BO-VEST Beretning 2010

bo.vest.dk

BO-VEST Beretning 2010

Albertslund

Boligselskab

Vridsløselille

Andelsboligforening

Årsberetning 2010

Tranemosegård


Boligsamarbejdet

BO-VEST

Albertslund Boligselskab AB

Der bor ca. 5059 beboere i AB’s

2093 boliger, der alle ligger

i Albertslund. Det samlede

boligareal er på 190.694 kvm.

Vridsløselille

Andelsboligforening VA

Der bor ca. 10.272 beboere

i VA’s 4719 boliger, der ligger

i Albertslund, ishøj og Greve.

Det samlede boligareal er på

403.933 kvm.

Tranemosegård TMG

Der bor ca. 6289 beboere i

Tranemosegårds 3195 boliger,

der alle ligger i Brøndby. Det

samlede boligareal er på

264.676 kvm.

HUNDIGE

VALLENSBÆK

BO-VEST

ALBERTSLUND

VALLENSBÆK

STRAND


BRØNDBY

BRØNDBY

STRAND

KØGE BUGT

BRØNDBYØSTER

AVEDØRE

RØDOVRE

Indhold

Indledning 4

Fælles emner 14

AB 36

Tranemosegård 40

VA 44

Bestyrelser 48

Afdelingerne 50

Læsevejledning

Dette er den første fælles beretning i BO-VEST.

Beretningen dækker både BO-VEST, AB, VA og

Tranemosegård. Beretningen er blevet til efter

et ønske fra de tre organisationsbestyrelser og

BO-VESTs bestyrelse, hvor man ønskede at fremme

videndeling, give inspiration og skærpe nysgerrighed

mellem afdelinger og organisationer.

De tre boligorganisationer og BO-VEST har dog

individuelle sider i beretningen, der indeholder en

formandsberetning for 2010 og økonomiske nøgletal

og en kort økonomisk beretning.

Det er disse individuelle sider, der skal godkendes

på organisationernes generalforsamling og repræsentantskabsmøder:

SELSkAB

BO-VEST

AB

TMG

VA

De tre organisationer har i denne beretning fået en

farve hver. Det sker for at give læserne mulighed for

at kunne orientere sig ift. geografi og organisation.

Farverne fremgår af dette opslag.

God læselyst.

TITEL

”Fællesskabet

i BO-VEST

”AB – et godt

sted at bo”

ӯje for

bolgernes

fremtid”

”VA renoverer

og udvikler”

ØkONOmI

På repræsentantskabsmøde

Økonomisk

beretning og

nøgletal

Økonomisk

beretning og

nøgletal

Økonomisk

beretning og

nøgletal

SIDER

4-5

36-39

40-43

44-47

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010


Fællesskabet i BO-VEST har fundet en

god form at samarbejde på.

Samtidig stiller de stadige udfordringer

fra beboere og lovgivning krav

om løbende tilpasning og udvikling af

administrationen og driften.

Fællesskabet

i BO-VEST

4

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010


På repræsentantskabsmødet i juni blev bestyrelsens antal

og sammensætning ændret. Tidligere var bestyrelsen sammensat

af to medlemmer fra hver af de tre organisationsbestyrelser,

samt en medarbejderrepræsentant. Nu er antallet

ændret til ni medlemmer, hvoraf de fem medlemmer vælges

af repræsentantskabet. Samtidig blev det besluttet kun at

vælge én næstformand på repræsentantskabsmødet i stedet

for tidligere to, som blev konstitueret af bestyrelsen.

Handlingsprogram

Repræsentantskabet godkendte også bestyrelsens forslag

til handlingsprogram, som blandt andet indeholdt et forslag

om at udarbejde en beboerhåndbog og en folder. Arbejdet

er desværre endnu ikke iværksat, men vil blive prioriteret, så

snart der er ressourcer til det i administrationen.

Desuden blev det besluttet, at de væsentligste resultater af

tilfredshedsundersøgelsen skulle beskrives i et nyhedsbrev

for beboerdemokratiet samt behandles i en fokusgruppe.

Styringsdialogen

Albertslund, Ishøj og Greve kommune har haft både beboerdemokrater

og administration indkaldt til orienteringsmøder

om styringsdialogen. meldingen er, at den egentlige

styringsdialog først kommer senere.

BO-VEST har udarbejdet en procedure for statusrapportering

for hver afdeling, der også sikrer, at afdelingsbestyrelserne

får mulighed for at se materialet, inden det afleveres til kommunerne.

målet med styringsdialogen er at sikre en effektiv

og fremadrettet opgaveløsning i boligafdelingerne og styrke

det lokale samarbejde mellem kommunerne og boligorganisationerne.

Fokus på drift og økonomi

Der er ansat en ekstra medarbejder i driftsafdelingen, fordi vi

har konstateret, at ejendomskontorerne løbende har behov

for teknisk rådgivning og sparring samt hjælp til håndtering

af mindre byggesager. Desuden er flere af driftsafdelingens

medarbejdere p.t. fungerende driftsledere i afdelinger, hvor

driftslederstillingerne er ubesatte.

I årets løb har der været særlig fokus på regnskabs- og budgetprocessen,

efter der var fremkommet en del kritik fra

nogle afdelinger. I den forbindelse er der afholdt to møder,

hvor økonomichefen gennemgik processen og de ydelser,

afdelingsbestyrelserne kan forvente. I foråret 2011 afholdes

endnu et møde om regnskabsaflæggelse 2010.

I den forbindelse har bestyrelsen besluttet at sætte fokus på

afdelingernes drift, herunder driftslederens arbejdsforhold

og de funktioner, som ejendomskontoret skal levere. Der er

planlagt afholdelse af en bestyrelseskonference og senere

tages emnet op på et fyraftensmøde med afdelingsbestyrelserne.

Samarbejde på tværs

Vi prioriterer samarbejde og dialog på tværs af de tre boligorganisationer.

Der er nedsat faste udvalg med repræsentanter

fra både organisations- og afdelingsbestyrelser vedrørende

kurser for beboerdemokrater om miljø og energi. Hvert andet

år afholdes en boligkonference for alle folkevalgte. Her

sættes relevante boligpolitiske spørgsmål på dagsordenen.

Den næste konference er planlagt til oktober 2011. Desuden

afholder vi årlige bestyrelseskonferencer, hvor de tre boligorganisationsbestyrelser

mødes vedrørende væsentlige

spørgsmål for udviklingen af boligsamarbejdet i BO-VEST.

Efter behov afholdes fyraftensmøder for alle afdelingsbestyrelser

om de emner, som beboerdemokratiet bringer op og

har behov for at diskutere og finde løsninger på.

Vinie Hansen

Formand BO-VEST

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

5


2010 har været et år med gennemgribende

og spændende reformer

af vores område og et år med

skærpet opmærksomhed på kvalitet,

økonomi og service.

Den første del af 2010 var præget af den nye lovgivning for

den almene sektor. De nye regler betød, at der skulle udarbejdes

nye vedtægter for AB, VA, Tranemosegård og for BO-

VEST. Det var en omfattende proces men arbejdet værd, for

resultatet er større ensartethed og større enkelhed – noget

alle kan nyde godt af. De nye vedtægter giver desuden større

åbenhed. For eksempel skal både dagsordener og referater

af alle besluttende møder gøres tilgængelige for beboerne,

hvilket naturligvis er meget positivt.

med den nye lovgivning kom også nye udlejningsregler. Den

væsentligste ændring er her, at der er indført mulighed for,

at boligorganisationer og kommuner i visse områder kan

aftale, at et antal boliger udlejes uden om ventelisten gennem

annoncering i aviser, på administrationens hjemmeside

og andre steder. Denne nye fleksibilitet vil gøre det lettere i

fremtiden at tiltrække nye lejere, der kan bidrage positivt til

livet i boligafdelinger med særlige behov.

Faglighed og service

BO-VESTs strategi for de næste fire år blev i 2010 lagt fast

af bestyrelsen. I en omfattende plan er beskrevet, hvordan

BO-VESTs målsætningsprogram frem til 2014 kan føres ud i

livet inden for de mål og rammer, som også styringsdialogen

opstiller for en boligadministration. Planen indeholder de aktiviteter

og projekter, der skal igangsættes for at nå målene

og dermed gøre BO-VEST endnu bedre. Nøgleord i arbejdet

vil være faglighed, service og konstant fokus på, at der skal

leveres mest muligt for pengene.

Driftspersonalet deler viden

Fokus på

beboernes behov

6

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

Som led i arbejdet med at forbedre kvaliteten af BO-VESTs

ydelser er der opmærksomhed på driftspersonalet, deres

ViSiOn OG

MiSSiOn

VISION BO-VEST skal skabe de

bedste rammer for vores beboere

gennem fremtids-sikrede

løsninger inden for byggeri,

administration, miljø og energi,

boligsocialt arbejde og kommunikation

MISSION Samarbejdet mellem

de tre boligorganisationer.

BO-VEST er sat i verden for at

administrere og vedligeholde

boliger af høj kvalitet samt

udvikle rammerne for, at bebo-

erne kan trives godt i boligområderne.

Det sker på

grundlag af en dialog mellem

beboerdemokratiet og administrationen.


faglige kunnen og kendskab til hinandens arbejde. Ejendomsfunktionærerne

inviteres således hvert halve år til store

fællesmøder, hvor de opdateres på relevante emner som for

eksempel miljøpolitik, affaldsregler eller skimmelsvamp, og

hvor de får lejlighed til at udveksle gode idéer og viden til

gavn for beboerne.

Måling af tilfredsheden blandt beboerne

Bestyrelsen besluttede, at det i 2010 efter tre års fællesskab

var relevant at tage en pejling på beboernes mening om BO-

VESTs ydelser. I starten af året blev der derfor foretaget en

tilfredshedsundersøgelse blandt beboere og beboerdemokraterne.

Til stor glæde viste undersøgelsen, at der er generel

tilfredshed med BO-VEST. Dog er beboerne overordnet set

mere tilfredse end beboerdemokraterne. Årsagen til den lidt

større utilfredshed blandt beboerdemokrater vil blive afdækket

i 2011 gennem et fokusgruppeforløb, hvor beboerdemokrater

fra AB, Tranemosegård og VA uddyber spørgeskemasvarene

– og på den måde viser vejen til forbedringer.

Udvikling af et bedre BO-VEST

Spørgeskemaundersøgelsen – ligesom de meldinger, vi

modtager i dagligdagen fra vores beboere og beboerdemokrater

– leverer værdifulde input i vores bestræbelser på at

yde service på et højt niveau, så de boligafdelinger, BO-VEST

administrerer, kan blive et endnu bedre sted at bo.

