22.07.2013 Views

14. NOVEMBER – 18. NOVEMBER 2011 - Lægedage 2012

14. NOVEMBER – 18. NOVEMBER 2011 - Lægedage 2012

14. NOVEMBER – 18. NOVEMBER 2011 - Lægedage 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>14.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>–</strong> <strong>18.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

<strong>2011</strong>


MANGE MULIGHEDER FOR NETVÆRK PÅ LÆGEDAGE<br />

DAGLIGT:<br />

Kl. 8 <strong>–</strong> 9: Morgenkaffe i foyer’en.<br />

Midt på dagen: Frokost i udstillingsområdet og<br />

i området bag skranke og trappe til kursuslokaler.<br />

MANDAG:<br />

Kl. 18 <strong>–</strong> 20: Buffet i foyer’en med sang og musik med<br />

Michael Blichers mini big band ’Lulu Monroe & The<br />

Mad Men’. Kræver tilmelding, men er gratis.<br />

TIRSDAG:<br />

Kl. 17 <strong>–</strong> 18: Vinhygge omkring flygelet i foyer’en.<br />

ONSDAG:<br />

Kl. 17 <strong>–</strong> 18: Vinhygge omkring flygelet i foyer’en <strong>–</strong> med<br />

en enkelt sandwich.<br />

Kl. 17.30 <strong>–</strong> 19.30: Film i auditoriet: ’The Kids are all<br />

right’ med Annette Bening og Julianne Moore.<br />

TORSDAG:<br />

Kl. 17 <strong>–</strong> 20: ’Torsdagsbar’ med dans i foyer’en. Der vil<br />

blive serveret vin, øl og vand og et let traktement <strong>–</strong> en<br />

DJ vil sørge for musikken.<br />

FREDAG:<br />

Kl. 15.45: Næsten på vej ud ad døren vil I få et glas med<br />

liflige dråber som farvel og på gensyn på <strong>Lægedage</strong>!<br />

2


INDHOLD<br />

VELKOMMEN TIL LÆGEDAGE <strong>2011</strong> 5<br />

PRIS- OG LEGATUDDELING 6<br />

ÅBNING 7<br />

PROFIL FOR LÆGEDAGE <strong>2011</strong> 8<br />

STRUKTUR OG KURSUSFORMER 10<br />

KURSUSOVERSIGT 12<br />

MANDAG <strong>14.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> 15<br />

TIRSDAG 15. <strong>NOVEMBER</strong> 29<br />

ONSDAG 16. <strong>NOVEMBER</strong> 43<br />

TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> 57<br />

FREDAG <strong>18.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> 73<br />

LÆGETORV 84<br />

FÆRDIGHEDSVÆRKSTEDER 86<br />

ONSDAGSFILM 88<br />

TORSDAGSBAR 89<br />

MENUPLAN FOR FROKOST MANDAG <strong>–</strong> FREDAG 90<br />

PRAKTISKE OPLYSNINGER, INKL. TILMELDING 92<br />

LÆGEDAGES ORGANISATION 97<br />

LÆGEDAGES SEKRETARIAT: TLF. 35 44 84 66<br />

ARRANGØRER: PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION <strong>–</strong> DANSK SELSKAB FOR ALMEN MEDICIN<br />

REDAKTION: KIRSTEN TALBRO LARAIGNOU OG PERNILLE SCHMIDT-ANDERSEN<br />

PRODUKTION: GORM LARSEN & ZORNIG<br />

3


4<br />

TILMELDING PÅ:<br />

LAEGEDAGE.DK


VELKOMMEN TIL LÆGEDAGE <strong>2011</strong><br />

HENRIK DIBBERN ROAR MAAGAARD<br />

Forebyggelse <strong>–</strong> eller ej?<br />

Forebyggelse i bred forstand har de senere år fyldt<br />

meget i de praktiserende lægers hverdag. Såvel politikerne,<br />

samfundet som patienterne ønsker, at den praktiserende<br />

læge gennem sit arbejde skal medvirke til at<br />

forebygge i bred forstand. Ja, det kan opleves som et<br />

ønske om, at vi deltager som forreste frontkæmper i<br />

forebyggelsen af alle sygdomme, et sundhedsmæssigt<br />

missilskjold.<br />

Rygevaner, alkoholvaner og motionsvaner er eksempler<br />

på, hvor der skal sættes ind, gevinsterne synes<br />

åbenbare <strong>–</strong> men hvad med befolkningsundersøgelser<br />

og screeninger, er der måske risici og omkostninger<br />

forbundet dermed, som er så betydelige, at de overskygger<br />

gevinsterne?<br />

På dette års <strong>Lægedage</strong> er forebyggelse det ene hovedtema,<br />

og selve forebyggelsesbegrebet bliver vendt<br />

og drejet. Der bliver debatteret spørgsmål som ’Er det<br />

altid bedre at forebygge end at helbrede?’ Hvad med<br />

den raske, ressourcerige person, der ’lige ønsker et<br />

tjek’ <strong>–</strong> er det altid en fornuftig brug af samfundets<br />

midler? Og hvad med forebyggelse hos de ældste?<br />

Og hos de yngste?<br />

Mulighederne er nærmest uendelige, lad os tage udfordringen<br />

op, få indblik i de forskellige aspekter og<br />

derved skabe os en valid holdning til en hensigtsmæssig<br />

forebyggelse.<br />

Efteruddannelse<br />

I DSAM og PLO har der i flere år været fælles fokus på<br />

en struktureret efteruddannelse, som gerne skal blive<br />

en del af overenskomsten, hvorved uafhængigheden<br />

af medicinalindustrien fortsat kan skærpes. <strong>Lægedage</strong><br />

er nu uden nogen form for økonomisk medvirken fra<br />

lægemiddelindustriens side <strong>–</strong> det er lykkedes for<br />

<strong>Lægedage</strong> at etablere sig som det stærkeste samlede<br />

efteruddannelsestilbud til praktiserende læger.<br />

Et oplagt eksempel på et emne for struktureret<br />

efteruddannelse er datafangst. Med indførelsen af<br />

datafangst er der taget et betydningsfuldt skridt for<br />

at skabe overblik over behandlinger af patienter med<br />

kronisk sygdom. Ved at integrere de indsamlede data<br />

i den strukturerede efteruddannelse, kan potentialet<br />

udnyttes optimalt.<br />

Inspiration fra udlandet<br />

I år har vi valgt at hente inspiration fra lande med en<br />

højt udviklet almen praksis. Sundhedsøkonomer og<br />

politiske beslutningstagere har haft fokus på udviklingen<br />

i Holland og Storbritannien, og det har vi nu også i<br />

år på <strong>Lægedage</strong>. To centralt placerede praktiserende<br />

læger fra de to lande vil levere en førstehåndsrapport<br />

ved onsdagsforelæsningen. Hvad kan vi eventuelt lære<br />

af dem <strong>–</strong> og hvad skal vi holde os fra?<br />

God fornøjelse<br />

Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse og håber, I får et godt<br />

udbytte af <strong>Lægedage</strong> <strong>2011</strong>.<br />

Henrik Dibbern<br />

Formand for PLO<br />

Roar Maagaard<br />

Formand for DSAM<br />

5


PRIS- OG LEGATUDDELING PÅ LÆGEDAGE<br />

MAHLERPRISEN<br />

Mahlerprisen er de praktiserende lægers ærespris.<br />

Mahlerprisen er opkaldt efter Dr. Halfdan Mahler, der<br />

var generalsekretær for WHO i 1973-88. Det er 21.<br />

gang, at prisen uddeles. Mahlerprisen gives som en<br />

uansøgt hædersgave til en praktiserende læge, der<br />

har ydet en særlig indsats for udvikling af praksissektoren.<br />

Det kan enten være inden for forebyggelse,<br />

forskning, uddannelse eller organisatorisk udvikling.<br />

Prisen kan endvidere uddeles til en praktiserende<br />

læge for hans/hendes særlige indsats inden for<br />

kvalitetsudvikling eller undervisning.<br />

De sidste fem års prismodtagere er:<br />

2010 JØRGEN PETER ÆRTHØJ<br />

OG LEO THOMSEN<br />

2009 FREDE OLESEN<br />

2008 MOGENS BOY CHRISTIANSEN<br />

2007 HENRIK SCHROLL<br />

2006 LEIF SKIVE<br />

6<br />

CARLSBERGS MINDELEGAT FOR<br />

BRYGGER J.C. JACOBSEN<br />

Carlsbergs Mindelegat er et rejselegat til en praktiserende<br />

læge, som i særlig grad har gjort sig fortjent<br />

gennem sin praktiske lægegerning, og som ifølge<br />

fundatsen ved sin ethos og personlighed står som et<br />

mønster for sine kolleger.<br />

De sidste fem års legatmodtagere er:<br />

2010 LISE DYHR<br />

2009 VIGGO KRAGH JØRGENSEN<br />

2008 BENTE NIELSEN<br />

2007 FINN KLAMER<br />

2006 LARS RYTTER<br />

Mahlerprisen og Carlsbergs Mindelegat uddeles på<br />

åbningsdagen <strong>–</strong> se under åbningsprogrammet.


ÅBNING<br />

KL. 15.00 <strong>–</strong> 16.00<br />

ÅBNINGSSESSION MED OVERRÆKKELSE<br />

AF MAHLERPRISEN OG CARLSBERGS<br />

MINDELEGAT<br />

Velkomst ved Henrik Dibbern, formand for PLO<br />

Åbning ved sundhedsministeren<br />

Motivering af modtageren af Mahlerprisen <strong>2011</strong> ved<br />

formanden for DSAM<br />

Mahlerprismodtageren får ordet<br />

Jette Dam-Hansen, medlem af Lægeforeningens<br />

bestyrelse, motiverer valget af legatmodtageren,<br />

og underdirektør Peter Moe Rasmussen, Carlsbergs<br />

Mindelegat, overrækker legatet<br />

Legatmodtageren får ordet.<br />

Musikindslag med Thorbjørn Risagers kvartet.<br />

KL. 16.00 <strong>–</strong> 16.30 PAUSE<br />

KL. 16.30 <strong>–</strong> <strong>18.</strong>00<br />

DEBATMØDE <strong>–</strong> HVOR ER LÆGERNE?<br />

Ordstyrer og moderator: Trine Sick.<br />

Debatpaneler: Ole Hartling, Lars Iversen, Anette Damgaard,<br />

Jonas Dahl, Jes Søgaard, Rune Pallesen og Ulla<br />

Astman.<br />

Udgangspunktet er sidste års åbningsdebat om kvaliteten<br />

i almen praksis. Hvad er lægernes holdning og<br />

indsats, mens sundhedssystemet ser ud til at udhules<br />

og skævvrides? Hvad synes I er vigtigt at gribe fat i?<br />

Hvad mener I egentlig om det? Hvad skal der ske?<br />

Til dette debatmøde vil salen være hovedaktør med<br />

et debatpanel på scenen. Deltagerne i salen vil blive<br />

udstyret med en trådløs key pad, der kan bruges til<br />

stemmeafgivelse. Debatmødet vil fokusere på spørgsmålene<br />

i tre perspektiver <strong>–</strong> med et debatpanel for hvert<br />

perspektiv.<br />

PERSPEKTIV 1: ET MERE DYNAMISK SUND-<br />

HEDSVÆSEN<br />

Et større og mere differentieret udbud af sundhedsydelser<br />

er vel et gode for borgerne og for samfundet<br />

som helhed? Folk kan i højere grad selv bestemme og i<br />

nogen grad selv betale for ydelser. Betalingen vil typisk<br />

være dækket af forsikringer og vil således medvirke til<br />

at finansiere større kapacitet. Men er de også til glæde<br />

for de ikke-forsikrede? Bruges der fx for megen tid på<br />

de raske patienter på bekostning af de syge?<br />

PERSPEKTIV 2: EFFEKTIV SUNDHEDSIND-<br />

SATS HANDLER OM DE SYGE OG UDSATTE<br />

Hvordan forholder det sig med investeringer til udredning<br />

og behandling af socialt isolerede og udsatte<br />

mennesker samt af mennesker med psykiske lidelser,<br />

dækker de overhovedet det mest nødvendige? Eller<br />

ophobes der økonomiske og sociale problemer hen<br />

over årene? Kan vores samfund opretholdes som et<br />

mønster på velfærd med omsorg for de svage?<br />

PERSPEKTIV 3: DANMARKS UDKANTSOMRÅ-<br />

DER<br />

Hvordan ser billedet ud med sammenhængene mellem<br />

de sundhedspolitiske, økonomiske og sociale problemstillinger,<br />

som er indeholdt i de to øvrige perspektiver?<br />

Der bliver sat fokus på, at læger og sundhedsydelser<br />

skal være tilgængelige i udkantsområderne.<br />

HVAD GØR LÆGERNE?<br />

Formændene for PLO og DSAM vil hen imod slutningen<br />

se på debatmødets resultater af afstemningerne vedrørende<br />

deltagernes holdninger og meninger inden for<br />

de enkelte perspektiver. De vil udlægge resultaterne,<br />

og der vil blive lagt op til en diskussion af de mere<br />

tværgående problemstillinger. Formændene vil som<br />

afslutning gør rede for den læring, de mener, kan uddrages.<br />

Er der nogle klare politiske signaler?<br />

KL. <strong>18.</strong>00 <strong>–</strong> 19.00<br />

BUFFET I FOYER<br />

Emil Balsgaard og Thorbjørn Risager spiller blues og<br />

jazz classics.<br />

KL. 19.00 <strong>–</strong> 20.00<br />

MUSIK I FOYER<br />

Vi bliver i foyer’en, hvor der vil være sang og musik i<br />

bedste 50’er stil med Michael Blichers mini big band<br />

’Lulu Monroe & The Mad Men’. Vokalerne leveres af<br />

Bobo Moreno & Louise Hart.<br />

7


PROFIL FOR LÆGEDAGE <strong>2011</strong><br />

111 KURSER PÅ 5 DAGE <strong>–</strong> TIL SAMME PRIS<br />

SOM I 2010<br />

Sidste år havde <strong>Lægedage</strong> en rekordstor deltagelse.<br />

Det følger vi op på: Antallet af kurser er i år øget<br />

med 10 % <strong>–</strong> og samtidig har vi fastfrosset prisen fra<br />

2010 for deltagelse i <strong>Lægedage</strong> <strong>2011</strong>. Det gør vi som<br />

en glad gestus for den store deltagelse sidste år <strong>–</strong><br />

selvfølgelig er det jer deltagere, der skal nyde godt<br />

af overskuddet fra sidste år. <strong>Lægedage</strong>s overskud er<br />

også jer <strong>–</strong> og den faglige og sociale merværdi, der<br />

bliver skabt år for år.<br />

Mange nye, yngre læger kom til i 2010, og vi håber<br />

at det samme vil ske igen i år, det er både godt for<br />

faget og for <strong>Lægedage</strong>. Samarbejdet med FYAM<br />

er de seneste år blevet styrket, bl.a. ved at FYAM’s<br />

formand deltager i <strong>Lægedage</strong>s styregruppemøder<br />

<strong>–</strong> der bliver konstant sat fokus på, hvor udviklingen<br />

er på vej hen, hvad der er godt, og hvad der måske<br />

er mindre godt.<br />

For at kickstarte dette års <strong>Lægedage</strong> blev et fokusgruppeinterview<br />

med <strong>Lægedage</strong>deltagere 2010<br />

afholdt. Både faglige og sociale aktiviteter blev vendt<br />

og drejet, så styregruppen for <strong>Lægedage</strong> følte sig livligt<br />

inspireret til at indlede planlægningen af <strong>Lægedage</strong><br />

<strong>2011</strong>, da de mødtes i begyndelsen af året.<br />

HOVEDTEMAERNE <strong>2011</strong><br />

’Forebyggelse <strong>–</strong> eller ej’ blev årets ene hovedtema, dels<br />

inspireret af WONCA, dels af den aktuelle samfundsdebat.<br />

Er forebyggelse altid bedre og billigere end<br />

helbredelse? Bruges der efterhånden for megen tid på<br />

mennesker, der ikke fejler noget? Hvad er dilemmaerne<br />

ved at screene for kræft, og hvad ved vi om de gavnlige<br />

og de skadelige virkninger? Hvad med det stigende antal<br />

kronikere, som ikke følger rådene om kost, motion,<br />

alkohol og rygning? Disse og mange andre spørgsmål<br />

vil blive belyst på årets <strong>Lægedage</strong> <strong>–</strong> cirka 15 kurser har<br />

forebyggelse som omdrejningspunkt.<br />

Det andet hovedtema er ’Den praktiserende læge som<br />

medicinsk ekspert’. <strong>Lægedage</strong> dækker en lang række<br />

hard core emner, som både kommende og nuværende<br />

praktiserende læger kan se frem til. Der er i år flere<br />

’symptom-kurser’, dvs. kurser, der tager udgangspunkt<br />

i en hyppig klage. Fx træthed, hvad dækker symptomet<br />

8


PROFIL FOR LÆGEDAGE <strong>2011</strong><br />

over? <strong>–</strong> svimmelhed, hvordan foretages en god differentialdiagnostisk<br />

udredning, og hvad kan behandles<br />

i almen praksis? <strong>–</strong> eller uro og diffuse klager, er det<br />

udtryk for en angsttilstand? Hvorfor opstår angst?<br />

NYT FRA UDLANDET<br />

Fællesforelæsningen om onsdagen bringer nyt fra<br />

både England og Holland, lande som både læger og<br />

politikere skeler til, når der skal hentes inspiration til<br />

dansk almen praksis. David Haslam, den kommende<br />

engelske formand for den britiske lægeforening, og<br />

Kees in’t Veld, ansat ved det hollandske selskab for<br />

praktiserende læger, vil fortælle om deres erfaringer<br />

fra almen praksis, hvor de begge to er forankret. Vi<br />

skal høre om honorering for kvalitet i England, honoreringssystemet<br />

i Holland, akkreditering, ansatte læger<br />

i almen praksis og meget mere.<br />

Seancen vil foregå på engelsk <strong>–</strong> ledsaget af illustrerende<br />

power points. De vil begge to besvare spørgsmål<br />

fra salen.<br />

UNDERHOLDNING OG NETVÆRKSDANNELSE<br />

En væsentlig positiv faktor ved <strong>Lægedage</strong> er de sociale<br />

islæt, der støtter op om det faglige. Fokusgruppen udtrykte<br />

et klart ønske om ’mere leg og spas’ <strong>–</strong> så det får I!<br />

Mandag: Efter åbningssessionen og debatmødet er<br />

der buffet i foyer’en med sang og musik med Bobo<br />

Moreno & Louise Hart <strong>–</strong> i bedste 50’er stil til Michael<br />

Blichers mini big band. De har et stort repertoire af<br />

swingende 50’er hits, tidens trend.<br />

Tirsdag er der den traditionelle vinhygge omkring flygelet<br />

i foyer’en kl. 17, og onsdag er der igen vinhygge<br />

kl. 17, denne dag med en sandwich og efterfølgende<br />

film i auditoriet: ’The Kids are all right’.<br />

Torsdag lancerer vi en ’torsdagsbar’ <strong>–</strong> vi kan også<br />

kalde det gymnasiefest, eller hvad med dansant? Dans<br />

bliver der nemlig lagt op til. Der vil efter endte kurser<br />

blive serveret vin, øl og vand og et let traktement <strong>–</strong> og<br />

en DJ vil spille i foyer’en indtil kl. 20.<br />

Fredag slutter vi kurserne kl. 15.45 <strong>–</strong> og på vej ud ad<br />

døren vil I få et glas med liflige dråber som afslutning<br />

på en forhåbentlig indholdsrig og spændende uge.<br />

RAMMERNE OG HJÆLPERNE<br />

<strong>–</strong> BELLA SKY OG SAMS<br />

Efter flere års byggeri er det nye hotel ved Bella Center<br />

nu klar til at tage imod gæster. Bella Sky har åbnet<br />

dørene i denne sommer, og <strong>Lægedage</strong>s deltagere kan<br />

se frem til at nyde nogle af hotellets nye kursuslokaler,<br />

som er af ypperste standard. De tidligere kursuslokaler<br />

har gennem sommeren fået et løft, så der er harmoni,<br />

når man bevæger sig fra en bygning til en anden. Bella<br />

Sky er en imponerende bygning, der (mod betaling)<br />

bl.a. byder på fitness, spa, bar, restaurant og et stort<br />

antal hotelværelser.<br />

Igen i år vil SAMS’ere <strong>–</strong> Studerendes Almen Medicinske<br />

Selskab <strong>–</strong> være på banen som guider, mikrofonholdere<br />

m.m. Vi skylder dem stor tak <strong>–</strong> de møder op på frivillig<br />

basis mod at deltage i nogle af kurserne, og det virkelig<br />

glædelige er, at antallet er vokset betydeligt de sidste<br />

par år.<br />

MORGENKAFFE, FROKOST OG NETVÆRK<br />

Traditionen tro er der hver dag fra kl. 8 kaffe, en croissant<br />

og frisk frugt til de morgenfriske.<br />

Frokosterne vil i år have temaet ’Old Fashion into the<br />

Future’ <strong>–</strong> der er lagt op til en spændende variant af<br />

velkendt kvalitetsmad, tilberedt og arrangeret efter<br />

vor tids smag og krav. Som noget nyt arrangerer vi<br />

særlige borde for jer, som er alene til kongres, og som<br />

måske gerne vil sidde sammen med andre ’enere’ og<br />

udveksle meninger og ideer <strong>–</strong> eller bare hyggesnakke.<br />

Bordene <strong>–</strong> netværksborde kan vi kalde dem <strong>–</strong> vil kunne<br />

kendes ved at have en særlig blå farve.<br />

9


STRUKTUR OG KURSUSFORMER<br />

KURSUSSTRUKTUREN I KATALOGET<br />

Der er seks forskellige typer kurser, dvs. seks forskellige<br />

målgrupper. Hver kursustype har en farve, og hvert<br />

kursus har et unikt nummer. Kursusdagene kan sammenlignes<br />

med etageangivelsen på et hotel, således<br />

at kurserne om mandagen hedder 101, 102 osv., om<br />

tirsdagen 201, 202 osv.<br />

De fleste kurser har fri adgang, når blot du er tilmeldt<br />

kursusdagen, men et mindre antal kurser kræver tilmelding.<br />

Sådanne kurser er markeret med et T (fx 117 T).<br />

KURSUSTYPER<br />

LÆGEKURSER: Er målrettet læger, andre er også<br />

velkomne, dog kun på de kurser, der ikke kræver<br />

tilmelding.<br />

KLINIKKURSER: Her tilmelder hele klinikken sig<br />

samlet, og undervisningen henvender sig således til<br />

læger og personale fra samme klinik. Formålet med<br />

kurserne er, at klinikken som et samlet team får ny<br />

viden.<br />

FÆLLESKURSER: Disse kurser er tilrettelagt for<br />

både læger og praksispersonale.<br />

PERSONALEKURSER: Disse kurser er målrettet<br />

praksispersonalet.<br />

SYGEPLEJERSKEKURSER: Disse kurser henvender<br />

sig primært til konsultationssygeplejersker.<br />

SEKRETÆRKURSER: Sekretærkurserne har specielt<br />

fokus på sekretærfunktionen i almen praksis.<br />

Alle personalegrupper med sekretærfunktioner er<br />

velkomne.<br />

FÆRDIGHEDSVÆRKSTEDER: Færdighedsværkstederne<br />

ligger i udstillingsområdet og er placeret på<br />

Lægetorvet. Der vil være rådgivere og undervisere hver<br />

dag fra mandag kl. 10.30 til fredag kl. 15.00, primært<br />

i pauserne.<br />

1 0<br />

TIDER<br />

KURSUSTIDER<br />

Mandag kl. 09.00 <strong>–</strong> 12.00<br />

kl. 13.15 <strong>–</strong> 16.30<br />

<strong>–</strong> Debatmøde kl. 16.30 <strong>–</strong> <strong>18.</strong>00<br />

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 09.00 <strong>–</strong> 12.30<br />

kl. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00<br />

Fredag kl. 09.00 <strong>–</strong> 12.00<br />

kl. 13.15 <strong>–</strong> 15.45<br />

’KAFFE’<br />

Dagligt kl. 08.00 <strong>–</strong> 09.00<br />

kl. 10.30 <strong>–</strong> 11.00<br />

kl. 15.15 <strong>–</strong> 15.45<br />

Mandag dog kl. 16.00 <strong>–</strong> 16.30<br />

Fredag dog kl. <strong>14.</strong>30 <strong>–</strong> <strong>14.</strong>50<br />

Kaffe fås om morgenen i foyer’en <strong>–</strong> resten af dagen i<br />

udstillingsområdet.<br />

UDSTILLING OG LÆGETORV<br />

Mandag kl. 10.30 <strong>–</strong> 16.30<br />

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 10.00 <strong>–</strong> 16.00<br />

Fredag kl. 10.00 <strong>–</strong> 15.00


Protac udvikler sansestimulerende hjælpemidler<br />

Produkterne er udviklet på baggrund af den amerikanske ergote-<br />

rapeut og psykolog A. Jean Ayres teorier om sanseintergration og<br />

professionel erfaring inden for ergoterapi.<br />

De lydsvage plastikkuglers tyngde og punktvise tryk stimulerer be-<br />

rørings-, muskel- og ledsansen. Den øgede kropsbevidsthed skaber<br />

ro og tryghed. Produkterne bruges bl.a. i forbindelse med ADHD,<br />

ASF, ved psykiatriske- og neurologiske lidelser og smerteproblema-<br />

tikker.<br />

Protac SenSit<br />

• en specialdesignet<br />

sansestimulerende kuglestol<br />

• nakke/sidevinger der<br />

omslutter og afgrænser<br />

• mindsker fysisk og psykisk<br />

uro<br />

• skaber ”rum” for timeout<br />

Protac MyFit<br />

• en sansestimulerende vest<br />

med tyngde<br />

• beroliger, afgrænser og<br />

giver en bedre kropsfornemmelse<br />

• øger koncentration og<br />

indlæring<br />

Protac Kugledynen<br />

• dæmper angst og uro<br />

• forkorter indsovningstiden<br />

• giver en rolig og dyb søvn<br />

• afspænder og smerte-<br />

lindrer<br />

NYD EN FORFRISKNING I<br />

VORES SENSIT LOUNGE PÅ<br />

LÆGEDAGE <strong>2011</strong><br />

REKVIRER SÆRTRYK AF ARTIKEL<br />

PÅ VORES STAND A-027<br />

Protac Kuglepuden<br />

• giver en dynamisk siddestilling<br />

• mindsker motorisk uro<br />

• øger koncentration og<br />

indlæring<br />

Forskere:<br />

Kugledynen hjælper<br />

ADHD-børn<br />

Kugledynen får børn med ADHD til<br />

at sove lige så roligt som andre børn.<br />

Protac Kugledynens beroligende effekt er veldokumen-<br />

teret. Senest er virkningen på ADHD-børns søvnmønster<br />

undersøgt af professor Niels Bilenberg og søvnforsker,<br />

Ph.D., Allan Hvolby fra B&U-Psykiatrisk afd., Odense og<br />

Esbjerg.<br />

Et af undersøgelsens mest markante resultater var, at<br />

indsovningstiden hos børn med ADHD blev forkortet med<br />

39,4 procent, når de sov med kugledyne. Dermed kom<br />

indsovningstiden ned på et kvarter i gennemsnit <strong>–</strong> samme<br />

niveau som børn uden ADHD.<br />

Bilenberg og Hvolby vurderer, at resultaterne er signifikante<br />

og har publiceret undersøgelsen i Nordic Journal of<br />

Psychiatry i april <strong>2011</strong>.<br />

Allan Hvolby er nu gået i gang med et udbygget kugledyneforsøg<br />

med støtte fra Region Syddanmark. Han vil<br />

blandt andet kortlægge, om kugledynen kan begrænse<br />

ADHD-børnenes medicinforbrug. I undersøgelsen medvirker<br />

50 ADHD-børn, og resultaterne forventes at blive<br />

publiceret i <strong>2012</strong>.<br />

Fakta fra undersøgelsen: Use of Ball Blanket<br />

in attention-deficit/hyperactivity disorder<br />

sleeping problems<br />

• Kugledynen reducerer indsovningstiden med 39,4<br />

procent, så ADHD-børnene falder i søvn lige så<br />

hurtigt som børn uden ADHD.<br />

• 19 procent af ADHD-børnene brugte i gennemsnit<br />

mere end en halv time på at falde i søvn uden<br />

kugledyne. Med kugledyne var tallet 0 procent.<br />

• Antallet af enkeltstående nætter med en indsovningstid<br />

på over 30 minutter blev næsten halveret<br />

ved brug af kugledyne. Fra 27,7 procent uden<br />

kugledyne til 14,8 procent.<br />

• ADHD-børnenes lærere registrerede de typiske<br />

ADHD-symptomer, uopmærksomhed og hyperaktivetet,<br />

hos børnene efter videnskabelig<br />

metode. Symptomerne blev i perioden med<br />

kugledyne reduceret med 10%<br />

PROTAC A/S, Kystvejen 17, 1. DK - 8000 Aarhus C 1 1<br />

Tel +45 8619 4103, protac@protac.dk, www.protac.dk


KURSUSOVERSIGT<br />

A<br />

AFLI i almen praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />

Apopleksi som kronisk sygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />

Attester <strong>–</strong> fælder eller faldgruber? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59<br />

’Av min mave’ <strong>–</strong> hvad fejler patienten?. . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />

B<br />

Behandling og kontrol af diabetes <strong>–</strong> hvordan? . . . . . . . . . . 64<br />

Bevægeapparatet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />

Blodprøvesvar <strong>–</strong> forstå dem rigtigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />

Blodtryk, hjerte-kar-sygdomme og EKG, step 2. . . . . . . . . 79<br />

D<br />

Datafangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78<br />

Datafangst <strong>–</strong> for hele klinikken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

Degenerative ledsygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45<br />

Den fokuserede børneundersøgelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46<br />

Den gode graviditet <strong>–</strong> praksispersonalets arbejde<br />

1 2<br />

i forhold til den gravide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55<br />

Den konflikthåndterende klinik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82<br />

Diabetes <strong>–</strong> er der noget nyt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br />

Diabetiske mikrovaskulære komplikationer<br />

<strong>–</strong> hvorfor opstår de, og hvad gør vi ved dem? . . . . . . . 81<br />

Diagnoseengelsk og lægelatin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70<br />

Diagnostik af kræft i almen praksis<br />

E<br />

<strong>–</strong> symptomer og deres betydning . . . . . . . . . . . . . . 52, 61<br />

Er det ADHD? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47<br />

Er det altid bedre at forebygge end at helbrede? . . . . . . . . 53<br />

F<br />

Forebyggelse af de ældste, hvor aktiv skal man være? . . . 38<br />

Forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme<br />

<strong>–</strong> fokus på risikovurdering og behandling . . . . . . . . . . . 30<br />

Forebyggelse eller ej? <strong>–</strong> Og andre store<br />

ændringer i den nye landsoverenskomst . . . . . . . . . . . 32<br />

Forebyggelse i gynækologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66<br />

Forøg dit overskud <strong>–</strong> økonomi med humør! . . . . . . . . . . . . 75<br />

Fra forebyggelse og misbrug<br />

<strong>–</strong> til personlighed og afhængighed . . . . . . . . . . . . . . . . 77<br />

Fri os fra kost- og motionsmafiaen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />

Funktionelle lidelser og helbredsangst . . . . . . . . . . . . . . . . 80<br />

Fysioterapi <strong>–</strong> pauseknap eller behandling?. . . . . . . . . . . . . 52<br />

Fællesforelæsning: Hvad kan vi lære fra Storbritannien<br />

og Holland <strong>–</strong> og hvad skal vi ikke lære af dem? . . . . . . 44<br />

Få dog styr på jeres kronikere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

Få styr på dine gamle patienter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74<br />

G<br />

Gammelt snot eller lungebetændelse? . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />

H<br />

Hjerte-kar-sygdomme <strong>–</strong> nyttig viden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41<br />

Hjertepakkerne <strong>–</strong> en hjælp til diagnostik<br />

og behandling af hjerteinsufficiens . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />

’Hjælp, lægen har travlt’ <strong>–</strong> praksispersonalet<br />

er en kæmpe ressource. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

Hud-, øjen- og ØNH-sygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76<br />

