Informationer og rettigheder for kræftramte

neriuffik.gl

Informationer og rettigheder for kræftramte

Informationer og rettigheder

for kræftramte

Denne pjece indeholder bl.a. informationer og rettigheder, når man bliver ramt af

sygdommen kræft, rettigheder inden for lovgivningen, økonomiske forhold under

sygdom, muligheder for støtte, muligheder inden for sygdomsbehandling, og mulighed

for klager som patient.

Neriuffiit Kattuffiat, kræftens bekæmpelse i Grønland, efterår 2009


Indhold

7

8

8

8

8

8

8

9

9

10

10-11

11

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

16

Forord

Informationer – Nyttige adresser

Neriuffiit Kattuffiat/Kræftens bekæmpelse i Grønland

Dronning Ingrids Hospital

Det grønlandske Patienthjem

Rigshospitalet

Kræftens Bekæmpelse i Danmark

Andre hospitaler

Sygehuse i Grønland

Gældende lovgivning

Landstingsforordning nr. 6 af 31. Maj 2001

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. februar 2006

Informationer om økonomiske forhold

Legat fra Neriuffiit Kattuffiat

Neriuffiit Kattuffiat - Tilskud for børn og unge

Økonomisk tilskud fra lokalforeningerne i Neriuffik

Tilskud fra de grønlandske kommuner

Gruppelivsforsikring

Løn under sygdom (fra de offentlige, SIK og andre)

Plejevederlag for pårørende

Information om kræftsformer

Pjecer der er oversat til grønlandsk

Pjecer på dansk

Støtte, sygdomsbehandling og pleje

Samtalepersoner i Neriuffik

Samtale med en præst

Sorggrupper

Samtale med en psykolog

Uddrag fra Dronning Ingrids hospitals hjemmeside

Patientinformation

Hospitalets adresse og afdelinger

Før indlæggelse på Dronning Ingrids Hospital

Ankomst - Tolkefunktion – Post - Telefon – Husk at medbringe

– Indlæggelse, henvendelse ved – Børn på hospitalet

3


4

17

17

17

17

17-18

18

18

18-19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

21

21

21

21

Ambulant behandling på Dronning Ingrids Hospital

Indlagt på Dronning Ingrids hospital

Identifikation af personalet – Mad og drikkevarer - Gudstjeneste

Tidligere indlæggelser – Medicin – Specielle hjælpemidler

Underretning af arbejdsgiver – Besøgstider – Dagens måltider

Radio TV - Værdigenstande – Særlige ønsker

Overnatning for pårørende - Weekendorlov

Kantine og kiosk - Bibliotek – Blomster

Tobaksrygning – Alkohol og euforiserende stoffer

- Socialrådgiverbistand

Patientrettigheder

Journalindsigt – Samtale med en læge

Tavshedpligt

Erstatningsspørgsmål – Klage over pleje og service

Udskrivning

Befordring – Hjælpemidler

Hjemmehjælp/Hjemmesygeplejerske

Lægeattest

Det Medicinske Dagafsnit, MDA

Kemobehandling

Billede fra MDA

Anskaffelse af paryk

Anskaffelse af brystprotese og brysteholder

Pjecer og kontaktpersoner på kysten

Børn med kræft


22

22

22

22-23

23

23

23

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

26

26

27

27

28

28

29

Det grønlandske Patienthjem i Brønshøj

Billede og uddrag fra informationspjecen

Socialrådgiver – Lommepenge og sociale ydelser

Udbetaling af lommepenge og sociale ydelser – Besøg af pårørende

Transport mellem Rigshospitalet og Det grønlandske Patienthjem

Grønlandske tolke – Besøgspersoner – Grønlandsstuen

Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse

Behandling og indlæggelse på Rigshospitalet

Strålebehandling

Kemobehandling

Tolke – besøgspersoner

Mad og diverse.

Sundhedsfaglige patientklager

Klage til Sundhedsledelsen

Sådan klager du til Sundhedsledelsen

Klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

Sådan klager du til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

Landslægeembedets adresse

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns adresse

Det Sociale ankenævn

Mulighed for juridisk bistand

TILLÆG: Dele af følgende:

Landstingsforordning nr. 6 af 31. Maj 2001

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. februar 2006

5


Forord

Denne pjece er udgivet af Neriuffiit Kattuffiat, landsforeningen for kræftens bekæmpelse i Grønland.

Når man bliver ramt af sygdommen kræft opstår der mange spørgsmål for den sygdomsramte

og pårørende, og sommetider er det svært at vide, hvem der kan besvare éns spørgsmål.

I vores arbejde i Neriuffiit Kattuffiat og i lokalforeningerne i Neriuffik er vi klar over at vi sommertider

mangler svar på spørgsmål stillet af sygdomsramte og deres pårørende i det øjeblik, hvor

deres liv bliver ændret.

Bestyrelsen i Neriuffiit Kattuffiat har derfor ønsket at afhjælpe dette gennem en udgivelse af en

pjece.

Indholdet i pjecen er informationer og rettigheder for kræftramte. Informationerne er samlet fortrinsvis

fra informationer fra Selvstyret, informationer fra Sundhedsvæsenet, informationer fra

Kommunerne, informationer fra Neriuffiit Kattuffiat og andre instancer der er taget med.

Ved at samle informationerne på denne måde med optegnelse over hvor yderligere informationer

kan hentes, håber vi at pjecen bliver en hjælp for de kræftramte, de pårørende, de frivillige i Neriuffik

og andre, der har behov for at få deres spørgsmål besvaret.

Det er naturligvis ikke alle spørgsmål i tilfælde af sygdom der kan besvares i denne pjece, men vi

har bestræbt os på at medtage så mange informationer som muligt. Vi gør opmærksom på at man

kan forvente at den gældende lovgivning bliver justeret af Namminersortut/Selvstyret.

Vi takker følgende i forbindelse med udgivelsen af denne pjece: Ledelsen i Dr. Ingrids Hospital,

MDA, medarbejderne i Det Grønlandske Patienthjem og den grafiske opsætter.

