APM Terminals stiller skarpt på arbejdsmiljøet - Århus Havn

aarhushavn.dk

APM Terminals stiller skarpt på arbejdsmiljøet - Århus Havn

juli 2006

6

APM Terminals

stiller skarpt

arbejdsmiljøet

Sundhed og sikkerhed jobbet er sat i

højsædet. Ambitiøse mål, konkret handling

og ønsket om at dele viden med andre

området er overskrifterne for den forstærkede

indsats.

Alle ved, at byggepladser kan være farlige arbejdspladser

– med foruroligende mange arbejds-

og dødsulykker. Meget mindre fokus

er der havnene, selv om de også har

deres kvote af farlige arbejdspladser med en

høj ulykkesfrekvens. Det vil APM Terminals

Århus Havn gøre noget ved, både de

indre linjer og udadtil.

"Vi har en stor interesse i sikkerhedsarbejdet

havnen og blandt havnens kunder, og vi

vil gerne skabe mere fokus sikkerheden.

På andre områder vil vi gerne konkurrere

hårdt, men lige præcis her er tanken at dele

vores viden og ekspertise med andre. Vi

har et ønske om at være med til at skabe en

bedre sikkerhedskultur havnen og håber,

at andre aktører – herunder Århus Havn

– vil spille med", siger terminalchef Henrik

Kristensen, APM Terminals.

Opprioritering af arbejdsmiljøindsatsen

APM Terminals er en del af A.P. Møller-gruppen

og tæller omkring 45 terminaler verden over.

Om fem år regner man med at være oppe

80 terminaler. i takt med den hastige vækst har

sikkerhed fået højeste prioritet. Både centralt

og lokalt er der sat turbo indsatsen for bedre

sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker.

AKTuElT FRA ÅRHuS HAVN

i det internationale hovedkvarter i Haag

er der etableret en central HSSE-funktion

(Health, Safety, Security and Environment).

De fire – fem ansatte i afdelingen indsamler

informationer om uheld og ulykker,

men også om "best practice" området.

informationerne formidles hurtigt videre til

samtlige terminaler via internettet, ligesom

HSSE-folkene er i løbende dialog med de

enkelte terminaler.

"Også her nyder vi godt af det netværk, som

følger af at være en del af en stor international

koncern", siger Henrik Kristensen.

Den centrale opprioritering af arbejdsmiljøindsatsen

er fulgt op med ansættelse af

en tovholder for arbejdsmiljø, sundhed og

miljø i Maersk Nordic Area, som ud over

Maersk-virksomhederne Århus havn også

omfatter afdelinger i Norge, Sverige, Finland

og Baltikum. Den nye sikkerhedschef hedder

Kim Høyberg Andersen. Han tiltrådte

1. januar 2006 og har hjemmebase hos APM

Terminals. Kim Høyberg Andersen er uddannet

maskinmester og har blandt andet erfaringer

fra et tidligere job som tilsynsførende

hos Arbejdstilsynet.

Ulykkestallet skal ned

Et centralt fokuspunkt for den forstærkede

indsats er, at ulykkestallet hos APM Terminals

skal ned, både verdensplan og i

Århus.

"Naturligvis først og fremmest af hensyn til

liv og helbred for de mennesker, der arbejder

terminalen, men også fordi ulykker

og skader har en ikke ubetydelig indflydelse

effektiviteten og dermed lønsomheden af

virksomheden", siger Henrik Kristensen.


"Vi vil gerne være med til at skabe en bedre sikkerhedskultur havnen og håber, at andre aktører – herunder

Århus Havn – vil spille med," siger terminalchef Henrik Kristensen (tv.) og sikkerhedsleder Kim Høyberg Andersen.

Derfor er der udarbejdet en strategi for de

næste fem år med det ambitiøse mål at blive

den bedste, sikreste og sundeste arbejdsplads

havnen samt at nulstille antallet af

ulykker.

Kim Høyberg Andersen ved godt, at det nok

er umuligt helt at undgå ulykker, men der

skal kontinuerligt arbejdes at reducere

antallet af ulykker.

"i 2005 havde APM Terminals verden over i

gennemsnit 6,5 arbejdsulykker pr. 200.000

arbejdstimer, mens vi i Århus var oppe

14,5. Med vores relativt beskedne størrelse

skal der ikke mange uheld til, før det giver

voldsomme udsving statistikken, men

der er ingen tvivl om, at vi lå uacceptabelt

højt sidste år. i 2010 skal vi ned maksimalt

to-tre ulykker pr. 200.000 arbejdstimer, hvilket

svarer til målsætningen verdensplan",

siger Kim Høyberg Andersen.

Ved arbejdsulykker forstås i denne sammenhæng

hændelser, der betyder fravær fra

jobbet ud over selve ulykkesdagen.

Hurtig og grundig registrering

Et af de værktøjer, Kim Høyberg Andersen

har til rådighed, er et nyt registrerings- og

informationssystem, som APM Terminals

selv har udviklet og for nylig taget i brug.

