Příloha č.1 - Semily

semily.cz

Příloha č.1 - Semily

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L YOBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘADHusova č.p. 82, 513 13 SemilyČ.j.: SÚ/1692/11 V Semilech dne 4.7.2011Zn.: SÚ 935/11-VVyřizuje: Ing. VitvarTel.: 481 629 274, 481 593 903E-mail: vitvar@mu.semily.czŽadatel:Svazek obcí Košťálov-Libštát, zásobování vodou, Košťálov 201, 512 02 KošťálovÚ Z E M N Í R O Z H O D N U T ÍVýroková část:Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění novel (dále jen "stavební zákon"),s působností dle § 190 stavebního zákona, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákonažádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kteroudne 11.4.2011 podalSvazek obcí Košťálov-Libštát, zásobování vodou, IČ 62013203, Košťálov 201, 512 02 Košťálov,který zastupuje Ing. Zdeněk Hudec, Spojovací 180, , 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravěúzemního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatřenír o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b yKošťálov a Libštát - kanalizace a ČOVna pozemku parc. č. 5, 6, 7/1, 8/1, 9, 10/1, 14/2, 17, 18, 24, 26, 28, 31, 33, 35/1, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 52,53, 54, 55/1, 57, 58, 59, 60/1, 61/1, 63, 65, 67, 68, 69/1, 74, 77, 78/2, 78/3, 81/1, 90/3, 92, 94/2, 95, 96/2,96/3, 96/4, 97, 99, 103/1, 107/1, 108, 109, 111, 112/2, 112/3, 112/9, 117, 121, 132/2, 133, 134, 135, 136,137, 138, 140, 147, 148, 150, 152/1, 158, 167, 168/2, 170, 174, 179, 180, 181, 183, 185, 190/1, 190/2, 190/3,193/2, 202, 205, 211, 212/3, 212/4, 217, 218/1, 218/2, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 227/2, 234, 238, 242/6,244/2, 244/4, 246, 247, 248, 249, 251/1, 253/1, 254, 260/1, 260/3, 267, 268/1, 270/1, 272/1, 272/2, 273/1,276, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/12, 278/13, 278/14, 278/19, 279/6, 280/1, 280/6,281/1, 282/1, 283, 285, 287, 288, 289, 291, 293/1, 293/2, 294/5, 296/3, 296/4, 296/9, 296/10, 299/1, 299/3,299/4, 299/5, 299/6, 299/8, 299/10, 299/12, 301, 308, 312/2, 312/6, 314, 315/4, 316, 319/1, 320, 324, 326/2,326/16, 326/19, 329/3, 331/1, 333/1, 336, 339, 343, 350/11, 350/12, 351, 352/1, 352/3, 352/5, 352/7, 352/8,352/11, 352/12, 352/15, 352/16, 352/27, 354, 355, 356, 358, 360/1, 360/2, 361/1, 361/2, 361/5, 361/6, 362/2,362/3, 362/4, 363, 365/4, 365/11, 371, 372, 390, 392, 396, 398, 401, 411, 416, 421, 423, 426/1, 426/2, 427,430/1, 431/1, 431/4, 431/5, 439, 444, 447, 448/1, 448/2, 450/1, 450/5, 451, 453, 456, 458, 464/1, 464/2, 465,467/1, 468, 478, 481/1, 483, 484, 489/1, 490, 491, 499, 500/1, 518, 519, 520/1, 523/1, 523/2, 525/2, 530,533, 535/1, 535/3, 535/4, 535/5, 535/6, 539, 540/1, 540/5, 540/6, 540/7, 540/8, 540/9, 541/1, 541/5, 541/6,541/7, 541/8, 545, 546, 547/1, 547/2, 551/2, 553/1, 554/1, 557, 558, 559, 560/1, 561, 565, 569, 573/2, 575/1,575/2, 578, 580, 591/2, 594, 597, 599, 613, 614, 616, 617, 618/2, 636, 637, 643, 645, 646, 654, 655/1, 673,677, 679, 686, 687/1, 699/1, 699/2, 699/3, 699/4, 702/1, 702/2, 702/3, 704, 705/1, 706, 710/1, 710/2, 710/3,711/1, 711/3, 716/2, 718/2, 719/2, 719/8, 719/10, 721/1, 721/4, 724, 726/1, 728, 733/1, 734/2, 736, 742/3,742/6, 1047/7, 1070/2, 1299/2, 1448/2, 1452, 1638/10, 1638/16, 1638/18, 1638/20, 1638/22, 1639/3, 1641/2,1641/4, 1641/7, 1642/1, 1644/1, 1644/2, 1649/1, 1649/3, 1649/13, 1650/2, 1650/4, 1650/7, 1650/8, 1665/1,


Č.j. SÚ/1692/11 str. 3- venkovní schodiště, zpevněné plochy sjezdu na silnici a parkoviště, terénní úpravy, oplocení napozemku parc. č. 87/2, 88/2, 578 v katastrálním území Čikvásky- výfuk použitého vzduchu DN 250 délky 128m na pozemku parc. č. 87/2, 578, 88/1, 87/1, v katastrálnímúzemí Čikvásky- vodovodní přípojka pro ČOV PE-LD 63x5,8 délky 461m na pozemku parc. č. 1993/1, 1993/3v katastrálním území Košťálov, na pozemku parc. č. 578, 88/2, 87/2 v katastrálním území Čikvásky- zemní kabelová přípojka nn pro ČOV délky 532m na pozemku parc. č. 1993/1, 1993/3, 572/2v katastrálním území Košťálov, na pozemku parc. č. 578, 88/2, 87/2 v katastrálním území Čikvásky- zemní kabelová přípojka nn pro ČS délky 141m na pozemku parc. č. 1931, 2008/1, 573/2, 1999, 1993/1,572/2 v katastrálním území Košťálov,- zemní kabelová přípojka nn pro ČS2 délky 35m na pozemku parc. č. 426/1, 571, 540/1 v katastrálnímúzemí Čikvásky- venkovní kabelový rozvod nn mezi ČOV a ČS délky 647m na pozemku parc. č. 1931, 2008/1, 573/2,1999, 1993/1, 1993/3 v katastrálním území Košťálov, na pozemku parc. č. 578, 88/2, 87/2v katastrálním území Čikvásky- sdělovací kabel propojení ČOV a ČS délky 647m na pozemku parc. č. 1931, 2008/1, 573/2, 1999,1993/1, 1993/3 v katastrálním území Košťálov, na pozemku parc. č. 578, 88/2, 87/2 v katastrálnímúzemí Čikvásky- čerpací stanice ČS o výkonu 20l/s tvořená železobetonovou jímkou půdorysných rozměrů 7,00 x 700m s úrovní dna – 6,55m, s akumulačním prostorem 92m³ na pozemku, s technologickým prostoremna úrovní – 2,30m, s nadzemní částí půdorysných rozměrů 7,00 x 3,75m, zastřešení pultovou střechous výškou střechy + 3,30m na pozemku parc. č. 1931v katastrálním území Košťálov- čerpací stanice ČS2 o výkonu 4l/s na pozemku parc. č. 426/1v katastrálním území Čikvásky- splaškové stoky gravitační KTH DN 500 celkové délky 2459m, PVC DN 250 celkové délky 15509m napozemcích dle situačních výkresů v měřítku 1 : 1000, které jsou součástí dokumentace k územnímuřízení- splaškové stoky výtlačné PE-HD 160 celkové délky 105m, PE-HD 90 celkové délky 91m napozemcích dle situačních výkresů v měřítku 1 : 1000, které jsou součástí dokumentace k územnímuřízení- 23 ks kanalizačních přípojek gravitačních PVC DN 200 na pozemcích dle situačních výkresů v měřítku1 : 1000, které jsou součástí dokumentace k územnímu řízení- 353 ks kanalizačních přípojek gravitačních PVC DN 150 na pozemcích dle situačních výkresův měřítku 1 : 1000, které jsou součástí dokumentace k územnímu řízení- 6 ks kanalizačních přípojek výtlačných PE 63 včetně domovních splaškových čerpacích stanic napozemcích dle situačních výkresů v měřítku 1 : 1000, které jsou součástí dokumentace k územnímuřízení- propustek BET DN 500 délky 10,00m na stoce Q na pozemku parc. č. 130 v katastrálním územíČikvásky- úprava lesní cesty v délce 60m na stoce Q pozemku parc. č. 130, 152/1, 87/1 v katastrálním územíČikvásky- měrný objekt pozemku parc. č. 87/2 v katastrálním území Čikvásky- 2 ks výústní objekt pozemku parc. č. 87/2,576 v katastrálním území Čikvásky- 2 ks proplachovací hydrant. Proplachovací hydrant na stoce M-1 bude přesunut z pozemku parc. č. 1969v katastrálním území Košťálov na pozemek parc. č. 1995/1 v katastrálním území Košťálov do krajnicesilnice- úprava toku Olešky v délce cca 50m- 8 ks stabilizační práh v Korytě toku OleškyVymezení území dotčeného vlivy stavby.- Stavba řeší odkanalizování území, ve kterém je navrhována. Pro vlastní objekt ČOV je tímtorozhodnutím stanoveno ochranné pásmo.


