ARV & TESTAMENTE SÅDAN: - Smith Knudsen Advokatfirma

smithknudsen.dk

ARV & TESTAMENTE SÅDAN: - Smith Knudsen Advokatfirma

SÅDAN:

1. Skaf Dem et fuldstændigt overblik over Deres familie/slægt

- børn født uden for ægteskab eller i tidli-

gere ægteskaber er også arveberettigede.

2. Find ud af hvordan arven efter Dem skal fordeles, og

hvor meget De kan ændre (hvis De har tvangsarvinger).

3. Lav en ”ønskeseddel” over, hvordan De vil have

arven fordelt. Begrund eventuelt i forhold til hver

enkelt arving, hvorfor netop den pågældende skal

arve eller tåle en begrænsning i den legale arv.

4. Tag papirerne med til et møde hos Deres advokat

- sammen med evt. ældre testamenter, ægtepagt og

skifteretsattester.

5. Få en grundig snak med advokaten og få udarbejdet

et udkast, som De i ro og mag kan gennemgå.

Sørg for at alt bliver rettet til, som De vil have det,

og spørg til alt det De er i tvivl om. Det er Deres

testamente: De bestemmer, når alt er i orden.

6. Når testamentet er i orden, aftales tid med advokaten

for underskrift hos notaren. De kan evt. selv

møde op i notarens kontortid og underskrive te-

stamentet, som De medbringer. Husk legitimation

i form af pas, syge-sikringsbevis eller kørekort til

mødet hos notaren.

7. De modtager herefter Deres - originale og notarpåtegnede

- eksemplar af testamentet. Genparten

ligger nu i notarialkontorets arkiv, og testamen-

tet er indberettet til Det Centrale Register for

Testamenter, så det bliver fundet frem, når

Skifteretten modtager en dødsanmeldelse.

8. Skal testamentet senere ændres, skal De kontakte

advokat. De skal under alle omstændigheder være

opmærksom på, at ændringer skal notarpåtegnes.

De kan heller ikke tilbagekalde testamentet uden

at gå samme vej – gennem notaren.

yderligere oplysninger

De er altid velkommen til at ringe, hvis De ønsker yderli-

gere oplysninger eller aftale et af Danske Boligadvokaters

gratis formøder. Vi beregner kun salær, hvis vi starter en

sag - ikke ved orienterende forespørgsler.

De kan læse mere på vor hjemmeside, hvor der også er

mulighed for at få besvaret konkrete spørgsmål:

www.smithknudsen.dk

St. Torv 6 · 7500 Holstebro · Telefon +45 97 42 63 33

Anlægstorvet 4 · 7600 Struer · Telefon +45 97 85 33 33

mail@smithknudsen.dk · www.smithknudsen.dk

ARV & TESTAMENTE


H V E M A R V E R ?

de legale arvinger

Arveloven er blevet fornyet med virkning fra 01.01.2008. Den

bestemmer, hvem der er Deres arvinger, hvis De ikke vælger

selv at bestemme det ved at lave et testamente. Opretter De

ikke et testamente, falder arven efter Dem til Deres arvinger

efter Arveloven; de legale arvinger.

livsarvninger

I Arveloven er det primært slægten, der er sat til at arve

– og i første række den nærmeste slægt; livsarvingerne.

Livsarvinger er slægt i nedstigende linje – altså afkom. Først

børn, så børnebørn, oldebørn etc. Så længe arveladers børn

er i live, arver børnebørnene ikke arvelader etc. Hver gene-

ration arver indbyrdes lige.

TVAngsArVinger

Har De tvangsarvinger, sætter det grænser for, hvor meget

De kan bestemme ved et testamente. Tvangsarvingerne ef-

ter arveloven er ægtefælle og livsarvinger. Tvangsarvingerne

kan ikke gøres arveløse, men arven kan reduceres til en fjer-

dedel af den legale arv.

Hvis De ikke har tvangsarvinger, kan De derimod frit råde

over hele Deres formue efter Deres død, men kun hvis De

opretter testamente.

Arvens fordeling

Efterlader De Dem både ægtefælle og børn, skal der først

ske et ægtefælleskifte i forhold til Deres efterladte ægtefælle.

Ægtefælleskiftet svarer til et skifte i forbindelse med skils-

misse. Af det, der herefter er tilbage efter Dem, bliver arven

fordelt med 1/2 til Deres ægtefælle og 1/2 til Deres livsar-

vinger til ligelig fordeling, uanset hvor mange børn der er

tale om.

Efterlader De Dem alene en ægtefælle og ingen livsarvinger,

arver ægtefællen det hele. Efterlader De dem kun børn, ar-

ver børnene det hele, og arven fordeles ligeligt mellem dem.

Er et barn afgået ved døden, og har dette barn selv fået børn,

arver børnebørnene til ligelig fordeling den brøkdel, det af-

døde barn skulle have arvet.

Efterlader De hverken ægtefælle eller livsarvinger (børn,

børnebørn etc.) kan De frit oprette et testamente, der omfat-

ter hele formuen. Bliver der ikke oprettet testamente, falder

formuen i arv til Deres forældre og subsidiært forældrenes

livsarvinger. Er forældrene døde, er det således søskende el-

ler eventuelt nevøer og niecer som arver.

Efterlader De hverken ægtefælle, børn, forældre, søskende

eller nevøer og niecer, vil det være Deres bedsteforældre,

subsidiært fastre, mostre, farbrødre og morbrødre som ar-

ver. Børn af fastre, mostre, farbrødre og morbrødre, altså

fætre og kusiner, arver derimod ikke efter Arveloven. Det

kræver, at der er oprettes testamente derom.

Efterlader De ingen af de ovenfor nævnte arvinger efter lo-

ven, og har De ikke oprettet testamente, går hele formuen

direkte i arv til staten.

stedbørn og samlevere

Det skal understreges, at stedbørn, svigerbørn og en sam-

levende, man ikke er gift med, ikke arver efter Arveloven.

Uanset hvor mange år, man måtte have levet sammen i et

fast samlivsforhold, vil man ikke blive arveberettiget efter

T E S T A M E N T E

hinanden. Det kræver testamente. Der kan laves et særligt

testamente for at sikre samlevende: Et udvidet samleverte-

stamente, men det virker ikke så godt som ægteskab!

Testamentsformer

Et testamente kan oprettes som vidnetestamente. Mindst to

vidner, der ikke er i familie med arvelader, skal tiltræde te-

stamentet og indestå for, at testator forstod og kunne oprette

testamente, og at begge (alle) vidner har set testamentet blive

underskrevet af testator. Den anden form, notartestamentet,

oprettes hos notaren, der påtegner testamentet om, at testa-

tor forstod at kunne oprette testamente og dets indhold. Der

er en afgift for at få testamentet notarpåtegnet.

Bevisbyrde for gyldighed

Ved notar-testamentet har de legale arvinger bevisbyrden

for, at notartestamentet er ugyldigt. Det er i praksis umuligt.

Det anbefales derfor, at testamenter oprettes som notarte-

stamenter.

sikkerhed

Notartestamentet har yderligere den fordel, at der dels fin-

des et originalt eksemplar hos arvelader selv og en lige så

gyldig genpart hos notaren, som Skifteretten finder frem

ved en dødsanmeldelse.

Et almindeligt testamente er ikke dyrt. Notarafgiften er på 300,- kr.

De må regne med ca. 3.-8.000,- kr. i advokatomkostninger - men det

afhænger af arbejdets omfang.

More magazines by this user
Similar magazines