"Alle ulykker skal indrapporteres inden for

24 timer, hvorefter de straks bliver lagt

en særlig hjemmeside, hvortil alle terminaler

har adgang. Rapporterne er meget

detaljerede, ofte med fotos. På et kort kan

man også se, hvor præcist terminalen

en given ulykke er sket. På den måde får vi

et godt billede af, hvordan ulykkerne sker,

og hvor terminalerne de farlige områder

er. Det er et utrolig godt redskab for os i det

forebyggende arbejde, siger Kim Andersen

og nævner et konkret eksempel:

AKTuElT FRA ÅRHuS HAVN

juli 2006

7


juli 2006

8

"For nylig skete der en dødsulykke terminalen

i Buenos Aires, hvor en mand blev

ramt af et køretøj. Den detaljerede og hurtige

information om ulykken gav os anledning til

straks at nedsætte den maksimalt tilladte

kørehastighed vores terminal. Det generelle

billede er i øvrigt, at de farligste situationer

terminalerne opstår og tæt ved

skibene, samt når "mand møder maskine"."

Selv om personskader naturligvis er højst

prioriteret, registreres materielle skader

også i systemet. Et hidtil overset område,

som hvert år koster den enkelte terminal

mange penge.

Et helt arbejdsliv

Den langsigtede strategi rummer andet og

mere end uheld og ulykker. Den sigter også

at skabe en bedre balance i de ansattes jobtilværelse.

På koncernplan taler man om Work

life Balance, dansk om "et helt arbejdsliv".

"Det handler om at være en attraktiv arbejdsplads

med en tilstrækkelig fleksibilitet

til, at både yngre og ældre medarbejdere

kan få jobbet til at hænge sammen med

familieliv og fritidsinteresser. Det handler

også om muligheder for efteruddannelse,

så man kan udvikle sig i jobbet. Og så naturligvis

om et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Meget af det går under den misvisende betegnelse

"bløde værdier". På en moderne

arbejdsplads er det efter min mening "hardcore

værdier", som vi skal dyrke, siger Kim

Høyberg Andersen.

APV'en – et godt værktøj

Hvad har APM Terminals så konkret gjort for

at omsætte strategien og de gode intentioner

til handling? – ja, selv om Kim Høyberg

AKTuElT FRA ÅRHuS HAVN

Andersen kun har været ansat siden årsskiftet,

så har han allerede nået at sætte en del

skibe i søen:

De første to udgaver af nyhedsbrevet

"Health Safety Environment Newsletter" har

set dagens lys. Nyhedsbrevet udkommer fire

til seks gange om året. Det fortæller ærligt

og åbent om uheld og ulykker, men også om

gode idéer og nye tiltag, der kan forhindre

dem i at opstå eller kan forbedre sikkerhed

og sundhed jobbet. Bladet er primært til

internt brug, men alle interesserede – herunder

samarbejdspartnere Århus havn, kan

få det. Desuden har virksomheden for nylig

gennemført en særdeles grundig udgave af

den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

"Det var ikke en skrivebordsøvelse, der bare

skulle overstås, men et meget intensivt forløb,

hvor de ansatte blev inddraget. Det gav

en god dialog og et virkelig godt udbytte.

Mange idéer til, hvordan vi kan indrette de

enkelte arbejdspladser bedre og sikrere,

kom bordet. Vi er positivt overraskede

over, hvor mange konstruktive forslag, medarbejderne

kom med. Og hvor mange forbedringer,

der kan gennemføres uden videre,

siger Kim Høyberg Andersen.

Går efter arbejdsmiljøcertificering

En række yderligere tiltag er tegnebrættet.

Det gælder en opdatering af den eksisterende

sikkerhedspjece, at få sat sikkerhedsrunderingen

terminalen i system, at

udarbejde retningslinjer for underleverandører

til terminalen samt at få de såkaldte

nær-ved-ulykker rapporteret.

"APM Terminals havde verdensplan 10

dødsulykker og 1.300 andre arbejdsulykker


APM Terminals har oprustet arbejdsmiljø- og sikkerhedsområdet. Kim Høyberg Andersen har blandt andet

adgang til et nyudviklet og internetbaseret system til informationsudveksling om arbejdsulykker, der bruges i det

forebyggende arbejde.

i 2005. Men det er kun toppen af isbjerget.

ifølge "teoribogen" betyder det, at vi så har

haft omkring 65.000 mindre uheld, 780.000

nær-ved-ulykker og 6,2 millioner usikre handlinger,

der kunne have forårsaget ulykker.

Ved også at registrere de tilfælde, hvor det

var lige ved at gå galt – nær-ved-ulykkerne

– kan vi komme et væsentligt skridt videre i

det forebyggende arbejde. Det handler om

at opbygge en sikkerhedskultur, hvor folk

hele tiden tænker to skridt frem", forklarer

Kim Høyberg Andersen.

i det hele taget arbejder man at udforme

en samlet sikkerheds- og sundhedspolitik i virksomheden,

herunder en sygefraværspolitik.

