04.02.2022 Views

VSL-1946-Reprint

Dvoutýdeník VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY je hlavním česky psaným tiskovým médiem v Rakousku. VSL vycházejí od ledna roku 1946 a navázaly tak na tradici českých, potažmo československých tiskovin vydávaných v Rakousku od dob monarchie.

Dvoutýdeník VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY je hlavním česky psaným tiskovým médiem v Rakousku. VSL vycházejí od ledna roku 1946 a navázaly tak na tradici českých, potažmo československých tiskovin vydávaných v Rakousku od dob monarchie.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Reprint

strany 5–8, VSL číslo 3/4 2016
Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!