24.07.2013 Views

11 Mbit, pdf-fil - Skolen ved Bülowsvej

11 Mbit, pdf-fil - Skolen ved Bülowsvej

11 Mbit, pdf-fil - Skolen ved Bülowsvej

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKOLEN VED BÜLOWSVEJ<br />

- Nybygning og ombygning


INDHOLD<br />

INDLEDNING<br />

En Grøn Skole ................................................................<br />

Vægtning ......................................................................<br />

Færdiggørelse af karréen .............................................<br />

LANDSKAB<br />

Overorednet landskabelig sammenhæng ....................<br />

Gårdrum mellem bygning B og C .................................<br />

Gårdrum <strong>ved</strong> bygning A ...............................................<br />

BYGNING A<br />

Koncept 12 felter .......................................................<br />

Variation .......................................................................<br />

Mangfoldoghed ...........................................................<br />

Fra èn til alle ................................................................<br />

Link ..............................................................................<br />

Tilpasning ....................................................................<br />

Altaner .........................................................................<br />

Organgisering ...............................................................<br />

Fællesrum ....................................................................<br />

BYGNING B OG C<br />

Disponering .................................................................<br />

Planer .........................................................................<br />

Bibliotek .......................................................................<br />

04<br />

05<br />

06<br />

08<br />

10<br />

<strong>11</strong><br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

21<br />

22<br />

24<br />

26<br />

35<br />

46<br />

49<br />

51<br />

Lounge .........................................................................<br />

Projektrum ..................................................................<br />

BÆREDYGTIGHED<br />

Indledning ....................................................................<br />

Energi ...........................................................................<br />

Materialevalg ...............................................................<br />

Vand og udearealer .....................................................<br />

Affaldshåndtering ........................................................<br />

10 Punkter ...................................................................<br />

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE<br />

Konstruktionsprincip ...................................................<br />

Materialer ....................................................................<br />

Installation ...................................................................<br />

Kunst ............................................................................<br />

DATA<br />

Tidsplan .......................................................................<br />

Byggepladsindretning ..................................................<br />

Arealoversigt ................................................................<br />

Brandstrategi ...............................................................<br />

Plancher.........................................................................<br />

52<br />

53<br />

55<br />

56<br />

59<br />

60<br />

61<br />

62<br />

65<br />

66<br />

69<br />

70<br />

72<br />

73<br />

74<br />

75<br />

76<br />

TEAM<br />

Entreprenør: Hansen & Andersen a/s<br />

Arkitekt.: CEBRA a/s<br />

Ingeniør: TRI - CONSULT a/s<br />

Landskabsarkitekt: LiW Planning


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

<strong>Bülowsvej</strong><br />

Thorvaldsensvej<br />

BYGNING E<br />

BYGNING A<br />

Fælles gårdrum<br />

BYGNING C<br />

Fuglevangsvej<br />

BYGNING D<br />

BYGNING B<br />

JM Thielesvej<br />

INDLEDNING<br />

EN GRØN SKOLE<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> er unik. I modsætning til langt de fleste byskoler er<br />

skolen grøn. Den er bundet sammen af et stort grønt gårdrum, som indgår i<br />

skolens dagligdag og infrastruktur.<br />

Afstanden mellem bygningerne betyder, at uderummet inddrages i skolens<br />

rum, erstatter gange og supplerer fællesrummene. Det er en stor kvalitet,<br />

som vi med dette projekt ønsker at understøtte og gøre endnu bedre.<br />

Vi har derfor helt bevidst placeret bygningerne i hver sin ende af gårdrummet<br />

og styrket den landskabets mulighed for at indgå i skolens læringsrum på<br />

lige fod med de indendørs rum.<br />

Det grønne rum er ikke bare en kvalitet for skolen, men i høj grad også for<br />

børn og voksne i lokalområdet, der allerede i dag bruger gårdhaven til leg,<br />

sport og rekreation efter skoletid. Det betyder at skolen lever hele dagen og<br />

fungerer som et lokalt tyngdepunkt og mødested.<br />

Luftfoto af den grønne skole<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


VÆGTNING<br />

Denne konkurrence indeholder et komplekst program, der involverer<br />

næsten alle dele af skolen. Den overordnede disponering af forslaget har<br />

derfor været helt essentiel for kvaliteten af det tilbudte projekt.<br />

Vi tilbyder et projekt, som indeholder alle de ønskede rum i programmet,<br />

men gør det på en alternativ måde, hvor vi har vægtet:<br />

Et stærkt landskabeligt træk, der binder skolen sammen og styrker<br />

dens grønne pro<strong>fil</strong>.<br />

En klar struktur, der afspejler skolens organisering i indskolingshus,<br />

mellemtrin og udskoling.<br />

Et helt nyt indskolingshus der giver nye muligheder for udvikling af<br />

skolens pædagogik og samarbejdet mellem skole og SFO - og som<br />

i kvalitet og udtryk kan måle sig med skolens øvrige bygninger og<br />

naboerne på Thorvaldsensvej.<br />

Et nyt, udvidet mediecenter i den eksisterende udskolingsbygning.<br />

Bevarelse af administration og medarbejderrum i bygning C i<br />

forbindelse med den eksisterende ho<strong>ved</strong>indgang fra Fuglevangsvej<br />

og med tæt forbindelse med mediecenteret.<br />

En ombygning af bygning B, som giver gode forhold for klasserne i<br />

mellemtrinet.<br />

Et byggeri hvor krav til bæredygtighed og et meget lavt energiforbrug<br />

er integreret i alle løsninger.<br />

En skole er ikke statisk. Organiseringen udvikles løbende og det afspejles i<br />

kravene til de fysiske rammer. <strong>Skolen</strong>s <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong>s historiske udvikling er<br />

et klart billede på dette. Vi har derfor vægtet fleksibilitet <strong>ved</strong> at tilføre gode,<br />

smukke og robuste rammer for skolens fremtidige liv.<br />

Luftfoto af konkurrenceområdet<br />

Modelfoto af det nye indskolingshus set fra sydvest


Skolegård<br />

SFO<br />

Udskoling og mellemtrin<br />

SFO<br />

Gåzone<br />

Indskoling<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

Skolegård<br />

Indskoling +<br />

GFO<br />

Udskoling<br />

Ho<strong>ved</strong>indgang<br />

Mellemtrin<br />

INDLEDNING<br />

FÆRDIGGØRELSE AF KARRÈEN<br />

Vi foreslår at rive den eksisterende bygning A ned og bygge et helt nyt<br />

indskolingshus ud mod Thorvaldsensvej.<br />

Ved at trække den nye bygning ud i til fortovet bindes, det grønne rum,<br />

som i dag er delt af bygning A, sammen til en sammenhængende gårdhave.<br />

Samtidig giver det et mere sluttet gadeforløb i Thorvaldsensvej.<br />

Dette kan yderligere styrkes med tiden, hvis det besluttes at erstatte villaerne<br />

på hjørnet med etageejendomme, og på den måde afslutte karréen mod<br />

syd.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

LANDSKAB<br />

OVERORDNET LANDSKABELIG SAMMENHÆNG<br />

Landskabet er det kit, som binder skolens tre bygninger og det store<br />

aktivitetsrum sammen.<br />

<strong>Skolen</strong>s aktivitetsområde er stort og udgøres af 6.500 m 2 . Afstanden mellem<br />

bygning A og bygning B er ca. 200 m. Bygningerne er placeret henholdsvis<br />

mod nord og syd, og er med til at omkranse det store aktivitetsrum.<br />

Afstanden giver mulighed for at skabe en ny oplevelses- og læringssti på<br />

tværs af skolens område. <strong>Skolen</strong> bindes sammen fysisk, men også i en social<br />

sammenhæng på tværs af alle aldre.<br />

Et af Frederiksbergs vigtigste grønne rum er Frederiksberg Have både set ud<br />

fra en historisk og rekreativ betragtning. Frederiksberg Have er en romantisk<br />

have med slyngende stier og små overraskelser langs stien som f.eks: Det<br />

Kinesiske Lysthus midt i haven, vandfaldet på Kildeøen og Apistemplet. Det<br />

romantiske haveanlægs oplevelsesværdi har været inspiration til skolens<br />

nye oplevelses- og læringssti - dog i en meget mindre skala.<br />

Det store aktivitetsrum mellem bygning A og bygning B bevares i sin helhed<br />

som det er, da det rummer mange velfungerende funktioner.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