"Sygefravær koster dyrt og kan være et

symptom , at der er noget galt med ar-

bejdsmiljøet. Vi skal have klarlagt, hvad det

er, der gør folk syge. Er ventilationen i orden?

Er der faktorer, der skaber negativ stress?

– osv.," siger Kim Høyberg Andersen.

Det ambitiøse mål er at få så meget styr

sikkerheds- og sundhedsarbejdet – i fagsproget

at få etableret et safety management

system, så man i år 2008 kan blive

arbejdsmiljøcertificeret efter den skrappe

OHSAS 18001-standard.

"Os bekendt er der ikke andre danske havne

eller aktører disse, der har opnået denne

certificering, men vi går efter det, fordi vi

tror, at det ligesom miljøcertificering bliver

et konkurrenceparameter og et kundekrav,"

siger Henrik Kristensen.

AKTuElT FRA ÅRHuS HAVN

juli 2006

9


juli 2006

10

De farligste situationer terminalerne opstår og tæt ved skibene, samt når "mand møder maskine”. Derfor

har en del af de mest erfarne havnearbejdere været kursus i sikkerheds- og terminalkendskab. Disse havnearbejdere

skal fremover være med til at uddanne andre terminalarbejdere.

Opkvalificering af havnearbejdere

Et særligt indsatsområde handler om uddannelse.

APM Terminals har konkrete planer

om at udvikle en mere målrettet udgave af

den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (det

tidligere §9 kursus) for sikkerhedsrepræsentanter

med flere.

"Vi har indledt et samarbejde med Århus

Stevedore Kompagni og repræsentanter for

havnearbejderne og vil sammen med Crecea

forsøge at strikke en ny og mere praktisk betonet

uddannelse sammen", fortæller Kim

Høyberg Andersen.

Men APM Terminals' uddannelsesambitioner

for de timelønnede medarbejdere – herunder

havnearbejderne terminalen – rækker

længere end til arbejdsmiljø og sikkerhed.

AKTuElT FRA ÅRHuS HAVN

"Hvis havnearbejderne som faggruppe skal

overleve i en globaliseret verden, bliver de

nødt til at uddanne sig ud over, hvad der har

været tradition for i den gamle løsarbejderkultur.

Det er også i tråd med vores ambitioner

om at have de dygtigste folk for at kunne

begå os i konkurrencen med andre terminaler,

eksempelvis i Bremerhaven og Rotterdam.

Derfor har vi også været i dialog med

havnearbejdernes fagforening om, hvordan

vi kan strukturere nogle fornuftige uddannelsesforløb",

siger Henrik Kristensen.

Også her er man nået et stykke, man har

blandt andet lavet en introduktionspakke,

der består af et sikkerheds- og et terminalkendskabsmodul.

Hen ad vejen vil man så

bygge en række individuelle specialuddannelsesforløb

oven. Øverst i kursushierar-


kiet ligger et kursus for såkaldte GTDP-instruktører

– det vil sige folk, der er uddannet

til at uddanne andre terminalarbejdere

internationalt niveau. Her kan man allerede

notere en solid succes.

"10-12 af vores mest erfarne havnearbejdere

har gennemført dette kursus – vel at mærke

engelsk. For nylig fik de lejlighed til at

teste formen ved at undervise 400 Mærsk

shippingelever, der kom hertil fra alle egne af

verden, ligeledes engelsk. Det var en stor

succes og ikke mindst en personlig succesoplevelse

for de nyuddannede instruktører.

En af instruktørerne har i øvrigt fået overdraget

opgaven med at stå i spidsen for

udviklingen af vores uddannelsessystem,

slutter Henrik Kristensen.

Slip rattet og slap af

Ta’ en pause undervejs og stræk benene.

Nyd havudsigten og et lækkert måltid.

Færgerne sejler over Kattegat fra tidlig morgen

til sen aften, så der er altid en afgang, som passer

til familiens rejseplaner.
Vi sejler direkte

til Odden-Århus og fra den 65 min.

jyske nemt

motorvej!

hurtigt

Hjørring

• Frede- • rikshavn


• •

Skive

Randers

Viborg

Silkeborg

Århus Ebeltoft


Aalborg

Hobro

Skanderborg•

Odden


• Helsingør

Horsens •

København

•KalundborgRoskilde
bekvemt

Information og pladsbestilling:

www.mols-linien.dk eller

telefon 70 10 14 18

Et af de nye tiltag sikkerhedsområdet er nyhedsbrevet

"Health Safety Environment Newsletter".

Odden-Ebeltoft 45 min.


Odden-Århus 65 min.

Kalundborg-Århus 2 t. 30 min.

AKTuElT FRA ÅRHuS HAVN

juli 2006

11

More magazines by this user
Similar magazines