Bestyrelsen i Neriuffiit Kattuffiat,

efterår 2009

7


8

Informationer

- Nyttige adresser

NERIUFFIIT KATUFFIAT

Kræftens bekæmpelse i Grønland

Aqqusinersuaq 48, 3900 Nuuk

Box 1546, 3900 Nuuk

Mobil 49 04 89 – Fax 31 25 04

E-mail: neriuffik@greennet.gl

Hjemmeside: www.neriuffik.gl

Dronning Ingrids Hospital

Dronning Ingrids Hospital

Postboks 1001

3900 Nuuk

Tlf 34 40 00, omstilling til alle afdelinger mellem kl. 8.00 og kl. 15.30.

Hjemmeside: www.dih.gl

Det grønlandske Patienthjem

Hyrdevangen 9, 2700 Brønshøj – Oq. 0045 3826 4600,

Fax 0045 3826 4601/02

Mønttelefon: 0045 3826 4624

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

DK-2100 København Ø

Tlf.: 0045 3545 3545

E-mail: rigshospitalet@rh.regionh.dk

Kræftens Bekæmpelse i Danmark

Strandboulevarden 49

2100 København Ø

Tlft: 0045 35 25 75 00

E-mail: info@cancer.dk

Hjemmeside: www.cancer.dk

Foto: J. Olsen


Andre hospitaler

Bispebjerg hospital Hvidovre Hospital Privathospitalet HAMLET

Bisbebjerg Bakke 23 Kettygård allé 30 H.V.Nyholmsvej 21 Store

2200 København NV 2650 Hvidovre 2100 Frederiksberg

Tlf. 0045 3531 3531 Tlf.: 0045 3632 3632 Tlf. 0045 3817 0400

Øjenlægernes hus Fysiurgisk Hospital

Kannikestræde 16 Havnevej 25

1169 København K 3100 Hornbæk

Tlf. 0045 3283 3800 Tlf. 0045 3545 3545

Sygehuse i Grønland

Qaanaaq Upernavik Uummannaq

B.120 Aqq. B1090 Postboks 191

3971 Qaanaaq 3962 Upernavik 3961 Uummannaq

Tlf. 97 10 11 Tlf. 96 10 11 Tlf: 95 12 11

Qeqertarsuaq Ilulissat Qasigiannguit

Postboks 505 Napparsimaviup Aqq. 4 Postboks 114

3953 Qeqertarsuaq 3952 Ilulissat 3951 Qasigiannguit

Tlf. 92 12 11 Tlf: 94 32 11 Tlf.91 12 11

Aasiaat Sisimiut Maniitsoq

Niels Egedesvej 51 Postboks 1013 Postboks 286

3950 Aasiaat 3911 Sisimiut 3912 Maniitsoq

Tlf. 89 22 11 Tlf. 86 42 11 Tlf. 81 32 11

Paamiut Narsaq Qaqortoq

Postboks 98 Sygehusvej B844 Postboks 512

3940 Paamiut 3921 Narsaq 3920 Qaqortoq

Tlf. 68 12 11 Tlf. 66 12 11 Tlf. 64 22 11

Nanortalik Tasiilaq Ittoqqortoormiit

Isua B 1463 Postboks 116 B. 15

3922 Nanortalik 3913 Tasiilaq 3980 Ittoqqortoormiit

Tlf. 61 32 11 Tlf. 98 12 11 Tlf: 99 10 11

9


10

Gældende lovgivning

I denne pjece medtages information om en landstingsforordning om patienters retstilling og en

bekendtgørelse fra Hjemmestyret om ydelser og brugerbetaling i sundhedsvæsenet.

Landstingsforordningen og bekendtgørelsen er meget indholdsrige og er derfor ikke medtaget

ordret, men med en fortegnelse over indhold i alle paragraffer for at give mulighed for yderligere

information. Dette er gjort ved deling af fortegnelsen, således at sidste del af fortegnelserne er på

de allersidste sider i denne pjece.

Selve landstingsforordningen og Hjemmestyrebekendtgørelsen kan fås ved henvendelse til Neriuffiit

Kattuffiat eller klikke sig ind til denne hjemmeside: www.lovgivning.gl

Vigtige paragraffer er medtaget med hele ordlyden som information.

Landstingsforordningen og Hjemmestyrets bekendtgørelse er som følgende:

Landstingsforordning nr. 6 af 31. Maj 2001 om patienters retsstilling

Og

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. februar 2006 om ydelser og brugerbetaling i sundhedsvæsenet

Indhold af den første:

Landstingsforordning nr. 6 af 31. Maj 2001 om patienters retsstilling

Kapitel 1.

§ 1.-2.-3.-4.og 5: Formål, anvendelsesområde, definitioner m.v.

§ 1. Landstingsforordningen skal medvirke til at sikre, at patienters værdighed, integritet og

selvbestemmelsesret respekteres. Landstingsforordningen skal endvidere medvirke til at sikre

tillids- og fortrolighedsforholdet mellem patient og sundhedsperson.

§2. Landstingsforordningen gælder for patienter, der inden for sundhedsvæsenet eller andre

steder, hvor der udføres sundhedsfaglig virksomhed, modtager eller har modtaget behandling af

sundhedspersoner, medmindre andet særligt er fastsat i lovgivningen.

§3. Ved behandling forstås i denne landstingsforordning undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling,

genoptræning, sundhedfaglig pleje og sundhedsfaglige forebyggelsestiltag over

for den enkelte patient, m.v..

§4. Vedrører personale.

§5. For en patient, der ikke selv kan varetage sine interesser, indtræder den eller de personer, som

efter lovgivningen er bemyndiget hertil, i patientens rettigheder efter landstingsforordningen, i

det omfang dette er nødvendigt for at varetage patientens interesser i den pågældende situation.

Kapitel 2.

Selvbestemmelse

§ 6. - 7. Informeret samtykke

§8. Mindreårige

§9. Patienter, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke

§10. Øjeblikkeligt behandlingsbehov

§11. Patientens inddragelse

§12. Sundhedspersonens ansvar m.v.


Kapitel 3.

§13. Selvbestemmelse i særlige tilfælde

§14. Sultestrejke

§15. Afvisning af at modtage blod

§16. Behandling af uafvendeligt døende

§17.-18. Livstestamenter

Kapitel 4

§19.-20.-21.-22. Aktindsigt

(Læs fortegnelse over resten af forordningens indhold side 28).