Hva´ nu hvis livet også byder på andre<br />

udfordringer end at kvitte smøgerne? . . . . . . . . . . . . . 63<br />

Hvad kan man bruge hypnose til i daglig almen<br />

praksis <strong>–</strong> og hvad er der evidens for? . . . . . . . . . . . . . . 77<br />

Hvis patienten kun vil have to præparater,<br />

hvilke skal du så vælge? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />

Hvordan håndterer klinikken de akutte patienter? . . . . . . . 46<br />

Håndtering af akutte patienter <strong>–</strong> hvordan? Hvem gør hvad?. . 39<br />

I<br />

ICPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54<br />

Idrætsmedicinske skulder- og knæskader i praksis . . . . . . 76<br />

INR <strong>–</strong> hvorfor, hvornår og hvordan?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70<br />

Insulinbehandling af type 2-diabetikere, trin 2 . . . . . . . . . . 49<br />

J<br />

’Jeg vil lige have et tjek’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

K<br />

Kan sygdom måles? Der er mange spørgeskemaer<br />

i praksis, hvornår og hvordan skal de bruges?. . . . . . . 16<br />

Klagesag <strong>–</strong> hvad så? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />

KOL <strong>–</strong> en folkesygdom med mange ansigter . . . . . . . . . . . 25<br />

Kostrådgivning og kosttilskud<br />

<strong>–</strong> hvad er fup, og hvad er fakta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

Kunsten at kommunikere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />

Kvalitetssikring behøver ikke at være en tidsrøver <strong>–</strong> EMAR. . . 39<br />

L<br />

Legende let laboratoriearbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64<br />

Let anvendelig akupunktur til hoved- og nakkesmerter . . . 18<br />

Lægen som arbejdsgiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

Lær dit it-system bedre at kende (XMO) . . . . . . . . . . . . . . . 82


KURSUSOVERSIGT<br />

M<br />

Mange små stik hver dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />

MediBOX <strong>–</strong> lægen som medicinsk ekspert<br />

<strong>–</strong> udredning af demens og depression . . . . . . . . . . . . . 68<br />

MediBOX <strong>–</strong> viden i praksis <strong>–</strong> introduktion . . . . . . . . . . . . . . 63<br />

Mindfulness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />

Mini-LUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67<br />

Miniworkshop <strong>–</strong> kom og prøv selv!<br />

Blodtryk, blodprøver og EKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49<br />

Moderne billeddiagnostik <strong>–</strong> hjerne,<br />

bevægeapparat og bughule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60<br />

Mænd har også et underliv<br />

N<br />

<strong>–</strong> vandladningsbesvær og erektil dysfunktion . . . . . . . 34<br />

Neurologi i almen praksis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66<br />

Nye tider, doktor Hansen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />

Nyeste viden om diabetes <strong>–</strong> mød forskerne<br />

bag resultaterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

Når jeg kommer op i ’det røde felt’ <strong>–</strong> hvad så? . . . . . . . . . . 69<br />

Når led og lemmer smerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65<br />

Når lægen definerer problemet, og patienten<br />

O<br />

selv skal løse det: samtaler om livsstil . . . . . . . . . . . . . 54<br />

Ondt i maven <strong>–</strong> kan det være tarmen? . . . . . . . . . . . . . . . . 50<br />

Opdatering på tværs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37<br />

Osteoporose 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br />

P<br />

Pas på dit mavefedt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />

Personlighedsforstyrrelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74<br />

Praksispersonalet som tovholder for kvalitetsudvikling . . . 40<br />

Praktisk endokrinologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />

Prænatal diagnostik <strong>–</strong> opdateret viden og<br />

den nye fokuserede svangreprofylakse . . . . . . . . . . . . 59<br />

På vej mod egen praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60<br />

R<br />

Rejsemedicin <strong>–</strong> grundkursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79<br />

Rundt om angst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />

Ryd venteværelset i en fart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />

S<br />

Samarbejdet i top! Styrk din viden<br />

om forløb med KOL og diabetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />

Screening for kræft <strong>–</strong> på godt og ondt . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />

Screeningsprogrammer: Cervix, mamma<br />

og om lidt også for kolorektal kræft!. . . . . . . . . . . . . . . 50<br />

Sekretærernes opgaver i praksis i fremtiden . . . . . . . . . . . 55<br />

Små skridt <strong>–</strong> stor effekt. Gennembrudsmetoden<br />

anvendt i praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47<br />

Stress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61<br />

Stresssamtalen <strong>–</strong> en workshop til inspiration . . . . . . . . . . . 67<br />

Styrer du din praksis, eller styrer den dig? . . . . . . . . . . . . . 32<br />

Stærke opioider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80<br />

Svimmelhed i almen praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75<br />

Syge børn <strong>–</strong> er det nu, eller kan det vente til i morgen?. . . . . . 36<br />

Søg <strong>–</strong> og du skal finde, nu!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

Søvnforstyrrelser i almen praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78<br />

Sårbehandling i praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36<br />

T<br />

Tag temperaturen på din partner<br />

<strong>–</strong> ’Partner Udviklings Samtaler (PUS)’ . . . . . . . . . . . . . 65<br />

Telefonvisitation <strong>–</strong> stil de rigtige spørgsmål<br />

og bliv bedre til at lytte! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69<br />

Træthed i almen praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />

Tutorlægekursus <strong>–</strong> bliv klar til de nye udfordringer! . . . . . . 37<br />

U<br />

Undskyld, jeg har fået blærebetændelse,<br />

kan jeg lige få noget for det? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48<br />

Urinmikroskopi i almen praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

Urinvejsinfektioner <strong>–</strong> diagnostik og behandling . . . . . . . . . 23<br />

V<br />

Vellykkede konsultationer, tilfredse patienter <strong>–</strong> og chefer . . 41<br />

Videnssøgning for praksispersonale<br />

W<br />

<strong>–</strong> lægen må gerne kigge med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />

Webreq <strong>–</strong> godt, nemt, hurtigt, sikkert . . . . . . . . . . . . . . . . . 48<br />

Wet smear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />

Work smarter, not harder <strong>–</strong> LEAN i praksis . . . . . . . . . . . . . 83<br />

Ø<br />

Ømme punkter <strong>–</strong> farmakoterapi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

1 3


KURSER MANDAG <strong>14.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

NR. TITEL SIDE<br />

101 ØMME PUNKTER<br />

- FARMAKOTERAPI<br />

102 KAN SYGDOM MÅLES? <strong>–</strong> DER<br />

ER MANGE SPØRGESKEMAER I<br />

PRAKSIS, HVORNÅR OG<br />

HVORDAN SKAL DE BRUGES?<br />

16<br />

16<br />

103 PRAKTISK ENDOKRINOLOGI 17<br />

104 T MINDFULNESS 17<br />

105 T LET ANVENDELIG AKUPUNKTUR<br />

TIL HOVED- OG NAKKESMERTER<br />

18<br />

106 T LÆGEN SOM ARBEJDSGIVER 18<br />

107 T DATAFANGST <strong>–</strong> FOR HELE<br />

KLINIKKEN<br />

19<br />

108 ’JEG VIL LIGE HAVE ET TJEK’ 19<br />

109 KOSTRÅDGIVNING OG<br />

KOSTTILSKUD<br />

110 FÅ DOG STYR PÅ JERES<br />

KRONIKERE<br />

111 GAMMELT SNOT ELLER<br />

LUNGEBETÆNDELSE?<br />

112 BLODPRØVESVAR <strong>–</strong> FORSTÅ DEM<br />

RIGTIGT<br />

113 T ’HJÆLP, LÆGEN HAR TRAVLT’<br />

- PRAKSISPERSONALET ER EN<br />

KÆMPE RESSOURCE<br />

114 NYESTE VIDEN OM DIABETES<br />

<strong>–</strong> MØD FORSKERNE BAG<br />

RESULTATERNE<br />

20<br />

20<br />

21<br />

21<br />

22<br />

22<br />

115 AFLI I ALMEN PRAKSIS 23<br />

116 URINVEJSINFEKTIONER<br />

<strong>–</strong> DIAGNOSTIK OG BEHANDLING<br />

23<br />

117 WET SMEAR 24<br />

118 T VIDENSØGNING FOR PRAK-<br />

SISPERSONALE <strong>–</strong> LÆGEN MÅ<br />

GERNE KIGGE MED<br />

119 ’AV MIN MAVE’ <strong>–</strong> HVAD FEJLER<br />

PATIENTEN?<br />

120 KOL <strong>–</strong> EN FOLKESYGDOM MED<br />

MANGE ANSIGTER<br />

24<br />

25<br />

25<br />

121 T BEVÆGEAPPARATET 26<br />

MANDAG <strong>14.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

1 5


MANDAG <strong>14.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

ØMME PUNKTER <strong>–</strong> FARMAKOTERAPI<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 101<br />

Institut for Rationel Farmakoterapi sætter fingeren på<br />

aktuelle ømme punkter inden for farmakoterapi.<br />

1 6<br />

LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

Smertebehandling, herunder opioider og glucosamin.<br />

Ved stærke smerter er det vigtigt at vælge<br />

lægemiddel og kende begrænsninger i medikamentel<br />

smertebehandling. Vi kommer ind på valg af<br />

opioid, administrationsform og dosisberegning ved<br />

opioidskift<br />

Den kritiske medicingennemgang <strong>–</strong> prioritering ved<br />

polyfarmaci, herunder IRF’s værktøjskasse. Forslag<br />

med kriterier og mål for udtrapning og seponering<br />

Medicinsk diabetesbehandling i et kritisk lys. Med<br />

udgangspunkt i den fælles diabetesvejledning udarbejdet<br />

af DSAM, DES og IRF drøftes gældende<br />

anbefalinger om glykæmisk kontrol samt kardiovaskulær<br />

profylakse.<br />

UNDERVISERE:<br />

SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, PH.D.<br />

THOMAS DRIVSHOLM<br />

OVERLÆGE, DR. MED.<br />

MICHAEL RØDER<br />

SPECIALLÆGE I KLINISK FARMAKOLOGI, PH.D.<br />

STEFFEN THIRSTRUP<br />

FARMACEUT<br />

DORTE GLINTBORG<br />

SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, DR. MED.<br />

BJØRN KRØLNER<br />

KURSUSLEDER:<br />

SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN<br />

PREBEN HOLME<br />

101<br />

KAN SYGDOM MÅLES? <strong>–</strong> DER ER MANGE<br />

SPØRGESKEMAER I PRAKSIS, HVORNÅR OG<br />

HVORDAN SKAL DE BRUGES?<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 102<br />

I almen praksis foretager vi tests til at diagnostisere,<br />

udrede og følge op. Samtidig får vi henvendelser fra<br />

vore patienter, som på egen hånd har fået foretaget<br />

lignende tests.<br />

Følgende skemaer vil blive belyst og diskuteret:<br />

Hjemmeblodtryk<br />

Væske-/vandladning<br />

Hovedpinedagbog<br />

Funktionsniveau for KOL og inkompenseret hjerte<br />

Kostdagbog<br />

Smertescore<br />

MMSE<br />

Urskiveprøve<br />

Psykometrisk test for angst, depression, ADHD og<br />

stress.<br />

UNDERVISERE:<br />

SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN<br />

MICHELE SALDO<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.<br />

KAJ SPARLE CHRISTENSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

JESPER LUNDH<br />

102


LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

PRAKTISK ENDOKRINOLOGI<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> <strong>14.</strong>45 103<br />

Vi møder i praksis et stigende krav om udredning og<br />

behandling af endokrine lidelser. Velkommen til en<br />

kursusdag med en praksisorienteret gennemgang af<br />

diagnostik og behandling af nogle af de hyppigste<br />

endokrinologiske sygdomme.<br />

Dagens emner vil være:<br />

Stofskiftet: For højt? For lavt? Hos gravide?<br />

Knuder på halsen<br />

Hirsutisme og PCOS i almen praksis: Udredning,<br />

behandling og opfølgning<br />

Type 2-diabetes <strong>–</strong> og det der ligner!<br />

Skøre knogler <strong>–</strong> aktuelle behandlinger.<br />

UNDERVISERE:<br />

OVERLÆGE, PH.D.<br />

THOMAS BRIX<br />

AFDELINGSLÆGE, PH.D.<br />

DORTE GLINTBORG<br />

OVERLÆGE, PH.D.<br />

KNUD YDERSTRÆDE<br />

OVERLÆGE, PH.D.<br />

CHARLOTTE EJERSTED<br />

KURSUSLEDER:<br />

LÆGE, PH.D.<br />

RIKKE PILEGAARD HANSEN<br />

103<br />

MINDFULNESS<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 104 T<br />

Formålet med kurset er at give deltageren en indførelse<br />

i, hvad mindfulness er, og hvordan mindfulness kan<br />

bruges.<br />

Mindfulness, dels som et redskab til at forebygge<br />

stress i eget liv/arbejdsliv, dels som et redskab/terapiform<br />

i behandling af stress og depressioner hos vores<br />

patienter.<br />

30 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

CAND. PSYCH., KOGNITIV TERAPEUT<br />

KIRSTEN BONFILS<br />

SPECIALLÆGE I PSYKIATRI<br />

BEGITTE LAURITSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

JETTE MALINOVSKY<br />

MANDAG <strong>14.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

104<br />

1 7


MANDAG <strong>14.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

LET ANVENDELIG AKUPUNKTUR TIL<br />

HOVED- OG NAKKESMERTER<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 105 T<br />

Mange patienter reagerer rigtig godt på akupunktur, og<br />

flere og flere læger ønsker at kunne tilbyde patienterne<br />

en anden mulighed/et supplement til konventionel<br />

behandling. Samtidig efterspørges akupunktur efterhånden<br />

ofte af patienterne selv.<br />

Man behøver ikke at være indskolet i klassisk kinesisk<br />

tænkemåde for at få gode resultater med akupunktur.<br />

Med et godt kendskab til anatomi og sygdomslære<br />

kan man tilbyde sine patienter en effektiv behandling<br />

med akupunktur ved indlæring af ganske få og enkle<br />

teknikker.<br />

Vi vil gennemgå en række tilstande i nakke og hoved,<br />

hvor der er set en god effekt af akupunktur. Vi vil<br />

forholde os til såvel kroniske som akutte behandlingskrævende<br />

tilstande og muligheden for at forebygge.<br />

På dette introduktionskursus vil vi øve os i at finde frem<br />

til de steder i regionerne, hvor vi skal placere nålene<br />

ved de respektive tilstande. Det er et interaktivt kursus,<br />

og I vil derfor optræde som såvel læge som patient, så I<br />

både får en nøje vejledt mulighed for at placere nålene<br />

rigtigt og mulighed for at mærke effekten på egen krop.<br />

Hefte om de forskellige tilstande, vi gennemgår, uddeles.<br />

24 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

LÆGE<br />

PEER WALTHER HANSEN<br />

ANÆSTESISYGEPLEJERSKE, STUD. MED.<br />

CHRISTINE LODBERG<br />

KURSUSLEDER:<br />

LÆGE<br />

PEER WALTHER HANSEN<br />

1 8<br />

LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

105<br />

LÆGEN SOM ARBEJDSGIVER<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> <strong>14.</strong>45 106 T<br />

Ledelse <strong>–</strong> er det en tung pligt eller et privilegium?<br />

Mange læger, der vælger almen praksis som speciale,<br />

fortæller, at afgørende for deres valg er mulighederne<br />

for selvbestemmelse og stor indflydelse på, hvordan<br />

arbejdslivet organiseres. Samtidig oplever mange, at<br />

ledelse i egen klinik ikke er ukompliceret. Opgaverne<br />

er talrige, og de er helt klart ikke en del af pensum på<br />

medicinstudiet.<br />

På dette kursus vil vi blandt andet gennemgå:<br />

Løn og ansættelsesvilkår<br />

Overenskomster<br />

Ferie og sygdom<br />

Samarbejdsvanskeligheder<br />

Advarsel og opsigelse.<br />

Kurset afholdes med oplæg ved underviser <strong>–</strong> vekslende<br />

med gennemgang af cases.<br />

Efter deltagelse i dette kursus vil du være orienteret om<br />

gældende regler, pligter og rettigheder, og du har fået<br />

ny viden om rammerne for ledelsesopgaverne.<br />

Seniorkonsulent Henriette Kiersgaard har erfaring som<br />

underviser i emnet både på specialeuddannelsen og<br />

på Lægeforeningens kursus ’Ny i praksis’.<br />

48 deltagere<br />

UNDERVISER:<br />

SENIORKONSULENT, ADVOKAT I PLA<br />

HENRIETTE KIERSGAARD<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

SUSANNE SURLYKKE<br />

106


KLINIKKURSUS FÆLLESKURSUS<br />

DATAFANGST <strong>–</strong> FOR HELE KLINIKKEN<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 107 T<br />

Dette kursus kræver samlet tilmelding fra hver enkelt<br />

klinik.<br />

Kurset er til jer, der er i gang med eller lige opstartet<br />

med datafangst. Medbring klinikkens professionelle<br />

digitale signatur på en USB-pen. Det vil herefter være<br />

muligt at se på jeres egne data. Hvis I ikke er på datafangst,<br />

kan I se på demodata og kvalitetsudvikle på<br />

dem.<br />

Indhold:<br />

Hvordan virker datafangst?<br />

Sikkerhed og support!<br />

Hvordan ser I på jeres kvalitetsrapporter?<br />

Hvordan omsætter I kvalitetsrapporten til kvalitetsudvikling?<br />

Hvem gør hvad fremadrettet i kvalitetsudviklingen?<br />

Kurset giver praksis muligheder for at integrere kvalitetsudvikling<br />

i det daglige praksisarbejde, så både<br />

læge og praksispersonale fremover har mulighed for<br />

at få en mere spændende hverdag, i sidste instans til<br />

gavn for patienterne.<br />

30 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, KONSULENT I<br />

DAK-E<br />

BERIT LASSEN<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

ALLAN GRAVESEN<br />

107<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, CHEF FOR DAK-E<br />

HENRIK SCHROLL<br />

’JEG VIL LIGE HAVE ET TJEK’<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 108<br />

Vi kender det kun alt for godt: Den midaldrende mand,<br />

der vil have et 50.000 km eftersyn eller kvinden, der har<br />

fået målt et ’alt for højt kolesterol’ på sin arbejdsplads<br />

og nu kommer for at få prøven gentaget.<br />

Hvordan skal vi forholde os? Skal vi systematisere indsatsen<br />

eller tværtimod forsøge at bremse op og blive<br />

bedre til at sige nej? Det er nødvendigt, at vi prioriterer<br />

vores indsats <strong>–</strong> også på forebyggelsesområdet. Hvordan<br />

gør vi det bedst?<br />

Frem for at satse på fejlfinding hos de mange, ofte<br />

raske og ressourcestærke, skal vi blive bedre til at<br />

koncentrere os om dem, der har de største sundhedsproblemer<br />

og de dårligste odds, når de bliver syge.<br />

Formålet med kurset er:<br />

MANDAG <strong>14.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

At give deltagerne mulighed for debat og refleksion<br />

over egen rolle i forebyggelsen<br />

At give konstruktive indspark til forebyggelsesdebatten<br />

<strong>–</strong> hvordan prioritere vores indsats, så vi giver<br />

mest til dem, der behøver os mest?<br />

At få øget fokus på praktiserende lægers konkrete<br />

rolle i arbejdet med social ulighed i sundhed.<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

ANDERS BEICH<br />

STRATEGISK SUNDHEDSKONSULENT, PH.D.,<br />

KULTURSOCIOLOG, FYSIOTERAPEUT<br />

EVA THUNE JACOBSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, DR. MED.,<br />

MEDLEM AF DET ETISKE RÅD<br />

LOTTE HVAS<br />

108<br />

1 9


MANDAG <strong>14.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

KOSTRÅDGIVNING OG KOSTTILSKUD<br />

<strong>–</strong> HVAD ER FUP, OG HVAD ER FAKTA?<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 109<br />

Ugeblade, aviser, tv og internet er fyldt med ofte<br />

modstridende råd, advarsler og solstrålehistorier om,<br />

hvordan vi holder os sunde, bliver hurtigt helbredt, eller<br />

omvendt risikerer livet. Har du svært ved at navigere<br />

rundt i junglen af selvudnævnte kosteksperter, vitaminguruer,<br />

tv-prædikanter og livsstilseksperter, så tænk<br />

på, hvor svært det er for patienterne.<br />

Hvordan skelner vi mellem skidt og kanel, hvordan<br />

vejleder vi bedst patienten, som viser et avisudklip om<br />

ny mirakelmedicin, og hvordan vekselvirker medier og<br />

sundhedsforskning egentlig?<br />

Jerk W. Langer giver dig et overblik over sundhed i<br />

medierne, og giver sit bud på, hvordan du i praksis<br />

håndterer situationen og hjælper patienten. Vi ser også<br />

på, hvor meget evidens der egentlig er i mediernes<br />

råd om kost og kosttilskud. Undervejs får du selv til<br />

opgave at afgøre, om en mediehistorie er vildledning<br />

eller vejledning.<br />

UNDERVISER:<br />

LÆGE<br />

JERK W. LANGER<br />

KURSUSLEDER:<br />

UDDANNELSESASSISTENT, LEDENDE<br />

LÆGESEKRETÆR<br />

SUSIE CORNELIUSSEN<br />

2 0<br />

FÆLLESKURSUS FÆLLESKURSUS<br />

109<br />

FÅ DOG STYR PÅ JERES KRONIKERE<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 110<br />

Dette kursus byder på forslag til at organisere arbejdet<br />

i praksis, så alle får brugt deres spidskompetencer<br />

bedst muligt, og kvaliteten samlet set øges.<br />

Behandling og kontrol af patienter med kroniske lidelser<br />

fylder meget i vores hverdag. Almen praksis er en<br />

integreret del af sundhedsvæsenet og skal levere et<br />

kvalitetsprodukt, der også kan anvendes i de andre<br />

sektorer. For at løse denne arbejdstunge og vigtige opgave<br />

skal alle i praksis deltage, alle skal have ejerskab<br />

til opgaven og kende deres individuelle ansvar.<br />

Kurset er interaktivt og vil tage afsæt i de praksis, som<br />

kursusleder og undervisere kommer fra, og inddrage<br />

så mange deltageres erfaringer som muligt med det<br />

formål, at hver enkelt deltager kan gå tilbage med ideer<br />

til nytænkning i egen praksis.<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

LINE LØKKEGAARD<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

MICHALA EICH<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

TORBEN HELLEBEK<br />

110


PERSONALEKURSUS PERSONALEKURSUS<br />

GAMMELT SNOT ELLER LUNGEBETÆNDELSE?<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 111<br />

Et kursus for personale i praksis som omhandler følgende<br />

infektioner:<br />

Infektioner i luftvejene<br />

Halsbetændelse<br />

Betændelse i mellemøret<br />

Meningitis<br />

Antibiotika <strong>–</strong> resistensproblematik.<br />

Hver dag står vi som personale i situationer, hvor vi har<br />

brug for at kunne vurdere, hvor alvorligt det er. Skal vi<br />

give en akut tid eller se an?<br />

Dette kursus giver viden til at kunne varetage denne<br />

vurdering.<br />

Undervisningen vil variere mellem faglige indslag og<br />

gruppearbejde baseret på hændelser fra hverdagen.<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

NIELS GULDAGER<br />

AFDELINGSLÆGE, MIKROBIOLOGISK AFDELING<br />

LARS LEMMING<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

INGEBORG NORDENSKJOLD<br />

111<br />

BLODPRØVESVAR <strong>–</strong> FORSTÅ DEM RIGTIGT<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 112<br />

Som sekretær i almen praksis er det tit dig, der giver<br />

blodprøvesvar til patienterne i telefontiden.<br />

Efter dagens kursus vil du have en grundlæggende<br />

viden, så du bedre kan forstå og fortolke de forskellige<br />

blodprøvesvar.<br />

Det kan være svært at finde ud af, hvad der er det rigtige,<br />

og hvornår du skal være på vagt, og vi vil komme<br />

ind på , hvornår du skal reagere.<br />

De mest almindelige sygdomme og hvilke prøver, der<br />

skal tages, vil blive gennemgået.<br />

Områder vi vil komme ind på:<br />

Lipider, urinalbumin, hjerte-kar-sygdom, INR, levertal,<br />

nyretal, stofskifte, hormoner, sukkersyge, hb, SR, CRP,<br />

inflammation og infektion.<br />

UNDERVISER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

PETER SCHULTZ-LARSEN<br />

MANDAG <strong>14.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

BETINA SODEMANN<br />

112<br />

2 1


MANDAG <strong>14.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

’HJÆLP, LÆGEN HAR TRAVLT’<br />

<strong>–</strong> PRAKSISPERSONALET ER EN KÆMPE<br />

RESSOURCE<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 113 T<br />

Mange patienter får tid hos lægen. Lad personalet se<br />

flere patienter. Bliv et bedre team.<br />

På dette kursus vil vi gennemgå:<br />

2 2<br />

PERSONALEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

Når patienten ringer, hvad skal personalet spørge<br />

ind til?<br />

Hvordan vurderer personalet, hvem der skal se<br />

patienten?<br />

Hvilke undersøgelser kan og må personalet foretage?<br />

Hvornår og kan personalet selvstændigt stille diagnosen?<br />

Hvilke råd og behandlinger kan og må personalet give?<br />

Hvordan tilegner personalet sig viden og overbringer<br />

den til lægen?<br />

Følgende emner i forhold til ovenstående vil blive<br />

belyst: Hoste, halsproblemer, øresmerter, sinuit, øjenproblemer,<br />

svimmelhed, feber, gastrit, vortebehandling<br />

og blodtryksproblemer.<br />

Vi forventer efter dette kursus, at personalet har fået<br />

færdigheder til at se flere patienter, og dermed få et<br />

godt team i praksis.<br />

Form: Oplæg vekslende med spørgsmål og cases.<br />

30 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

SØREN BRIX<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

HEIDI DYRBERG<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

HEIDI DYRBERG<br />

113<br />

NYESTE VIDEN OM DIABETES <strong>–</strong> MØD FOR-<br />

SKERNE BAG RESULTATERNE<br />

KL. 13.15 <strong>–</strong> <strong>14.</strong>45 114<br />

To store danske forskningsprojekter har bidraget med<br />

viden om diabetes i almen praksis. Begge projekter<br />

’Diabetesomsorg i almen praksis’ og ’Addition’ har til<br />

formål at undersøge, om intensiveret indsats i almen<br />

praksis kan optimere behandlingen af patienter med<br />

diabetes. Over 1.000 praktiserende læger og mange<br />

patienter med diabetes eller forstadier til diabetes har<br />

været involveret i projekterne. På dette kursus vil projekternes<br />

ledere sætte fokus på de vigtigste resultater<br />

og budskaber fra projekterne.<br />

Få blandt andet viden om:<br />

Kan almen praksis finde patienter med uerkendt<br />

diabetes?<br />

Hvilken effekt har struktureret, individualiseret diabetesbehandling?<br />

Kan vi bedre prognosen ved tidlig opsporing og<br />

behandling af patienter med uerkendt diabetes?<br />

Hvordan udvikler diabetes sig de første 20 år efter<br />

diagnosen?<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

LARS JØRGEN HANSEN<br />

PROFESSOR, ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

ANNELLI SANDBÆK<br />

ADJUNGERET PROFESSOR<br />

NIELS DE FINE OLIVARIUS<br />

PROFESSOR, ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

TORSTEN LAURITZEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

FRANS BOCH WALDORFF<br />

114


LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

AFLI I ALMEN PRAKSIS<br />

KL. 13.15 <strong>–</strong> <strong>14.</strong>45 115<br />

Det Europæiske Kardiologiske Selskab har netop udgivet<br />

nye retningslinjer for håndtering af AFLI.<br />

Formål med kurset er at opdatere viden om behandlingsstrategi<br />

for patienter med AFLI:<br />

Primær udredning og vurdering<br />

Skal man vælge frekvensregulerende behandling<br />

eller konverterende behandling?<br />

Risikovurdering af patienter med AFLI mhp. evt.<br />

AK-behandling <strong>–</strong> hvad er CHADS2-score?<br />

Marevan eller ’de nye stoffer’<br />

Non-farmakologisk behandling af atrieflimren<br />

RFA<br />

Andre operative indgreb.<br />

Casebaseret undervisning.<br />

UNDERVISER:<br />

OVERLÆGE, DR. MED.<br />

STEEN PEHRSON<br />

KURSUSLEDER:<br />

PROFESSOR, ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,<br />

PH.D.<br />

BO CHRISTENSEN<br />

115<br />

URINVEJSINFEKTIONER <strong>–</strong> DIAGNOSTIK OG<br />

BEHANDLING<br />

KL. 13.15 <strong>–</strong> <strong>14.</strong>45 116<br />

I denne workshop tager vi udgangspunkt i typiske<br />

cases fra den praktiserende læges dagligdag.<br />

Hvad er der evidens for?<br />

Hvad kan urinstix bruges til?<br />

Skal man anbefale sine patienter tranebærsaft?<br />

Deltageraktivering vægtes højt, og der berøres relevante<br />

temaer som bl.a. diagnostik, behandlingsvalg,<br />

differentialdiagnoser og kontrol.<br />

UNDERVISER:<br />

PROFESSOR, OVERLÆGE, DR. MED.<br />

NIELS FRIMODT MØLLER<br />

KURSUSLEDER:<br />

LÆGE<br />

CHRISTIAN VØHTZ<br />

MANDAG <strong>14.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

116<br />

2 3


MANDAG <strong>14.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

WET SMEAR<br />

KL. 13.15 <strong>–</strong> <strong>14.</strong>45 117<br />

På dette korte kursus introduceres du til wet smear <strong>–</strong><br />

eller mikroskopi af vaginalsekret.<br />

Med denne let tilgængelige undersøgelse kan du<br />

kvalificere din behandling af kvinder med udflåd, kløe<br />

og svie.<br />

Vi har ikke mulighed for, at kursisterne selv mikroskoperer,<br />

men i et demonstrationsmikroskop vil vi kunne<br />

vise rigtige wet smears.<br />

Ved hjælp af billedmateriale og korte sygehistorier<br />

gøres kurset interaktivt.<br />

UNDERVISER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

NIELS GULDAGER<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

NIELS GULDAGER<br />

2 4<br />

LÆGEKURSUS FÆLLESKURSUS<br />

117<br />

VIDENSØGNING FOR PRAKSISPERSONALE <strong>–</strong><br />

LÆGEN MÅ GERNE KIGGE MED<br />

KL. 13.15 <strong>–</strong> 16.30 118 T<br />

I vor travle dagligdag kan vi ofte have brug for at søge<br />

viden på nettet. Det kan fx være på sundhed.dk, i<br />

Lægehåndbogen eller i DSAM´s vejledninger.<br />

Vi søger fx efter:<br />

Hvilke forebyggelsestilbud har min kommune og mit<br />

nærhospital?<br />

Telefonnumre til cancerpakkeforløb<br />

Et forslag til et udrednings- og kontrolprogram for<br />

KOL/diabetes og hypertension<br />

Hvordan bruger jeg Linkportalen?<br />

Hvordan findes behandlingsvejledninger?<br />

Hvordan findes patientforløbsbeskrivelser?<br />

Hvad kan man finde i e-journalen, og hvem kan finde<br />

den hvor?<br />

30 deltagere<br />

UNDERVISER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

BJØRN PERRILD<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

JESPER LUNDH<br />

118


PERSONALEKURSUS SYGEPLEJERSKEKURSUS<br />

’AV MIN MAVE’ <strong>–</strong> HVAD FEJLER PATIENTEN?<br />

KL. 13.15 <strong>–</strong> 16.30 119<br />

Mange patienter henvender sig i praksis med ondt i<br />

maven. Det kan ofte være vanskeligt ud fra symptomerne<br />

at vurdere, hvad patienten fejler.<br />

Formålet med kurset er at se nærmere på, hvordan patienterne<br />

med ondt i maven præsenterer sig i praksis,<br />

og hvordan praksispersonalet bedst kan vurdere og<br />

rådgive patienten. Hvilke symptomer skal der reageres<br />

akut på? Hvad er vigtigt at spørge patienten om?<br />

Belyst gennem sygehistorier vil vi give et bud på<br />

ovenstående spørgsmål og meget mere. Vi forventer,<br />

at du efter deltagelse i dette kursus er opdateret på<br />

de hyppigste gastrointestinale lidelser, som vi møder i<br />

praksis, samt har fået viden om, hvordan du som praksispersonale<br />

bedst kan vurdere og rådgive patienten.<br />

Har du problemstillinger eller patientcases, du gerne vil<br />

have belyst, kan disse mailes før kurset til:<br />

djarbol@health.sdu.dk<br />

UNDERVISERE:<br />

LÆGE, SENIORFORSKER, PH.D.<br />

DORTE JARBØL<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

BIRGITTE BECH ANDERSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

LONE PEDERSEN<br />

119<br />

MANDAG <strong>14.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

KOL <strong>–</strong> EN FOLKESYGDOM MED MANGE<br />

ANSIGTER<br />

KL. 13.15 <strong>–</strong> 16.30 120<br />

I praksis ser vi hver dag patienter med KOL. I forskellige<br />

faser af sygdommen og med forskellige ressourcer<br />

og behov.<br />

På kurset får du opdateret din viden om KOL og ideer<br />

til, hvordan du kan strukturere din KOL-behandling i<br />

praksis.<br />

Rygestop er den bedste behandling <strong>–</strong> men hvad gør du,<br />

når patienten ikke kan og vil slippe den sidste cigaret?<br />

Hvordan kan vi i praksis bidrage med at forebygge<br />

KOL, og hvordan finder vi KOL-patienten i en travl<br />

hverdag?<br />

Medbring gerne eksempler fra din egen hverdag, som<br />

vi kan tage udgangspunkt i.<br />

UNDERVISERE:<br />

SYGEPLEJERSKE MKS, SENIOR PROJEKTLEDER I<br />

DANMARKS LUNGEFORENING<br />

NICOLAI KIRKEGAARD<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE, RYGESTOP-<br />