Passagen mellem bygning B og bygning A gøres tydelig via den ny<br />

oplevelsessti.<br />

Langs stien plantes kirsebærtræer og sommerfuglebuske i forskellige<br />

sorter, så der opnås forskellige farveskalaer og blomstringstidspunkter.<br />

Kirsebærtræer og sommerfuglebuske er <strong>ved</strong> deres tiltrækningskraft på fugle<br />

og insekter med til at forhøje biodiversiteten og understreger samtidig den<br />

landskabelige sammenhæng.<br />

Oplevelses- og læringsstien er et spor som fører fra ho<strong>ved</strong>indgangen <strong>ved</strong><br />

bygning B og C direkte til ho<strong>ved</strong>adgangen <strong>ved</strong> bygning A. Langs sporet er<br />

placeret cirkler af gummi i forskellige størrelser i fladen. Cirklerne fungerer<br />

som stationer, hvor det er muligt at opsætte borde, bænke, udstyr m.m.<br />

Stationerne kan være rammerne for små udstillinger, måling af dagens<br />

luftforurening, ozontal, pollental, vindforhold, måling af regnvand i<br />

regnvandsbassinet. Andre cirkler kan beplantes med luftrensende planter.<br />

Alle stationerne er led i en læringsproces om bæredygtige værdier. De enkle<br />

rammer giver mulighed for at børnene selv er med til at skabe rummene for<br />

oplevelser og indlæring.<br />

Selve oplevelsesstien markeres med cirkler i forskellige størrelser og farver<br />

malet på den eksisterende belægning i et slynget stiforløb.<br />

<strong>Bülowsvej</strong><br />

Bygning E<br />

Bülowshallen<br />

Siddepladser<br />

Boldbane<br />

Cykelparkering<br />

Bassin<br />

Asfalt<br />

Bygning A<br />

Inskolingshus<br />

Græs<br />

Skolegård<br />

Bygning C<br />

Udskoling og<br />

Administration<br />

Boldbane<br />

Ho<strong>ved</strong>indgang<br />

Bygning B<br />

Mellemtrin<br />

Oplevelsessti<br />

Kirsebærtræer<br />

N


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

Eks. Boldbaner<br />

Sort asfalt<br />

Siddepladser<br />

Eks. skolegård<br />

Bygning C<br />

Thermoplast<br />

Ho<strong>ved</strong>indgang<br />

Bygning B<br />

Thermoplast<br />

malet på eksisterende<br />

belægning<br />

Kirsebærtræer<br />

Far<strong>ved</strong>e bildæk<br />

Kirsebærtræer<br />

Træstubbe<br />

Betoncylinder<br />

N<br />

LANDSKAB<br />

GÅRDRUM MELLEM BYGNING B OG C<br />

Fladen markeres med en asfaltbelægning fra facade til facade. Tværgående<br />

bånd markerer og forstærker forbindelsen og samhørigheden mellem<br />

bygningerne. Fladen får et nyt fokus som sammenbinder de forskellige<br />

bygningstypologier.<br />

Fladen er sort asfalt med båndende optegnet af maling og termoplast i<br />

hvide og orange farver. Ho<strong>ved</strong>indgangen og indgangene markeres med den<br />

orange farve.<br />

For adskillelse mellem trafikken og skolens brugere mod øst er placeret<br />

kirsebærtræer, træstubbe og betonstubbe som både fungerer som<br />

forhindringer, siddepladser og balancestubbe. Der opnås en naturlig overgang<br />

og adskillelse.<br />

Mod vest er placeret loungesiddepladser både som adskillelse og som<br />

ophold.<br />

Der er mulighed for passage øst om bygning B mod det store aktivitetsrum.<br />

Bommens funktion mod vest er bevaret.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


GÅRDRUM VED BYGNING A<br />

Gårdrummet <strong>ved</strong> den nye skolebygning A består af langsgående bånd, som<br />

sammenfletter det nye landskab med det gamle samtidig med, at det binder<br />

den nye bygning og landskabet sammen - som et puslespil, hvor brikkerne<br />

griber ind i hinanden.<br />

Båndenes overflader er asfalt, gummi, grus og græs. Kanterne er beton og<br />

træ. Hvor det er nødvendigt adskilles fladerne af aluminiumskanter.<br />

Fladen som møder bygningen er asfalt. Multisalens gulv trækkes visuelt ud<br />

på fladen, så aktiviteter kan leges ude og inde samtidigt. Fladen trækkes også<br />

ud mod Thorvaldsensvej og bliver en del af ho<strong>ved</strong>indgangen. På fladen mod<br />

nord er det muligt at påmale spil og projicere spil op på den eksisterende<br />

gavl, som ligger i skygge i skoletiden.<br />

Gårdrummet har intime siddepladser i små grupper for udeundervisning.<br />

Siddepladserne er betonkanter som omkranser høje lægivende græsser.<br />

Gummifladen mod øst er tofarvet og har et bevæget landskab for<br />

”uorganiseret” leg. På gummifladen mod nord er der placeret betonborde,<br />

der fungerer som et udelaboratorium. Det er muligt at opstille mikroskoper<br />

for at se på sommerfugle, insekter eller frøer (fra det nye regnvandsbassin),<br />

en stjernekikkert m.m. i forbindelse med undervisningen.<br />

<strong>11</strong>


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

LANDSKAB<br />

I gårdrummet er placeret et regnvandsbassin, som opsamler regnvand<br />

fra overfladerne og delvist fra tagene på bygning A. Bassinet er beplantet<br />

med vådengsplanter. Der er infotavler som fortæller om cirkulation af<br />

regnvandet og planternes funktion og oprindelse. Langs bassinet er lagt<br />

nogle træstammer, der fungerer som siddepladser.<br />

Gårdrummet har en stor græsflade for at understrege den grønne struktur.<br />

Fladen kan bruges til boldspil og sociale lege.<br />

Mod vest er placeret et halvtag til cykelparkering og miljøstation med<br />

affaldssortering.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


BYGNING A<br />

1


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


BYGNING A<br />

KONCEPT - 12 FELTER<br />

I byggeprogrammet ønskes 30 fleksible basisrum og værksteder på 50 m 2 .<br />

Vi foreslår en bygning i 5 etager, der som udgangspunkt er delt i 12 felter á ca.<br />