Č.j. SÚ/1692/11 str. 4II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:1. Stavba bude umístěna na pozemku tak, jak je zakresleno v ověřené projektové dokumentaci, kteráobsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy 1 : 500 a 1:10000 s požadovanýmumístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku asousedních staveb; kopie situačního výkresu je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. V tomto výkresunejsou vyznačeny jednotlivé kanalizační přípojky. Objekt ČOV je výškově osazen tak, že podlaha I.nadzemního podlaží je umístěna na kótě 350,000m. n. m. (B. p. v.)2. Jako stavební pozemek se vymezují celé pozemky prc č. 87/2 a 88/2 a část pozemku p.č. 1931 daná nazápadní straně prodloužením čáry hranice mezi pozemky parc. č. 577/1 a 579 a na východní straněrovnoběžkou s tímto prodloužením ve vzdálenosti 10,00m. Ostatní stavební pozemky se vzhledemk charakteru stavby nevymezují.3. Projektová dokumentace k žádosti o vydání vodohospodářského povolení stavby bude obsahovatvyhodnocení akustické situace provozu nové ČOV v nejbližších chráněných prostorech definovaných v§ 30 odst. 3) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, pro denní anoční dobu.4. Do projektové dokumentace k žádosti o vydání vodohospodářského povolení stavby budou zakreslenykabelové trasy a polohy zabezpečovacího zařízení Správy sdělovací a zabezpečovací techniky SDCLiberec v místě křížení stavby s dráhou.5. Projektová dokumentace k žádosti o vydání vodohospodářského povolení stavby bude řešit kříženíkanalizačního řadu s dráhou v souladu s ČSN 756230 a předpisem SŽDC S4.Všechny části podchodupod drahou musí být navrženy tak, aby vyhovovaly zatížení podle ČSN 736203. Stavbou nesmí býtnepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku Českých drah. Stavba musí být navržena tak,aby nedošlo k jejímu porušení vlivem provozu dráhy.6. V projektové dokumentaci k žádosti o vydání vodohospodářského povolení stavby bude uvedenasprávná kilometráž křížení na 94,862 a v celkových situacích bude vyznačena aktualizovaná trasa kolejí ivlečky.7. Odvádění srážkových vod bude řešeno nezávisle na odvodňovacím zařízení dráhy a mimo drážnípozemky.8. Projektová dokumentace k žádosti o vydání vodohospodářského povolení stavby bude k žádosti osouhrnné stanovisko k vodoprávnímu řízení předložena na SŽDC Liberec ve dvou vyhotoveních.9. Vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeolog. nálezy, je stavebník povinen,dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, při jakýchkoliv zemníchpracích oznámit tento stavební záměr již v době přípravy stavby Archeolog. ústavu (pro okres Semily -Okresní muzeum Českého ráje Turnov, Skálova 71, Dr. Prostředník) a zároveň umožnit provedenípřípadného výzkumu na dotčeném území. Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinenoznámit nejbližšímu muzeu, příp. obecnímu úřadu i náhodné porušení archeolog. situací (nálezy zdiva,jímek, hrobů, atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), kterénebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona).10. Stavebník k návrhu na vydání územního rozhodnutí předložil vyjádření správců podzemních zařízení oexistenci podzemních zařízení v prostoru navrženém pro umístění stavby (vedení telekomunikační sítě,plynovody, vodovody, kanalizace, elektrorozvody, veřejné osvětlení) opatřených před zahájenímúzemního řízení. V průběhu řízení nebyla ze strany správců podzemních zařízení, kteří byly zahrnuti dookruhu účastníků řízení, uplatněna jiná stanoviska, a proto stavební úřad předložená vyjádření o existencipodzemních zařízení posoudil jako připomínky a vzhledem k tomu, že umístěním stavby nejsou dotčenastávající podzemní zařízení nad rámec stanovený zákonem, podmínky k zajištění ochrany podzemníchzařízení budou zahrnuty do stavebního povolení.11. Bude bez náhrady zrušena kanalizační šachta na stoce A, staničení 0,770m před rodinným domem č. p.93 na pozemku parc. č. 1940 v katastrálním území Košťálov.12. Projektová dokumentace k vodoprávnímu řízení bude řešit úpravu zpevnění části pozemku parc. č. 577/1pro zajištění zařízení staveniště objektu čerpací stanice.13. Projektová dokumentace k vodoprávnímu řízení bude řešit náhradní únikové cesty v případech, kdyprováděním stavby dojde k omezení stávajících únikových cest.14. Projektová dokumentace k vodoprávnímu řízení bude řešit dostatečnou ochranu vodního zdrojeKošťálov Barevna pro umístění části stavby do ochranného pásma tohoto vodního zdroje.