Danny Andersen

Administrerende direktør

MilEpælE i dE

førSTE 3 år

• Fælles målsætningsprogram

med fælles mål, mission og

vision

• Fælles ydelseskatalog

• Fælles service- og

personalepolitik

• Fælles visuel identitet og

hjemmeside med boligbase

• Øget synlighed i den

offentlige debat på landsplan

• Styrket politisk samarbejde,

deling af erfaringer og viden

samt netværk på tværs

• Driftssamarbejder i flere

afdelinger

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010 7


I slutningen af 2010 kom så det

længe ventede boligforlig, og det

blev bedre end forventet.

Boligaftalen

8

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

Den nuværende renoveringsramme, der løber frem til og

med 2012, forlænges. Det betyder, at Landsbyggefonden i

årene 2013-2016 hvert år kan give tilskud til en samlet årlig

investeringsramme på 2,6 mia. kroner.

Desuden kan Landsbyggefonden ekstraordinært anvende

5 mia. til at afvikle den eksisterende renoveringskø i 2011-

2012 og 2013, hvilket er et historisk højt renoveringsniveau.

mere end 200 boligafdelinger venter på at kunne gå i gang

med de nødvendige renoveringer, som skal fremtidssikre de

almene boliger. Heraf har BO-VEST 19 afdelinger, som enten

er i gang eller forbereder ansøgninger om støtte til en helhedsplan.

Desuden videreføres Landsbyggefondens ramme

til den boligsociale indsats i de udsatte boligområder med

årligt 440 millioner kroner i perioden 2011-2014.

Boligsocial indsats

De 220 millioner skal investeres i projekter der blandt andet

fremmer trygge og stimulerende opvækstvilkår for børn og

unge, beskæftigelses- og erhvervsmuligheder samt kultur-

og fritidstilbud i områderne. De resterende 220 millioner kroner

kan anvendes til nedsættelse af huslejen i problemramte

boligafdelinger.


Som noget nyt er det aftalt mellem forligspartierne Venstre,

konservative, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, at

udviklingen skal følges løbende, fordi målet er helt at afskaffe

køen.

Et af elementerne i boligaftalen er dog ikke så positivt, for

det fastholder, at Landsbyggefonden fortsat skal refundere

25 % af statens udgifter til nybyggeri. Bestyrelsen finder det

dybt urimeligt, at almene beboere skal bidrage mere til alment

nybyggeri, herunder også plejehjem, end alle andre

borgere i samfundet. Det burde være en samfundsopgave,

som finansieres af staten.

Fortsat refusion af statens udgifter

Ud over renoveringer og boligsociale indsatser lægges der

op til en garantiordning for energibesparelser, der betyder,

at energibesparelser i forbindelse med en stor renovering

garanteres indenfor visse rammer af Landsbyggefonden.

Hvis de forudsætninger, som er givet, når beboerne skal beslutte

energirenoveringerne, ikke holder, så skal beboerne

holdes skadesløse.

Det kan forhåbentlig medvirke til at fremme modet til at

være mere energibevidst, men det løser ikke den problemstilling,

at energirenoveringer meget ofte ikke er rentable

her og nu og derfor fravælges, fordi huslejen ellers vil blive

for høj. Løsning af den problemstilling vil kræve, at regeringen

prioriterer at investere i teknologier til lavenergiløsninger,

fordi de er nødvendige for at sikre omstillingen til grøn

energi. Det gavner ikke bare den enkelte familie, der sparer

penge på energien, men hele samfundet gennem et bedre

miljø.

Ghettoaftalen

I efteråret 2010 udsendte regeringen sit såkaldte ghettoudspil

under overskriften: Ghettoen tilbage til samfundet. Heri

lagde den tre kriterier til grund for sin ghettodefinition:

· At indvandrere og efterkommere skal udgøre mindst 50 %

af beboerne

· At mindst 40 % af beboerne er uden job eller uddannelsesplads

· At mere end 270 beboere pr. 10.000 har fået en dom

For at få ”sat etiketten ghetto” på en afdeling, skal to af de tre

kriterier være opfyldt. Det kom til at betyde, at Askerød i VA

pludselig befandt sig på listen over de 29 boligafdelinger i

Danmark, som nu blev stemplet som ghettoer.

Vi havde gerne set, at de omkostninger, der er forbundet

med at løse problemerne i de udsatte boligområder, også

blev finansieret af staten og ikke udelukkende af penge fra

Landsbyggefonden. Vi mener, der er tale om en samfundsopgave,

som man ikke kan lægge på de almene beboeres

skuldre.

Desuden mener bestyrelsen, at ordet ghetto bør erstattes af

f.eks. ”udsatte boligområder”, fordi det stempler og fastholder

boligområderne i en negativ udvikling og dermed kan

være skadelig for den store opgave, der skal løses.

GhETTO

Ordet stammer fra Venedig,

hvor byens jøder i 1500-tallet

skulle opholde sig i egen bydel

om natten. Ordet er siden

blevet brugt som betegnelse

for gader eller kvarterer, hvor

minoritetsgrupper med tvang

skulle bo eller om et område,

hvor beboere af ensartet

sammensætning frivilligt eller

ufrivilligt har valgt at opholde

sig.

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010 9


Vores værdier

Effektivitet

Vi skal arbejde struktureret

og effektivt. BO-VEST

er i en udviklings- og

forandringsproces


Vores værdier

Robusthed

Vi skal være robuste og kunne

håndtere det uventede


Vores værdier

Service

Vi skal give

beboerne

valgmuligheder

og fleksible

løsninger


Vores værdier

Slagkraft

Vi skal bruge vores gennemslagkraft

i det kommunale samarbejde,

i forhandlinger med eksterne parter

og i den boligpolitiske debat.

Vores værdier

Kvalitet

Vi skal udvikle og kvalitetssikre

vores tilbud og løsninger


SAMArBEjdE

masterplan Syd er et samarbejde

mellem AB, VA og

Albertslund kommune. målet

er at udvikle Albertslund Syd,

så det også i fremtiden er et

attraktivt boligområde.

BiB

BIB er Boligorganisationerne

i Brøndby. Tranemosegård

har i BIB i flere år praktiseret

et tæt samarbejde med

Brøndby kommune, senest

om styringsdialogen.


Samarbejdet mellem BO-VEST og de 4 kommuner

er tæt og mangeårigt. Vi samarbejder om de store

renoveringsprojekter, det boligsociale arbejde og

udlejning af boligerne. Fundamentet er dermed

solidt for det årlige dialogmøde med kommunerne,

som skal afholdes som led i den nye lovgivning.

Gode boligområder

i tæt samarbejde

med kommunerne

Fra 2010 er indført en række ændringer i loven om almene

boliger. Formålet er at sikre et tæt samarbejde mellem kommune

og boligorganisation til glæde for beboerne.

Et årligt møde med kommunen

Et centralt element i den nye lovgivning er, at der mindst

en gang årligt skal afholdes et såkaldt styringsdialogmøde.

Inden mødet indsendes en dokumentationspakke til kommunen.

Den skal indeholde boligorganisationens regnskabsmateriale,

et regnskabsspørgeskema og en årsberetning.

For hver eneste boligafdeling bliver der også udfyldt

et spørgeskema, som afdækker afdelingens økonomi, drift,

udlejningssituation og beboerdemokrati.

Dokumentationsmapperne vil blive lagt op på BO-VESTs

hjemmeside, så beboerne kan se rapporten for deres boligområde

og følge med i, hvordan det klarer sig i forhold til

andre boligområder i hele landet.

Fremtidens boligområder – attraktive og trygge

Udlejningen er et oplagt emne at drøfte på møderne med

kommunerne. Her kan det diskuteres, hvordan man skal

ombygge og renovere boligafdelinger, så disse fortsat er

konkurrencedygtige og attraktive for fremtidens beboere.

Trygheden i boligområderne er også afgørende. BO-VEST

er derfor interesseret i at knytte tættere bånd mellem kommune,

politi og boligorganisation for at styrke aftalerne om,

hvordan vi holder ro og orden i boligområderne.

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010 15


kendetegnende for årets tvær gående

beboerdemokratiske arrangementer i

BO-VEST har været basale emner som

lovgivning, drift og økonomi.

Beboerdemokratiet

i BO-VEST

Årets første arrangement i BO-VEST var bestyrelseskonferencen

den 13. februar. Bestyrelserne fra AB, Tranemosegård, VA

og BO-VEST mødte op for at få overblik over boligafdelingernes

tilstand og økonomi. Programmet omfattede bl.a. en

drøftelse af henlæggelsesniveauet set i forhold til huslejeniveauet.

Derudover blev der kastet et blik ud i fremtiden

med styringsreformen og dens krav om en standardiseret

dokumentation til kommunerne. Bestyrelsesmedlemmerne

var enige om, at den lovpligtige rapportering i form af dokumentationspakken

skulle erstatte BO-VESTs årlige statusrapport

over boligafdelingerne. Samtidig var der en vis tilfredshed

med, at BO-VEST med sin statusrapport, allerede inden

den ny lovgivning var udformet, havde håndteret reformens

væsentlige principper om status og overblik over bygninger,

økonomi og boligsociale forhold.

Fyraftensmøder om ny lovgivning, budgetter

og regnskaber

Senere på året blev alle afdelingsbestyrelser på bestyrelsens

initiativ indbudt til fyraftensmøder.

Første møde i 2010 omhandlede den nye lovgivning og

dens konsekvenser for beboere, beboerdemokrati og administration.

Her gennemgik adm. direktør Danny Andersen de

overordnede mål med styringsreformen og påpegede de

væsentligste konkrete ændringer i forhold til organisationsbestyrelsers

og afdelingsbestyrelsers arbejde.

16

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

Inden sommerferien blev der indbudt til fyraftensmøde

igen; denne gang var emnet budgetprocessen. Cirka 40 afdelingsbestyrelsesmedlemmer

fik her af økonomichefen information

om ansvar, roller og tidsplaner ved udarbejdelse

af budget 2011.

Tilsvarende blev der i oktober holdt et fyraftensmøde om

den kommende regnskabsproces. Selvom det var teknisk

tungt stof, tog de 55 fremmødte aktivt del i debatten og viste

ivrig spørgelyst.

Kurser på tværs

BO-VESTS

KUrSUSUdVAlG

BO-VESTs kursusudvalg er

nedsat af BO-VESTs bestyrelse.

kursusudvalget, der i 2010-11

består af repræsentanter for

de tre boligorganisationer, skal

udvikle uddannelsesaktiviteter i

BO-VEST, så beboerdemokraterne

kan blive bedst muligt i

stand til at varetage deres for-

skellige ansvarsområder. Et kursusprogram

fremlægges hvert

år i juni for repræsentanter for

de tre boligorganisationer i

BO-VEST.

En af nyskabelserne i BO-VESTs kursusprogram 2010-2011

var ”Lær de andre afdelinger at kende”. ”kurset”, der er en

sightseeingtur rundt til nogle af BO-VEST 36 boligafdelinger,

foregik i bus og med Dorthe Larsen fra Tranemosegård

som kyndig turguide. Deltagerne fik et godt indtryk af, hvor

varieret en boligmasse, BO-VEST administrerer – og i tilgift

forfriskninger og fornøjeligt samvær på turen.

