VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494

trendsinvest.dk

VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494

Som vedtaget 20-7-2011

VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S

CVR-NR. 33496494

1. Navn, hjemsted og formål

1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S.

1.2 Selskabets binavn er DK Trends Invest.

1.3 Selskabets hjemstedskommune er København.

1.4 Selskabets formål er under iagttagelse af et princip om risikospredning at anbringe

Selskabets midler i værdipapirer, finansielle instrumenter og likvide midler, herunder

valuta med henblik på derigennem at opnå kapitaltilvækst.

2. Selskabets kapital og aktier

2.1 Selskabets aktiekapital udgør 2.652.300,00 kr., skriver to millioner seks hundrede

tooghalvtreds tusinde tre hundrede 00/100 kroner, fordelt i aktier af hundrede kroner og multipla

heraf.

2.2 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres på navn i Selskabets aktiebog. Aktiebogen

skal anføre aktierne i nummerfølge og for hver aktie vise aktionærens navn og adresse

samt e-mailadresse ifølge seneste notering. Selskabet kan ikke udstede aktiebreve,

herunder aktiebreve omfattende flere aktier.

2.3 Selskabets aktiekapital er opdelt i aktieklasser (A- og B-aktier).

2.3.1 A-aktiernes andel af kapitalen udgør 50.000 kr.

2.3.2 2.3.2 B-aktiernes andel af aktiekapitalen udgør 2.602.300 kr.

2.4 En A–aktie af 100 kr. giver ret til ti (10) stemmer på Selskabets generalforsamling. En B–

aktie af 100 kr. er stemmeløs. Herudover er A- og B-aktierne ligestillede i enhver

henseende.

2.5 Selskabets aktier er omsætningspapirer, der udstedes på navn. Der gælder ingen

indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Der er ingen brugsrettigheder eller lignende

knyttet til aktierne.


2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.7 Bestyrelsen er bemyndiget til, i det omfang det er forsvarligt under hensyntagen til

Selskabets økonomiske stilling, at udlodde ekstraordinært udbytte efter Selskabets

aflæggelse af første årsrapport. Udbetaling af udbytte sker i henhold til de af bestyrelsen

fastsatte bestemmelser. Udbytte sendes til aktionærer på de til aktiebogen opgivne adresser

og information. Udbytte tilfalder Selskabet, hvis det ikke kan sendes på grund af

mangelfulde oplysninger til aktiebogen, og hvis det ikke er hævet, når der er forløbet 5

(fem) år efter udbyttets deklarering på Selskabets generalforsamling eller fra bestyrelsens

beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

2.8 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden 24. januar 2011 2010 til 24. januar 2016 ad én

eller flere omgange at forhøje kapitalen i Selskabet med i alt nominelt 17.500.000 kr. ved

udstedelse af nye B-aktier, således at kapitalen udgør i alt nominelt 18.000.000 kr.

Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer og udstedes på navn.

Generalforsamlingen kan med 2/3 flertal helt eller delvist fravige den forholdsmæssige

fortegningsret for bestående aktionærer, jf. selskabslovens § 162, stk. 1, såfremt

aktietegningen sker til markedskurs. Aktier, der tegnes som led i kapitalforhøjelsen, er

omfattet af de samme vedtægtsmæssige vilkår som fremgår af nærværende vedtægter,

herunder at aktierne skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn.

2.9 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 24. januar 2016 på Selskabets vegne med

Selskabets frie reserver, jf. selskabslovens § 197, stk. 1, 1. pkt., at erhverve egne aktier på

indtil 90 % af Selskabets aktiekapital. Højestekursen skal være 99 % af aktiernes indre

værdi. Mindstekursen skal være minimum 80 pct. af indre værdi. Efter erhvervelsen må

aktiekapitalen med fradrag af egne aktier ikke udgøre under 500.000 kr.

2.10 Enhver aktionær er berettiget til at forlange sine aktier indløst af Selskabet ved

kapitalnedsættelse, såfremt der ikke er tilstrækkelige frie reserver til at Selskabet foretager

et tilbagekøb af aktierne, og der tillige ikke kan anvises anden køber til aktierne. Det er en

forudsætning for aktionærens indløsningsret, at den pågældende aktionær lader alle sine

aktier i Selskabet indløse, medmindre bestyrelsen giver tilladelse til en delvis indløsning,

og at Selskabets kapitalberedskab af bestyrelsen skønnes at være forsvarligt efter

kapitalnedsættelsen. Bestyrelsen er forpligtet til at lade indløsningen gennemføre ved

udgangen af det kvartal, hvor en aktionær skriftligt har meddelt Selskabet, at aktionæren

ønsker sine aktier indløst. Det er en forudsætning at meddelelsen er Selskabet i hænde

seneste 5 bankdage før det pågældende kvartals udløb. Indløsningskursen fastlåses ved

udgangen af det kvartal, hvor aktionæren har bedt om at få sine aktier indløst.

Indløsningskursen beregnes som aktiernes indre værdi med et fradrag på 1,0 pct.

3. Depotselskab

3.1 Selskabets værdipapirer, instrumenter og likvide midler skal forvaltes og opbevares af et af

bestyrelsen valgt depotselskab.