KONSULENT<br />

SUSANNE MALMSTRØM<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE, RYGESTOP-<br />

KONSULENT<br />

SUSANNE MALMSTRØM<br />

120<br />

2 5


MANDAG <strong>14.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

BEVÆGEAPPARATET<br />

KL. 13.15 <strong>–</strong> 16.30 121 T<br />

På dette kursus vil vi give dig grundlæggende viden<br />

om de mest almindelige gener/sygdomme i knogler,<br />

muskler og led samt behandlingen af disse.<br />

Vi vil bl.a. gennemgå:<br />

2 6<br />

SEKRETÆRKURSUS<br />

Den inflammatoriske proces<br />

Principper for behandling i forbindelse med akutte<br />

skader<br />

Skader i hoved, nakke, albue, skulder, knæ, ankel<br />

og fod.<br />

Mange mennesker oplever i perioder at have gener<br />

eller egentlige smerter fra bevægeapparatet.<br />

Kurset vil gøre dig i stand til at rådgive og vejlede patienten<br />

i telefonen om håndteringen af de skader eller<br />

gener, han/hun har fået, og til at visitere patienterne til<br />

konsultationen med større sikkerhed.<br />

Form: Oplæg fra underviser vekslende med øvelser/<br />

cases, spørgsmål og debat.<br />

40 deltagere<br />

UNDERVISER:<br />

FYSIOTERAPEUT<br />

HENRIK JAGER RASMUSSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

JANNE WULFF CHRISTENSEN<br />

121


Cloud-baseret<br />

talekendelse<br />

<strong>–</strong> sikker<br />

drift<br />

og<br />

lave<br />

omkostninger<br />

Etablering af cloud-baseret hosting betyder, at din personligt tilpassede talegenkendelse<br />

afvikles<br />

via<br />

intern<br />

ettet<br />

og<br />

således<br />

ikke<br />

kræver<br />

installation<br />

af<br />

lokal<br />

server.<br />

Vi varetager den daglige drift, backup og support af systemet <strong>–</strong> så du har tid og ro til<br />

at koncentrere dig om patienterne.<br />

Adgangen til systemet sker via en krypteret forbindelse, som anvendes mellem<br />

primær/sekundær sektor og tilhørende it-løsninger. Alle data behandles fortroligt og<br />

er alene knyttet til din personlige profi l.<br />

Opnå følgende gevinster med en cloud-baseret løsning:<br />

Max Manus - Skandinaviens førende leverandør af digital diktering og talegenkendelse<br />

Max Manus A/S - tlf.: 70 10 55 10 - www.maxmanus.dk<br />

Besøg os på<br />

<strong>Lægedage</strong> <strong>2011</strong> i<br />

Bella Centeret på<br />

stand nr. 24C<br />

• Simpel og hurtig talegenkendelse <strong>–</strong> kom i gang på mindre end en time<br />

• Centraliseret drift og hermed færre omkostninger<br />

• Spar tid og ressourcer, når Max Manus varetager<br />

håndtering og vedligeholdelse af ordbøger<br />

Kontakt os for mere information om, hvordan en cloud-baseret løsning kan gøre din<br />

arbejdsdag nemmere.<br />

2 7


2 8


KURSER TIRSDAG 15. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

NR. TITEL SIDE<br />

201 HVIS PATIENTEN KUN VIL HAVE<br />

TO PRÆPARATER, HVILKE SKAL<br />

DU SÅ VÆLGE?<br />

202 FOREBYGGELSE AF HJERTE-KAR-<br />

SYGDOMME <strong>–</strong> FOKUS PÅ RISIKO-<br />

VURDERING OG BEHANDLING<br />

30<br />

30<br />

203 TRÆTHED I ALMEN PRAKSIS 31<br />

204 T KLAGESAG <strong>–</strong> HVAD SÅ? 31<br />

205 T FOREBYGGELSE ELLER EJ? <strong>–</strong> OG<br />

ANDRE STORE SPØRGSMÅL I<br />

DEN NYE OVERENSKOMST<br />

206 T STYRER DU DIN PRAKSIS, ELLER<br />

STYRER DEN DIG?<br />

207 FRI OS FRA KOST- OG<br />

MOTIONSMAFIAEN<br />

208 SAMARBEJDET I TOP!<br />

STYRK DIN VIDEN OM FORLØB<br />

MED KOL OG DIABETES<br />

209 MÆND HAR OGSÅ ET UNDERLIV<br />

<strong>–</strong> OM VANDLADNINGSBESVÆR<br />

OG EREKTIL DYSFUNKTION<br />

32<br />

32<br />

33<br />

34<br />

34<br />

210 T URINMIKROSKOPI I ALMEN PRAKSIS 35<br />

211 T SØG <strong>–</strong> OG DU SKAL FINDE, NU! 35<br />

212 SYGE BØRN <strong>–</strong> ER DET NU, ELLER<br />

KAN DET VENTE TIL I MORGEN?<br />

36<br />

213 SÅRBEHANDLING I PRAKSIS 36<br />

214 OPDATERING PÅ TVÆRS 37<br />

215 TUTORLÆGEKURSUS <strong>–</strong> BLIV KLAR<br />

TIL DE NYE UDFORDRINGER!<br />

216 FOREBYGGELSE AF DE ÆLDSTE,<br />

HVOR AKTIV SKAL MAN VÆRE?<br />

37<br />

38<br />

217 T KUNSTEN AT KOMMUNIKERE 38<br />

218 T HÅNDTERING AF AKUTTE<br />

PATIENTER <strong>–</strong> HVORDAN? HVEM<br />

GØR HVAD?<br />

219 T KVALITETSSIKRING BEHØVER<br />

IKKE AT VÆRE EN TIDSRØVER<br />

(EMAR)<br />

39<br />

39<br />

220 MANGE SMÅ STIK HVER DAG 40<br />

221 T PRAKSISPERSONALET SOM<br />

TOVHOLDER FOR<br />

KVALITETSUDVIKLING<br />

222 VELLYKKEDE KONSULTATIONER,<br />

TILFREDSE PATIENTER… OG CHEFER<br />

223 HJERTE-KAR-SYGDOMME<br />

<strong>–</strong> NYTTIG VIDEN<br />

40<br />

41<br />

41<br />

TIRSDAG 15. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

2 9


TIRSDAG 15. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

HVIS PATIENTEN KUN VIL HAVE TO PRÆPA-<br />

RATER, HVILKE SKAL DU SÅ VÆLGE?<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 201<br />

Ofte har patienter flere kroniske sygdomme, som hver<br />

for sig, ifølge gældende guidelines, kræver medicinsk<br />

behandling. Med henblik på at behandle symptomer og<br />

at forebygge forværring af sygdommene, er det vigtigt,<br />

at behandlingen også sker. Vi bliver i almen praksis i<br />

tiltagende grad konfronteret med problemer med at<br />

overtale patienten til denne polyfarmaci. Yderligere har<br />

begrebet polyfarmaci negativ karakter.<br />

Med udgangspunkt i konkrete cases, hvor patienterne<br />

kun vil acceptere to lægemidler, diskuterer vi, hvordan<br />

vi når frem til den om muligt mest optimale behandling<br />

for patienten.<br />

3 0<br />

LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

Hvilke kriterier kan lægges til grund for anbefalingerne?<br />

Hvordan formidler vi risikoreduktion til patienterne?<br />

Hvordan kan vi lave et optimalt doseringsskema?<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, SPECIALLÆGE I<br />

KLINISK FARMAKOLOGI, PH.D.<br />

PALLE MARK CHRISTENSEN<br />

OVERLÆGE<br />

LENE REUTHER<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

PREBEN HOLME<br />

201<br />

FOREBYGGELSE AF HJERTE-KAR-SYG-<br />

DOMME. FOKUS PÅ RISIKOVURDERING OG<br />

BEHANDLING<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 202<br />

Formål: At opdatere viden om forebyggelse af hjertekar-sygdom<br />

hos hjerteraske.<br />

På dette kursus vil vi bl.a. gennegå:<br />

Primær udredning af hypertension og dyslipidæmi<br />

Risikovurdering <strong>–</strong> er HeartScore løsningen?<br />

Behandling af hypertension og dyslipidæmi<br />

Hvordan organiserer du udredning, behandling og<br />

kontrol af patienten med øget risiko for hjerte-karsygdom?<br />

Undervisningsform: Casebaseret <strong>–</strong> korte indlæg<br />

<strong>–</strong> opgaver i små grupper.<br />

UNDERVISER:<br />

LEDENDE OVERLÆGE, DR. MED.,<br />

HJERTEMEDICINSK AFDELING<br />

MOGENS LYTKEN LARSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

PROFESSOR, ALMENT PRAKTISERENDE<br />

LÆGE, PH.D.<br />

BO CHRISTENSEN<br />

202


LÆGEKUSRUS LÆGEKUSRUS<br />

TRÆTHED I ALMEN PRAKSIS<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 203<br />

Træthed i almen praksis.<br />

Somatisk tilgang<br />

Infektionsmedicinsk tilgang<br />

Funktionel lidelse i en biopsykosocial forståelsesramme.<br />

Et psykodynamisk perspektiv? Et tilbagevendende<br />

symptom i vores dagligdag, som måske også tapper<br />

dig for energi! Ofte tolkes patientens symptomer som<br />

psykosomatiske. Infektionsmedicineren stiller dog<br />

spørgsmålet, om det kunne være en infektion som<br />

ulcus ventriculi eller Helicobacter pylori.<br />

Mangler du redskaber og forståelsesramme til også<br />

at betragte træthed ud fra en biopsykosocial forståelsesramme<br />

(TERM-modellen), vil vi forsøge at inspirere<br />

dig ved hjælp af relevante patientcases. Diagnostik og<br />

behandling ved flere af de såkaldte funktionelle lidelser<br />

inddrages.<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

MARTIN MUNK<br />

INFEKTIONSMEDICINER, OVERLÆGE<br />

HENRIK PERMIN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

THOMAS HANSEN<br />

203<br />

KLAGESAG <strong>–</strong> HVAD SÅ?<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 204 T<br />

Oprettelsen af Patientombuddet har igen kastet lys på<br />

patientklager.<br />

Mange kommer i den situation at få en klagesag, og<br />

det gør noget ved os! Klagesager anfægter i særlig<br />

grad vores identitet som ’medicinsk ekspert’, og blandt<br />

andet derfor bruger vi mange ressourcer på at komme<br />

igennem en klagesag med ’skindet på næsen’. Ressourcer,<br />

som måske kan bruges bedre.<br />

Formålet med kurset er at se nærmere på, hvordan<br />

vi mest hensigtsmæssigt og konstruktivt håndterer en<br />

klagesag. Både som medicinsk ekspert og personligt.<br />

Hvordan forholder vi os, når vi får en klagesag? Og<br />

hvordan forholder vi os, når afgørelsen kommer?<br />

Belyst gennem en række eksempler på klagesager, vil<br />

vi give nogle bud på ovenstående spørgsmål. Der vil<br />

være oplæg fra vicedirektør i Patientombuddet, Peter<br />

Bak Mortensen, samt sagkyndig i Patientombuddet,<br />

alment praktiserende læge, Steffen Brynskov.<br />

Principielle problemstillinger kan mailes før kurset til<br />

sbirkeland@health.sdu.dk med henblik på diskussion<br />

i generaliseret form.<br />

50 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

VICEDIREKTØR I PATIENTOMBUDDET<br />

PETER BAK MORTENSEN<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

STEFFEN BRYNSKOV<br />

KURSUSLEDER:<br />

POSTDOC<br />

SØREN BIRKELAND<br />

TIRSDAG 15. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

204<br />

3 1


TIRSDAG 15. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

FOREBYGGELSE ELLER EJ? <strong>–</strong> OG ANDRE<br />

STORE SPØRGSMÅL I DEN NYE<br />

OVERENSKOMST<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 17.00 205 T<br />

På kurset gennemgås nyheder i den nye overenskomst<br />

samt vigtige områder, som er uændret.<br />

Der bliver også kigget frem mod forventningerne til den<br />

næste overenskomst og ny honorarmodel.<br />

3 2<br />

LÆGEKURSUS KLINIKKURSUS<br />

Er det forbi med forebyggelse i overenskomsten?<br />

Ansatte speciallæger i praksis <strong>–</strong> hvordan?<br />

Samtaleterapi <strong>–</strong> er det kun for terapeutuddannede?<br />

Hvad sker der, når min delekompagnon stopper, og<br />

jeg har 2.800 dejlige patienter alene?<br />

Formen er blandet med indlæg fra henholdsvis PLO’s<br />

seniorkonsulent med speciale i overenskomsten og et<br />

medlem af PLO’s forhandlingsudvalg samt gruppearbejde<br />

om konkrete eksempler på honorering af ydelser<br />

med efterfølgende plenumgennemgang.<br />

60 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

SENIORKONSULENT, ADVOKAT I PLO<br />

JETTE STAGSTED GALATIUS<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

TUE FLINDT MÜLLER<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

TUE FLINDT MÜLLER<br />

205<br />

STYRER DU DIN PRAKSIS, ELLER STYRER<br />

DEN DIG?<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 17.00 206 T<br />

Dette kursus kræver samlet tilmelding fra hver enkelt<br />

klinik.<br />

I en travl hverdag i praksis er det sin sag at få sat<br />

samarbejde, organisering og udvikling på dagsordenen<br />

<strong>–</strong> selv om de tre emner har meget stor indflydelse<br />

på både trivsel og kvalitet.<br />

Vi vil sætte læger og praksispersonale sammen og<br />

fokusere på, hvordan det samlede praksisteam kan<br />

fungere optimalt.<br />

Der afholdes fire separate og dog sammenhængende<br />

workshops.<br />

Workshop A: Kl. 09.00 <strong>–</strong> 10.30<br />

Samarbejdet <strong>–</strong> det basale i hverdagen<br />

Motiverede kolleger og medarbejdere <strong>–</strong> hvad skal<br />

der til?<br />

Kan konflikter forebygges og håndteres?<br />

Workshop B: Kl. 11.00 <strong>–</strong> 12.30<br />

Strukturen <strong>–</strong> grundlaget for en velfungerende<br />

dagligdag<br />

Brandslukning eller planlægning?<br />

Vi presses på tid. Hvad gør vi <strong>–</strong> sammen?<br />

Workshop C: Kl. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 15.15<br />

Udviklingen i praksis<br />

Er vi dygtige nok også om fem år?<br />

Hvordan får vi fælles mål?<br />

206


Workshop D: Kl. 15.45 <strong>–</strong> 17.00<br />

Hjem til fremtiden<br />

Forankring<br />

Debriefing.<br />

Form: Interaktive workshops.<br />

40 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

ERHVERVSPSYKOLOG<br />

BERIT SANDER<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

LARS FOGED<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

MARIKE MØLLER<br />

FÆLLESKUSRUS<br />

FRI OS FRA KOST- OG MOTIONSMAFIAEN<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 207<br />

En voksende andel af befolkningen har en kronisk<br />

sygdom, og kun en lille andel af borgerne lever op til<br />

sundhedsmyndighedernes almindelige anbefalinger<br />

vedrørende mad og bevægelse samt alkohol og<br />

rygning. Det har medført et voksende krav om systematiske<br />

helbredstjek, screening for type 2-diabetes og<br />

livsstilssamtaler med borgeren. Men er det bevidste<br />

usunde valg fra borgernes side? Eller er det ’samfundets<br />

skyld’?<br />

Hvilke initiativer skal til, for at de sunde valg lettere<br />

tages?<br />

Hvem kan gøre hvad for at vende udviklingen?<br />

Hvad er den praktiserende læges rolle i dette større<br />

spil, når man sidder med den enkelte patient foran<br />

sig?<br />

Hvilken tilgang skal den enkelte praksis have til<br />

forebyggelse hos patienter og grupper af patienter<br />

set i dette lys?<br />

Torben Jørgensen er chef for Forskningscenteret for<br />

Forebyggelse og Sundhed i Glostrup. Lad dig inspirere<br />

af ham <strong>–</strong> og diskuter med ham!<br />

UNDERVISER:<br />

PROFESSOR, DR. MED.<br />

TORBEN JØRGENSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

ROAR MAAGAARD<br />

TIRSDAG 15. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

207<br />

3 3


TIRSDAG 15. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

3 4<br />

FÆLLESKUSRUS<br />

SAMARBEJDET I TOP!<br />

STYRK DIN VIDEN OM FORLØB MED KOL OG<br />

DIABETES<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 208<br />

Luppen sættes på nogle af de svære overgange og<br />

kritiske situationer, som vore patienter kommer ud for.<br />

Med film og oplæg fortæller vi om forløbsprogrammerne<br />

og giver en introduktion til, hvordan man finder<br />

de kommunale rehabiliteringstilbud.<br />

I alle regioner er der udarbejdet forløbsprogrammerne<br />

for KOL og type 2-diabetes sammen med almen praksis.<br />

De beskriver samarbejdet mellem almen praksis,<br />

kommuner og hospitaler. I almen praksis arbejder vi<br />

med tidlig forebyggelse, opfølgende indsatser med<br />

patientplaner og årskontroller samt undervisning i<br />

egenomsorg. Men hvad sker der egentlig med patienterne<br />

i kommunen? De stærkere af vore patienter<br />

skal henvises til rehabilitering i kommunalt regi, men<br />

hvordan arbejder kommunerne med rehabilitering af<br />

patienter med kronisk sygdom? Og hvordan samarbejder<br />

vi om patienten, når patienten rammes af tab,<br />

akutte indlæggelser og pludselige forværringer af<br />

sygdommen?<br />

Kurset er interaktivt og tager afsæt i seks patientcases.<br />

Repræsentanter fra kommunalt regi og hospitalet stiller<br />

op til en fælles drøftelse med det formål at bedre det<br />

indbyrdes samarbejde mellem almen praksis, kommunen<br />

og hospitalet.<br />

UNDERVISER:<br />

OVERLÆGE, KOMMUNAL REPRÆSENTANT OG<br />

PROJEKTLEDER FRA HOSPITAL<br />

ANNE FRØLICH<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

PETER SCHULTZ-LARSEN<br />

208<br />

FÆLLESKURSUS<br />

MÆND HAR OGSÅ ET UNDERLIV <strong>–</strong> OM<br />

VANDLADNINGSBESVÆR OG EREKTIL<br />

DYSFUNKTION<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 17.00 209<br />

Der er masser af kurser om kvinders underliv, men ikke<br />

om mænds.<br />

På dette kursus vil mandens underliv være i centrum.<br />

Med udgangspunkt i casebaseret undervisning vil vi<br />

arbejde med mænds vandladningsproblemer og erektil<br />

dysfunktion.<br />

Hvad kan vi bruge PSA til?<br />

Hvorfor får mænd bydende vandladningstrang?<br />

Skal mænd til at tage testosteron, som kvinder tager<br />

østrogen?<br />

Efter kurset forventer vi, at hver praksis har udarbejdet<br />

deres helt egen plan for udredning og behandling af<br />

LUTS og erektil dysfunktion. Planen vil indeholde en<br />

beskrivelse af, hvilke opgaver personalet og lægerne<br />

skal håndtere.<br />

UNDERVISERE:<br />

PROFESSOR<br />

STEEN WALTER<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH. D.<br />

BJARNE LÜHR HANSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH. D.<br />

BJARNE LÜHR HANSEN<br />

209


FÆLLESKURSUS<br />

URINMIKROSKOPI I ALMEN PRAKSIS<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 210 T<br />

På kurset lærer eller genopfrisker du ved fasekontrastmikroskopi<br />

at identificere de seks bakterier, som<br />

hyppigst forårsager blærebetændelse hos patienter i<br />

almen praksis. Der opstilles retningslinjer for undersøgelser<br />

og behandling af blærebetændelse i almen<br />

praksis. Efter kurset kan du erstatte over halvdelen<br />

af dine dyrknings- og resistensundersøgelser med<br />

mikroskopi, som tager under to minutter.<br />

Form: Korte oplæg og masser af praktik ved mikroskoperne.<br />

Daggamle uriner fra egen praksis må gerne medbringes<br />

(bør opbevares koldt).<br />

28 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

AFDELINGSLÆGE<br />

LARS LEMMING<br />

LABORATORIEFAGLIG KONSULENT<br />

MARIANNE BØGILD<br />

AFDELINGSBIOANALYTIKER<br />

HANNE NIELSEN<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

NIELS GULDAGER<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

NIELS GULDAGER<br />

210<br />

FÆLLESKUSRUS<br />

SØG <strong>–</strong> OG DU SKAL FINDE, NU!<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 211 T<br />

Hurtig vidensøgning på internettet er et ’must’ for os<br />

i vores travle hverdag, men hvor og hvordan gør vi<br />

det? Et godt bud, når det drejer sig om fagligt stof, er<br />

at søge i Lægehåndbogen, nettets Medicinske Kompendium,<br />

hvor du med få tastetryk kan finde frem til<br />

behandlingen af fx allergisk alveolit.<br />

I andre situationer gør vi, som vores patienter og resten<br />

af verden gør: Vi googler. Hvis vi skal finde ud af, hvad<br />

en uforståelig forkortelse i en epikrise betyder, fx at<br />

et barn har SV, så er Google uovertruffen til hurtigt at<br />

give dig et svar, mens Google er mindre god til at søge<br />

andre svar. Træfsikkerheden øges, når du ved, hvordan<br />

du kan søge med Google og dens hjælpemidler.<br />

På dette kursus vil du lære at bruge Lægehåndbogen<br />

og Google. Desuden vil nogle af Googles andre funktioner<br />

blive introduceret, fx det at lave en hjemmeside,<br />

at føre dit regnskab i Google eller holde styr på dine<br />

links ved hjælp af et hyperlinkbibliotek.<br />

Form: Kort teoretisk gennemgang af søgning i Lægehåndbogen<br />

og Google efterfulgt af praktiske øvelser.<br />

Der vil blive udleveret en CD-rom med forskellige<br />

præsentationer m.m., så du selv kan arbejde videre<br />

med ovenstående.<br />

30 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER<br />

FINN KLAMER<br />

FLEMMING SKOVSGAARD<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

FLEMMING SKOVSGAARD<br />

TIRSDAG 15. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

211<br />

3 5


TIRSDAG 15. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

3 6<br />

PERSONALEKURSUS<br />

SYGE BØRN <strong>–</strong> ER DET NU, ELLER KAN DET<br />

VENTE TIL I MORGEN?<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 212<br />

Klokken er 15.15, og en mor er kaldt hjem til sin syge<br />

søn. På vejen til vuggestuen kontakter hun lægen for at<br />

få en akut aftale inden kl. 16. Der er ikke umiddelbart<br />

flere tider. En mor ringer, den fireårige kan ikke holde<br />

maden i sig. Hun vil gerne have et sygebesøg eller i det<br />

mindste en tid nu. Hvad gør du? Hvad spørger du ind<br />

til? Hvad hvis barnet var to måneder?<br />

Udgangspunktet er, at der kun er et begrænset antal<br />

akuttider.<br />

Du skal fange den lidet meddelsomme mor med det<br />

svært syge barn<br />

Du skal berolige og støtte den ressourcestærke mor<br />

Du skal passe på dit stressniveau<br />

Du skal have kompetencer og nødplaner.<br />

Uddannelse og efteruddannelse til visitationsfunktionen<br />

er yderst vigtig. Kurset henvender sig til praksispersonalet<br />

og omhandler de almindeligste akutsituationer<br />

omkring børn. Du får tjeklister til relevante<br />

spørgsmål, faglig indsigt til visitationen og inspiration<br />

til kommunikationen med forældrene.<br />

Kurset er interaktivt med vekslende pædagogiske<br />

metoder.<br />

UNDERVISERE:<br />

SPECIALLÆGE I PÆDIATRI<br />

ANITA HANSEN<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

PIA MÜLLER<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

PIA MÜLLER<br />

212<br />

PERSONALEKURSUS<br />

SÅRBEHANDLING I PRAKSIS<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 213<br />

Kom og få viden om forskellige sårtyper.<br />

Du kan udvide eller forbedre din kompetence til at<br />

diagnosticere sår og bliv dermed bedre til at vælge<br />

den korrekte behandling til dine patienter.<br />

Hvilken behandling skal vi vælge? Og hvad hjælper<br />

bedst? Det kan være vanskeligt at vurdere, og vi vil<br />

denne formiddag guide dig igennem følgende:<br />

Hvordan vi finder ud af, hvilken type sår vi har med<br />

at gøre (traumatisk sår, venøst sår, arterielt sår,<br />

tryksår, immunologisk sår eller diabetisk sår)<br />

Gennemgang af de grundlæggende principper for<br />

sårbehandling<br />

Hvordan vi får valgt den rigtige behandling<br />

Sårprodukter <strong>–</strong> gennemgås løbende samtidig med<br />

sårtyperne<br />

Kompressionsbehandling (kortstræk, langstræk og<br />

flerlagsbehandling).<br />

Åbent kursus for praksispersonale, der har med sårbehandling<br />

at gøre.<br />

UNDERVISER:<br />

SÅRSYGEPLEJERSKE<br />

MARIA PLASCHKE<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

BETINA SODEMANN<br />

213


LÆGEKURSUS<br />

OPDATERING PÅ TVÆRS<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 214<br />

Har du ikke tid til at pløje dig igennem alle specialers<br />

tidsskrifter, så kan du med fordel deltage her.<br />

På dette kursus får du på kort tid gennemgået nogle<br />

af de seneste års vigtigste nyheder med relevans for<br />

almen praksis inden for specialerne: Kardiologi, endokrinologi,<br />

reumatologi og øre-næse-hals.<br />

Nyhederne vil blive fremstillet på en overskuelig og<br />

for praksis anvendelig måde. To af emnerne vil blive<br />

gennemgået mere indgående. Kort fortalt:<br />

Opdatering<br />

Ny viden til dig<br />

’Tag-med-hjem’-budskaber.<br />

UNDERVISER:<br />

REUMATOLOG, DR. MED.<br />

JØRGEN PETERSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

FLEMMING SKOVSGAARD<br />

214<br />

LÆGEKURSUS<br />

TUTORLÆGEKURSUS<br />

<strong>–</strong> BLIV KLAR TIL DE NYE UDFORDRINGER!<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 215<br />

Under kurset får du en hurtig opdatering på de gældende<br />

forhold vedrørende de forskellige typer uddannelseslæger,<br />

som du møder i din tutorpraksis.<br />

Dernæst får du som én af de første alt det nye <strong>–</strong> og<br />

spændende <strong>–</strong> der netop nu er på vej:<br />

En ny målbeskrivelse for vort speciale<br />

Nye metoder, som vi skal bruge, når vi vurderer,<br />

om uddannelseslægerne har opnået de ønskede<br />

kompetencer.<br />

Vi behandler spørgsmålene:<br />

Hvordan gør vi uddannelsen endnu bedre?<br />

Hvordan får den unge læge større udbytte af returdagene?<br />

Hvordan tackler (eller undgår) man uhensigtsmæssige<br />

uddannelsesforløb?<br />

De tre undervisere er alle uddannelseskoordinatorer og<br />

praktiserende læger.<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER<br />

GUNVER LILLEVANG<br />

JESPER ISAKSEN<br />

ROAR MAAGAARD<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

ROAR MAAGAARD<br />

TIRSDAG 15. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

215<br />

3 7


TIRSDAG 15. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

3 8<br />

FÆLLESKURSUS<br />

FOREBYGGELSE AF DE ÆLDSTE, HVOR<br />

AKTIV SKAL MAN VÆRE?<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 216<br />

Vi bliver ældre og ældre, og mange af os bliver meget<br />

gamle. Alt tyder på, at vi kan se frem til ’aktive leveår’<br />

også takket være aktiv behandling i en høj alder. Vi<br />

bliver også bedre og bedre til at behandle kroniske<br />

sygdomme. Men hvornår er nok nok? Og hvornår er<br />

forebyggende behandling og forebyggende medicin<br />

ikke længere indiceret?<br />

Hvad gør det ved os, at vi bliver så gamle, og er det<br />

ubetinget godt at leve så længe? Bliver de ekstra<br />

leveår ensomme? Kan man få lov til at blive gammel<br />

og inaktiv?<br />

Hvorfor er lægen eksperten, og skal lægen blive med<br />

at være autoritet og mirakelmager?<br />

Hvilke muligheder har almen praksis for at håndtere<br />

disse forhold?<br />

Oplæg vekslende med spørgsmål og debat.<br />

UNDERVISERE:<br />

PROFESSOR, DR. MED.<br />

KAARE CHRISTENSEN<br />

DOMPROVST<br />

ANDERS GADEGAARD<br />

PROFESSOR EMERITUS, DR. MED.<br />

POVL RIIS<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

MIKKEL VASS<br />

216<br />

FÆLLESKURSUS<br />

KUNSTEN AT KOMMUNIKERE<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 217 T<br />

God kommunikation består både i at tale og i at lytte.<br />

I en travl hverdag er det nemt at glemme at lytte aktivt;<br />

somme tider kommer vi uforsætligt til at udtrykke os<br />

negativt både i sprog og kropsholdning.<br />

På dette kursus arbejder vi med:<br />

Kropssprog<br />

At afvise og at blive afvist<br />

Konflikter<br />

At sige ja og nej.<br />

Vi arbejder aktivt i grupper ud fra korte teoretiske<br />

oplæg og genkendelige situationer fra hverdagen.<br />

30 deltagere<br />

UNDERVISER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

PIA MÜLLER<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

SUSANNE ØLLGAARD<br />

217


FÆLLESKURSUS<br />

HÅNDTERING AF AKUTTE PATIENTER<br />

<strong>–</strong> HVORDAN? HVEM GØR HVAD?<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 218 T<br />

Hyperakutte tilstande (hjertestop, vejrtrækningsbesvær,<br />

kramper, anafylaksi mv.) ses meget sjældent i<br />

almen praksis. Dette kursus sætter fokus på praktiske<br />

kompetencer frem for diagnostik. Hvad gør vi, når det<br />

sker? Samarbejde med præhospitale funktioner.<br />

Kurset vil indeholde et kort teoretisk oplæg om akut<br />

patientbehandling med fokus på ABCDE-modellen.<br />

Færdighedstræning på tre simulationsstationer med<br />

følgende læringsmål:<br />

Station 1:<br />

Akut luftvejsbehandling ved luftvejsobstruktion<br />

Ventilationsteknik.<br />

Station 2:<br />

Akut koronart syndrom<br />

Hjertestopbehandling, herunder brug af AED.<br />

Station 3:<br />

Akutte tilstande behandlet efter ABCDE-princippet<br />

Anafylaksi<br />

Den bevidsthedspåvirkede patient.<br />

30 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

LÆGE<br />

PALLE NEUMANN<br />

ANÆSTESISYGEPLEJERSKE<br />

NICK FROM<br />

PARAMEDICINER<br />

NN (OPLYSES PÅ LAEGEDAGE.DK)<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