Årets kursushit var imidlertid konflikthåndteringskurset.

Underviseren, der var fra ”Center for konflikthåndtering”,

havde præcist fingeren på pulsen i forhold til de konflikter,

en beboerdemokrat kan møde. Deltagerne fik nyttig viden

om blandt andet, hvad man kan gøre for at forhindre, at en

lille konflikt vokser sig større. kurset var en tilpas blanding

af teori og praktiske øvelser – og altid med udgangspunkt i

deltagernes hverdag.


En række boligafdelinger i BO-VEST

har etableret forskellige former for

samarbejde på tværs af afdelingerne,

og flere afdelinger er i færd med at

undersøge samme mulighed.

Samarbejde mellem afdelinger kan etableres i forskelligt omfang.

Nogle afdelinger har blot indgået aftale om deling af

en driftsleder, andre deler ligeledes ejendomskontor. Enkelte

afdelinger har også indgået aftale om deling af medarbejdere

både på ejendomskontoret og i udearealerne, og på

sigt kan der blive tale om også at dele større maskiner.

Deles om medarbejdere

Når to afdelinger går sammen om én fælles driftsleder er der

ikke blot lønkroner at spare. Afdelingerne sparer også tid, da

der kun skal afgives én person til fælles møder i BO-VEST, deltagelse

i boligsociale projekter m.m. Den samme driftsleder

dækker med andre ord behovet for to afdelinger, hvorved

de to afdelinger får mere for pengene ved at dele driftsleder.

fællES

El-indKøB

BO-VEST har i afdelingerne

og på malervangen et

fællesforbrug af el på ca. otte

millioner kWh. Den totale udgift

til el ligger i omegnen af 15 mio.

kr. En stor del af elprisen, bl.a.

afgifter, ligger fast, men ca. en

fjerdedel af prisen fastlægges

på det nordiske el-marked. Da

det er temmelig kompliceret

at vurdere dette marked, har

BO-VEST truffet aftale med en

el-mægler om rådgivning. Det

er på den baggrund lykkedes

BO-VEST at få en favorabel aftale

om el-køb frem til udgangen

af 2013, der betyder, at elprisen

bliver lavere end den pris, BO-

VEST hidtil har betalt. Der opnås

en besparelse på ca. 25 øre

pr. kWh., hvilket svarer til ca. 2

mio. kr. I gennemsnit sparer en

husstand herigennem ca. 200

kr. om året.

Ved deling af et ejendomskontor bliver det i højere grad muligt

at ansætte medarbejdere med særlig viden inden for en

række områder som f.eks. fraflytningssyn, råderet mv. Det vil

samtidig være muligt at forlænge åbningstiden og dermed

øge servicen overfor beboerne.

Hvis to eller flere afdelinger vælger at dele medarbejdere

giver det en øget fleksibilitet og robusthed. Der kan nemlig

ved ferier og sygdom nemmere rokeres rundt på ansatte, så

der ikke mangler medarbejdere med særlig viden eller kompetencer

i en afdeling, og planlagt arbejde kan derved bedre

overholdes. Endelig vil deling af større maskiner betyde, at

afdelingerne kan dele udgiften til færre maskiner og hermed

formindske udgiften til vedligeholdelse og anskaffelse.

Ud i afdelingen

I BO-VEST har man valgt en decentral struktur, hvor en driftsleder

er placeret sammen med de øvrige ansatte ude i afdelingen.

Hensigten er at opnå større nærhed og tættere

kontakt til beboerne og forståelse for ønsker og behov i afdelingen.

Den decentrale struktur betyder også, at viden og

kompetence er placeret i afdelingen, hvilket fremmer hurtig

og kvalificeret sagsbehandling i forhold til beboerne.

Stordrifts fordele

og kvalitetsløft

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010 17


TVærGåEndE Miljø-

UdVAlG I 2010 nedsatte

BO-VEST et miljøudvalg, der

består af beboerdemokrater

fra AB, Tranemosegård og VA.

Udvalget havde to møder i

2010 med fokus på elsparepærer,

diodelys, storskrald.

GEnBrUGSplAdS

Her kan man aflevere affald

fra haven, gamle møbler,

elektronik og miljøaffald.

Husholdningsaffald skal ikke til

genbrugspladsen.


Genbrugspladser vinder frem i

BO-VEST. Det kan understøtte

kommunale og regionale miljøpolitikker.

AB-afdelingerne i Damgårdsarealet er et eksempel på, hvordan

almene beboere finder sammen med private andelshavere

om at skabe udvikling i et fælles boligområde.

Der har i en periode i Damgårdsarealet været arbejdet med

en løsning om en genbrugsplads, og 2011 ser ud til at blive

året, hvor en sådan fælles løsning falder på plads. Der er et

ønske om og stor opbakning til at etablere genbrugspladsen

blandt både de almene beboere og de private andelshavere,

hvorfor den nuværende materielgård kan blive afløst af en

egentlig genbrugsplads.

I skrivende stund mangler der at blive aftalt rammerne for en

arealoverførsel, hvor 150 kvm. areal i AB-afdelingen Rimbuen

overgår til den private andelsafdeling Jelsbuen, der så tilsvarende

afgiver 150 kvm. jord til Rimbuen. Det er på disse 150

kvm. jord, som Rimbuen modtager, at den nye genbrugsplads

forhåbentligvis skal etableres.

Weekendvagt

Genbrugspladsen skal kunne håndtere storskrald og alle andre

typer affald fra et boligområde med 800 boliger fordelt

på ni almene boligafdelinger og ni private andelsboligafdelinger.

miljø og energi:

Genbrugspladser

AB-afdelingerne vil med den nye genbrugsplads få afhentet

deres storskrald direkte ved husstanden af ejendomskontorets

ansatte, der så vil bringe det til genbrugspladsen. Blandt

de almene boligafdelinger afholdes udgifter til afhentningen

over afdelingernes driftsbudgetter ud fra en fordelingsnøgle

baseret på antal lejemål.

Både de almene boligafdelinger og de private andelshavere

kan endvidere bringe deres storskrald til genbrugspladsen

om søndagen, hvor en ejendomsfunktionær med weekendvagt

og muligvis en gruppe af beboere med arbejdsmiljøcertifikat

vil tage i mod og hjælpe med fordelingen af affaldet.

Syv ud af ni private andelsafdelinger vil skulle betale for

at bruge genbrugspladsen, to afdelinger vil dog tilkøbe en

ydelse af AB, hvor storskrald afhentes ved husstanden.

Hensigtsmæssig sortering

Albertslund kommune afhenter så følgende fra genbrugspladsen:

Papir, glas og flasker, haveaffald og storskrald m.v.

komprimatorcontaineren tømmes af kommunen, når den er

fyldt og ved behov. En klar fordel ved genbrugspladsen er

naturligvis at sikre at alt affald fra kommunens borgere bliver

sorteret hensigtsmæssigt, så den kommunale og regionale

miljøpolitik bliver understøttet bedst muligt.

Tværgående miljøudvalg

I 2010BO-VESTs tværgående miljøudvalg dagens lys. Udvalget

består af beboerdemokrater fra AB, Tranemosegård

og VA, der i årets løb havde to møder med fokus på elsparepærer,

diodelys, storskrald og klimapolitik i Albertslund. Når

der foreligger en miljøpolitik i Brøndby, Ishøj og Greve vil de

blive gennemgået i udvalget.

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010 19


UDVIkLING GENNEm HELHEDSPLANER

Der er god grund til at tænke og

samarbejde bredt, når der skal renoveres.

Der kan nemlig være fordele

for beboere ved at renovere varmeforsyningen,

når afdelinger bliver

renoveret.

Renovering

med fokus

på varme og

energi

BO-VEST arbejder i disse år med nogle af de største renoveringsopgaver

i den almene boligsektor. De store renoveringsopgaver

gennemføres med økonomisk støtte i henhold

til Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning.

For at BO-VEST kan søge om støtte til renovering, skal der udarbejdes

et forslag til en helhedsplan, der bl.a. viser afdelingens

byggetekniske tilstand, så behovet for renovering kan

fastsættes. Herudover skal der foretages en nærmere undersøgelse

af andre forhold, der har betydning for afdelingens

konkurrenceevne på det lokale boligmarked – en fremtidssikringsanalyse.

Der indgår heri analyse af behov og muligheder

for forbedringsarbejder, lejlighedssammensætning og

størrelse, fraflytning, afdelingens økonomi og andre forhold,

der beskriver den boligsociale situation i afdelingen.

20

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

Et væsentligt element i disse analyser er en undersøgelse af

beboernes ønsker og visioner for afdelingen sammenholdt

med kommunens udviklingsplaner for boligområderne. Dette

medfører, at der i vidt omfang er en omfattende dialog

med kommunen omkring udvikling af projekterne.

Moderne varmeforsyning

Et særligt perspektiv i projektudviklingen kan være den lokale

fjernvarmeforsyning. Eksempelvis er alle fjernvarmerør i

række- og gårdhusene i Albertslund Syd placeret i krybekælderen

under husene. Fjernvarmerørene har en begrænset

restlevetid og det er ikke muligt at udskifte fjernvarmerørene

og placere dem samme sted, i krybekælderen, på grund af

arbejdsmiljøregler. Som led i den planlagte renovering skal

krybekældrene omdannes til traditionelle terrændæk, hvor

man lægger cement over krybekældrene.

Derfor skal der, samtidig med selve renoveringen, etableres

ny fjernvarme i boligerne. Det sker, ved at installere lavtemperaturfjernvarme

med moderne højisolerede rør. Derved

bliver energiforbruget i både boliger og energiforsyningens

rør og ledningsnet reduceret.

Peger på potentiale

mange beboere er stærkt interesserede i at reducere energiforbruget

i boligerne, både af hensyn til at reducere energiudgifter,

men i høj grad også for at imødegå de store klimaudfordringer

verden står overfor.

Landsbyggefondens regler betyder, at der kan ydes støtte

til energireducerende tiltag, men kun hvis disse er rentable.

Dermed er det kun i begrænset omfang rentabelt at energirenovere

i et område som Albertslund, der er et højeffektivt

fjernvarmeområde.

Når vi står overfor renoveringer af så vidtgående omfang

som det er tilfældet i flere afdelinger, er det ærgerligt, at der

ikke er mulighed for at investere det ekstra, så boligerne også

på det energimæssige område sikres for fremtiden, hvor der

må forventes stærkt stigende energipriser.

Den problematik peger på, at der er et stort potentiale for

udvikling af billigere og mere energieffektive renoveringsløsninger

samtidig med tilbud om nye attraktive støtte- og

finansieringsordninger.


højiSOlErEdE rør

Ved at installere højisolerede

rør i forbindelse med

renoveringer nedsættes

energiforbruget både i

boliger og i energiforsy -

ningens rør og ledningsnet.


prøVEhUS I VA 6 Vest og i

AB Vest er der igangsat en prøverenovering

med tiltag inden

for energi og miljø, boligindretning

og nye facader. Projektet

vil, som det har været tilfældet i

VA 4 Række, give erfaringer til en

kommende forventet renovering

af gårdhusene i Vest.


