Love og bestemmelser - Kajakklubben Nova

kajakklubben.nova.dk

Love og bestemmelser - Kajakklubben Nova

Dansk Kano og Kajak Forbund

Stiftet 5. marts 1921

Medlem af Danmarks Idræts-Forbund,

International Canoe Federation og

European Canoe Association

Love

og

bestemmelser


A LOVE - Hvide sider

B BESTEMMELSER

INDEX

a. Sikkerhedsbestemmelser - Hvide sider

b. Nationale fælles kaproningsbestemmelser for kortbane og marathon -

Grønne sider

c. Nationale kaproningsbestemmelser for kortbane - Gule sider

d. Nationale kaproningsbestemmelser for marathon - Blå sider

e. Mærker og nåle - Røde sider

f. Diplomer og ærestegn - Røde sider

C BILAG - Grå sider

Dansk Kano og Kajak Forbunds standardkontrakt vedrørende reklamer

Forretningsgang for Dansk Kano og Kajak Forbund

Love og bestemmelser er vedtaget på Dansk Kano og Kajak Forbunds årsmøder med sidste

ændringer den 20. marts 2005.

For at dette eksemplar er ajourført, skal siderne A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, Bc1, Bc18,

Bc19, Bc20 og Bd1 være mærket 2005, Ba2, Bb10, Bc3, Bc11, Bc13, Bc21, Bd3, Bd14, Bd15 og

Be8 være mærket 2004 og Bc17 være mærket 2003, Bb6, Bb7, Bc2, Bc5, Bc9, Bc12, Bc14, Bc16,

Bc 22 og Bd4 være mærket 2002, Bb 2 og Bc4 være mærket 2001, Aa1, Aa2 og Aa3 være mærket

2000 og Ba1 være mærket 1998, Bb5 være mærket 1997, Bd5 være mærket 1996, Bd7, være

mærket 1995, Bc8 være mærket 1994, Bb3 og Bd10 være mærket 1993, Bd8 være mærket 1992,

Bb4, Bb9 og Bc10 være mærket 1991, Bf2 være mærket 1990 og Bb1, Bb8, Bc6, Bc7, Bc15, Bd2,

Bd6, Bd9, Bd11, Bd12, Bd13, Be1, Be2, Be3, Be4, Be5, Be6, Be7 og Bf1 være mærket 1989.

Grå sider: Side 4 i standardkontrakten er mærket 1993. Siderne 3, 4 og 5 i Forretnings-gangen er

mærket 2000 og siderne 1, 2, 6, 7, 8 og 9 er mærket 1998.

2005


A

LOVE

2005 A 1


LOVE

§ 1 Formål

§ 2 Hjemsted

§ 3-6 Medlemskab

§ 7 Udmeldelse/Eksklusion

§ 8 Forbundets organer

§ 9-12 Årsmøde

§ 13-16 Bestyrelsen

§ 17-18 FU, EA, KU, BBU, PU og MU

§ 19 Kredse/Aktivitetsgrupper

§ 20 Ophævelse

§ 21 Lovændringer

APPELUDVALG

§ 1-8

2005 A2

A


Formål

§ 1

Dansk Kano og Kajak Forbund er hovedorganisation for kano- og kajakidrætten i Danmark.

Forbundet er medlem af Danmarks Idræts-Forbund, European Canoe Association og International

Canoe Federation. Dets formål er at virke for kano- og kajakidrættens fremme og at virke for

forståelse for og udbredelse af hensynet til miljøet og naturen. Forbundet optræder som

fællesorganisation over for myndighederne og offentligheden.

Hjemsted

§ 2

Forbundets hjemsted er Brøndby kommune.

Medlemsskab

§ 3

a) Forbundet består af foreninger, der har aktiviteter inden for kano- eller kajakroning, herunder

kaproning inden for kortbane og marathon, kajakpolo, dragebådssejlads, havkajakroning, tur- og

motionsroning. Forbundets medlemmer (klubberne) kan samles i kredse eller aktivitetsgrupper.

Optagelse i Dansk Kano og Kajak Forbund sker ved henvendelse til Dansk Kano og Kajak

Forbunds sekretariat, hvorefter optagelsesansøgningen behandles i forbundets bestyrelse.

Eventuel nægtelse af optagelse kan forelægges for Dansk Kano og Kajak Forbunds årsmøde.

b) Kontingentet (herunder 1. års kontingent for nyindmeldte klubber) fastsættes hvert år på Dansk

Kano og Kajak Forbunds årsmøde. Kontingentopkrævningen udsendes hvert år senest 1.

december for det næstfølgende år med betalingsfrist den 31. januar.

§ 4

Medlemsklubberne skal til stadighed holde DKF's sekretariat orienteret om adresse for

bestyrelsesmedlemmer i klubbernes bestyrelser. Senest den 1. oktober hvert år skal klubberne

indsende medlemsoptælling pr. 1. september til Danmarks Idræts-Forbund på de udsendte

blanketter eller på internettet.

§ 5

For at en klub kan optages under Dansk Kano og Kajak Forbund skal det godtgøres, at klubben har

love, hvoraf følgende fremgår:

a) Klubbens navn, hjemsted og eventuelle standers udseende.

b) At klubbens formål er at fremme kano- eller kajaksporten. Klubben kan godt have til formål

tillige at fremme andre idrætsgrene. Det skal endvidere af lovene fremgå, at kano- og

kajaksporten er repræsenteret i foreningens ledelse, såfremt der i foreningen dyrkes andre

idrætsgrene. Kano- og kajaksportens repræsentanter skal stå i lige forhold til de øvrige

aktiviteters repræsentation.

c) At det enkelte medlem har direkte adgang til at udøve kano- og/eller kajaksporten. Det enkelte

medlem må således ikke pålægges at skulle gennemgå instruktion eller undervisning i andre

idrætsgrene, før adgang til kano- og kajaksporten (instruktion/aktiviteter) kan opnås.

d) At sikkerhedsbestemmelser og regler om vinterroning i kano og kajak alene relaterer sig til

Dansk Kano og Kajak Forbunds bestemmelser.

§ 6

Klubberne samt disses medlemmer er forpligtet til:

2005 A3


a) At overholde forbundets love og bestemmelser,

b) Ved offentlige konkurrencer at meddele på deres programmer, propositioner, anmeldelsesblanketter

og/eller andre officielle dokumenter, at de er tilsluttet Dansk Kano og Kajak Forbund

og Danmarks Idræts-Forbund.

Udmeldelse/Eksklusion

§ 7

Såfremt en klub ønsker at udmelde sig af Dansk Kano og Kajak Forbund, skal dette ske skriftligt til

Dansk Kano og Kajak Forbunds sekretariat med mindst 30 dages varsel, og den pågældende klub

skal have betalt kontingent til forbundet til og med den 31. december det pågældende år, hvorfra

udmeldelsen har virkning.

Udmeldelsen bekræftes skriftligt af Dansk Kano og Kajak Forbunds sekretariat.

Dansk Kano og Kajak Forbunds bestyrelse kan endvidere ekskludere klubber, hvis de tilsidesætter

forbundets love, såfremt der ikke er betalt kontingent, eller hvis der er restance med anden gæld til

forbundet.

Den ekskluderede klub skal, inden Dansk Kano og Kajak Forbunds bestyrelse træffer sin afgørelse,

have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan endvidere kræve, at spørgsmålet om eksklusion

afgøres på det førstkommende ordinære årsmøde.

Kræves dette, skal det fremgå som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Klubben, der ønskes

ekskluderet, skal indkaldes særskilt til årsmødet med en uges varsel samt gives lejlighed til at tale

under punktet.

Årsmødet træffer beslutning om eksklusion med kvalificeret flertal (2/3 del) af de fremmødte

repræsentanter. Repræsentanter for den ekskluderede klub bør forlade årsmødet straks efter

eksklusionens vedtagelse.

Dansk Kano og Kajak Forbunds bestyrelse kan, såfremt en klub handler i strid med Dansk Kano og

Kajak Forbunds love eller lovgyldige beslutninger, og bestyrelsen ikke finder handlingen alvorlig

nok til en eksklusion, fratage en klub dens repræsentation på Dansk Kano og Kajak Forbunds

årsmøde.

En sådan beslutning skal fremlægges på førstkommende årsmøde til endelig godkendelse.

Forbundets organer

§ 8

Dansk Kano og Kajak Forbunds opgaver varetages af:

Årsmødet

Bestyrelsen

Forretningsudvalget

Eliteansvarlig

Kaproningsudvalget

Børne- og breddeudvalget

Poloudvalget

Miljøudvalget

Appeludvalget

Kun medlemmer af klubber tilsluttet Dansk Kano og Kajak Forbund kan vælges til forbundets

organer.

2005 A 4


Årsmøde

§ 9

Årsmødet er forbundets højeste myndighed. Stemmeberettiget på årsmødet er klubbernes anmeldte

repræsentanter og medlemmerne af DKF's bestyrelse. Hver klub har ret til mindst en repræsentant,

plus en repræsentant yderligere, for hver gang klubben har 100 aktive medlemmer (101 medlemmer

= 2 repræsentanter, 301 medlemmer = 4 repræsentanter osv.).

Årsmødet afholdes hvert år i marts måned.

Har en klub ikke rettidigt indsendt de i § 4 nævnte indberetninger/blanketter, behørigt udfyldt samt

indbetalt kontingent til DKF, skal Dansk Kano og Kajak Forbunds bestyrelse fratage klubbens

repræsentanter stemmeret på årsmødet.

Årsmødet indkaldes af bestyrelsen med mindst 6 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til klubberne.

Klubberne skal senest 14 dage før årsmødet indsende en fortegnelse over deres repræsentant/

repræsentanter. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om dette samt om, hvor mange

repræsentanter klubben har ret til at stille med. Klubberne kan ved forfald sende substitut for de(n)

anmeldte repræsentant(er).

Dansk Kano og Kajak Forbunds bestyrelse skal fratage klubberne deres repræsentant/

repræsentanters stemmeret på årsmødet, såfremt klubberne ikke rettidigt har anmeldt deres

deltager/deltagere.

Medlemmer af DKF's bestyrelse kan ikke samtidig være klubrepræsentant.

§ 10

Ekstraordinært årsmøde afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst

20 klubber forlanger dette.

§ 11

På det ordinære årsmøde skal mindst foretages:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg.

3. Formanden aflægger beretning og denne sættes til afstemning.

4. Udvalgene aflægger beretning og disse sættes til afstemning.

5. Den økonomiansvarlige aflægger regnskab og gennemgår det indeværende og det kommende

års budget.

6. Orientering om forbundets, herunder udvalgenes, planer for indeværende år.

7. Indkomne forslag.

8. Vedtagelse af klubbernes kontingent for det følgende år, i forhold til det fremlagte budget.

9. Valg i henhold til § 12 og § 17.

10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være Dansk Kano og Kajak Forbund i

hænde senest den 1. januar. Forslagsret har bestyrelsen, den eliteansvarlige/udvalgene og klubberne.

Forbundets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

§ 12

Årsmødet ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Denne afgør med bindende virkning alle

spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde. Beslutning tages ved simpelt flertal, jvf.

dog § 21. Stemmeret kan kun udøves personligt.

2005 A 5


Årsmødet er beslutningsdygtig med det antal repræsentanter, der møder.

De af årsmødet til forretningsudvalget, den eliteansvarlige og formændene for kaproningsudvalget,

børne- og breddeudvalget, poloudvalget og miljøudvalget valgte, samt tre medlemmer og to

suppleanter til appeludvalget vælges alle for en periode på to år.

Der vælges revisor/revisionsfirma, der opfylder de af Danmarks Idræts-Forbund fastsatte kriterier.

Revisor/revisionsfirma vælges for et år ad gangen.

De valgte afgår i henhold til følgende:

Lige år Ulige år

Forretningsudvalg Formand Næstformand

2. Næstformand

Eliteansvarlig Eliteansvarlig

Kaproningsudvalg Formand

Børne- og breddeudvalg Formand

Poloudvalg Formand

Miljøudvalg Formand

Appeludvalg To medlemmer Et medlem

Suppleant Suppleant

Revision Revisor Revisor

Medlemmer af forretningsudvalget må ikke samtidigt være eliteansvarlig, medlem af kaproningsudvalget,

børne- og breddeudvalget, poloudvalget eller miljøudvalget.

Bestyrelsen

§ 13

Bestyrelsen består af forretningsudvalgets tre medlemmer, den eliteansvarlige, kaproningsudvalgets

formand, børne- og breddeudvalgets formand, poloudvalgets formand og miljøudvalgets formand.

I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv.

§ 14

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden (næstformanden). Der afholdes mindst fire årlige

bestyrelsesmøder, samt når mindst tre af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der kommer til stede. Møderne

indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøderne er

formandens (næstformandens) stemme afgørende. Formanden (næstformanden) er ordstyrer ved

bestyrelsesmøderne.

§ 15

Bestyrelsens overordnede opgave er at føre tilsyn med, at årsmødets beslutninger gennemføres.

Hertil hører, at bestyrelsen:

2005 A6


• tager stilling til årsregnskabet med tilhørende revisionsprotokollat til forelæggelse for årsmødet,

• tager stilling til beretningerne fra FU, EA, KU, BBU, PU og MU,

• vedtager budget senest 1. december for det følgende år,

• tager stilling til terminslisten senest 1. december efter indstilling fra kaproningsudvalget,

• påser, at medlemsklubberne overholder DKF's love og bestemmelser,

• foretager tildeling af DKF's jættemærker og ærestegn samt udnævner æresmedlemmer,

• tager stilling til ansættelser og afskedigelser af lønnet personale, og

• tilser og eventuelt ændrer retningslinier for forbundets sikkerhedsbestemmelser, således at de er

tidssvarende og lever op til gældende lovgivning.

Til varetagelse af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte stående eller midlertidige udvalg, der

arbejder under ansvar over for bestyrelsen.

§ 16

Forbundet tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vedtager en forretningsgang for administrationen.

FU, EA, KU, BBU, PU og MU

§ 17

Den daglige ledelse i DKF forestås, i det omfang bestyrelsen til enhver tid bestemmer, af:

FU

Forretningsudvalget består af formand, næstformand og 2. næstformand.

FU's opgaver er at:

• administrere de daglige funktioner i DKF,

• at føre tilsyn med alle udvalg,

• udarbejde budgetter og regnskab til bestyrelsen og årsmødet,

• sørge for, at DKF's økonomiske midler anbringes på betryggende vis efter samråd med

bestyrelsen, udfærdige referater over årsmøder, bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder,

• tilse, at DKF's repræsentationsret bliver udnyttet i organisationer og udvalg, som har DKF's

interesse,

• udgive DKF's officielle organ, og

• nedsætte presseudvalg, der arbejder ud fra DKF's målsætning, og udarbejde arbejdsbeskrivelse

for området.