Indhold af den anden:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. februar 2006 om ydelser og brugerbetaling i sundhedsvæsenet

Kapitel 1:

§1.-2.-3. Formål, anvendelsesområde, betalingsvilkår m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter borgernes adgang til at modtage ydelser fra sundhedsvæsenet,

gratis eller mod hel eller delvis betaling.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for personer, der er tilmeldt et folkeregister her i landet og som

har bopæl her i landet, eller har opholdt sig uafbrudt her i landet i mere end 6 måneder.

Kapitel 2:

§4.-5. Ophold på sundhedsvæsenets institutioner

§6. Plejeophold

§7. Forlænget ophold

Kapitel 3:

Brystproteser og brystholdere

§ 11. Kvinder, som af ikke-kosmetiske årsager har undergået en brystreducerende operation,

tilbydes umiddelbart efter operationen én midlertidig protese samt to brystholdere gratis.

Stk. 2. Efter tilvænning tilbydes én protese og to brystholdere gratis, der udskiftes efter behov,

dog kan der højst udleveres én protese og to brystholdere årligt gratis.

Parykker

§ 12. I det omfang sygdom eller behandling har medført behov for paryk, kan lægen ordinere

en paryk gratis. Parykken kan udskiftes efter behov, dog kan der højst udleveres én gratis paryk

årligt.

Stk. 2. Der ydes parykker af kunsthår på bomuldsbund, med mindre andet er lægeligt ordineret.

Stk. 3. Sundhedsvæsenet kan tilbyde at levere parykker af en anden type end anført i stk. 2 mod

betaling af prisdifferencen.

(Læs fortegnelse over resten af bekendtgørelsens indhold side 29).

11


12

Information om økonomiske forhold

Det store spørgsmål i forbindelse med at være ramt af sygdom er éns økonomiske forhold. I denne

pjece beskrives en lille del af de muligheder der er for tildeling af økonomiske midler.

Der er flere muligheder og disse muligheder kan man få oplysning om ved henvendelse til det

stedlige kommunekontor.

Legat fra Neriuffiit Kattuffiat

Legatet uddeles til kræftramte og kan bruges til opmuntring til sygdomsramte der i forvejen

får meget at tænke over i hverdagen. Måske kan det bruges til betaling af telefonsamtaler til

pårørende eller som tillæg til en rejse for pårørende.

Retningslinier for tildeling af legat til kræftpatienter

Legatet kan udbetales én gang og udgør 3.000,00 kr.

Tildelingskriterier.

Ansøgningsberettigede

Legatet kan søges, hvis ansøgeren er diagnosticeret og/eller behandlet for en kræftsygdom inden

for de sidste to år (kontrol medregnes ikke som behandling). Forstadier til kræft giver ikke adgang

til legat.

Legatet ydes ikke til pårørende eller efterladte.

Evt. yderligere kommentarer: De supplerende oplysninger udfyldes af ansøgeren selv, men kan

også udfyldes af ansøgerens socialrådgiver, hjemmesygeplejerske eller anden.

Lægelige oplysninger: De lægelige oplysninger på ansøgningen skal udfyldes af læge.

Ansøgningen sendes til:

Neriuffiit Kattuffiat, Box 1546, 3900 Nuuk - Fax: 31 25 04

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Landskontoret i Neriuffiit Kattuffiat.

I forbindelse med et længere tids behandlingsophold i Danmark kan der søges legat til Kræftens

Bekæmpelse i Danmark gennem Det grønlandske Patienthjem. Hvis der er givet et legat derfra

kan der ikke tildeles legat fra Neriuffiit Kattuffiat, på tlf. 49 04 89.

Neriuffiit Kattuffiat – Tilskud til børn og unge

Retningslinier for tildeling af tilskud til børn og unge med kræft.

Tilskuddet kan udbetales én gang og udgør køb af gave til barnet/den unge, efter barnets/den

unges ønske og vil have glæde af til en værdi af 1.500,- kr. Der kan søges tilskud til gave til børn

og unge fra 0-18 år.

Tildelingskriterier.

Ansøgningsberettigede

Tilskuddet kan søges, hvis barnet er diagnosticeret og/eller behandlet for en kræftsygdom inden

for de sidste to år (kontrol medregnes ikke som behandling). Forstadier til kræft giver ikke adgang


til tilskuddet.

Lægelige oplysninger: De lægelige oplysninger på ansøgningen skal udfyldes af læge.

Ansøgningen sendes til:

Neriuffiit Kattuffiat, Box 1546, 3900 Nuuk - Fax: 31 25 04

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Landskontoret i Neriuffiit Kattuffiat på

tlf. 49 04 89.

Tilskud fra lokalforeningerne i Neriuffik

Flere lokalforeninger i Neriuffik har oprettet en konto, hvortil familier kan søge om tilskud til rejser

for pårørende. Ved henvendelse til Neriuffiit Kattuffiat kan der oplyses om, hvilke afdelinger

der har oprettet sådan en konto.

Tilskud fra de grønlandske kommuner

Der er mulighed for ansøgning om økonomisk støtte gennem kommunen i tilfælde af sygdom.

Ansøgningerne bliver vurderet ud fra gældende lovgivning. På denne hjemmeside er det muligt

at finde gældende lovgivning:

www.nanoq.gl/BORGER/Socialeforhold/gældendelovgivning

Inden for det kan du finde gældende lovgivning om bl.a.:

- Familieretlige regler - Førtidspension

- Børn og unge området - Boligsikring

- Offentlig hjælp

Gruppelivsforsikring

Hvis din arbejdsgiver har tegnet en gruppelivsforsikring i forsikringsselskabet Forenede Gruppeliv

i Danmark kan du søge om at få udbetalt et beløb, når du får konstateret kræft. For eksempel

kan medlemmer i lærerorganisationen IMAK søge om at få udbetalt 100.000, kr. Du kan henvende

dig til din fagforening eller din arbejdsgiver. Yderligere information findes i denne hjemmeside

for Forenede Gruppeliv: www.fg.dk

Løn under sygdom (offentlige arbejdspladser, i SIK og andre)

På offentlige og andre arbejdspladser, der har en aftale med SIK bliver der ikke ændringer på éns

løn i en hvis periode under sygdom. Det er muligt at få kopi af forskellige aftaler om løn under

sygdom ved henvedelse til SIK. Du kan henvende dig til din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads

for at få information om løn under sygdom.

