Sikkerhed - SuperGros A/S

supergros.dk

Sikkerhed - SuperGros A/S

Effect Opvasketabs, Side Error! Unknown switch argument. af 3

Sikkerhedsdatablad

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG VIRKSOMHEDENS NAVN

NOPA A/S

Hvedevej 2-22

DK - 8900 Randers

Kemiske produkter til

husholdningsbrug.

Effect Opvasketabs

(FC0017)

Virksomhedens telefon nr.: +45 89 122 122 Virksomhedens fax nr.: +45 89 122 199

2. OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFERNE.

KOMPONENTER VÆGT

%

Carbonat

Natrium percarbonat

Disilikat

Disilikat

Nonionisk tensid

Enzymer (Amylase/Protease)

-aktivindhold < 0,1%

15 - 30

5 - 15

< 5

< 5

< 5

< 5

CAS-nr EU-

KLASSIFIKATION

497-19-8

15630-87-4

1344-09-8

13870-28-5

-

9000-90-2

9014-01-1

Xi; R36

O; Xn; R8-22-36/38

Xi; R37/38, 41

Xi; R36

Xi; R38

Xn; R42

Xn; R42-36/38

3. FAREIDENTIFIKATION.

Produktet skal mærkes lokalirriterende i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

329 af 16. maj 2002.

Irriterer øjnene.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER.

Indånding: Ved evt. indånding af støv, søg frisk luft ved vedvarende ubehag kontakt læge.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge

kontaktes.

Hudkontakt: Kommer det koncentrerede stof på huden vaskes straks med store

mængder vand, og læge kontaktes.

Indtagelse: Ved indtagelse af det koncentrerede produkt bør opkastning ikke fremkaldes.

Giv et glas vand. Kontakt omgående læge og vis dette sikkerhedsblad eller etiketten.

5. BRANDBEKÆMPELSE.

Specifikke farer: Ingen.

Specifikke metoder: Ingen.

Brandbekæmpelsesmiddel: Alle

Brandbekæmpelsesmiddel som ikke må anvendes: Ingen.

Error! Unknown switch argument.


Effect Opvasketabs, Side Error! Unknown switch argument. af 3

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD.

Produktet hindres adgang til kloak og opsamles/opsuges mekanisk.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING.

Undgå kontakt med hud, øjne samt indånding af evt. løst støv.

Lagres under kolde, tørre betingelser i original emballage.

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler,

foderstoffer, lægemidler eller lignende.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER.

Som almindelig beskyttelsesforanstaltning hold produktet i original emballagen.

Personligt beskyttelsesudstyr, åndedrætsværn eller øjenværn er ikke nødvendigt ved

normal brug.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER.

Udseende To lags firkantet

tablet pakket i

polypropylen folie

Tablet størrelse 26x36 mm (BxL)

Farve Hvid/grøn

Lugt Neutral

Tablet vægt 20 g ? 0,5

Opløsningstid < 11 min. v/40 ?C

Tablet styrke

pH

Aktiv ilt

10. STABILITET OG REAKTIVITET.

Produktet er stabilt under normale forhold. Undgå fugt og temperatur > 30 ?C.

Produktet reagerer med syre under dannelse af CO2 og varme.

Undgå kontakt med zink, aluminium og kobber legeringer.

120 N ? 30 (testet

ved penetration med

Ø 8 mm stempel)

10,9 ? 0,3 (1 %)

2,0 ? 0,2 %

Der kan

forekomme støv i

foliepakkerne

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER).

Indånding: Irriterer åndedrætsorganerne.

Hudkontakt: Irriterer huden.

Øjenkontakt: Irriterer øjnene.

Indtagelse: Ingen data.

Langtidsvirkning: Ingen data.

12. MILJØOPLYSNINGER.

Mobilitet: Tabletterne er vandopløselige. Spredes derfor i vandmiljøet.

Nedbrydelighed: Det nonioniske tensid er let biologisk nedbrydelig.

13. BORTSKAFFELSE.

De lokale og nationale bestemmelser skal overholdes, Større mængder kan bortskaffes

hos Kommunekemi som H-affald.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER.

Error! Unknown switch argument.


Effect Opvasketabs, Side Error! Unknown switch argument. af 3

Produktet skal ikke klassificeres som farligt gods jf. gældende EU-regulativer.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING.

Xi: Lokalirriterende

R36: Irriterer øjnene. Lokalirriterende

S2: Opbevares utilgængeligt for børn

S24/25: Undgå kontakt med hud øg øjne.

S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand

og læge kontaktes.

S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis dette sikkerheds-

datablad eller pakken.

16. ANDRE OPLYSNINGER.

De anførte oplysninger er givet på basis af vores aktuelle viden på udgivelsestidspunktet og

er efter vores bedste overbevisning korrekte. Oplysningerne relaterer sig kun til produktets

sikkerhedsmæssige forhold og indebærer ingen garantier ved anvendelse af produktet ud

over det tiltænkte og foreskrevne.

Dato: 26-04-04 Udarbejdet af: Jan Thorup Udskrivningsdato: Error!

Unknown switch argument.

Xi

Error! Unknown switch argument.

More magazines by this user
Similar magazines