50 m 2 . To af felterne indeholder alle de tunge installationer og bygningsdele<br />

i huset, som trappekerner, elevator, skakte, toiletter og omklædningsrum.<br />

De øvrige 10 felter kan anvendes frit.<br />

De fire hjørner er indrammede af bærende og stabiliserende vægge og<br />

derfor relativt faste i størrelsen, mens de midterste seks felter kan lægges<br />

sammen, opdeles og ændres fuldstændigt frit.<br />

Vi foreslår, at de fire hjørner som udgangspunkt anvendes til basisrum, som<br />

på den måde ligger tilbagetrukket og roligt, med egne indgange direkte fra<br />

trapperne.<br />

Den midterste zone kan konfigureres på en række forskellige måder, der<br />

giver større eller mindre rumligheder og varierende grader af åbenhed. Lige<br />

fra ét stort rum - som i multisalen - til en vestibule-situation med klassiske<br />

klasseværelser omkring et fælles rum.<br />

Diagrammet viser en række af de forskellige konfigurationer.<br />

Computervisualisering - Det nye indskolingshus set fra Thorvaldsensvej<br />

1


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

BYGNING A<br />

VARIATION<br />

Indskolingshuset er som udgangspunkt en rektangulær bygning på ca. 3.350<br />

m 2 .<br />

Den deles vandret i fem etager. Stueetagen rummer funktioner, der benyttes<br />

af hele skolen, mens de øvrige fire etager kan rumme et klassetrin hver,<br />

eller deles i spor på tværs af alderstrin. Hver etage deles i 12 felter med<br />

hver deres funktioner. Felterne angiver en rytme i facaden, som svarer til<br />

lejlighedsskellene i ejendommen mod øst og skalaen på villaerne mod vest<br />

på Thorvaldsensvej.<br />

Taget opdeles i en række mindre tage, som introducerer et gavlmotiv.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


MANGFOLDIGHED<br />

Felterne i bygningen er som udgangspunkt ens, men alt efter deres funktion<br />

og placering i bygningen får de forskellige rumlige kvaliteter.<br />

Lokalerne på den øverste etage har store ovenlys og varierede dobbelthøje<br />

rum, der giver mulighed for indretning af hemse. Hjørnerummene er<br />

veldefinerede, traditionelle basisrum. Værkstederne kan varieres i størrelse<br />

og åbnes mere eller mindre mod hinanden. Nogle rum har altaner, som<br />

udvider deres areal og muligheder.<br />

1


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

BYGNING A<br />

FRA ÈN TIL ALLE<br />

Huset rummer mulighed for sammenhænge mellem elever på mange<br />

forskellige niveauer. Fra individuelle arbejdspladser, over to børn i en<br />

vinduesniche og den lille gruppe i grupperummene, klassens 25 elever,<br />

etagen med ca. 100 elever, dobbeltetagen og indskolingen til hele skolen<br />

der deler gårdhaven, multisalen og musiklokalet.<br />

Modelbillede - Indskolingshuset set fra sydvest<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


BYGNING A<br />

LINK<br />

Bygningen deles i tre bånd; et der henvender sig mod haven, et der<br />

henvender sig mod Thorvaldsensvej, og i midten et link mellem de to.<br />

Tredelingen går igen i facade og tag, hvor hvert bånd har sin egen tagform<br />

og farve, og på den måde yderligere hjælper til at reducere skalaen på<br />

bygningen, der fremstår som sammensat af tre mindre bygninger.<br />

Alle funktioner kan flytte plads og giver mulighed for at huset kan ændre sig<br />

og omkonfigureres i forhold til en ændret organisering, nye læringsprincipper<br />

eller en helt ny anvendelse.<br />

H A V E<br />

L I N K<br />

G A D E<br />

E D H A<br />

L A I K<br />

G V N E<br />

21


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

BYGNING A<br />

TILPASNING<br />

Indskolingshuset er et klassisk byhus, som henvender sig til to meget<br />

forskellige situationer. Gården - eller haven - og gaden.<br />

Gaden<br />

Thorvaldsensvej er en klassisk Frederiksberggade, med store, smukt<br />

detaljerede ejendomme blandet med enkelte villaer. Med undtagelse af den<br />

eksisterende bygning A og villaerne, ligger husene ud til gaden og tegner<br />

et sammenhængende gadeforløb. Bygningerne er kendetegnede <strong>ved</strong> stor<br />

forskellighed i overflader og udformning - fra ornamenterede bygninger i<br />

røde mursten, til markante, klassicistiske huse med lyse pudsede facader.<br />

Den karré, som skolen indgår i, er den sidste, inden gaden på den anden side<br />

af <strong>Bülowsvej</strong> forandres til en åben struktur omkring Landbohøjskolen.<br />

Naboejendommen mod øst har en karakteristisk, meget levende facade med<br />

buede karnapper og markante trekantede kviste. Indskolingshuset overtager<br />

motivet med de trekantede kviste, som udvikles til gavle, der giver taget en<br />

springende, levende form, som bidrager til oplevelsen af gadebilledet og<br />

formidler overgangen mellem den store ejendom og villaerne.<br />

Haven<br />

Landskabet i det grønne gårdrum er som beskrevet karakteriseret <strong>ved</strong> en<br />

række nord-sydgående bånd, som binder de enkelte dele af skolen sammen.<br />

Båndende bliver på bygningen til tredimensionelle rør, der som altaner<br />

binder de indvendige og de udvendige rum sammen.<br />

Bygningen tilpasser sig omgivelserne og er samtidig umiskendeligt sin<br />

egen.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

BYGNING A<br />

ALTANER<br />

Altanerne fungerer som udvidelser af indskolingshusets lokaler.<br />

De er udformede som åbne rum, med vægge i rustfrit stålnet, gulv i<br />

perforerede dørkplader, og en delvis overdækning af transparente plader.<br />

Det betyder at de er fuldstændig sikre at færdes på.<br />

De er placeret både i sammenhæng med fællesrum og basisrum og er<br />

således med til at øge mangfoldigheden af rumtyper.<br />

Selvom de ligger mod nord, og dermed ikke er solterrasser, har de en lang<br />

række anvendelsesmuligheder, både i skole- og fritiden.<br />

De kan være en forlængede af værkstedsrummene, med arbejdsbord og<br />

træstammer, hvor man kan save og slå søm i. De kan være grønne rum med<br />

klatreplanter i netvæggene og hængende og stående potter. Eleverne kan<br />

dyrke deres egne planter, som på altanerne er beskyttede og let tilgængelige<br />

fra basisrummene. Man kan også have dyr som fugle eller kaniner eller baljer<br />

med fisk eller myggelarver fanget i regnvandsbassinet.<br />

Om sommeren kan de fungere som udendørs læringsrum med puder og<br />

sejl-overdækning til historielæsning og hyggekrog.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


Kælderplan - mål 1:200<br />

Teknikrum<br />

Teknikrum<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

BYGNING A<br />

ORGANISERING<br />

4x4x4<br />

Huset har fem etager. Den nederste indeholder funktioner, der bruges af<br />

hele skolen. De øvrige 4 etager indeholder indskolingshusets basisrum og<br />

faglokaler samt musiklokalet. Tallet fire går igen i Indskolingshuset. Der er<br />

fire årgange (0-3) og skolen får i fremtiden (de fleste år) fire spor. De fire<br />

etager giver derfor mulighed for at organisere huset meget frit og enkelt.<br />

Vi har på plan 1-4 vist forskellige indretninger, der alle indeholder de ønskede<br />

rum og funktioner. Vi har i indretningen taget udgangspunkt i en opdeling,<br />

hvor hvert klassetrin har sin egen etage, så eleverne rykker en etage op om<br />