Č.j. SÚ/1692/11 str. 515. Přechody kanalizačních vedení přes silnici budou řešeny protlaky, umístěnými kolmo na osu vozovky.16. V místech podélného vedení, uložení do krajnice, budou vedení uložena mimo komunikaci, bez zásahudo asfaltové části komunikace.17. Projektová dokumentace k vodoprávnímu řízení bude řešit úpravu stávajícího propustku toku Farskýpotok tak, aby propustek bezpečně převedl Q100 včetně zachování volné výšky 0,50m.18. Projektová dokumentace k vodoprávnímu řízení bude řešit ochranu vodního zdroje pro rodinný dům č. p.60 po dobu provádění stavby objektu čerpací stanice, případně řešení náhradního zásobování domuvodou.19. Projektová dokumentace k vodoprávnímu řízení bude řešit křížení kanalizace s vodním tokem Oleškytak, že kanalizační řad bude vždy osazen do ocelové chráničky s krytím od stabilního dna min. 0,80m.Případné nižší krytí bude řešeno ve vodoprávním řízení. Při křížení kanalizace s tokem bude řešenosanování břehových úprav v rozsahu 1,00m na každou stranu od okraje chráničky.20. V místě křížení stoky U1 a podél stoky U Bude v projektové dokumentaci k vodoprávnímu řízení řešenastabilizace podélného profilu koryta toku.21. Výustní objekt z ČOV bude umístěn vzhledem k velikosti toku cca 0,20 – 0,30m nad hladinou vody přiběžném průtoku. Samotná výustní trubka bude umístěna mírně šikmo po směru proudění toku.22. Podél toku Olešky bude zachován volný nezastavěný manipulační pruh šíře 8,00m, podél drobných toků6,00m, pro jejich správu a údržbu. Případná zde umístěná zařízení musí být přejezdná mechanizací.Případné zásahy do tohoto pruhu budou projednány se zástupcem Povodí Labe, s. p., provozní střediskoTurnov.23. V případě použití profilů LARSEN pro zajištění stability základových stěn na staveništi čerpací stanicebude předem provedena pasportizace okolních objektů a zkouška beranění.III. Stanoví ochranné pásmo:Stavební úřad stanovuje ochranné pásmo ČOV dané křivkou ve vzdálenosti 25,00m od vnějšího obvoduobjektu ČOV, tj. obdélníkem o rozměrech 78,85m x 70,50m s rohy zaoblenými kružnicí o poloměru 25,00m,zasahující do pozemků parc. č. 87/2, 88/2, 75/3, 75/1, 578, 88/1, 87/4, 576 v katastrálním území ČikváskyRozhodnutí o námitkách účastníků řízení:Námitce Karla Moravce, aby byla zrušena revizní šachta u rodinného domu č. p. 93 a napojení domu bylořešeno odbočkou bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí.Námitce Romana Adamíry, aby projektová dokumentace k vodoprávnímu řízení řešila úpravu zpevněníčásti pozemku parc. č. 577/1 pro zajištění zařízení staveniště objektu čerpací stanice bylo vyhověnopodmínkami tohoto rozhodnutí.Námitce Františka Šmída, aby projektová dokumentace k vodoprávnímu řízení řešila bezpečnost okolníchstaveb při provádění objektu čerpací stanice, že má obavy z únikové cesty při povodni a ze ztráty jedinéhovodního zdroje pro rodinný dům č. p. 60 bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí.Námitky Františka Šmída, aby čerpací stanice byla umístěna na jiném místě proto, že se obává hluku,zápachu a vibrací z jejího provozu, že bude omezeno užívání jeho rodinného domu č. p. 60 a že dojde keznehodnocení jeho nemovitosti byly zamítnuty.Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:Svazek obcí Košťálov-Libštát, zásobování vodou, Košťálov 201, 512 02 KošťálovOdůvodnění:Dne 11.4.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.


Č.j. SÚ/1692/11 str. 6Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 2.6.2011,o jehož výsledku byl sepsán protokol.Žadatel po podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, před oznámením o zahájení řízení stavebnímúřadem, změnil rozsah stavby tak, že z žádosti vypustil odkanalizování Obce Libštát. Důvod vypuštění byl,že se žadateli nepodařilo získat souhlas firmy LTZ Libštát s. r. o. s navrhovaným umístěním stavby napozemcích v jejím vlastnictví. Žadatel však od záměru odkanalizování Obce Libštát neustoupil, s firmouLTZ Libštát, s. r. o. dále jedná a současně hledá technická řešení umístění stavby mimo pozemky této firmy.Umístění kanalizační sítě na území Obce Libštát bude řešeno jako samostatná stavba.Stavba je umísťována v území, pro které není schválena územně plánovací dokumentace, kromě maléčásti stavby umístěné na území Obce Libštát, která má schválenu územně plánovací dokumentaci. Umístěnístavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.Stanoviska sdělili:- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Semily ze dne 3.1.2011 čj.: KS/1038/10/T- souhlas s trasou – závazné stanovisko MěÚ Semily, odbor životního prostředí ze dne 24.1.2011 zn.:ŽP/92/11-201- souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 28.1.2011 zn.:ŽP/93/11-201- rozhodnutí MěÚ Semily,odbor dopravy ze dne 31.3.2011 čj.: OD/402/11- rozhodnutí MěÚ Semily,odbor dopravy ze dne 1.4.2011 zn.: OD/1378/11- vyjádření Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování ze dne 26.1.2011,čj.: SÚ/226/11- závazné stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice ze dne 14.2.2011 čj.: 380/12288-ÚP/2011-1420- závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily ze dne6.1.2011 č. j.: 6806/42/10/2.5- koordinované závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Semily zedne 4.2.2011 čj.: HSLI-253-3/SM-PRE-2011- závazné stanovisko Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne23.3.2011, sp. zn.: OŽPZ 69/2011/OOO, čj.: KULK 22089/2011/Ža o souhlasu s umístěnímstacionárního zdroje znečišťování ovzduší- sdělení Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 8.2.2011, sp. zn.:OŽPZ 69/2011/OOO, čj.: KULK 23397/2011/Ža o zjištění, že stavba nemá významné vlivy na životníprostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. oposuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů- rozhodnutí Obecní úřad Košťálov, silniční správní úřad ze dne 19.1.2011 zn.: 31/2011 o povolenízvláštního užívání místních komunikací- rozhodnutí Obecní úřad Libštát, silniční správní úřad ze dne 4.2.2011 o povolení zvláštního užívánímístních komunikací- souhrnné stanovisko SŽDC, s. o. ze dne 21.1.2011 zn.: 1940/10-SDC LBC-OTR- stanovisko České dráhy, regionální správa majetku Hradec Králové ze dne 4.1.2011- stanovisko Josef Pekárek, Provozovatel vlečky Tarmac Severokámen Košťálov ze dne 9.11.2010- vyjádření SČVK Teplice ze dne 5.1.2011 zn.: O11610000496- vyjádření Krajská správa silnic Libereckého kraje ze dne 18.2.2011 zn.: TSSM4/10/Zu/593-9792-a- vyjádření Krajská správa silnic Libereckého kraje ze dne 18.2.2011 zn.: TSSM4/10/Zu/593-9792-b- vyjádření Lesy ČR, s. p., správa toků Hradec Králové ze dne 7.1.2011 čj.: 27/2011/953/93/731- vyjádření Lesy ČR, s. p., správa toků Hradec Králové ze dne 7.3.2011 čj.: 26/2010/953/93/731- vyjádření Lesy ČR, s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou ze dne 28.1.2011, čj.: 314/247/84/312.4/ 2011- vyjádření Povodí Labe s. p. Hradec Králové ze dne 18.1.2011 zn.: PVZ/10/30001/Řa/0- vyjádření Pozemkový fond České republiky ze dne 17.1.2011 zn.: S-30-11, čj.: PFCR 023075/2011