UDVIkLING GENNEm HELHEDSPLANER

Som en del af masterplan Syd er renoveringen

ved at nå rækkehusene i de

to Albertslundafdelinger VA 4 Række

og AB Syd.

De to første prøvehuse i Bjørnens kvarter i VA afdeling 4

Række stod klar i foråret 2009, og her blev dørene slået op til

åbent hus for beboerne. I juni 2011 inviteres beboerne igen

til åbent hus, da EUDP-demonstrationsprojektet i Fiskens

kvarter står færdigt. Her vil beboerne opleve seks nyrenoverede

huse med demonstration af blandt andet tre forskellige

vinduestyper på havesidens 1. sale samt en ny udformning

af karnap.

Energiklasser

Idéen i Fiskens kvarter har været at udføre en gradueret energirenovering

i fem forskellige energiklasser, vise virkemidler

og løsninger samt at afprøve hele byggeprocessen inden

den store renovering af de resterende 542 rækkehuse.

EUDP er et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram,

der hvert år har 250 mio. kr. til medfinansiering

Prøve husene

som unikt værktøj

for BO-VEST

af udvikling og demonstration af nye effektive energiteknologier.

Fælles ramme

Processen omkring prøvehusene har båret præg af stor beboerinvolvering

og engagement fra medlemmerne af de to

afdelingsbestyrelser i VA 4 række og AB Syd. De to afdelingsbestyrelser

nedsatte tidligt i forløbet en følgegruppe, der på

beboernes vegne kunne følge og bidrage til projektet.

Prøvehusene har derfor vist sig at være et unikt stykke værktøj

og en fælles referenceramme, hvor både beboere og

teknikere har kunnet forholde sig til renoveringsforslaget. Et

værktøj som alle involverede parter i projektet har kunnet

drage erfaringer af og evaluere.

Samlet renovering og helhedsplan

Skema A for rækkehusene er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen

december 2010 og af Landsbyggefonden i

februar 2011.

De 554 rækkehuse renoveres samlet for 768 mio. kr. fordelt

på 1,4 mio. kr. pr. hus. Renoveringen forventes at vare i tre år

med byggestart primo 2012.

AlBErTSlUnd

Syd – lærKEnS

KVArTEr

For gårdhusene i Syd er der

udarbejdet oplæg til at

omdanne daginstitutionen

Lærken til fem prøvehuse.

Der vil være fokus på

individualiseret indretning,

opfriskning af facader,

fællesarealer, energitiltag

i realistisk målestok og

optimering af byggeproces.

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010 23


UDVIkLING GENNEm HELHEDSPLANER

En ny helhedsplan er klar til at blive

rullet ud i T13, Silergården, hvor

rækkehusene skal renoveres og have

nye facader.

Helhedsplan

i T13, Silergården

Rækkehusene i T13 i Brøndby Strand vil fremstå i helt nyt udseende

efter den kommende renovering. Facaderne på de

60 boliger skal, sammen med rækkehuse i andre boligafdelinger

i Brøndby Strand-parkerne, udskiftes i forbindelse med

den kommende helhedsplan.

Mobilt sejl

Facaderne efterisoleres, vinduer og døre udskiftes til nye elementer

med rammer af hårdt træ, og facadeplader erstattes

af nye sinusplader i lakeret stål. Adgang til boligen sker

på nordsiden, hvor der etableres nye skure. På sydsiden af

boligen renoveres haverne med nye træterrasser, hegn og

solafskærmning i form af et mobilt sejl. kun gavlene i beton

ændrer ikke udseende ved renoveringen.

Endvidere etableres fælles affaldsskakte ud for rækkehusene,

og der renoveres samlinger på betondæk på sydsiden af husene.

Indvendigt etableres forbedret ventilation med genvinding.

Referencebolig

De samlede investeringer i byggesagen er på 66 mio. kr., og

Brøndby kommune og Landsbyggefonden har ved udgangen

af 2010 godkendt skema B for byggesagen med støtte-

24

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

de lån for i alt 55 mio. kr. Projektet blev forelagt og godkendt

på et beboermøde i T13 i april 2008.

Projektet er tegnet af Witraz Arkitekter, og udføres i et samarbejde

med de tre øvrige boligorganisationer i Brøndby

Strand-parkerne, så alle rækkehuse renoveres efter samme

model. Der er i løbet af 2009 udført en referencebolig i en

anden boligafdeling i Brøndby Strand, og i starten af 2011

udføres yderligere en referencebolig i en af afdelingerne i

bebyggelsen.

Det er planen, at renoveringsarbejderne starter op i foråret

2011, hvorefter håndværkerne arbejder sig vestpå i bebyggelsen.

Arbejder i T13 forventes startet op sidst i 2011 og

afsluttet i løbet af sommeren 2012. Alle rækkehuse i Brøndby

Strand-parkerne forventes færdigrenoverede ved udgangen

af 2013.


SKEMA A

Ved nybyggeri og renoveringer

anvendes et ABC-skema. Skema

A bruges ved ansøgning om støttetilsagn.

Skema B er godkendelse af

anskaffelses-summen før byggeriets

start. Skema C anvendes ved

byggeriets afslutning og godkendelse

af byggeregnskabet.


BOLIGSOCIALE PROJEkTER OG ARBEJDE

Der har i 2010 hersket stor usikkerhed

om fremtiden for de boligsociale

projekter, men sidst på året blev der

indgået et politisk forlig, der sikrer, at

Landsbyggefonden fortsat kan yde

støtte til projekterne.

Bevillingerne til de tre store boligsociale projekter – Albertslund

Boligsociale Center (ABC), De 9 i Brøndby Strand og

Greve Nord Projektet - udløber i 2012. Derfor skal BO-VEST i

2011 udarbejde ansøgninger til Landsbyggefonden om fortsat

støtte til projekterne.

Landsbyggefonden udmelder til foråret en ny procedure for

ansøgningerne. Det forventes, at Fonden vil lægge op til en

mere fleksibel procedure, hvor faste tidsfrister for ansøgningerne

ophører. I stedet skal ansøgningerne udarbejdes og

indsendes, når det falder naturligt i projektforløbet.

På ret køl

Også projekter i de

kommende år

26

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

BO-VEST Går

nyE VEjE

BO-VEST går nye veje i

integrationsprocessen og

afholder to højskoleophold

for unge af anden etnisk

baggrund. Deltagerne lærer

om baggrunden for de

Der har i årets løb være debat om de såkaldte ghettoområder,

hvor regeringen har udpeget 29 navngivne boligområder

som ghettoer. kriterierne for, at et boligområde stemples

som en ghetto, kommer an på andelen af indvandrere og

efterkommere, andelen, der er uden tilknytning til uddannelse

eller arbejdsmarked og antallet af dømte pr. 10.000

indbyggere.

Forskere har imidlertid påpeget, at der ikke er nogen entydig

sammenhæng mellem andelen af indvandrere og andelen

af beboere, der ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet, eller

som er kriminelle. Til gengæld er der en entydig sammenhæng

mellem beboernes generelle sociale og økonomiske

situation – uanset om de er af dansk eller anden etnisk oprindelse

– og tilknytningen til arbejdsmarkedet samt omfanget

af kriminalitet. med den økonomiske krise - og efterfølgende

nedskæringer - har ikke mindst mange beboere i almene

boligafdelinger fået forringet deres sociale og økonomiske

situation.

Boligsociale projekter anvendes derfor som et værktøj til at

få en boligafdeling på ret køl.

kulturforskelle, de møder i deres

hverdag, og de motiveres til

at engagere sig i det frivillige

arbejde i boligområdet. Det ene

ophold finder sted på Vallekilde

Højskole. Det andet i Damaskus,

hvor vi samarbejder med en

kristen ungdomsorganisation,

og hvor der bl.a. vil være

fokus på, hvordan man på en

konstruktiv måde kan leve som

minoritet i et samfund.


BOliGSOciAlT fOKUS

I mange boligafdelinger tager

beboerne selv initiativer til

fælles aktiviteter og netværk.

Det kan være fælles spisesteder

eller klubber, hvor beboere

med fælles interesser

kan være sammen.


prOjEKT BrAndKAdET

Siden Projekt Brandkadet

2670 blev sat i gang, er der

udklækket endnu et hold.

Der har ikke været problemer

med at køre ind i Askerød

siden.


BOLIGSOCIALE PROJEkTER OG ARBEJDE

mini-brandmænd

fra Askerød

Fredag den 18. december var der

gang i den på Greve Brand station.

Her fik syv drenge fra Askerød

diplomer som et tegn på, at de som

de første i Danmark havde gennem-

ført et kursus som brandkadetter.

Brandvæsenet havde længe haft problemer med at køre ind

i Askerød. Der blev smidt sten efter dem og råbt ukvemsord,

hver gang de kom ud i afdelingen. Inspireret af manchestermodellen

ville Greve kommune og Greve Brandvæsen forsøge

at gribe problemerne anderledes an. Der skulle dannes

relationer i stedet for konflikter.

GEnnEM

ild OG VAnd

ABC Albertslund Boligsociale

Center er tovholder på projektet

Gennem Ild og Vand,

hvor en gruppe unge får

mulighed for at deltage i et

fem dage langt kursus hos

Vestegnens Brandvæsen. kurset

er en forebyggende indsats

overfor unge som viser

begyndende skoletræthed

og har brug for at udvikle

deres sociale kompetencer.

Pilotprojektet løb af

stabelen i december

2010 og er pt. ved at blive

evalueret.

Selve udvælgelsen af drengene stod Greve Nord Projektet

for. Otte fredage i træk kom drengene på Greve Brandstation.

Her fik de indblik i, hvad brandmændenes arbejde gik

ud på samtidig med, at de selv kunne prøve kræfter med

førstehjælp, brandslukning og brandbiler.

Og prisen går til…

Udover en flot opvisning på Christiansborg Slotsplads på

den nationale ”112-dag”, blev drengene sammen med Greve

Brandvæsen tildelt Liviafondens Pris i 2010. Liviapriserne gives

til mennesker og initiativer, der med overraskende kreativitet

og mod, skaber veje til at omdanne konflikter til nye

muligheder. Udover æren var prisen en flot skulptur og en

check på 5000,-, som er gået til et restaurantbesøg og en

biograftur. Der er stadig nogen penge tilbage, som drengene

går og overvejer, hvad de skal bruge til.

Den samlede lære fra dette projekt viser, at der skal følges

bedre op og drages nytte af viden og erfaringer i forbindelse

med lignende projekter i fremtiden.