året, indtil de flytter videre til mellemtrinnet i bygning B. Det betyder, at<br />

de får glæde af husets forskellige rumligheder fra år til år. Man kan også<br />

forestille sig en model, hvor eleverne bliver på samme etage alle fire år.<br />

Eller en organisering hvor hvert spor har en etage, hvor elever fra 0 - 3 bor<br />

sammen. Alle muligheder står åbne og under alle omstændigheder går det<br />

op med fire etager, fire spor og fire årgange.<br />

Uanset hvilken model, der vælges, vil ingen etager rumme alle nødvendige<br />

faciliteter, og eleverne vil derfor bevæge sig rundt i hele huset i løbet af dagen.<br />

Man kan også forestille sig, at huset ændrer karakter om eftermiddagen,<br />

hvor det åbnes på tværs af alder og spor, og hver etage kan tilbyde forskellige<br />

værksteder og legeområder.<br />

Kælder<br />

Der udføres en mindre kælder, der indeholder teknikrum.<br />

Stueplan<br />

I stueplan er placeret funktioner, der benyttes af hele skolen. I den åbne zone<br />

midt i huset ligger multisalen og indskolingens foyer, der samtidig fungerer<br />

som forbindelse til gården.<br />

Foyer<br />

Foyeren er en del af huset i løbet at skoletiden, men er indrettet som et<br />

overdækket gaderum, som om aftenen kan omdannes til en offentlig<br />

passage til gårdhaven, hvis det ønskes. Foyeren har rå, robuste overflader<br />

og mekaniske skydedøre, så man kan trække sin cykel igennem. I foyeren<br />

kan opstilles montrer med udstillinger af produktionen i værkstederne.<br />

Multisal<br />

Multisalen er et stort, fleksibelt rum, som spænder hele vejen igennem<br />

bygningen. Den kan åbnes i enderne og fungere i sammenhæng med<br />

udearealerne. Salen kan naturligt deles i tre zoner med store gardiner, der<br />

samtidig fungerer som akustisk regulering og scenetæpper. Vi har valgt at<br />

integrere to af salens depoter som dybe skabe i siden af salen, hvor der<br />

bag skydedøre er adgang til de mest brugte rekvisitter. Depoterne kan<br />

rumme sammenklappelige stole og borde, bolde, legeudstyr, madrasser, avudstyr<br />

og lignende. Det giver let adgang til tingene og forhindrer rodede,<br />

utilgængelige depoter. Det sidste depot udføres som et traditionelt depot,<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


med højt til loftet, til opbevaring af større ting som kulisser eller scenepodier.<br />

En stor skydeport og en glasvæg ud mod foyeren sikrer kontakt mellem de<br />

to rum og mulighed for at inddrage foyeren i salen i forbindelse med store<br />

arrangementer.<br />

Gulvet i salen er et sportsgulv i krydsfiner med en overflade i sportslinoleum,<br />

som er godt at løbe, hoppe og danse på, men samtidig har en opbygning og<br />

overflade, som gør det muligt at køre meget tunge ting ind, og gå på det<br />

med udendørs fodtøj. Grafisk bindes gulvet i foyeren og multisalen sammen<br />

med udearealerne, som på den måde synes at forsætte gennem huset.<br />

Sundhedsklinik<br />

I forbindelse med foyeren ligger sundhedsklinikken med venteværelse,<br />

to tandlægeklinikker og sundhedsplejerske. I samme område ligger<br />

mælkekøkkenet, som både har direkte adgang udefra og via foyeren.<br />

På den anden side af multisalen ligger ”backstagefunktioner”. Depoter,<br />

omklædningsrum og personalerum. Disse har direkte adgang udefra fra<br />

både gaden og gårdhaven.<br />

Høje græsser<br />

Bassin<br />

Græs Hvid asfalt<br />

Græs<br />

Tandklinik Tandklinik<br />

Venteværelse<br />

Mælkekøkken Sundhedsplejerske<br />

Foyer<br />

Bænk<br />

Orange Thermoplast<br />

Brandskydeport<br />

Glasfoldevæg<br />

Brandskydeport<br />

Gardin<br />

Multisal<br />

Gardin<br />

Thorvaldsensvej<br />

Vandrende<br />

Plan 0<br />

Sti<br />

Siddeplint<br />

Sort asfaltbelægning<br />

Gummibelægning<br />

Personalerum<br />

Omklædning<br />

Depot<br />

Omklædning<br />

Personale.<br />

Stueplan - mål 1:200<br />

2


Plan 1- mål 1:200<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

HC toi<br />

Reng.<br />

Basisrum Basisrum<br />

Værksted<br />

Basisrum<br />

Fællesrum<br />

Gr. rum<br />

Basisrum Tekøkken<br />

Værksted<br />

Gr. rum<br />

Gard. Gard.<br />

Gard.<br />

Gard.<br />

Værksted<br />

Altan<br />

Dep.<br />

Toiletter<br />

Basisrum<br />

BYGNING A<br />

Indretningen af plan 1 er lavet med udgangspunkt i, at 0. klasserne holder<br />

til her.<br />

Planen rummer en række forskellige rumtyper, med hver deres rumlige<br />

kvaliteter og læringsmæssige og pædagogiske potentiale. Hjørnerne, der<br />

er foreslået anvendt til basisrum, er traditionelle veldefinerede rum, der er<br />

akustisk og visuelt afskærmet fra de øvrige rum. De to lukkede rum i den<br />

midterste zone af huset anvendes til henholdsvis værksted og basisrum.<br />

Dette basisrum, kan også konverteres til værksted i de perioder, hvor der kun<br />

er fire spor på etagen. Begge rum er i visuel forbindelse med fællesrummet<br />

gennem et vindue i den indvendige væg.<br />

Fællesrummet består af fire zoner med tekøkken, opholds/legeområde og<br />

to værksteder. Grupperummene er placeret i forbindelse med tekøkkenet.<br />

Basisrummene er rolige, lyse rum og fungerer som klassernes base, hvor de<br />

kan trække sig tilbage fra fællesskabet på etagen.<br />

Adgangen til de fire basisrum i hjørnerne kan ske direkte fra trapperummet,<br />

hvilket er med til at gøre den fælles zone midt i huset mere fredelig. Fra alle<br />

rum er der mulighed for direkte afgang til naborummene, så to eller flere<br />

rum kan fungere i sammenhæng.<br />

Der er tre værksteder på plan 1, som har hver deres rumlige kvaliteter. Det<br />

ene er et traditionelt faglokale, der akustisk er adskilt fra de øvrige rum, men<br />

visuelt forbundet til fællesrummet med et vindue. Det andet har en åben<br />

side hvor det er forbundet til det tredje værksted, så de to kan anvendes<br />

som ét stort værksted eller to zoner med samtidige aktiviteter.<br />

De fire eller fem klasser på etagen, udgør et fællesskab på 100 til 125 børn.<br />

Langs væggene i det fælles område er garderober, vaske, køleskabe og<br />

depot integreret i indbyggede skabe, der er udformet som en del af en tyk<br />

væg mellem de tre bånd, som planen udgøres af. Ønsket med indretningen<br />

er at nedtone institutionspræget og tilnærme det til en hjemlig indretning.<br />

