxidázu, peroxidázu, β-galaktozidázu

• Produkty pro značení protilátek (Avidin, Streptavidin, Rhodamin, Fluorescein)

• Sestavy pro detekci na Western Blotu (chromogenické, chemiluminiscentní)

Produkty pro proteomiku

• Produktová linie ProPure – série reagencií vysoké kvality a čistoty, speciálně vyvinutá a testovaná pro proteomické analýzy

• Pufry (blokační, pro chromatografii, elektroforézu, izoelektrickou fokusaci), detergenty, chaotropní a chelační reagencie

• Kity pro izolaci a ochranu proteinů (inhibitory proteáz)

• Produkty pro sekvenování

• Sestavy pro přípravu, značení a analýzu gelů a Western Blotů

120

Produkty pro histologii

Produktová linie HistoChoice – bezpečná alternativa k běžně používaným formaldehydovým fixacím, která kromě formaldehydu

neobsahuje ani rtuť, ani glutaraldehyd. Jde o optimalizovanou chemii pro snazší krájení a manipulaci s histologickými preparáty.

Zakázková produkce

AMRESCO vyrábí a dodává biochemikálie vysoké čistoty a kvality také v upravených formátech, balení a složení dle potřeb průmyslových

a farmaceutických klientů. Nabízíme flexibilní služby zaměřené na individuální požadavky týkající se produkce, logistiky a ceny pro

každého klienta. Po dlouholetých zkušenostech byly zakázkový servis a výroba rozšířeny na celé spektrum základních chemikálií –

akrylamidy, agarózy, aminokyseliny, antibiotika, antimykotika, barviva a značící reagencie, cukry, detergenty, enzymy, fenoly, fosfáty,

chaotropní a chelační látky, média, pufry, redukční látky, soli, substráty.

TAKARA

PCR

• Přesné, rychlé i vysoce výkonné polymerázy

• Produkty pro Real-time PCR, RT-PCR, RACE

• Kity pro screening a detekci patogenů

• Primer arrays

Molekulární biologie

• Klonování, mapování a syntéza cDNA

• Izolace DNA, RNA a proteinů

• Značení DNA a kity pro detekci

• Sekvenování, mutageneze a analýza mutací

• Modifikační a restrikční enzymy

• Příslušenství pro DNA microarrays

Buněčná biologie

• Produkty pro studium kostní tkáně

• Buněčná adheze a extracelulární matrix

• Buněčná proliferace a viabilita

• Přenosy signálu

• Protilátky

• Apoptóza

Studium proteinů

• Chaperonové systémy

• In vitro refolding

• Systémy pro analýzu C- a N- terminálních konců

• Fragmentace proteinů

Glycobiologie

• Kity a reagencie pro studium cukrů

CLONTECH

Výjimečné produkty pro molekulární a buněčnou biologii.

PCR produkty

• Standardní, přesné i velmi výkoné polymerázy

• Kity pro náhodnou i cílenou mutagenezi

• Revezní transkripce, end-point RT-PCR, QPCR

Klonování a knihovny

• Systémy pro klonování založené na rekombinaci - In-Fusion

• Kompetentní buňky

• RACE

• Kity pro konstrukci cDNA knihoven

121


RNA

• Velká nabídky total a poly A RNA z jednotlivých lidských, myších, potkaních a králičích tkání

Expresní profilování

• Kity pro selektivní amplifikaci odlišně exprimovaných genů

RNA interference

• Plasmidové a virové systémy pro transformaci shRNA

• TET inducibilní shRNA systémy

• Systémy pro inducibilní expresi microRNA

Systémy pro expresi v savčích buňkách

• Unikátní velmi efektivní transfekční reagent – Xfect

• Proteotuner - regulace aktivity (stability) proteinů

• TET inducibilní systémy – vektory, buněčné linie

• Lentivirové, retrovirové a adenovirové expresní systémy – fluorescenční, inducibilní

Buněčné kultury a epigenetika

• Kit pro izolaci methylované DNA

• Fluorescenčně značené proteiny pro aplikace v kmenových buňkách

• cDNA knihovny embryonálních kmenových buněk

Fluorescenční proteiny a reporterové systémy

• Rozsáhlá nabídka stabilních flourescenčních barviček

• Living colors 20 barviček zvláště vhodných pro multicolorové barvení

• Velký výběr vektorů pro fluorescenční značení studovaných proteinů

• Vektory pro subcelulární lokalizaci

• Fotokonverzní barvičky

Proteinové interakce

• Matchmaker – zlatý standard v Yeast Two Hybrid systémech

• Three-Hybrid systém

• Systém pro detekci interakcí protein-DNA

Exprese proteinů

• Baculovirový expresní systém pro produkci proteinů v hmyzích buňkách

• Bakteriální expresní systémy

• Proteinové exprese s 6xHis nebo HAT Taq pro efektivní izolaci exprimovaných proteinů

Purifikace proteinů

• TALON His-Taq – kolony, Talon magnetické partikule

• Protilátky pro detekci His-Taq proteinů

• Systémy pro GST-Taq purifikace

Buněčné signalizace

• Kity pro detekci jednotlivých klíčových přenašečů v signalizačních drahách

• NfkB, HIF, STAT3 RAS, p53 a další

122

BIOCHAIN

Standardy a produkty pro výzkum DNA, RNA, proteinů a tkání.

DNA

• Univerzální standardní DNA a cDNA

• DNA a cDNA standardy z konkrétních zdravých i patologických tkání

• cDNA panely – set pěti zkumavek obsahujících cDNA ze široké škály zdravých nebo patologických tkání

• Matched pair DNA

PP - DNA z primárního nádoru a jemu odpovídající zdravé tkáně

PM - DNA z primárního nádoru a jemu odpovídajícího metastatického nádoru

• Matched pair cDNA

PP - cDNA z primárního nádoru a jemu odpovídající zdravé tkáně

PM - cDNA z primárního nádoru a jemu odpovídajícího metastatického nádoru

RNA

• Univerzální standardní RNA

• siRNA – kontroly, customizovatelné modifikace

• Total RNA a mRNA standardy z konkrétních zdravých i patologických tkání

• mRNA arrays – nejekonomičtější způsob detekce mRNA v široké škále tkání (spoty mRNA z tkání na pozitivně nabité membráně)

• Matched pair total RNA

PP - RNA z primárního nádoru a jemu odpovídající zdravé tkáně

PM - RNA z primárního nádoru a jemu odpovídajícího metastatického nádoru

Proteiny

• Kity pro izolaci proteinů z náročných vzorků

• Široká nabídka rekombinantních proteinů

• Univerální standardní proteinové lyzáty

• Proteinové lyzáty z konkrétních zdravých i patologických tkání

• Proteinové lyzáty z jednotlivých buněčných kompartmentů (cytoplasma, cytoskelet, membrána, jádro)

• Matched pair total protein

PP - proteinový lyzát z primárního nádoru a jemu odpovídající zdravé tkáně

PM - proteinový lyzát z primárního nádoru a jemu odpovídajícího metastatického nádoru

Tkáně

• Sekce mražených nebo parafinových zdravých a patologických tkání

• Array ze zmražených nebo parafinových tkání

až 45 různých tkání na jednom sklíčku

nejekonomičtější varianta pro široký screening

• Matched pair mražené nebo parafinové tkáně

PP - tkáňová sekce z primárního nádoru a jemu odpovídající zdravé tkáně

PM - tkáňová sekce z primárního nádoru a jemu odpovídajícího metastatického nádoru

Protilátky

• Široká nabídka primárních a sekundárních protilátek

Buňky a kultivační média

• Primární, mesenchymální a endoteliální buňky

• Speciální kultivační média

• Vybavení pro výzkum kmenových buněk

Biomarkery

• Systémy pro detekci DNA RNA a miRNA biomarkerů u nádorů

Detekční kity

• Kity pro detekci metabolických a regulačních drah

• Biochemické eseje

• Buněčné eseje

• Enzymové eseje

• ELISA kity

123


IDT

Integrated DNA Technologies (IDT) je jedním z největších výrobců oligonukleotidů na světě. Svého postavení dosáhl zejména

poskytováním služeb a produktů nejvyšší kvality, jako jediný výrobce oligonukleotidů zaručuje 100% kontrolu kvality a záruku čistoty.

Každý oligonukleotid je standardně testován hmotnostní spektrometrií, nadstandardní možnosti přečištění jsou samozřejmostí.

Oligonukleotidy

Škála Dostupná délka (báze) Cena / báze (Kč)

25 nmol DNA oligo, odsolené 15 - 60 6,50

100 nmol DNA oligo, odsolené 10 - 90 13,80

250 nmol DNA oligo, odsolené 5 - 100 23,-

1 µmol DNA oligo, odsolené 5 - 100 73,-

5 µmol DNA oligo, odsolené 5 - 50 219,-

10 µmol DNA oligo, odsolené 5 - 50 410,50

Škála Dostupná délka (báze) Cena / báze (Kč)

100 nmol RNA oligo, odsolené 10 – 50 165,-

250 nmol RNA oligo, odsolené 5 – 50 198,-

1 µmol RNA oligo, odsolené 5 – 50 413,-

5 µmol RNA oligo, odsolené 5 – 50 1485,-

10 µmol RNA oligo, odsolené 5 – 50 2640,-

Kromě oligonukleotidů s DNA či RNA bázemi je možno syntetizovat i LNA báze, 2´O methyl RNA a phosphorothioatovou vazbu.

Purifikace (přečištění) je doporučována pro oligonukleotidy delší než 40 bází a modifikované oligonukleotidy.

HPLC purifikace je vhodná pro všechny modifikované primery a nemodifikované primery do délky 60 bází. Garantovaná čistota činí

>85%, může se lišit v závislosti na délce oligo, úpravě nebo sekvenci.

PAGE purifikace zaručuje extrémně čisté nemodifikované oligo a ultramery, doporučuje se pro primery s délkou větší než 60 bází.

Garantovaná čistota činí >90%, může se lišit v závislosti na délce oligo, úpravě nebo sekvenci.

Purifikace Škála / Cena (Kč)

25 nmol 100 nmol 250 nmol 1 µmol 5 µmol 10 µmol

HPLC - 840,- 1260,- 2016,- 4899,- 7419,-

PAGE - 980,- 1540,- 2520,- 14279,- 20998,-

IE HPLC, Dual HPLC, Dual PAGE + HPLC, RNase-free HPLC

Modifikace

Součástí syntézy je i široká nabídka modifikací na 5´ a 3´ konci a interních modifikací. Kompletní přehled a ceny nabízených modifikací

naleznete ke stažení na www.krd.cz nebo si jej vyžádejte na primers@krd.cz.

124

PrimeTime próby

PrimeTime qPCR DNA a LNA próby jsou oligonukleotidy s fluorescenčním reportérem na 5´ konci a zhášečem na 3´ konci. Próby jsou

dostupné téměř v celém škálovém spektru a s velkou možností kombinací reportér (6-FAM, HEX, TET, JOE (NHS Ester), MAX (NHS Ester),

Cy3, Cy5, TEX 615, ROX (NHS Ester), TAMRA (NHS Ester), Texas Red (NHS Ester), TYE 563, TYE 665) – zhášeč (Black Hole Quencher 1, Black

Hole Quencher 2, Iowa Black FQ, ZEN / Iowa Black FQ, TAMRA-Sp, TAMRA (NHS Ester)-Sp, Iowa Black RQ-Sp).

PrimeTime Mini qPCR próby Cena (Kč)

25 nmol 5´6-FAM / 3´Iowa Black FQ 1800,-

25 nmol 5´6-FAM / ZEN* / 3´Iowa Black FQ 1800,-

Kompletní přehled a ceny nabízených prób naleznete ke stažení na www.krd.cz nebo si jej vyžádejte na primers@krd.cz.

*) Nový interní zhášeč ZEN umožňuje výrobu prób s nižším pozadím.

PrimeTime assaye

PrimeTime qPCR assaye jsou navrženy pro detekci genové exprese a nabízeny ve 3 různých velikostech. K velikosti Standard a XL jsou

pak v nabídce i kombinace reportér (6-FAM, HEX, TET, Cy5) – zhášeč (ZEN/Iowa Black FQ, Iowa Black RQ, TAMRA). Každá assay obsahuje

forward primer, reverse primer a sondu v jedné mikrozkumace, vše kontrolováno hmotnostní spektrometrií.

PrimeTime Assay Reakcí (20 µl) Cena (Kč)

PrimeTime Mini qPCR Assay 100 2200,-

PrimeTime Standard qPCR Assay 500 3500,-

PrimeTime XL qPCR Assay 2500 9540,-

Syntéza genů

IDT nabízí možnost syntézy libovolných genů – šetří tak nejen čas, ale i finance potřebné na nutné reagencie, klonování a sekvenaci.

Geny jsou vyráběny nejnovější dostupnou technologií a dodávány zaklonované ve vektoru. Jsou tak ihned připravené k použití.

gBlocks gene fragments jsou dvouvláknové, sekvenačně ověřené genomové bloky až do délky 500 bází, které mohou být snadno

použitelné ke složení téměř jakékoli sekvence až do 2 kb a jsou kompatibilní se všemi známými metodami skládání genů.

Velikost genu Počet bází Cena (Kč)

Mini gen 25-400 5400,-

Gen 401+ 401+ 14,- / báze

gBlock gene fragments 3382,-

*) Mohou být účtovány doplatky na segmenty se zvýšenou komplexitou.

125


BIOCHROM AG

Kvalitní produkty pro tkáňové kultury.

Média pro tkáňové kultury

• Široká nabídka kvalitních kultivačních médií

• Média v práškové podobě

• Média v tekuté podobě pro okamžité použití

• Média se stabilizovaným L-glutaminem: L-alanyl-L-glutamine (Ala-Gln)

• Možnost zákaznicky volitelných médií

Kompletní média pro speciální kultivace

• Média prostá séra a proteinů

• Média pro kultivaci buněk před analýzou chromozomů

• Média pro kultivaci hybridomů, sebocytů a další

Séra

• Nabídky velmi kvalitních sér prostých endotoxinů, mycoplasmat, virů a virových antigenů

• FBS - South America origin, Argentine Origin, USA origin, Australia origin

• Speciální séra: Newborn Calf Serum, Porcine Serum, Donor Horse Serum

• Možnost vzorků pro otestování kompatibility

Faktory pro modifikaci kultivačních povrchů

• Výrazně zvýší efektivitu přichycení a následné kultivace speciálních buněk

• Fibronectin, Colagen A, Colagen G, Želatina, Polylysin

Enzymy pro dezintegraci tkání

• Enzymy vhodné pro přípravu primárních kultur a / nebo pro pasážování přisedlých buněk

• Kolagenázy typu I, II, III, IV, Trypsin, Biotase, Papain

Roztoky pro separaci buněk a mitogeny (lectiny)

• Roztoky vhodné pro přípravu separačních gradientů

• Biocoll – roztok založený na bázi polymerů

• Easycoll – obsahuje polyvinyl pyrrolidonem potažené silikagelové částice

• Nabídky mitogenů pro stimulaci buněk k mitóze

Antibiotika

• Antibiotika pro eliminaci bakterií, kvasinek, hub,

• Mynox – antibiotikum pro specifickou eliminaci mykoplasmat

• Antibiotika pro selekci buněk

Pufry a solné roztoky

• Roztoky pro oplachy a přechovávání buněk

• PBS, ALSEVER, EBSS, HBSS, HEPES

• Ultračistá voda

Aditiva pro kultivace

• Heparin, Pyruvát, Aminokyseliny, Vitamíny, Glutamin a další

Produkty pro diagnistiku průběhu kultivace

• Selekční médium pro hybridomy

• Indikátory – Phenol red, Neutral red, Trypan blue

• Kity pro PCR stanovení mykoplasmat

Antiséra, cytokiny a růstové faktory

• Velmi široká nabídka (více jak 500 produktů) růstových faktorů pro lidské a myší buňky

Produkty a servis pro průmyslové kultivace

• Nabídka produktů přizpůsobených velkoobjemovým aplikacím

• Zákaznicky přizpůsobené složení, balení a velikosti šarží

126

MAGNAMEDICS

Nizozemská firma MagnaMedics nabízí široké spektrum produktů pro genomiku a proteomiku založených na použití magnetických

kuliček. MagSi částice jsou vysoce kvalitní magnetické kuličky s unikátními povrchovými a fyzikálními vlastnostmi. Jsou vhodnou

alternativou k Dynabeads apod. při zachování kvality a nižší ceny. Lze použít magnetů jiných výrobců. Možnost vytvoření produktu

dle specifikací zákazníka.

Imunoprecipitace

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ml) Cena (Kč / balení)

MagnaMedics

MD01012 MagSi-protein G 1.0 1 2890,-

MD01011 MagSi-protein A 1.0 1 2890,-

Streptavidin vázaný na kuličky

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ml) Cena (Kč / balení)

MagnaMedics

Magnety

MD01001 MagSi-STA 1.0 2 7490,-

MD01023 MagSi-WCX 2 10990,-

MD01025 MagSi-WAX 2 10990,-

MD01014 MagSi-proteomics C 2 6890,-

MD01015 MagSi-proteomics C8 2 6890,-

MD01009 MagSi-proteomics C18 2 6890,-

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (ml) Cena (Kč / balení)

MagnaMedics

MD90001 MM Separator M12+12 24 x 1,5 ml zkumavka 7900,-

MD90002 Separator M96 96 jamková destička 7900,-

127


KITY NA IZOLACI NUKLEOVÝCH KYSELIN

Purifikace DNA

Speciální kity na izolaci DNA

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (izolace) Cena

Norgen Biotek

Purifikace plasmidové DNA

128

15300 Plasmid MaxiPrep Kit 4 2200,-

17900 Bacterial Genomic DNA Isolation Kit 50 2300,-

18600 Yeast Genomic DNA Isolation Kit 50 2300,-

26300 Yeast Genomic DNA Isolation Kit 2 x 96 10700,-

18200 Blood Genomic DNA Isolation Kit 50 2300,-

24700 Genomic DNA Isolation Kit 50 2300,-

18100 Urine DNA Isolation Kit 50 5400,-

22700 Endotoxin Removal Kit (Mini) - For DNA 20 4000,-

21900 Endotoxin Removal Kit (Maxi) - For DNA 4 2600,-

21410 Saliva DNA Isolation Kit 25 2600,-

25600 Direct Fungi DNA Isolation Kit 25 3200,-

26200 Plant/Fungi DNA Isolation Kit 50 3600,-

21500 Milk Bacterial DNA Isolation Kit 25 2900,-

22300 Urine Exfoliated Cell DNA Purification Kit 20 3200,-

26500 Soil DNA Isolation Kit 50 4400,-

22400 Urine Bacteria DNA Isolation Kit 20 2900,-

13300 Plasmid MiniPrep Kit 50 1800,-

14400 PCR Purification Kit 50 1900,-

13100 Gel Extraction Kit 50 1900,-

18000 BAC DNA MiniPrep Kit 25 1800,-

17800 LowCopy Plasmid MiniPrep Kit 25 1800,-

19900 Enzymatic Reaction CleanUp Kit 50 1900,-

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (izolace) Cena

Geneaid

PD100 High-Speed Plasmid Mini Kit 100 1500,-

PD300 High-Speed Plasmid Mini Kit 300 3700,-

PL100 High-Speed Large Plasmid Mini Kit 100 1500,-

PL300 High-Speed Large Plasmid Mini Kit 300 4200,-

PA025 High-speed Plasmid Advance Kit 25 4700,-

PI025 Geneaid Plasmid Midi Kit 25 3500,-

PIE25 Geneaid Plasmid Midi Kit (Endotoxin Free) 25 4700,-

PM010 Geneaid Plasmid Maxi Kit 10 2800,-

PME10 Geneaid Plasmid Maxi Kit (Endotoxin Free) 10 4600,-

PM025 Geneaid Plasmid Maxi Kit 25 5400,-

PME25 Geneaid Plasmid Maxi Kit (Endotoxin Free) 25 9200,-

PDA02 96-Well Plasmid Kit 2 4700,-

PDA04 96-Well Plasmid Kit 4 8700,-

PDA10 96-Well Plasmid Kit 10 18500,-

Gel/PCR purifikační kity

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (izolace) Cena

Geneaid

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (izolace) Cena

Geneaid

DF100 Gel/PCR DNA Fragments Extraction Kit 100 1700,-

DF300 Gel/PCR DNA Fragments Extraction Kit 300 4600,-

DF102 Large DNA Fragment Extraction Kit 100 1900,-

DF302 Large DNA Fragment Extraction Kit 300 5100,-

DF101 Small DNA Fragment Extraction Kit 100 1800,-

DF301 Small DNA Fragment Extraction Kit 300 4800,-

DM010 Gel/PCR DNA Fragments Extraction Maxi Kit 10 2700,-

DM025 Gel/PCR DNA Fragments Extraction Maxi Kit 25 6000,-

DFP02 96-Well Gel/PCR DNA Extraction Kit 2 4600,-

DFP04 96-Well Gel/PCR DNA Extraction Kit 4 8800,-

DFP10 96-Well Gel/PCR DNA Extraction Kit 10 18500,-

Kity na purifikace genomické DNA

GB100 Genomic DNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell) 100 2600,-

GB300 Genomic DNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell) 300 6700,-

GDI25 Genomic DNA Midi Kit (Blood/Cultured Cell) 25 4500,-

GDM10 Genomic DNA Maxi Kit (Blood/Cultured Cell) 10 4500,-

GDM25 Genomic DNA Maxi Kit (Blood/Cultured Cell) 25 9700,-

GT050 Genomic DNA Mini Kit (Tissue) 50 2700,-

GT100 Genomic DNA Mini Kit (Tissue) 100 4200,-

GT300 Genomic DNA Mini Kit (Tissue) 300 11700,-

GP100 Genomic DNA Mini Kit (Plant) 100 4200,-

GPM10 Genomic DNA Maxi Kit (Plant) 10 4000,-

GPM25 Genomic DNA Maxi Kit (Plant) 25 8700,-

GBP02 96-Well Genomic DNA Extraction Kit 2 7200,-

GBP04 96-Well Genomic DNA Extraction Kit 4 13700,-

GBP10 96-Well Genomic DNA Extraction Kit 10 30200,-

GPP02 96-Well Genomic DNA Kit (Plant) 2 9700,-

GPP04 96-Well Genomic DNA Kit (Plant) 4 17700,-

GPP10 96-Well Genomic DNA Kit (Plant) 10 40200,-

129


Purifikace RNA

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (izolace) Cena

Norgen Biotek

Geneaid

130

17200 Total RNA Purification Kit 50 4400,-

24300 Total RNA Purification Kit 2 x 96 12200,-

25700 Animal Tissue RNA Purification Kit 50 6000,-

21000 Cytoplasmic & Nuclear RNA Purification Kit 50 5400,-

21200 Leukocyte RNA Purification Kit 50 5400,-

21300 microRNA Purification Kit 25 3700,-

23500 RNA/DNA/Protein Purification Kit 20 4400,-

23000 RNA/Protein Purification Kit 20 3700,-

23600 RNA CleanUp and Concentration Kit 50 4400,-

25100 RNA CleanUp and Concentration Kit 2 x 96 12200,-

22500 Urine Exfoliated Cell RNA Purification Kit 20 3600,-

23400 Urine Bacteria RNA Purification Kit 20 3200,-

24200 All-in-One Purification Kit 20 5400,-

25300 FFPE RNA Purification Kit 50 6000,-

25000 FFPE RNA/DNA Purification Kit 50 5400,-

25800 Plant/Fungi RNA Purification Kit 50 5400,-

24400 Plant RNA/DNA Purification Kit 50 4400,-

26450 Water RNA/DNA Purification Kit - 0.45 um 25 8100,-

26400 Water RNA/DNA Purification Kit - 0.22 um 25 8400,-

23800 CleanAll RNA/DNA Purification Kit - 20 20 4400,-

21201 RBC Lysis Solution 90 ml 1200,-

RB050 Total RNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell) 50 3200,-

RB100 Total RNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell) 100 5600,-

RB300 Total RNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell) 300 14700,-

RBM10 Total RNA Maxi Kit (Blood/Cultured Cell) 10 3700,-

RBM25 Total RNA Maxi Kit (Blood/Cultured Cell) 25 7700,-

RP050 Total RNA Mini Kit (Plant) 50 3400,-

RP100 Total RNA Mini Kit (Plant) 100 5700,-

RP300 Total RNA Mini Kit (Plant) 300 15000,-

RPM10 Total RNA Maxi Kit (Plant) 10 3200,-

RPM25 Total RNA Maxi Kit (Plant) 25 6700,-

RT050 Total RNA Mini Kit (Tissue) 50 3200,-

RT100 Total RNA Mini Kit (Tissue) 100 5700,-

RT300 Total RNA Mini Kit (Tissue) 300 15200,-

RTM10 Total RNA Maxi Kit (Tissue) 10 3700,-

RTM25 Total RNA Maxi Kit (Tissue) 25 8600,-

PU009100 miRNA Isolation Kit 100 5700,-

RBP02 96-Well Total RNA Extraction Kit 2 11200,-

RBP04 96-Well Total RNA Extraction Kit 4 20200,-

RBP10 96-Well Total RNA Extraction Kit 10 45200,-

Purifikace virové nukleové kyseliny

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (izolace) Cena

Geneaid

Proteiny

VI050 Viral Nucleic Acid Extraction Kit III 50 3200,-

VI100 Viral Nucleic Acid Extraction Kit III 100 5600,-

VI300 Viral Nucleic Acid Extraction Kit III 300 14700,-

VR050 Viral Nucleic Acid Extraction Kit II 50 3200,-

VR100 Viral Nucleic Acid Extraction Kit II 100 5600,-

VR300 Viral Nucleic Acid Extraction Kit II 300 14700,-

VNP02 96-Well Viral DNA/RNA Extraction Kit 2 14200,-

VNP04 96-Well Viral DNA/RNA Extraction Kit 4 25200,-

VNP10 96-Well Viral DNA/RNA Extraction Kit 10 57700,-

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (izolace) Cena

Norgen Biotek

10100 ProteoSpin CBED Micro Kit 25 4400,-

10400 ProteoSpin CBED Micro Kit 50 6800,-

17000 ProteoSpin CBED Maxi Kit 4 2500,-

10200 ProteoSpin Detergent Clean-Up Micro Kit 25 4400,-

10500 ProteoSpin Detergent Clean-Up Micro Kit 50 6800,-

17100 ProteoSpin Detergent Clean-Up Maxi Kit 4 2500,-

10300 ProteoSpin Inclusion Body Isolation Micro Kit 20 4800,-

10600 ProteoSpin Inclusion Body Isolation Micro Kit 50 7600,-

17700 ProteoSpin Inclusion Body Isolation Maxi Kit 4 2800,-

17300 ProteoSpin Abundant Serum Protein Depletion Kit 25 4400,-

17400 ProteoSpin Urine Protein Concentration Kit 25 4400v

21600 ProteoSpin Urine Protein Concentration MAXI Kit 4 2700,-

17500 ProteoSpin On-Column Proteolytic Digestion Kit 25 4400,-

18700 Inclusion Body Solubilization Reagent 25 ml 1050,-

18701 Inclusion Body Solubilization Reagent 100 ml 2900,-

18800 Cell Lysis Reagent 100 ml 1700,-

18801 Cell Lysis Reagent 500 ml 5200,-

22800 ProteoSpin Endotoxin Removal Micro Kit - For Proteins and Peptides 20 4000,-

22200 ProteoSpin Endotoxin Removal Maxi Kit - For Proteins and Peptides 4 2500,-

131


Standardy

DNA ELFO standardy

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (izolace) Cena

Norgen Biotek

RNA ELFO standardy

132

13525 50bp DNA Ladder 100 1700,-

11300 PCR Ranger 100bp DNA Ladder 100 1700,-

11400 PCR Sizer 100bp DNA Ladder 100 1700,-

12800 FastRunner DNA Ladder 100 1700,-

11500 LowRanger 100bp DNA Ladder 100 1700,-

11600 Clone Sizer 100bp DNA Ladder 100 1700,-

11700 MidRanger 1kb DNA Ladder 100 1700,-

11800 FullRanger 100bp DNA Ladder 100 1700,-

11900 HighRanger 1kb DNA Ladder 100 1700,-

12000 HighRanger Plus 100bp DNA Ladder 100 1700,-

12100 UltraRanger 1kb DNA Ladder 100 1700,-

13526 6X Loading Dye 5 x 1ml 1100,-

Výrobce Kat. číslo Produkt Balení (izolace) Cena

Norgen Biotek

15002 100b RNA Ladder 50 loads 2200,-

15003 1kb RNA Ladder 50 loads 2200,-

15096 2X RNA Loading Buffer 0,5 ml 700,-

15097 1X RNA Loading Buffer 0,5 ml 700,-

SERVIS A SLUŽBY


SERVISNÍ LABORATOŘ

134

Izolace

a příprava

vzorku DNA,

RNA, miRNA

Expresní

profilování

miRNA analýza

PCR arrays

Next generation

sequencing

Data analýza

a bioinformatika

Profilování

genomu

Zákaznická

řešení

SERVIS A VALIDACE PŘÍSTROJŮ

Poskytujeme široký sortiment služeb v oblasti oprav a ověřování přístrojové techniky dodávané firmou KRD, ale i servisní

zásahy na přístrojích již neexistujících výrobců.

Nabízíme ekonomické řešení modernizace inkubátorů, sušáren a vodních lázní pomocí nejmodernější regulační techniky.

Nabízíme úpravy a vybavení laboratoří dle požadavků zákazníků.

Mimozáruční servis Hodinová sazba (Kč) Doprava (Kč / km)

Servisní služby Cena (Kč)

Validační měření

600,- 9,50

Laminární boxy a biohazardy 3800,-

PCR cykléry

Centrifugy

Inkubátory

s jedním blokem 2800,-

s duálním blokem 4400,-

nechlazené 1500,-

chlazené 2100,-

s ohřevem 1200,-

s ohřevem a chlazením 1500,-

s atmosférou CO2 2000,-

Hlubokomrazící boxy 1900,-

Třepačky

Sterilizátory

netemperované 1000,-

temperované 1400,-

horkovzdušné 1700,-

parní 2300,-

Klimatické komory 3500,-

Spektrofotometry 2200,-

Dekontaminace dioxydem chloru

Laminárních boxy, biohazardy 4500,-

Výměna filtrů

Laminární boxy (pouze práce) 2800,-

Biohazardy (pouze práce) 3200,-

Široký sortiment dalších laboratorních přístrojů validujeme po dohodě se zákazníkem.

Při uzavření servisních smluv pro validační měření na dobu neurčitou poskytujeme množstevní slevy až 15%

(od 5 kusů přístrojů) a poloviční dopravní náklady.

Validace poskytuje jistotu správné funkce přístroje a bezchybných výsledků práce v laboratoři. Veškerá validační

měření jsou prováděna v souladu s platnými normami a předpisy přístroji certifikovanými Českým metrologickým

institutem a na jejich výsledky jsou vystavovány protokoly odpovídající požadavkům akreditačních komisí

s případným doporučením k opravě nebo kalibraci přístroje.

Dekontaminace laminárních boxů a biohazardů jsou prováděny vysoce efektivní moderní metodou

za použití dioxidu chloru. Tato metoda zkracuje čas dekontaminace o 80% na maximálně 3 hodiny.

Nezpůsobuje korozi, nevadí elektronice. Po ukončení dekontaminace lze okamžitě pracovat.

Metoda odpovídá nejnovějším předpisům EU.


Pekařská 12

155 00 Praha 5

Česká republika

Tel : +420 257 013 400

Fax : +420 257 013 405

E-mail : krd@krd.cz

www.krd.cz

Similar magazines