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010 29


BOLIGSOCIALE PROJEkTER OG ARBEJDE

Åbent hus i

Brøndby Strand

Brøndby Strand holdt åbent hus i

forbindelse med BL’s imagekampagne

”Lidt mere af det hele” september

2010

30

TiVOliTOG

I to af Brøndby Strands

aktivitetshuse blev gæsterne

modtaget af repræsentanter

fra afdelingsbestyrelserne,

kommunalpolitikere samt

beboere. Et lille Tivolitog bragte

gæsterne rundt i boligområdet,

hvor beboere inviterede på

rundvisning i deres lejligheder.

Der var glæde og overraskelse

over de mange grønne områder

og store og veludstyrede

lejligheder.

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

Et godt imagearbejde er en af forudsætningerne for en vellykket

bosætningskampagne. BLs imagekampagne ”Lidt

mere af det hele” i efteråret 2010 fokuserede på det facetterede

liv i de almene boligområder. Formanden for BL, Palle

Adamsen, udtrykte det i en pressemeddelelse: ”I de almene

boliger findes der mere liv på godt og ondt og på smukt og

grimt. mere lidelse og mere lidenskab. Små revner og store

smil.”

Grønne oaser

I Brøndby Strand så man opfordringen til at holde Åbent Hus

den 12. september som en mulighed for at åbne et vindue

udadtil i forbindelse med det opsøgende udlejningsarbejde.

De ti boligafdelinger planlagde arrangementet i fællesskab.

Vægten lå på at præsentere de rummelige lejligheder, de

engagerede beboerrepræsentanter og det rige forenings-

og klubliv. Samt at en såkaldt ”betonørken” kan være fyldt

med grønne oaser, legende børn og beboere, der kommer

hinanden ved.

Postkort og plakater

Åbent Hus forsøgte primært at tiltrække gæster fra Vestegnen

gennem annoncer og pressemeddelelser i de lokale

ugeaviser, samt metro Express. På dagen blev BL’s imagekampagne

inddraget med postkort og plakater, udviklet til

formålet. De cirka 100 gæster blev mange oplevelser rigere.

Åbent Hus i Brøndby Strand viste, at især ældre er tiltrukket

af boligområdet. men et levende miljø har beboere i alle

aldre. Det stående spørgsmål er nu, hvordan kommende bosætningskampagner

kan rettes mod en bestemt målgruppe

og ikke alene mod beboere i et bestemt lokalområde.


GOdE BOliGEr

Brøndby Strand dannede i

september ramme om et stort

åbent hus-arrangement, der

skulle vise almene boligområder

som det, de er: Fulde af gode

boliger, dejlige mennesker og

masser af liv og aktiviteter.


lEGEpATrUljEn

Legepatruljen er et initiativ, hvor

børn og unge i alderen 13-14

år laver udendørsaktiviteter

for de endnu mindre børn i et

boligområde.


BOLIGSOCIALE PROJEkTER OG ARBEJDE

De unge i boligafdelinger under

ABC er glade for deres boligområde.

Det er et godt udgangspunkt

for flere initiativer, der kan inddrage

de unge endnu mere i deres

boligområder og hjælpe dem il at

bygge bro til omverdenen.

Boligsocialt

arbejde

med børn

og unge

STOrE lEGEdAG

Albertslund Syd

AB Albertslund Boligsociale

Center (ABC) er paraplyen for de

boligsociale projekter i 4 bolig-

områder: Albertslund Syd,

Blokland, kanalens kvarter og

Albertslund Nord. I samarbejde

med beboerne, driftsafdeling,

og andre lokale aktører, laver

ABC forskellige former for

aktiviteter, med henblik på at

fremme trivsel, netværk og et

godt socialt miljø i de enkelte

boligområder. ABC arbejder

ud fra ABCD-metoden, hvilket

betyder at der tages udgangs-

punkt i boligområdernes egne

ressourcer. ABC er finansieret

af Landsbyggefonden,

Albertslund kommune og de

enkelte boligafdelinger.

Sammen med boligafdelingernes drift og kommunale samarbejdspartnere,

organiserer ABC en bred vifte af lokale aktiviteter,

med det formål at nå ud til flest mulige unge.

Udover at give mulighed for en meningsfuld fritidsbeskæftigelse

i boligområdet, har de lokalt placerede aktiviteter også

til formål at anspore de unge til at deltage i aktiviteter udenfor

området.

Socialt netværk

I Aktivitetslokalerne i kanalens kvarter er der mulighed for at

gå til forskellige former for motion, blandt andet kampsport.

Deltagerne får herved et socialt netværk, og unge med en

stram økonomi, får en chance for at gå til træning.

I den mere intellektuelle afdeling findes ABC’s ungdomsredaktion

der udgiver magasinet 2620, og har lokaler i Blokland.

Formålet med bladet er at give de unge en chance for

at blive hørt og dele deres oplevelser med andre, men også

at give dem gode oplevelser med at skrive, diskutere og

bruge hovedet udenfor skoletiden.

Lokale væresteder

Der er ligeledes fokus på de unges uddannelse og beskæftigelse.

Et fritidsjob betyder, udover en indtægt, også at man forberedes

på det arbejdsliv der venter. Derfor kan unge fra 13 års

alderen få hjælp til at finde et fritidsjob. Dette foregår gennem

individuel rådgivning, men også gennem ansættelse i

projekter som Legepatruljen, hvor unge fra 13-14 år sætter

udendørslege i gang for områdernes mindre børn. De 14-

17 årige har mulighed for at tjene til et fitnesskort, ved at

hjælpe til med forefaldende arbejde i flere af afdelingerne.

Der afholdes desuden månedlige uddannelses og jobsøgningsarrangementer

i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning

på Vestegnen.

Blandt de ældste unge er der et stort ønske om flere lokale

væresteder. I Blokland holder beboercaféen derfor åbent

mandage samt de fleste weekender og i Albertslund Nord

arbejder et udvalg med mulighederne for at skaffe fysiske

rammer til et værested.

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010 33


sammen

være

Regnskab 2010

Status på afdelinger


36

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

Udlejning af almene boliger er ikke

bare en fabrik, hvor produktionen

kører støt år efter år. Almene boligorganisationers

opgaver rækker langt

videre end som så. Almene boligorganisationer

løser drift, vedligeholdelses-

og renoveringsopgaver i vores

bebyggelser, varetager boligsociale

opgaver blandt vores beboere og er

en central aktør i de kommuner, hvor

vi er repræsenteret. Vi bidrager til at

sætte den boligpolitiske dagsorden

lokalt og nogle gange også nationalt.

Samtidig stiller samfundet løbende

nye krav og forventninger til os.

AB – et godt

sted at bo


AB skal først og fremmest sikre, at vores boliger er attraktive

for vores nuværende beboere. men det er også vores pligt

at sikre, at boligerne lever op til de forventninger fremtidens

beboere måtte have. Nogle gange er balancegangen særdeles

svær. De nuværende beboere har ikke altid samme holdninger

til eksempelvis boligernes vedligeholdelsestandard,

som fremtidens beboere må forventes at have. måske er de

eksisterende beboere glade og tilfredse, hvis bare boligernes

holdbarhed svarer til beboernes levetid. men her er det AB’s

pligt at sikre, at boligerne også indfrier kommende generationers

forventninger. De forskellige principielle synspunkter

skal vi naturligvis diskutere løbende, men vi skal også tage

diskussionen i de konkrete sager. I AB mener vi, at beboerdemokratiet

er en velegnet ramme til at udveksle sådanne

synspunkter, men også til at træffe beslutninger, når det er

nødvendigt.

Større og større forventninger til medarbejderne

Det er AB’s opgave i samarbejde med vores administration

BO-VEST og ejendomskontorerne at sikre, at alle AB’s beboere

får de ydelser, som lovgivningen foreskriver. Og nogle

gange beslutter vi, at beboerne skal have flere ydelser, end

blot dem loven foreskriver. Det gælder eksempelvis serviceniveauet

i boligafdelingerne, miljøarbejdet i organisationen

som helhed, og den store boligsociale indsats i flere afdelinger

via Albertslund Boligsociale Center (ABC).

Lovens og vores forventninger resulterer løbende i nye og

større krav til medarbejderne og deres effektivitet. Vi er jo I

AB også med til at stille krav om eksempelvis sortering af af-

fald i mange fraktioner, hyppigere aflæsning af forbrugstal og

professionel håndtering af den nye komplicerede lovgivning.

AB forventer, at BO-VEST løbende tilpasser forventningerne

til de ansatte, efter de krav, vi og samfundet stiller. Her skal vi

som beboere og beboerdemokrater huske at rose og anerkende

det arbejde, der dagligt udførtes på en god og kompetent

måde. Og vi skal, når vi oplever dårlig eller mangelfuld

betjening, orientere BO-VEST om situationen. kun ved

disse konstruktive tilbagemeldinger kan administrationen

forbedre servicen til glæde for os alle.

God service til beboere – og værdsættelse af

medarbejderne

Det er BO-VEST, der ansætter personalet og har det daglige

personaleansvar. men i AB’s bestyrelse lægger vi vægt på, at

BO-VEST sikrer en god service til vores beboere og løbende

opkvalificerer medarbejderne til at håndtere alle de situationer,

som de kommer i hver dag.

I AB har vi tradition for, at tale sammen i en konstruktiv og

respektfuld tone. Og det gælder naturligvis begge veje. Beboere

i AB´s boligafdelinger har en forventning om god behandling,

når man som beboer henvender sig til ansatte i

BO-VEST’s administration og på ejendomskontorerne. Bestyrelsens

erfaring er, at langt de fleste beboere føler sig godt

behandlet og sætter pris på den service, der følger med dét

at bo alment. Det er da også meget tydeligt i den tilfredshedsundersøgelse,

som blev gennemført i 2010, hvor x % erklærer

sig tilfredse med servicen fra deres ejendomskontor.

Tilsvarende forventer BO-VEST naturligvis også, at medarbejderne

bliver anderkendt, og at deres arbejde bliver værdsat

af beboerne.

Dermed sikrer vi i fællesskab, at AB’s boligafdelinger er en

god arbejdsplads og et godt sted at bo.

Karl Neumann

Formand, AB

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010 37


De økonomiske nøgletal for AB: Årsregnskabet

2010 for Albertslund Boligselskab

viser et overskud på kr. 62.419.

AB’s økonomi 2010

AB’s bidrag til BO-VESTs administration var i 2010 på kr. 2.678

pr. lejemålsenhed. Bidraget til AB var på kr. 230.

markedsværdiforrentningen af AB´s obligationsbeholdning

har været tæt på 4.1% i gennemsnit. Den samlede regnskabsværdi

for obligationsbeholdningen udgjorde ved årets

udgang 67.013.279 mod sidste års ultimo på kr. 64.346.493.

Rentemarginalen fra 2010 fra AB´s organisation er fuldt fordelt

efter gældende regler.

38

Bedre budget- og

regnskabsprocesser

gennem langtidsplanlægning

De sidste års regnskabs- og

budgetprocesser har været

problemfyldte. Det er vi alle

enige om.

Et gennemarbejdet budget

kræver et solidt grundlag

i en drifts- og vedligeholdelsesplan.