FU holder møde efter behov.

ELITEANSVARLIG (EA)

Den eliteansvarlige vælges på årsmødet.

Ansvarsopgaver

Den eliteansvarlige repræsenterer bestyrelsen i styregruppen og arbejdsgruppen under

samarbejdsaftalen med Team Danmark. Den eliteansvarlige skal sikre, at Dansk Kano og Kajak

Forbunds elitearbejde sker i overensstemmelse med samarbejdsaftalen med Team Danmark samt

med den vedtagne politik og handleplaner besluttet af bestyrelsen.

Arbejdsgruppe og styregruppe holder møde efter behov.

2005 A 7


DKF kan udtage en ikke-dansk statsborger, der har bopæl her i landet, til at repræsentere Danmark.

Har roeren været bosat i Danmark i mindre end to år, skal der dog i hvert enkelt tilfælde være

indhentet tilladelse dertil fra det land, vedkommende er statsborger i. Roeren skal endvidere være

godkendt af bestyrelsen som kandidat til repræsentative danske hold.

KU

Kaproningsudvalget består af en formand valgt på årsmødet samt 2-4 medlemmer ligeledes valgt på

årsmødet.

Ansvarsopgaver

Udvalgets opgaver er at varetage DKF's kaproningsarbejde i overensstemmelse med de vedtagne

politikker og handlingsplaner besluttet af bestyrelsen.

KU holder møde efter behov.

BBU

Børne- og breddeudvalget består af en formand valgt på årsmødet samt 2-4 medlemmer ligeledes

valgt på årsmødet.

Ansvarsopgaver

BBU's opgave er at varetage DKF's børne- og breddearbejde i overensstemmelse med de vedtagne

politikker og handlingsplaner besluttet af bestyrelsen.

BBU holder møde efter behov.

PU

Poloudvalget består af en formand valgt på årsmødet samt 2-4 medlemmer ligeledes valgt på

årsmødet.

Ansvarsopgaver

PU's opgaver er at varetage DKF's poloarbejde i overensstemmelse med de vedtagne politikker og

handlingsplaner besluttet af bestyrelsen.

PU holder møde efter behov.

MU

Miljøudvalget består af en formand valgt på årsmødet samt 2-4 medlemmer ligeledes valgt på

årsmødet.

Ansvarsopgaver

MU's opgave er at varetage DKF's miljøarbejde i overensstemmelse med den vedtagne politik og

handlingsplaner besluttet af bestyrelsen.

MU holder møde efter behov.

Til løsning af specielle opgaver kan ethvert af udvalgene nedsætte underudvalg, der arbejder under

ansvar over for det pågældende udvalg. I tilfælde af stemmelighed i udvalgene er det pågældende

udvalgs formands stemme afgørende.

2005 A 8


Alle udvalgsmedlemmer vælges for et år ad gangen på årsmødet. I tilfælde af vakance supplerer

udvalgene sig selv.

§ 18

Forretningsudvalgets medlemmer har adgang til alle møder, som afholdes af de af årsmødet eller

bestyrelsen nedsatte udvalg, dog ikke til appeludvalgets møder. Meddelelse om afholdelse af

sådanne møder skal tilstilles formanden med samme varsel, som tilkendes udvalgets egne

medlemmer.

Redaktionen har adgang til alle møder, dog undtaget appeludvalgets møder.

Kredse/Aktivitetsgrupper

§ 19

Dansk Kano og Kajak Forbunds medlemmer (klubber) kan organisere sig i kredse eller aktivitetsgrupper.

Klubberne afgør selv, hvilke klubber som er omfattet af kreds- og aktivitetsgrænserne.

Kredsene/aktivitetsgrupperne kan selv eller i samarbejde med andre kredse/aktivitetsgrupper

afholde lokale mesterskaber såvel i kortbane som marathon. Ansøgning om afholdelse af åbne

stævner og optagelse på Dansk Kano og Kajak Forbunds terminsliste skal ske senest 1. august året

før. Samme frist gælder for ansøgninger om afholdelse af Danmarksmesterskaber.

Ingen arrangør må afholde kortbanearrangementer i dage, hvor Danmarksmesterskaberne i kortbane

afholdes, og ingen arrangør må afholde marathonarrangementer på de dage, hvor Danmarksmesterskaberne

i marathon afholdes, uden at have DKF's tilsagn.

Kredsene/aktivitetsgrupperne afgør selv deres organisationsform.

Kredsene/aktivitetsgrupperne kan søge om tilskud til sine aktiviteter i Dansk Kano og Kajak

Forbund. Ansøgninger skal være forbundet i hænde senest 1. december året før.

Kredsene/aktivitetsgrupperne kan søge om bistand til sit arbejde og sine arrangementer fra Dansk

Kano og Kajak Forbunds administration.

Kredsene/aktivitetsgrupperne skal være tilmeldt til Dansk Kano og Kajak Forbunds kontor med

oplysning om, hvem der tegner kredsen/aktivitetsgruppen. Denne registrering skal finde sted hvert

år pr. 1. januar.

Ophævelse

§ 20

DKF kan ikke ophæves, så længe 5 af dets klubber udtaler sig for dets beståen. Såfremt forbundet

ophæves, skal dets aktiver tilfalde Danmarks Idræts-Forbund.

Lovændringer

§ 21

Forandringer i disse love kan kun ske på et årsmøde med mindst 2/3 af de mødte stemmer.

Forandringer i de øvrige bestemmelser sker ved simpelt flertal.

2005 A 9


Aa

Appeludvalg

2005 Aa1


Appeludvalg

§ 1

Appeludvalget består af 3 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på årsmødet, der endvidere

vælger 2 suppleanter. Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse. Udvalget vælger

selv sin formand og den, der i hans forfald skal fungere som formand.

§ 2

Et medlem eller en suppleant i appeludvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer

under eller tilknyttet DKF. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger

omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

§ 3

Stk. 1. Appeludvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af

DKF's love, regler, reglementer m.v. Alle sager skal ekspederes gennem DKF's sekretariat.

Stk. 2. Appeludvalget kan afvise behandling af en sag, der efter DKF's regler forudsættes at være

endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres uden for

appeludvalget.

§ 4

Stk. 1. Enhver person eller organisation under DKF er berettiget til at indbringe sager, der er

omfattet af § 3, for udvalget.

Stk. 2. Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger, efter forholdet er begået, eller parten er

blevet bekendt med den afgørelse, der klages over, hvorefter sagen skal behandles hurtigst muligt

og inden 4 uger.

§ 5

Stk. 1. Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv, eller efter begæring fra en af

parterne, måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre.

Stk. 2. Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud

og/eller navneforbud.

§ 6

Appeludvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin behandling af sagen

med at søge at mægle mellem parterne.

§ 7

Stk. 1. En af DKF's appeludvalg truffen afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds

appeludvalg inden 4 uger efter, at parten har modtaget DKF's appeludvalgs afgørelse.

Stk. 2. Parterne skal i forbindelse med afgørelsen gøres opmærksom på ankemuligheden efter stk. 1.

§ 8

Anke til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har ikke opsættende virkning. DKF's appeludvalg

kan dog beslutte, at en sags anke til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har opsættende

virkning.

2005 Aa2


Ba

Sikkerhedsbestemmelser

1998 Ba 1


Sikkerhedsbestemmelser

§ 1.

Alle klubber tilsluttet DKF skal orientere nye medlemmer om risikoen ved at ro kano og

kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelser eller bevidsthedstab. Medlemmet

bør derfor i samråd med egen læge afklare, om det er forsvarligt at færdes i kano eller kajak.

Det er derefter medlemmets egen endelige beslutning, om det er forsvarligt at ro kano eller

kajak.

§ 2.

Alle klubber tilsluttet DKF skal have udarbejdet et sæt sikkerhedsbestemmelser, som

minimum indeholder :

a. Reglement for roning i lokalt farvand.

b. Langtursreglement

c. Sommer- og vinterroningsbestemmelser..

§ 3.

Alle kanoer og kajakker samt tilhørende materiel skal være godkendt af klubbernes bestyrelse,

samt være mærket med klubbens navn, stander eller kendingsmærke, således at en båd til

enhver tid kan identificeres.

§ 4.

Alle klubber under DKF skal have udarbejdet retningslinier for frigivelse (roning uden ledsagelse).

Som minimum skal gælde:

a. Den aktive roer er fyldt 12 år.

b. Den aktive roer kan svømme mindst 600 m.

c. Den aktive roer kan ved kæntring bjærge sig selv i land.

d. Den aktive roer har som minimum kendskab til reglerne “Lov og ret på vandet”

beskrevet i hæftet fra Søsportens Sikkerhedsråd.

§ 5.

Børn skal indtil det fyldte 12 år være istand til at svømme mindst 350 m. Ved deltagelse i løb

i U 14 klassen dog mindst 600 m. Børn skal altid være i følge med voksne. Indtil man er U 14

roer, skal man være iført svømme- eller redningsvest hele året.

§ 6.

Alle fartøjer skal medføre en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest pr.

ombordværende.

§ 7.

I perioden 1. oktober til 1. maj er det obligatorisk at være iført svømme- eller redningsvest.

Ikke frigivne roere har pligt til at bære svømme- eller redningsvest hele året.

§ 8.

Når der ved kaproning er mindst én motorbåd, som følger løbet, kan der ses bort fra § 6.

2004 Ba 2


Bb

Nationale

fælles kaproningsbestemmelser

for

kortbane og marathon

1989 Bb 1


Bb

Nationale fælles kaproningsbestemmelser for kortbane og marathon

I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1. Amatørbestemmelser

2. Reklameregulativ

3. Præmieregulativ

4. Vandrepræmier

5. Internationale konkurrencer i Danmark

6. Danske roeres deltagelse i udenlandske konkurrencer

7. Danske roeres deltagelse i nationale konkurrencer

II BÅDTYPER OG BYGGEREGLER

8. Byggeregler og kontrol

III KONKURRENCERNES ORGANISATION

9. Anmeldelser

10. Program

11. Ændringer i anmeldelse og tilbagetrækning

12. Ændringer i løbsprogrammet

13. Appel

IV LØBSREGLEMENT

14. Udelukkelse

15. Doping

16. Resultatliste

V DANMARKSMESTERSKABER

17. Deltagere

18. Arrangement

19. Præmier

2001 Bb 2


I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1. Amatørbestemmelser

Amatør er den, som aldrig:

- har deltaget i kano- eller kajakroning for betaling.

- har solgt, pantsat, udlejet eller for betaling forevist nogen i idrætskonkurrence vundet

præmie.

- har virket som professionel træner.

En amatør har ret til ved deltagelse i idrætskonkurrencer eller opvisning af den arrange-rende

forening at modtage godtgørelse for rejse- og opholdsudgifter, derunder bådtransportudgifter.

En sådan udbetaling af godtgørelse for rejse- og opholdsudgifter må dog kun ske gennem den

klub, kreds eller det forbund, som han ved den pågældende lejlighed repræsenterer.

Ved deltagelse i internationale stævner har en amatør ret til at modtage godtgørelse for rejse-

og opholdsudgifter samt bådtransport direkte fra DKF.

En amatør har ret til som ansat idrætsunderviser at give elementær instruktion.

Amatører har ret til at deltage i konkurrencer eller opvisninger, for hvilke der ydes betaling,

som tilfalder den klub, kreds eller det forbund, de repræsenterer, eller som er arrangør, eller

en social institution.

2. Reklameregulativ

a. Det er tilladt at forsyne både, pagajer/padler, tøj og tilbehør med varemærker,

mærker, ord og reklamesymboler. Undtaget er dog reklamer omhandlende tobak og

alkohol.

Reklamen må ikke omfatte varegrupper eller illustrationer, som kan virke stødende, og

teksten må ikke indeholde opfordringsord.

1993 Bb 3


. I forbindelse med nationale og internationale konkurrencer må roere, der stiller op

for danske klubber, på både, tøj, tilbehør og pagajer/padler bære reklamer i form

af mærker, reklamesymboler og ord mod betaling, såfremt dette sker i henhold til

kontrakt godkendt af DKF.

DKF's formular til kontrakt er eneste lovlige aftaleform og kan rekvireres af

vedkommende klub eller kreds fra DKF's kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion

20, 2605 Brøndby.

Den udfyldte og af begge parter underskrevne kontrakt fremsendes af klubben eller

kredsen i tre eksemplarer til DKF og gælder som ansøgning.

DKF påtager sig ikke ved sin eventuelle godkendelse af en kontrakt noget ansvar

af økonomisk eller anden art over for overenskomstparterne eller over for

myndigheder m.fl. for parternes efterleven af almindelig dansk lovgivning f.eks.

med hensyn til overholdelse af afgiftspligter og lign.

c. Den enkelte roer skal være frit stillet med hensyn til at bære den enkelte reklame

på sin beklædning.

d. Ved alle arrangementer, arrangeret og betalt af DKF (eksempelvis træningssamlinger,

landshold), skal de af DKF udtagne roere være iklædt DKF's beklædning med DKF's

sponsors mærke, reklamesymboler og ord, idet det skal tilstræbes, at der gives supplerende

mulighed for individuel sponsorreklame. I tilfælde af produktsammenfald, har

DKF's sponsor fortrinsret.

e. Roeren skal være frit stillet i sit valg af idrætsmateriel, der kræver en personlig

tilpasning, eller som har væsentlig indflydelse på roerens præstation.

f. På privat materiel har den enkelte roer selv rådighed over reklamepladsen, på

DKF's materiel har kun DKF rådighed.

g. DKF forbeholder sig ret til at optage PR-materiale i form af foto, video el. lign. af

roere, som optræder på enten bruttoholdet eller landsholdet.

h. De klubben eller kredsen efter en kontrakt tilkomne beløb må ikke udbetales

direkte til den enkelte roer og skal indgå i klubben eller kredsens regnskab.

1991 Bb 4


3. Præmieregulativ

Arrangører af idrætsarrangementer under DKF, der ønsker at anvende kontante præmier til et

beløb over kr. 500,00, præmiechecks, gavekort el. lign., skal i forvejen indhente tilladelse fra

DKF.

4. Vandrepræmier

Når en klub, kreds eller DKF udsætter en vandrepræmie, skal en kopi af dens bestemmel-ser

omgående, og inden der ros om den, indsendes til DKF's sekretariat, hvor denne kopi

opbevares, så længe præmien ikke er vundet til ejendom.

Arrangøren er pligtig at fremsende meddelelse om vinderne til DKF's sekretariat, hvor der

føres kartotek over de respektive vindere.

Indtil præmien er vundet til ejendom, er arrangøren forpligtet til at udskrive løbet til hver af

de i bestemmelserne for de pågældende præmier fastsatte terminer, såfremt force majeure

ikke foreligger.