Garderoberne er derfor udformet som bøjlestænger med faste bøjler, mens<br />

køleskabe og vaske er samlet i forbindelse med tekøkkenet.<br />

Siddemøbler udført i sammenhæng med skabene danner naturlige<br />

overgange mellem de forskellige zoner i fællesrummet. Der er opholdsnicher<br />

i forbindelse med de indvendige vinduer, hvor man kan sidde på kanten af<br />

fællesrummet.<br />

Fællesrummet kan slåes sammen med værkstederne til et stort område, hvor<br />

alle børn og medarbejdere på etagen kan samles. For en mere detaljeret<br />

tegning af inventaret se den store møblerede plan på side 33.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


Plan 2<br />

Plan 2 er tegnet til 1. klasserne og rummer fire basisrum, et værksted og<br />

skolens nye musiklokale.<br />

Etagen hænger sammen med plan 1 gennem et hul i gulvet, der er dækket<br />

af et stort net, der fungerer som en stor hængekøje.<br />

Musiklokalet er akustisk isoleret fra resten af huset og akustikken i rummet<br />

kan reguleres <strong>ved</strong> hjælp af et tungt gardin, der kan trækkes langs væggen<br />

eller ud i rummet, og på den måde ændre rumklangen i lokalet. Det er<br />

placeret i sammenhæng med fællesrummet, og kan i forbindelse med mindre<br />

koncerter eller lignende bruges i sammenhæng med dette. Musiklokalet er<br />

et eksempel på en funktion, der bruges af en stor del af skolen, og det sikrer<br />

at eleverne i løbet af ugen vil få besøg fra andre dele af skolen.<br />

Værkstedet er adskilt fra fællesrummet af et rummøbel, og kan lukkes med<br />

skydedøre.<br />

HC toi<br />

Reng.<br />

Basisrum Værksted<br />

Basisrum<br />

Tekøkken<br />

Basisrum<br />

Altan<br />

Net i gulv Fællesrum<br />

Gardin<br />

Gr. rum<br />

Gr. rum<br />

Musik<br />

Dep.<br />

Toiletter<br />

Basisrum<br />

Plan 2 - mål 1:200<br />

2


Plan 3 - mål 1:200<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

HC Toi<br />

Reng.<br />

Basisrum<br />

Basisrum<br />

Altan<br />

Gr. rum<br />

Gr. rum<br />

Værksted<br />

Værksted<br />

Tekøkken<br />

Basisrum<br />

Ruse<br />

Altan<br />

Dep<br />

Basisrum<br />

Toiletter<br />

Værksted Basisrum<br />

BYGNING A<br />

Plan<br />

Plan 3 er tænkt til 2. klasserne.<br />

Den er bundet sammen med plan 4 med en stor ”ruse”, som spænder fra<br />

taget over plan 4 til gulvet i plan 3. Rusen er et klatre- og opholdredskab<br />

udført i hvidt net, der giver mulighed for at klatre mellem der to etager.<br />

Undervejs danner rusen en række mindre rum, der fungerer som huler.<br />

Hullet mellem etagerne og muligheden for at klatre op og ned giver endnu<br />

en social sammenhæng, hvor to etager hænger sammen i en gruppe på<br />

omkring 200 - 225 elever.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


Skitse af ruse<br />

1


Plan 4 - mål 1:200<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

HC Toi<br />

Reng.<br />

Basisrum<br />

Basisrum<br />

Altan<br />

Møderum<br />

Fællesrum<br />

Basisrum<br />

Møderum<br />

Møderum<br />

Mediatek og<br />

lektiecafé<br />

Ruse<br />

Kontor Kontor<br />

Dep<br />

Basisrum<br />

Basisrum<br />

Toiletter<br />

BYGNING A<br />

Plan 4<br />

Plan 4 er tiltænkt de ældste elever i indskolingshuset og rummer samtidig<br />

husets administration, mediatek og lektiecafé.<br />

Etagen er karakteriseret <strong>ved</strong> høje tagrum, der er åbne til kip, og dagslys<br />

der kommer ind gennem ovenlysene. I de høje rum er der mulighed for<br />

etablering af hemse.<br />

Lektiecaféen er integreret i mediateket.<br />

Møbleret plan<br />

Planen viser indretningen af plan 3, men de øverste fire etager er opbygget<br />

efter samme princip, med variationer i konfigurationen af fællesrum og<br />

værksteder.<br />

Køleskabe og håndvaske samles i forbindelse med tekøkkenet, så de danner<br />

et samlet køkken, der bruges af både elever og medarbejdere. I samme<br />

forbindelse er der på hver etage indrettet en lokal miljøstation, hvor<br />

børnene deltager i sortering af etagens affald og bringer det ned til den<br />

fælles miljøstation i gårdhaven.<br />

De faste skabe i overgangen mellem de tre bånd, indeholder garderober,<br />

depotplads og siddenicher.<br />

Alle rum indrettes med det inventar, der er foreskrevet i programmet.<br />

Hvor det skønnes hensigtsmæssigt anvendes inventar fra den eksisterende<br />

bygning A.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


HC Toi<br />

Reng.<br />

Basisrum<br />

Basisrum<br />

Basisrum Basisrum<br />

Miljøbarometer<br />

Gr. rum<br />

Gr. rum<br />

Værksted Basisrum Basisrum<br />

Værksted<br />

Køl<br />

Gard.<br />

Miljøstation<br />

Vask<br />

Bænk<br />

Bænk<br />

Tekøkken<br />

Gard.<br />

Vindue<br />

Ruse<br />

Værksted<br />

Gard.<br />

Gard. Vindue Gard.<br />

Depot<br />

Toiletter<br />

Basisrum<br />

Indretningsplan (plan 3) - ikke i mål


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


BYGNING A<br />

FÆLLESRUM<br />

Illustrationen viser fællesrum på plan tre med kig ind i værkstedet mod nord<br />

og tekøkkenet mod syd. Rummet er gennemlyst gennem de to rum med<br />

et yderligere supplement fra ovenlyset over rusen. Farverne understreger<br />

opdelingen af bygningen i tre bånd og giver samtidig en klar identitet til<br />

hvert rum, som gør det nemt at orientere sig i bygningen. Fra fællesrummet<br />

er der kontakt til alle de øvrige rum på etagen og gennem rusen kan man<br />

se - og klatre - til plan 4 og videre op til ovenlyset. I skabsvæggene fremstår<br />

garderober, køkkener og siddenicher som far<strong>ved</strong>e huller i de hvide flader.<br />

Over, under og mellem hullerne kan skabene bruges som nærdepoter.


BYGNING A<br />

SNIT<br />

Tværsnit A-A - mål 1:200<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

Gårdhave<br />

Altan<br />

Altan<br />

Altan<br />

Altan<br />

Mediatek og<br />

Lektiecafé<br />

Værksted<br />

Tekøkken<br />

Udsugning for nat.<br />

ventilation<br />

Værksted Værksted<br />

Ruse Kontor<br />

Fællesrum<br />

Fællesrum<br />

Gr. rum Gr. rum<br />

Musik<br />

Værksted<br />

Multisal Thorvaldsensvej<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


Hems<br />

Basisrum Værksted Kontor Kotor<br />

Basisrum<br />

Basisrum<br />

Basisrum<br />

Basisrum<br />

Teknik<br />

Sundhed.<br />

Gr. rum Tekøk.<br />

Gr. rum<br />

Foyer<br />

Tekøkken<br />

Tekøk.<br />

Musik<br />

Multisal<br />

Multisal<br />

Basisrum<br />

Fællesrum<br />

Basisrum<br />

Basisrum<br />

Basisrum<br />

Basisrum<br />

Basisrum<br />

Længdesnit B-B - mål 1:200


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


BYGNING A<br />

FACADER<br />

Som nævnt ligger det nye indskolingshus i en gade med klassiske murede<br />

huse. Vi ønsker at bygningen indpasses i gadebilledet, og samtidig klart<br />

signalerer, at den er en ny skole. Det stiller store krav til kvaliteten af<br />

materialer og detaljering. Vi har valgt at mure facaderne op i mursten fra<br />

Petersen tegl. Huset udføres i tre forskellige farver, der understreger de tre<br />

bånd, det er delt op i. Mod gaden har vi valgt en lys sten, der farvemæssigt<br />

lægger sig op af sandstenspartierne i nabobygningen og de pudsede facader<br />

overfor, mens vi mod gårdhaven foreslår en facade af håndblandede sten i<br />

forskellige farver og brændinger, som giver et nuanceret farvespil på facaden.<br />