Derfor stilles

nu krav om, at drifts- og

vedligeholdelsesplanerne er

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

realistiske. Planerne skal sikre,

at der ikke pludselig er et tag

eller andet, der skal udskiftes

– uden at der er sparet op

til det.

Når budgettet er godkendt,

skal der løbende foretages

budgetopfølgninger. BO-VEST

har derfor strammet op på

budgetkontrollen fra 2010..

Regnskab 2010

Regnskabet udviser et overskud på 62.419, som overføres til

arbejdskapitalen.

Afvigelserne til overskuddet kan primært henføres til færre

udgifter end budgetteret.

I forhold til sammenlignelighed tidligere år som dækker perioden

1/8-2008 til 31/12-2009 er tidligere års regnskabstal

baseret på 17 måneder, da vi for AB lagde regnskabsperioden

om til at gælde fra 1/1 til 31/12. Dette samme gælder for

alle organisationens afdelinger.

Alt i alt viser organisationen et overskud for 2010.

Afdelingerne

Generelt har der for regnskabsåret 2010 været overskud på

afdelingernes regnskaber. Der er ingen entydig og gennemgående

årsag til overskuddene, dog har alle afdelinger fået

indregnet og opgjort 2009´s rentemarginal i deres respektive

regnskaber, hvilket der ikke var budgetteret med.

Rentemarginalen for 2009 indgår under posten regulering

tidligere år.

I forhold til sidste regnskabsår hvor der var udfordringer med

korrekt bogført konto 114, 115 og 116, er der i året 2010 indarbejdet

og fuldt op på løbende budgetkontrol i afdelingerne

sammen med de respektive driftsledere. Dette vil der for

året 2011 også fortsat være fokus på, så vi løbende kan få

en bedre kvalitet og kommunikation omkring vores budgetkontroller

og deraf endelige årsregnskaber.


Resultatopgørelse

for 1. januar – 31. december (1.000 kr.).

Hovedtal fra årsregnskabet Årsregnskab Årsregnskab

2008/2009 2010

UdGifTEr

Bestyrelsesvederlag 56.667 41.200

mødeudgifter, kontigenter m.v. 174.983 120.460

Forretningsførelse 8.473.918 6.129.777

kontorholdsudgifter 48.535 86.876

Særlige aktiviteter 28.962 5.000

Revision 162.500 187.500

BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 8.945.565 6.570.813

Tilskud til afdelinger – –

Renteudgift (incl. kurstab obligationer) 9.258.443 4.010.699

Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfond 1.700.061 1.062.807

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 19.904.069 11.644.319

Ekstraordinære udgifter – 100.892

UDGIFTER I ALT 19.904.069 11.745.211

Overskud – Henlæggelse til arbejdskapital 237.528 62.419

UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 20.141.597 11.807.630

indTæGTEr

Administrationsbidrag inkl. Sideaktiviteter 9.177.404 6.654.729

Renteindtægter (inkl. Realiserede kursgevinster) 9.258.442 4.010.699

Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 1.700.061 1.062.807

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 20.135.907 11.728.235

Ekstraordinære indtægter 5.690 79.395

INDTÆGTER I ALT 20.141.597 11.807.630

Årets underskud – –

INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 20.141.597 11.807.630

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010 39


Det forgangne år har budt på

udfordringer og muligheder

med renoveringer, driftsopgaver

og styrings reform. Og så

vedtog be boerne at fastholde

B-ordningen.

Øje for

boligernes

fremtid


Det er 60 år siden, Tranemosegård blev stiftet. For 58 år siden

begyndte man at bygge, og Tranevænget var den første

afdeling. Op gennem halvtredserne, tresserne og ind i halvfjerdserne

blev vores syv afdelinger bygget.

Vores bebyggelser har i mange år stået ude i al slags vejr,

og der har boet mange mennesker hos os gennem årene.

Det har selvfølgelig medført en del slid. Vores afdelingsbestyrelser,

hvis medlemmer er ulønnede, arbejder sammen

med administrationens medarbejdere for at vedligeholde

bygningerne.

I Tranevænget arbejdes der på at få de sidste tage skiftet ud.

Der skal skiftes tre tage i 2011, de sidste otte i de følgende to

år. De resterende er blevet skiftet ud løbende. I tilknytning til

tagudskiftningen vil murværk på alle blokke blive repareret.

Boligernes fremtid

Gillesager/Lindager har arbejdet på en ansøgning om en

helhedsplan til Landsbyggefonden. Ansøgningen er sendt,

og vi afventer deres svar.

Tranehaven har bøvl med deres altaner, der ikke er påsat tilfredsstillende.

Derfor er afdelingen gået rettens vej.

T13 har som sædvanlig mange opgaver at løse: etablering

af varmemålere, helhedsplan, boligsociale opgaver og drift

af Café 13.

maglelund har fornyet og moderniseret vaskerierne i lige

numre, og skal i det følgende år i gang i ulige numre.

Ud over dette er der mange opgaver, der i det daglige bliver

udført alene af afdelingsbestyrelserne i samarbejde med

ejendomskontoret og administrationen.

Vores boliger er ikke helt tidssvarende mere, da de har mellem

39 og 58 år på bagen. Derfor diskuterede vi fremtiden i

vores boliger på en konference, som Tranemosegård holdt

i efteråret, hvor vi havde inviteret borgmester Ib Terp med.

Dette arbejde vil blive fulgt op de kommende år.

Bredt samarbejde

medlemmerne af organisationsbestyrelsen kom hurtigt ud

af starthullerne efter nytår 2010, da der lige før jul var vedtaget

nye love.

Sammen med administrationen skulle vi gennemgå lovene

og komme i gang med at informere afdelingsbestyrelserne

om, hvad der var forandret.

I Tranemosegård skulle alle afdelinger have råderet på afdelingsmødet,

da det i sin tid var et repræsentantskabsmøde,

der havde vedtaget B-ordningen. Fremover er det op til afdelingsmødet

at bestemme – alle valgte at beholde B-ordningen.

Vi skulle have kommunikeret ud, at dagsordner og referater

fra afdelingsmøder, afdelingsbestyrelsesmøder og organisationsmøder

skal offentliggøres. Der skulle

også laves nye vedtægter for Tranemosegård og BO-VEST.

Lige før årsskiftet kom der atter nye love vedrørende indsatsen

i udsatte boligområder.

Ud over samarbejdet i BO-VEST med VA og AB og deres afdelinger,

samarbejder Tranemosegård med Boligselskabernes

Landsforening i repræsentantskabet, samt i BIB (Boligafdelingerne

i Brøndby).

I alle vores afdelinger er der en lejerforening, der er medlem

af LLO (Lejernes Landsorganisation). Hvis du er medlem, kan

du få personlig hjælp, hvis du er uenig med afdelingsbestyrelsen,

ejendomskontoret eller administrationen.

Dorthe Larsen

Formand Tranemosegård

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

41


De økonomiske nøgletal for TmG:

Årsregnskabet 2010 for Tranemosegård

viser et overskud på kr. 113.579.

Tranemosegårds

økonomi 2010

Tranemosegårds bidrag til BO-VESTs administration var i

2010 på kr. 2.678 pr. lejemålsenhed. Bidraget til Tranemosegård

var på kr. 243.

markedsværdiforrentningen af Tranemosegårds obliga tionsbeholdning

har været tæt på 3.1 pct. i gennemsnit. Den

samlede regnskabsværdi for obligationsbeholdningen udgjorde

ved årets udgang 110.613.821 mod sidste års ultimo

på kr. 105.836.398.

Rentemarginalen fra 2010 fra Tranemosegård organisation

er fuldt fordelt efter gældende regler. Rentemarginalen fordeles

til afdelinger i forhold til disses indestående pr. dag,

som er diskontoen -2 pct. og disses udestående, der er

diskontoen +1 pct. Når dette fordeles efter årsafslutningen

ultimo januar, vil det ske med en beregnet rente, der får

netto beløbet mellem renteindtægter og renteudgifter til at

gå i nul.

Diskontoen har fra 15. januar 2010 ligget på 0,75 pct.

Regnskab 2010

Regnskabet udviser et overskud på kr. 113.579, som ligges til

arbejdskapitalen.

Afvigelserne til overskuddet kan primært henføres til ekstraordinære

indtægter og udgifter, samt korrektioner på indtægter

og udgifter tidligere år.

42

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

I regnskabet under udgiftsposter indgår beløb kr. 2.797.666

som er tilskud fra dispositionsfonden, hvilket afspejles som

en modkonto på ekstraordinære indtægter i regnskabet.

Der er i 2010 udgiftsført lidt højere omkostninger på tillægsydelser

end budgetteret, da trækket på tillægsydelser ikke

var kendt på budgetteringstidspunktet.

Afdelingerne

Generelt har der for regnskabsåret 2010 været balanceret

overskud på afdelingernes regnskaber i forhold til de lagte

budgetter for 2010.

På grund af ny lovgivning skal rentemarginalen i organisationen

nu være fuldt fordelt. For de afdelinger, som ikke har fået

tilskrevet rentemarginal i forhold til det budgetterede tilskud

pr. enhed i 2010, er dette reguleret, så det svarer til det forventede

tilskud for 2010. Afdelingerne Gillesager/Lindeager

og maglelund er berørt heraf.

For afdelingerne Tranevænget, moserne og Gillesager/

Linde ager er der underskud på årsregnskaberne 2010, hvor

der for Tranevænget er tale om større underskud i forhold

til det lagte budget. Årsagerne hertil er kommenteret i de

respektive regnskaber.


Resultatopgørelse

for 1. januar – 31. december

Hovedtal fra årsregnskabet Årsregnskab Årsregnskab

2009 2010

UdGifTEr

Bestyrelsesvederlag 137.943 143.748

mødeudgifter, kontigenter m.v. 183.761 287.034

Forretningsførelse 12.351.233 12.527.411

kontorholdsudgifter 81.946 174.804

Særlige aktiviteter 80.750 68.275

Revision 162.500 156.250

BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 12.998.133 13.357.522

Tilskud til afdelinger 2.357.740 377.734

Renteudgift (incl. kurstab obligationer) 1.883.255 3.790.903

Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfond 1.866.515 2.084.104

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 19.105.643 19.610.263

Ekstraordinære udgifter – 2.797.666

UDGIFTER I ALT 19.105.643 22.407.929

Overskud – Henlæggelse til arbejdskapital 3.080.170 113.579

UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 22.185.813 22.521.508

indTæGTEr

Administrationsbidrag inkl. Sideaktiviteter 13.021.505 13.345.883

Renteindtægter (inkl. Realiserede kursgevinster) 7.297.793 3.790.903

Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 1.866.515 2.084.104

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 22.185.813 19.220.890

Ekstraordinære indtægter – 3.300.618

INDTÆGTER I ALT 22.185.813 22.521.508

Årets underskud – –

INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 22.185.813 22.521.508

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010 43


VA renoverer

og udvikler

2010 var et år med renoveringer

og helhedsplaner. Det er et fokus,

der fortsætter i 2011, hvor beboer-

demokratiet også får bedre mulig-

heder.