1997 Bb 5


5. Internationale konkurrencer i Danmark

Alle konkurrencer, annonceret som internationale, skal afholdes i henhold til ICF's regler.

Konkurrencer arrangeret af DKF eller forbundets kredse eller klubber, betragtes som

internationale, hvis et andet lands roere er inviteret til at deltage. Disse konkurrencer skal

overvåges af mindst én akkrediteret official, som er i besiddelse af et gyldigt interna-tionalt

officialscertifikat.

6. Danske roeres deltagelse i udenlandske konkurrencer

En konkurrenceroer skal før start i en konkurrence i udlandet i hvert enkelt tilfælde indhente

tilladelse fra DKF.

7. Danske roeres deltagelse i nationale konkurrencer

Kun medlemmer af klubber tilsluttet DKF har lov til at deltage i nationale konkurrencer.

Deltagelse i mandskabsbåde kan ske, uanset om bådmandskabet er sammensat fra forskel-lige

klubber.

II BÅDTYPER OG BYGGEREGLER

8. Byggeregler og kontrol

DKF’s regler for konstruktioner, mål og vægt skal altid være i overensstemmelse med ICF’s

regler.

Ved danmarksmesterskaber og iagttagelsesløb skal der foretages bådkontrol før og efter alle

løb.

III KONKURRENCERNES ORGANISATION

9. Anmeldelse

Anmeldelser til en konkurrence kan kun ske klubvis ved brug af DKF's anmeldelsesblan-ket

og i henhold til regler, der er angivet i indbydelsen.

En anmeldelse skal imidlertid altid indeholde følgende:

a) Navnet på den klub, roerne tilhører samt klubfarver

b) De discipliner, bådtyper, klasser og distancer, i hvilke roerne forventes af deltage. I

mandskabsbåde skal samtlige deltageres navne være anført.

c) For- og efternavn samt fødselsdato og -år for hver deltager.

2002 Bb 6


Startafgiften skal ledsage anmeldelsen og betales ikke tilbage.

Enhver deltager, nævnt i den endelige anmeldelse, må erstatte enhver anden i den

pågældende disciplin (mænd kajak, kvinder kajak, mixed kajak, mænd kano, mixed kano).

I etapeløb må sammensætningen af et mandskab ikke ændres efter løbets start.

En anmeldelse kan e-mailes, hvis den afsendes inden midnat den dag, anmeldelsesfristen

udløber.

Ingen roer kan i samme sæson starte for mere end én klub. I særlige tilfælde - dog kun én

gang i sæsonen - kan startretten flyttes til en anden klub, hvis begge klubber samt DKF's

eliteansvarlige enstemmigt har godkendt flytningen. En sådan flytning skal straks meddeles

skriftligt til DKF's sekretariat.

I forbindelse med centertrænernes arbejde og udtagelse af repræsentative hold har eliteudvalget

i samarbejde med stævneledelsen mulighed for at tilmelde mandskaber til konkurrencen

senest to timer før løbets start, dog undtaget ved DM.

Bortset fra ovennævnte er start uden for konkurrence ikke tilladt.

10. Program

Senest 48 timer før løbet skal det endelige program være de deltagende klubber i hænde.

11. Ændringer i anmeldelse og tilbagetrækning

Meddelelse om ændring i anmeldelsen og rettelser efter holdledermødet, skal skriftligt

meddeles overdommeren mindst én time før morgenens eller eftermiddagens første start.

Tilbagetrækning af en anmeldelse er endelig, og en fornyet anmeldelse af samme hold er ikke

tilladt.

2002 Bb 7


12. Ændringer i løbsprogrammet

Det i indbydelsen anførte løbsprogram og tidsintervallerne imellem løbene anført i programmet

er bindende for arrangørerne. Ændringer kan ikke foretages, med mindre de respektive

holdledere ved konkurrencen giver deres tilslutning.

13. Appel

Deltagerne har ret til at appellere til DKF's amatør- og ordensudvalg gennem deres klub mod

en beslutning truffet af løbsledelsen inden for 7 dage fra den dag, løbet blev afholdt.

IV LØBSREGLEMENT

14. Udelukkelse

Hvis en deltager undlader at følge en officials påtale eller udviser en usportslig eller uværdig

opførsel, kan stævneledelsen udelukke (bortvise) vedkommende fra stævnet.

I tilfælde af vold under eller efter et løb skal anmeldelse indgives til DKF's sekretariat inden

7 dage efter løbsdagen.

Anmeldelsen videresendes til forretningsudvalget, som træffer afgørelse om advarsel eller

irettesættelse eller træffer bestemmelse om midlertidig eller endelig udelukkelse fra enkelte

eller alle konkurrencer eller organisationer under DKF.

Afgørelse om udelukkelse kan kun træffes, efter at indklagede har haft lejlighed til mundtligt

at fremsætte og begrunde sine påstande, med mindre indklagede afstår fra mundtlig

sagsbehandling.

Henvendelse til indklagede skal ske gennem indklagedes klub. Klubben er berettiget til at

give møde ved den mundtlige sagsbehandling.

Kendelsen kan inden tre uger fra bekendtgørelsen indankes for DKF's amatør- og

ordensudvalg.

1989 Bb 8


15. Doping

Deltagerne er underkastet Danmarks Idræts-Forbunds dopingkontrolregulativ. (Se de grå sider).

16. Resultatliste

Efter et stævne, som er opført på DKF's terminsliste, skal arrangørerne umiddelbart efter

stævnet tilsende DKF's sekretariat en komplet resultatliste.

Resultatlister sendes eller udleveres til de deltagende klubber.

1991 Bb 9


V DANMARKSMESTERSKABER

17. Deltagere ved danmarksmesterskaber

Adgang til deltagelse i danmarksmesterskaber har kun danske statsborgere samt andre EUborgere

med fast bopæl i Danmark, og som er medlem af en klub tilsluttet DKF.

DKF's danmarksmesterskaber er i øvrigt underkastet de til enhver tid gældende bestemmelser

i Danmarks Idræts-Forbunds reglement for danmarksmesterskaber.

Deltagerne stiller op i klubbens valgte farver.

18. Arrangement

Manuskript til indbydelsen skal senest 7 uger før løbenes afholdelse tilsendes DKF's

sekretariat, der sørger for, at klubberne har indbydelsen i hænde senest 5 uger før løbene.

DKF’s sekretariat skal have tilsendt referater af møder, som arrangøren afholder for

tilrettelæggelse af løbene.

Anmeldelsesfristen slutter tre uger før 1. stævnedag. Ud fra anmeldelserne udarbejdes en

startliste. Endeligt program udarbejdes efter holdledermødet. Efteranmeldelse tillades senest

på holdledermødet mod betaling af 5 x startgebyr i den pågældende klasse.

Ligeledes skal senest 5 uger før løbenes afholdelse en skitse over banen (banerne) indsendes

til DKF’s sekretariat, som også skal godkende det tekniske arrangement.

DKF udpeger alle i lovene nævnte officials efter en indstilling fra arrangøren. Indstillingen

skal indsendes til DKF’s sekretariat senest 5 uger før mesterskaberne.

Klasser, hvor der uddeles medalje fra Danmarks Idræts-Forbund afholdes i henhold til DIF's

regler.

Alle andre klasser afholdes, når der er anmeldt mindst 4 deltagere/hold, dog bortset fra U 18,

U 16, U 14 og U 12, hvor der alene skal være anmeldt minimum 2 deltagere/hold.

En klasse kan afvikles sammen med andre klasser i et og samme løb. Man kan dog kun vinde

den klasse, hvori man er tilmeldt.

19. Præmier

Vindere modtager en speciel DKF guldmedalje. I de klasser, som er anerkendt af Danmarks

Idræts-Forbund, modtager vinderen alene DIF's DM-medalje. Nr. to og nr. 3 i samtlige

klasser modtager en speciel DKF sølv- og bronzemedalje.

I U 12 løb uddeles DKF-medaljer til de tre første i hvert løb.

2004 Bb 10


Bc

Nationale

kaproningsbestemmelser

for

kortbane

DKF’s bestyrelse er berettiget til løbende at foretage ændringer i

punkterne 1. til og med 24.

Eventuelle ændringer fremsendes løbende til klubberne.

2005 Bc 1


Bc

Nationale kaproningsbestemmelser for kortbane

Definition af kortbanekaproning

I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1. Nationale konkurrencer

2. Discipliner og klasser

II BÅDTYPER OG BYGGEREGLER

3. Mål og vægt

4. Konstruktioner

5. Bådkontrol

III KONKURRENCERNES ORGANISATION

6. Officials

7. Officials pligter

8. Indbydelser

9. Baneafmærkning

10. Baner

11. Bådnumre

12. Instruktion for deltagere

13. Protester

IV LØBSREGLEMENT

14. Diskvalifikation

15. Fremdriftsmidler

16. Heats og finaler

17. Start

18. Afbrydelser

19. Pace og assistance

20. Vendinger

21. Overhaling

22. Stafetløb

23. Kollision eller skade

24. Mål

V DANMARKSMESTERSKABER

25. Officials

26. Mesterskabsprogram

27. Start

Heatinddelingssystem med B finaler

2002 Bc 2


Definition af kortbanekaproning

Formålet med kortbanekaproning er at passere en klart defineret ubrudt bane af en længde på

indtil 10.000 m på kortest mulige tid.

I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1. Nationale konkurrencer

Disse bestemmelser gælder - sammen med "Nationale fælles kaproningsbestemmelser for

kortbane og marathon" - for kortbanekonkurrencer, hvori der ikke deltager eller er inviteret

roere fra andre nationale forbund. Er der tilgået indbydelse til alle klubber tilsluttet DKF, er

det et åbent stævne.

2. Discipliner og klasser

Kortbaneløb kan udskrives i følgende discipliner og bådtyper:

Mænd kajak: K-1, K-2, K-4 samt K-1 og K-2 turbåd

Kvinder kajak: K-1, K-2, K-4 samt K-1 og K-2 turbåd

Mænd kano: C-1, C-2, C-4

Klasser

U 12: Åben for roere til og med det kalenderår, hvori de fylder 12 år.

U 14: Åben for roere til og med det kalenderår, hvori de fylder 14 år.

U 16: Åben for roere til og med det kalenderår, hvori de fylder 16 år.

U 18: Kun åben for roere, som opfylder de i ICF til enhver tid gældende regler for alderen for

juniorer. (Gældende ICF-regel 1989: En roer er junior fra det år, hvori roeren fylder 15 år, til

og med det år, hvori roeren fylder 18 år).

Seniorklasse: Åben for alle roere.

Årgangsklasser: 36 - 42 år Yngre Old-boys/ladies

43 - 49 år Old-boys/ladies

50 - år Grand Old-boys/ladies

fra og med det år, hvori man fylder førstnævnte år til og med det år, hvori man fylder

sidstnævnte.

2004 Bc 3


II BÅDTYPER OG BYGGEREGLER

3. Mål og vægt

K-1 K-2 K-4 C-1 C-2 C-4 Børne K-1

Maks. længde 520 650 1100 520 650 900 440

Min. vægt 12 18 30 16 20 30 ca. 10

Alle mål er i cm og alle vægtangivelser i kg.

Enhver båd eller tilbehør, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, vil ikke blive accepteret.

Deltagerne er ansvarlige for deres eget udstyr.

4. Konstruktioner

a) kajakker

Alle slags byggematerialer er tilladt. Intet fremmed stof må tilføres, som giver deltagerne en

unfair fordel. Kajakkens snit og langsgående linier skal være konvekse og ubrudte. Ror er

tilladt. Maksimumtykkelsen for rorbladet er 10 mm for K-1 og K-2, og 12 mm for K-4 i de

tilfælde, hvor roret er en forlængelse af kajakken.

b) kanoer

Alle slags byggematerialer er tilladt. Intet fremmed stof må tilføres, som giver deltagerne en

unfair fordel. Kanoens snit og langsgående linier skal være konvekse og ubrudte. Kanoen

skal være bygget symmetrisk over sin længdeakse. Ror eller anden form for styring af kanoen

er ikke tilladt. En køl, hvis en sådan findes, skal være lige, skal strække sig over hele kanoens

længde og må ikke rage mere end 30 mm ned under skroget.

C-1 kanoen kan være fuldstændig åben, men må ikke være lukket mere end 150 cm fra boven

og 75 cm fra agter, regnet fra den yderste spids af bov eller agter til det fjerneste punkt på

ydersiden af hhv. for- og agterdæk.

C-2 kanoen kan være fuldstændig åben, men minimumsåbningen skal være 295 cm.

C-4 kanoen kan være fuldstændig åben, men minimumsåbningen skal være 410 cm.

c) hjælpemidler

Brug af alle elektriske/elektroniske installationer på båden er forbudt ved deltagelse i konkurrence.

Dette omfatter:

- elektriske pumper

- fartmålingsanordninger

- pulsure

- ure, tillige mekaniske ure

- samt andre måleinstrumenter

2001 Bc 4


5. Bådkontrol

Længden af en kano eller kajak skal måles mellem det yderste af boven og agter. Hvis der

findes bovspids eller anden beskyttelse af bov og agter, skal denne medregnes. Hvis roret

danner en slags forlængelse af kajakken, skal dette ikke medregnes i længden.

Bredden på en kano eller kajak skal måles på det bredeste sted. Hvis der findes kantlister,

skal disse ikke medregnes i bredden.

Det er ikke tilladt at foretage nogen forandringer på kanoer og kajakker efter måling og

vejning og indtil konkurrencen har fundet sted.

Alle løse dele skal fjernes. Knæstøtter, fastgjort permanent til bunden, og tilbehør, bestående

af vandabsorberende materiale, skal være absolut tørt ved den første vejning inden løbet.

III KONKURRENCERNES ORGANISATION

6. officials

Konkurrencerne skal afholdes under ledelse af følgende officials:

Overdommer

Stævneleder

Stævnesekretær

Starter(e)

Banedommer(e)

Vendepunktskontrollør(er)

Måldommer(e)

Tidtager(e)

Endvidere så vidt muligt:

Starterassistent(er)

Måler(e)

Speaker

Pressesekretær

Hvis omstændighederne tillader det, kan én person udøve to af ovennævnte funktioner.

Uautoriserede personer må ikke betræde noget officialområde, med mindre stævneledelsen

eller juryen sender bud efter officials eller holdledere med henblik på at løse problemer.

2002 Bc 5


Hovedledelsen af stævnet skal varetages af en stævneledelse bestående af:

Overdommer

Stævneleder

samt en person mere, som gerne må være en af de andre officials, blot hans

funktion tillader ham at være i nærheden af målet hele tiden. Denne person

udpeges af stævnelederen.