Det mellemste bånd, der markerer sig på facaden som en trekant på gavlen<br />

mod villaerne udføres sort. Vinduerne trækkes tilbage i vindueshullerne<br />

og lysningerne indrammes og pudses hvide, så de skaber et varieret relief i<br />

facaderne.<br />

Sydfacade - mål 1:200


Nordfacade - mål 1:200<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


BYGNING A<br />

Nordfacaden er karakteriseret <strong>ved</strong> de store udkragende altaner, der binder<br />

huset sammen med udearealerne.<br />

Gavlen deles i tre felter, der hænger sammen med de tre bånd og linjerne i<br />

taget for at tilnærme den skalaen på villaerne <strong>ved</strong> siden af.<br />

Vestfacade - mål 1:200<br />

41


22.03. kl. 09.00<br />

22.03. kl. 12.00<br />

22.03. kl. 15.00<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

23.06. kl. 09.00<br />

23.06. kl. 12.00<br />

23.06. kl. 15.00<br />

21.09. kl. 09.00<br />

21.09. kl. 12.00<br />

21.09. kl. 15.00<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


22.12. kl. 09.00<br />

22.12. kl. 12.00<br />

22.12. kl. 15.00<br />

BYGNING A<br />

SKYGGEDIAGRAMMER<br />

Med placering af indskolingen som en del af randbebyggelsen i karreen<br />

minimeres skyggen fra bygningen mest muligt. Særligt den store<br />

beboelsesejendom i baggården <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> vil få væsentlig bedre lys og<br />

solforhold med flytningen af Bygning A.<br />

4


BYGNING B OG C<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


BYGNING B og C<br />

SMÅ PRÆCISE INDGREB<br />

Bygning B og C er velfungerende og -<strong>ved</strong>ligeholdte bygninger, og ud fra et<br />

økonomisk, praktisk og miljømæssigt hensyn, har det været vores hensigt<br />

at ændre dem så lidt som muligt. Vi har derfor søgt at tilvejebringe de<br />

ønskede rum og funktioner <strong>ved</strong> at lave små, målrettede ændringer med<br />

en stor effekt. Den nye funktionalitet skabes primært <strong>ved</strong> enkelte større<br />

murgennembrydninger, ny møblering, grafik og belysning.<br />

Det mest grundlæggende valg har været at fastholde administrationen i<br />

dens nuværende placering i bygning C, hvor den ligger hensigtsmæssigt i<br />

forhold til ankomsten til skolen og nærhed til mediecenteret og samtidig<br />

næsten har den størrelse, der ønskes.<br />

Mediateket udvides <strong>ved</strong> at udnytte de arealer, der opstår i kælderen<br />

når toiletterne flyttes ud, til nye basisrum og placerer klipperummene i<br />

sammenhæng med mediatekets depot. Disse tiltag vil, sammen med en<br />

ny møblering, belysning og grafisk bearbejdning, gøre mediateket til det<br />

innovative, formidlende og pædagogiske læringscenter, der ønskes.<br />

4


Port<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

Basislokale Basislokale Basislokale Basislokale<br />

Grupperum<br />

Mulighed for oprettelse<br />

af 5. basislokale<br />

Grupperum<br />

BYGNING B<br />

DISPONERING<br />

Bygning B indrettes til mellemtrinet i henhold til rumprogrammet.<br />

Kælderen ændres ikke. På de øvrige etager er basisrummene forstørret til<br />

50m 2 , og der er indrettet grupperum. For at nå op på de ønskede 14 basisrum,<br />

kan der indrettes to lokaler i fællesrummene som vist på stueplan og plan 1.<br />

Vi vil dog foreslå, at man venter med etableringen af disse rum, til behovet<br />

opstår (<strong>ved</strong> 5 spor på årgangen) og i stedet indretter fællesrummene, som<br />

vist på plan 2, hvor grupperummet deler det store fællesrum op i tre zoner.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


Grupperum<br />

Pedelrum<br />

Basislokale Basislokale Basislokale Basislokale<br />

Værksted<br />

Grupperum<br />

Grupperum<br />

Basislokale Basislokale Basislokale Basislokale<br />

Grupperum<br />

Mulighed for oprettelse<br />

af 5. basislokale<br />

Projektrum<br />

Grupperum<br />

4


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

BYGNING C<br />

DISPONERING<br />

Overordnet er bygning C organiseret sådan at administrationen bliver liggende<br />

i den hæ<strong>ved</strong>e stueplan, mediateket placeres i plan 1 og klipperummene på<br />

parterreetagen.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


PLANER<br />

Parterre<br />

I parterreetagen fjernes de gamle toiletter og rummene efterisoleres og indrettes<br />

til basislokaler, der kan bruges i tilfælde af årgange med fem spor på skolen. Resten<br />

af tiden kan rummene anvendes til andre formål - som projektrum eller ekstra<br />

mødelokaler.<br />

Toiletterne reetableres som ønsket på etagerne, som skitseret på plan 2.<br />

I det store midterrum ryddes det gamle toilet og rummet indrettes til<br />

klipperum med to store borde med arbejdspladser, hvor man kan arbejde<br />

koncentreret, individuelt eller i mindre grupper.<br />

Rummet deles af en reol-ø, der fungerer som depot for biblioteket.<br />

Plan 1<br />

Administration og medarbejderrum nyindrettes i de eksisterende lokaler på<br />

plan 1.<br />

Møderum / forberedelse<br />

Møderum / forberedelse Nye Toiletter<br />

Lounge<br />

Køkken Personalerum<br />

Kontor Kontor<br />

Basislokale Basislokale<br />

Kontor<br />

Klipperum Depot Klipperum<br />

Personalerum Toi.<br />

Teknikrum Teknikrum<br />

Forrum<br />

Toi.<br />

Kontor<br />

Toi.<br />

Toilet<br />

4


Basislokale<br />

Basislokale<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

Nye Toiletter<br />

Printer<br />

IT rum<br />

Pc-depot Pc-depot<br />

Bibliotek<br />

Arbejd/læse -væg<br />

Læselounge<br />

Udlån<br />

Nye Toiletter<br />

Basislokale<br />

Basislokale<br />

BYGNING C<br />

Plan 2<br />

På plan 2 samles den største del af mediecenteret en sammenhængende<br />

rumlighed med tre zoner. Bibliotek, lounge og projektrum.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