44

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

I årets løb har vi arbejdet med helhedsplaner i flere afdelinger.

I skrivende stund er der planlagt beboermøde i Askerød

I februar 2011 om en nedrivning, hvor 79 boliger bliver

berørt, heraf forsvinder 23 helt. Det sker for at skabe større

åbenhed i bebyggelsen. Hvis beboerne stemmer ja, skal der

efterfølgende holdes en ekstraordinær generalforsamling

den 1. marts. Også i Gadekæret er renovering af boliger og

udearealer tæt på og forventet start var marts i år, lige som

beboerne i 4 Række kom et skridt nærmere en total renovering

af rækkehusene, da et stort flertal sagde ja til helhedsplanen.

Bestyrelsen har fået forelagt et forslag til en aftale med varmeværket

i Albertslund om tilskrivning af energibesparelser

i marts 2009, som har givet tilskud på ca. 2,6 mio. kr. til forskellige

energiprojekter i afdelingerne. Vi var positive over

for aftalen, men havde dog nogle spørgsmål, som først blev

besvaret i en ny aftale i januar 2011. I mellemtiden er lovgivningen

lavet om og strammet op, så bestyrelsen har nedsat

et lille arbejdsudvalg, der skal kulegrave lovgrundlaget og nå

frem til et forslag til, hvordan salg af de fremtidige energireduktioner

bedst muligt kan komme afdelingerne til gavn,

når boligerne skal renoveres.


Varmeværkets tilskud har indtil nu været 1 kr. pr. sparet kWh.

Det er ca. tre gange den pris, vi ville kunne opnå på det frie

marked for køb og salg af energibesparelser.

Vi mener derfor, at det er en god aftale, der giver boligafdelinger

mulighed for ekstra økonomiske tilskud til iværksættelse

af særlige forsøgsprojekter.

Ny lovgivning

Generalforsamlingen vedtog i maj 2010 et nyt sæt af vedtægter,

som forbedrer betingelser for et godt beboerdemokrati,

idet myndige hjemmeboende børn nu har adgang og

stemmeret på beboermøder. Husstanden har dog fortsat 2

stemmer pr. husstand uanset antal fremmødte fra husstanden.

Samtidig blev det valgfrit, om der skal afholdes et eller

to obligatoriske beboermøder om året.

Vi blev også påbudt at indføre nye ventelisteregler, som betyder,

at medlemmer opføres på en venteliste i forhold til

deres anciennitet mod et årligt gebyr på 150,- kr.

De 40.000 medlemmer, som VA havde pr. 1. jan 2010, modtog

i foråret et brev fra administrationen, hvor de blev bedt

om at bekræfte deres medlemskab og bevare deres anciennitet

ved at lade sig opnotere på ventelisten. Ca. 9.000 beboere

valgte at forblive på ventelisten, men tallet er usikkert, da

nogle falder fra nu, hvor girokortene er sendt ud.

Kompetenceudvikling

Vi har arbejdet med at beskrive kompetencefordelingen

mellem VA og BO-VEST og mellem VA og afdelingsbestyrelserne,

så det i konkrete situationer er entydigt, hvem der har

ret og pligt til at agere og træffe beslutninger, og hvem der

evt. bør orienteres om beslutninger og/eller høres, inden beslutninger

træffes.

Beboerdemokratiet

I handlingsprogrammet for 2010-11 forpligtede vi os i bestyrelsen

også til at tage beboerdemokratiet op på den boligpolitiske

konference.

Professor Lotte Jensen, der i mange år har forsket i emnet

beboerdemokrati, behandlede på konferencen emnet ”Styringsreformen

– fordel eller ulempe for beboerdemokratiet”

og pegede på betydningen af, at beboerdemokratiet ikke

lader sig styre af den ovenfra kommende boligpolitik, men

deltager aktivt for at sikre egne interesser.

Deltagerne arbejdede med et ’demokratispil’, udviklet af

boligselskabet DOmEA, med temaer som fokus på processen,

fælles værdier, dialog, netværk og inddragelse, fokus på udvikling

i det nære og lokale med udgangspunkt i fælles skabets

inter esser og behov og demokratiet er en livsstil med direkte

indflydelse, når alle deltager og demokratiformen fremmer deltagelse

af hverdagsmagere.

Vi vil desuden arbejde videre med at udvikle forsøg med

elektronisk afstemning. Det er planen at afvikle et forsøg i en

af de større boligafdelinger.

Forslag om udvikling af mulighederne for nydanskeres deltagelse

i beboerdemokratiet er bearbejdet bl.a. i Askerød

ved afholdelse af informationsmøder med tolkning forud for

beboermøderne. Der arbejdes desuden med oversættelse af

materialer til forskellige sprog.

Møde om fusion

I december inviterede vi bestyrelsesformanden fra boligforeningen

3B til at fortælle om deres erfaringer med fusion. Et

spændende møde, hvor vi hørte om en lang og krævende

proces med at sammensmelte tre boligorganisationer, men

også om de mange fordele ved at være én organisation.

Nogle erfaringer som vi kan bruge i vores overvejelser om

udviklingen af samarbejdet i BO-VEST.

VA’s bestyrelse

Vinie Hansen

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010 45


Årsregnskabet 2010 for Vridsløselille

Andelsboligforening viser et overskud

på kr. 64.227.

VA’s økonomi 2010

VA’s bidrag til BO-VESTs administration var i 2010 på kr. 2.678

pr. lejemålsenhed. Bidraget til VA var på kr. 216.

Forrentningen af VA’s obligationsbeholdning har været tæt

på 4.1 pct. i gennemsnit. Den samlede regnskabsværdi

for obligationsbeholdningen udgjorde ved årets udgang

129.219.375 mod sidste års ultimo på kr. 125.149.501.

Rentemarginalen er fra 2010 fuldt fordelt efter gældende

regler. Rentemarginalen fordeles til afdelingerne i forhold til

disses indestående pr. dag, som er diskontoen -2 pct. og disses

udestående, der er diskontoen +1 pct. Når dette fordeles

efter årsafslutningen ultimo januar, vil det ske med en beregnet

rente, der får netto beløbet mellem renteindtægter og

renteudgifter til at gå i nul.

Diskontoen har fra 15. januar 2010 været 0,75 pct.

Regnskab 2010

Regnskabet udviser et overskud på kr. 64.227, som lægges til

arbejdskapitalen. Overskuddet svarer til ca. 0,2 pct. i forhold

til budgettet.

46

dE øKOnOMiSKE

nøGlETAl fOr

VA

Årsregnskabet 2010 for

Vridsløselille Andelsboligforening

viser et overskud på

kr. 64.227. Boligafdelinger har

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

generelt overskud, og for

størstedelen af afdelingerne

ligger overskud og underskud

inden for acceptable niveauer.

Overskuddet kan primært henføres til korrektioner fra tidligere

år, samt færre kursusaktiviteter end budgetteret.

I forbindelse med ny lovgivning 2010 har der ekstraordinært

været anvendt mange ressourcer i BO-VEST-administrationen

på blandt andet at administrere de nye ventelisteregler.

Omkostningerne for denne ekstra administration er dækket

af organisationens arbejdskapital i 2010.

Der er i 2010 udgiftsført lidt højere omkostninger på tillægsydelser

end budgetteret, da trækket på tillægsydelser m ikke

var kendt på budgetteringstidspunktet.

Afdelingerne

Generelt har der for regnskabsåret 2010 været overskud

på afdelingernes regnskaber. Der er ingen entydig og gennemgående

årsag til overskuddene, dog har alle afdelinger

fået indregnet og opgjort 2009´s rentemarginal i deres respektive

regnskaber, hvilket der ikke var budgetteret med.

Rentemarginalen for 2009 indgår under posten Regulering

tidligere år og er fordelt efter den mellemregning afdelingen

har haft pr. dag med organisationen igennem 2009.

For afdelingerne 6 Vest, Gadekæret og Grønningen er der

underskud på årsregnskaberne 2010, hvor der for de to førstnævnte

er tale om større underskud i forhold til budgettet.

Årsagerne hertil er kommenteret i de respektive regnskaber.

Indførelse Elektronisk Sags og Dokument Håndtering (ESDH)

i BO-VEST i 2010 har betydet, at håndtering og behandling

af fakturaer er flyttet fra afdelingerne ind til BO-VESTs finansafdeling.


Resultatopgørelse

for 1. januar – 31. december (1.000 kr.).

Hovedtal fra årsregnskabet Årsregnskab Årsregnskab

2009 2010

UdGifTEr

Bestyrelsesvederlag 128.968 132.846

mødeudgifter, kontigenter m.v. 163.066 276.490

Forretningsførelse 14.298.734 13.214.859

kontorholdsudgifter 187.058 467.978

Særlige aktiviteter – 75.325

Revision 243.750 278.800

BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 15.021.576 14.446.298

Renteudgift (incl. kurstab obligationer) 8.288.815 5.203.792

Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfond 7.056.677 7.023.924

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 30.367.068 26.674.014

Ekstraordinære udgifter 234.890 74.176

UDGIFTER I ALT 30.601.958 26.748.190

Overskud – Henlæggelse til arbejdskapital – 64.227

UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 30.601.958 26.812.417

indTæGTEr

Administrationsbidrag inkl. Sideaktiviteter 14.993.470 14.448.509

Renteindtægter (inkl. Realiserede kursgevinster) 8.288.815 5.203.792

Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 7.067.790 7.023.924

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 30.350.075 26.676.225

Ekstraordinære indtægter 193.185 136.192

INDTÆGTER I ALT 30.543.260 26.812.417

Årets underskud 58.698 –

INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 30.601.958 26.812.417

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010 47


Bestyrelser

BO-VEST

Vinie Hansen

Formand

Dorthe Larsen

Næstformand

Karl Neumann

Bestyrelsesmedlem

Biba Schwoon

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Fahlgreen

Bestyrelsesmedlem

Lars Bremer

Bestyrelsesmedlem

Allan Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Hugo Thuge

Bestyrelsesmedlem

Thomas Green-

Andersen

Medarbejderrep.

Henrik Pedersen

Observatør

48

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

Vinie Hansen

Formand

Henning Bjerre

Næstformand

Erik Hansen

Bestyrelsesmedlem

Per Larsen

Bestyrelsesmedlem

Astrid Hansen

Bestyrelsesmedlem

Biba Schwoon

Bestyrelsesmedlem

Hanne Iversen

Bestyrelsesmedlem

Hans Kristian Andersen

Suppleant

Jørgen Fahlgren

Suppleant

Torben Riedel

Suppleant.