Stævneledelsen skal:

a) Organisere konkurrencen og overvåge arrangementet.

b) I tilfælde af hårdt vejr eller andre uforudsete forhold, som gør det umuligt at

fortsætte stævnet, udsætte dette og fastsætte et andet tidspunkt, på hvilket det kan

afholdes.

c) Modtage protester og bilægge stridigheder, som måtte opstå.

d) Afgøre spørgsmål vedr. diskvalifikation i tilfælde, hvor reglerne ikke er overholdt

under konkurrencen. Bliver en roer skadet i et heat, kan stævneledelsen tillade

ham at deltage i et andet heat eller i finalen. Stævneledelsens afgørelser skal

baseres på DKF's regler. Straffe i henhold til DKF's bestemmelser kan også pålægges,

f.eks. diskvalifikation i en længere periode end det pågældende løb.

e) Før en påstået overtrædelse af reglerne afgøres, høre den dommers mening, som har

kontrolleret det løb, i hvilket overtrædelsen har fundet sted. Stævneledelsen skal og

prøve at høre meninger fra andre officials i løbet, hvis det menes at kunne få

betydning for sagens opklaring.

1989 Bc 6


7. Officials pligter

OVERDOMMEREN, som også er formand for stævneledelsen, skal afgøre alle sager, der

måtte opstå under det pågældende stævne, og som ikke er beskrevet i disse regler.

STÆVNELEDEREN skal overvåge løbene og være ansvarlig for, at de finder sted ifølge

programmet og uden unødvendige forsinkelser. Han skal informere officials i god tid, før et

nyt løb startes. Med assistance fra en evt. måler må han sikre sig, at alle deltagende både er i

overensstemmelse med reglementet. Han skal sørge for, at en evt. speaker giver publikum

alle nødvendige oplysninger om løbene, såsom startorden, deltagere, der ikke starter, samt

resultater.

STÆVNESEKRETÆREN er ansvarlig for nedskrivning af resultater og udarbejdelse af en

liste over vinderne. Han skal føre protokol over behandlingen af protester. Han skal forsyne

en evt. pressesekretær med alle nødvendige oplysninger om løbene og resultater.

STARTEREN afgør alle spørgsmål vedrørende starten af løbene og er alene ansvarlig for

afgørelser vedrørende tyvstarter. Hans afgørelse er inappellabel.

Han skal sørge for, at en evt. startpistol er i orden. Ved hjælp af et signal skal han kommunikere

med stævneledelsen ved mållinien, og når han modtager besked derfra, at alt er

klart, skal han kalde roerne på plads og udføre starten i henhold til kaproningsreglerne.

BANEDOMMEREN skal overvåge, at reglerne overholdes under løbet. Hvis reglerne

overtrædes, skal han rapportere forseelsen til overdommeren, som igen skal rapportere den til

stævneledelsen. Denne skal afgøre, hvorvidt nogle af de implicerede deltagere skal

diskvalificeres eller ej.

Hvis banedommeren har en rapport om overtrædelse af reglerne, skal han vise et rødt flag

efter løbet og skal indgive rapport, før næste løb startes. I så fald skal stævneledelsen træffe

sin afgørelse straks og før resultatet annonceres. Hvis der ikke er noget at bemærke, skal

dommeren vise et hvidt flag.

1989 Bc 7


I løb fra og med 200 m til og med 1000 m skal dommeren følge løbet i en båd. Han skal være

fuldstændig fri under løbet. Ingen undtagen dommeren og hans bådfører skal have adgang til

den båd, der er reserveret ham.

I løb over 1000 m med mange deltagere kan man benytte mere end én banedommer. En af

dommerne skal, hvis det er muligt, følge den forreste gruppe i løbet, men uden at være til

gene for de øvrige deltagere. I tilfælde af en knækket pagaj/paddel i 15m området eller ved

hindringer på banen må banedommeren stoppe løbet ved at passere alle bådene i løbet og

vifte med rødt flag eller ved at bruge et lydsignal, indtil alle bådene er ophørt med at ro.

Herefter skal alle bådene returnere til starten.

VENDEPUNKTSKONTROLLØREN. Når et løb afvikles på en bane med én eller flere

vendinger, skal to eller flere kontrollører og en sekretær være placeret ved hvert vendepunkt

på det sted, hvor de har den bedste oversigt.

Vendepunktskontrolløren skal overvåge, at roerne vender i henhold til reglerne. Sekretæren

skal føre liste over alle, der passerer vendingen.

Straks efter løbet skal vendepunktskontrolløren rapportere til overdommeren, hvem der har

vendt, og om nogen har overtrådt reglerne.

MÅLDOMMERNE afgør, i hvilken rækkefølge deltagerne har passeret mållinien.

Dommerne skal være placeret således, at alle banerne ved mållinien er tydelige. Hvis

dommerne er ueni-ge med hensyn til placeringen af to eller flere både, skal afgørelse, såfremt

der ikke er mål-foto, træffes ved almindelig afstemning. I tilfælde af stemmelighed er

overdommerens stem-me afgørende.

Når målfoto benyttes, bør den endelige afgørelse ske ved sammenligning med målfotoet, med

målfotoet som afgørende.

Måldommerens afgørelse en inappellabel.

TIDTAGERNE er ansvarlige for tidtagningen. Denne skal foretages ved hjælp af stopure

eller andet elektronisk udstyr.

Før hvert enkelt løb skal overtidtageren sikre sig, at tidtagningsudstyret virker tilfredsstillende.

1994 Bc 8


Tidtagere må benyttes som måldommere.

STARTERASSISTENTEN skal sørge for, at bådene kommer til startlinien med mindst mulig

forsinkelse samt checke deltagernes påklædning og nummer. Når alle bådene ligger på linie,

skal han underrette starteren ved at hæve et hvidt flag. Starterassistenten udfærdiger

formularer.

MÅLEREN skal assistere stævneledelsen med at kontrollere deltagernes både samt reklameregulativets

overholdelse. DKF's regler skal være opfyldt, før deltagelse i konkurrence kan

ske.

SPEAKEREN skal, efter stævnelederens instruks, annoncere startrækkefølgen i hvert løb,

selve starten og roernes placering under løbet. Når løbet er forbi, annoncerer han resultatet.

PRESSESEKRETÆREN skal forsyne repræsentanter for pressen, radio og fjernsyn med alle

nødvendige oplysninger om løbene og deres forløb. Til dette formål har han ret til at indhente

oplysninger fra de forskellige officials, som også må forsyne ham med kopier af de officielle

resultatlister så hurtigt som muligt.

8. Indbydelser

En indbydelse til en konkurrence skal ske med mindst tre ugers skriftligt varsel og skal

indeholde følgende oplysninger:

a) Tid og sted for konkurrencen

b) Beliggenhed og plan over banerne

c) Discipliner, bådtyper, klasser og løbenes distancer

d) Løbsrækkefølge og starttider

e) Startafgiftens størrelse

f) Adresse, til hvilken anmeldelse skal sendes

g) Sidste anmeldelsesfrist. Denne dato må ikke være tidligere end 14 dage før

konkurrencens første dag.

2002 Bc 9


9. Baneafmærkning

Vendepunkterne skal være afmærket med mindst seks flag. Flagene skal være diagonalmarkeret

med den ene halvdel i rød, den anden i gul farve.

Både start og mållinie skal være markeret med røde flag på de punkter, hvor disse linier

skærer banens ydre markeringer.

Den 15 m afstand fra startlinien, fra hvilken deltagerne skal kaldes tilbage i henhold til punkt

17, sidste afsnit (knækket pagaj/paddel), skal afmærkes med gule flag.

10. Baner

Mindst én time før løbene begynder, skal banen være opmålt og afmærket med tydelige flag,

monteret på bøjer.

Banen skal ved starten tillade en bredde på mindst 5 m for hver båd.

Start og mållinie skal ligge vinkelret på banen.

Mållinien skal være mindst 45 m bred og være afmærket med to flag.

Måldommeren skal være placeret så nær mållinien som muligt.

For løb til og med 1000 m skal banen være lige og i én retning.

For løb over 1000 m er vendinger tilladt. I så tilfælde skal så vidt muligt følgende betingelser

opfyldes:

a) Afstanden mellem startlinien og første vendebøje skal være lige og mindst 1000 m.

b) Afstanden mellem sidste vendebøje og mållinien skal være lige og mindst 500 m.

c) Afstanden mellem centrene i vendingerne skal være mindst 500 m. Radius i hver

vending skal være mindst 25 m.

d) De røde flag ved mållinien skal placeres så yderligt som muligt med henblik på at få

den bredest mulige mållinie.

Dispensation til anvendelse af bane med mindre mål kan gives af DKF's eliteudvalg, såfremt

forholdene gør det nødvendigt.

1991 Bc 10


11. Bådnumre

Alle kanoer og kajakker skal bære en lodretstående plade af ikke gennemsigtigt materiale,

markeret med sorte numre på gul bund, der angiver banenummer.

Pladen skal placeres på agterdækkets midterlinie (for kanoer på fordækket).

Den omtrentlige størrelse på nummerpladen skal være 18 x 20 cm. I alle løb skal roerne

endvidere på stævnearrangørens forlangende bære rygnummer i form af et personligt nummer

for det pågældende stævne. I K-2, K-4, C-2 og C-4 den bageste roer.

12. Instruktion for deltagere

Senest én time før start skal et holdledermøde afholdes, ved hvilket følgende oplysninger skal

gives:

a) Nøjagtig beskrivelse af banerne og deres afmærkning.

b) Starttidspunkter og -procedure.

c) Startsted.

d) Mållinie.

e) Deltagernes kaproningsnummer.

13. Protester

a) En protest vedrørende et holds ret til at starte i et løb skal meddeles til

overdommeren senest én time før løbets start. En protest indgivet senere - inden 7

dage fra den dag, det pågældende løb blev afholdt - kan kun tillades, hvis ledere fra

den organisation, der indgiver protesten, kan bevise, at de kendsgerninger, på

hvilken protesten bygger, først blev dem bekendt senere end én time før løbets

start.

En sådan protest skal indsendes til DKF's sekretariat vedlagt det foreskrevne

gebyr (se nedenfor).

b) En protest omhandlende en hændelse i et løb skal stiles til stævneledelsen og

overrækkes overdommeren senest 20 minutter efter løbets afslutning vedlagt det

foreskrevne gebyr. Overdommeren skal informere den pågældende holdleder hvis

roere/hold, der er indgivet protest imod, om indholdet af protesten.

c) En protest mod en afgørelse truffet af stævneledelsen skal stiles til stævneledelsen

og overrækkes overdommeren senest 20 minutter efter, at holdlederen er blevet informeret

om afgørelsen mod hans roer eller hold og har kvitteret for modtagelsen.

d) Alle protester skal afgives skriftligt ledsaget af et gebyr på kr. 100,-. Gebyret

refunderes, hvis protesten tages til følge.

e) De afgørelser, som træffes på grund af en protest eller som fastholdes trods en

protest, skal afgives skriftligt og indeholde en beskrivelse af det stedfundne og

grunden til afgørelsen. Den skriftlige afgørelse fra stævneledelsen kan ikke ændres

eller tilbagekaldes.

f) Juryens afgørelser i U 12 er inappellable.

2004 Bc 11


IV LØBSREGLEMENT

14. Diskvalifikation

En roer, hvis deltagelse er stadfæstet ved instruktionen, er forpligtet til at deltage i de(t)

anmeldte løb. Udeblivelse kan medføre diskvalifikation for resten af stævnet.

Enhver deltager, som forsøger at vinde et løb ved andre end hæderlige midler, eller som

trodser løbsreglementet, eller som ignorerer løbsreglementets særlige beskaffenhed, skal

udelukkes for fortsat deltagelse i det pågældende løb.

Skulle en deltager have fuldført et løb i en kano eller kajak, som ved den efterfølgende

kontrol viser sig ikke af opfylde DKF's krav om mål, vægt og konstruktioner eller reklameregulativet,

skal denne diskvalificeres fra det pågældende løb.

Det er forbudt at modtage hjælp udefra under et løb eller at blive ledsaget af andre både langs

banen - selv uden for baneområdet - eller ved at der kastes genstande ind på banen.

Alle sådanne handlinger skal medføre diskvalifikation af den/de pågældende deltager(e).

Alle diskvalifikationer foretaget af stævneledelsen skal straks bekræftes skriftligt med

angivelse af årsag. Holdlederen skal gøres bekendt med afgørelsen ved modtagelse af en kopi

med anførelse af præcis modtagelsestidspunkt, hvilket er udgangspunkt for protestfristen.

15. Fremdriftsmidler

Kajakker må kun drives frem ved hjælp af dobbeltbladede pagajer.

Kanoer må kun drives frem ved hjælp af enkeltbladede padler.

Pagajer/padler må ikke på nogen måde støttes på bådene.

2002 Bc 12


16. Heats og finaler

Mindst 3 kanoer eller kajakker må være anmeldt, før et løb kan afholdes. Hvis antallet af

anmeldelser i et løb til og med 1000 m er så stort, at indledende heats er nødvendige, må

antallet af kanoer og kajakker i hvert heat og i finalen ikke overstige 9.

Inddeling af deltagere i heats skal ske ved lodtrækning.

8 eller 9 kanoer eller kajakker skal deltage i finalen.

Inddelingen i heats må foretages på en sådan måde, at mindst tre deltagere går videre til

finalen (eller mellemheat) fra hvert af de foregående heats. Der henvises i øvrigt til DKF's

heatfordeling.

Et lige stort antal deltagere skal gå videre fra hvert enkelt heat eller mellemheat. Hvis alle

deltagere i et heat eller mellemheat skal gå videre, afgøres placeringen til videre deltagelse

ved lodtrækning, og heatet eller mellemheatet aflyses.

Når lodtrækningen foretages, må forskellen mellem antallet af deltagere i de forskellige heats

i løbet ikke være mere end én. Hvis antallet af deltagere i heatene varierer, skal de tidlige

heats være med det største antal.

Hvis der i et løb til og med 1000 m i seniorklassen er tilmeldt mindst 14 både, kan der

afholdes B-finale med indtil 8 eller 9 både for de i indledende eller mellemheats bedst

placerede både, som ikke kvalificerede sig til finalen.

I U 16 og U 18 løb til og med 1000 m, hvortil der er tilmeldt mindst 18 deltagere, skal der

arrangeres opsamlingsheats, hvorved de tre første fra hvert indledende heat går videre til

semifinalen og de bedst placerede af resten til opsamlingsheats, jfr. plan C-G.

Tidsintervallet mellem sidste start af indledende heats og første start af mellemheats og

mellem sidste start af mellemheats og start af finalen skal være mindst én time. Det samme

gælder tidsintervallet mellem evt. opsamlingsheats og semifinalen.

Ethvert hold, der ikke har deltaget i et heat som instrueret, har ikke lov til at starte i finalen.

Sammensætningen af et hold, som har kvalificeret sig til finale eller mellemheat, må ikke

ændres.