Plejevederlag for pårørende

Regler for pleje af pårørende er bestemt i følgende:

Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp.

I § 3 stk. 3 står der: Midlertidig hjemmehjælp kan ydes ved pårørende til alvorligt syge eller

døende.

Hvor meget vederlag der skal gives beregnes ud fra en vejledning om hjemmehjælp fra December

03.

Bekendtgørelsen og vejledningen kan hentes fra følgende hjemmeside:

www.nanoq.gl/BORGER/Socialeforhold/gældendelovgivning under offentlig hjælp.

13


14

Information om kræftformer

Pjecer der er oversat til grønlandsk

Der er flere pjecer om forskellige kræftformer er der oversat til grønlandsk. Disse kan fås ved

henvendelse til Neriuffiit Kattuffiat, telefon 49 04 89.

Pjecer på dansk

Pjecer om forskellige kræftformer på dansk fås gennem Kræftens Bekæmpelses hjemmeside på

www.cancer.dk . Landskontoret Neriuffiit Kattuffiat har også pjecerne og de kan fås ved henvendelse

på telefon 49 04 89.

Støtte, sygdomsbehandling og pleje

Samtalepersoner i Neriuffik

Samtale med og støtte af sygdomsramte og pårørende

Der er oprettet en gruppe af samtalepersoner i mange byer. Grupperne er oprettet inden for kræftens

bekæmpelse i Grønland Neriuffik og er en gruppe der frivilligt arbejder som samtalepersoner.

De frivillige har gennemgået et kursus som samtalepersoner i Neriuffik.

Sygdomsramte af kræft kan rette henvendelse til samtalepersonerne.

Samtalepersonerne arbejder med respekt for tavshedspligten.

De kræftramte kan selv rette henvendelse ligesom de pårørende kan rette henvendelse. Der kan

rettes henvendelse til den lokale Neriuffik og i Neriuffiks hjemmeside, www.neriuffik.gl er der en

liste over hvem man kan henvende sig til.

På Dr. Ingrids Hospital i Nuuk kan der rettes henvendelse ved informationen i forgangen og der

kan foretages opkald til Neriuffik i Nuuk på tlf. 55 85 98.

Samtale med en præst

I alle byer er det muligt at få en samtale med

en præst hvis man har behov for dette.

Sorggrupper

Der er oprettet sorggrupper i flere byer. I

sorggruppen i Nuuk bliver der samtale om

alle former for sorg ud over sorg i forbindelse

med sygdommen kræft.

Samtale med en psykolog

I Grønland er det svært at få en samtale med

en psykolog p. gr. a. mangel på psykologer.

Hvis du har brug for at snakke med en

psykolog, skal du bede om det hos din læge.

Deltagere i et kursus i maj 2009 i Neriuffik

for samtalepersoner i Nordgrønland.


Dronning Ingrids Hospital i Nuuk

Informationer fra Dr. Ingrids hospitals hjemmeside www.dih.gl

Der er indhentet og godkendt tilladelse fra Hospitalsledelsen af brug af informationerne fra

hjemmesiden.

Alle informationerne fra hjemmesiden er så vidt muligt medtaget, da de indeholder vigtige oplysninger

i forbindelse med

indlæggelse på hospitalet.

Det er vigtigt at have

læst informationerne inden

indlæggelsen på hospitalet.

Informationerne

kan ligeledes fås ved

henvendelse til Neriuffiit

Kattuffiat - landskontoret

for Kræftens bekæmpelse

i Grønland.

Patientinformation

Før indlæggelse på Dr. Ingrids Hospital

Hospitalets adresse:

Dronning Ingrids Hospital, Postboks 1001, 3900 Nuuk

Tlf. 34 40 00 med omstilling til samtlige afdelinger fra kl. 8.00 til kl. 15.30

Medicinsk afdeling lokal 4110 – mønt tlf. 32 30 35

Intensiv afdeling lokal 4530

Kir. afd. K1 lokal 4260 – mønt tlf. 32 39 96

Kir. afd. K2 lokal 4270 – mønt tlf. 32 39 96

Kir. afd. K3 lokal 4280 – mønt tlf. 32 25 06

Kir. dagafsnit lokal 4183

Daghospital/Patienthotel lokal 4181 – mønt tlf. 32 08 95

Foto: J. Olsen

15


16

Ankomst

Hvis du er tilrejsende, bliver du afhentet af hospitalets portører. Se efter en bil med Sundhedsvæsenets

logo på siderne. Hvis du mod forventning ikke bliver afhentet, bedes du rette henvendelse

til lufthavnspersonalet, der vil tage kontakt til portørerne.

Tolkefunktion

Der er ansat dansk/grønlandske tolke, som efter behov benyttes ved samtaler med såvel læger

som sygeplejersker og andre behandlere.

Tolken har tavshedspligt.

Der gøres opmærksom på, at tolken er sprogformidler og dialogen foregår direkte mellem behandler

og patient. Du skal derfor rette dine spørgsmål direkte til behandleren.

Post

Post til dig skal adresseres med dit navn, hospitalets adresse og din afdeling. Du kan afsende

frankeret post ved at aflevere den til plejepersonalet i afdelingen eller lægge det i postkassen i

forhallen.

Telefon

For oppegående patienter forefindes en mønttelefon på afdelingen. For sengeliggende patienter

har afdelingen en transportabel telefon.

Husk at medbringe

- Personnummerbevis

- Toiletartikler (sæbe, tandbørste, tandpasta, hårshampoo)

- Badekåbe og hjemmesko

- Din vanlige medicin

- Evt. tandprotese, briller, ekstra batterier til høreapparat.

Indlæggelse, henvendelse ved:

Det fremgår af indlæggelsespapirerne, hvor du skal henvende sig den dag, du skal til indlæggelse

eller ambulant undersøgelse.

Informationen er beliggende i hospitalets forhal. Personalet vil altid være behjælpelig, såfremt du

er usikker på, hvor du skal møde.

Børn på hospitalet

Syge børn har brug for deres forældre til at skabe tryghed før, under og efter indlæggelsen. Derfor

tilbyder vi, at en af forældrene kan være indlagt sammen med barnet. Vi har ikke meget plads i

afdelingen, men der er hjerterum.