Dorthe Larsen

Formand

Allan Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Hugo Thuge

Bestyrelsesmedlem

Stig Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Lars Jensen

Bestyrelsesmedlem

Henrik Pedersen

Observatør

Karl Neumann

Formand

Lars Bremer

Næstformand

Pia Christensen

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Hans Holm

Bestyrelsesmedlem

Per Mogensen

Bestyrelsesmedlem

Jeannette

Nauta-Ridderstrøm

Bestyrelsesmedlem

John Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Kay Åge Petersen

Bestyrelsesmedlem

Anni Johansen

1. Suppleant

Lars Andersen

2. Suppleant

Flemming Jørgensen

Kommunal repræsentant

Kim Corlin

Medarbejderrepræsentant


BO-VEST bestyrelse, marts 2011

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010 49


kort nyt om

afdelinger

Solhusene

Solhusene har i efteråret fået bygget en legeplads på plænen

i Grønneled. Planen er, at der løbende skal monteres

flere legeredskaber på området. De røde blokke har løbende

fået udskiftet STAD ventiler i kældrene, ventiler som regulerer

flowet i radiatorerne og giver bedre styring af varmen.

Syd

I rækkehusene i AB Syd stemte beboerne ja til helhedsplan

ved en urafstemning. Efterfølgende har kommunen og

Landsbyggefonden godkendt Skema A. Der er desuden malet

en del af afdelingens carporte og de gårdhuse, der vender

ud mod kanalen.

50

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

Vest

AB Vest har indgået fælles Driftskontor med VA 6 Vest i Hvedens

kvarter 10. Afdelingerne har i fællesskab foretaget undersøgelser

med henblik på kommende Helhedsplan. Der er

indgået aftale om at opføre prøvehus i Rugens kvarter 4 A

som forventes at stå færdig medio juni 2011.

Etagehusene

I Etagehusene er masterplan Syd-renoveringen ved at

komme lidt på afstand. Det er dog trukket i langdrag med

udbedring af fejl og mangler. Byggesagen blev afsluttet, da

udeområderne blev afsluttet i juni. Endelig har kommunen

ud for Etagehusene lavet et prøvestykke af den forestående

renovering af kanalgaden.

Nord (AB)

I 2010 blev facaderenoveringen afsluttet. Arbejdet med udearealerne

er så indledt. Der blev nedsat en fælles arbejdsgruppe

til planlægning af udearealernes endelige udformning

med legepladser, grillpladser, boldbaner m.m. Endelig

plan forventes implementeret i løbet af 2011 og følgende år.


Gårdene

I Gårdene er der for tiden fokus på malearbejde på døre, vinduer

samt udhæng og træbeklædning. Blommegården og

kirsebærgården skal have malet i 2011, mens Troldnøddegården

gennemførte malearbejde i 2010.

Vængerne

I Vængerne har man indledt arbejde med at undersøge mulighederne

for udskiftning af vinduer, døre og facader. Tilbud

vedrørende dette foreligger i 2011.

Buerne

I 2010 har man i Buerne arbejdet på at få genbrugspladsen

etableret. Det område, der skal anvendes til ny genbrugsplads

er reserveret af en landmåler, men der skal fortsat skiftes

areal mellem Jelsbuen og Rimbuen.

Tranevænget

I Tranevænget blev det på et ekstraordinært beboermøde i

efteråret 2010 besluttet, at udskifte de 11 tage i bebyggelsen,

der endnu ikke er blevet udskiftet, over en periode på

tre år. Desuden blev det også besluttet, at foretage omfugninger

og udskifte de resterende gamle badeværelser.

Maglelund

I maglelund er et af fællesvaskerierne totalrenoveret, en

trappe er renoveret, og der er skiftet teglsten på en af garagerne.

Også udeområderne har fået en tur; der er renoveret

en legeplads, en opholdsplads og grønne områder. Endelig

har afdelingen fået sin egen hjemmeside – www.maglelund.

com.

Tranehaven

Tranehaven har i 2010 udskiftet to legepladser og fået malet

15 vaskerier. Der har været gennemført syn og skøn på altanerne,

men det endelige resultat heraf afventes fortsat.

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010 51


Moserne

I moserne bliver der hvert år frem mod 2016 efterisoleret

lofter i tre bygninger. Afdelingen har fået en komprimator

til dagrenovation. Det har givet bedre arbejdsmiljø ved behandling

af affald. Endelig har afdelingen fået en agilitybane.

Gillesager/Lindeager

Gillesager/Lindeager har man ombygget og moderniseret

vaskeriet. Der er kommet nye vaskemaskiner og blødgøringsanlæg.

Den indhegnede P-plads er udvidet, hele pladsen har

fået ny asfalt. Tekniske undersøgelser er gennemført mhp.

en helhedsplan.

T13, Silergården

Ombygningen af aktivitetshuset ”Tranen” til selskabslokaler

afsluttedes ved årsskiftet. Der er etableret videoovervågning

ved indgange til foyerer og kældre og opsat brandmeldere

i kældrene. Det elektroniske nøglesystem er fornyet. med

vedtagelsen af budgettet for 2011 besluttede beboerne på

BO-VESTs og afdelingsbestyrelsens anbefaling at reducere

mandskabsstyrken med 2½ mand.

52

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

Gurrelund/Bjerrelund

I Gurrelund/Bjerrelund blev det i 2010 besluttet, at der skulle

etableres et nyt elektronisk nøglesystem i vaskeriet. Under

den kollektive råderet er der er i år lavet 10 nye badeværelser

og fem nye køkkener, og ordningen forsætter i 2011. Afdelingen

fornyr de grønne områder. I 2011 sker det i Bjerrelund.

Toften

Toften, ældste afdeling i VA, fejrede 60 års jubilæum i sommeren

2010 med stort fremmøde fra beboerne. Brugsvandsanlægget

er desuden blevet udskiftet i varmecentralen. Dermed

får alle nu den rette temperatur på det varme vand, der

samtidig er blevet nemmere at styre.


Læhegnet

I Læhegnet er opstartet en energirenovering, som omfatter

udlægning af ekstra isolering på lofterne, udskiftning af eksisterende

vandforsyning i boligerne, samt opsætning af individuelle

vandmålere. Projektet er igangsat efter gentagne

vandskader på lofterne, der skyldes dårlig kvalitet af rørene.

Banehegnet

Vandrørene i Banehegnet trænger snart til at blive udskiftet.

På baggrund af en ingeniørrapport om vandrørene er der

indledt en beboerdemokratisk proces, der skal føre til en løsning,

som både imødekommer fremtidige behov for modernisering

af badeværelser, og sikrer en forsvarlig huslejeudvikling

for de nuværende beboere.

4 Nord

4 Nord har i 2010 indgået fælles afdelingsledelse med AB

Syd. Afdelingen afventer en større renovering.

4 Syd

I maj brændte børnehuset Spætten. Derfor stod 30 børn

uden børnehave, men beboerhuset Ørnen blev dog hurtigt

bygget om, så børnene igen havde trygge rammer, indtil det

nye børnehus Sydstjernen i 4 Række stod klar i oktober.

4 Række

2010 har stået i renoveringens tegn. Der er arbejdet med et

EUDP-projekt i seks rækkehuse i Fiskens kvarter. Denne energirenovering

gik i gang i efteråret. På en urafstemning stemte

et flertal for Skema A, og siden har også LBF godkendt

Skema A. Der er bygget nyt børnehus, Sydstjernen.

Kanalens Kvarter

I kanalens kvarter er masterplan Syd-renoveringen ved at

komme lidt på afstand. Det er dog trukket i langdrag med ud-

bedring af fejl og mangler. Byggesagen blev afsluttet, da ude-

områderne blev afsluttet i juni. Endelig har kommunen lavet

et prøvestykke af den forestående renovering af kanalgaden.

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010 53


6 Vest

AB Vest har indgået fælles Driftskontor med VA 6 Vest i Hvedens

kvarter 10. Afdelingerne har i fællesskab foretaget undersøgelser

med henblik på kommende Helhedsplan. Der er

indgået aftale om at opføre prøvehus i Rugens kvarter 4 A

som forventes at stå færdig medio juni 2011.

Blokland

I Blokland er der etableret vandbehandlingsanlæg i varmecentralerne,

der forhindrer kalk i at aflejre sig i vandinstallationerne.

Der er desuden blevet lavet brandlukninger mellem

lejlighederne. På baggrund af problemer med asbest i taget,

arbejdes der på udvikling af en helhedsplan med støtte fra

LBF.

Bæk/Fosgården

I 2010 blev facaderenoveringen afsluttet. Arbejdet med udearealerne

er så indledt. Der blev nedsat en fælles arbejdsgruppe

til planlægning af udearealernes endelige udformning

med legepladser, grillpladser, boldbaner m.m. Arbejdet

forventes udført i løbet af 2011 og følgende år.

54

BO-VEST ÅRSBERETNING 2010

Galgebakken

Der har været afholdt beboerinformationsmøde om status

på arbejdet frem mod en helhedsplan. I 2011 er der igangsat

udarbejdelse af oplæg til helhedsplan. Der er også igangsat

en større udskiftning af køle- og fryseskabe og komfurer til

mere energivenlige modeller. Afdelingen har desuden fået

opgraderet sit bolignet.

Hyldespjældet

I Hyldespjældet er der taget hul på første fase af arbejdet

med en helhedsplan. I 2010 blev der gennemført forundersøgelser.

Herudover blev ejendomskontoret ombygget.

Askerød

I Askerød arbejdes der med helhedsplanen, hvor badeværelser,

stigestrenge, tagterrasser og indgangspartier bliver renoveret.

Efterfølgende vil udeområderne også få et løft. Det er

besluttet at nedlægge to opgange, sammenlægge boliger,

samt ændre eksisterende gennemgange. Institutionen Diget

bliver nedlagt, mens der fortsat kæmpes for, at Grøften kan

fortsætte.


BY

BY

Gadekæret

På et beboermøde i Gadekæret i september blev det besluttet,

at gå i gang med helhedsplanen for afdelingen. Arbejdet

indledes i 2011. i 2010 blev indledt en større proces med udskiftning

af køkkener via den kollektive råderet.

Grønningen

i Grønningen har man iværksat en større indsats mod et meget

stort problem med duer. Der bliver skiftet varmemålere

til en type, der kan fjernaflæses.

KØGE BUGT

Ansvarshavende redaktør

Danny Andersen

Redaktør og projektleder

Martin Kristiansen

Redaktion Annesophie Hansen, Jette Stenholt,

Gert Pedersen, Kris Gabriel, Kenn E. Hansen,

Stine Hartmann, Stine Maria Jespersen, Jesper

rasmussen, Thomas Grage, Tine refsgaard, Anet

Tamborg, Ole Thorbek, Tina Jepsen, Carsten Larsen,

Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl neumann

Billedredaktør Tanja Larsson

Foto Billedbutikken, photos.com, SXC

Design rumfang

Tryk rosenberg Bogtryk

Oplag 12.000


BO-VEST

Malervangen 1

2600 Glostrup

Tlf. 8818 0880

Fax 8818 0881

WWW.BO-VEST.DK

BO-VEST@BO-VEST.DK

More magazines by this user
Similar magazines