Heats og finaler skal ros på samme bane.

I løb over 1000 m skal der ikke afholdes indledende heats, og alle deltagende både skal starte

på én gang. Skulle vandbredden ikke tillade en samlet start, kan ensartet intervalstart tillades.

Både placeres således, at nummer et skal ligge til venstre, så nummer to og så fremdeles. Ved

stafet placeres holdene i overensstemmelse med banerne i tilsvarende distance.

2004 Bc 13


17. Start

DKF’s regler for start skal altid være i overensstemmelse med ICF’s regler.

Deltagerne skal være ved starten i så god tid, at der bliver en tilfredsstillende startforberedelse.

Starten skal gå præcist uden hensyn til evt. fraværende.

Et for sent fremmøde betragtes som udeblivelse fra start og skal bedømmes i

overensstemmelse hermed.

Bådenes placering skal ved starten være sådan, at de pågældende bådes stævn er på linie.

Bådene skal ligge stille.

Starteren orienterer deltagerne om den resterende tid til starten med ordene ”Start indenfor 10

sekunder”, og når starteren er tilfreds med bådenes placering, giver denne startsignalet i form

at et skud eller andet tydeligt lydsignal.

I løb over 1000 m siger starteren ”Et minut til start”, og når starteren er tilfreds med bådenes

placering, gives startsignalet i form af et skud eller andet tydeligt lydsignal.

Startsignalet kan erstattes af ordet ”go”.

Hvis starteren ikke er tilfreds med bådenes placering, gives ordren ”stop”, og der gøres klar

til ny startprocedure.

Hvis en deltager starter med at ro efter ordene ”Start indenfor 10 sekunder” eller ”Et minut til

start” og inden startsignalet er givet, har vedkommende foretaget en tyvstart.

Starteren må straks affyre to skud samt advare den pågældende deltager. Hvis den samme

deltager foretager to tyvstarter, skal starteren udelukke denne/dem fra løbet. Advarsel og

efterfølgende udelukkelse retter sig kun mod den båd/deltager, der forårsager tyvstarten.

2002 Bc 14


18. Afbrydelser

Banedommeren har ret til at afbryde et korrekt startet løb, hvis uforudsete hindringer skulle

dukke op. En sådan afbrydelse kan effektueres af banedommeren med et rødt flag og et

lydsignal.

Deltagerne skal omgående holde op med at ro og afvente nærmere besked.

Hvis et løb erklæres ugyldigt, er det ikke tilladt at forandre sammensætningen af et mandskab

ved den nye start. I tilfælde af kæntring er deltageren eller holdet udelukket fra fortsat

deltagelse i løbet, hvis denne eller det ikke er i stand til at komme op i båden igen uden hjælp

udefra.

19. Pace og assistance

At tage pace fra både, der ikke deltager i samme disciplin, bådtype, klasse, distance og

starttidspunkt, er ikke tilladt. At modtage assistance fra både eller på nogen anden måde er

ikke tilladt.

Når et løb er i gang, er det strengt forbudt for roere, som ikke deltager i løbet, at færdes på

eller langs banen, også uden for afmærkningsbøjerne.

a) Løb til og med 1000 m:

I løb til og med 1000 m skal deltagerne holde deres bane fra start til mål. Det er

forbudt at tage pace, og ingen deltager må komme nærmere end 5 m i nogen retning

af en anden deltager.

b) Løb over 1000 m:

I løb over 1000 m må deltagerne afvige fra deres baner, men kun hvis dette kan ske

uden gene for andre deltagere.

I løb over 1000 m skal enhver deltager adviseres af et lydsignal (f.eks. en klokke),

når han passerer et punkt 1000 m før mållinien.

1989 Bc 15


20. Vendinger

Når et løb ros på en bane med vendepunkter, skal disse passeres venstre om (d.v.s. modsat

urviseretningen).

I en vending skal deltageren på yderbanen give plads for roeren på inderbanen, hvis den-ne

roer har stævnen på sin båd mindst på højde med den forreste kant på cockpittet af båden på

yderbanen. For K-2 og K-4 regnes der med det forreste cockpit. For C-1 regnes der med

roerens krop, for C-2 og C-4 regnes der med den forreste roers krop.

En roer vil ikke blive diskvalificeret for at berøre en vendepunktsbøje, med mindre vendepunktskontrollørerne

mener, at han har draget fordel deraf. I vendinger skal båden så tæt

som muligt følge den kurs, der er angivet af vendepunktsbøjerne.

21. Overhaling

Når en kano eller kajak overhaler en anden kano eller kajak i et løb, er det den overha-lende

båds pligt på alle måder at holde sig fri af den båd, der overhales.

På den anden side har den båd, der bliver overhalet, ikke lov til at ændre sin kurs for derved

at skabe vanskeligheder for den overhalende båd.

22. Stafetløb

Ved placeringen af både henvises til § 16.

Ved stafetløb skal første skifts deltagere starte i samme retning og fra samme linie; efter

første skift ros i modsat retning o.s.v.

Ved skiftet skal bådene passere hinanden bagbord til bagbord (venstre til venstre).

Navnene på deltagerne i stafetløb skal, hvis de ikke er opgivet på anmeldelsesblanketten,

meddeles til overdommeren senest én time før det i programmet fastsatte tidspunkt for start.

Alle deltagere på samme hold skal have bådafmærkning med samme nummer, bogstav el-ler

farve.

Der skal være både starter og skiftedommer ved hvert skiftested. Starteren skal dirigere

starten og give startkommando, og dommeren skal overvåge, at starter og skifter foregår

korrekt.

Der skal startes med bådenes stævne på linie, hvilket også gælder skiftene.

2002 Bc 16


Den indgående stævn skal have skåret skiftelinien, før den næste båd må starte.

Ved skiftene lyder startkommandoen udelukkende ved råb af holdets nummer, bogstav eller

farve.

Ingen deltager må ro mere end én strækning af et stafetløb. Deltagerne på et stafethold må

ikke udskiftes efter at have deltaget i et heat, men de har lov til at ændre startordenen inden

for holdet.

23. Kollision eller skade

Enhver deltager, som er ansvarlig for kollision eller som skader en anden roers båd eller

pagajer/padler, kan diskvalificeres.

24. Mål

Båden har afsluttet løbet, når stævnen passerer mållinien med alle holddeltagerne i den.

Hvis to eller flere passerer mållinien samtidigt, får de samme placering.

V DANMARKSMESTERSKABER

25. Officials

Foruden de obligate officials skal der ved danmarksmesterskaber medvirke

starterassistent(er), speaker og pressesekretær.

26. Mesterskabsprogram

Danmarksmesterskaber (DM) afvikles over torsdag, fredag, lørdag og søndag.

Der kan afholdes løb i følgende discipliner:

Mænd senior

K-1 200 m, 500 m, 1.000 m, 10.000 m, 10.000 m hold, 4 x 200 m stafet, 4 x 500 m stafet.

Deltagere på et stafethold skal være fra samme klub.

K-2 200 m, 500 m, 1.000 m, 10.000 m

K-4 500 m, 1.000 m

C-1 200 m, 500 m, 1.000 m, 10.000 m, 4 x 200 m stafet, 4 x 500 m stafet.

Deltagere på et stafethold skal være fra samme klub.

C-2 200 m, 500 m, 1.000 m, 10.000 m

C-4 500 m, 1.000 m

Kvinder senior

K-1 200 m, 500 m, 1.000 m, 5.000 m, 5.000 m hold, 4 x 200 m stafet, 4 x 500 m stafet

K-2 200 m, 500 m, 1.000 m, 5.000 m

K-4 500 m, 1.000 m

Mix senior

K-2 200 m, 5.000 m

2003 Bc 17


Mænd U 18

K-1 200 m, 500 m, 1.000 m, 5.000 m

K-2 200 m, 500 m, 1.000 m, 5.000 m

K-4 500 m

C-1 200 m, 500 m, 1.000 m, 5.000 m

C-2 200 m, 500 m, 1.000 m, 5.000 m

C-4 500 m

Kvinder U 18

K-1 200 m, 500 m, 5.000 m

K-2 200 m, 500 m, 5.000 m

K-4 500 m

Mix U 18

K-1 400 x 200 m. Mindst 1 pige på holdet og alle roere fra samme klub.

Drenge U 16

K-1 200 m, 500 m, 2.500 m

K-2 200 m, 500 m, 2.500 m

K-4 500 m

C-1 200 m, 500 m, 2.500 m

C-2 200 m, 500 m, 2.500 m

Piger U 16

K-1 200 m, 500 m, 2.500 m

K-2 200 m, 500 m, 2.500 m

K-4 500 m

Mix U 16

K-1 400 x 200 m. Mindst 1 pige på holdet og alle roere fra samme klub.

Drenge U 14

K-1 200 m, 500 m, 2.500 m

K-2 500 m, 2.500 m

C-1 200 m, 500 m, 2.500 m

C-2 500 m, 2.500 m

Piger U 14

K-1 200 m, 500 m, 2.500 m

K-2 500 m, 2.500 m

Mix U 14

K-1 400 x 200 m. Mindst 1 pige på holdet og alle roere fra samme klub.

Drenge U 12

K-1 200 m, 500 m, 4 x 200 m stafet

K-2 200 m

Piger U 12

K-1 200 m, 500 m, 4 x 200 m stafet

K-2 200 m

Mix U 12

K-1 400 x 200 m. Mindst 1 pige på holdet og alle roere fra samme klub.

Tidsskema for Mesterskabsprogrammet:

Torsdag:

Instruktion kl. 21.00.

2005 Bc 18


Fredag formiddag:

Indledende heats i alle klasser på 1000 m og 200 m. Deltagerantallet afgør starttidspunktet,

der kan være fra kl. 08.00.

Fredag eftermiddag:

Indledende heats i alle klasser på 500 m.

Fra kl. 16.00 finaler efter følgende plan:

Mænd senior K-4 1000 m Mix senior K-2 5000 m

Mænd senior C-4 1000 m Mænd senior K-1 4 x 200 m stafet

Kvinder senior K-4 1000 m Mænd senior C-1 4 x 200 m stafet

Drenge U 16 K-1 2500 m Kvinder senior K-1 4 x 200 m stafet

Piger U 16 K-2 2500 m Drenge U 16 K-4 500 m

Drenge U 16 C-1 2500 m Piger U 16 K-4 500 m

Drenge U 14 K-1 2500 m Mix U 12 K-1 4 x 200 m stafet

Piger U 14 K-2 2500 m Mix U 18 K-1 4 x 200 m stafet

Drenge U 14 C-1 2500 m

Lørdag formiddag:

Semifinaler på 1000 m og 200 m.

Fra kl. 11.00 finaler:

Mænd U 18 K-4 500 m

Mix U 14 K-1 4 x 200 m stafet

Mix U 16 K-1 4 x 200 m stafet

Lørdag eftermiddag:

Fra kl. 12.50 finaler efter følgende plan:

Kvinder U 18 K-4 500 m Kvinder senior K-2 200 m

Mænd senior K-1 1000 m Mænd U 18 K-2 200 m

Mænd senior C-1 1000 m Mænd U 18 C-2 200 m

Kvinder senior K-1 1000 m Mix senior K-2 200 m

Mænd U 18 K-1 1000 m Drenge U 16 K-1 4 x 200 m stafet

Mænd U 18 C-1 1000 m Piger U 12 K-1 4 x 200 m stafet

Kvinder U 18 K-1 200 m Drenge U 12 K-1 4 x 200 m stafet

Drenge U 16 K-1 200 m Mænd senior K-2 1000 m

Drenge U 16 C-1 200 m Mænd senior C-2 1000 m

Piger U 16 K-1 200 m Kvinder senior K-2 1000 m

Mænd senior K-1 200 m Mænd U 18 K-2 1000 m

Mænd senior C-1 200 m Mænd U 18 C-2 1000 m

Kvinder senior K-1 200 m Drenge U 16 K-2 2500 m

Drenge U 14 K-1 200 m Piger U 16 K-1 2500 m

Drenge U 14 C-1 200 m Drenge U 16 C-2 2500 m

Piger U 14 K-1 200 m Drenge U 14 K-2 2500 m

Mænd U 18 K-1 200 m Piger U 14 K-1 2500 m

Mænd U 18 C-1 200 m Drenge U 14 C-2 2500 m

Piger U 12 K-1 200 m Mænd senior K-2 10000 m

Drenge U 12 K-1 200 m Mænd senior C-2 10000 m

Kvinder U 18 K-2 200 m Kvinder senior K-1 5000 m

Drenge U 16 K-2 200 m Mænd U 18 K-1 5000 m

Drenge U 16 C-2 200 m Mænd U 18 C-1 5000 m

Piger U 16 K-2 200 m Kvinder U 18 K-1 5000 m

Mænd senior K-2 200 m

Mænd senior C-2 200 m

2005 Bc 19


Søndag formiddag:

Semifinaler på 500 m.

Fra kl. 11.00 finaler:

Mænd U 18 C-4 500 m

Drenge U 14 K-2 500 m

Drenge U 14 C-2 500 m

Piger U 14 K-2 500 m

Drenge U 12 K-2 500 m

Piger U 12 K-2 500 m

Søndag eftermiddag:

Fra kl. 12.10 finaler efter følgende plan:

Mænd U 18 K-1 500 m Drenge U 16 K-2 500 m

Mænd U 18 C-1 500 m Drenge U 16 C-2 500 m

Kvinder U 18 K-1 500 m Piger U 16 K-2 500 m

Drenge U 16 K-1 500 m Mænd senior K-1 4 x 500 m stafet

Drenge U 16 C-1 500 m Mænd senior C-1 4 x 500 m stafet

Mænd senior K-1 500 m Kvinder senior K-1 4 x 500 m stafet

Mænd senior C-1 500 m Piger U 12 K-1 500 m

Kvinder senior K-1 500 m Drenge U 12 K-1 500 m

Piger U 16 K-1 500 m Mænd senior K-4 500 m

Drenge U 14 K-1 500 m Mænd senior C-4 500 m

Drenge U 14 C-1 500 m Kvinder senior K-4 500 m

Mænd U 18 K-2 500 m Mænd U 18 K-2 5000 m

Mænd U 18 C-2 500 m Mænd U 18 C-2 5000 m

Kvinder U 18 K-2 500 m Kvinder U 18 K-2 5000 m

Mænd senior K-2 500 m Mænd senior K-1 10000 m

Mænd senior C-2 500 m Mænd senior C-1 10000 m

Kvinder senior K-2 500 m Kvinder senior K-2 5000 m

Piger U 14 K-1 500 m

I holdkonkurrencerne over 5.000 m og 10.000 m konkurreres i klubhold på 3 roere, og

holdenes placering afgøres på grundlag af holdets samlede tid.

Sidste løb skal være afviklet senest kl. 18.00.

Minimumsalderen for deltagelse i U 12 er fra og med det år, hvori den aktive fylder 10 år.

U 12 afvikles med indledende heats og finale i.h.t. DKF's nationale kaproningsbestemmelser

for kortbane.

U 12 er åbne for kaproningsbåde.

I tilfælde af for få tilmeldte kan aldersgrupper med DKF’s godkendelse slås sammen.

Hvis der er mere end 9 både tilmeldt i et kort løb, skal ICF's regler for videre kvalifikation og

banefordeling følges.

2005 Bc 20


Der skal i de enkelte discipliner være en times interval mellem indledende heats, semifinaler

og finale. Ved finalerne må mindste interval ikke være under 5 minutter.

Løb over 1.000 m fordeles på løbsrækkefølgen fredag, lørdag og søndag. I disse løb er vendinger

tilladt. I så tilfælde skal så vidt muligt følgende betingelser opfyldes:

a) Afstanden mellem startlinien og første vendebøje skal være lige og højst 1.850,50 m

b) Afstanden fra sidste flag i første vending og første flag i anden vending (2. strækning)

skal være lige og højst 1.750,50 m.

c) Afstanden fra sidste flag i anden vending og første flag i tredje vending (3. strækning)

skal være højst 500 m.

d) Specifikationerne for alle øvrige stræk skal være i overensstemmelse med pkt. c

(Fra 4. til 12. eller flere stræk).

e) Radius i hver vending skal være mindst 40,5 m.

f) Såvel start som mål skal være ud for dommertårnet.

g) De røde flag ved mållinien skal placeres så yderligt som muligt for at få den bredest

mulige mållinie.

h) Startpontoner til 500 m løb skal fjernes.

Ved alle mesterskabsløb skal der foretages kontrol i henhold til kaproningsbestemmelserne

for kortbane, punkt 3, 4 og 5 samt fælles kaproningsbestemmelser for kortbane og marathon,

punkt 2, Reklameregulativ.

27. Start

Der skal foretages samlet start. Muliggør vandbredden ikke dette, kan DKF tillade, at løb

over 1.000 m foregår med enkelt start med ensartede tidsintervaller.

2004 Bc 21


DKF's regler for heatplaner skal altid være i overensstemmelse med ICF's regler. Der

laves dog ingen B-finaler til Danske Mesterskaber.

Heatinddelingssystem med B finaler.

Deltagere System heats Semifinaler Finale(r)

10/18 A 2x9

1x9

A: 1x9

1/3 til finale

4/7 til S.F.+8th B.T.

1/3 til finale A

Resten ud

Resten ud

19/27 B 3x9

2x9

1 til finale

1/3 til finale A

A: 1x9

2/7 til S.F.

4/7 + 8 B.T. til finale B (B: 1x9)

Resten ud

Resten ud

28/36 C 4x9

3x9

1/6 til S.F. +

1/3 til finale A

A: 1x9

3 af resterende B.T. 4/6 til finale B

(B: 1x9)

Resten ud

Resten ud

37/45 D 5x9

4x9

1/7 til S.F. + 8th B.T. 1/2 + 3 B.T. til finale A A: 1x9

Resten ud

3/4 + 2 af resterende B.T. (B: 1x9)

til finale B

Resten ud

46/54 E 6x9

4x9

1/6 til S.F.

1/2 + 3 B.T. til finale A A: 1x9

Resten ud

3/4 – 3 BT + 2 af resterende

B.T. til finale B

Resten ud

(B: 1x9)

55/63 F 7x9

4x9

1/5 til S.F. + 6 B.T 1/2 + 3 B.T. til finale A A: 1x9

Resten ud

3/4 – 3 BT + 2 af resterende

B.T. til finale B

Resten ud

(B: 1x9)

Detaljerede lodtrækningsplaner for deltagere kan findes under ICF Flatwater, Racing Competition

Rules.

2002 Bc 22


Bd

Nationale

Kaproningsbestemmelser

For

marathon

DKF’s bestyrelse er berettiget til løbende at foretage ændringer i

punkterne 1. til og med 23.

Eventuelle ændringer fremsendes løbende til klubberne.

2005 Bd 1


Bd

Nationale kaproningsbestemmelser for marathon

Definition af marathonroning

I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1. Nationale konkurrencer

2. Discipliner og klasser

II BÅDTYPER OG BYGGEREGLER

3. Mål og vægt

4. Konstruktioner a)kajakker b)canoer c)lænsere

5. Bådkontrol

III KONKURRENCERNES ORGANISATION

6. Officials

7. Officials pligter

8. Indbydelser

9. Baneafmærkninger

10. Baner

11. Bådnumre

12. Instruktion for deltagere

13. Protester

IV LØBSREGLEMENT

14. Diskvalifikation

15. Fremdriftsmidler

16. Start

17. Vendinger

18. Overhaling

19. Kollision eller skade

20. Pace og assistance

21. Sikkerhedsregler

22. Mål

23. Overbæringer

V DANMARKSMESTERSKABER

24. Officials

25. Mesterskabsprogram

26. Banen

1989 Bd 2


Definition af marathonroning

I marathonroning konkurrerer deltagerne over en udpeget marathonbane af en længde over 10

km på vandveje, der ikke udgør et forskriftsmønster. Deltagerne må tage vandets karakter,

som det forekommer, og må være forberedt på om nødvendigt at bære deres både forbi en

ufarbar forhindring eller mellem to vandveje.

I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1. Nationale konkurrencer

Disse bestemmelser gælder - sammen med "Nationale fælles kaproningsbestemmelser for

kortbane og marathon" - for marathonkonkurrencer, hvori der ikke deltager eller er inviteret

roere fra andre nationale forbund.

2. Discipliner og klasser

Marathonløb kan udskrives i følgende discipliner og bådtyper:

Mænd kajak: K-1, K-2, K-4 samt K-1 og K-2 turbåd

Kvinder kajak: K-1, K-2, K-4 samt K-1 og K-2 turbåd

Mænd kano: C-1, C-2, C-4 samt C-2 turbåd

Mixed kajak: K-2, K-2 turbåd

Mixed kano: C-2, C-2 turbåd

Klasser

U 14: Åben for roere til og med det kalenderår, hvori de fylder 14 år.

U 16: Åben for roere til og med det kalenderår, hvori de fylder 16 år.

U 18: Kun åben for roere, som opfylder de i ICF til enhver tid gældende regler for alderen for

juniorer. (Gældende ICF-regel 1989: En roer er junior fra det år, hvor roeren fylder 15 år, til

og med det år, hvori roeren fylder 18 år).

Seniorklasse: Åben for alle roere.

Årgangsklasser: 36 - 42 år Yngre Old-boys/ladies

43 - 49 år Old-boys/ladies

50 - år Grand Old-boys/ladies

fra og med det år, hvori man fylder førstnævnte år til og med det år, hvori man fylder

sidstnævnte.

2004 Bd 3


II BÅDTYPER OG BYGGEREGLER

3. Mål og vægt

K-1 K-2 C-1 C-2 K-4

Maks.længde 520 cm 650 cm 520 cm 650 cm 1100 cm

Min. vægt 8 kg 12 kg 10kg 14 kg 30 kg

Tur K-1 Tur K-2

Min. vægt 12 kg 18 kg

Maks. længde 520 cm 650 cm

Min bredde *) 51 cm 55 cm

Min. vandliniebredde *) 47 cm 47 cm

Maksimal krumning i kajakkens vandliniesnit er givet ved krumningsradius 660 cm.

Større krumning må ikke forekomme i kajakkens midterparti afgrænset af 50 cm stævn

og hæk.

Maks. afstand mellem Cockpits**) 260 cm

*) Breddemålene (bund og dæk) skal være til stede mindst 200 cm fra kajakkens agterste

punkt. Ingen konkave linier i langs- eller tværgående retning tillades i hverken skrog

eller dæk. Undtaget herfra er udformning af cockpit, som i øvrigt skal udgøre en åbning i

skroget.

Vandlinien måles 10 cm fra kajakkens bund

**) Afstand mellem cockpits, målt fra spidsen af cockpit I indvendigt til bagkant af

cockpit II indvendigt. Findes der kun ét cockpit, må åbningen ikke overskride de

nævnte 260 cm.

Alle Tur K-1 og Tur K-2 skal være forsynet med en finne, der frit placeres indenfor 175

cm målt fra bagenden, siddende foran roret. Størrelsen skal være: K-1 30 cm2 og K-2

60 cm2. Der gives dispensation for denne bestemmelse frem til 1. marts 2012.

Enhver båd eller tilbehør, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, vil ikke blive accepteret.

Deltagerne er selv ansvarlige for deres eget udstyr.

2002 Bd 4


4. Konstruktioner

a) kajakker

Alle slags byggematerialer er tilladt. Intet fremmed stof må tilføjes, som giver deltagerne en

unfair fordel. Kajakkens snit og langsgående linier skal være konvekse og ubrudte. Ror er

tilladt. Maksimumtykkelse for rorbladet er 10 mm for K-1 og K-2 i de tilfælde, hvor roret er

en forlængelse af kajakken.

b) kanoer

Alle slags byggematerialer er tilladt. Intet fremmed stof må tilføjes, som giver deltagerne en

unfair fordel. Kanoens snit og langsgående linier skal være konvekse og ubrudte. Kanoen

skal være bygget symmetrisk over sin længdeakse. Ror eller anden form for styring af kanoen

er ikke tilladt. En køl, hvis en sådan forefindes, skal være lige, skal strække sig over hele

kano-ens længde og må ikke rage mere end 30 mm ned under skroget.

C-1 kanoen kan være fuldstændig åben, men må ikke være lukket mere end 150 cm fra boven

og 75 cm fra agter, regnet fra den yderste spids af bov eller agter til det fjerneste punkt på

ydersiden af hhv. for- og agterdæk.

C-2 kanoen kan være fuldstændig åben. Minimumsåbningen skal være 295 cm.

Aftageligt overtræk må benyttes.

c) hjælpemidler

Brug af alle elektriske/elektroniske installationer på båden er forbudt ved deltagelse i konkurrencer.

Dette omfatter:

- elektriske pumper

- fartmålingsanordninger

- pulsure

- ure, tillige mekaniske ure

- samt andre måleinstrumenter

Elektriske pumper kan dog benyttes, såfremt arrangøren finder det påkrævet af sikkerhedshensyn.

Lænsere, der bryder bådens bundlinier, må ikke benyttes i kanoer og kajakker.

1996 Bd 5


5. Bådkontrol

Længden af en kano eller kajak skal måles mellem det yderste af boven og agter. Hvis der

findes bovspids eller anden beskyttelse af bov og agter, skal denne medregnes. Hvis roret

danner en slags forlængelse af kajakken, skal dette ikke medregnes i længden.

Bredden af kano eller kajak skal måles på det bredeste sted, hvor dette end findes. På en kano

kan dette være alle steder på tværsnittet, idet det giver mulighed for det traditionelle

"indfaldne tværsnit".

Der må ikke foretages ændringer på bådene efter måling og vejning, og før konkurrencen har

fundet sted.

Før vejningen skal alt løst udstyr fjernes. Opdriftsmidler, der kan absorbere vand, skal være

absolut tørre ved vejning før konkurrencen.

III KONKURRENCERNES ORGANISATION

6. Officials

Konkurrencerne skal afholdes under ledelse af følgende officials:

Overdommer

Stævneleder

Stævnesekretær

Starter(e)

Banedommer(e)

Måldommer(e)

Tidtager(e)

Sikkerhedsrepræsentant

Endvidere så vidt muligt:

Indretter(e)

Bådkontrollant

Udstyrskontrollant

Speaker

Pressesekretær

Hvis omstændighederne tillader det, kan én person udøve to af ovennævnte funktioner.

Hovedledelsen af konkurrencen skal varetages af en stævneledelse, bestående af:

Overdommer

Stævneleder

Sikkerhedsrepræsentant

1989 Bd 6


Stævneledelsen skal:

a) Organisere konkurrencen og overvåge arrangementet.

b) I tilfælde af hårdt vejr eller andre uforudsete forhold, som gør det umuligt at fortsætte

konkurrencen, udsætte denne og fastsætte et andet tidspunkt, på hvilket den kan

afholdes, eller omlægge banen, dog på en sådan måde, at minimumsdistancen

overholdes. En sådan omlægning kan ikke ske under et løb.

c) Modtage protester og bilægge stridigheder, som måtte opstå.

d) Afgøre spørgsmål vedrørende diskvalifikation i tilfælde, hvor reglerne er overtrådt

under et løb. Løbsledelsens afgørelse skal baseres på DKF's kaproningsbestemmelser

for marathon.

e) Før en påstået overtrædelse af reglerne afgøres, høre de dommeres mening, som har

kontrolleret løbet, hvis det menes at have betydning for sagens opklaring.

f) Stævneledelsen kan diskvalificere enhver deltager, som opfører sig dårligt, eller som

ved sin opførsel eller tale viser foragt for stævnets officials, andre deltagere eller

publikum.

g) har til opgave at afgøre, hvorvidt godkendt svømme- eller redningsvest kan undlades.

7. Officials pligter

OVERDOMMEREN, som også er formand for stævneledelsen, skal afgøre alle sager, der

måtte opstå under det pågældende arrangement, og som ikke er beskrevet af disse regler.

STÆVNELEDEREN er ansvarlig for forberedelserne og afvikling af konkurrencen.

STÆVNESEKRETÆREN er ansvarlig for nedskrivning af resultater og udarbejdelse af lister

over præmietagere. Han skal føre protokol over behandlingen af protester. Han skal forsyne

en evt. pressesekretær med alle nødvendige oplysninger om løbets afvikling og resultaterne.

STARTEREN afgør alle spørgsmål vedrørende starten af løbene og er alene ansvarlig for

afgørelser vedrørende tyvstarter. Han skal sørge for, at startpistolen er i orden. Han skal kalde

deltagerne til deres startpladser og udføre starten i overensstemmelse med DKF's

marathonbestemmelser. Hans afgørelse er inappellabel.

BANEDOMMEREN skal overvåge, at reglerne overholdes under løbet. Hvis reglerne

overtrædes, skal han rapportere forseelsen til overdommeren, som igen skal rapportere den til

stævneledelsen. Denne skal afgøre, hvorvidt nogle af de implicerede deltagere skal

diskvalificeres eller ej. Banedommeren skal udpege officials til at overvåge kontrolpunkter

langs banen.

1995 Bd 7


MÅLDOMMERNE afgør, i hvilken rækkefølge deltagerne har passeret mållinien.

Dommerne skal være placeret ud for mållinien. Hvis dommerne er uenige med hensyn til

placeringen af to eller flere både, skal afgørelsen træffes ved almindelig afstemning. I tilfælde

af stemmelighed er chefmåldommerens stemme afgørende. Måldommernes afgørelser

inappellabel.

TIDTAGERNE er ansvarlige for tidtagningen. Før hvert løb skal overtidtageren sikre sig, at

ure eller andet tidtagningsudstyr virker tilfredsstillende.

SIKKERHEDSREPRÆSENTANTEN er ansvarlig for rådgivning af stævneledelsen om

nødvendige sikkerhedshensyn samt for at disse opfyldes, jfr. DKF's sikkerhedsbestemmelser,

pkt. v.

INDRETTEREN skal sørge for, at bådene kommer til startlinien med den mindst mulige

forsinkelse.

BÅDKONTROLLANTEN skal assistere stævneledelsen med at kontrollere deltagernes både

samt reklameregulativets overholdelse. DKF's regler skal være opfyldt, før deltagelse i

konkurrence kan ske.

UDSTYRSKONTROLLANTEN

a) bekræfter, at båden er blevet godkendt af bådkontrollanten,

b) sikrer sig, at båd, udstyr og deltagernes påklædning er i overensstemmelse med

reklameregulativet og løbsregulativet,

c) overgiver derefter bådene til indretteren i den rigtige orden.

SPEAKEREN skal, efter stævnelederens instruks, annoncere startrækkefølgen i hvert løb,

selve starten og roernes placering under løbet. Når løbet er forbi, annoncerer han resultatet.

PRESSESEKRETÆREN skal forsyne repræsentanter for pressen, radio og fjernsyn med alle

nødvendige oplysninger om løbene og deres forløb. Til dette formål har han ret til at indhente

oplysninger fra de forskellige officials, som også må forsyne ham med kopier af de officielle

resultatlister hurtigst muligt.

1992 Bd 8


8. Indbydelser

En indbydelse til en konkurrence skal ske med mindst tre ugers skriftligt varsel og skal

indeholde følgende oplysninger:

a) Tid og sted for konkurrencen

b) Beliggenhed og plan over banen

c) Discipliner, bådtyper, klasser og løbenes distancer

d) Løbsrækkefølge og starttider

e) Beskrivelse af banens karakter, vandforholdene og vanskelighedsgrad

f) Startafgiftens størrelse

g) Adresse, til hvilken anmeldelse skal sendes

h) Sidste anmeldelsesfrist. Denne dato må ikke være tidligere end 14 dage før

konkurrencens første dag.

9. Baneafmærkning

Flag, der markerer overbæringsgrænser, skal være diagonalt delt op med den ene halvdel rød

og den anden gul.

Både start- og mållinie skal være markeret med røde flag på de punkter, hvor disse linier

skærer banens ydre grænser.

10. Baner

a) Åer uden forhindringer eller afbrydelser.

b) Åer med forhindringer som dæmninger, klipper eller lavvande, der indebærer tvungne

eller frivillige overbæringer.

c) Åbent vand som søer, tidevandsområder eller åbent hav.

d) Kombinationer af ovennævnte

Længde af baner: Over 10 km og ingen øvre grænse

Løb kan arrangeres over én eller flere etaper, over én eller flere dage, dog således, at

slutresultatet baseres på den samlede tid.

Vendepunkter skal passeres i den angivne retning.

11. Bådnumre

Alle kanoer og kajakker skal bære et nummer, der er fastgjort til båden i henhold til

stævneledelsens direktiv.

1989 Bd 9


12. Instruktion for deltagere

Senest én time før første start skal et holdledermøde afholdes, ved hvilket følgende oplysninger

skal gives:

a) Nøjagtig beskrivelse af banen og dens afmærkning

b) Starttidspunkt(er) og procedure

c) Startsted

d) Mållinie

e) Deltagernes kaproningsnummer

f) Obligatorisk sikkerhedsudstyr

13. Protester

a) En protest vedrørende et holds ret til at starte i et løb skal meddeles til overdommeren

senest én time før løbets start. En protest indgivet senere - inden 7 dage fra

den dag, det pågældende løb blev afholdt - kan kun tillades, hvis lederne fra den

organisation, der indgiver protesten, kan bevise, at de kendsgerninger, på hvilken

protesten bygger, først blev dem bekendt senere end én time før løbets start.

En sådan protest skal sendes til DKF's sekretariat, vedlagt det foreskrevne gebyr.

b) En protest indberettet under et løb, omhandlende en hændelse i løbet, skal stiles til

stævneledelsen og overrækkes overdommeren senest én time efter,

at den sidste roer, der har været indblandet i hændelsen, har afsluttet løbet, eller, i

tilfælde af at roeren har måttet afbryde løbet, én time efter, at denne afbrydelse er

blevet meddelt arrangøren. Overdommeren skal informere den pågældende holdleder

hvis roere/hold, der er indgivet protest imod, om indholdet af protesten.

c) En protest mod en afgørelse truffet af stævneledelsen skal stiles til stævneledelsen og

overrækkes overdommeren senest 20 minutter efter at holdlederen er blevet informeret

om afgørelsen mod hans roer eller hold og har kvitteret for modtagelsen. Hvis meddelelsen

gives før løbets afslutning, starter protesttiden dog først, når roeren/holdet,

kendelsen går imod, har afsluttet løbet.

d) Arrangøren må annoncere foreløbige resultater og afholde præmieceremoni, når 1/3

eller de tre første, alt efter hvilket antal er størst, af en klasse har afsluttet løbet,

eller deres afbrydelse af løbet er meddelt arrangøren.

e) Alle protester skal afgives skriftligt, ledsaget af et gebyr på kr. 100,-. Gebyret

refunderes, hvis protesten tages til følge.

f) De afgørelser, som træffes på grund af en protest, eller som fastholdes trods en

protest, skal afgives skriftligt og indeholde en beskrivelse af det stedfundne og

grunden til afgørelsen.

Den skriftlige afgørelse fra stævneledelsen kan ikke ændres eller tilbagekaldes.

1993 Bd 10


IV LØBSREGLEMENT

14. Diskvalifikation

Enhver deltager, som forsøger at vinde et løb ved andre end hæderlige midler, eller som

ignorerer løbsreglementets særlige beskaffenhed, skal udelukkes fra fortsat deltagelse i det

pågældende løb.

Skulle en deltager have fuldført et løb i en kano eller kajak, som ved den efterfølgende

kontrol viser sig ikke at opfylde DKF's krav om mål, vægt og konstruktion, skal han

diskvalificeres fra det pågældende løb.

Det er forbudt at modtage hjælp udefra under et løb eller at blive ledsaget af andre både langs

banen. Alle sådanne handlinger skal medføre diskvalifikation af den/de pågældende

deltager(e).

Alle diskvalifikationer foretaget af stævneledelsen skal straks bekræftes skriftligt med

angivelse af årsag.

Holdlederen skal gøres bekendt med afgørelsen ved modtagelse af kopi med anførelse af

præcist modtagelsestidspunkt, hvilket er udgangspunkt for protestfristen.

15. Fremdriftsmidler

Kajakker må kun drives frem ved hjælp af dobbeltbladede pagajer. Kanoer må kun drives

frem ved hjælp af enkeltbladede padler. Pagajer/padler må ikke på nogen måde støttes på

bådene.

16. Start

Deltagerne skal ved starten være der på det tidspunkt, som er angivet i løbsprogrammet.

Starten skal gå uden hensyn til evt. fraværende.

Bådenes placering skal ved starten være sådan, at de pågældende bådes stævn er på linie.

Bådene skal ligge stille.

Starteren skal give startkommandoen med ordet "ready" efterfulgt af et skud. Skuddet kan

erstattes af ordet "go". Tidsrummet mellem ordet "ready" og skuddet (eller ordet "go") skal

være ca. to sekunder. Hvis en deltager starter roningen efter ordet "ready" og før skuddet, er

han tyvstartet.

En deltager, der efter at have modtaget én advarsel igen foretager en tyvstart, skal

diskvalificeres eller idømmes en tidsstraf på to minutter. Enhver straf, idømt i henhold til

denne paragraf, skal straks meddeles den pågældende deltagers holdleder af arrangørerne.

1989 Bd 11


Hvor det er muligt, skal alle både i et løb lægge sig på linie ved startlinien.

Hvor dette ikke er muligt eller er upraktisk på grund af pladsmangel, kan én af de følgende

alternative, samlede startprocedurer anvendes:

a) "Le Mans start" med bådene placeret ved siden af hinanden på bredden i en orden,

baseret på lodtrækning.

b) Kolonnestart.

Hvor stærk strøm gør en stationær start umuligt, kan en "flyvende start" anvendes, således at

det er tilladt bådene at drive frem mod startlinien i den hensigt at passere denne på

starttidspunktet.

Hvor en samlet start er upraktisk eller uønsket, kan intervalstart anvendes, idet

startrækkefølgen afgøres ved lodtrækning. En liste med deltagerne og deres starttidspunkter

skal senest 5 timer før løbet tilgå holdlederne. Deltagerne skal være klar til at placere sig på

startstedet, så snart deres nummer er råbt op.

Det er endvidere tilladt at foretage intervalstart i grupper.

Etapeløb

Hvor et løb er opdelt i flere etaper, skal starten af den anden og følgende etaper på samme

dag foregå individuelt eller i grupper som fastsat af arrangøren og meddelt holdene ved

holdledermødet.

Hvis starten foregår individuelt, skal deltagerne starte fra etapestarten i den samme orden og

med samme tidsinterval, som de er kommet i mål på den foregående etape.

Hvis starten foregår i grupper, skal der ved dannelsen af startgrupperne tages hensyn til

ankomst og tidspunkt fra den foregående etape. Tidtagningen er kumulativ, således at

vinderen er den roer/det mandskab, der har den korteste samlede tid for hele ruten. Fornyet

start på den anden og følgende dage skal udføres i henhold til en af procedurerne for samlet

start som anført i dette punkt.

17. Vendinger

Når et løb ros på en bane med vendepunkter, skal disse passeres venstre om (d.v.s. modsat

uret) med mindre andet er anført.

18. Overhaling

Når en båd overhaler en anden båd i et løb, er det den overhalende båds pligt på alle måder at

holde sig fri af den båd, der overhales.

1989 Bd 12


19. Kollision eller skade

Enhver deltager, som er ansvarlig for en kollision eller som beskadiger en anden roers båd

eller pagaj/padel, kan diskvalificeres.

20. Pace og assistance

At tage pace eller modtage assistance fra både, der ikke deltager i samme disciplin, båd-type,

klasse og distance, er ikke tilladt.

En deltager må modtage assistance fra hjælpemandskab på land. Sådan assistance er

begrænset til førstehjælp, forsyning af mad, drikke og tøj, erstatning af beskadiget materiel,

herunder pagajer/padler samt reparationshjælp, men ikke udskiftning af selve båden.

I tilfælde af kæntring må en deltager modtage assistance med tømning af båden og med

entring af båden til rostilling, men må ikke på nogen måde opnå fordel derved.

En deltager, der har et handicap i underekstremiteterne, må efter forudgående aftale med

stævneledelsen modtage assistance ved overbæringer af udpegede hjælpere.

Ingen udskiftning af både er tilladt, end ikke med andre deltagere fra det samme hold. Enhver

deltager skal benytte samme båd gennem hele løbet.

21. Sikkerhedsregler

Alle både skal have så meget opdriftsmiddel, at de forbliver flydende, når de fyldes med

vand. Hvis arrangørerne bestemmer det, skal alle deltagere være iført opdriftsmiddel eller

andet specificeret sikkerhedsudstyr, som skal anføres på anmeldelsen. Enhver deltager, der

ignorerer en sådan bestemmelse, skal nægtes starttilladelse. Hvis vedkommende er startet,

skal han diskvalificeres.

Deltagelse sker på egen risiko. Hverken arrangørerne eller DKF kan gøres ansvarlig for uheld

eller materiel skade, der måtte opstå under et løb.

Alle officials er forpligtet til at tilse, at sikkerhedsreglerne følges, og at forhindre både eller

deltagere i at starte eller fortsætte i løbet, hvis de ikke opfylder de fastsatte bestemmelser,

som anført i dette stykke.

Deltagelse i marathonløb kan indebære farlige situationer for deltagerne. Det er et krav, af

enhver deltager, der ser en anden i alvorlig fare, skal tilbyde al den assistance, vedkommende

er i stand til at yde. Udeladelse heraf kan indebære diskvalifikation for livstid.

1989 Bd 13


22. Mål

Målet er nået, når stævnen på kanoen eller kajakken med roeren/roerne i båden har passeret

linien mellem de røde flag.

Hvis to eller flere både passerer mållinien samtidigt, får de samme placering.

23. Overbæringer

a) Deltagere må kun foretage overbæringer de steder, som er udpeget af løbskomiteen.

Ved overbæringssteder skal grænserne for, hvor overbæringen må foretages, være

klart markeret af flag, der viser begyndelses- og slutpunkt for henholdsvis op- og istigning.

Flagene, der markerer overbæringsstedet skal være diagonalt delt i et rødt og et

gult felt.

Al opstigning og isætning skal foretages max 100 m før og max. 100 m efter de to

flag, der markerer overbæringen. Der må ikke roes imellem de to flag.

b) Hvor der er lavvande, er det altid tilladt at stå ud af båden og trække denne ud på dybt

vand.

V DANMARKSMESTERSKABER

24. Officials

Foruden de obligate officials skal der ved danmarksmesterskaber medvirke indretter(e),

bådkontrollant, udstyrskontrollant, speaker og pressesekretær.

25. Mesterskabsprogram

Der ros om danmarksmesterskaber (DM), idet der udskrives løb i følgende discipliner:

Lørdag:

Mænd senior K-1

Mænd senior K-1 hold

Mænd U 18 K-1

Mænd senior K-1 turbåd

Mænd senior C-1

Mænd U 18 C-1

Kvinder senior K-1

Kvinder senior K-1 hold

Kvinder U 18 K-1

Kvinder senior K-1 turbåd

Kvinder 36-42 år, YOL K-1

Kvinder 36-42 år, YOL K-1 turbåd

Kvinder 43-49 år, OL K-1

Kvinder 43-49 år, OL K-1 turbåd

Kvinder 50- år, GOL K-1

Kvinder 50- år, GOL K-1 turbåd

Mænd senior C-2 turbåd

Drenge U 16 K-1

Drenge U 14 K-1

Piger U 16 K-2

Piger U 14 K-2

2004 Bd 14


Drenge U 16 C-1

Drenge U 14 C-1

Følgende klasser afvikles sammen men med individuel præmiering:

Mænd senior K-2 og K-2 turbåd

Kvinder senior K-1 og K-1 turbåd

Mænd senior C-2 og C-2 turbåd

Søndag:

Mænd senior K-2

Mænd U 18 K-2

Mænd senior K-2 turbåd

Mix senior K-2

Kvinder senior K-2

Kvinder U 18 K-2

Kvinder senior K-2 turbåd

Mænd senior C-2

Mænd U 18 C-2

Mænd 36-42 år, YOB K-1

Mænd 36-42 år, YOB K-1 turbåd

Mænd 43-49 år, OB K-1

Mænd 43-49 år, OB K-1 turbåd

Mænd 50- år, GOB K-1

Mænd 50- år, GOB K-1 turbåd

Mænd 36-42 år, YOB C-1

Mænd 43-49 år, OB C-1

Mænd 50- år, GOB C-1

Drenge U 16 K-2

Drenge U 14 K-2

Drenge U 16 C-2

Piger U 16 K-1

Drenge U 14 C-2

Piger U 14 K-1

Følgende klasser afvikles sammen men med individuel præmiering:

Mænd senior K-1 og K-1 turbåd

Kvinder senior K-2 og K-2 turbåd

I holdkonkurrencerne konkurreres i klubhold på 3 roere, og holdenes placering afgøres på

grundlag af samlet antal opnåede points. Pointgivningen i løbene er: 21 points til vinderen, 19

til nr. 2, 18 til nr. 3 osv., idet alle, der gennemfører dog mindst får 2 points.