BRUNO MELGAARD JENSEN<br />

218<br />

FÆLLESKURSUS<br />

KVALITETSSIKRING BEHØVER IKKE AT VÆRE<br />

EN TIDSRØVER<br />

ANVENDT SYSTEM: EMAR<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 219 T<br />

Almen praksis mødes med stadig flere krav om kvalitetssikring,<br />

senest i overenskomsten for <strong>2011</strong>. Det kan<br />

være svært at overskue, hvordan man laver kvalitetssikring<br />

i sin praksis, samtidig med at man passer sine<br />

patienter.<br />

EMAR er i dag i stand til at sikre den tekniske side af<br />

kvaliteten, mens du passer patienterne. Kursets formål<br />

er sammenhængende at introducere kursusdeltageren<br />

i effektiv brug af diagnosekodning, FMK og sentinel<br />

datafangst. Der vil derfor være fokus på:<br />

Effektiv diagnosekodning <strong>–</strong> en naturlig del af journalføringen<br />

i hverdagen<br />

Sentinel datafangst <strong>–</strong> et effektivt kvalitetsredskab<br />

FMK <strong>–</strong> sådan høstes fordelene fra dag 1.<br />

30 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

SYSTEMSUPPORTER<br />

LENE NOESGAARD<br />

UDVIKLINGSCHEF<br />

TOM SØRENSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

JENS DAMSGAARD<br />

TIRSDAG 15. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

219<br />

3 9


TIRSDAG 15. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

4 0<br />

PERSONALEKURSUS<br />

MANGE SMÅ STIK HVER DAG<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 220<br />

Mange små stik hver dag <strong>–</strong> specielt i denne tid!<br />

Vi vaccinerer i praksis mange gange om dagen. Ofte<br />

er det praksispersonalet, der udfører vaccinationerne.<br />

På kurset undervises i injektionsteknik, og generelle<br />

råd omkring vaccinationer gennemgås. Hvornår skal<br />

vaccination udsættes, og hvilke vacciner må gives<br />

samtidigt og med hvilke intervaller?<br />

Vi tager udgangspunkt i børnevaccinationsprogrammet<br />

og de enkelte vacciner, der anvendes.<br />

Og i november må vi selvfølgelig også huske at undervise<br />

i influenzavaccination.<br />

UNDERVISER:<br />

SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN<br />

BO GERDES<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

SUSANNE MALMSTRØM<br />

220<br />

PERSONALEKURSUS<br />

PRAKSISPERSONALET SOM TOVHOLDER<br />

FOR KVALITETSUDVIKLING<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 221 T<br />

Kvaliteten af kronikerkontrollen i almen praksis kræver<br />

struktur. De fleste praksis har procedurer omkring<br />

deres kontroller, men hvem sikrer, de overholdes, og<br />

hvordan sikrer vi kvaliteten af behandlingen?<br />

På dette kursus vil vi gennemgå følgende:<br />

Hvordan struktureres og fordeles kontrollerne mellem<br />

praksispersonale og læger?<br />

Hvordan sikrer vi kvaliteten af kronikerbehandlingen?<br />

ICPC-kodning<br />

Fraser i journalen<br />

Sentinel datafangst<br />

Hvordan laver vi journalaudit?<br />

Hvordan følger vi op på patientaftaler, som ikke<br />

overholdes?<br />

Hvordan kommer du i gang som tovholder?<br />

Vi forventer høj deltageraktivitet på dette kursus og, at<br />

deltagerne får ny inspiration til en proaktiv arbejdsform<br />

for at forbedre kvaliteten af kronikeromsorgen.<br />

30 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

JESPER LUNDH<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

HEIDI DYRBERG<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

HEIDI DYRBERG<br />

221


SYGEPLEJERSKEKURSUS<br />

VELLYKKEDE KONSULTATIONER, TILFREDSE<br />

PATIENTER… OG CHEFER<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 222<br />

Konsultationssygeplejersker udpeges til at være<br />

nøglespillere i fremtidens sundhedsvæsen, men hvilke<br />

opgaver udfører vi egentlig i dag, og hvilke udviklingstendenser<br />

ser vi?<br />

Feltforskning i konsultationssygeplejerskers arbejdsopgaver<br />

viser bl.a., at samspillet mellem sygeplejerskernes<br />

faglige viden og patienternes hverdagsviden er<br />

forudsætningen for, at konsultationsprocessen lykkes.<br />

Feltforskeren viser vej til at udvikle sammenhæng i<br />

patientforløb som en naturlig del af konsultationssygeplejen,<br />

en øget patienttilfredshed og en professionel<br />

standard.<br />

Kurset binder forskning og udvikling af sygeplejen i<br />

almen praksis sammen i en jordnær sløjfe og har titlen:<br />

Man kan ikke lave en omelet uden at smadre et æg.<br />

For det har sin pris, når konsultationssygeplejersken<br />

skal udvikle sygeplejen og værne om fagets troværdighed.<br />

Hvordan gør vi det? Hvordan kan vi gøre det?<br />

Hvad kræver det af os og af praksis?<br />

Målet med kurset er, at deltagerne får lyst til at undres<br />

og lære i og af hverdagen.<br />

UNDERVISERE:<br />

SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR.<br />

ANNE ELISABETH FLENSTED<br />

SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., FAGREDAKTØR<br />

JETTE BAGH<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

MICHALA EICH<br />

222<br />

SEKRETÆRKURSUS<br />

HJERTE-KAR-SYGDOMME <strong>–</strong> NYTTIG VIDEN<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 223<br />

På dette kursus vil vi sætte fokus på, hvor opmærksomheden<br />

skal være, og hvad vi skal huske at spørge<br />

ind til, når patienten klager over symptomer fra hjertet.<br />

Ved tidsbestilling i telefonen er det vigtigt for os at<br />

have en lille smule kendskab til anatomi, fysiologi og<br />

sygdomslære.<br />

Desuden skal vi kende til de vigtigste alarmklokker.<br />

Dagens undervisere vil føre os omkring de mest basale<br />

sygdomme og symptomer:<br />

Blodtryksforhøjelse<br />

Smerter i brystet<br />

Åndenød<br />

Væske i kroppen.<br />

Efter dagens program forventer vi, at du er bedre rustet<br />

til at møde patientens spørgsmål eller bekymring.<br />

UNDERVISERE:<br />

SPECIALLÆGE I KARDIOLOGI<br />

JENS KNUDSEN<br />

KONSULTATIONSSYGESPLEJERSKE<br />

BETINA SODEMANN<br />

KURSUSLEDER:<br />

PRAKSISSEKRETÆR<br />

NINA LAKNER<br />

TIRSDAG 15. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

223<br />

4 1


4 2


KURSER ONSDAG 16. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

NR. TITEL SIDE<br />

301 FÆLLESFORELÆSNING: HVAD<br />

KAN VI LÆRE FRA STORBRITA-<br />

NIEN OG HOLLAND <strong>–</strong> OG HVAD<br />

SKAL VI IKKE LÆRE AF DEM?<br />

44<br />

302 T DEGENERATIVE LEDSYGDOMME 45<br />

303 T DEN FOKUSEREDE<br />

BØRNEUNDERSØGELSE<br />

304 T HVORDAN HÅNDTERER KLINIK-<br />

KEN DE AKUTTE PATIENTER?<br />

46<br />

46<br />

305 ER DET ADHD? 47<br />

306 SMÅ SKRIDT <strong>–</strong> STOR EFFEKT.<br />

GENNEMBRUDSMETODEN AN-<br />

VENDT I PRAKSIS<br />

307 T WEBREQ <strong>–</strong> GODT, NEMT,<br />

HURTIGT, SIKKERT<br />

308 UNDSKYLD, JEG HAR FÅET<br />

BLÆREBETÆNDELSE, KAN JEG<br />

IKKE LIGE FÅ NOGET FOR DET?<br />

309 T MINI-WORKSHOP <strong>–</strong> KOM OG<br />

PRØV SELV! BLODTRYK,<br />

BLODPRØVER OG EKG<br />

310 T INSULINBEHANDLING AF TYPE<br />

2-DIABETIKERE <strong>–</strong> TRIN 2<br />

311 ONDT I MAVEN <strong>–</strong> KAN DET VÆRE<br />

TARMEN?<br />

312 SCREENINGSPROGRAMMER:<br />

CERVIX, MAMMA OG OM LIDT<br />

OGSÅ FOR KOLOREKTAL KRÆFT!<br />

HVORDAN OG HVORFOR?<br />

313 HJERTEPAKKERNE <strong>–</strong> EN HJÆLP<br />

TIL DIAGNOSTIK OG BEHANDLING<br />

AF HJERTEINSUFFICIENS<br />

314 APOPLEKSI SOM KRONISK<br />

SYGDOM<br />

315 FYSIOTERAPI <strong>–</strong> PAUSEKNAP<br />

ELLER BEHANDLING?<br />

316 T DIAGNOSTIK AF KRÆFT I ALMEN<br />

PRAKSIS <strong>–</strong> SYMPTOMER OG<br />

DERES BETYDNING<br />

317 ER DET ALTID BEDRE AT<br />

FOREBYGGE END AT HELBREDE?<br />

318 T NÅR LÆGEN DEFINERER<br />

PROBLEMET, OG PATIENTEN SELV<br />

SKAL LØSE DET: SAMTALER OM<br />

LIVSSTIL<br />

47<br />

48<br />

48<br />

49<br />

49<br />

50<br />

50<br />

51<br />

51<br />

52<br />

52<br />

53<br />

54<br />

319 T ICPC 54<br />

320 T DEN GODE GRAVIDITET- PRAK-<br />

SISPERSONALETS ARBEJDE I<br />

FORHOLD TIL DEN GRAVIDE<br />

321 T SEKRETÆRERNES OPGAVER I<br />

PRAKSIS I FREMTIDEN<br />

55<br />

55<br />

ONSDAG 16. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

4 3


ONSDAG 16. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

FÆLLESFORELÆSNING: HVAD KAN VI LÆRE<br />

FRA STORBRITANNIEN OG HOLLAND<br />

<strong>–</strong> OG HVAD SKAL VI IKKE LÆRE AF DEM?<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 301<br />

NB: Forelæsningen afholdes på engelsk og vil blive<br />

suppleret med overskuelige power points.<br />

Fællesforelæsningen i år bringer nyt fra de lande, som<br />

både læger og politikere/beslutningstagere skeler til,<br />

når der skal hentes inspiration til udvikling af dansk<br />

almen praksis.<br />

Forelæsningen indledes af David Haslam, der har<br />

været praktiserende læge siden 1976. Han er netop<br />

gået af som formand for Royal College of General<br />

Practitioners og tiltræder om kort tid som formand for<br />

den britiske lægeforening <strong>–</strong> så her får vi kompetent<br />

inside information!<br />

Kan og skal vi lære noget fra briterne vedrørende:<br />

4 4<br />

LÆGEKURSUS<br />

301<br />

Honorering for kvalitet?<br />

Re-certificeringsprogrammer?<br />

Ansatte læger i almen praksis?<br />

Patientinddragelse i udviklingen af specialet og den<br />

enkelte praksis?<br />

David Haslam kommer ind på flere andre emner og vil<br />

også besvare spørgsmål fra salen.<br />

Vi skal herefter høre om udviklingen i Holland, hvor man<br />

har en meget stærk almen praksis. Kees in ’t Veld har<br />

været praktiserende læge siden 1984 og har desuden<br />

en stilling ved det hollandske selskab for praktiserende<br />

læger. Her er opgaverne: Kvalitetsudvikling, efteruddannelse<br />

og patientsikkerhed.<br />

Kan og skal vi lære noget fra hollænderne vedrørende:<br />

Kvalitetsudvikling <strong>–</strong> herunder udvikling af kvalitetsindikatorer?<br />

Akkrediteringsprogram (som det hollandske selskab<br />

har taget initiativ til)?<br />

’Transparens’-programmet?<br />

Honoreringssystemet?<br />

Deres almen praksis reform fra 2006?<br />

Kees in ’t Veld vil også besvare spørgsmål fra salen.<br />

UNDERVISERE:<br />

PROFESSOR, ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

DAVID HASLAM, ENGLAND<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

KEES IN ’T VELD, HOLLAND<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

ROAR MAAGAARD


LÆGEKURSUS<br />

DEGENERATIVE LEDSYGDOMME<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 17.00 302 T<br />

Del 1. Kl. 09.00 <strong>–</strong> 12.30:<br />

Lændesmerter <strong>–</strong> nye retningslinjer<br />

Den 17.12.10 udsendte Danske Regioner og Indenrigsog<br />

Sundhedsministeriet ’Retningslinjer for visitation<br />

og henvisning af degenerative lidelser i columna’. Der<br />

er nu specifikke krav til anamnese og undersøgelse<br />

af rygpatienten, og man skal rådgive og igangsætte<br />

relevant behandling.<br />

Dette kursus gennemgår håndteringen af disse patienter<br />

iht. retningslinjerne, herunder dokumentationen for<br />

de gængse behandlinger.<br />

Der vil indgå cases, mulighed for selv at prøve rygundersøgelse<br />

samt en paneldiskussion vedrørende<br />

rygkirurgi.<br />

Del 2. Kl. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00:<br />

Skuldre, hofter og knæ<br />

Mange patienter har langvarige eller tilbagevendende<br />

smerter i skuldre, hofter eller knæ. Undersøgelses- og<br />

behandlingsmuligheder af disse patienter vil blive<br />

gennemgået. Hvilken billeddiagnostik skal vi bruge?<br />

Hvornår skal vi henvise videre?<br />

Patientinddragelse i håndtering af egen sygdom og de<br />

socialmedicinske aspekter vil også indgå.<br />

Desuden vil der blive mulighed for selv at lave ledundersøgelse.<br />

40 deltagere<br />

302<br />

UNDERVISERE PÅ DEL 1:<br />

REUMATOLOGISK OVERLÆGE<br />

CLAUS RASMUSSEN<br />

ORTOPÆDKIRURG<br />

STEN RASMUSSEN<br />

UNDERVISERE PÅ DEL 2:<br />

LÆGE, PH.D.<br />

JENS LYKKEGAARD OLESEN<br />

CAND. SCIENT. SAN.<br />

KIRSTINE OBLING<br />

ONSDAG 16. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.<br />

MARTIN BACH JENSEN<br />

4 5


ONSDAG 16. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

4 6<br />

LÆGEKURSUS<br />

DEN FOKUSEREDE BØRNEUNDERSØGELSE<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 303 T<br />

Den forebyggende børneundersøgelse har i årenes<br />

løb ændret sig i takt med samfundets udvikling og<br />

børnenes og forældrenes behov. De fleste børn trives<br />

godt, men danske børn har i dag i stigende grad væsentlige<br />

helbredsproblemer <strong>–</strong> det kræver fornyelse af<br />

børneundersøgelsen med fokus på, hvad der er særligt<br />

vigtigt. Når familien er ny i praksis, når barnet er hyppigt<br />

sygt, eller når barnets forældre selv er syge eller<br />

socialt sårbare <strong>–</strong> der er mange eksempler.<br />

Kurset henvender sig til den nynedsatte læge, som<br />

ønsker en mere professionel tilgang til undersøgelsen<br />

og til den erfarne læge, som ønsker at udvikle sin velfungerende<br />

praksis. Kurset indeholder bl.a.:<br />

En kort oversigt over vores viden om moderne børns<br />

hyppigste helbredsproblemer<br />

En gennemgang af en model til hurtig orientering i<br />

normal motorisk, sproglig, kognitiv og social/emotionel<br />

udvikling ved forskellige alderstrin<br />

Udvalgte undersøgelser og temaer, som indgår i<br />

børneundersøgelsen<br />

Kommunikation med barnet og forældrene<br />

Forældrenes forventninger til børneundersøgelsen<br />

Viden om risikofaktorer og vigtige signaler.<br />

40 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER<br />

PIA KOEFOED<br />

MORTEN JAKOBSEN<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.<br />

KIRSTEN LYKKE<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.<br />

KIRSTEN LYKKE<br />

303<br />

KLINIKKURSUS<br />

HVORDAN HÅNDTERER KLINIKKEN DE<br />

AKUTTE PATIENTER?<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 304 T<br />

Dette kursus kræver samlet tilmelding fra hver enkelt<br />

klinik.<br />

Hyperakutte tilstande (hjertestop, vejrtrækningsbesvær,<br />

kramper, anafylaksi mv.) ses sjældent i almen<br />

praksis. Dette kursus sætter fokus på praktiske kompetencer<br />

frem for diagnostik. Hvad gør vi, når det sker?<br />

Kurset vil indeholde et kort teoretisk oplæg om akut<br />

patientbehandling med fokus på ABCDE-modellen.<br />

Færdighedstræning på tre simulationsstationer:<br />

Station 1:<br />

Akut luftvejsbehandling ved luftvejsobstruktion<br />

Ventilationsteknik.<br />

Station 2:<br />

Akut koronart syndrom<br />

Hjertestopbehandling, herunder brug af AED.<br />

Station 3:<br />

Akutte tilstande behandlet efter ABCDE- princippet<br />

Anafylaksi<br />

Den bevidsthedspåvirkede patient.<br />

30 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

LÆGE<br />

PALLE NEUMANN<br />

ANÆSTESISYGEPLEJERSKE<br />

NICK FROM<br />

PARAMEDICINER<br />

NN (OPLYSES PÅ LAEGEDAGE.DK)<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

BRUNO MELGAARD JENSEN<br />

304


FÆLLESKURSUS FÆLLESKURSUS<br />

ER DET ADHD?<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 305<br />

Alle børn med ADHD er urolige og ukoncentrerede.<br />

Men ikke alle urolige børn har ADHD!<br />

Hvad er ADHD? Differentialdiagnoser og komorbiditet.<br />

Hvad kan vi gøre i almen praksis som alternativ til<br />

henvisning?<br />

Belyst gennem praktiske øvelser og gruppearbejde,<br />

som tager udgangspunkt i indsendte cases, forventer<br />

vi, at du efter kurset er opdateret på din viden om<br />

ADHD og har erhvervet redskaber til at håndtere lettere<br />

tilfælde i praksis.<br />

Cases indsendes til kursusleder senest den 16.10.11 til<br />

lone.beth.pedersen@gmail.com<br />

UNDERVISERE:<br />

PROFESSOR, FORSKNINGSLEDER<br />

NIELS BILENBERG<br />

SYGEPLEJERSKE<br />

NN (OPLYSES PÅ LAEGEDAGE.DK)<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

LONE PEDERSEN<br />

305<br />

ONSDAG 16. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

SMÅ SKRIDT <strong>–</strong> STOR EFFEKT<br />

GENNEMBRUDSMETODEN ANVENDT<br />

I PRAKSIS<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 306<br />

Gennembrudsmodellen som metode til forandring.<br />

Mange arbejder med at indføre nye rutiner og med at<br />

implementere de nyeste retningslinjer, fx ved kontrol og<br />

behandling af patienter med kronisk lidelse. Dette vil<br />

for de fleste praksis også indebære opgaveglidning og<br />

dermed i større udstrækning inddragelse af personale.<br />

Men erfaringsmæssigt er forandring vanskelig at gennemføre.<br />

Gennembrudsmetoden er et værktøj, der<br />

kan bruges til at få sat skub i de ønskede forandringer.<br />

Metoden hjælper med til at dele projekter op i mindre<br />

dele, der bliver væsentligt nemmere at gennemføre og<br />

justere.<br />

På kurset vil gennembrudsmetoden blive introduceret<br />

med udgangspunkt i at skabe og fastholde en ønsket<br />

forandring i praksis. Undervejs vil kursisterne i grupper<br />

udarbejde en gennembrudsmodel, som kan anvendes<br />

hjemme i egen praksis.<br />

Form: Oplæg vekslende med gruppearbejde og diskussion.<br />

UNDERVISERE:<br />

PROFESSOR, ASS. FORSKNINGSLEDER, PH.D.<br />

PETER VEDSTED<br />

PROFESSOR, DR. MED., ALMENT PRAKTISERENDE<br />

LÆGE, PRAKSISUDVIKLINGSKONSULENT<br />

FLEMMING BRO<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, SENIORFOR-<br />

SKER, PH.D., PRAKSISUDVIKLINGSKONSULENT<br />

MORTEN BONDO CHRISTENSEN<br />

306<br />

4 7


ONSDAG 16. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

WEBREQ <strong>–</strong> GODT, NEMT, HURTIGT, SIKKERT<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 307 T<br />

Lær den nye WebReq-version, som kom i sommer.<br />

Hvordan opsætter du fornuftige profiler til brug i praksis,<br />

for den enkelte patient eller den enkelte læge?<br />

Hvordan finder du rundt i WebReq og benytter de<br />

mange informationer i brugen af diverse analyser?<br />

Hvordan finder du de besværlige sjældne analyser?<br />

Der vil blive sat fokus på søgefunktioner.<br />

4 8<br />

FÆLLESKURSUS PERSONALEKURSUS<br />

Praktisk vejledning i at få mest ud af WebReq<br />

Fornuftig brug af laboratorieanalyser.<br />

Hver deltager får en bærbar computer til rådighed og<br />

kan logge ind på sin egen klinik. Der vil om nødvendigt<br />

være hjælp at hente. Når I går hjem, kan I WebReq.<br />

Kurset henvender sig til alle i klinikken, som bruger<br />

WebReq, både nye og erfarne brugere.<br />

30 deltagere<br />

UNDERVISER:<br />

BIOANALYTIKER, PRODUKTUDVIKLER I WEBREQ<br />

MARGIT RASMUSSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

GREGERS HANSEN-NORD<br />

307<br />

UNDSKYLD, JEG HAR FÅET BLÆREBETÆN-<br />

DELSE, KAN JEG IKKE LIGE FÅ NOGET FOR<br />

DET?<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 308<br />

Kurset er for personale i praksis og omhandler følgende:<br />

Urinvejsinfektion<br />

Klamydia<br />

Vaginit/underlivsbetændelse<br />

Gastroenteritis<br />

Antibiotika <strong>–</strong> generel resistensproblematik.<br />

Dagligt får vi henvendelser, hvor vi har brug for at<br />

kunne vurdere, hvor alvorligt det er. Skal vi give en tid,<br />

eller kan vi forsvare at ’se an’? Kurset giver viden til at<br />

kunne varetage denne vurdering for disse infektioner.<br />

Undervisningen veksler mellem faglige indslag og<br />

gruppearbejde baseret på hændelser fra hverdagen.<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

NIELS GULDAGER<br />

AFDELINGSLÆGE, MIKROBIOLOGISK AFDELING<br />

LARS LEMMING<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

INGEBORG NORDENSKJOLD<br />

308


PERSONALEKURSUS SYGEPLEJERSKEKURSUS<br />

MINI-WORKSHOP <strong>–</strong> KOM OG PRØV SELV!<br />

BLODTRYK, BLODPRØVER OG EKG<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 309 T<br />

Kurset er på begynderniveau med aktiv læring for praksispersonale<br />

og mulighed for spørgsmål og praktiske<br />

øvelser.<br />

Efter korte indlæg med teori går vi i mindre grupper,<br />

hvor der vil være mulighed for at prøve de forskellige<br />

ting på hinanden. Underviserne er forberedte på, at<br />

alt kan ske!<br />

Blodtryk:<br />

Forberedelse, manchet, påsætning, udførelse og<br />

hjemmeblodtryk<br />

Blodprøver:<br />

Hvordan, hvornår, hvilke glas og hvorfor?<br />

EKG:<br />

Forberedelse af patient, hvor sættes elektroderne<br />

og hvorfor?<br />

Du vil gå inspireret og motiveret herfra efter en formiddag<br />

med rig mulighed for at have prøvet ting selv.<br />

36 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

CAROLINE FRIIS TVEDE<br />

LABORATORIEFAGLIG KONSULENT<br />

SUSANNE ANDRESEN<br />

KARDIOLOGISK SYGEPLEJERSKE<br />

STIG BERTELSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

PRAKSISSEKRETÆR<br />

NINA LAKNER<br />

309<br />

INSULINBEHANDLING AF TYPE 2-DIABETI-<br />

KERE <strong>–</strong> TRIN 2<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 310 T<br />

Kurset henvender sig til sygeplejersker og andet<br />

praksispersonale. Det forudsættes, at du har lidt eller<br />

nogen erfaring i at dosere basalinsulin, og at du er<br />

fortrolig med korrekt injektionsteknik og kan vejlede<br />

dine patienter heri.<br />

Kurset vil bl.a. belyse følgende:<br />

Skift fra afteninsulin til flergangsterapi<br />

Insulintyper<br />

Mål for behandlingen, rettet mod hver enkelt patient<br />

Optitrering<br />

Individuelle aftaler for kontrol<br />

Laboratorieværdier<br />

Henvisning til endokrinologisk afdeling, hvem og<br />

hvornår.<br />

Vi arbejder med patientcases i grupper og lægger vægt<br />

på kursisternes egen deltagelse.<br />

Formålet er at styrke deltagernes kendskab til insulinbehandling<br />

for derved at gøre det bedst muligt for<br />

patienterne.<br />

40 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

OVERLÆGE<br />

OLE SNORGAARD<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

MICHEL KJELDSEN<br />

ONSDAG 16. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

SUSANNE ØLLGAARD<br />

310<br />

4 9


ONSDAG 16. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

ONDT I MAVEN <strong>–</strong> KAN DET VÆRE TARMEN?<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 311<br />

Mange patienter henvender sig i almen praksis med<br />

ondt i maven. Nogle henvender sig med frygt for kræft,<br />

og vi bruger mange ressourcer på at udelukke alvorlig<br />

sygdom. Ressourcer, der måske kunne bruges bedre.<br />

Formålet med kurset er at se nærmere på, hvor langt vi<br />

kan gå med udredning og behandling i almen praksis.<br />

Hvem skal henvises til endoskopi? Hvem skal undersøges<br />

for Helicobacter pylori? Hvordan sikrer vi vores<br />

patienter bedst imod mavesår? Hvad skal vi tænke på,<br />

når vi har en patient med langvarig diarré? Er colon<br />

irritabile en udelukkelsesdiagnose?<br />

Belyst gennem sygehistorier, vil vi give et bud på ovenstående<br />

spørgsmål.<br />

Vi forventer, at du efter deltagelse i dette kursus er<br />

opdateret på de nyeste håndteringsstrategier samt har<br />

klarhed over hvilke patienter, der kan undersøges og<br />

færdigbehandles i almen praksis og hvilke, der skal<br />

visiteres videre.<br />

Har du problemstillinger eller patientcases, du gerne vil<br />

have belyst, kan disse mailes før kurset med henblik<br />

på diskussion i generaliseret form til djarbol@health.<br />

sdu.dk<br />

UNDERVISERE:<br />

OVERLÆGE, PH.D.<br />

JANE MØLLER HANSEN<br />

LÆGE, PH.D.-STUDERENDE<br />

LUISE MØLENBERG BEGTRUP<br />

KURSUSLEDER:<br />

LÆGE, SENIORFORSKER, PH.D.<br />

DORTE EJG JARBØL<br />

5 0<br />

LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

311<br />

SCREENINGSPROGRAMMER: CERVIX,<br />

MAMMA OG OM LIDT OGSÅ FOR KOLOREK-<br />

TAL KRÆFT! HVORDAN OG HVORFOR?<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 312<br />

Vi har haft screeningsprogram for cervixcancer i<br />

mange år <strong>–</strong> mammacancerprogrammet er nu udrullet<br />

overalt <strong>–</strong> og inden længe går vi i gang med screening<br />

for kolorektal kræft.<br />

Hvad er beslutningsgrundlaget for denne nye screening?<br />

Berit Andersen vil som chef for Region Midts<br />

screeningsprogram give en status for det foreløbige<br />

planlægningsarbejde.<br />

Hvordan er tilslutningen til disse screeninger? Hvordan<br />

er erfaringerne mht. gevinster og ulemper?<br />

Vi vil diskutere almen praksis’ rolle i disse cancer<br />

screeningsprogrammer: Hvordan informerer vi patienterne?<br />

Hvordan motiverer vi for deltagelse? Følger vi<br />

op på fundene?<br />

UNDERVISERE:<br />

OVERLÆGE<br />

BERIT ANDERSEN<br />

PROFESSOR, DR. MED., ALMENT PRAKTISERENDE<br />

LÆGE<br />

FREDE OLESEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

ROAR MAAGAARD<br />

312


LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

HJERTEPAKKERNE <strong>–</strong> EN HJÆLP TIL<br />

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HJERTEIN-<br />

SUFFICIENS<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 313<br />

Ca. 100.000 danskere formodes at have kronisk<br />

venstresidig hjerteinsufficiens i forskellig grad. Hvis<br />

det store antal patienter skal gives den bedst mulige<br />

prognose, hvad angår livskvalitet og levetid, forudsætter<br />

det almen praksis’ store deltagelse i diagnostik<br />

og behandling. For nylig er der vedtaget et optimalt<br />

udredningsprogram i form af hjertepakkerne, hvor<br />

almen praksis skal finde patienter, mistænkt for hjerteinsufficiens,<br />

og henvise til kardiologisk udredning,<br />

der til gengæld skal finde sted inden for ganske få<br />

arbejdsdage.<br />

På kurset vil blive gennemgået:<br />

Hvordan får vi mistanke til hjerteinsufficiens?<br />

Hvad forudsættes udført inden henvisning til hjertepakkeforløb?<br />

Hvad indeholder hjertepakken hos kardiolog?<br />

Hvilken rolle spiller almen praksis efter fuldendt<br />

udredning?<br />

UNDERVISER:<br />

OVERLÆGE, DR. MED.<br />

JØRN CARLSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

PREBEN HOLME<br />

313<br />

APOPLEKSI SOM KRONISK SYGDOM<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 314<br />

De fleste patienter med apopleksi kan genoptrænes<br />

bedre <strong>–</strong> også længe efter skaden!<br />

På kurset diskuterer vi, hvordan vi kan lave en årskontrol<br />

på patienten med apopleksi. Der er brug for mere<br />

end kontrol af blodtryk og kolesterol.<br />

Underviserne gennemgår testning og genoptræningspotentiale<br />

ved:<br />

Kognitive følger<br />

Fysiske følger<br />

Sproglige følger.<br />

Der vil blive præsenteret videoeksempler og lydoptagelser.<br />

Endelig ser vi på, hvem og hvordan vi kan henvise til<br />

specialiseret genoptræning på et tværfagligt center.<br />

UNDERVISERE:<br />

NEUROPSYKOLOG OG DIREKTØR,<br />

CENTER FOR HJERNESKADE<br />

FRANK HUMLE<br />

NEUROPSYKOLOG OG DIREKTØR,<br />

VEJLEFJORD REHABILITERINGSCENTER<br />

STEFFEN-MALIK HØEGH<br />

KURSUSLEDER:<br />

SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN<br />

MICHELE SALDO<br />

ONSDAG 16. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

314<br />

5 1


ONSDAG 16. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

FYSIOTERAPI <strong>–</strong> PAUSEKNAP ELLER BEHAND-<br />

LING?<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 315<br />

Hvorfor henviser vi praktiserende læger vores patienter<br />

til fysioterapibehandling? Der findes kun få opgørelser<br />

over vores henvisningsårsager, og de er ikke altid<br />

rationelt begrundet. Henviser vi vores patienter af<br />

andre grunde end en tro på, at behandlingen hjælper?<br />

Bruger vi fysioterapi til at få et pusterum? At de private<br />

fysioterapeuter koster samfundet og patienterne ca.<br />

1½ mia. kroner om året gør, at vi yderligere er forpligtet<br />

til at overveje vores brug af fysioterapi.<br />

På kurset vil vi stille skarpt på meget af den viden, vi<br />

har på området. De enkelte elementer i henvisningsblanketten<br />

vil blive gennemgået, så du bliver i stand til<br />

at differentiere din behandling, hvis det ønskes.<br />

Fysioterapien har i de seneste årtier bevæget sig fra<br />

at bestå af massage og ultralydsbehandling til nu at<br />

bygge på evidensbaseret anvendelse af øvelser m.m.<br />

Vi vil gennemgå nogle af de mest almindelige lidelser<br />

i bevægeapparatet m.m., hvor der er evidens for, at<br />

en henvisning til fysioterapeut vil være til gavn for<br />

patienten.<br />

Form: Gennemgang af temaet vekslende med spørgsmål<br />

og debat.<br />

UNDERVISER:<br />

SPECIALIST I FYSIOTERAPI, MSC, DIPMT<br />

FLEMMING ENOCH<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

FLEMMING SKOVSGAARD<br />

5 2<br />

LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

315<br />

DIAGNOSTIK AF KRÆFT I ALMEN PRAKSIS<br />

<strong>–</strong> SYMPTOMER OG DERES BETYDNING<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 316 T<br />

