04.02.2022 Views

VSL-1946-Reprint

Dvoutýdeník VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY je hlavním česky psaným tiskovým médiem v Rakousku. VSL vycházejí od ledna roku 1946 a navázaly tak na tradici českých, potažmo československých tiskovin vydávaných v Rakousku od dob monarchie.

Dvoutýdeník VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY je hlavním česky psaným tiskovým médiem v Rakousku. VSL vycházejí od ledna roku 1946 a navázaly tak na tradici českých, potažmo československých tiskovin vydávaných v Rakousku od dob monarchie.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Reprint

strany 5–8, VSL číslo 3/4 2016
Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!