26. Banen

Banen skal tilrettelægges med henblik på, at vinderen af hver klasse vil være mellem 2½ og 3

timer om at gennemføre.

For alle årgangsklasser i kajak og herre kano, C-2 turbåd, U 18 og U 16 dog mellem 18 og 22

km. Den kan indeholde mindst én overbæring.

Distancen for U14 skal være mellem 12 og 18 km med mindst 1 overbæring.

2004 Bd 15


Be

Mærker

og

nåle

1989 Be 1


Mærker og nåle

1-9 Kano- og kajakmærker

10 Eskimonål

Be

11-15 Langtursnåle og langtursnåle med krans

16-18 Bestemmelser for uddeling af nåle

19 Jættemærker

1989 Be 2


MÆRKER OG NÅLE

Kano- og kajakmærker

1 Kano- og kajakmærker uddeles som belønning for gode præstationer i kano- og

kajakroning og skal tjene til opmuntring og fremme af kano- og kajakidrætten.

2 Mærkerne kan erhverves af medlemmer af klubber, der er tilsluttet DKF. Det kræves, at

600 m svømmeprøven - for kajakroere tillige entringsprøven - er aflagt.

3 Mærkerne uddeles i fire grader: Bronze, sølv, guld og elite.

4 Tidskrav.

KAJAKRONING Bronze Sølv Guld Elite

Distance Tid i minutter

Mænd

12 og 13 år 500 m 3.15

12 og 13 år 2500 m 16.30

14 og 15 år 500 m 3.00 2.45

14 og 15 år 2500 m 16.00 15.30

16 og 17 år 500 m 2.45 2.20 2.10

16 og 17 år 5000 m 32.00 29.00 27.30

18 - 35 år 1000 m 6.00 5.10 4.45 4.20

18 - 35 år 10000 m 64.00 58.00 52.00 49.00

36 - 45 år 1000 m 7.00 6.00 5.10

36 - 45 år 10000 m 72.00 64.00 58.00

46 år og mere 500 m 3.10 2.50 2.35

46 år og mere 5000 m 36.00 34.00 32.00

Kvinder

12 og 13 år 500 m 3.35

12 og 13 år 2500 m 19.00

14 og 15 år 500 m 3.25 3.15

14 og 15 år 2500 m 18.30 18.00

16 og 17 år 500 m 3.15 3.00 2.45

16 og 17 år 2500 m 18.00 16.00 15.00

18 - 35 år 500 m 3.15 2.55 2.35 2.15

18 - 35 år 5000 m 35.00 31.00 28.40 27.00

36 - 45 år 500 m 3.25 3.15 2.55

36 - 45 år 5000 m 39.00 35.00 31.00

46 år og mere 500 m 3.35 3.25 3.15

46 år og mere 2500 m 20.00 18.00 16.00

1989 Be 3


KANORONING Bronze Sølv Guld Elite

Distance Tid i minutter

Mænd

12 og 13 år 500 m 4.10

12 og 13 år 2500 m 18.30

14 og 15 år 500 m 3.50 3.40

14 og 15 år 2500 m 17.30 17.00

16 og 17 år 500 m 3.30 3.10 2.50

16 og 17 år 5000 m 33.30 30.30 29.00

18 - 35 år 1000 m 7.00 6.20 5.20 5.00

18 - 35 år 10000 m 72.00 65.00 60.00 58.00

36 - 45 år 1000 m 8.00 7.00 6.20

36 - 45 år 10000 m 82.00 72.00 65.00

46 år og mere 500 m 3.50 3.30 3.10

46 år og mere 5000 m 37.00 33.30 30.30

Roprøver til et mærke skal være aflagt inden for samme sæson.

5 For at opnå godkendelse fordres, at prøverne er aflagt under overværelse af to

kontrollører. Som sådanne er anerkendt klubformænd, samt medlemmer af

kredsbestyrelser og DKF's bestyrelse. Endvidere kan lokale folk efter indstilling fra

en klub godkendes af DKF's eliteudvalg.

6 Ved mærkeprøver er hængning ikke tilladt.

Prøver kan aflægges ved klassificerende kaproninger, såfremt de for mærkeprøverne

gældende bestemmelser overholdes.

7 Aflæggelse af prøver: Ved alle kaproninger, der ikke udelukkende gælder

mærkeprøver, skal prøveaflæggelsen være aftalt med kontrollørerne før løbet.

Baner: De benyttede baner skal være opmålt og afmærket på søkort eller andet kort i

ikke mindre målestok end 1:40.000. Der skal være udlagt såvel start- som

målmærker. Kontrollørerne skal forinden løbet ved selvsyn på start- og mållinien ved

pejlinger på faste genstande på land kontrollere, at mærkerne - i overensstemmelse

med dem på kortet afmærkede og af kontrollørerne eftermålte bane - er rigtigt udlagt.

1989 Be 4


Tidtagning: Tiden tages på to stopure. På det ene aflæses tiden, og på det andet

kontrolleres, at maksimaltiden ikke overskrides. Urene skal forinden roningen - dog

højst 24 timer før starten - være kontrolleret med et normalur, f.eks. "Klokken".

Kontrollen udføres over 30 minutter, og såfremt uret ved første prøve afviger mere

end ét sekund, tages yderligere en anden prøve. Giver denne sidste prøve et resultat,

der afviger mere end ét sekund fra den første prøve, kan uret ikke benyttes. Har uret

en større difference end ét sekund fra normaltiden ved begge prøver, men ikke over ét

sekund indbyrdes forskel mellem prøverne, kan uret benyttes, men resultatet skal i

så fald korrigeres i forhold til normaltid.

Vind og strøm: Alle prøver over 3.000, 5.000 og 10.000 m aflægges på vendebane.

Alle øvrige distancer ros i én retning efter kontrollørens afgørelse. Roning med vind

og strøm kan dog ikke anerkendes. Såfremt en roer ved roning i den af kontrollørerne

bestemte retning ikke opnår tilstrækkelig god tid, kan han anmode om tilladelse til

inden 25 minutter efter at have fuldført første løb at ro banen den modsatte vej. Giver

de to opnåede tider sammenlagt og divideret med to et resultat, der er tilstrækkeligt,

anerkendes prøven. En sådan dobbelt prøve kan i reglen ikke foretages i almindelige

kaproninger af hensyn til programmet.

Attest: For hver prøve udfærdiges en attest, der rekvireres fra DKF's sekretariat og

underskrives af begge kontrollører.

8 Mærkerne uddeles af DKF, men betales af erhververen, som for egen regning kan

lade indgravere årstal, hvori de er erhvervet.

DKF's sekretariat fører navnefortegnelse over udleverede guld- og elitemærker.

9 Ved i 5 på hinanden følgende år at have aflagt sølvprøve erhverves guldmærket.

For medlemmer over 35 år gælder bronzeprøven til sølvmærket og sølvprøven til

guldmærket.

For medlemmer over 45 år gælder bronzeprøven til guldmærket.

Elitemærket kan kun erhverves på de under punkt 4 nævnte betingelser.

Eskimonål

10 For at opnå eskimonålen skal en kajakroer foretage 10 vendinger til højre, 10 til

venstre og krybe ind i en kæntret kajak under vandet og rette den op.

1989 Be 5


Langtursnåle og langtursnåle med krans

11 Både langtursnålen og langtursnålen med krans uddeles i to grader, sølv og guld, som

anerkendelse af gennemførte distanceroninger.

12 For erhvervelse af langtursnål i sølv kræves i kajak:

Af mandlige roere:

I én sæson at have roet mindst 500 km, hvori kun må medregnes ture på 50 km eller

derover.

Af kvindelige roere:

I én sæson at have roet mindst 400 km, hvori kun må medregnes ture på 40 km eller

derover.

I kano kræves:

Af mandlige roere:

I én sæson at have roet mindst 300 km, hvori kun må medregnes ture på 35 km eller

derover.

Af kvindelige roere:

I én sæson at have roet mindst 250 km, hvori kun må medregnes ture på 30 km eller

derover.

13 For erhvervelse af langtursnål i guld kræves i kajak:

Af mandlige roere:

At være i besiddelse af langtursnålen i sølv samt i én eller flere sæsoner at have roet

mindst 1.500 km, hvori kun må medregnes ture på 50 km eller derover.

Af kvindelige roere:

At være i besiddelse af langtursnålen i sølv samt i én eller flere sæsoner at have roet

mindst 1.200 km, hvori kun må medregnes ture på 40 km eller derover.

I kano kræves:

Af mandlige roere:

At være i besiddelse af langtursnålen i sølv samt i én eller flere sæsoner at have roet

mindst 1.000 km, hvori kun må medregnes ture på 35 km eller derover.

Af kvindelige roere:

At være i besiddelse af langtursnålen i sølv samt i én eller flere sæsoner at have roet

mindst 800 km, hvori kun må medregnes ture på 30 km eller derover.

Det til erhvervelsen af langtursnålen i sølv nødvendige antal km i én sæson må

medregnes i det til erhvervelsen af guld nødvendige antal km.

1989 Be 6


14 For erhvervelse af langtursnål med krans i sølv kræves i kajak:

Af mandlige roere:

At være i besiddelse af langtursnålen i sølv samt at have roet i alt 4.000 km i ture på

50 km eller derover.

Af kvindelige roere:

At være i besiddelse af langtursnålen i sølv samt at have roet i alt 3.200 km i ture på

40 km eller derover.

I kano kræves:

Af mandlige roere:

At være i besiddelse af langtursnålen i sølv samt at have roet i alt 2.400 km i ture på

35 km eller derover.

Af kvindelige roere:

At være i besiddelse af langtursnålen i sølv samt at have roet i alt 2.000 km i ture på

30 km eller derover.

15 For erhvervelse af langtursnål med krans i guld kræves i kajak:

Af mandlige roere:

At være i besiddelse af langtursnålen i sølv samt at have roet i alt 8.000 km i ture på

50 km eller derover.

Af kvindelige roere:

At være i besiddelse af langtursnålen i sølv samt at have roet i alt 6.400 km i ture på

40 km eller derover.

I kano kræves:

Af mandlige roere:

At være i besiddelse af langtursnålen i sølv samt at have roet i alt 4.800 km i ture på

35 km eller derover.

At kvindelige roere:

At være i besiddelse af langtursnålen i sølv samt at have roet i alt 4.000 km i ture på

30 km eller derover.

1989 Be 7


Bestemmelser for uddeling af nåle

16 Nålene uddeles af DKF. Almindelige nåle betales af erhververen, nåle med krans af

DKF.

17 Opgørelse af roet antal km må kun udfærdiges på grundlag af roprotokoller, der skal

være tilgængelige for kredsbestyrelsen og DKF's bestyrelse.

18 Erhvervelse af kano- og kajakmærker, eskimonåle, langtursnåle og langtursnåle med

krans sker ved indsendelse af attester, som rekvireres fra DKF's sekretariat.

Sekretariatet fremsender derefter det bestilte gennem klubben.

Jættemærker

19 Jættemærket tildeles de af forbundets roere, der ifølge efterstående tabel har opnået:

Mænd 20 points

Kvinder 15 points

ved konkurrencer i K-1, K-2, C-1 og C-2.

Ved olympiske lege, verdensmesterskaber og europamesterskaber gives endvidere

points for K-4 og C-4.

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6

OL 8 5 4 3 2 1

VM 8 5 4 3 2 1

EM 6 3 2 1

VM, U 18 4 3 2 1

EM, U 18 3 2 1

Marathon WC U 18 1

NM, U 18, kortbane 1

DIF/DM 1

DKF/DM:

Herrer: C-2 1.000 m og 10.000 m 1

Damer: K-1 og K-2 marathon 1

Danmarkspokalløb (individuelt) 1

Guld Sølv

Langtursnål med krans 2 1

Jættemærket i guld tildeles roere, der ifølge foranstående har opnået:

Mænd: 100 points

Kvinder: 75 points

Mærker uddeles af DKF uden afgift for roeren og skal følges af et stævnekort, der giver gratis

adgang som tilskuer til alle stævner arrangeret af DKF eller af kredse og klubber tilsluttet

DKF.

2004 Be 8


Bf

Diplomer

og

ærestegn

1989 Bf 1


DIPLOMER OG ÆRESTEGN

1 Diplomer og ærestegn uddeles som belønning for fortjenstfuld indsats for dansk

kano- og kajakidræt gennem mange års uegennyttigt arbejde inden for klub, kreds

eller forbund og skal tjene som opmuntring til udholdenhed i lederarbejdet inden for

DKF.

2 Ærestegn i sølv kan kun tildeles medlemmer, der tidligere har fået tildelt diplom.

Ærestegn i guld kun til medlemmer, der har ærestegnet i sølv.

3 Diplomer og ærestegn kan tildeles medlemmer af klubber, der er tilsluttet DKF, efter

indstilling fra mindst tre bestyrelsesmedlemmer i en klub eller anden organisation

inden for DKF. Efter indstillingen tildeler DKF's forretningsudvalg diplomer, og

DKF's bestyrelse tildeler ærestegn.

4 På indstillingen til DKF skal anføres: Hvor længe den foreslåede har virket som

leder inden for DKF, af hvilken art og kvalitet lederarbejdet har været, om

vedkommende af sin klub har fået tildelt ærestegn eller lignende, om indstillerne

skønner, at den foreslåede fortsat vil virke som leder inden for DKF, og af hvilke

særlige årsager man indstiller vedkommende.

5 DKF's sekretariat kontrollerer inden forelæggelsen, at indstillingen er i overensstemmelse

med disse bestemmelser, og fører protokol over tildelte diplomer og ærestegn.

1990 Bf 2

More magazines by this user
Similar magazines