Almen praksis ser omkring 85 % af alle kræftpatienter<br />

i forbindelse med det initiale udredningsforløb. Patienterne<br />

præsenterer et eller flere tegn og symptomer, og<br />

det er den praktiserende læges opgave at finde de<br />

8-10 kræftpatienter, de får om året ud fra alle de andre<br />

tusinder af kontakter, de har.<br />

Symptomer er hyppige, men cancer er sjælden.<br />

Hvordan sikrer vi den bedste kræftdiagnostik? Dette<br />

lægekursus vil gennemgå en række specifikke kliniske<br />

problemstillinger ved udredning for kræft:<br />

Hvad betyder noget, for at patienterne fortæller om<br />

deres symptomer i tide?<br />

Hvilke symptomer ser man, og hvordan skal man<br />

reagere på dem?<br />

Hvor alvorlige er symptomerne?<br />

Hvordan bruger man billeddiagnostik i almen praksis?<br />

Mere end halvdelen af alle kræftpatienter har været<br />

henvist til billeddiagnostik inden diagnosen. På kurset<br />

vil vi gennemgå billeddiagnostiske muligheder, og<br />

hvordan de bedst anvendes. Der undervises i brug af<br />

CT-skanning og samarbejdet med radiologien.<br />

35 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

PROFESSOR, DR. MED., ALMENT PRAKTISERENDE<br />

LÆGE<br />

FREDE OLESEN<br />

OVERLÆGE<br />

TINA ELISABETH JENSEN ORMSTRUP<br />

KURSUSLEDER:<br />

PROFESSOR, LÆGE, PH.D.<br />

PETER VEDSTED<br />

316


FÆLLESKURSUS<br />

ER DET ALTID BEDRE AT FOREBYGGE END<br />

AT HELBREDE?<br />

317<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 317<br />

’Det er bedre at forebygge end at helbrede’ og ’Kom<br />

før det er for sent’ er blevet daglig tale blandt såvel<br />

sundhedsvæsenets aktører som befolkningen.<br />

Men hvad er det egentlig, vi har gang i? Vi fokuserer<br />

på fejlfinding hos enkeltindivider, men er det den<br />

bedste måde at forebygge på? Er det i virkeligheden<br />

sådan, at forebyggelsen er ved at tage overhånd? Vi<br />

ser konturerne af en ’sundhedism’, hvor sundhed er<br />

blevet en ny religion, og hvor det kulturelle fokus på<br />

sund levevis medfører stigmatisering og fordømmelse<br />

af mennesker, der ikke lever, som sundhedsvæsenet<br />

anbefaler.<br />

Almen praksis er blevet en vigtig brik i en lang række<br />

forebyggelsesinitiativer, og selv om forebyggelsessamtalen<br />

er forsvundet fra overenskomsten, fylder<br />

mennesker, der (endnu) ikke fejler noget, mere og mere<br />

i vores dagligdag.<br />

På dette kursus ønsker vi at se os selv lidt i helikopterperspektiv<br />

med mulighed for refleksion over den<br />

kulturelle udvikling, vi selv er blevet en del af.<br />

ONSDAG 16. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

UNDERVISERE:<br />

PROFESSOR, DR. MED., SPECIALIST I ALMEN ME-<br />

DICIN, NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE<br />

UNIVERSITET<br />

IRENE HETLEVIK<br />

LEDENDE OVERLÆGE, DR. MED., TIDLIGERE FOR-<br />

MAND FOR DET ETISKE RÅD<br />

OLE HARTLING<br />

PH.D., LEKTOR, INSTITUT FOR ORGANISATION,<br />

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL<br />

NANNA MIK-MEYER<br />

KURSUSLEDERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.<br />

JOHN BRODERSEN<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, DR. MED.<br />

LOTTE HVAS<br />

5 3


ONSDAG 16. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

5 4<br />

FÆLLESKURSUS<br />

NÅR LÆGEN DEFINERER PROBLEMET, OG<br />

PATIENTEN SELV SKAL LØSE DET: SAMTA-<br />

LER OM LIVSSTIL<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 318 T<br />

Kurset skal skabe forståelse for problemerne i arbejdet<br />

med at motivere patienter for ændring af livsstil.<br />

I den traditionelle konsultation er det typisk patienten,<br />

som har henvendt sig med et helbredsproblem i håb<br />

om, at lægen kan være med til at afklare eller afhjælpe<br />

det. I livsstilssamtalen kan det være modsat, at det er<br />

lægen, som definerer, at patienten har et problem, og<br />

at det er patienten, som selv skal hjem og løse det.<br />

Omdrejningspunktet i kurset er lægens og patientens<br />

roller i forhold til samtaler om livsstil. Vi ser på:<br />

Patientcentrering og lægens rolle som hjælper<br />

Sårbare patienter og kognitiv dissonans<br />

Empowerment og patientens behov<br />

Forandring som ideologi<br />

Færdigheder vi tager for givet hos patienten<br />

Ansvar og skyld<br />

Patientens egenvurdering efter forebyggende helbredsundersøgelser.<br />

Vores oplæg er baseret på egen og andres forskning<br />

om patienternes perspektiv på forebyggende helbredsundersøgelser<br />

og -samtaler, intervention over<br />

for alkohol, overforbrug og råd om rygestop.<br />

25 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER, FORSKERE<br />

ANDERS BEICH<br />

KAREN-DORTHE BACH NIELSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

LÆGE, FORSKER<br />

ANN DORRIT GUASSORA<br />

318<br />

FÆLLESKURSUS<br />

ICPC<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 319 T<br />

ICPC-kodning i vores journalsystemer giver, sammen<br />

med vore lægesystemers andre faciliteter, den enkelte<br />

lægepraksis mulighed for at skabe oversigt over<br />

blandt andet vores kronikerbehandling og hjælp til at<br />

tilrettelægge behandlings- og kontrolstrategi af disse<br />

patientgrupper.<br />

Med ICPC-kodning og datafangst giver du dig selv og<br />

din praksis et værktøj til at kvalitetsvurdere og sikre<br />

indsatsen over for dine kroniske patienter, herunder<br />

også hjælp til at optimere dit ressourceforbrug i relation<br />

til patientens risikovurdering.<br />

Følgende emner vil blive belyst:<br />

ICPC-kodning <strong>–</strong> hvorfor og hvordan?<br />

Datafangst <strong>–</strong> hvad kan det bruges til?<br />

30 deltagere<br />

UNDERVISER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,<br />

ICPC-KONSULENT I DAK-E<br />

PREBEN LARSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

JESPER LUNDH<br />

319


SYGEPLEJERSKEKURSUS<br />

DEN GODE GRAVIDITET- PRAKSISPERSONA-<br />

LETS ARBEJDE I FORHOLD TIL DEN GRAVIDE<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 320 T<br />

Som praksispersonale er du meget i kontakt med<br />

de gravide. Det er forskelligt fra sted til sted, hvor<br />

arbejdsopgaverne ligger. Uanset hvor stor en del du<br />

har af dette arbejde, vil du kunne få noget med hjem<br />

og arbejde videre med.<br />

Med dette kursus vil vi ruste dig til at klare meget af det<br />

praktiske arbejde og til at rådgive den gravide.<br />

På kurset vil fokus være på følgende:<br />

Relevante emner ved 1. graviditetsundersøgelse<br />

Vigtige spørgsmål, der SKAL stilles<br />

Relevante blodprøver<br />

Råd om kost, vitamintilskud og motion.<br />

I telefonen er der mange spørgsmål. De kan lyde<br />

simple, og er det måske også. Men de kan også dække<br />

over faresignaler, du som den eneste får mulighed for<br />

at fange.<br />

Vi ønsker en høj deltageraktivitet, og du vil få mulighed<br />

for at reflektere over nogle situationer fra dagligdagen.<br />

35 deltagere<br />

UNDERVISER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

LISBETH VINZENTS<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

SUSANNE ØLLGAARD<br />

320<br />

SEKRETÆRKURSUS<br />

SEKRETÆRERNES OPGAVER I PRAKSIS I<br />

FREMTIDEN<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 321 T<br />

Vi kan ikke spå om fremtiden, men vi kan selv gøre vores<br />

til, at fremtiden måske drejer i den retning, vi gerne<br />

vil. Lægernes overenskomster og regionernes planlægning<br />

har konsekvenser for vores arbejdsliv <strong>–</strong> men hvad<br />

kan vi selv gøre for at få noget indflydelse og de sjove<br />

opgaver? Hvilke opgaver skal ligge hos sekretærerne<br />

i fremtiden <strong>–</strong> er opgaveglidning en mulighed, opgaver<br />

som i dag ligger hos lægen eller sygeplejersken, som<br />

sekretærerne i fremtiden kan varetage?<br />

To undervisere vil give deres syn på fortiden og<br />

fremtiden. Karen Skjødt Hansen har været med til at<br />

udarbejde rapporten ’Fra lægehus til behandlerteam<br />

<strong>–</strong> erfaringer med og holdninger til brugen af praksispersonale<br />

i almen praksis i Region Hovedstaden’. Karen vil<br />

fortælle om, hvilke muligheder læger og praksispersonale<br />

ser for opgaveglidning.<br />

Soile Friis er formand for DL (Danske Lægesekretærer),<br />

og hun vil her give jer nogle af sine tanker og ønsker for<br />

sekretærernes fremtid i praksis.<br />

Til sidst vil vi have en fælles debat: Hvad er det, vi<br />

ønsker, og hvordan styrker vi vores faglighed og vores<br />

kompetencer ud fra det, vi har hørt i dag?<br />

60 deltagere<br />

ONSDAG 16. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

UNDERVISERE:<br />

FORMAND FOR DE DANSKE LÆGESEKRETÆRER<br />

SOILE FRIIS<br />

SPECIALKONSULENT<br />

KAREN SKJØDT HANSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

UDDANNELSESASSISTENT, LEDENDE<br />

LÆGESEKRETÆR<br />

SUSIE CORNELIUSSEN<br />

321<br />

5 5


5 6


KURSER TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

NR. TITEL SIDE<br />

401 SCREENING FOR KRÆFT<br />

<strong>–</strong> PÅ GODT OG ONDT<br />

58<br />

402 RUNDT OM ANGST 58<br />

403 PRÆNATAL DIAGNOSTIK <strong>–</strong> OPDA-<br />

TERET VIDEN OG DEN NYE FOKU-<br />

SEREDE SVANGREPROFYLAKSE<br />

404 ATTESTER <strong>–</strong> FÆLDER ELLER<br />

FALDGRUBER?<br />

59<br />

59<br />

405 PÅ VEJ MOD EGEN PRAKSIS 60<br />

406 MODERNE BILLEDDIAGNOSTIK<br />

<strong>–</strong> HJERNE, BEVÆGEAPPARAT OG<br />

BUGHULE<br />

407 T DIAGNOSTIK AF KRÆFT I ALMEN<br />

PRAKSIS <strong>–</strong> SYMPTOMER OG<br />

DERES BETYDNING<br />

60<br />

61<br />

408 STRESS 61<br />

409 OSTEOPOROSE 2020 62<br />

410 DIABETES <strong>–</strong> ER DER NOGET NYT? 62<br />

411 T HVA´ NU, HVIS LIVET OGSÅ BYDER<br />

PÅ ANDRE UDFORDRINGER END<br />

AT KVITTE SMØGERNE?<br />

412 T MEDIBOX <strong>–</strong> VIDEN I PRAKSIS<br />

<strong>–</strong> INTRODUKTION<br />

413 LEGENDE LET LABORATORIEAR-<br />

BEJDE<br />

414 T BEHANDLING OG KONTROL AF<br />

DIABETES - HVORDAN?<br />

63<br />

63<br />

64<br />

64<br />

415 NÅR LED OG LEMMER SMERTER 65<br />

416 TAG TEMPERATUREN PÅ DIN<br />

PARTNER <strong>–</strong> ’PARTNER UDVIK-<br />

LINGS SAMTALER (PUS)’<br />

65<br />

417 NEUROLOGI I ALMEN PRAKSIS 66<br />

418 FOREBYGGELSE I GYNÆKOLOGI 66<br />

419 MINI-LUP 67<br />

420 T STRESSSAMTALEN <strong>–</strong> EN WORK-<br />

SHOP TIL INSPIRATION<br />

67<br />

421 NYE TIDER, DOKTOR HANSEN? 68<br />

422 T MEDIBOX - LÆGEN SOM MEDI-<br />

CINSK EKSPERT <strong>–</strong> UDREDNING AF<br />

DEMENS OG DEPRESSION<br />

423 T NÅR JEG KOMMER OP I ’DET<br />

RØDE FELT’ <strong>–</strong> HVAD SÅ?<br />

424 T TELEFONVISITATION <strong>–</strong> STIL DE<br />

RIGTIGE SPØRGSMÅL OG BLIV<br />

BEDRE TIL AT LYTTE!<br />

425 INR <strong>–</strong> HVORFOR, HVORNÅR OG<br />

HVORDAN?<br />

68<br />

69<br />

69<br />

70<br />

426 T DIAGNOSEENGELSK OG LÆGELATIN 70<br />

TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

5 7


TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

SCREENING FOR KRÆFT <strong>–</strong> PÅ GODT OG<br />

ONDT<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 401<br />

Screening for kræftsygdomme kan ses som et tveægget<br />

sværd, der har potentielle tilsigtede gavnlige virkninger<br />

og potentielle utilsigtede skadelige virkninger.<br />

Derfor kan det være lige så rigtigt at lade sig screene<br />

for en kræftsygdom som at lade være.<br />

Denne session præsenterer dig for dilemmaerne ved<br />

at screene for kræft samt giver dig den bedst tilgængelige<br />

viden om de gavnlige og skadelige virkninger af<br />

fire screeningsprogrammer: bryst-, tarm-, prostata- og<br />

livmoderhalskræft. Andre mulige screeningsprogrammer<br />

for kræft vil også blive præsenteret.<br />

Vi vil bestræbe os på at fremstille de forskellige aspekter<br />

ved screening for kræftsygdomme, herunder:<br />

Mortalitetsreduktion<br />

Overdiagnostik<br />

■ Falske svar<br />

Information til borgerne<br />

Etiske perspektiver.<br />

UNDERVISERE:<br />

PROFESSOR, ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

FLEMMING BRO<br />

LÆGE, POSTDOC<br />

KARSTEN JUHL JØRGENSEN<br />

SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN,<br />

FORSKNINGSLEKTOR, PH.D.<br />

JOHN BRODERSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN,<br />

FORSKNINGSLEKTOR, PH.D.<br />

JOHN BRODERSEN<br />

5 8<br />

LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

401<br />

RUNDT OM ANGST<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 402<br />

Angsttilstande nedsætter livskvalitet og funktionsevne<br />

og hører til de socialt og menneskeligt set mest omkostningsfulde<br />

sygdomme.<br />

Alligevel lever mange patienter i årevis med uerkendt<br />

sygdom <strong>–</strong> med bekymring, uro, generende fysiske<br />

symptomer, dårlig nattesøvn og begrænsninger i<br />

hverdagslivets aktiviteter. Ubehandlede eller selvmedicinerede<br />

via misbrug. I skjul.<br />

Den praktiserende læge har en meget vigtig rolle i<br />

opsporing, diagnostisering, psykoedukation og behandling.<br />

Hvem ellers?<br />

Dette kursus tager udgangspunkt i DSAM’s kliniske<br />

vejledning om angsttilstande.<br />

Fokus vil være på:<br />

De specifikke angsttilstande<br />

Hvorfor opstår angst?<br />

Angstens symptomatologi<br />

Farmakologisk behandling<br />

De fire grundelementer i kognitiv terapi.<br />

Form: Katedrale oplæg, reflekterende time out og ’20<br />

spørgsmål til professoren’.<br />

UNDERVISERE:<br />

PROFESSOR, DR. MED.<br />

RABEN ROSENBERG<br />

ADJ. PROFESSOR, CHEFPSYKOLOG<br />

NICOLE ROSENBERG<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

LISA MONICA NIELSEN<br />

402


LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

PRÆNATAL DIAGNOSTIK <strong>–</strong> OPDATERET<br />

VIDEN OG DEN NYE FOKUSEREDE SVANGRE-<br />

PROFYLAKSE<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 403<br />

Udviklingen i den prænatale diagnostik: Ny viden, hvilke<br />

diagnoser? Resultater af de sidste års undersøgelser<br />

fra 1. og 2. trimesterscreening. Etiske dilemmaer.<br />

Gennemgang og diskussion af den nye svangreprofylakse<br />

fra 2010: De generelle anbefalinger til alle<br />

gravide og specifikke anbefalinger til risikogrupper fx<br />

overvægtige, type 2-diabetikere, gravide med kroniske<br />

sygdomme og tidligere gynækologiske problemer,<br />

herunder nedsat fertilitet samt gravide med psykosociale<br />

belastninger. Hvad er den praktiserende læges<br />

rolle og ansvar ved visitation til fødested af gravide<br />

etnisk danskere? Hvornår er der behov for henvisning<br />

til obstetriker, hvilket niveau for svangreomsorg?<br />

Samarbejde med svangreambulatorium og fødested.<br />

Kan gravide forlange sectio? Hvilke infektioner har betydning<br />

i graviditeten? Rejseprofylaske i graviditeten.<br />

Sygemeldinger.<br />

50 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

OVERLÆGE, DR. MED.<br />

PETER HORNNES<br />

OVERLÆGE<br />

PERNILLE NØRGAARD<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

LENE FLACHS<br />

403<br />

TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

ATTESTER <strong>–</strong> FÆLDER ELLER FALDGRUBER?<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 404<br />

Attester er en del af alle lægers dagligdag <strong>–</strong> det er<br />

dokumenter, vi udfærdiger med vide konsekvenser<br />

for patienterne, hvad enten det drejer sig om motorattester,<br />

mulighedserklæringer, kommunale attester eller<br />

forsikringsattester.<br />

Hvad er det juridiske ansvar <strong>–</strong> hvad er det faglige<br />

ansvar? Medarbejdere fra juridisk sekretariat/attestudvalget<br />

vil på baggrund af indkomne sager i årets løb<br />

belyse nogle af de problemstillinger, vi løber ind i til<br />

daglig.<br />

Der er mulighed for at sende spørgsmål på forhånd til<br />

underviserne på mdu@dadl.dk <strong>–</strong> vi vil forsøge at tage<br />

de mest principielle sager op på kurset.<br />

Nye attester og aftaler vil også blive omtalt på kurset.<br />

UNDERVISERE:<br />

LÆGELIG KONSULENT I JURIDISK SEKRETARIET, LF<br />

KENNETH KIBSGÅRD<br />

JURIDISK KONSULENT I LÆGEFORENINGEN<br />

PER FRAULUND SØRENSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, LÆGELIG<br />

KONSULENT I JURIDISK SEKRETARIAT, LF<br />

MICHAEL DUPONT<br />

404<br />

5 9


TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

PÅ VEJ MOD EGEN PRAKSIS<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 405<br />

Når man er ved at slutte sin blokstilling eller lige er<br />

færdiguddannet som almenmediciner uden fast plan<br />

for fremtiden, står mange døre åbne.<br />

Kurset vil med dette udgangspunkt give en gennemgang<br />

af de vigtigste grundbegreber, arbejdsmuligheder,<br />

købsprocessen og fremtidige udfordringer i<br />

praksislivet. Dette kursus har fokus på:<br />

6 0<br />

LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

Praksisformer<br />

Udvikling i almen medicin i tal<br />

Jobmuligheder efter endt speciallæge-uddannelse<br />

Hvor finder jeg en praksis/hvilken praksis skal jeg<br />

vælge?<br />

Hvordan forberedes købet <strong>–</strong> hvad skal jeg være<br />

opmærksom på?<br />

Hvordan hænger økonomien sammen?<br />

Hvem skal jeg have hjælp af? Bank, revisor, advokat,<br />

PLO eller praksisudvalg?<br />

Udfordringer i starten i egen praksis<br />

Videreudvikling.<br />

Kurset er primært rettet mod læger sidst i blokstillingen<br />

eller yngre almenmedicinere.<br />

Form: Oplæg vekslende med refleksion, spørgsmål og<br />

debat.<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER<br />

CHRISTINA SCHOU<br />

LOTTE WILLUMSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

ALEXANDER VON WALLFELD<br />

405<br />

MODERNE BILLEDDIAGNOSTIK<br />

<strong>–</strong> HJERNE, BEVÆGEAPPARAT OG BUGHULE<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 17.00 406<br />

Kl. 09.00 <strong>–</strong> 12.30: Bevægeapparat, hjerne og rygmarv.<br />

Kl. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00: Bughuleorganer.<br />

Sessionen vil tage et klinisk udgangspunkt i hjernen,<br />

bevægeapparatet og bughuleorganer. Hvilke er de<br />

bedste billeddiagnostiske undersøgelsesmetoder til<br />

at bringe klinikeren videre i sin diagnostik?<br />

Røntgen, CT-, MR-, SPECT-, PET-skanninger, ultralyd,<br />

iv-urografi m.m. <strong>–</strong> hvilken undersøgelse er bedst til<br />

at ’se’ en tumor, et brud, en bruskskade, en sene, et<br />

infarkt, en blødning, inflammation eller en sten?<br />

Sessionen vil søge den bedste undersøgelse, uafhængig<br />

af bosted i Danmark og uanset den lokale holdning<br />

og økonomi. Et stigende antal patienter har penge med<br />

fra deres forsikringsselskab til MR-skanninger eller<br />

endnu mere avancerede undersøgelser. Udviklingen<br />

går i retning af at reducere diagnostisk forsinkelse, og<br />

så skal vi kende indikation og begrænsninger for de<br />

nye undersøgelser.<br />

Har du problemstillinger, du gerne vil have belyst, kan<br />

disse mailes før kurset med henblik på diskussion i<br />

generaliseret form til hansen-nord@dadlnet.dk<br />

UNDERVISERE:<br />

SPECIALLÆGER I RADIOLOGI<br />

JOAN SOLGAARD SØRENSEN<br />

PERNILLE SKEJØ<br />

EVA FALLENTIN<br />

ELI RAPPEPORT<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

GREGERS HANSEN-NORD<br />

406


LÆGEKURSUS FÆLLESKURSUS<br />

DIAGNOSTIK AF KRÆFT I ALMEN PRAKSIS<br />

<strong>–</strong> SYMPTOMER OG DERES BETYDNING<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 407 T<br />

Almen praksis ser omkring 85 % af alle kræftpatienter<br />

i forbindelse med det initiale udredningsforløb. Patienterne<br />

præsenterer et eller flere tegn og symptomer, og<br />

det er den praktiserende læges opgave at finde de<br />

8-10 kræftpatienter, de får om året ud fra alle de andre<br />

tusinder af kontakter, de har.<br />

Symptomer er hyppige, men cancer er sjælden.<br />

Hvordan sikrer vi den bedste kræftdiagnostik? Dette<br />

lægekursus vil gennemgå en række specifikke kliniske<br />

problemstillinger ved udredning for kræft:<br />

Hvad betyder noget for, at patienterne fortæller om<br />

deres symptomer i tide?<br />

Hvilke symptomer ser man, og hvordan skal man<br />

reagere på dem?<br />

Hvor alvorlige er symptomerne?<br />

Hvordan bruger man billeddiagnostik i almen praksis?<br />

Mere end halvdelen af alle kræftpatienter har været<br />

henvist til billeddiagnostik inden diagnosen. På kurset<br />

vil vi gennemgå billeddiagnostiske muligheder, og<br />

hvordan de bedst anvendes. Der undervises i brug af<br />

CT-skanning og samarbejdet med radiologien.<br />

35 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

PROFESSOR, DR. MED., ALMENT PRAKTISERENDE<br />

LÆGE<br />

FREDE OLESEN<br />

OVERLÆGE<br />

TINA ELISABETH JENSEN ORMSTRUP<br />

KURSUSLEDER:<br />

PROFESSOR, LÆGE, PH.D.<br />

PETER VEDSTED<br />

407<br />

STRESS<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 408<br />

Betegnelsen stress bliver brugt og misbrugt. Hvad er<br />

det egentlig, og hvad ved vi?<br />

Hovedresultater fra stressforskningen vil blive gennemgået:<br />

Årsager til stress<br />

Hvad fremmer sårbarheden?<br />

Hvad beskytter mod stress?<br />

Hvordan måler vi stress?<br />

Hvordan håndterer vi stress i almen praksis?<br />

UNDERVISER:<br />

PROFESSOR, CAND. PSYCH.<br />

BOBBY ZACHARIAE<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

ANNETTE ENGSIG<br />

TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

408<br />

6 1


TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

OSTEOPOROSE 2020<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 409<br />

Det er moderne med langtidsplaner. Vi ved, at ældrebefolkningen<br />

øges i antal, men også i levetid. Det<br />

er derfor relevant at se på knoglernes vilkår i dette<br />

perspektiv og også overveje, hvor stor en del af disse<br />

vilkår, almen praksis skal tage på sig.<br />

6 2<br />

FÆLLESKURSUS FÆLLESKURSUS<br />

Primær forebyggelse (raske) kan indgå i vores børneprofylakse,<br />

men er vel ellers en bred samfundsopgave?<br />

Sekundær forebyggelse (risikoindivider) er et<br />

område, hvor almen praksis udfordres. Hvem er<br />

disse patienter, og finder vi dem? Hvordan skal de<br />

undersøges og evt. behandles?<br />

Tertiær forebyggelse (patienter med fraktur), der<br />

tidligere i stort omfang var en opgave for sekundær<br />

sektor, varetages i dag i stort omfang af almen<br />

praksis. Hvilke undersøgelser skal vi anvende og<br />

hvornår? Hvordan og hvor længe skal vi behandle,<br />

og hvornår skal vi anvende de nye præparater?<br />

Ud fra cases vil vi i fællesskab besvare disse spørgsmål.<br />

Cases fra deltagerne modtages gerne på aatj@webspeed.dk<br />

senest den 16.10.11.<br />

UNDERVISER:<br />

OVERLÆGE<br />

JENS-ERIK BECK JENSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

AASE JACOBSEN<br />

409<br />

DIABETES <strong>–</strong> ER DER NOGET NYT?<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 17.00 410<br />

Skrivegruppen bag DSAM’s nye diabetesvejledning<br />

giver en opdatering af den nyeste viden inden for<br />

diabetesbehandling.<br />

Den nye kliniske vejledning fra DSAM om type 2-diabetes<br />

udkommer august <strong>2011</strong>. Med udgangspunkt i<br />

denne gennemgås den nyeste viden ud fra en almenmedicinsk<br />

vinkel, så både læger og praksispersonale<br />

får noget med hjem.<br />

Herunder emnerne:<br />

Konkret om farmaka: Hvad skal man vælge, og<br />

hvordan håndteres behandlingen? Herunder <strong>–</strong> ved<br />

behov <strong>–</strong> viden om insulinbehandling i egen praksis<br />

Hvordan omsættes den nye viden til handling i egen<br />

praksis?<br />

Overvejelser om praksisorganisation efter den nye<br />

overenskomst: Hvad gør vi uden forebyggelseskonsultationerne<br />

(0106)?<br />

Dagen bliver <strong>–</strong> med udgangspunkt i kursisternes ønsker<br />

<strong>–</strong> en blanding af ekspertindlæg, korte gruppearbejder<br />

sammen med egen praksis og ’hands-on’-øvelser. Lidt<br />

afhængigt af de fremmødtes behov!<br />

UNDERVISERE:<br />

SPECIALLÆGER I ALMEN MEDICIN<br />

BERIT LASSEN<br />

DOUGLAS HENDERSON<br />

SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, PH.D.<br />

THOMAS DRIVSHOLM<br />

KURSUSLEDER:<br />

SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, PH.D.<br />

THOMAS DRIVSHOLM<br />

410


FÆLLESKURSUS FÆLLESKURSUS<br />

HVA´ NU, HVIS LIVET OGSÅ BYDER PÅ ANDRE<br />

UDFORDRINGER END AT KVITTE SMØ-<br />

GERNE?<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 411 T<br />

Sund kost, undgå rygning og alkohol, dyrk motion!<br />

Dette er sundhedsvæsenets bud på indsatsområder<br />

i sygdomsforebyggende øjemed. Vi forventer, at den<br />

enkelte patient/borger selv tager hånd om sit helbred<br />

ved at leve op til vores råd i denne sammenhæng.<br />

Vi ved også, at ikke alle er i stand til at efterleve disse<br />

råd. Der kan være andre og mere aktuelt betydende<br />

forhold på spil fx af psykosocial karakter. Vi kan også<br />

have forskellige opfattelser af betydningen af den<br />

forebyggende indsats.<br />

På kurset vil vi drøfte, hvorledes vi kan møde denne<br />

type af udfordringer, bl.a. ved et samarbejde med kommunale<br />

aktører.<br />

Formen vil veksle mellem casebaserede diskussioner<br />

på baggrund af indsendte cases fra deltagerne og katedrale<br />

indlæg. Cases kan mailes til lise.dyhr@dadlnet.<br />

dk<br />

30 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

SUNDHEDSKONSULENT I BRØNDBY KOMMUNE<br />

LARS OLE ANDERSEN<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

LISE DYHR<br />

SYGEPLEJERSKE<br />

SERAP KÖSE<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

LISE DYHR<br />

411<br />

MEDIBOX <strong>–</strong> VIDEN I PRAKSIS <strong>–</strong> INTRODUK-<br />

TION<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 412 T<br />

Dette kursus henvender sig til den nye MediBOXbruger.<br />

MediBOX er Månedsskrift for almen praksis’<br />

elektroniske database på nettet. MediBOX kan bruges<br />

fra alle computere med internetadgang. MediBOX<br />

giver dig hurtige præcise svar på de fleste problemer,<br />

der vedrører den almenmedicinske dagligdag. Vi gør<br />

det muligt for praksis at oprette egne vejledninger og<br />

dele viden mellem forskellige faggrupper over nettet.<br />

MediBOX er din praksishverdag på internettet.<br />

Kurset er meget velegnet for hele klinikken.<br />

Dette kursus kan med fordel kombineres med eftermiddagskurset<br />

i MediBOX torsdag. Praktiske øvelser<br />

på nettet.<br />

Forudsætning: Opret et prøveabonnement på Medi-<br />

BOX på www.medibox.dk. Det er gratis for 30 dage.<br />

Gå på rundtur og se, hvad vi tilbyder.<br />

30 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER<br />

JENS-KRISTIAN POULSEN<br />

TORBEN ELLEGAARD JAKOBSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

THOMAS GREIBE<br />

TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

412<br />

6 3


TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

LEGENDE LET LABORATORIEARBEJDE<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 413<br />

Gør din hverdag lettere og dit arbejde bedre med gode<br />

laboratorievaner.<br />

På kurset vil vi gennemgå nedenstående punkter:<br />

6 4<br />

PERSONALEKURSUS PERSONALEKURSUS<br />

Grundlæggende elementer omkring venepunktur <strong>–</strong><br />

præanalytiske fejlkilder<br />

Fejlkilder ved kapillær blodprøvetagning og behandling<br />

af prøver<br />

Analyser i praksis med fokus på fejlkilder<br />

Kvalitetssikring i praksis <strong>–</strong> hvorfor bruge tid på det?<br />

Workshops med CRP, INR, glukose- og hæmoglobinmåling.<br />

Formålet med kurset er at øge kendskabet til udførelse<br />

af analyser i praksis, at lære om fejlkilder ved udstyret<br />

og at give indsigt i den dybere baggrund bag disse<br />

fejlkilder.<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

JAN NYBO<br />

LABORATORIEFAGLIG KONSULENT<br />

JOAN FISCHER BACK JAKOBSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

MICHALA EICH<br />

413<br />

BEHANDLING OG KONTROL AF DIABETES<br />

<strong>–</strong> HVORDAN?<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.30 414 T<br />