Č.j. SÚ/1692/11 str. 7- vyjádření Pozemkový fond České republiky ze dne 27.1.2011, čj.: 035782/2011/41/Kyks- vyjádření Obce Libštát ze dne 7.2.2011- vyjádření Obce Košťálov ze dne 7.2.2011 zn.: 72/2011Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánůvyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisůve výroku uvedených.Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:- námitkám účastníků řízení Karla Moravce, Romana Adamíry a Františka Šmída bylo vyhověnostanovením podmínek pro vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání vodoprávníhopovolení stavby ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Obsah námitek je uveden ve výrokové částirozhodnutí v odstavci rozhodnutí o námitkách účastníků řízení. Stavební úřad odůvodňuje vyhověnínámitkám oprávněností požadavků účastníků řízení.- námitky Františka Šmída, aby čerpací stanice byla umístěna na jiném místě proto, že se obává hluku,zápachu a vibrací z jejího provozu, že bude omezeno užívání jeho rodinného domu č. p. 60 a že dojde keznehodnocení jeho nemovitosti byly zamítnuty. Žadatel k žádosti doložil souhlasná stanoviska dotčenýchorgánů. Dotčené orgány posoudily před vydáním svých závazných stanovisek stavbu z hlediska jejíhovlivu na okolí a v těchto stanoviscích stanovily podmínky pro dodržení přípustných limitů vlivu stavby.Tím je zajištěno, že stavba nebude obtěžovat své okolí nad přípustné meze stanovené zákonem. Námitkaznehodnocení nemovitosti vlivem stavby je subjektivním názorem účastníka. Obecně lze konstatovat, žes možností napojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci její cena spíše narůstá.Vyhodnocení připomínek veřejnosti:- připomínky veřejnosti nebyly v řízení vznesenyVypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:- k podkladům rozhodnutí se vyjádřila Jana Kmínková s požadavkem, aby kanalizační přípojka pro č. p.140 na pozemku parc. č. 18 nebyla řešena jako společná pro připojení č. p. 139. Požadavek JanyKmínkové je v souladu s projektovou dokumentací, neboť kanalizační přípojka pro č. p. 140 je řešenajako samostatná.Poučení účastníků:Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územníhoplánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu aaby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správníorgán na náklady účastníka.Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímuúřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě téžspeciálnímu stavebnímu úřadu.Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístěnístavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.I n g . O t a P e t r á kvedoucí stavebního úřadu


Č.j. SÚ/1692/11 str. 8Poplatek:Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000,-Kč byl zaplacen dne 16.6.2011.Obdrží:Žadatel – stavebník:Svazek obcí Košťálov-Libštát, zásobování vodou, Košťálov 201, 512 02 Košťálov, který zastupujeIng. Zdeněk Hudec, Spojovací č.p. 180, 468 02 Rychnov u Jablonce nad NisouObec:Obec Košťálov, IDDS: vb3bi3xObec Libštát, IDDS: 5vrbc32Další účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (v souladu s ust. § 92 odst. 3 stav. zákonadoručení veřejnou vyhláškou):Adamíra Josef a Hana, Košťálov 161Adamíra Roman, Košťálov 161ANTAREA s.r.o., Jičínská 2285/4, 130 00 Praha 3 - VinohradyAntony František a Antonyová Libuše, Košťálov 301Antony Robert, Košťálov 300Antoš Ondřej, Oldřichova 371/19, 128 00 Praha 2 - NusleBálek Karel a Bálková Bohumila, Čikvásky 12Bareš Libor a Barešová Hana, 512 03 Libštát 305Bárta Jiří, Kundratice 149 + Bárta Jiří, Topolová 615, 289 23 Milovice, Mladá + Svobodová Lucie,Slánská 1678/20, 163 00 Praha 6 - ŘepyBartoš Petr, Tyršova 366, 294 21 Bělá pod BezdězemBeránek Jiří, Košťálov 241 + Ing. Beránek Jiří a Beránková Lidmila, Košťálov 241Bernard Ladislav a Bernardová Libuše, Košťálov 35Bernat Zdeněk a Mgr.Bernatová Jitka,Kundratice 162+Ing.Bernatová Petra, Kundratice 162Bičák Miloslav a Bičáková Jitka, Košťálov 85Bílek František, Košťálov 41 + Bílek Jiří, Košťálov 41Bitner Oldřich, Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 - StodůlkyBláha Miloš, Košťálov 265 + Brinza Domnica, Košťálov 266 + Jon Zdeněk a Jonová Jarmila, Košťálov 265+ Kubán Štefan a Kubánová Věra, Košťálov 266 + Mach Josef a Machová Lidmila,Košťálov 266 + Mikulová Vlasta, Košťálov 265 + Šmíd František a Šmídová Eva, Košťálov266 + Udatná Jaroslava, Košťálov 265Böhm Zdeněk, 512 04 Mříčná 126Borde Václav a Berdeová Hana, Kundratice 36Bordeová Hana, Pod Černým mostem 475, Semily + Holcová Marie, Kundratice 16 + Holec Josef,Kundratice 80 + Holubcová Lada, Klášterského 254/13, 460 10 Liberec X - Františkov +Janatová Marie, Kundratice 51 + Janatová Emilie, 289 36 Mcely 102 + Lukeš František,Kundratice 29 + Vejnar Jiří, Kundratice 8Bouda Tibor, Košťálov 203 + Boudová Marie, Košťálov 203Boudová Eva, U Kříže 609/2, 158 00 Praha 5 JinoniceBubeník Karel, Košťálov 288Bubeník Vladimír, Košťálov 69Bubeník Zdeněk, Tovární 683/1, 500 06 Hradec KrálovéBuday Zdeněk, Košťálov 249 + Kašparová Ilona, Košťálov 196Budayová Ladislava, Košťálov 249Bucharová Miluše, Kundratice 53Burket Petr a Burketová Soňa, Kundratice 1Burketová Hana, Libštát 324 + Ing. Javůrek Miloš + Javůrková Jasna, Klánovická 289/18, 198 00 Praha 9 –Hloubětín + Vejnar Benjamin, nám. B. Hrozného 422/16, 289 22 Lysá nad Labem + Vejnar Jiří,Košťálov 243 + Vejnar Pavel, Košťálov 245Bydžovský Milan a Bydžovská Monika, Košťálov 183Cardal Jiří, nám. V. Čtvrtka 864, 506 01 JičínČapková Eva, Košťálov 28 + Láska Ladislav, Košťálov 28