Under indlæggelsen har dit barn brug for, at forældre, som de plejer hjemme, leger, støtter og

trøster. Da det ukendte kan skræmme, er det vigtigt at forberede barnet til indlæggelsen, undersøgelsen

og behandlingen. Under indlæggelsen hjælper personalet med dels at forberede dit barn,

dels at tale om oplevelser fra undersøgelser og behandling.


Ambulant behandling på Dr. Ingrids Hospital

I mange tilfælde vil undersøgelse og behandling kunne foregå ambulant.

Hvis din sygdom ikke er akut behandlingskrævende, vil der ofte blive aftalt ambulant undersøgelse

med journalskrivning, blodprøvetagning samt eventuelle røntgenundersøgelser.

Nogle sygdomme kan klares ved dette ene ambulante besøg, andre kræver yderligere besøg i

ambulatoriet og for visse sygdomme, er det nødvendigt med indlæggelse. Hvis der skal foretages

særlige undersøgelser, eller der er særlige forberedelser til ambulant besøg, ledsages indkaldelsen

til undersøgelsen af speciel udarbejdede information/instrukser derom.

Indlagt på Dr. Ingrids Hospital

Identifikation af personalet

Der er mange forskellige personalegrupper på hospitalet. Personalets uniformer er derfor forsynet

med oplysninger om afdeling, navn og stilling.

Mad og drikkevarer

Hvis besøgende har mad og drikkevarer med til dig, bør du sikre dig, at indtagelse heraf ikke

skader din behandling.

Gudstjeneste

Der afholdes sædvanligvis gudtjeneste en gang om måneden i venteværelset ved røntgen/laboratorium.

Nærmere oplysninger indhentes ved opslag på afdelingerne, samt ved henvendelse til

plejepersonalet.

Patienter der ikke er selvhjulpne eller er fast sengeliggende, har mulighed for at blive transporteret

til gudstjeneste. Kontakt personalet herom.

Ved behov for samtale med en præst vil plejepersonalet være behjælpelige.

Tidligere indlæggelser

Fyldestgørende oplysninger til journalen vedrørende tidligere indlæggelser m.v. er vigtige for

din behandling. Du bedes hjemmefra have noteret og helst i tidsmæssig rækkefølge, på hvilket

sygehus og for hvilken sygdom, du evt. tidligere er behandlet.

Medicin

Vi beder dig medbringe al den medicin, du i øjeblikket får. Under undersøgelses- og behandlingsforløbet

må du ikke indtage anden medicin end den, der er aftalt med afdelingens læger, idet dette

kan påvirke observation og igangværende behandling.

Specielle hjælpemidler

Specielle hjæpemidler bedes medbragt ved indlæggelsen, f.eks. proteser, inhalator m.m.

Underretning af arbejdsgiver

Husk at underrette din arbejdsgiver. Lægeerklæring kan udstedes ved henvendelse til læge eller

sygeplejepersonale.

17


18

Besøgstider

Af hensyn til arbejdsgangen og medpatienterne, bedes besøgstiderne overholdt:

Fra kl. 14.30 til kl. 17.00

Fra kl. 19.00 til kl. 20.00

Besøg uden for de nævnte tidsrum kan aftales med afdelingens sygeplejersker.

Dagens måltider

Morgenmad kl. 8.00

Middagsmad kl. 12.00

Aftensmad kl. 17.00

Der serveres kaffe/te kl 14.00 og kl. 20.00. Formiddag og eftermiddag tilbydes ekstra drikkevarer.

Radio og TV

På alle stuer er der installeret TV, og der er radio i sengebordene.

Værdigenstande

Penge, checkhæfter, bankbøger, smykker, briller og andre værdigenstande opbevares på eget ansvar.

For at undgå tyveri bedes du medbringe så få værdigenstande som muligt. Har du imidlertid

behov for deponering af ovennævnte genstande, kan dette ske ved henvendelse til sygeplejepersonalet,

som sørger for opbevaring i aflåst skab.

Særlige ønsker

Hvis du har særlige ønsker, f. eks. vask af privat tøj eller andet, kan du henvende dig til sygehuspersonalet.

Overnatning for pårørende

Kun i særlige tilfælde er der mulighed for, at dine pårørende kan overnatte på hospitalet. Dette

finder sted efter aftale med sygeplejepersonalet.

En af forældrene til indlagte børn har dog mulighed for at blive medindlagt som rask ledsager.

Weekendorlov

Weekendorlov kan arrangeres, såfremt dette ikke griber ind i din behandling. Tilladelse til at forlade

hospitalet indhentes af plejepersonalet. Du bedes venligst være tilbage på hospitalet senest

kl. 22.00 af hensyn til dine medpatienter.

Kantine og kiosk

I forhallen er der en kiosk og en kantine.

Åbningstider: Hverdage kl. 8.00 - 16.00

Lørdag Lukket

Søndag Lukket

Bibliotek

Hver mandag og torsdag i tidsrummet fra kl. 13 – 15 er der biblioteksbetjening med bogvogn, der

kommer rundt i sengeafdelingerne.

På samme dage fra kl. 15 – 16 har oppegående mulighed for selv at besøge patientbiblioteket.


Blomster

Grundet infektionsfaren er der ikke tilladt at modtage potteplanter. Du må således kun modtage

afskårne blomster.

Tobaksrygning

Dronning Ingrids Hospital er principielt et røgfrit område. Dog må i særligt afmærkede områder.

Alkohol og euforiserende stoffer

Alkoholiske drikke og euforiserende stoffer som for eksempel hash må ikke medbringes eller

nydes på hospitlaet. Beruselse kan medføre bortvisning fra hospitalet.

Socialrådgiver bistand

I tilslutning til din indlæggelse, ophold og udskrivning kan der opstå praktiske, økonomiske eller

personlige problemer, som socialrådgiveren kan være behjælpelig med at løse.

Socialrådgiverbistand rekvireres ved henvendelse til plejepersonalet.

Patientrettigheder

Journalindsigt

Patienterne har lovhjemlet ret til aktindsigt i journaler. Plejepersonalet kan være behjælpelige

med det praktiske omkring agtindsigt.

Samtale med en læge

Kan foregå hver dag under stuegang. Ønskes samtale med lægen i enrum, evt. med pårørende

eller anden betroet person til stede, kan dette aftales med plejepersonalet.