Diabetesbehandlingen fylder meget i almen praksis.<br />

En god fordeling af kontroller blandt sundhedsaktører,<br />

en god vejledning og individuelle behandlingsmål er<br />

vigtige for en god kvalitet af diabetesbehandlingen.<br />

Dette kursus vil blandt andet belyse og omhandle<br />

følgende:<br />

En kort gennemgang af diabetes<br />

Hvad en diabeteskontrol skal indeholde<br />

Hvilke mål, der skal sættes for diabetesbehandlingen,<br />

herunder individuelle mål<br />

Blodtryk, kolesterol, rygestop og hvordan vi vejleder<br />

patienterne<br />

Hvordan arbejdet fordeles i praksis.<br />

Vi forventer efter deltagelse i dette kursus, at kursusdeltagerne<br />

er orienteret om de sidste nye behandlingsmål<br />

inden for diabetesbehandlingen. Få ny inspiration<br />

til, hvordan kontrollerne fordeles i praksis.<br />

Form: Oplæg vekslende med spørgsmål, cases samt<br />

gruppearbejde.<br />

40 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

MICHEL KJELDSEN<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

PIA MATHIESEN POULSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

HEIDI DYRBERG<br />

414


LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

NÅR LED OG LEMMER SMERTER<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 415<br />

En stor del af patientkontakterne i almen praksis drejer<br />

sig om bevægeapparatets relaterende gener. Flertallet<br />

af patienterne har degenerative lidelser, mens få henvender<br />

sig med alvorlige inflammatoriske sygdomme,<br />

og få henvender sig med ledsmerter betinget af en<br />

anden alvorlig medicinsk tilstand.<br />

Behandlingen af de inflammatoriske gigtsygdomme har<br />

de sidste 5-10 år gennemgået en betydelig udvikling,<br />

og en række nye omkostningstunge medikamenter<br />

er blevet introduceret. Behandlingen af alvorlige inflammatoriske<br />

ledsygdomme som fx reumatoid artrit<br />

varetages i dag af reumatologer, men disse patienter<br />

har hyppig comorbiditet, og en række forhold omkring<br />

moderne antiinflamatorisk behandling er derfor vigtige<br />

at kende.<br />

Kurset vil have fokus på:<br />

Udredning af patienten med ledsmerter. Hvornår<br />

ledsmerter er gigt, og hvornår det er noget andet<br />

Hvordan vi håndterer gigtpatienten i almen praksis,<br />

og hvem der bør henvises til reumatologisk speciallæge,<br />

og hvornår<br />

Hvad en praktiserende læge bør vide om moderne<br />

antiinflammatorisk behandling<br />

Gennemgang af sygehistorier fra almen praksis.<br />

UNDERVISERE:<br />

OVERLÆGE, DR. MED.<br />

KIM HØRSLEV-PETERSEN<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, LEKTOR<br />

NIELS KRISTIAN KJÆR<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

JØRGEN SOLGAARD<br />

415<br />

TAG TEMPERATUREN PÅ DIN PARTNER<br />

<strong>–</strong> ’PARTNER UDVIKLINGS SAMTALER (PUS)’<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 416<br />

Hvordan er dit psykiske arbejdsmiljø som kollega og<br />

partner i din praksis? Oplever du, at I sammen driver<br />

jeres praksis fornuftigt og fagligt godt? Oplever du<br />

samarbejde, retfærdighed og tillid? Eller mærker du<br />

stress, konflikter, udbrændthed og får tanker om, at det<br />

kunne være lettere bare at være sig selv?<br />

I workshoppen vil de to erhvervspsykologer introducere<br />

brugen af ’PUS’ som et kollegialt partner udviklingsværktøj.<br />

Der vil være ideer til håndtering af konflikter<br />

mellem dig og dine ansatte <strong>–</strong> såvel som mellem dig og<br />

dine nærmeste kollegaer/partnere.<br />

Form: Workshop med præsentation af PUS-værktøjet<br />

med inddragelse af deltagernes egne oplevelser og<br />

erfaringer fra praksis. Workshoppen henvender sig<br />

primært til dig, som er partner i et kompagniskab, og<br />

har været nogle år i praksis, men alle er velkomne.<br />

UNDERVISERE:<br />

PSYKOLOGER<br />

SØREN BRASKOV<br />

ASGER NEUMANN<br />

KURSUSLEDER:<br />

LÆGE, PH.D.<br />

RIKKE PILEGAARD HANSEN<br />

TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

416<br />

6 5


TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

NEUROLOGI I ALMEN PRAKSIS<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 417<br />

Er der en sygdom i nervesystemet? Hvor er den lokaliseret?<br />

Symptomer fra nervesystemet er hyppige. Symptomer<br />

ses som led i primær neurologisk sygdom og som<br />

ledsagefænomen ved andre lidelser.<br />

Det er ofte en svær opgave for lægen at afklare disse<br />

problemstillinger. Du møder problemstillingen i dit<br />

daglige arbejde og i lægevagten.<br />

Er din kliniske undersøgelsesteknik i orden? Hvad<br />

betyder abnorme fund ved den neurologiske undersøgelse?<br />

6 6<br />

LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

Casebaseret undervisning<br />

Videodemonstrationer<br />

Fokuseret neurologisk undersøgelse trænes<br />

Øget tryghed i vurderingen af den neurologiske<br />

patient<br />

Nervesystemets anatomi repeteres i relation til<br />

cases.<br />

Der vil blive lagt vægt på aktiv deltagelse.<br />

Spørgsmål og debat undervejs.<br />

UNDERVISER:<br />

LEDENDE OVERLÆGE<br />

MICHAEL NIELSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

MARIUS ANDERSEN<br />

417<br />

FOREBYGGELSE I GYNÆKOLOGI<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 418<br />

Dette kursus vil forsøge at give svar på, om der er<br />

dokumentation for de undersøgelser og råd, vi dagligt<br />

giver i praksis inden for nogle områder af gynækologien.<br />

Er der relevante forebyggende undersøgelser i<br />

forbindelse med ordination af p-piller? Fx BT, GU,<br />

blodprøver?<br />

Kan vi ved undersøgelser forebygge tromboser og<br />

cerebrale insulter?<br />

Hvem skal ikke have p-piller? Er der betydende<br />

forskel på indikationerne for de forskellige gestagentyper?<br />

Skal vi screene for klamydia?<br />

Forebyggelse af cancer:<br />

Hvor meget betyder HPV-vaccinen? Er der kommet<br />

undersøgelser, der dokumenterer betydningen af at<br />

vaccinere +26-årige? Skal alle med cervixdysplasi<br />

HPV-vaccineres <strong>–</strong> også kvinder over 50 år?<br />

Hvor mange cervixcancertilfælde er undgået efter<br />

indførelsen af smear/screening?<br />

Hvorfor indføres der ikke screening med UL-skanning<br />

af kvinder for tidlig opsporing af ovariecancer?<br />

UNDERVISERE:<br />

OVERLÆGE, GYNÆKOLOGISK AFD.<br />

PERNILLE RAVN<br />

KLINISK PROFESSOR, OVERLÆGE, DR. MED.,<br />

GYNÆKOLOGISK AFD.<br />

OLE MOGENSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

KIRSTEN KRISTENSEN<br />

418


LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

MINI-LUP<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 419<br />

Ledelse i praksis er omdrejningspunktet i dette kursus.<br />

Har du af lyst eller nød brug for at lede og udvikle din<br />

praksis, og har du brug for inspiration hertil, kan dette<br />

kursus give dig en introduktion.<br />

Kurset er tænkt som en mini-udgave af LUP-kurserne<br />

<strong>–</strong> kurser i Ledelse og Udvikling af Praksis, der blev<br />

startet i Region Midt for nogle år siden.<br />

Få inspiration til at styre og strukturere din hverdag<br />

i praksis på en ny måde og få bl.a. gennemgået følgende:<br />

Hvorfor er ledelse i en praksis en god ide?<br />

Hvad er ledelse?<br />

Hvorledes organiseres ledelsesarbejdet?<br />

Fra idé til implementering <strong>–</strong> om systematisk praksisudvikling<br />

Hvorledes skaber du korpsånd i din praksis?<br />

Flere om at lede <strong>–</strong> veje og vildspor.<br />

Kurset vil være en blanding af teoretiske og praktiske<br />

oplæg, deltageraktiverende aktiviteter og plenumdiskussioner.<br />

UNDERVISERE:<br />

CHEFKONSULENT, CAND. MED.<br />

ULRIK LANGE<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

CHRISTINA SCHOU<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

ALEXANDER VON WALLFELD<br />

419<br />

STRESSSAMTALEN <strong>–</strong> EN WORKSHOP TIL<br />

INSPIRATION<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 420 T<br />

Denne workshop er for læger, der i dag (kursus 408)<br />

eller tidligere har fulgt stresssessionen med Bobby<br />

Zachariae.<br />

For at få fuldt udbytte af viden om stress er det hensigtsmæssigt<br />

at overveje, hvordan stresssamtalen kan<br />

forløbe i almen praksis.<br />

Der forventes stor deltageraktivitet.<br />

Form: Vi vil på workshoppen tale om teorier og afprøve<br />

dem i praksis.<br />

24 deltagere<br />

UNDERVISER:<br />

PROFESSOR, CAND. PSYCH.<br />

BOBBY ZACHARIAE<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

ANNETTE ENGSIG<br />

TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

420<br />

6 7


TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

NYE TIDER, DOKTOR HANSEN?<br />

KL. 14 .00 <strong>–</strong> 17.00 421<br />

Vores samfund ændrer sig hurtigere end nogensinde,<br />

også den praktiserende læges rolle og strukturen i<br />

lægehusene er under forandring. Vi får flere patienter<br />

med kroniske sygdomme og oplever, at den motiverende<br />

samtale ikke altid slår til.<br />

Skal vi opfatte vores patient som en moderne forbruger,<br />

og hvordan sikrer vi os at få den tilfredse, velbehandlede<br />

patient i en travl hverdag?<br />

Arbejdsopgaver uddelegeres til praksispersonale, og<br />

kvalitetssikring er blevet en del af vores hverdag.<br />

Der er behov for nye måder at tænke på. Hvordan kommer<br />

vi i gang og opnår succes?<br />

Fælleskurset er tænkt som inspiration for læger og<br />

praksispersonale <strong>–</strong> som optakt til nye tider i din praksis.<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

NIELS ULRICH HOLM<br />

ADVOKAT, SENIORKONSULENT I PLO<br />

JETTE STAGSTED GALATIUS<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

SUSANNE MALMSTRØM<br />

6 8<br />

FÆLLESKURSUS FÆLLESKURSUS<br />

421<br />

MEDIBOX <strong>–</strong> LÆGEN SOM MEDICINSK<br />

EKSPERT <strong>–</strong> UDREDNING AF DEMENS OG<br />

DEPRESSION<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 422 T<br />

MediBOX er særdeles velegnet til beslutningsstøtte i<br />

den daglige klinik. I MediBOX findes den nødvendige<br />

viden i form af lægevejledninger, personalevejledninger<br />

og patientvejledninger.<br />

Vi har opsat korte overskuelige udredningsprogrammer<br />

for alle de almindelige sygdomme. Du får hjælp<br />

til at træffe de rigtige beslutninger og iværksætte den<br />

rette behandling.<br />

På dette kursus vil vi arbejde med de gældende vejledninger<br />

for udredning af depression og angst samt<br />

vise, hvordan udredning af demens kan tilrettelægges<br />

efter vejledningen fra DSAM.<br />

Kurset er meget velegnet for hele klinikken. Praktiske<br />

øvelser på nettet.<br />

Dette kursus kan med fordel kombineres med formiddagskurset<br />

herover torsdag (412 T).<br />

Forudsætning: Opret et prøveabonnement på Medi-<br />

BOX på www.medibox.dk. Det er gratis for 30 dage.<br />

Gå på rundtur og se, hvad vi tilbyder.<br />

30 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER<br />

HENRIK OVESEN<br />

BO STORK<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

THOMAS GREIBE<br />

422


PERSONALEKURSUS PERSONALEKURSUS<br />

’NÅR JEG KOMMER OP I ’DET RØDE FELT’<br />

<strong>–</strong> HVAD SÅ?’<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 423 T<br />

Konflikter kan ikke undgås <strong>–</strong> men vi kan lære at tackle<br />

dem.<br />

Hvordan optræder vi verbalt og nonverbalt, når en<br />

kollega eller en patient ’går over grænsen’ for, hvad vi<br />

oplever som tilladeligt/acceptabelt?<br />

Siden vi var børn, har vi lært at håndtere konflikter<br />

forskelligt <strong>–</strong> nogle bedre end andre. Jo mere vi lærer<br />

vores egne reaktioner at kende, når vi er i ’det røde<br />

felt’, jo bedre bliver vi til at optræde i disse situationer.<br />

Kurset kræver høj deltageraktivitet, og vi vil veksle<br />

mellem arbejde i små grupper med historier fra vores<br />

egen hverdag og små teoretiske indlæg omkring konflikttrappe<br />

og konfliktnedtrappende adfærd <strong>–</strong> så tænk<br />

over en situation, I har oplevet som konfliktfyldt.<br />

28 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

HELGE MADSEN<br />

TIDLIGERE ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,<br />

SUPERVISOR<br />

JØRGEN STRØBECH<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

ANNETTE MARCUSSEN<br />

423<br />

TELEFONVISITATION <strong>–</strong> STIL DE RIGTIGE<br />

SPØRGSMÅL OG BLIV BEDRE TIL AT LYTTE!<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 424 T<br />

Nu er der hjælp at hente for os, der synes, telefonvisitation<br />

er svært!<br />

Når vi sidder sammen face to face, kan vi benytte os<br />

af alle sanser, men i telefonen må vi nøjes med høresansen.<br />

Risikoen for at tage fejl eller misforstå er altid<br />

til stede. Nogle gange giver vi en patient en akut tid,<br />

hvor det ikke er nødvendigt <strong>–</strong> bare fordi vi bliver usikre.<br />

Hvem kan vente, og hvem skal til her og nu?<br />

På dette kursus bliver du bedre til at stille de rigtige<br />

spørgsmål og lytte til nuancerne i de svar, du får.<br />

Undervisningen vil være baseret på cases, gerne suppleret<br />

med eksempler fra din hverdag.<br />

24 deltagere<br />

UNDERVISER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

THOMAS GORLEN<br />

TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

DORTHE FROMBERG<br />

424<br />

6 9


TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

INR <strong>–</strong> HVORFOR, HVORNÅR OG HVORDAN?<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 425<br />

AK-behandling i praksis <strong>–</strong> hvordan gør vi?<br />

Er lavmolekylært heparin og warfarin snart overflødigt?<br />

Formålet med kurset er at give indblik i de forskellige<br />

former for AK-behandling. Desuden vil vi gøre dig i<br />

stand til at starte, kontrollere og regulere vitamin Kantagonistbehandlingen<br />

i samarbejde med lægen.<br />

Hvordan ruster vi bedst den nye AK-patient til den nye<br />

livssituation? Hvilke AK-patienter kan selv varetage<br />

deres behandling, og hvordan uddanner vi dem til det?<br />

Problemstillinger eller cases, som ønskes belyst på<br />

kurset, kan mailes til kursuslederen på lone.beth.<br />

pedersen@gmail.com senest den 16.10.11.<br />

UNDERVISER:<br />

SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN<br />

MARIE AGERMANN<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

LONE PEDERSEN<br />

7 0<br />

SYGEPLEJERSKEKURSUS SEKRETÆRKURSUS<br />

425<br />

DIAGNOSEENGELSK OG LÆGELATIN<br />

KL. <strong>14.</strong>00 <strong>–</strong> 17.00 426 T<br />

Kommunikation er svært <strong>–</strong> og når det skal foregå på<br />

et fremmedsprog, kan det være ekstra svært. I dag er<br />

der en del patienter, som ikke kan kommunikere på<br />

dansk <strong>–</strong> her kan det hjælpe med lidt gloser på engelsk.<br />

Men har du brug for lidt opfriskning?<br />

På kurset vil vi beskæftige os med daglig engelsk<br />

tale, så du føler dig mere sikker i forhold til samtalen<br />

med patienten. Endvidere vil vi komme ind på engelsk<br />

terminologi, som anvendes i praksis.<br />

Herudover vil vi kort se på lægelatin og fordanskningsregler.<br />

50 deltagere<br />

UNDERVISER:<br />

CAND. PHIL.<br />

LEA SKOVLUND<br />

KURSUSLEDER:<br />

UDDANNELSESASSISTENT, LEDENDE<br />

LÆGESEKRETÆR<br />

SUSIE CORNELIUSSEN<br />

426


WWW.LAEGEDAGE.DK<br />

<strong>Lægedage</strong>ns hjemmeside er tilgængelig året rundt.<br />

I forårssæsonen angives de kommende <strong>Lægedage</strong>kurser,<br />

efterhånden som de planlægges. Du er også<br />

velkommen til selv at komme med forslag til emner.<br />

Fra august kan du se <strong>Lægedage</strong>s samlede kursusprogram<br />

tillige med en masse andre oplysninger om<br />

<strong>Lægedage</strong>. Du kan tilmelde dig kurser, registrere din<br />

efteruddannelse og søge om godtgørelse og meget<br />

andet.<br />

Mange kursusledere vil lægge deres kursusmateriale<br />

på nettet, hvor du vil kunne hente materialet elektronisk<br />

<strong>–</strong> før, under eller umiddelbart efter <strong>Lægedage</strong>.<br />

Hjemmesiden opdateres løbende, se især nyheder op<br />

til <strong>Lægedage</strong>.<br />

www.laegedage.dk www.laegedage.d k www.laegedage.dk www.laegedage.dk www.laegedage.dk www.laegedage.dk www.laegedage.dk www.laegedage.dk www.laegedage.dk www.laegedage.dk www.laegedage.dk<br />

7 1<br />

www


7 2


KURSER FREDAG <strong>18.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

NR. TITEL SIDE<br />

501 FÅ STYR PÅ DINE GAMLE PATIENTER 74<br />

502 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER 74<br />

503 FORØG DIT OVERSKUD<br />

<strong>–</strong> ØKONOMI MED HUMØR!<br />

75<br />

504 SVIMMELHED I ALMEN PRAKSIS 75<br />

505 IDRÆTSMEDICINSKE SKULDER-<br />

OG KNÆSKADER I PRAKSIS<br />

506 HUD-, ØJEN- OG<br />

ØNH-SYGDOMME<br />

507 FRA FOREBYGGELSE OG<br />

MISBRUG - TIL PERSONLIGHED<br />

OG AFHÆNGIGHED<br />

508 HVAD KAN MAN BRUGE<br />

HYPNOSE TIL I DAGLIG ALMEN<br />

PRAKSIS <strong>–</strong> OG HVAD ER DER<br />

EVIDENS FOR?<br />

509 SØVNFORSTYRRELSER I ALMEN<br />

PRAKSIS<br />

76<br />

76<br />

77<br />

77<br />

78<br />

510 T DATAFANGST 78<br />

511 T REJSEMEDICIN <strong>–</strong> GRUNDKURSUS 79<br />

512 T BLODTRYK, HJERTE-KAR-<br />

SYGDOMME OG EKG, STEP 2<br />

513 FUNKTIONELLE LIDELSER OG<br />

HELBREDSANGST<br />

79<br />

80<br />

514 STÆRKE OPIOIDER 80<br />

515 RYD VENTEVÆRELSET I EN FART 81<br />

516 DIABETISKE MIKROVASKULÆRE<br />

KOMPLIKATIONER <strong>–</strong> HVORFOR<br />

OPSTÅR DE, OG HVAD GØR VI<br />

VED DEM?<br />

517 T LÆR DIT IT-SYSTEM BEDRE AT<br />

KENDE (XMO)<br />

518 DEN KONFLIKTHÅNDTERENDE<br />

KLINIK<br />

81<br />

82<br />

82<br />

519 PAS PÅ DIT MAVEFEDT 83<br />

520 T WORK SMARTER, NOT HARDER <strong>–</strong><br />

LEAN I PRAKSIS<br />

83<br />

FREDAG <strong>18.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

7 3


FREDAG <strong>18.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

FÅ STYR PÅ DINE GAMLE PATIENTER<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 501<br />

De ældre patienter er en voksende gruppe. Nogle har<br />

komplicerede problemer, som fylder meget både i<br />

almen praksis og i kommunerne. Med alderen kommer<br />

hyppigt en eller flere kroniske sygdomme, der kan<br />

udløse omfattende medicinsk behandling, som den<br />

praktiserende læge er ansvarlig for. De tungeste har<br />

oftest også en tæt kontakt til hjemmeplejen, men hvordan<br />

samarbejder vi bedst muligt? Ydelsen ’opsøgende<br />

hjemmebesøg (0121)’ anvendes sporadisk og usystematisk.<br />

Realistisk er der et ’forbedringspotentiale’ for<br />

denne gruppe.<br />

Deltag i en interaktiv workshop med cases vekslende<br />

med ’ekspertindlæg’. Fokus vil være på at finde gode<br />

ideer til at forbedre samarbejdet, som kan lette din<br />

dagligdag.<br />

Vi vil komme ind på følgende:<br />

7 4<br />

LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

Nyt om aldring<br />

Samarbejde med hjemmeplejen<br />

Medicingennemgang <strong>–</strong> hvordan?<br />

Tilrettelæggelse og indhold i ’opsøgende hjemmebesøg<br />

(0121)’<br />

Inddragelse af personale ved ’opsøgende hjemmebesøg<br />

(0121)’<br />

Overblik over dine gamle patienter ved hjælp af<br />

datafangst.<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, DR. MED.<br />

MIKKEL VASS<br />

CENTERCHEF, SYGEPLEJERSKE, MPA<br />

KAREN KOFOED<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

LARS RYTTER<br />

501<br />

PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 502<br />

Vi mærker, at nogle patienter gør noget særligt ved<br />

os. Vi kommer ofte på overarbejde, når de søger os i<br />

klinikken. De har ofte problemer med relationer og med<br />

at fastholde uddannelse og arbejde.<br />

Kommunen beder os attestere eventuel sygdom.<br />

Kan vi det? Skal vi det? Er de syge? Hvem skal stille<br />

diagnosen personlighedsforstyrrelse? Hvad kan vi selv<br />

gøre for patienten? Hvem kan vi henvise til? Hvordan<br />

er prognosen? Hvad kan vi skrive til kommunens sagsbehandler?<br />

På kurset vil vi prøve at besvare disse spørgsmål. Du<br />

introduceres til de forskellige personlighedsforstyrrelser<br />

og de vigtigste differentialdiagnoser. Du får kendskab<br />

til behandlingen af personlighedsforstyrrelser.<br />

Form: Oplæg med tid til spørgsmål og debat.<br />

UNDERVISER:<br />

OVERLÆGE I PSYKIATRI<br />

CHARLOTTE FREUND<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

KAJ SPARLE CHRISTENSEN<br />

502


LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

FORØG DIT OVERSKUD <strong>–</strong> ØKONOMI MED<br />

HUMØR!<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 503<br />

Hvad udad tabes skal indad vindes.<br />

Dette er et kursus for både solo- og kompagniskabspraksis,<br />

der handler om, hvordan man kan øge produktivitet,<br />

effektivitet og overskud, samtidig med at man<br />

øger sin trivsel i hverdagen.<br />

Det er ikke en traditionel gennemgang af den nye<br />

overenskomst, men et kursus, der gennem eksempler<br />

fra dagligdagen påviser, hvordan man med forholdsvis<br />

enkle midler kan gøre det lidt bedre. Vi vil komme ind<br />

på både ledelse, management og simpel udgiftsstyring<br />

<strong>–</strong> og heller ikke personaleansættelse eller -anvendelse<br />

er os helligt!<br />

Samtidig handler det om, at hverken praksis eller livet<br />

er en pligt. Det må gerne være interessant, spændende<br />

og sjovt at drive praksis. Du skal forvente at blive inddraget<br />

i undervisningen.<br />

UNDERVISER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

LARS GEHLERT JOHANSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

LARS GEHLERT JOHANSEN<br />

503<br />

SVIMMELHED I ALMEN PRAKSIS<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 504<br />

Hele verden drejer rundt, og kvalmen sidder måske<br />

tilmed langt oppe i halsen. Svimmelhed er hyppig og<br />

kan være rigtig ubehagelig for patienten, men hvad<br />

kan vi gøre? ’Det er nok virus på balancenerven, fru<br />

Jensen. Hjem og vent til det går over’. Hvordan laver vi<br />

god differentialdiagnostisk udredning, og hvornår skal<br />

bekymringens furer brede sig i vores pande?<br />

Måske er BPPV mere underdiagnostiseret end antaget.<br />

Hvordan stiller vi diagnosen, og kan vi selv behandle<br />

patienten optimalt i almen praksis?<br />

Sessionen vil gennemgå den aktuelle viden om<br />

svimmelhed ud fra en evidensbaseret otogen og<br />

neurologisk tilgang. De mest anvendelige tests og behandlingsmetoder,<br />

herunder Epleys manøvre, vil blive<br />

præsenteret sammen med forslag til den optimale og<br />

simple udredning af svimmelhed i almen praksis.<br />

Sessionen vil veksle mellem forelæsning og involvering<br />

af tilhørerne med forventning om spørgelyst og diskussion.<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE NEUROLOG, DR. MED.<br />

JACOB GEDAY<br />

ALMENT PRAKTISERENDE ØNH-LÆGE<br />

MICHAEL LÜSCHER<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

MORTEN STORGAARD RASK<br />

FREDAG <strong>18.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

504<br />

7 5


FREDAG <strong>18.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

IDRÆTSMEDICINSKE SKULDER- OG KNÆ-<br />

SKADER I PRAKSIS<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 15.45 505<br />

Dette kursus består af highligts fra Lægeforeningens<br />

ugekurser i ’Idrætsmedicin for over- og underekstremiteter’.<br />

Du kan bruge denne kursusdag som en<br />

appetizer eller som en lille genopfriskning!<br />

På dette kursus vil du få enkle screeningsmetoder, så<br />

du kan diagnosticere de mest almindelige knæ- og<br />

skulderskader, som vi ser i almen praksis. Du vil også<br />

få forslag til øvelser til behandling og forebyggelse af<br />

disse.<br />

Det vil primært blive et ’hands-on’-kursus, og kursisterne<br />

forventes at udvise stor deltageraktivitet med at<br />

indøve undersøgelsesteknikkerne på hinanden.<br />

UNDERVISERE:<br />

FYSIOTERAPEUT<br />

PETER RHEINLÆNDER<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

HENRIK RØMER<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

MARIANNE NEXMANN<br />

7 6<br />

LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

505<br />

HUD-, ØJEN- OG ØNH-SYGDOMME<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 15.45 506<br />

Dette kursus sigter på at give praktiske håndgreb til<br />

diagnostisering og behandling af de i almen praksis<br />

hyppigst forekommende hudlidelser. Der vil desuden<br />

blive vejledt i, hvordan og hvor man hurtigt søger<br />

information på internettet. Ligeledes vil du få nogle<br />

brugbare, praktiske tips. En del af kurset vil være baseret<br />

på spørgsmål fra deltagerne, send derfor venligst<br />

senest den 16.10.11 spørgsmål til jorgen@solgaard.dk<br />

Inden for oftalmologien sker der en konstant udvikling<br />

med hensyn til behandling af øjensygdomme. Formålet<br />

med undervisningen er at opdatere den praktiserende<br />

læge inden for området oftalmologi, så han/hun er<br />

orienteret om de nye muligheder og tendenser, der<br />

aktuelt findes inden for både behandling og forståelse<br />

af almindeligt forekommende øjensygdomme.<br />

Otoskopiske fund i øregangen samt kronisk og akut<br />

øregangseksem<br />

Behandling af akut otit, de nye rekommandationer.<br />

Drænbehandling, livskvalitet for patient og familie<br />

Tonsillitis af akut otit, de nye rekommandationer.<br />

Drænbehandling, livskvalitet for patient og familie<br />

Den hæse patient, knude på halsen, cancerpakken<br />

i ØNH.<br />

UNDERVISERE:<br />

PRAKTISERENDE DERMATOLOG, DR. MED.<br />

ANNE METTE OXHOLM<br />

OVERLÆGE, DR. MED.<br />

JØRGEN EBBE VILLUMSEN<br />

SPECIALLÆGE, LEKTOR<br />

ULF SCHØNSTED-MADSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

JØRGEN SOLGAARD<br />

506


FÆLLESKURSUS FÆLLESKURSUS<br />

FRA FOREBYGGELSE OG MISBRUG<br />

<strong>–</strong> TIL PERSONLIGHED OG AFHÆNGIGHED<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 507<br />

I både forebyggelse og behandling kan personlighedsmønstre<br />

guide samarbejdet.<br />

Patienter med misbrugsadfærd kan være vanskelige at<br />

samarbejde med. I en stor del af tilfældene handler det<br />

om, at patienten har et vanskeligt personlighedsmønster/en<br />

personlighedsforstyrrelse, og at lægen måske<br />

mangler en relevant kontaktstrategi i forhold hertil.<br />

I forebyggelsesarbejdet er der emner, der traditionelt<br />

rubriceres under ’livsstil’, som snarere er afhængighed.<br />

Tobaksrygning er et oplagt eksempel, men også anden<br />

usund adfærd kan have misbrugskarakteristika.<br />

Når man fokuserer på patientens personlighed, kan<br />

kontakten mellem læge og patient tilpasses efter<br />

enkle strategiske anvisninger på basis af almen psykoterapeutisk<br />

erfaring. Dermed etableres en ledetråd<br />

for lægens samarbejde med patienten på en måde, så<br />

både patient og læge bedre kan undgå ellers oplagte<br />

faldgruber. Modellen kan også bruges på andre ’vanskelige’<br />

patienter.<br />

Der vil blive arbejdet med cases fra dagligdagen og<br />

med øvelser.<br />

UNDERVISERE:<br />

CAND. PSYCH., PH.D.<br />

PER NIELSEN<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,<br />

SENIORFORSKER<br />

ANDERS BEICH<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,<br />

SENIORFORSKER<br />

ANDERS BEICH<br />

507<br />

HVAD KAN MAN BRUGE HYPNOSE TIL I<br />

DAGLIG ALMEN PRAKSIS <strong>–</strong> OG HVAD ER DER<br />

EVIDENS FOR?<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 508<br />

På kurset vil vi afmystificere hypnose. Vi belyser brugen<br />

af hypnose i daglig klinisk arbejde. Undervisningen<br />

veksler mellem oplæg, kliniske demonstrationer og<br />

videodemonstrationer. Deltagerne vil få mulighed for<br />

at opleve trancetilstand. Den videnskabelige baggrund<br />

vil blive gennemgået.<br />

De seneste års landvindinger inden for hjerneforskning<br />

har vist en dybere forståelse for, hvad der foregår i<br />

hjernen under den hypnotiske trancetilstand. Forskning<br />

har givet evidens for effekt af hypnoterapi på hyppigt<br />

forekommende problemer i almen praksis. Således<br />

er der fundet større effekt ved brug af kognitiv terapi<br />

sammen med hypnoterapi ved depression end med<br />

kognitiv terapi alene. Metaanalyse har vist tilsvarende<br />

resultat med hensyn til angsttilstande. Desuden har<br />

hypnose vist sig effektiv ved behandling af både akutte<br />

og kroniske smerter. Hypnose er meget brugbar ved<br />

patienter med lavt selvværd og ved stresstilstande.<br />

Kurset vil fokusere på:<br />

Hypnoterapi<br />

Angst<br />

Smerter<br />

Depression<br />

Evidens.<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

PER NILSSON<br />

TANDLÆGE, PH.D.<br />

RANDI ABRAHAMSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

PEDER OLESGAARD<br />

FREDAG <strong>18.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

508<br />

7 7


FREDAG <strong>18.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

SØVNFORSTYRRELSER I ALMEN PRAKSIS<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 509<br />