Č.j. SÚ/1692/11 str. 9Čech Jaromír, Kundratice 10Čech Robert, Fojtíkova 2396, 269 01 RakovníkČermák Radek, Karla Tomana 833, 272 01 Kladno + Čermáková Lenka, Jaroslava Šípka 371, 273 03StochovČermák Radek, Karla Tomana 833, 272 01 Kladno + Čermáková Lenka, Jaroslava Šípka 371, 273 03Stochov + Ouhrabková Vilma, Na Jezírku 962/14, 460 01 Liberec VI - RochliceČeské dráhy a.s., nábř. Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 – Nové MěstoČeský rybářský svaz MO Košťálov (ČRS MO Košťálov)RSDr. Čížek Bronislav, Loučenská 142, 294 43 Vlkava + Čížek Zdeněk, Košťálov 229ČR – Pozemkový fond České republikyČR – SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové MěstoČR – Zemědělská vodohospodářská správa BrnoDaniel René a Danielová Kateřina, Kundratice 142David Jaromír a Davidová Jana, Na Dlouhém lánu 274/18, 160 00 Praha 6 - VokoviceDavid Roman a Davidová Jiřina, Košťálov 81Devátý Jiří a Devátá Jiřina, Košťálov 170Devátý Miloslav a Devátá Jindřiška, Košťálov 112Diviš Marek a Divišová Iva, Kundratice 13Dlouhá Věra, Kundratice 160 + Dlouhá Věra, Jaroslava Havlíčka 987, 514 01 Jilemnice + DlouhýJaroslav, Kundratice 160Dolenská Marie, Košťálov 313, Kubánová Věra, Košťálov 266, Mašková Alena, Nové město 392, Lomnicenad PopelkouDolenský Jaroslav, Košťálov 313Dolenský Jan, Čikvásky 2Dolenský Jaroslav, Košťálov 313Doškař Miroslav a Doškařová Hana, Košťálov 75Ing. Dosšanova Gulžan, Všehrdova 447/10, 118 00 Praha 1 – Malá StranaDrahoňovská Zdeňka + Drahoňovský František, Kundratice 85Drápal Ota,Košťálov 200 + Říhová Dana,U Lipové aleje 721/21,107 00 Praha DubečDrbohlav Filip, Košťálov 216Dušek Petr, Radhošťská 1599/16, 130 00 Praha 3 – Žižkov a Dušková Kateřina, U Strže 1711/7, 140 00Praha 4 - KrčDušek Stanislav a Dušková Lenka, Kundratice 138EUROVIA Kamenolomy a.s., Soukenné nám. 115/6, 460 07 Liberec III-JeřábFajstaver Jaroslav a Fajstaverová Zdeňka, Kundratice 91 + Sádek Jiří a Sádková Jaroslava, Košťálov308,Farkašová Markéta, 468 61 Desná + Pírová Věra, Žďár 99, 468 41 Tanvald + PospíšilFrantišek, Kundratice 22 + Pospíšil Josef, Kundratice 152 + pospíšil Josef, Kundratice 22+ Pospíšilová Lucie, Kundratice 22Feife Jiří a Feigeová Milada, Košťálov 290Fejfar Jaroslav a Fejfarová Martina, Košťálov 291Fejfar Vítězslav, Lánovská 486, 543 01 VrchlabíFerdinand Miroslav, Spytihněvova 159/8, 128 00 Praha 2 – Nusle + Hyvnarová Lada, Uruguayská 416/11,120 00 Praha 2 - VinohradyFišerová Eva,Mlýnská 214,340 21 Janovice n. Úhlavou+Skalský Vladimír,Hradčanská 358, 530 06Pardubice,Svítkov+ ejnar Bohuslav, K Babylonu 1205, 512 51 Lomnice n. PopelkouFojtíková Božena, Kundratice 26 + Ing. Ječmenová Marcela, Malá 535, 463 12 LiberecFranc Jan, Košťálov 214 + Krejčí Ladislav a Krejčová Jaroslava, Košťálov 215 + Krejčí Miroslav a KrejčíLenka,Košťálov 214 + Krejčí Vlastimil a Krejčová Ludmila,Košťálov 215Franc Josef, prof. Smotlachy 1642/8, 500 08 Hradec Králové a JUDr. Francová Eliška,Kundratice 115Hadincová Jiřina, Košťálov 25 + Kramář Libor, Košťálov 25, Machová Věra, Košťálov 25, Šindelář Jana Šindelářová Jana, Košťálov 25Hájek Vladimír, Košťálov 199Hálek Vojtěch, Slunečná 641, Semily + Kovář Zdeněk, Kundratice 46 + Munzarová Stanislava,Průmyslová 813, 468 22 Železný BrodHalíková Jana, 641 01 Maňovice 33 + Vejnar Jan, Kundratice 64Hančil Jan, Košťálov 264


Č.j. SÚ/1692/11 str. 10Hanisková Jaroslava, 544 75 Mostek 142 + Lešák Vladimír, 544 75 Mostek 91 + Lešáková Marie,Košťálov 24 + Palmová Helena, Na Stráni 562/26, 400 01 Ústí nad Labem, KlíšeHanuš Josef, Kundratice 55Hanuš Ladislav a Hanušová Dana, 512 42 Poniklá 223Havel František, B. Němcové 242, 261 01 Příbram + Havel Stanislav, Karlovarská 232, 160 00 Praha 6 +Havlová Jiřina, Košťálov 136Havel Jiří a Havlová Eva, Kundratice 127Havel Vladimír a Havlová Lidmila, Kundratice 17Havlík Milan + Havlíková Blanka, Košťálov 185Havlíková Jaroslava, Košťálov 274Ing. Havlík Dalibor a Havlíková Michaela, Košťálov279Havránek Leoš a Havránková Marcela, Košťálov 328Havrda Jiří, Košťálov 25 + Šrajerová Miloslava, Jižní 467, SemilyHavrda Miloslav, 277 45 Kozomín 124 + Havrdová Henryka, Kundratice 84Hejsek Josef + Hejsková Pavlína, Kundratice 130Hladíková Luďka, Košťálov 214Hlaváč Miroslav a Hlaváčová Věra, Rýnovická 3242/20, 466 01 Jablonec nad NisouHlaváč Oldřich a Hlaváčová Marie, Kundratice 14Hloušek Jiří, Kundratice 45Hloušek Jiří, Kundratice 45 + Ing. Humplíková Věra, Gagarinova 510/21, 360 01 Karlovy Vary, Drahovice+ Lebeda Petr, Na Pískovně 653/16, 460 14 Liberec XIV, Ruprechtice + MUDr. Píro Aleš, Žďár9, 468 41 Tanvald + Pírová Irena, Vinařská 744/24, 400 01 Ústí nad Labem + Říhová Jaroslava,Provodín 106, 471 67 Provodín + Skřípek František a Skřípková Zdenka, Seifertova 571/5, 130 00Praha 3 – Žižkov + Mgr. Švábová Milena, Kundratice 7 + Tůmová Eva, Trnovanská 1299/46, 41501 Teplice, Trnovany + Ing. Vazačová Zora, Rabasova 3196/2, 400 01 Ústí nad LabemHloušek Vít a Hloušková Marie, Kundratice 62Hloušek Vít a Hloušková Věra, Kundratice 60Hloušek Zdeněk, Kundratice 62 a Hloušková Jana, Košťálov 304Hloušková Jaroslava, 512 06 Benešov u Semil 125Hloušková Zdeňka, Klostermannova 676, 342 01 Sušice IIHnízdil Josef a Hnízdilová Naděžda, 512 42 Poniklá 288 + Hrabánková Zdeňka, Terronská 985/51, 16000 Praha 6 – Bubeneč + Mgr. Jiroušová Ludmila, Kundratice 27 + Ing. Šádek Jiří, Wolkerova466, SemilyHolakovská Milena, Minická 376/2, 181 00 Praha 8 – Čimice ; Louda Bohumil, Košťálov 296 +Pálková Dagmar, Bardějovská 2327/8, 470 06 Česká LípaHolec Josef a Holcová Alena, Kundratice 120Holovič Michal a Holovičová Jana, Kundratice 15Holub Ivan, Běhounkova 2529/57, 155 00 Praha 5 – Stodůlky + Holub Martin, Vackova 1540/2, 155 00Praha 5 - StodůlkyHolubcová Lada, Klášterského 254/13, 460 10 Liberec X - FrantiškovHorák Jan, Košťálov 83Hrabánek Jindřich, 282 01 Doubravčice 104Hrubý Martin, Košťálov 346Hušek Luboš a Hušková Hana, Kundratice 110Hybler Vladimír, Bavlnářská 537, Semily, PodmokliceHyka Jaroslav, Košťálov 173 + Hyka Milan, Košťálov 67 + Hyka Tomáš, Košťálov 173 + Hyková Jana,Košťálov 173 + Koželuhová Romana, Košťálov 173Hyková Jarmila, Košťálov 67Hyšková Ladislava, Na Rovném 30, Semily + Pilná Michaela, Holubova 508/1, 463 12 Liberec XXV -VesecIng. Hyťha Miroslav, CSc. a Hyťhová Eva, Nad Cihelnou 572/16, 147 00 Praha 4 - PodolíChaloupecká Hana, Luční 462, Semily + Černá Marie, Hrabalka 383, 512 63 Rovensko pod Troskami +Dufková Marie, Košťálov 62 + Mikulová Jana, Košťálov 300Chlum Miroslav a Chlumová Jana, Košťálov 318Chmelík Jaromír + Ing. Chmelíková Jitka, Kundratice 164Choutková Milena, Nad Školou 1387, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice n. N.Chymek Jiří a Chymková Jana, Košťálov 304 + Zajíček Vladislav a Zajíčková Dana, Košťálov 304Chymek Karel, Košťálov 225+Špidlenová Marie, Košťálov 225