Tavshedspligt

Alle ansatte har tavshedspligt om patienter, såvel om sygdom som andre personlige forhold.

Erstatningsspørgsmål

Såfremt du mener, at der under din behandling er begået fejl, kan du være berettiget til erstatning.

I en pjece – Klage over behandling – kan du læse nærmere om, hvordan du skal forholde dig.

Pjecen fås ved henvendelse til personalet.

Klage over pleje og service

Hvis der i øvrigt er noget du er utilfreds med, kan du rette henvendelse til afdelingssygeplejersken.

Udskrivning

Befordring

Har du behov for at blive kørt hjem, sørger hospitalets portører for transporten.

Patienter bosiddende uden for Nuuk bliver afhentet på afdelingen ca. 1 time før fly- eller skibsafgang.

Hjælpemidler

Hvis du har behov for hjælpemidler eller behandlingsredskaber, kan de udlånes af hospitalet eller

gældende regler herom.

19


20

Hjemmehjælp/hjemsygeplejerske

Sygeplejersken vil ved behov være behjælpelig med at arrangere hjemmehjælp og/eller hjemsygepleje.

Afhængig af husstandsindkomsten, skal der i visse tilfælde betales helt eller delvis for

hjemmehjælpsydelsen. Oplysninger herom indhentes via hospitalets socialrådgiver.

Tilføjelse: Lovgivning for dette findes her:

www.nanoq.gl/Naalakkersuisut/Departementer/Departementetforsocialeanliggender/Lovgivning/sociallovning

og findes under OFFENTLIG HJÆLP

Lægeattest

Ved udskrivelsen kan der vis sygeplejepersonalet rekvireres en dokumentation for indlæggelsen.

Medicinsk dagafsnit, MDA, for medicinsk behandling

af kræftpatienter

Medicinsk dagafsnit på Dr. Ingrids Hospital, MDA, blev oprettet i 2004 med tilskud fra Kræftens

Bekæmpelse i Danmark. Afsnittet er et daghospital, hvor patienter med følgende kræftformer

bliver behandlet med kemoterapi: Lungekræft, kræft i bugspytten, tarmkræft og brystkræft.

For patienter med lungekræft behandles 2 former, de der er opereret raske og de, der ikke kan

opereres.

Der er et kontrolforløb for alle patienter, der er

i behandling for kræft. Efter kontrol kan der behandles

anden gang og tredje gang.

Patienter fra andre steder end Nuuk bor på patienthotellet

i ca 5 dage under behandlingen og bliver

sendt hjem i 3 uger imellem behandlingerne.

Der behandles 4 eller 5 patienter pr. gang/dag og

der behandles ca. 70 om året.

Til behandlingerne bruges standardpakker, der

sendes til dagafsnittet fra Rigshospitalet i Danmark.

Kemobehandling

I afsnittet MDA er der indrettet nogle specielle

rum, hvor personalet blander behandlingsmedicinen.

Rummet er indrettet efter helt særlige regler

for behandlingsformen.

Kemoblandingen føres gennem patientens blod og

behandlingen foretages i en dertil indrettet lokale i

rolige omgivelser.

Billedet til højre viser, hvor behandlingsmedicinen

blandes og en dråbetæller, der bruges til behandlingen.

Dråbetæller.

Foto J. Olsen


Anskaffelse af en paryk

Under en kemobehandling tabes éns hår. Derfor henvender personalet i dagafsnittet sig direkte til

en frisør i Nuuk under første kemobehandling af en patient for anskaffelse af en paryk. Der går

ca. 1 måned før parykken modtages.

Der er et lille lager af tørklæder i afsnittet som tilbydes patienterne. Paryk og tørklæder er gratis.

(Se også afsnittet om anskaffelse af paryk side 11).

Anskaffelse af en brystprotese og brysteholder

Fysioterapiafdelingen på Dr. Ingrids Hospital sørger for ankaffelse af brystprotese og brysteholdere

for alle brystopererede. Afdelingen sørger ligeledes for øvelser af musklerne lige efter en

brystoperation.

(Se også afsnittet om anskaffelse af brystprotese og brysteholder side 11).

Pjecer og kontaktpersoner på kysten

Medicinsk Dagafsnit, MDA, har forskellige pjecer om sygdom og behandling. Personalet er behjælpelige

med at uddele pjecerne.

På sygehusene på kysten er der bestemte kontakpersoner, der sørger for kontakt med patienten.

Børn med kræft

Alle børn der diagnosteceres med kræft bliver sendt til Danmark til behandling, da børn som regel

har andre kræftformer end de kræftformer der behandles i Medicinsk Dagafsnit.

Foto: inuk Media ApS

21


22

Det grønlandske Patienthjem i Brønshøj

Foto: J. Olsen

Uddrag fra pjecen fra Det grønlandske Patienthjem om informationer

Det grønlandske Patienthjem har givet tilladelse til brug af nogle afsnit fra deres informationspjece.

Forord

Det grønlandske patienthjem er en institution under Dr. Ingrids Hospital, der primært har til opgave

at visitere patienter og pårørende fra Grønland før og efter hospitalsindlæggelse eller ambulant

undersøgelse i Danmark.

Det grønlandske Patienthjems opgave er også at være behjælpelig med at løse eventuelle problemer

under opholdet, så problemerne ikke bliver en hindring for resultatet af en igangværende

behandling. Men at kunne løse alle problemer, kan vi ikke love, men vi kan tilbyde rådgivning

og vejledning.

Socialrådgiver

Det grønlandske Patienthjem har socialrådgiver ansat. Socialrådgiveren kan være behjæpelig

med at udrede, hvilke hjælpemuligheder, du har som patient eller pårørende, mens du opholder

dig i Danmark. Så hvis du har nogle problemer, såvel økonomiske som socialt, kan du tage kontakt

med socialrådgiveren.

Lommepenge og sociale ydelser

Patienter og pårørende kan ikke automatisk få lommepenge udbetalt, når de kommer til Danmark.

Det er hjemkommunen, der efter ansøgning afgør, om du opfylder betingelserne for at få lommepenge

eller andre sociale ydelser.

Hvis du er pensionist, førtidspensionist eller har fast indtægt under opholdet i Danmark, vil du

ikke umiddelbart være berettiget til lommepenge eller andre sociale ydelser.