3.2 Beslutning om ændring af valg af depotselskab træffes af bestyrelsen.


4. Udlån og garantiforpligtelser

4.1 Selskabet må ikke yde lån eller stille garanti. Selskabet kan dog påtage sig den hæftelse,

der er forbundet med erhvervelse og transaktioner af aktier eller andre værdipapirer, der

ikke er fuldt indbetalt, eller hvori typen af aktiv i sin egenskab fordrer lån eller garanti.

Sådanne hæftelser må ikke overstige 10 % af Selskabets kapital.

5. Lån

5.1 Selskabet må ikke optage lån. Selskabet må ikke optage lån. Dog må Selskabet foretage

gearede investeringer i overensstemmelse med Selskabets investeringsstrategi.

6. Generalforsamlingen

6.1 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 2 uger og højest 4 ugers varsel.

Indkaldelse sker ved email til de aktionærer, som under angivelse af deres e-mailadresse

har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger og ved publicering på

foreningens hjemmeside.

6.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan

indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet

af fristen i årsregnskabsloven.

6.3 Alle generalforsamlinger afholdes i København.

6.4 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål

vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

6.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

2. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse

af årsrapporten

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i

henhold til den godkendte årsrapport

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

5. Eventuelt valg af revisor

6. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier

7. Eventuelt.

6.6 Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være

indgivet skriftligt til Selskabet i så god tid, at det er praktisk muligt, at forslaget kan

optages på dagsordenen, dog senest 30 kalenderdage før generalforsamlingen.


6.7 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt

for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremsendes

pr. e-mail til enhver navnenoteret aktionær, publiceres på Selskabets hjemmeside og

samtidig fremlægges til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor.

6.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5 %

af den samlede pålydende aktiekapital eller stemmer, eller når mindst to medlemmer af

bestyrelsen eller en revisor har forlangt det. Den ekstraordinære generalforsamling skal

indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger efter, at det er forlangt.

6.9 Adgang til Selskabets generalforsamling har alle aktionærer, der mindst 5 dage forud for

generalforsamlingen har meddelt Selskabet deres deltagelse.

6.10 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på A-aktier kr. 100 én stemme. B-aktier er

stemmeløse.

6.11 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre

selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet. Et referat af generalforsamlingen

indføres i Selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten og af

bestyrelsesformanden.

6.12 Stemmeret kan kun udøves for de aktier som mindst 5 dage forud for generalforsamlingen

er noteret på vedkommende medlems navn i Selskabets aktiebog.

7. Bestyrelse og direktion

7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der vælges af

generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

7.2 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Selskabets anliggender. Bestyrelsen skal

sørge for en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold

imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i selskabsloven.

7.3 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv.

7.4 Bestyrelsen vælger selv sin formand. Den er beslutningsdygtig, når over halvdelen af

samtlige medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt med passende varsel.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

7.5 Bestyrelsen samles så ofte, det findes formålstjenstligt, og indkaldes efter begæring af et

bestyrelsesmedlem eller af en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som

underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

7.6 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi og er bemyndiget til at anvende

de fornødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge Selskabets formål.


7.7 Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det

regnskabsår, hvori vedkommende fylder 80 år.

7.8 Udtræder et medlem af bestyrelsen i mandatperioden, indkalder bestyrelsen inden 3 uger

efter udtrædelsen til en ekstraordinær generalforsamling til valg af et nyt

bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden. Bestyrelsen kan dog, for så vidt

den uanset et medlems udtræden fortsat er beslutningsdygtig, udskyde valget af et nyt

medlem til næste ordinære generalforsamling.

7.9 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af

generalforsamlingen.

7.10 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er

bemyndiget til at træffe aftale med et administrationsselskab til at varetage den daglige

drift.

7.11 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et eller flere

investeringsrådgivningsselskaber til at yde investeringsrådgivning omkring Selskabets

strategi.

7.12. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et eller flere selskaber til varetagelse af

diverse sekretariatsservices, drift, IT- og webudvikling samt markedsføring og PR.

8. Tegningsregel

8.1 Selskabet tegnes af:

1. den samlede bestyrelse, eller formanden med et bestyrelsesmedlem, eller mindst to

medlemmer af bestyrelsen i forening, eller

2. formanden eller et bestyrelsesmedlem i forening med Selskabets direktør.

8.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

8.3 Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på Selskabets

værdipapirer.

9. Meddelelser og elektronisk kommunikation

9.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin

kommunikation med aktionærerne.

9.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af

dagsorden, regnskabsmeddelelser, regnskabsrapporter samt generelle oplysninger fra

Selskabet til aktionærerne fremsendes af Selskabet til navnenoterede aktionærer via e-mail

og vil tillige kunne findes på Selskabets hjemmeside.


9.3 Eventuelle oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i

forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning

herfor vil kunne findes på Selskabets hjemmeside.

9.4 Alle aktionærer skal sikre, at Selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske

postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at ajourføre denne.

10. Revision

10.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret

revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

10.2 Årsrapporten opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af

påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

11. Regnskabsår

11.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

11.2 Selskabets første regnskabsår løber fra den 24. januar 2011 til den 31. december 2011.

Som senest ændret 20-7-2011

Peter C. Kierkegaard

Advokat

Similar magazines