Č.j. SÚ/1692/11 str. 11Indrák Pavel a Mgr. Indráková Radmila, Trachtova 1128/4, 158 00 Praha 5 - KošířeJaček Bohuslav a Jačková Zdeňka, Kundratice 59Jakubová Jitka, Pod Černým mostem 488, Semily + Janata Martin, Jana Weisse 997, 514 01 Jilemnice +Janata Miroslav, 512 37 Benecko 165 + Kočová Jaroslava, Kundratice 100 + Martin Josef,adresa neznámá + Márynková Lenka, Valdštejnská 6, 514 01 Jilemnice + Mečíř Jaroslav, Kundratice141 + Tichá Marie, Zálesní Lhota 64, 514 01 StudenecJanata Miloslav PaedDr. a Janatová Alena, Košťálov 27Janata František, Kundratice 51Janata Karel a Janatová Grazyna, Košťálov 301Janata Miloš, Luční 379, 543 03 Vrchlabí, Podhůří + Janata Vladimír, 508 01 Bříšťany 44Janata Miroslav, Košťálov 217Janata Petr a Janatová Jitka, Košťálov 226Janata Tomáš, Kundratice 155Janatová Marie, Kundratice 51Jandourek Jindřich Ing., Nosačická 1360/3, 274 01 Slaný + Jandourek Pavel, 512 43 Jablonec nad Jizerou287 +Kvapilová Jiřina, Sochorova 636, 472 01 DoksyJandura Jaromír a Jandurová Viktorie, Podlesí 548, 463 42 Hodkovice nad MohelkouJanoušek Jan, Kundratice 4 + Ing. Janoušek Roman, Kundratice 68Janoušek Jan, Kundratice 97Janoušek Jiří a Janoušková Věra, Kundratice 72Ing. Janoušek Roman, Kundratice 68Jech Josef a Jechová Danuška, Košťálov 175Ježek Jakub + Ježková Veronika, 512 38 Vítkovice 145Ježek Ladislav, Košťálov 80 + Hovadová Jana, Letná I 309, Semily + Kráčmarová Martina,Košťálov 190Jindřišek Pavel, Stavidlový Vrch 502, 543 02 Vrchlabí + Ing. Jindřišková Anna, Jižní 83, 250 82 HoroušanyIng. Jindřišková Anna, Jižní 83, 250 82 HoroušanyRNDr. Jína Jiří a Ing. arch. Jínová Vladimíra, Košťálov 321Jíra Jan, Čikvásky 23Jíra Miloš, Čikvásky 14Jirsa Oldřich, Ant. Dvořáka 837, 543 01 Vrchlabí + Jirsová Milada, 512 36 Horní Braná 3Jiříček Ivo, Košťálov 194Jon Jaromír a Jitka, Košťálov 184Jonová Danuška, Košťálov 303Kašpar Jan a Kašparová Ilona, Košťálov 196Khol Libor, Feřtekova 540/21, 181 00 Praha 8 - BohniceKlaban Emil, Košťálov 305Klikar Ladislav a Klikarová Svatoslava, Košťálov 209Klikar Libor, 513 01 Chuchelna 315 + Klikar Vladimír, Košťálov 218Klobouček Jaroslav a Kloboučková Stanislava, Košťálov 320Klobouček Luděk a Kloboučková Alena, Nevanova 1070/35, 163 00 Praha 6 - ŘepyKlobouček Stanislav a Kloboučková Iveta, Kundratice 83Kmínek Lukáš, Košťálov 327 + Kmínek Pavek, Košťálov 327 + Kmínková Zuzana, Košťálov 327Kmínek Pavel, Košťálov 327Kmínková Jana, Košťálov 140Kmínková Věra, Na Vápence 765, 468 22 Železný BrodKnespl Vlastimil, Kundratice 75 + Knesplová Alena, Kundratice 75Kobr Miroslav, Košťálov 272 + Kobrová Irena, Tovární 1, 503 52 Skřivany + Kobrová Jana, Košťálov 272Kobrová Dáša, Košťálov 162Kobrová Miroslava, Košťálov 61Kocour Miloš, Čikvásky 22Kocourová Jana, Bítouchov 165, SemilyIng. Kocourek Miroslav, Horní Rokytnice 33, 512 45 Rokytnice nad JizerouKočárková Vlasta, Liberecká 607, 463 31 ChrastavaKočí Milan a Kočová Jana, Košťálov 95Kodým Věroslav, Křížky 669, 468 22 Malá SkálaKohout Vladislav, Pod Lipami 901, 506 01 Jičín + Kohoutová Libuše, Nádražní 203, SemilySchovánková Eva, Nádražní 202, SemilyKopal Richard, Košťálov 309


Č.j. SÚ/1692/11 str. 12Kopecká Dagmar + Kopecký Zdeněk, Kundratice 31Kopecká Hana, Kundratice 42Kopecká Jaroslava, 512 51 Stružinec 163Kopecký Jiří, Budovatelů 1002, 514 01 Jilemnice + Kopecký Miloslav, Bílkova 684, 542 32 ÚpiceKopecký Stanislav, Mánesova 1313, 543 01 VrchlabíKörber Jarmila, Lhotecká 509, 513 01 Semily, PodmokliceKorecký Vladimír a Korecká Miloslava, Hostinského 1523/15, 155 00 Praha 5 - StodůlkyKořínková Eva, Sedličky 57, 506 01 Jičín + Pečová Jana, 512 63 Ktová 115Ing. Kostříková Alena, Bohušovická 488/13, 190 00 Praha 9 – Střížkov + Šritr Jiří, Rýchorské sídliště 124,Ing. Košek Zdeněk a Košková Kvetoslava, Vehlovická 750/13, 181 00 Praha 8 - ČimiceKotrlá Kateřina + Kotrlý Karel, Havlíčkova 1016, 530 02 Pardubice + OKOKoucká Jana, 513 01 Záhoří 45 + Mocek Miroslav, 513 01 Semily, BítouchovKoudelka Jiří, Košťálov 40Kovář Jiří, Kundratice 49Kovář Miloš + Kovářová Anna, Košťálov 172Kovář Zdeněk a Kovářová Věra, Kundratice 86Kovář Zdeněk, Kundratice 46 + Munzarová Stanislava, Průmyslová 813, 468 22 Žel.BrodKrál Petr a Králová Zdeňka, Kundratice 143Krechtová Vlasta, Samohelova 2050/6, 149 00 Praha 4 – Chodov + Záveská Jaroslava, K Lučinám 2491/16,130 00 Praha 3 - ŽižkovKřížek Miloš, Košťálov 280Kubán Štefan a Kubánová Věra, Košťálov 266Kubricht Zdeněk a Kubrichtová Ivana, Vrázova 513/9, 150 00 Praha 5 - SmíchovKuchař Jan, Kundratice 156Kulhánková Jitka, Košťálov 233Kundralov Holland s.r.o., 378 26 Lodhéřov 75Kuntová Jana, Smetanova 1281, 512 51 Lomnice nad Popelkou + Navrátil David, Jizerská 560, Semily,Podmoklice + Navrátil Tomáš, Jezerská 560, Semily, PodmokliceKunzman Radek, Bedečská 1020/20, 120 00 Praha 2 – Vinohrady + Kunzmanová Libuše, Košťálov 22Kůtková Lenka, Žižkova 9, Rovensko pod TroskamiKužel Zdeněk, Myslbekova 578/1, 266 01 Beroun – Závodí + Kužel Zdeněk a Kuželová Marie, Košťálov202Ing. Kvarda Miroslav, Košťálov 336 + Kvardová Jitka, Košťálov 336Kynčilová Drahuše, Košťálov 299Láska Jan, Košťálov 235 + Láska Miloslav, Košťálov 235Leitnerová Věra, Bořkovská 445, Semily, PodmokliceLK-KSS LKLTZ Libštát s.r.o., Slovenská 955/7, 120 00 Praha 2 - VinohradyLukeš František, Kundratice 29Lukešová Marie, Košťálov 208Macoun Jiří, Košťálov 205Mach Jaroslav, Kundratice 118Mach Jiří, Pod Černým mostem 475, Semily a Machová Petra, Košťálov 161Mach Ladislav, Kundratice 57Malý Jaroslav a Malá Jana, Libštát 209Marek Michal, Košťálov 306Marková Eva, Košťálov 306+ Šesták Jiří a Šestáková Věra, Košťálov 29Maryšková Jaroslava, Jiráskovo nábřeží 712, 468 22 Železný BrodMáslo Luboš, Košťálov 64Mašek Petr,Bořkov 95,512 01 Slaná+Mašková Lenka,Varhulíkové 1580/18,170 00 Praha 7 - HolešoviceMatějka Josef a Matějková Martina, 512 03 Libštát 247Matouš Josef a Matoušová Jaroslava, Košťálov 298Mgr. Jiroušová Ludmila, Kundratice 27Mgr. Šváb Miroslav, Pod Lipami 2559/37, 130 00 Praha 3 - ŽižkovMoravec Karel a Moravcová Milena, Košťálov 93Móro Jaroslav, Košťálov 246 + Vydrová Lenka, K. Čapka 553, 543 71 HostinéMóro Miloš, Košťálov 16Móro Zdeněk, Jižní 467, Semily, Podmoklice


Č.j. SÚ/1692/11 str. 13Mórová Dagmar, Košťálov 141Ing. Vazačová Zora, Rabasova 3196/2, 400 01 Ústí nad LabemMuchová Veronika, Dukelská 1325, 543 01 Vrchlabí + Václavík Zdeněk, Kundratice 88Ing. Naděje Vratislav a Nadějová Marta, Jižní 467, SemilyNěmec Pavel, 512 03 Libštát 230Nosek Jaroslav a Nosková Jana, Košťálov 204Nosek Jiří, Korandova 872/40, 147 00 Praha 4 – Braník + Nosková Miroslava, Nevanova 1074/33, 163 00Praha 6 - ŘepyNovák Jaroslav a Nováková Zdislawa, Košťálov 326Novák Miloslav a Nováková Zita, Plickova 551/25, 149 00 Praha 4 - HájeNováková Miroslava, Košťálov 230Nyklíček Vladimír a Nyklíčková Blanka, Pod Černým mostem 477, SemilyObec KošťálovPacholíková Eva, Čikvásky 20Pastorek Milan, Košťálov 345 + Pastorková Daniela, Košťálov 345Pavlík Jaroslav a MUDr. Pavlíková Jitka, J.F. Pachty 238, 294 29 BeznoIng. Pavlík Jiří, Košťálov 88PBH Lomnice nad Popelkou (neex.)Pekařství Buček v.o.s., Košťálov č.p. 3Pergler Jaroslav, Košťálov 322Petrov Alexandr a Petrovová-Zemanová Jana, Matějkova 1089/3, 190 00 Praha 9Pozemkový fond ČRPicek Miroslav, Košťálov 249Pilná Dana, Košťálov 68Píro Jiří, Zámečnická 477, 541 01 Trutnov + Píro Radek, 0kružní 106, 542 42 PilníkovMUDr. Píro Aleš, Žďár 99, 468 41 Tanvald + Pírová Irena, Vinařská 744/24, 400 01 Ústí nad LabemPíry Ladislav a Píryová Iveta, Košťálov 177Pitro Vladimír a Pitrová Naděžda, Opletalova 3124/22, 466 01 Jablonec nad NisouPlachá Jitka, Jiráskova 570, 411 08 ŠtětíPlachý Pavel a Plachá Lucie, Na Rejdišti 70/14, 288 02 NymburkPleštil Vladimír a Pleštilová Jiřina, Košťálov 282Ing. Pokorný Radek a Pokorná Lucie, nábř. Jana Palacha 924/6, 360 01 Karlovy VaryPodobský Zdeněk, Košťálov 77Pochmann Josef, Ke Hřišti 184/32, 181 00 Praha 8 – Čimice a Ing. arch. Pochamnnová Hana, Branská268/20, 198 00 Praha 9 - KyjePokorná Lucie, nábřeží Jana Palacha 924/6, 360 01 Karlovy Vary + Říha Jaroslav, U Lipové aleje 493/21,107 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy + Říha Karel, Malířská 327/9, 170 00 Praha 7 - BubenečPoláček Jiří a Poláčková Ivanka, Kundratice 19Polák Jaroslav a Jiřina, Košťálov 337Polánková Jana, Košťálov 57Poledník Pavel, Košťálov 65Posltová Iveta, Radlická 2266/94, 150 00 Praha 5 – Smíchov + Sliwaková Marcela,407 61 Staré Křečany 85Pospíšil František + Pospíšil Josef + Pospíšilová Hana + Pospíšilová Hana + Pospíšilová Lucie, Kundrat. 22Prášek Jan a Prášková Nora, Košťálov 120Prášek Miloš a Prášková Ilona, Košťálov 224Prášek Zdeněk, Pražská 87/152, 466 06 Jablonec nad Nisou, VrkoslavicePrášková Drahuška, Košťálov 46Procházková Martina, Horní Kopečná 646/4, 460 06 Liberec VI - RochlicePrůcha Miloš a Průchová Marcela, Košťálov 323Riegr Jiří, Košťálov 329 + Riegr Václav, Košťálov 329 + Riegr Josef, Kundratice 42Riegr Josef, Košťálov 49Riegr Václav, Košťálov 329 + Riegr Jiří a Riegrová Jana, Košťálov 329Riger Bohumír a Rigerová Milada, Košťálov 232Rudišová Růžena, Košťálov 13Říha Jan a Říhová Magdaléna, Kundratice 28Říha Jiří, Kundratice 103 + Vejnar Jiří, Kundratice 8Říhová Eva, Košťálov 302Sádek Jiří a Sádková Jaroslava, Košťálov 308