BIBLIOTEK<br />

Biblioteket er stadig en meget væsentlig del af mediecenteret. Glæden <strong>ved</strong><br />

at læse og evnen til at finde og forholde sig til ny viden er grundstenen i<br />

mediecenteret også i fremtiden. Biblioteket er bevaret på den eksisterende<br />

placering, men indrettes på ny. Reolerne anvendes som vægge i små<br />

læserum og nicher, hvor man alene eller i mindre grupper kan fordybe sig<br />

i bøgerne. Det største rum overdækkes, så det fremstår som et lille hus.<br />

Langs vinduerne indrettes et langt bord, der springer i højden og indbyder<br />

til liggende, siddende og stående læsning og arbejde.<br />

Belysningen ændres så den understreger de nye funktioner i rummet.<br />

1


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

BYGNING C<br />

LOUNGE<br />

I loungen kan man trække sig tilbage og sidde eller ligge med en bog, sin<br />

ipod eller bærbare computer. Her kan en klasse samles til højtlæsning og<br />

eventyrfortællinger. De ældre elever kan læse aviser og høre podcasts.<br />

Loungen er et område som kombinerer bløde runde siddemøbler og<br />

tæpper med planter og en belysning, der med store pendler markerer<br />

mindre områder, som rum i rummet. Vi foreslår kombinationen af grønne<br />

planter, IT og bøger fordi det rokker <strong>ved</strong> den traditionelle fordom om<br />

biblioteket som et tørt og lidt støvet sted og fordi det skaber et spændende<br />

link mellem den abstrakte, den virtuelle og den naturlige verden. Vi tror at<br />

et grønt miljø vil være med til at skabe en rolig og inspirerende ramme om<br />

mediecenteret.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


PROJEKTRUM<br />

Projektrummet kan bruges af klasser eller mindre grupper til<br />

projektarbejde med relation til mediecenteret. Der er også her man finder<br />

mediecenterets printere og kopimaskine og har mulighed for også at klippe<br />

og klistre med tape, papir og saks.


BÆREDYGTIGHED<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


INDLEDNING<br />

Vi har integreret en række bæredygtige tiltag i projektet med udgangspunkt<br />

i Frederiksberg Kommunes overordnede mål for bæredygtighed.<br />

På de kommende sider gennemgås tiltagene ud fra fokuspunkterne:<br />

Energi<br />

Materialer<br />

Vand<br />

Indeklima<br />

Landskab<br />

Affald<br />

Arbejdsmiljø og sikkerhed<br />

Som afslutning opsummeres de bæredygtige tiltag i bygning A i en oversigt.<br />

Ombygning eller nybygning?<br />

Vi har i arbejdet meget med spørgsmålet om, hvorvidt Bygning A skulle rives<br />

ned eller genanvendes, som en del af det nye indskolingshus.<br />

I forhold til overvejelserne om bæredygtighed synes det umiddelbart oplagt<br />

at prøve at bevare og genanvende så stor en del af bygningen som muligt.<br />

Energi og ressourceforbruget <strong>ved</strong> opførelse af en ny bygning svarer i<br />

gennemsnit til omkring 15 % af bygningens samlede forbrug i dens levetid.<br />

Den om- og tilbygning det ville kræve at få bygning A op på niveau i<br />

forhold til størrelse, funktionalitet og energiforbrug ville svare til en stor<br />

del af forbruget <strong>ved</strong> en nybygning. Da vi samtidig med en helt ny bygning<br />

kan nedbringe energiforbruget til energiklasse 1, vil det ekstra forbrug <strong>ved</strong><br />

opførelsen, blive betalt tilbage i løbet af bygningens levetid.<br />

Dertil kommer de andre markante fordele <strong>ved</strong> en nybygning, der giver<br />

muligheder for at tilpasse de fysiske rammer fuldstændig til ønskerne i<br />

programmet og reducere overflødige kvadratmeter, skaber et bedre uderum<br />

og en klarere bymæssig struktur.


Daglysfaktor > 10 %<br />

Daglysfaktor > 7.5 %<br />

Daglysfaktor > 5 %<br />

Daglysfaktor > 3 %<br />

Daglysfaktor > 2 %<br />

Daglysfaktor > 1 %<br />

Daglysfaktor < 1 %<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

Gennemsnit DF. 3,6<br />

Gennemsnit DF. 2,2<br />

Gennemsnit DF. 3,6 Gennemsnit DF. 4,6<br />

Gennemsnit DF. 3,0 Gennemsnit DF. 3,0 Gennemsnit DF. 4,0<br />

BÆREDYGTIGHED<br />

ENERGI<br />

Generelt<br />

Bygning A overholder bygningsreglementets krav til en klasse 1 bygning.<br />

Energiforbruget har været et integreret designparameter i<br />

skitseringen og har på afgørende punkter være med til at forme<br />

bygningen.<br />

Bygningen er udformet meget fleksibelt, hvilket er med til at sikre<br />

bygningen en lang levetid og gør det muligt at ændre organiseringen<br />

af bygningen med et minimalt ressourceforbrug.<br />

Bruttoarealerne er minimerede. Jo mindre en bygning er, jo mindre<br />

energi og ressourcer bruges der på at opføre og drive den. Den<br />

første måde at reducere en bygnings energiforbrug på, er derfor at<br />

optimere etagearealet med korte gangliner og effektive, brugbare<br />

rum.<br />

Vinduerne er store, højt placerede og jævnt fordelt på nord og<br />

sydsiden af bygningen for at optimere dagslysforholdene og på<br />

den måde både opnå komfortable, lyse rum og besparelse på<br />

elforbruget til kunstig belysning.<br />

Taget er formet så der dannes en sydvendt tagflade over<br />

ho<strong>ved</strong>indgangen, hvor solceller kan placeres optimalt i forhold til<br />

energiproduktion og samtidig ses fra Thorvaldsensvej som et signal<br />

om skolen og Frederiksberg Kommunes grønne pro<strong>fil</strong>.<br />

De traditionelle nedhængte lofter er erstattet af en langt slankere<br />

opbygning, hvilket forhøjer rumhøjden og dermed igen giver et bedre<br />

dagslys i bygningen. Lofterne udføres med en blotlagt betonfrise<br />

langs facader og vægge, hvilket øger bygningens mulighed for at<br />

akkumulere varme.<br />

Ud over de bygningsfysiske tiltag, er der lagt vægt på de passive tiltag.<br />

Terrændæk, ydervægge og tagkonstruktionen er isoleret kraftigt.<br />

Samtidig vil der blive fokuseret på at begrænse områder med reduceret<br />

isoleringstykkelse. Der er integreret energibesparende installationer samt<br />

solceller, lav-energivinduer og energirigtige ventilationsanlæg med høj<br />

varmegenvinding. Vinduer udføres som lavenergi med energiruder med<br />

argon. Ved valg af energitiltag vil livscyklusvurdering indgå som en del af<br />

vurderingsgrundlag, hvor disse er kendte. Kryptongas i vinduer er f.eks.<br />

fravalg på grund af en energitung fremstillingsproces.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


Alternative energikilder<br />

Af aktive foranstaltninger er det valgt at anvende solceller på tagene.<br />

Solcellerne producerer energi, som omsættes til el til bygningsdriften - bl.a.<br />

drift af ventilator i ventilationsanlæg.<br />

Hvis det ønskes at foretage yderligere energitiltag med fokus på at reducere<br />

CO2-udslippet, uden det skal koste mere i byggeprocessen, kan ESCOmodellen<br />

anvendes til eventuel implementering af et større solcelleareal<br />

end det der er medregnet i projektet.<br />

Energi-barometer<br />

Over 70 % af energiforbruget i nye bygninger som indskolingshuset anvendes<br />

til belysning, it og apparater. Vores adfærd har derfor meget stor indflydelse<br />

på energiforbruget. Synligheden og forståelsen af tiltagene er derfor vigtig.<br />

Anvendelsen af solceller ligesom anvendelsen af naturlig ventilation er et<br />

godt tiltag i den retning.<br />

Der ud over har vi ‘opfundet’ et Energibarometer, som er tænkt ophængt et<br />

centralt sted på hver etage i indskolingshuset. Ideen er at energibarometeret<br />

skal igangsætte diskussion om hvordan energi opstår, og hvordan man<br />

sparer på den. Det kunne f.eks. være et billede af børn der husker at slukke<br />

for vandet, lukke døren, slukke lyset mv. Det vil være oplagt at placere<br />

en elmåler, der kan løbe baglæns, sammen med Energibarometeret. Elmåleren<br />

lyser grøn når der sælges strøm, og rødt når der aftages strøm.<br />

Mange undersøgelser viser at synliggørelse af energiforbruget øger folks<br />

bevidsthed herom.