Hvis du under opholdet skulle komme i økonomiske vanskelligheder, er du velkommen til at tage

kontakt til det Det grønlandske Patienthjems socialrådgiver.

Udbetaling af lommepenge og sociale ydelser

Hver torsdag udbetaler Det grønlandske Patienthjems patientadministration lommepenge og andre

sociale ydelser til dem der har fået bevilling af deres hjemkommune.


For indlagte patienter på Rigshospitalet eller andre hospitaler sørger besøgspersonerne for at udlevere

lommepenge og sociale ydelser.

Besøg af pårørende

Du skal vide, at det er meget vanskelligt at få bevilget økonomisk støtte af kommunerne til at

betale for familiemedlemmers rejse- og opholdsudgifter i Danmark. Hvis du på grund af din sygdom

eller igangværende behandling har brug for at få besøg af familiemedlem fra Grønland, kan

du tale med Det grønlandske Patienthjems socilarådgiver. Vi kan ikke love dig, at det kan lade sig

gøre, men socialrådgiveren kan undersøge mulighederne for dig.

Transport mellem Rigshospitalet og Det grønlandske Patienthjem

Det grønlandske Patienthjem har indgået en aftale med et vognmandsfirma om at transportere

patienter mellem Rigshospitalet , Det grønlandske Patienthjem og andre steder fra 07.00 til kl.

15.30 på hverdage.

Efter kl. 15.00 er der opsamling på rigshospitalet kl. 16.00 ved Grønlandsstuen, hvor tolkene

bestiller taxa. Patienter, der er selvhjulpne og i øvrigt selv kan klare sig, henvises til at tage med

de offentlige transportmidler. Det grønlandske Patienthjems plejegruppe udleverer busbilletter til

de patienter, der kan tage bybussen.

Grønlandske tolke

Det grønlandske Patienthjem har grønlandske tolke ansat på Rigshospitalet, som afdelingen skal

tilkalde, hvis du har brug for tolkebistand under indlæggelse eller ambulant undersøgelse.

Tolkene har kontor i nærheden af receptionen ved hovedindgangen, afsnit 4102. Du kan kontakte

dem på lok. 4068.

Besøgspersoner

Det grønlandske Patienthjem har 2 besøgspersoner ansat til at besøge indlagte patienter på Rigshospitalet

og andre hospitaler. Besøgspersonerne kan være dig behjælpelig med praktiske ting,

såsom at hente penge i banken, sende breve eller foretage mindre indkøb. Deres primære opgave

er dog at besøge og tale med sengeliggende patienter. De har kontor i nærheden af receptionen

ved hovedindgangen, afsnit 4102. Du kan også kontakte dem på lokal nr. 4209. De arbejder alle

ugens dage til sen eftermiddag.

Grønlandsstuen

Rigshospitalet har indrettet et lokale til patienter og pårørende fra Grønland, hvor der er mulighed

for at mødes og være sammen med andre patienter og pårørerende fra Grønland i rolige omgivelser.

I begrænset omfang bliver der serveret kaffe og te til såvel indlagte som ambulante patienter.

Grønlandsstuen er beliggende i nærheden af receptionen ved hovedindgangen, afsnit 4102.

Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse i Danmark har oprettet en gruppe frivillige grønlandske samtalepersoner.

Patienter fra Det grønlandske Patienthjem og patienter indlagt på Rigshospitalet kan ønske en

samtale med én fra denne gruppe. Det er primært éns følelser i forbindelse med sygdom de frivillige

arbejder med. Den udarbejdede pjece kan fås ved henvendelse til Det grønlandske Patienthjem

eller Neriuffiit Kattuffiat.

23


24

Behandling og indlæggelse på Rigshospitalet

Strålebehandling

Som kræftpatient er der mulighed for at gennemgå en strålebehandling som gennemføres på

Rigshospitalet i København. Strålebehandling kan blive givet til de fleste kræftformer. Normalt

bliver man ikke indlagt på rigshospitalet, men er dagpatient og kommer selv til behandling i

strålebehandlingsafdelingen på rigshospitalet.

Yderligere information om strålebehandling kan hentes på hjemmesiden: www.cancer.dk .

Kemobehandling

De kræftformer der ikke kan behandles med kemo i Nuuk eller Ilulissat behandles med kemo på

Rigshospitalet i Danmark.

De fleste patienter, der skal have kemobehandling bliver ikke indlagt på Rigshospitalet, men er

dagpatienter og kommer selv til behandling på onkologisk afdeling på Rigshospitalet.

Læs om kemobehandling i denne pjece under beskrivelsen om Medicinsk Dagafsnit, MDA på Dr.

Ingrids Hospital, side 20.

Tolke – Besøgspersoner

Læs om emnerne i denne pjece under beskrivelsen af Det grønlandske Patienthjem under afsnittene:

Grønlandske tolke – Besøgspersoner – Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, side 23.

Mad

Under indlæggelse på rigshospitalet er der ved henvendelse til plejepersonalet mulighed for at få

bragt grønlandsk mad fra Det grønlandske Patienthjem.

Foto: J. Olsen


Sundhedsfaglige patientklager

Du kan klage til Sundhedsledelsen – hvis klagen drejer sig om: sundhedsvæsenets service, personalets

opførsel, travlhed og lignende, problemer med patienttransport, konsultationens åbningstider,

manglende behandlingsmuligheder, sprog- og tolkeproblemer.

Departementet for Sundhed har i 2009 udgivet en pjece med overskriften:

Sådan klager du til

Sundhedsledelsen

Vejledning i klager på sundhedsområdet

Vejledningen kan hentes fra denne hjemmeside:

www.peqqik.gl/Patientinformation/Publikationer/Klagevejledning

Den kan ligeledes fås hos sygehusene langs kysten og ved henvendelse til landskontoret Neriuffiit

Kattuffiat.

Indholdet er, hvis klagen drejer sig om:

- Hvor skal jeg sende klagen hen? - Kan jeg klage på en andens vegne?

- Hvornår skal jeg indgive klagen? - Inden du klager

- Hvad skal klagen indeholde? - Andre klagemuligheder

Sundhedsledelsen har følgende adresse:

Sundhedsledelsen, Postboks 1001, 3900 Nuuk

Du kan klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hvis klagen drejer sig om:

- Undersøgelse, behandling og pleje, det vil sige det faglige arbejde,

der udøves af sundhedspersonalet

- Information til patienten om sygdom eller behandling

- Sundhedspersoners tavshedspligt

- Lægeattester

- Aktindsigt i patientjournalen

Du kan klage igennem Landslægeembedet i Grønland til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Landslægeembedets opgaver er bl.a.:

Foretage forberedende sagsbehandling af sundhedsfaglige patientklager for Sundhedsvæsenets

Patientklagenævn. Departementet for Sundhed har I 2009 udgivet en pjece med overskriften:

Sådan klager du til

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

Vejledning i klager på sundhedsområdet

Vejledningen kan hentes fra denne hjemmeside:

www.peqqik.gl/Patientinformation/Publikationer/Klagevejledning

25


26

Den kan ligeledes fås hos sygehusene langs kysten og ved henvendelse til landskontoret Neriuffiit

Kattuffiat.

Indholdet er, hvis klagen drejer sig om:

- Hvor skal jeg sende klagen hen? - Inden du klager

- Hvad skal klagen indeholde? - Andre klagemuligheder

- Kan jeg klage på en andens vegne?

Landslægeembedet har følgende adresse:

Landslægeembedet i Grønland, Postboks 120, 3900 Nuuk

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har følgende adresse:

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Frederiksborggade 15, 1360 København K.

Hjemmeside: www.pkn.dk

Patientklagenævnets afgørelser er endelige. Det er derfor ikke muligt at klage over nævnets afgørelse

til andre administrative myndigheder. Sagen kan dog genoptages, hvis nævnet modtager

nye oplysninger.


Det sociale ankenævn

Der er en hel del lovgivning inden for de sociale forhold. Lovgivningen er inddelt i kategorier og

disse kan undersøges her:

www.nanoq.gl/BORGER/Socialeforhold/gældendelovgivning

Inden for det kan du finde gældende lovgivning om bl.a.:

- Familieretlige regler - Førtidspension

- Børn og unge området - Boligsikring

- Offentlig hjælp

Der kan indsendes klage over afgørelse inden for den gældende sociallovgivning og klagen indsendes

til følgende adresse:

Styrelsen for Råd og Nævn - Det sociale Ankenævn, Postboks 689, 3900 Nuuk

Tlf. 34 50 00, Telefax: 32 78 50, e-mail: dsa@gh.gl

Det Sociale Ankenævn

Det sociale ankenævn arbejder ud fra denne lovgivning:

Landstingsforordning nr. 11 af 12. November 2001 § 8 afsnit 1 og 2.

Overskriften på denne forordning er:

Om socialvæsenets styrelse og organisation.

Forordningen kan læses i sin fulde længde her: www.lovgivning.gl

Det sociale ankenævns opgaver er bl.a.:

- At træffe afgørelse i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder, der

vedrører den sociale lovgivning.

- At sikre borgerens retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan, det vil sige, at en sag

under de samme betingelser får den samme resultat, uanset hvor i landet borgeren bor.

Her kan man finde skema, der bruges når man skal klage og skemaet kan også fås ved henvendelse

til Neriuffiit Kattuffiat:

www.nanoq.gl/Erhverv/rådognævn/Detsocialeankenævn og her klikker man sig ind på: Se klageskema

her.

Mulighed for juridisk bistand

Hvis man har behov for juridisk bistand er det muligt at få Retshjælp i Grønlands Landsret.

Retshjælp i Grønlands Landsret finder sted i Jens Kreutzmannip aqq. 1, 3900 Nuuk.

Der er Retshjælp i Grønland hver torsdag.

For telefoniske henvendelser fra kysten på telefon 36 38 00 fra kl. 14.00 til kl. 15.00.

For personlig henvendelse ved Grønlands Landsret, fra kl. 15.00 til kl. 17.00.

27


28

TILLÆG

Fortegnelse af indholdet af Kapitel 5, 6 og 7 af følgende :

(Se indholdet af Kapitel 1, 2, 3 og 4 side 10-11).

Landstingsforordning nr. 6 af 31. Maj 2001 om patienters retsstilling

Kapitel 5.

Tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger m.v.

§23. Patientens krav på sundhedspersoners tavshed

§24.-25. Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling af patienter

§26.-27. Videregivelse af helbedsoplysninger m.v. til andre formål

§28. Videregivelse af helbredsoplysninger til pårørende vedrørende afdøde patien-ter

§29.-30.-31. Videregivelse af helbredsoplysninger til særlige formål (forskning, statistic m.v.)

§32. Videregivelse af myndigheder uden for Grønland

Kapitel 6.

§33.-34. Klageadgang og foranstaltninger

Kapitel 7.

Ikrafttrædelsesbestemmelse


Fortegnelse over indholdt af Kapitel 3 § 8,9,10,13,14,15 og 16 og Kapitel 4,

5,6,7 og 8 i følgende Bekendtgørelse:

(Se indholdet af Kapitel 1, 2 og dele af 3 på side 11).

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. februar 2006 om ydelser og

brugerbetaling i sundhedsvæsenet

Kapitel 3

§8. Hjælpemidler

§9.-10. Lægeordineret fodtøj

§13. Høreapparater

§14.-15.-16. Briller og kontaktlincer

§17. Midlertidigt udlån af hjælpemidler

Kapitel 4.

§18.-19.-20. Lægemidler

§21. Vaccinationer

§22. Medicinkister

Kapitel 5.

§23.-24. Helbreds- og personundersøgelser, laboratorieydelser m.v.

Kapitel 6.

§25. Journaludskrifter

Kapitel 7.

§26.-27. Salg af ydelser

§28.-29. Kørsel med sundhedsvæsenets køretøjer

Kapitel 8.

§30. Ikrafttræden

29


Egne notater:


Udarbejdet af Johanne Olsen.

Udgivet af: Neriuffit Katuffiat - 2009

Grafisk opsætning: inuk Media ApS / inuk Design · © Foto


Neriuffiit Kattuffiat

Postboks 1546,

Aqqusinersuaq 48 A,

3900 Nuuk

neriuffik@greennet.gl

www.neriuffik.gl

More magazines by this user
Similar magazines