Č.j. SÚ/1692/11 str. 14Sádek Stanislav, Košťálov 316Salaba Zdeněk. Košťálov 167Salzmann Jiří, Košťálov 98SBD Semily, Bavlnářská 360, 513 01 Semily, PodmokliceSEMKO s.r.o., Košťálov 331Schleissová Helena, Kundratice 47Sieglerová Jana, Kundratice 38Skála Vladimír a Skálová Lada, Libštát 205Skalský Josef, 512 71 Nová Ves nad Popelkou 253Sklaský Milan + Skalský Karel a Skalská Helena, Košťálov 52Skrbek Miroslav, Košťálov 138Slavíková Věra, Bořkovská 445, Semily, PodmokliceSmolíková Věra, Korunní 1065/107, 130 00 Praha 3 - VinohradySprostý Jiří, Košťálov 297Starý František, Košťálov 300 + Starý Jaromír, Košťálov 300Stehlík Miroslav a Stehlíková Ingeborg, Masarykova 816, 280 02 Kolín IIStehlík Miroslav Ing. a Stehlíková Evička, Košťálov 269Straňák Petr, Kundratice 70Sucharda Jaroslav, Košťálov 307Svoboda Miloš + Svobodová Jitka, Kundratice 6Sýkora Tomáš, Kaplická 859/43, 140 00 Praha 4Šádek Aleš,Na Maninách 1424/23,170 00 Praha 7–Holešovice+Šádek Milan, Košťálov 210Šádek Luděk, Košťálov 12 + Šádek Milan, Košťálov 12Šádek Stanislav, Kundratice 61Šalda Josef a Kateřina, Košťálov 11Šalda Josef a Šaldová Ludmila, Košťálov 84Šalda Lubomír, Košťálov 84Šalda Milan a Šaldová Lucie, Košťálov 273Šantrochová Anna, Košťálov 44Šesták Jiří a Šestáková Věra, Košťálov 29Šimůnek Stanislav, Sportovní 903, 514 01 Jilemnice a Šimůnková Markéta, 542 37 Batňovice 192Šindelář Jan, Košťálov 33Šindelář Josef a Šindelářová Marie, Košťálov 333Šindelář Martin, Košťálov 139Šindelář Vladimír a Šindelářová Dagmar, Košťálov 293Ing. Šmajsová Radka, Na Hanspaulce 796/43, 160 00 Praha 6 - DejviceŠmíd František, Košťálov 266Špaček Pavel a Špačková Alexandra, Košťálov 50Špidlen Josef a Špidlenová Vlasta, Košťálov 315Špitálská Vlasta, Košťálov 45Ing. Štěpničková Eva, Dolní 1739/7, 591 01 Žďár nad SázavouŠtěrba Emil, Košťálov 206Šubrt Ladislav a Šubrtová Helena, Košťálov 292Mgr. Švábová Milena, Kundratice 7Švitorková Hana, 463 46 Příšovice 175TJ Sokol Košťálov, Košťálov 180TREVOS Košťálov s.r.o., Košťálov 145Tužová Helena, Komenského 164, 512 51 Lomnice nad PopelkouUlvr Karek, Košťálov 1 + Ulvr Patrik, Košťálov 1Václavík Miloš a Václavíková Jaroslava, Kundratice 32Václavík Zdeněk a Václavíková Lenka, Kundratice 88Ing. Václavík Jaroslav + Václavíková Barbora, Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6 - DejviceValenský Vladimír a Valenská Naděžda, Košťálov 213Vávra Jiří a Vávrová Hana, Košťálov 113Vávrová Jaroslava, Košťálov 39Vavřena Bedřich a Vavřenová Alena, Boleslavská 370, 294 01 Bakov nad JizerouVěchet Jiří, Košťálov 137Vejnar Benjamib, nám. B. Hrozného 442/16, 289 22 Lysá nad Labem


Č.j. SÚ/1692/11 str. 15Vejnar Jana + Vejnarová Hana, Kundratice 123Vejnar Jiří, Kundratice 8Vejnar Miroslav a Vejnarová Marie, 514 01 Bělá 138Vinšová Gabriela, generála Píky 813/12, 460 01 Liberec I – Staré MěstoVít Václav, Čikvásky 26Vokřínek František a Vokřínková Miroslava, Košťálov 250Vondra Petr a DiS Vondrová Klára, Kundratice 137Woolf Karolína PhDr., PhD, Ormonde Gate 22, Londýn SW3 4EX, UKZajíc Miloslav a Zajícová Hana, Košťálov 102Zemědělské družstvo KošťálovIng. Zika Antonín a Ziková Helena, Jabloňová 2891/2, 106 00 Praha 10 - ZáběhliceZumr Pavel, Havelská 502/21, 110 00 Praha 1 – Staré Město + Zumr Tomáš, Čikvásky 25Zumr Tomáš, Čikvásky 25Zvířecí Vladimír, Košťálov 248Dotčené orgány:Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivjKrajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily, IDDS: nfeai4jMěstský úřad Semily, odbor dopravy, Husova č.p. 82, 513 13 SemilyMěstský úřad Semily, odbor školství a kultury, Husova č.p. 82, 513 13 SemilyMěstský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova č.p. 82, 513 13 SemilyMinisterstvo obrany, IČ 60162694, Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavkKrajský úřad Libereckého kraje, Odb. životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkwOstatníSpráva železniční dopravní cesty, s.o., IČ 70994234, Správa dopravní cesty Liberec, IDDS: uccchjmPovodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2Severočeské vodovody a kanalizace, IDDS: f7rf9nsČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfyRWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DLSS Liberec, IDDS: d79ch2hČeské dráhy, a.s., IČ 70994226, Regionální správa majetku Hradec Králové, IDDS: e52cdsfPekárekJosef, provozovatel dráhy, Dřísy č.p. 176, 277 14 DřísyVČP Net, s.r.o., IDDS: wt99xp6Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsnLesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Oblastní správa toků, IDDS: e8jcfsnMěstský úřad Semily, odbor stavební úřad, odd. ÚP, Husova č.p. 82, 513 13 SemilyToto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.


Č.j. SÚ/1692/11 str. 16


Č.j. SÚ/1692/11 str. 17


Č.j. SÚ/1692/11 str. 18

More magazines by this user
Similar magazines