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

BÆREDYGTIGHED<br />

Ventilation<br />

Vi mener, det pædagogisk vil være bedst at udføre bygningen med naturlig<br />

ventilation. Det giver en direkte, letforståelig sammenhæng mellem vejret<br />

udenfor, indeklimaet og den måde bygningen fungerer på. Der er mulighed<br />

for at opfylde kravene til energiklasse 1 med naturlig ventilation, men vi<br />

har ikke kunnet leve fuldt ud op til alle komfortkrav i byggeprogrammet,<br />

hvorfor vi har valgt som alternativ at tilbyde et mekanisk ventilationsanlæg<br />

med varmegenvinding. De 2 muligheder er her beskrevet.<br />

Ventilation mulighed 1:<br />

Naturlig ventilation i opholdsrum kombineret med mekanisk ventilation i<br />

multisal, toiletter, omklædning, depoter og gange.<br />

Balanceret mekanisk ventilation<br />

Anlægget udføres som mekanisk VAV-anlæg i multisal med variabel<br />

luftmængder iht. aktivitet og antallet af personer. Der udføres konstant<br />

udsugning fra toiletter og depoter med indblæsning i gange og trappeopgang.<br />

I omklædning udføres indblæsning i omklædningsområde og udsuges i<br />

bad.<br />

Med naturlig ventilation i multisalen vil det være svært at styre og overholde<br />

luftmængderne i byggeprogrammet samt lufthastigheden i opholdszonen.<br />

Derfor udføres mekanisk ventilation i salen.<br />

Naturlig ventilation i opholdsrum på 1. – 4. Sal<br />

Naturlig ventilation udnytter termisk opdrift og vind som drivkraft. Ved termisk<br />

opdrift drives ventilationen på udeluften og rumluftens temperaturforskel.<br />

Der udføres åbninger øverst i vinduerne på nord- og sydfacaderne og<br />

ventilationen drives via lodrette kanaler som opdriftsventilation.<br />

I sommerperioden, hvor der ikke forekommer store temperaturforskel<br />

ude og inde, vil den naturlige ventilation drives af en hjælpeventilator så<br />

anlægget vil fungere som hybridventilation. Alternativt kan der arbejdes<br />

med anvendelsen af såkaldte wind-cowls, som er en hætte, der kan trække<br />

luften op selv <strong>ved</strong> meget lave vindhastigheder.<br />

Anlægget styres efter luftkvaliteten <strong>ved</strong> simpel tidsstyring eller automatisk<br />

på basis af CO2 – målinger. Der er mulighed for overstyring af brugere eller<br />

<strong>ved</strong> regn og kraftig vind.<br />

Begrænsninger/ændringer iht. byggeprogram <strong>ved</strong> naturlig ventilation:<br />

• Lufthastighed på 0,15 m/s i opholdszonen og 0,4 m/s <strong>ved</strong> stående<br />

og gående arbejde kan ikke garanteres <strong>ved</strong> alle vejrforhold.<br />

• 1000 ppm kan ikke overholdes hvor vinduerne overstyres og lukkes<br />

<strong>ved</strong> regnvejr og kraftig vind.<br />

• Lyddæmpning kan ikke overholdes <strong>ved</strong> åbne vinduer i facaden mod<br />

vej eller mellem de enkle rum.<br />

Vores holdning er at begrænsningerne faktisk kan være med til at øge<br />

kvaliteten af anlægget, fordi det tydeliggør sammenhængen mellem vejr<br />

og indeklima og har et pædagogisk potentiale. I Århus udføres i øjeblikket<br />

forsøg med at opsætte såkaldte sniffere i basisrummene, som giver alarm<br />

når luftkvaliteten overskrider grænsen. Så holdes fem minutters pause<br />

inden undervisningen genoptages. De 5 min. kan bruges til, at øge luftskiftet<br />

og få CO2 niveauet under grænseværdien igen. Det øger bevidstheden om<br />

indeklimaet i klassen og sikrer en tiltrængt pause i undervisningen.<br />

Det skal understreges at den foreslåede løsning giver et rigtig godt indeklima<br />

og overskridelser vil være meget sjældne.<br />

Såfremt begrænsningerne <strong>ved</strong> naturlig ventilation ikke findes acceptable<br />

skal ventilation mulighed 2 vælges.<br />

Ventilation mulighed 2:<br />

Balanceret mekanisk ventilation i multisal og opholdsrum på 1. – 4. Sal.<br />

Anlægget udføres som mekanisk VAV-anlæg med variabel luftmængder iht.<br />

aktivitet og antallet af personer.<br />

Balanceret mekanisk ventilation for toiletter, omklædning, depoter og<br />

gange.<br />

Anlægget udføres med krydsveksler og med konstant udsugning fra toiletter<br />

og depoter med indblæsning i gange og trappeopgang. I omklædning udføres<br />

indblæsning i omklædningsområde og udsuges i bad.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


MATERIALEVALG<br />

Vi har valgt at opføre huset i beton, med formur i mursten og tegltag.<br />

Tunge konstruktioner og bagvægge er det energimæssigt bedste valg, fordi<br />

de tunge bygningsdele er i stand til at optage varme fra luften og give det<br />

tilbage til bygningen, når den køles ned. Det er en egenskab som forbedrer<br />

indeklimaet og nedsætter energiforbruget til opvarmning og køling. Betonen<br />

optager også vand fra luften og er således med til at regulere luftfugtigheden<br />

i bygningen. Samtidig skaber de tunge konstruktioner en robust ramme om<br />

det daglige liv på skolen.<br />

Valget af tegl er mere kontroversielt set med energi-øjne. Det kræver meget<br />

energi at producere mursten på grund af brændingen. Omvendt er der få<br />

andre facadematerialer, der har så lang holdbarhed og patinerer så smukt<br />

som mursten. Det er en facade, som kan stå i flere hundrede år og som i<br />

løbet af sin levetid vil blive et energimæssigt meget fornuftigt valg. Samtidig<br />

er mursten et 100 % naturmateriale. De er lavet af ler, sand og vand, og kan<br />

<strong>ved</strong> nedrivning enten genanvendes direkte eller knuses og anvendes som<br />

naturligt fyld.<br />

Indvendigt er der valgt lavemmiterende naturmaterialer, som ikke indeholder<br />

skadelige stoffer som f. eks. linoleum, keramiske fliser, beton, træbeton og<br />

træ.<br />

Alle materialer i huset robuste og kræver minimal <strong>ved</strong>ligeholdelse.


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

BