21.04.2020 Views

SEMA Brožura

SEMA software pokrývá v oborech dřevěných konstrukcí, schodů a klempířských systémů celý proces průběhu zakázky od plánování až po výrobu. Díky modulární struktuře a variabilitě standartních dat lze software optimálně přizpůsobit potřebám vaší firmy.

SEMA software pokrývá v oborech dřevěných konstrukcí, schodů a klempířských systémů celý proces průběhu zakázky od plánování až po výrobu. Díky modulární struktuře a variabilitě standartních dat lze software optimálně přizpůsobit potřebám vaší firmy.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!