13.04.2015 Views

Přednáška 5. - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Přednáška 5. - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Přednáška 5. - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Exkurze po revitalizacích<br />

jihozápadní Čechy – Bavorsko<br />

3. – <strong>5.</strong> května 2005<br />

ČVUT, Fakulta stavební<br />

<strong>Katedra</strong> hydromeliorací a krajinného inženýrství


Kouba


tok Kolbrsbach


Aiterhofen


Kateřina


Kronach


informace o stavbě !!!


Děkuji Vám<br />

za pozornost

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!