Søvnforstyrrelser så som indsovningsbesvær, narkolepsi,<br />

søvnapnø og urolig søvn er hyppigt forekommende<br />

i befolkningen. En stor del af problemerne kan<br />

håndteres i almen praksis, men nogle skal viderehenvises<br />

til søvnlaboratorium. Patienten kan være meget<br />

bevidst om problemets natur, men kan også blot klage<br />

over træthed, koncentrationsbesvær, nedsat fysisk og<br />

psykisk funktionsevne eller have øget fravær i arbejdsmæssige<br />

og sociale sammenhænge.<br />

For lidt søvn eller for dårlig søvnkvalitet synes at disponere<br />

til:<br />

7 8<br />

FÆLLESKURSUS FÆLLESKURSUS<br />

Iskæmisk hjertesygdom<br />

Psykiske lidelser som angst, depression og stofmisbrug<br />

Børn og unge, der sover for lidt, synes at have højere<br />

forekomst af psykiatriske symptomer samt insulinresistens,<br />

fedme og højt blodtryk.<br />

Vi sætter fokus på den praktiske håndtering af disse<br />

forstyrrelser og sygdomme, og diskuterer normalsøvn<br />

hos børn, voksne og gamle. Med udgangspunkt i cases<br />

med og uden video diskuteres: Sygehistorier, diagnostik,<br />

differentialdiagnoser og håndtering/behandling.<br />

Der opfordres til aktiv deltagelse. Spørgsmål og debat<br />

undervejs.<br />

UNDERVISER:<br />

PROFESSOR, OVERLÆGE, DR. MED.<br />

POUL JENNUM<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

MARIUS ANDERSEN<br />

509<br />

DATAFANGST<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 510 T<br />

Kurset henvender sig til jer, der er i gang med eller lige<br />

opstartet datafangst. Medbring klinikkens professionelle<br />

digitale signatur på en USB-pen. Det vil herefter<br />

være muligt at se på jeres egne data. Hvis I ikke er på<br />

datafangst, kan I se på demodata og kvalitetsudvikle<br />

på dem.<br />

Indhold:<br />

Hvordan virker datafangst?<br />

Sikkerhed og support!<br />

Hvordan ser I på jeres kvalitetsrapporter?<br />

Hvordan omsætter I kvalitetsrapporten til kvalitetsudvikling?<br />

Hvem gør hvad fremadrettet i kvalitetsudviklingen?<br />

Kurset giver praksis muligheder for at integrere kvalitetsudvikling<br />

i det daglige praksisarbejde, så både<br />

læge og praksispersonale fremover har muligheder for<br />

at få en mere spændende hverdag, i sidste instans til<br />

gavn for patienterne.<br />

30 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, KONSULENT I<br />

DAK-E<br />

BERIT LASSEN<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

ALLAN GRAVESEN<br />

510<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, CHEF FOR DAK-E<br />

HENRIK SCHROLL


PERSONALEKURSUS SYGEPLEJERSKEKURSUS<br />

REJSEMEDICIN <strong>–</strong> GRUNDKURSUS<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 511 T<br />

På dette kursus vil vi styrke deltagernes viden om<br />

rejsemedicinske problemstillinger, herunder relevante<br />

vaccinationer og brugen af disse.<br />

Vi tager udgangspunkt i de hyppigst forekommende<br />

problemstillinger.<br />

På kurset gennemgår vi:<br />

’Den rejsemedicinske konsultation’<br />

De hyppigste sygdomme ved forhold til rejser: hepatitis,<br />

difteritis, tetanus, gul feber og malaria<br />

Vacciner og medicin anvendt til forebyggelse af<br />

rejserelaterede sygdomme<br />

Hvor man søger relevant og opdateret information.<br />

’At rejse er at leve’. Et citat, der er blevet meget relevant<br />

for mange og medfører, at der er flere og flere i<br />

almen praksis, der henvender sig med spørgsmål om<br />

rejsemedicin.<br />

Ved deltagelse i dette kursus bliver du i stand til at give<br />

en kyndig rejsemedicinsk vejledning og gøre rejsen så<br />

tryg som mulig for patienten, hvad sygdom angår.<br />

Form: Oplæg vekslende med cases og spørgsmål.<br />

40 deltagere<br />

UNDERVISER:<br />

SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN<br />

BO GERDES<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

JANNE WULFF CHRISTENSEN<br />

511<br />

BLODTRYK, HJERTE-KAR-SYGDOMME OG<br />

EKG, STEP 2<br />

KL. 09.00 <strong>–</strong> 12.00 512 T<br />

Her får du mulighed for at lære den korrekte måde<br />

at tage blodtryk på og lære, hvad man kan se på en<br />

EKG-optagelse.<br />

I Danmark har 150.000-200.000 personer en hjertekar-sygdom<br />

<strong>–</strong> en tredjedel dør af sygdommen. Det<br />

har afgørende betydning, at patienten får den rigtige<br />

diagnose så tidligt i forløbet som muligt. Vi har en<br />

vigtig rolle som konsultationssygeplejersker! Vi kan<br />

være med til at finde, rådgive og hjælpe den hjertesyge<br />

patient. Men det kan vi kun, hvis vi har styr på teorien!<br />

På dette kursus vil de to undervisere hjælpe os med<br />

at blive endnu bedre til at tage et korrekt blodtryk.<br />

Vi ser, hvor faldgrupperne i en EKG-optagelse er. Vi<br />

lærer at genkende de mest almindelige afvigelser på<br />

hjertediagrammet.<br />

Vi skal også lære, hvad det vil sige at have en iskæmisk<br />

hjertesygdom og hvilken behandling, patienten skal<br />

have.<br />

Der vil være forskellige cases undervejs og mulighed<br />

for at stille spørgsmål.<br />

34 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

OVERLÆGER<br />

ADRIAN PIETERSEN<br />

JESPER MEHLSEN<br />

FREDAG <strong>18.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

DORTHE FROMBERG<br />

512<br />

7 9


FREDAG <strong>18.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

FUNKTIONELLE LIDELSER OG HELBREDS-<br />

ANGST<br />

KL. 13.15 <strong>–</strong> 15.45 513<br />

På kurset formidles den nyeste viden om medicinsk<br />

uforklarede symptomer, funktionelle lidelser og helbredsangst.<br />

Undervisningen vil veksle mellem formidlende<br />

oplæg, debat med kursisterne, gennemgang af<br />

cases og korte færdighedsøvelser.<br />

På kurset vil vi arbejde med følgende spørgsmål:<br />

8 0<br />

LÆGEKURSUS LÆGEKURSUS<br />

Hvad er funktionelle lidelser og helbredsangst?<br />

Hvornår skal man være opmærksom på disse tilstande,<br />

og hvilke faktorer bidrager til udviklingen?<br />

Hvordan stilles og formidles diagnosen? Et indblik i<br />

nye diagnostiske kriterier, og hvordan de anvendes<br />

i praksis<br />

Hvad kan almen praksis gøre for patienter med<br />

funktionelle lidelser?<br />

Underviserne er i front både i Danmark og internationalt<br />

i udvikling af nye diagnoser og behandlingstiltag<br />

inden for feltet. Kursuslederen står i øvrigt i spidsen for<br />

en ny DSAM-vejledning om funktionelle lidelser, som<br />

ventes udgivet primo <strong>2012</strong>.<br />

UNDERVISER:<br />

OVERLÆGE I PSYKIATRI<br />

EMMA REHFELDT<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,<br />

SENIORFORSKER, PH.D.<br />

MARIANNE ROSENDAL<br />

513<br />

STÆRKE OPIOIDER<br />

KL. 13.15 <strong>–</strong> 15.45 514<br />

Ved stærke smerter med behov for opioidbehandling<br />

er det vigtigt at vælge de rette lægemidler og kende<br />

begrænsningerne i medikamentel smertebehandling.<br />

Men det er også vigtigt at kende principper for ændring<br />

af opioidregimer.<br />

Valg af opioid<br />

Valg af administrationsform<br />

Forslag til dosisberegning ved opioidskift, herunder<br />

mellem forskellige administrationsformer<br />

Den Nationale Rekommandationsliste.<br />

UNDERVISERE:<br />

SPECIALLÆGE I KLINISK FARMAKOLOGI, PH.D.<br />

STEFFEN THIRSTRUP<br />

SPECIALLÆGE, PH.D.<br />

MICHAEL KAMP-JENSEN<br />

FARMACEUT<br />

DORTE GLINTBORG, IRF<br />

KURSUSLEDER:<br />

SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, DR. MED.<br />

BJØRN KRØLNER<br />

514


FÆLLESKURSUS FÆLLESKURSUS<br />

RYD VENTEVÆRELSET I EN FART<br />

KL. 13.15 <strong>–</strong> 15.45 515<br />

Hvordan bærer man sig ad med <strong>–</strong> i en presset situation<br />

<strong>–</strong> at handle rationelt og hensigtsmæssigt? Når venteværelset<br />

er fuldt af mennesker, kunne man selvfølgelig<br />

forsøge sig med sætningen ’Det brænder’, men det er<br />

der hverken mange point eller penge i, og man bliver<br />

hurtigt gennemskuet.<br />

Med glimt i øjet og humor handler kurset om:<br />

At organisere sig smart<br />

At forenkle procedurer<br />

At uddelegere arbejdet.<br />

Kurset vil kun til dels være evidensbaseret, men vil<br />

dog sporadisk medtage moderne undersøgelser, der<br />

dokumenterer visse af påstandene.<br />

UNDERVISER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

LARS GEHLERT JOHANSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

LARS GEHLERT JOHANSEN<br />

515<br />

DIABETISKE MIKROVASKULÆRE KOMPLIKA-<br />

TIONER <strong>–</strong> HVORFOR OPSTÅR DE, OG HVAD<br />

GØR VI VED DEM?<br />

KL. 13.15 <strong>–</strong> 15.45 516<br />

Efterhånden som den kardiovaskulære behandling af<br />

diabetes er blevet bedre, lever personer med diabetes<br />

længere. Da diabetiske mikrovaskulære komplikationer<br />

er associeret til varigheden af diabetes, tyder det på, at<br />

der vil blive relativt flere personer med diabetes, som<br />

fremover vil blive generet af retinopati, nefropati og/<br />

eller neuropati.<br />

Men ætiologien er ikke kongruerende med kardiovaskulære<br />

sygdomme.<br />

Hvorfor opstår disse komplikationer?<br />

Kan de forebygges?<br />

Hvad gør vi, når komplikationerne først er til stede?<br />

Eksperter i øjne, nyrer og nerver giver deres bud.<br />

UNDERVISERE:<br />

PROFESSOR, DR. MED.<br />

TOKE BEK<br />

LÆGE, FORSKER<br />

FREDERIK PERSSON<br />

KURSUSLEDER:<br />

SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN<br />

MORTEN CHARLES<br />

FREDAG <strong>18.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

516<br />

8 1


FREDAG <strong>18.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

LÆR DIT IT-SYSTEM BEDRE AT KENDE<br />

ANVENDT SYSTEM: XMO<br />

KL. 13.15 <strong>–</strong> 15.45 517 T<br />

Kurset er fortrinsvis for læger og praksispersonale,<br />

som i forvejen bruger lægesystemet XMO. Kolleger,<br />

der overvejer konvertering til XMO, er meget velkomne<br />

sammen med deres praksispersonale!<br />

Vi tager en rundfart i XMO og kommer også ud i<br />

’hjørnerne’. Morten Eriksen fra systemhuset (CGM)<br />

er guide og svarer på spørgsmål. Overbliksjournal,<br />

KOL- og DM-journal, lab-kort samt statistikmodulet er<br />

eksempler på emner, der vil blive gennemgået.<br />

Thomas Rasmussen vil supplere Morten Eriksen som<br />

daglig XMO-bruger og desuden gennemgå Fælles Medicin<br />

Kort (FMK) bl.a. med en ’live-demonstration’ med<br />

autentiske praksisdata og demonstrere fmk-online.dk<br />

Vi tager udgangspunkt i dine spørgsmål til XMO. Du<br />

må meget gerne inden kurset sende spørgsmål til kursuslederen<br />

på tr@paradis.dk, så vil det blive taget op.<br />

Form: Interaktiv undervisning med høj grad af handson<br />

for dig og dit klinikpersonale.<br />

30 deltagere<br />

UNDERVISERE:<br />

KONSULENT FOR DIT LÆGESYSTEM<br />

MORTEN ERIKSEN<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

THOMAS RASMUSSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE<br />

THOMAS RASMUSSEN<br />

8 2<br />

FÆLLESKURSUS PERSONALEKURSUS<br />

517<br />

DEN KONFLIKTHÅNDTERENDE KLINIK<br />

KL. 13.15 <strong>–</strong> 15.45 518<br />

Hvordan kan man få et arbejdsmiljø, der kan rumme og<br />

håndtere konflikter?<br />

Vil du lære noget om, hvad der sker i en konflikt?<br />

Vil du lære noget om dine egne konfliktmønstre?<br />

Vil du lære noget om, hvordan du håndterer en<br />

konflikt?<br />

Vil du være med til at kunne skabe en konflikthåndterende<br />

arbejdsplads?<br />

Med udgangspunkt i nogle af hverdagens konfliktsituationer<br />

fører vi dig igennem de mest basale redskaber<br />

til at løse konflikter. Lær om konflikttyper, hvorfor<br />

konflikter eskalerer, og hvordan sproget kan bruges til<br />

konfliktafspænding.<br />

UNDERVISERE:<br />

TEATERPRODUCENT, UNDERVISER I<br />

KONFLIKTLØSNING<br />

PETER LØGSTRUP JENSEN<br />

LÆGE<br />

NATALIA NIELSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

LONE PEDERSEN<br />

518


PERSONALEKURSUS SEKRETÆRKURSUS<br />

PAS PÅ DIT MAVEFEDT<br />

KL. 13.15 <strong>–</strong> 15.45 519<br />

Topmave, bodegavom, bildæk, hoftecreme og håndtag<br />

er alle malende beskrivelser af den forkætrede overvægt.<br />

Æble- eller pærefacon kan vel være et fedt?<br />

En sag er at se sig i spejlet, en anden sag er, hvad sker<br />

der med helbredet, når taljemålet bliver for stort?<br />

Er det overhovedet muligt at få patienterne til at ændre<br />

facon fra æble til pære <strong>–</strong> eller til pandekage?<br />

Kom og lær om:<br />

Årsager til fedt på maven<br />

Principper for målrettet fjernelse af fedt på maven<br />

Forslag til konkrete ændringer i kost og livsstil<br />

Forslag til bevarelse af den gode livsstil.<br />

UNDERVISERE:<br />

CAND. SCIENT. I HUMAN ERNÆRING<br />

PER BRÆNDGAARD<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

JULIE ROSSEL<br />

KURSUSLEDER:<br />

KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE<br />

JULIE ROSSEL<br />

519<br />

WORK SMARTER, NOT HARDER <strong>–</strong> LEAN I<br />

PRAKSIS<br />

KL. 13.15 <strong>–</strong> 15.45 520 T<br />

Bliv bekendt med hovedtrækkene og begreberne inden<br />

for LEAN. Se hvordan du kan ændre små ting i din<br />

hverdag, så arbejdsgangene bliver optimerede. Du får<br />

ligeledes mulighed for at høre, hvordan man har gjort<br />

i andre klinikker, som har erfaring med at arbejde med<br />

LEAN-tankegangen. Du vil til sidst få mulighed for at<br />

tænke i en enkelt case, som kan tages direkte med<br />

hjem i din praksis.<br />

50 deltagere<br />

FREDAG <strong>18.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

UNDERVISER:<br />

UDDANNELSESASSISTENT, LEDENDE<br />

LÆGESEKRETÆR<br />

SUSIE CORNELIUSSEN<br />

KURSUSLEDER:<br />

UDDANNELSESASSISTENT, LEDENDE<br />

LÆGESEKRETÆR<br />

SUSIE CORNELIUSSEN<br />

520<br />

8 3


LÆGETORV<br />

PLACERING:<br />

MIDT I UDSTILLINGSOMRÅDET<br />

TRÆF, TALERE OG KAFFE<br />

På Lægetorvet kan du på SPEAKERS’ CORNER hver<br />

dag høre om et aktuelt emne. Et medlem fra PLO’s eller<br />

DSAM’s bestyrelse vil i frokostpausen holde et kort<br />

indlæg, og alle er velkomne til at kommentere og stille<br />

spørgsmål bagefter.<br />

Det er også på Lægetorvet, at du kan foretage din<br />

elektroniske efteruddannelsesregistrering <strong>–</strong> og få<br />

kvalificeret assistance, hvis du har brug for det. Samtidig<br />

med din registrering ansøger du om refusion fra<br />

Efteruddannelsesfonden <strong>–</strong> det sker helt automatisk.<br />

Mandag og torsdag kan du træffe Lægeforeningens<br />

socialrådgiver, som kan besvare spørgsmål om fx langvarig<br />

sygdom, fleksjob, orlovsordninger i forbindelse<br />

med sygdom hos nære pårørende <strong>–</strong> og meget andet.<br />

Der er god plads på Lægetorvet til alle, også til dig,<br />

der er yngre læge. Kom og få en kop kaffe og dyrk dit<br />

netværk.<br />

8 4<br />

PLO<br />

Kom og få en snak med PLO’s bestyrelsesmedlemmer.<br />

Hver dag vil der i frokostpausen være mindst<br />

en af bestyrelsens medlemmer tilstede, som du kan<br />

henvende dig til med spørgsmål eller kommentarer.<br />

Også personale fra PLO’s sekretariat kan du møde.<br />

Fortæl hvad du måske savner i PLO, eller hvad der kan<br />

gøres anderledes og bedre. Måske har du forslag til<br />

hjemmesiden eller ideer til nye initiativer i PLO.<br />

PLA<br />

Mød din arbejdsgiverforening, og få en snak med PLA’s<br />

advokater om netop dine spørgsmål og problemer.<br />

Hver dag i frokostpausen vil du kunne træffe en jurist<br />

fra PLA.<br />

DSAM<br />

Mød dit videnskabelige selskab og hør, hvad selskabet<br />

kan tilbyde dig. Stil spørgsmål til nogle af vores mange<br />

ildsjæle, der arbejder med selskabets aktiviteter. Fortæl<br />

os, om der er noget, vi kan gøre bedre, kom med<br />

gode ideer og giv os feedback på vores hjemmeside<br />

dsam.dk.<br />

FYAM<br />

Forum for Yngre Almen Medicinere har et stærkt netværk.<br />

Mød aktive FYAM’ere og hør, hvad netværket<br />

kan tilbyde dig. Få en rundtur på FYAM’s hjemmeside,<br />

fyam.dsam.dk, stil spørgsmål til en af vores mange<br />

ildsjæle, eller giv os gode ideer til at gøre det endnu<br />

bedre.


LÆGETORV<br />

DAK-E <strong>–</strong> DANSK ALMEN-<br />

MEDICINSK KVALITETSENHED<br />

Kom og mød praktiserende læger, som bruger datafangst<br />

og ICPC-kodning i dagligdagen og hør, hvordan<br />

det understøtter en god organisering.<br />

DAK-E har nu eksisteret i fem år og har i dag som<br />

hovedindsatsområde at vedligeholde og udvikle<br />

datafangst samt implementere dette hos alle landets<br />

praktiserende læger <strong>–</strong> vedtaget i overenskomsten<br />

mellem PLO og RLTN i starten af <strong>2011</strong>. Datafangst er<br />

et softwareprodukt, der passivt opsamler data om<br />

patientbehandling. De opsamlede data bruges til kvalitetsudvikling<br />

og forskning. Herudover står DAK-E for<br />

videreudviklingen af patientspørgeskemaet (DAK-E/<br />

Patientevaluering).<br />

På DAK-E’s stand kan du se:<br />

Hvordan tilbagemeldingen fra datafangst fungerer<br />

Hvordan du hurtigt i den kliniske situation via ICPCdiagnosen<br />

får de oplysninger, du har brug for i din<br />

journal samt finder yderligere klinisk relevante informationer<br />

fra sundhed.dk, Lægehåndbogen m.m.<br />

Hvordan E-læringsprogrammet om ICPC-kodning<br />

fungerer <strong>–</strong> hvordan vil du selv kode?<br />

Videreudviklingen af DAK-E/Patientevaluering.<br />

UGESKRIFT FOR LÆGER<br />

Udkommer nu hele tiden med forskning, nyheder og<br />

debat på mange forskellige platforme:<br />

Ugeskriftet.dk <strong>–</strong> med bl.a. blogs og webtv<br />

Ugeskrift for Læger <strong>–</strong> som elektronisk blad<br />

Ugeskriftet på Twitter og Facebook<br />

Ugeskriftets nyhedsbreve<br />

Ugeskrift for Læger <strong>–</strong> på print.<br />

Besøg os på Lægetorvet og lad os høre din mening.<br />

Vi glæder os til at se dig!<br />

MÅNEDSSKRIFT FOR<br />

ALMEN PRAKSIS<br />

Med et oplag på 6.000 eksemplarer udgør Månedsskriftet<br />

en væsentlig del af de praktiserende lægers<br />

efteruddannelsesstof. Redaktionen arbejder til stadighed<br />

på at tilpasse bladet til målgruppens hverdag, så<br />

læseren får relevant, bred information og efteruddannelse<br />

ved at abonnere på Månedsskriftet. Som et led<br />

i denne udvikling udkommer Månedsskrift for Almen<br />

Praksis nu som elektronisk magasin til Ipad m.m.<br />

På Månedsskriftets stand kan du i år:<br />

Prøve Månedsskriftets nye elektroniske version på Ipad<br />

Bestille abonnement på Månedsskriftet & MediBOX<br />

Få demonstreret MediBOX<br />

Møde en repræsentant fra redaktionen i frokostpausen.<br />

Redaktionen på Månedsskriftet består af praktiserende<br />

læger Frede Olesen (ansv.), Bjørn Krølner,<br />

Benny Ehrenreich og Lotte Hvas (ansv. for mpl.dk)<br />

Møde annoncechef Gitte Broholm, hvis du vil kende<br />

dine muligheder som kunde<br />

Købe Månedsskriftets særtryk.<br />

8 5


FÆRDIGHEDSVÆRKSTEDER<br />

PLACERING:<br />

VÆRKSTEDERNE ER PLACERET MIDT I UD-<br />

STILLINGSOMRÅDET SAMMEN MED LÆGE-<br />

TORVET.<br />

ÅBNINGSTIDER:<br />

MANDAG: KL. 10.30 <strong>–</strong> 16.30<br />

TIRSDAG/ONSDAG/<br />

TORSDAG: KL. 10.00 <strong>–</strong> 16.00<br />

FREDAG: KL. 10.00 <strong>–</strong> 15.00<br />

AKUTVÆRKSTED<br />

V/LARS GEHLERT JOHANSEN<br />

ALLE DAGE<br />

Blå blink og udrykningshorn <strong>–</strong> det akutte arbejde i<br />

almen praksis.<br />

Der er megen fokus på det akutte arbejde i almen<br />

praksis <strong>–</strong> også på færdighedsværkstedet. Der vil være<br />

indlagt begivenheder, der kan illustrere, hvad vi gør,<br />

og hvem der hjælper os, når patienterne falder om,<br />

får hjertestop eller holder op med at trække vejret. Vi<br />

vil gennem arrangerede akutte begivenheder vise dig,<br />

hvor meget du kan bidrage med, og hjælpe dig med at<br />

prioritere, hvad du skal gøre i din egen praksis.<br />

Når du ser det blå blink eller hører udrykningshornet,<br />

så kig hen på akutværkstedet!<br />

Trænede undervisere vil på yderst livagtige dukker<br />

give instruktion i, hvorledes du tackler akutte tilstande<br />

som hjertestop, akut koronart syndrom, akutte respirationsproblemer<br />

mv. Du kan også få demonstreret,<br />

hvorledes en akutbil, som rykker ud til disse patienter,<br />

er indrettet. På akutværkstedet vil der være både en<br />

paramediciner og en akutlæge samt trænede undervisere<br />

i akutmedicin.<br />

GYNÆKOLOGIVÆRKSTED<br />

V/KIRSTEN KRISTENSEN<br />

TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG<br />

Her kan du på en dukke lære at oplægge spiraler og<br />

lægge en gestagenstav. Endvidere kan du få demonstreret,<br />

hvorledes du med simpelt og enkelt udstyr<br />

8 6<br />

kan foretage en endometriesugebiopsi. Samtidig kan<br />

du drøfte, hvornår det kan være indiceret at gøre det.<br />

Værkstedet er bemandet med forfatterne til DSAM’s<br />

blødningsvejledning, og du kan også få en drøftelse af<br />

behandlingen af de hyppigste blødningsforstyrrelser.<br />

BLOKADEVÆRKSTED<br />

V/METTE BITSCH-CHRISTENSEN<br />

ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG<br />

På injektionsdukker kan du lære at anlægge de i klinikken<br />

hyppigst anvendte blokader korrekt. Dukkerne<br />

lyser ganske enkelt, når blokaden injiceres det rigtige<br />

sted. Kom og få en lektion i diagnosticering og blokadebehandling<br />

af en række lidelser i skulderled, håndled<br />

og hånd, som ses hyppigt i almen praksis.<br />

MIKROSKOPIVÆRKSTED<br />

V/MARIANNE BØGILD<br />

TIRSDAG FRA KL. 14, ONSDAG OG TORSDAG<br />

Her kan du efter endt mikroskopikursus tirsdag formiddag<br />

fortsætte med at øve dig på færdighedsværkstedet.<br />

Eller du kan blot dukke op og få et lynkursus, fx i<br />

at stille diagnosen urinvejsinfektion hurtigt og sikkert<br />

og genkende de hyppigste bakterier, som ses ved<br />

urinvejsinfektioner.<br />

SPIROMETRIVÆRKSTED<br />

V/SØREN WAUVERT BRORSON<br />

FREDAG<br />

Her kan du møde en af forfatterne til KOL-vejledningen,<br />

som kan demonstrere, hvordan en spirometrisk test<br />

udføres. Du kan få undervisning i, hvordan resultatet<br />

fortolkes og få en drøftelse af, hvor hyppigt lungefunktionsundersøgelsen<br />

skal foretages, og hvorledes fx<br />

KOL<strong>–</strong>patienter skal følges i almen praksis.


FÆRDIGHEDSVÆRKSTEDER<br />

PERSONALEVÆRKSTEDER<br />

DIABETESVÆRKSTED<br />

V/HEIDI DYRBERG<br />

MANDAG, ONSDAG OG TORSDAG<br />

Ideer (baseret på DSAM’s vejledning) til Diabeteskontrollen,<br />

fraser, fodkontrol m.m.<br />

KOLVÆRKSTED<br />

V/LONE PEDERSEN<br />

TIRSDAG OG TORSDAG<br />

Ideer (baseret på DSAM’s vejledning) til KOL-kontrollen,<br />

forståelse af fletcherkurven, instruktion i spirometri<br />

m.m.<br />

DET LILLE WEB-VÆRKSTED<br />

V/NINA LAKNER<br />

TIRSDAG FORMIDDAG, ONSDAG EFTERMID-<br />

DAG OG FREDAG<br />

Små kvikke computerklik fører dig til stor viden.<br />

Hvordan finder og klikker man sig rundt i fx DSAM’s<br />

vejledninger, MediBOX, Medicinkombination.dk, DAK-<br />

E og sentinel datafangst?<br />

EKSTRA<br />

FREDAG<br />

Rygestopvejledninger og rejsemedicinske hjemmesider.<br />

Se også oversigt over værksteder bagerst i kataloget.<br />

IONS<br />

Kalk 500 mg og<br />

25 µg D 3-vitamin<br />

NYHED<br />

10 µg 25 µg<br />

35 µg<br />

Fås KUN på<br />

apoteket<br />

25 µg D 3 -vitamin pr. tablet<br />

er den mest solgte dosis<br />

500 mg kalk er den<br />

optimale dosis pr. tablet<br />

Findes også med hhv.<br />

10 µg og 35 µg D 3-vitamin<br />

Kilden i Multi-tabs® kalk<br />

er calciumcarbonat<br />

Multi-tabs® Kalk<br />

- for sunde knogler<br />

BESTIL GRATIS<br />

produkt, anbefalingsblok eller brochure:<br />

Tlf: +45 39692111, fax: +45 39585641, vita@ferrosan.com<br />

Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret kost • www.multi-tabs.dk<br />

14948 MT Kalk annonce Ugeskrift for Læger 77x219 mm.indd 1 19/05/11 8 7 15.09


ONSDAGSFILM<br />

KL. 17.00<br />

LÆGEDAGE BYDER PÅ<br />

ET GLAS VIN OG EN SANDWICH<br />

Vi mødes i foyer’en ved trappen til auditorierne. Her vil<br />

I få et glas vin, øl eller vand samt en enkelt sandwich<br />

til at stille den værste sult.<br />

Emil Balsgaard vil underholde på flygelet <strong>–</strong> New<br />

Orleans blues og jazz classics.<br />

KL. 17.30 <strong>–</strong> 19.30<br />

LÆGEDAGE VISER FILMEN<br />

’THE KIDS ARE ALL RIGHT’<br />

Det er en tradition at vise en film under <strong>Lægedage</strong>,<br />

gerne en film som på den ene eller anden måde har<br />

en relation til lægeverden. I år vil vi vise ’The Kids are<br />

all right’.<br />

Filmen handler om Nic og Jules, som lever i et lesbisk<br />

forhold med deres to teenagebørn. Nic er læge, og<br />

Jules forsøger at starte sin egen virksomhed som<br />

havearkitekt. Alt ånder fred og idyl, indtil den ældste<br />

datter fylder 18 år og opsøger børnenes biologiske<br />

far <strong>–</strong> de har den samme sæddonor. Og hvilken donor!<br />

Filmen er et anderledes og meget humoristisk kærlighedsdrama<br />

med Annette Bening og Julianne Moore<br />

som fremragende skuespillere som det lesbiske par.<br />

’The Kids are all right’ vandt to Golden Globes, for<br />

bedste film og for bedste kvindelige hovedrolle (Annette<br />

Bening). Julianne Moore var nomineret til bedste<br />

kvindelige hovedrolle.<br />

Filmen forevises i auditorium 11. Invitationen omfatter<br />

alle kursusdeltagere på <strong>Lægedage</strong>. Vel mødt!<br />

8 8


TORSDAGSBAR<br />

KL. 17.00 <strong>–</strong> 20.00<br />

LÆGEDAGE BYDER OP TIL DANS<br />

I år lancerer vi et nyt tiltag på <strong>Lægedage</strong>: Torsdagsbar.<br />

Vi kan også kalde det gymnasiefest, eller hvad med<br />

dansant? Dans bliver der nemlig lagt op til.<br />

Der vil efter endte kurser blive serveret vin, øl og vand<br />

og et let traktement <strong>–</strong> og en af Danmarks bedste DJ’s,<br />

Torben Pop, vil fylde foyer’en med dansevenlig musik.<br />

Tilmeld dig torsdag den 17. november og vær med til<br />

at gøre den sidste aften på <strong>Lægedage</strong> både hyggelig<br />

og festlig.<br />

8 9


MENUPLAN<br />

MANDAG<br />

Rejecocktail med friske grønlandske rejer<br />

Lyssej bagt med citron og peberfrugter<br />

Couscous-salat<br />

Dagens friske salat serveret med vinaigrette<br />

Pasta penne med alt godt fra havet<br />

Steak med bløde løg, champignoner og skysauce<br />

Små saltbagte kartofler<br />

Kalkun med sur-sød sauce<br />

Tærte med broccoli<br />

Frugtcocktail<br />

Frisk brød og økologisk smør<br />

Dagens kagebord<br />

9 0<br />

FROKOSTMENUER<br />

Bella Centers restauranter gør i år plads for ’Future Old School’. Her vil der blive serveret gamle klassikere som fx<br />

stegt flæsk med persillesovs, tarteletter og rejecocktail <strong>–</strong> alle retter tvistet på en måde, så de følger tidens trend. Der<br />

bruges fortrinsvis nordiske, bæredygtige råvarer, og der sættes en ære i, at alt smager som i de gode gamle dage.<br />

I kan vælge mellem 1 øl eller 1 vand, og der står isvand på bordene. Velbekomme.<br />

TIRSDAG<br />

Udvalg af mini-smørrebrød fx:<br />

<strong>–</strong> Roastbeef<br />

<strong>–</strong> Æg og rejer<br />

<strong>–</strong> Laks<br />

Lun fiskefilet med citron og hjemmerørt remoulade<br />

Lune frikadeller med rødkål<br />

Tarteletter med høns i asparges<br />

Dagens sprøde salat<br />

Frugtcocktail<br />

Frisk brød og økologisk smør<br />

Dagens kagebord<br />

ONSDAG<br />

Gazpacho anrettet med blegselleri<br />

Lakseroulade anrettet med røget laks<br />

Serranoskinke serveret med spansk garniture<br />

Pastasalat i glas<br />

Dagens friske salat serveret med vinaigrette<br />

Braiseret nakkefilet med glaserede urter og sauce<br />

Kartofler med krydderurter<br />

Udvalg af sprøde asiatiske specialiteter<br />

Kartoffelsuppe med sprøde croutons<br />

Tærte med svampe<br />

Frugtcocktail<br />

Frisk brød og økologisk smør<br />

Dagens kagebord


MENUPLAN<br />

TORSDAG<br />

Fingersandwich med laks og skaldyrssalat<br />

Tyrkiske salater<br />

Torsk bagt med tomater<br />

Linsesalat med olivenolie og frisk paprika<br />

Dagens friske salat med vinaigrette<br />

Kyllingebryst med ratatouille<br />

Stegt flæsk med persillesovs og kartofler<br />

Yakitori spyd<br />

Tarte provençale<br />

Frugtcocktail<br />

Frisk brød og økologisk smør<br />

Dagens kagebord<br />

FREDAG<br />

Fyldt torskerulle anrettet i krydderurtesauce<br />

Skaldyrscocktail med sprøde spirer<br />

Pastrami med hjemmerørt peberrodscreme og pickles<br />

Salat med kikærter<br />

Dagens friske salat med vinaigrette<br />

Paprikakoteletter<br />

Ristede kartofler<br />

Orientalsk kylling med abrikoser<br />

Små bagte fristelser<br />

Tærte med porrer<br />

Frugtcocktail<br />

Frisk brød og økologisk smør<br />

Dagens kagebord<br />

9 1


PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

9 2<br />

STED<br />

<strong>Lægedage</strong> afholdes i Bella Center,<br />

Center Boulevard 5, 2300 København S<br />

Telefon: 32 52 88 11<br />

bc@bellacenter.dk <strong>–</strong> bellacenter.dk<br />

TILMELDING TIL LÆGEDAGE<br />

Tilmelding til <strong>Lægedage</strong> <strong>2011</strong> kan du bedst foretage<br />

på laegedage.dk, hvor du fx kan se, om et tilmeldingskursus<br />

er ledigt. Hvis du ikke har adgang til nettet,<br />

kan du benytte tilmeldingsblanketten, som findes som<br />

løsblad bag på adressesiden. Du kan endvidere kontakte<br />

<strong>Lægedage</strong>s sekretariat, der varetager booking,<br />

enten pr. e-mail: booking.plo@dadl.dk eller pr. telefon:<br />

35 44 84 70.<br />

Ved brug af tilmeldingsblanket skal der indsendes<br />

én blanket for hver tilmeldt person. Ved tilmelding af<br />

praksispersonale bedes af hensyn til registreringen tillige<br />

oplyst arbejdsgivers medlems- eller cpr-nr., navn<br />

samt mailadresse.<br />

Der vil igen i år være adgang til de fleste kurser uden<br />

specifik tilmelding på forhånd. Nogle kurser vil af hensyn<br />

til undervisningsformen, it-udstyr eller lokalernes<br />

størrelse imidlertid kræve tilmelding. Af programmet<br />

fremgår hvilke kurser, der kræver specifik tilmelding.<br />

Disse vil være angivet med betegnelsen T (fx 105 T).<br />

Deltagelse i mandagens, onsdagens og torsdagens<br />

aftenarrangement er inkluderet i kursusprisen for de<br />

pågældende dage.<br />

Du vil inden kongressen få tilsendt badge(s) til de<br />

enkelte kursusdage. Badge er dit adgangstegn til<br />

deltagelse i <strong>Lægedage</strong> og ligeledes dit bevis på ret til<br />

frokost og garderobe. Du bedes venligst medbringe<br />

dette <strong>–</strong> et badge for hver dag <strong>–</strong> og bære det synligt<br />

hele dagen.


PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

KURSUSAFGIFT OG <strong>–</strong>BETALING<br />

Kursusafgift for læger og praksispersonale:<br />

Tilmelding til den 1. oktober: kr. 2.400,- pr. dag<br />

Tilmelding efter den 1. oktober: kr. 2.600,- pr. dag<br />

Kursusafgift for YL:<br />

Tilmelding til den 1. oktober: kr. 600,- pr. dag<br />

Tilmelding efter den 1. oktober: kr. 650,- pr. dag<br />

Kursusafgift for pensionerede* PLO’ere:<br />

Tilmelding til den 1. oktober: kr. 600,- pr. dag<br />

Tilmelding efter den 1. oktober: kr. 650,- pr. dag<br />

*Deltagelse kun på åbne kurser<br />

Kursusafgiften dækker deltagelse i kurser, kursusmateriale,<br />

frokost inkl. 1 øl/vand, kaffe i pauserne,<br />

garderobe, evt. aftenarrangement samt adgang til<br />

udstillingen. Se frokostmenuerne på side 90 og 91.<br />

Det er muligt at deltage kun en dag, flere eller alle dage.<br />

AFMELDING<br />

Eventuel afmelding skal ske skriftligt til <strong>Lægedage</strong>s<br />

sekretariat (booking.plo@dadl.dk). Afmelding kan ske<br />

indtil den 1. oktober <strong>2011</strong> mod et gebyr på kr. 200. Ved<br />

afmelding efter den 1. oktober <strong>2011</strong> betales et gebyr på<br />

kr. 1.200. (Eventuelt fremsendt badge skal returneres).<br />

HOTELRESERVATION<br />

I forbindelse med <strong>Lægedage</strong> <strong>2011</strong> kan ICS tilbyde<br />

overnatning på 3- og 4-stjernede hoteller i København<br />

til fordelagtige priser. Oplysninger om hotellerne findes<br />

på laegedage.dk/hotel, hvor du også foretager reservation<br />

af hotelværelse. I år vil det for første gang være<br />

muligt at bo på det nye hotel Bella Sky, som ligger i<br />

forlængelse af Bella Center.<br />

Eventuel yderligere henvendelse vedrørende hotel<br />

bedes rettet til ICS International Conference Services<br />

a/s, P.O.Box 41, Strandvejen 169-171, 2900 Hellerup,<br />

telefon: 39 46 05 00, fax: 39 46 05 15 og e-mail: reservations@ics.dk<br />

9 3


PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

ANKOMST TIL LÆGEDAGE<br />

BIL<br />

Der er motorvej lige til døren fra såvel Danmark som<br />

Sverige. Følg ’Lufthavnsmotorvejen’ med rutenr. E20.<br />

Afkørslen til Center Boulevard har nummer 19 med<br />

teksten ’Ørestad’ som hovedtekst og som undertekst<br />

’Bella Center’.<br />

Der er parkering ved Bella Center <strong>–</strong> afgift: kr. 20,- pr.<br />

time, dog max kr. 80,- pr. dag. Rudemærkat trækkes<br />

i de opstillede P-automater <strong>–</strong> både mønter, Dankort<br />

og kreditkort kan bruges. Mobiltelefon/Easy park/<br />

Siemens Mobile Parking: Brugere tilmeldes med områdekode<br />

3533.<br />

TOG<br />

Alle regionaltog standser ved Ørestad Station, hvor der<br />

kan skiftes til Metro. Bella Center ligger endvidere kun<br />

10-15 minutters kørsel i taxi fra Hovedbanegården. Fra<br />

Hovedbanegården kan man desuden benytte buslinje<br />

30 <strong>–</strong> det tager 20-25 minutter til Bella Center.<br />

NB: Intercitytog standser IKKE ved Ørestad Station.<br />

METRO<br />

Metroens linie M1 kører fra Vanløse over Nørreport<br />

Station og Kgs. Nytorv til Vestamager. Metrostation<br />

Bella Center ligger ved Bella Centers indgang Øst.<br />

Rejsetiden er 11 minutter mellem Nørreport og Bella<br />

Center. Se evt. m.dk.<br />

Der bør påregnes en gåtur på ca. 10 min. fra Metrostation<br />

Bella Center til Bella Centers kongresindgang.<br />

9 4<br />

FLY<br />

Bella Center ligger ca. 10 minutters kørsel i taxi fra<br />

Københavns Lufthavn (ca. pris er kr. 200,-). Der går<br />

desuden regionaltog mellem lufthavnen og Ørestad<br />

Station.<br />

BUS<br />

Linje 30 kører mellem Vesterport Station (via Hovedbanegården)<br />

og Dragør med 20 minutters interval. Der<br />

er stoppested både ved Bella Center (Auditoriebygningen)<br />

og ved Bella Center Station (indgang Øst).<br />

Linie 4A kører fra Svanemøllen Station og retur. Der er<br />

stoppested både ved Bella Center (Auditoriebygningen)<br />

og ved Bella Center Station.<br />

REGISTRERING<br />

Der foretages ikke egentlig registrering ved ankomst til<br />

Bella Center. De tilsendte badges er adgangstegn for<br />

din deltagelse i <strong>Lægedage</strong>. Plastetui til montering af<br />

badge vil ligge fremme ved <strong>Lægedage</strong>s skranke.<br />

Der vil naturligvis være mulighed for at melde sig til<br />

kurser på stedet, såfremt der er ledige pladser. Dette<br />

sker ved henvendelse i <strong>Lægedage</strong>s skranke.<br />

KURSUSLOKALER<br />

En trykt folder med oversigt over kursuslokalernes<br />

placering ligger i <strong>Lægedage</strong>s skranke, og der vil være<br />

tydelig skiltning med angivelse af, hvor de forskellige<br />

kurser afholdes.


PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

UDSTILLING<br />

Alle kursusdeltagere har gratis adgang til udstillingen,<br />

hvor relevante firmaer, organisationer og patientforeninger<br />

er repræsenteret. Der er også mulighed for at<br />

se udstillingen, selv om du ikke deltager i <strong>Lægedage</strong>.<br />

Gæstekort uddeles af udstillerne eller kan rekvireres<br />

ved henvendelse til Bella Center, Christian Olrik på tlf.:<br />

32 47 21 25, e-mail: col@bellacenter.dk<br />

Udstillingen er åben mandag kl. 10.30-16.30, øvrige<br />

dage kl. 10.00<strong>–</strong>16.00, fredag dog kun til kl. 15.00.<br />

Kort til udstillingen giver ikke adgang til kursusdeltagelse.<br />

LÆGETORV<br />

Du kan hver dag på Lægetorvet træffe repræsentanter<br />

fra PLO, PLA, DSAM, FYAM, DAK-E, Ugeskrift for<br />

Læger og Månedsskrift for almen praksis. Læs mere<br />

herom på side 84.<br />

FÆRDIGHEDSVÆRKSTEDER<br />

I tilknytning til Lægetorvet vil være et stort antal færdighedsværksteder,<br />

hvor du kan få undervisning og<br />

vejledning i forskellige teknikker og færdigheder. Læs<br />

herom på side 86.<br />

REFUSION FRA EFTERUDDANNELSESFONDEN<br />

<strong>Lægedage</strong> <strong>2011</strong> er godkendt af Efteruddannelsesfonden<br />

som tilskudsberettiget for læger, der praktiserer<br />

under Landsoverenskomsten eller under den færøske<br />

overenskomst. Endvidere er bloklæger i praksisamanuensisfase<br />

II og III samt uddannelsesamanuenser i<br />

’det gamle forløb’ tilskudsberettigede.<br />

PRAKTISERENDE LÆGER<br />

PLO og DSAM opfordrer alle til at registrere deres<br />

deltagelse i <strong>Lægedage</strong> enten via laeger.dk eller via<br />

laegedage.dk. Samtidig med din registrering kan du<br />

søge refusion <strong>–</strong> der bliver automatisk spurgt herom.<br />

På denne måde får du hurtigt tilskud til dine udgifter.<br />

Der er igen i år mulighed for at kunne foretage registrering<br />

under selve <strong>Lægedage</strong> i Bella Center <strong>–</strong> og med<br />

kvalificeret assistance, hvis du har brug for det. Registreringen<br />

kan ske på Lægetorvet i udstillingsområdet.<br />

BLOKLÆGER OG UDDANNELSES-<br />

AMANUENSER<br />

Tilskud kan søges ved at logge på laeger.dk (se under<br />

PLO <strong>–</strong> Efteruddannelse). Her kan du også finde<br />

detaljerede oplysninger om tilskuddets omfang og<br />

betingelser.<br />

GENERELT VEDRØRENDE TILSKUD<br />

TIL LÆGEDAGES KURSER<br />

Du kan få tilskud til max. fem kursusdage og i øvrigt<br />

efter Efteruddannelsesfondens regler. Godtgørelsesbeløbet<br />

for transport i forbindelse med deltagelse på<br />

<strong>Lægedage</strong> er max. kr. 2.000,-<br />

9 5


PRAKTISKE OPLYSNINGER<br />

EVALUERING<br />

HJÆLP OS MED AT BLIVE BEDRE!<br />

Evalueringer spiller en vital rolle i udviklingen af <strong>Lægedage</strong>s<br />

kurser, og derfor sætter vi stor pris på, at så<br />

mange som overhovedet muligt evaluerer <strong>Lægedage</strong>.<br />

GENEREL EVALUERING AF LÆGEDAGE<br />

I vil efter <strong>Lægedage</strong>s afholdelse blive kontaktet pr. mail<br />

og anmodet om at udfylde et evalueringsskema.<br />

EVALUERING AF DE ENKELTE KURSER<br />

Evalueringsskemaer bliver uddelt i de pågældende<br />

kursuslokaler. Husk at aflevere dem ved slutningen<br />

af hvert enkelt kursus til kursuslederen eller i <strong>Lægedage</strong>s<br />

skranke.<br />

9 6<br />

MØD DINE KOLLEGER I FOYEREN<br />

TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG KL. 17.00<br />

<strong>Lægedage</strong> byder på et glas øl, vin eller vand i foyeren<br />

i Bella Center. Igen i år vil en pianist spille på det<br />

opstillede flygel, mens I deltagere kan mødes uformelt,<br />

få en snak sammen, udveksle synspunkter og<br />

ideer <strong>–</strong> eller bare hygge jer med hinanden. Onsdag<br />

og torsdag vil der være et særligt arrangement om<br />

aftenen, se side 88 og 89.


LÆGEDAGES ORGANISATION<br />

<strong>Lægedage</strong> er et fællesarrangement mellem PLO og DSAM, hvis bestyrelser har udpeget hver to medlemmer, som<br />

udgør styregruppen. Styregruppens primære opgave er at varetage den overordnede strategi og videreudvikling af<br />

<strong>Lægedage</strong>. Styregruppen bistås administrativt af en leder, og i uddannelsesfaglig henseende af en uddannelseskonsulent.<br />

PLO<br />

HENRIK DIBBERN, FORMAND FOR BESTYRELSEN<br />

PETER OREBO HANSEN, DIREKTØR<br />

STYREGRUPPEN FOR LÆGEDAGE<br />

VALGTE MEDLEMMER (LÆGER):<br />

FLEMMING SKOVSGAARD, PLO (FORMAND)<br />

TOVE HOLDGAARD HOLM, PLO<br />

LARS GEHLERT JOHANSEN, DSAM<br />

MARIUS ANDERSEN, DSAM<br />

DSAM<br />

ROAR MAAGAARD, FORMAND FOR BESTYRELSEN<br />

PETER TORSTEN SØRENSEN, DIREKTØR<br />

LEDELSE<br />

KIRSTEN TALBRO<br />

LARAIGNOU,<br />

LEDER<br />

KURSUSPLANLÆGNING<br />

JYTTE ROTHMANN<br />

JOHANSEN, LÆGE<br />

MICHALA EICH,<br />

KONSULTATIONSSYGE-<br />

PLEJERSKE<br />

PERNILLE<br />

SCHMIDT-ANDERSEN,<br />

KONGRESSEKRETÆR<br />

PERNILLE CARL NAUTA,<br />

KURSUSSEKRETÆR<br />

SUSIE CORNELIUSSEN,<br />

LEDENDE LÆGESEKRETÆR<br />

9 7


SPIROMETRIVÆRKSTED REJSEMEDICINSKE HJEMMESIDER<br />

BLOKADEVÆRKSTED RYGESTOP<br />

AKUTVÆRKSTED DET LILLE WEB-VÆRKSTED<br />

FREDAG <strong>18.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

MIKROSKOPIVÆRKSTED<br />

BLOKADEVÆRKSTED<br />

GYNÆKOLOGIVÆRKSTED KOLVÆRKSTED<br />

AKUTVÆRKSTED DIABETESVÆRKSTED<br />

TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

MIKROSKOPI VÆRKSTED<br />

BLOKADEVÆRKSTED<br />

GYNÆKOLOGIVÆRKSTED DET LILLE WEB-VÆRKSTED (KUN EFTERMIDDAG)<br />

AKUTVÆRKSTED DIABETESVÆRKSTED<br />

ONSDAG 16. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

MIKROSKOPIVÆRKSTED (FRA KL. 14)<br />

GYNÆKOLOGIVÆRKSTED DET LILLE WEB-VÆRKSTED (KUN FORMIDDAG)<br />

AKUTVÆRKSTED KOLVÆRKSTED<br />

TIRSDAG 15. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

AKUTVÆRKSTED DIABETESVÆRKSTED<br />

MANDAG <strong>14.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

VÆRKSTEDER PERSONALEVÆRKSTEDER<br />

LÆGEDAGE <strong>2011</strong> FÆRDIGHEDSVÆRKSTEDER<br />

= LÆGEKURSER<br />

= KLINIKKURSER<br />

= FÆLLESKURSER<br />

= PERSONALEKURSER<br />

= SYGEPLEJERSKEKURSER<br />

= SEKRETÆRKURSER<br />

MANDAG KL. 10.30-16.30<br />

TIRSDAG KL. 10.00-16.00<br />

ONSDAG KL. 10.00-16.00<br />

TORSDAG KL. 10.00-16.00<br />

FREDAG KL. 10.00-15.00<br />

T: TILMELDING NØDVENDIG<br />

Se forklaring side 10<br />

LÆGETORV MED FÆRDIGHEDS VÆRKSTED ER ÅBENT<br />

Læs mere side 86


KAFFEPAUSE CA. 10.30<strong>–</strong>11.00<br />

09.00-12.30<br />

201<br />

Hvis patienten<br />

kun vil have to<br />

præparater,<br />

hvilke skal du<br />

så vælge?<br />

09.00-12.30<br />

202<br />

Forebyggelse<br />

af hjerte-karsygdomme<br />

09.00-12.30<br />

203<br />

Træthed i<br />

almen praksis<br />

09.00-12.30<br />

204 T<br />

Klagesag -<br />

hvad så?<br />

09.00-17.00<br />

205 T<br />

Forebyggelse<br />

eller ej? - og<br />

andre store<br />

spørgsmål<br />

i den nye<br />

overenskomst<br />

09.00-17.00<br />

206 T<br />

Styrer du din<br />

praksis, eller<br />

styrer den dig?<br />

09.00-12.30<br />

207<br />

Fri os fra<br />

kost- og motionsmafiaen<br />

09.00-12.30<br />

208<br />

Samarbejdet i<br />

top! Styrk din<br />

viden om forløb<br />

med KOL<br />

og diabetes<br />

09.00-17.00<br />

209<br />

Mænd har<br />

også et<br />

underliv - om<br />

vandladningsbesvær<br />

og erektil<br />

dysfunktion<br />

09.00-12.30<br />

210 T<br />

Urinmikroskopi<br />

i almen praksis<br />

09.00-12.30<br />

211 T<br />

Søg - og du<br />

skal finde, nu!<br />

09.00-12.30<br />

212<br />

Syge børn - er<br />

det nu, eller<br />

kan det vente<br />

til i morgen?<br />

09.00-12.30<br />

213<br />

Sårbehandling<br />

i praksis<br />

TIRSDAG 15. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

16.30-<strong>18.</strong>00<br />

DEBATMØDE<br />

HVOR ER LÆGERNE?<br />

KAFFEPAUSE 16.00-16.30<br />

ÅBNINGSSESSION<br />

15.00-16.00<br />

PAUSE <strong>14.</strong>45-15.00<br />

13.15-<strong>14.</strong>45<br />

114<br />

Nyeste<br />

viden om<br />

diabetes - mød<br />

forskerne bag<br />

resultaterne<br />

13.15-<strong>14.</strong>45<br />

115<br />

AFLI i almen<br />

praksis<br />

13.15-<strong>14.</strong>45<br />

116<br />

Urinvejsinfektioner<br />

-<br />

diagnostisk og<br />

behandling<br />

13.15-<strong>14.</strong>45<br />

117<br />

Wet smear<br />

13.15-16.30<br />

118 T<br />

Vidensøgning<br />

for praksispersonale<br />

13.15-16.30<br />

119<br />

’Av min mave’<br />

- hvad fejler<br />

patienten?<br />

13.15-16.30<br />

120<br />

KOL - en<br />

folkesygdom<br />

med mange<br />

ansigter<br />

13.15-16.30<br />

121 T<br />

Bevægeapparatet<br />

FROKOST 12.00-13.15<br />

KAFFEPAUSE CA. 10.30<strong>–</strong>11.00<br />

09.00-12.00<br />

101<br />

Ømme punkter<br />

<strong>–</strong> farmakoterapi<br />

09.00-12.00<br />

102<br />

Kan sygdom<br />

måles? <strong>–</strong> Der<br />

er mange spørgeskemaer<br />

i<br />

praksis<br />

09.00-<strong>14.</strong>45<br />

103<br />

Praktisk<br />

endokrinologi<br />

09.00-12.00<br />

104 T<br />

Mindfulness<br />

09.00-12.00<br />

105 T<br />

Let anvendelig<br />

akupunktur<br />

til hoved- og<br />

nakkesmerter<br />

09.00-<strong>14.</strong>45<br />

106 T<br />

Lægen som<br />

arbejdsgiver<br />

09.00-12.00<br />

107 T<br />

Datafangst<br />

<strong>–</strong> for hele<br />

klinikken<br />

09.00-12.00<br />

108<br />

’Jeg vil lige<br />

have et tjek’<br />

09.00-12.00<br />

109<br />

Kostrådgivning<br />

og kosttilskud<br />

<strong>–</strong> hvad fup, og<br />

hvad er fakta?<br />

09.00-12.00<br />

110<br />

Få dog styr på<br />

jeres kronikere<br />

09.00-12.00<br />

111<br />

Gammelt snot<br />

eller lungebetændelse?<br />

09.00-12.00<br />

112<br />

Blodprøvesvar<br />

- forstå dem<br />

rigtigt<br />

09.00-12.00<br />

113 T<br />

’Hjælp,<br />

lægen har<br />

travlt’ - praksispersonalet<br />

er en kæmpe<br />

ressource<br />

MANDAG <strong>14.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong>


30491 <strong>Lægedage</strong> 11_flap s2.indd 1 28/06/11 <strong>14.</strong>20<br />

KAFFEPAUSE <strong>14.</strong>30-<strong>14.</strong>50<br />

13.15-15.45<br />

513<br />

Funktionelle<br />

lidelser og<br />

helbredsangst<br />

13.15-15.45<br />

514<br />

Stærke opioider<br />

13.15-15.45<br />

515<br />

Ryd venteværelset<br />

i en fart<br />

13.15-15.45<br />

516<br />

Diabetiske mikrovaskulærekomplikationer<br />

- hvorfor<br />

opstår de, og<br />

hvad gør vi ved<br />

dem?<br />

13.15-15.45<br />

517 T<br />

Lær dit<br />

it-system<br />

bedre at kende<br />

(XMO)<br />

13.15-15.45<br />

518<br />

Den konflikthåndterende<br />

klinik<br />

13.15-15.45<br />

519<br />

Pas på dit<br />

mavefedt<br />

13.15-15.45<br />

520 T<br />

Work smarter,<br />

not harder -<br />

LEAN i praksis<br />

FROKOST 12.00-13.15<br />

KAFFEPAUSE CA. 10.30<strong>–</strong>11.00<br />

09.00-12.00<br />

501<br />

Få styr på<br />

dine gamle<br />

patienter<br />

09.00-12.00<br />

502<br />

Personlighedsforstyrrelser<br />

09.00-12.00<br />

503<br />

Forøg dit<br />

overskud -<br />

økonomi med<br />

humør!<br />

09.00-12.00<br />

504<br />

Svimmelhed i<br />

almen praksis<br />

09.00-15.45<br />

505<br />

Idrætmedicinske<br />

skulder- og<br />

knæskader i<br />

praksis<br />

09.00-15.45<br />

506<br />

Hud-,<br />

øjen- og ØNHsygdomme<br />

09.00-12.00<br />

507<br />

Fra forebyggelse<br />

og<br />

misbrug - til<br />

personlighed<br />

og afhængighed<br />

09.00-12.00<br />

508<br />

Hvad kan man<br />

bruge hypnose<br />

til i daglig<br />

almen praksis -<br />

og hvad er der<br />

evidens for?<br />

09.00-12.00<br />

509<br />

Søvnforstyrrelser<br />

i almen<br />

praksis<br />

09.00-12.00<br />

510 T<br />

Datafangst<br />

09.00-12.00<br />

511 T<br />

Rejsemedicin -<br />

grundkursus<br />

09.00-12.00<br />

512 T<br />

Blodtryk,<br />

hjerte-karsygdomme<br />

og<br />

EKG, step 2<br />

FREDAG <strong>18.</strong> <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

KAFFEPAUSE CA.15.15-15.45<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

415<br />

Når led og lemmer<br />

smerter<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

416<br />

Tag temperaturen<br />

på din<br />

partner - ’Partner<br />

Udviklings<br />

Samtaler<br />

(PUS)’<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

417<br />

Neurologi i<br />

almen praksis<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

418<br />

Forebyggelse i<br />

gynækologi<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

419<br />

Mini-LUP<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

420 T<br />

Stresssamtalen<br />

- en<br />

workshop til<br />

inspiration<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

421<br />

Nye tider, doktor<br />

Hansen?<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

422 T<br />

MediBOX -<br />

lægen som<br />

medicinsk<br />

ekspert -<br />

udredning af<br />

demens og<br />

depression<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

423 T<br />

Når jeg<br />

kommer op i<br />

’det røde felt’ -<br />

hvad så?<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

424 T<br />

Telefonvisitation<br />

- stil<br />

de rigtige<br />

spørgsmål og<br />

bliv bedre til at<br />

lytte!<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

425<br />

INR - hvorfor,<br />

hvornår og<br />

hvordan?<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

426 T<br />

Diagnoseengelsk<br />

og<br />

lægelatin<br />

FROKOST 12.30-<strong>14.</strong>00<br />

KAFFEPAUSE CA. 10.30<strong>–</strong>11.00<br />

nye fokuserede<br />

svangreprofylakse<br />

bughule og deres<br />

betydning<br />

end at kvitte<br />

smøgerne?


09.00-12.30<br />

401<br />

Screening for<br />

kræft - på godt<br />

og ondt<br />

09.00-12.30<br />

402<br />

Rundt om<br />

angst<br />

09.00-12.30<br />

403<br />

Prænatal<br />

diagnostik<br />

- opdateret<br />

viden og den<br />

09.00-12.30<br />

404<br />

Attester -<br />

fælder eller<br />

faldgruber?<br />

09.00-12.30<br />

405<br />

På vej mod<br />

egen praksis<br />

09.00-17.00<br />

406<br />

Moderne billeddiagnostik<br />

- hjerne, bevægeapparat<br />

og<br />

09.00-12.30<br />

407 T<br />

Diagnostik<br />

af kræft i<br />

almen praksis<br />

- symptomer<br />

09.00-12.30<br />

408<br />

Stress<br />

09.00-12.30<br />

409<br />

Osteoporose<br />

2020<br />

09.00-17.00<br />

410<br />

Diabetes - er<br />

der noget nyt?<br />

09.00-12.30<br />

411 T<br />

Hva’ så, hvis<br />

livet også<br />

byder på andre<br />

udfordringer<br />

09.00-12.30<br />

412 T<br />

MediBOX -<br />

viden i praksis<br />

- introduktion<br />

09.00-12.30<br />

413<br />

Legende let<br />

laboratoriearbejde<br />

09.00-12.30<br />

414 T<br />

Behandling<br />

og kontrol af<br />

diabetes -<br />

hvordan?<br />

TORSDAG 17. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

KAFFEPAUSE CA.15.15-15.45<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

311<br />

Ondt i maven<br />

- kan det være<br />

tarmen?<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

312<br />

Screeningsprogrammer:<br />

Cervix,<br />

mamma og<br />

om lidt også<br />

kolorektal<br />

kræft!<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

313<br />

Hjertepakkerne<br />

- en hjælp til<br />

diagnostik og<br />

behandling af<br />

hjerteinsufficiens<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

314<br />

Apopleksi<br />

som kronisk<br />

sygdom<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

315<br />

Fysioterapi<br />

- pauseknap<br />

eller behandling?<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

316 T<br />

Diagnostik<br />

af kræft i<br />

almen praksis<br />

- symptomer<br />

og deres<br />

betydning<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

317<br />

Er det altid<br />

bedre at forebygge<br />

end at<br />

helbrede?<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

318 T<br />

Når lægen<br />

definerer<br />

problemet, og<br />

patienten selv<br />

skal løse det:<br />

Samtaler om<br />

livsstil<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

319 T<br />

ICPC<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

320 T<br />

Den gode<br />

graviditet<br />

- praksispersonalets<br />

arbejde<br />

i forhold til den<br />

gravide<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

321 T<br />

Sekretærernes<br />

opgaver i praksis<br />

i fremtiden<br />

FROKOST 12.30-<strong>14.</strong>00<br />

KAFFEPAUSE CA. 10.30<strong>–</strong>11.00<br />

09.00-12.30<br />

301<br />

Fællesforelæsning:<br />

Hvad kan vi lære fra Storbritannien og Holland <strong>–</strong> og<br />

hvad skal vi ikke lære af dem?<br />

09.00-17.00<br />

302 T<br />

Degenerative<br />

ledsygdomme<br />

09.00-12.30<br />

303 T<br />

Den fokuseredebørneundersøgelse<br />

09.00-12.30<br />

304 T<br />

Hvordan håndterer<br />

klinikken<br />

de akutte<br />

patienter?<br />

09.00-12.30<br />

305<br />

Er det ADHD?<br />

09.00-12.30<br />

306<br />

Små skridt<br />

- stor effekt.<br />

Gennembrudsmetoden<br />

anvendt i<br />

praksis<br />

09.00-12.30<br />

307 T<br />

WebReq -<br />

godt, nemt,<br />

hurtigt, sikkert<br />

09.00-12.30<br />

308<br />

Undskyld, jeg<br />

har fået blærebetændelse,<br />

kan jeg ikke<br />

lige få noget<br />

for det?<br />

09.00-12.30<br />

309 T<br />

Mini-workshop<br />

- kom og prøv<br />

selv! Blodtryk,<br />

blodprøver og<br />

EKG<br />

09.00-12.30<br />

310 T<br />

Insulinbehandling<br />

af type<br />

2-diabetikere,<br />

trin 2<br />

ONSDAG 16. <strong>NOVEMBER</strong> <strong>2011</strong><br />

KAFFEPAUSE CA.15.15-15.45<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

214<br />

Opdatering på<br />

tværs<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

215<br />

Turtorlægekursus<br />

- bliv<br />

klar til de nye<br />

udfordringer!<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

216<br />

Forebyggelse<br />

af de ældste,<br />

hvor aktiv skal<br />

man være?<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

217 T<br />

Kunsten at<br />

kommunikere<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

218 T<br />

Håndtering af<br />

akutte patienter<br />

- hvordan?<br />

Hvem gør<br />

hvad?<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

219 T<br />

Kvalitetssikring<br />

behøver ikke at<br />

være en tidsrøver<br />

(EMAR)<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

220<br />

Mange små<br />

stik hver dag<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

221 T<br />

Praksispersonalet<br />

som<br />

tovholder for<br />

kvalitetsudvikling<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

222<br />

Vellykkede<br />

konsultationer,<br />

tilfredse patienter…<br />

og<br />

chefer<br />

<strong>14.</strong>00-17.00<br />

223<br />

Hjerte-karsygdomme<br />

- nyttig viden<br />

FROKOST 12.30-<strong>14.</strong>00


LAEGEDAGE.DK <strong>–</strong> TLF. 35 44 84 66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!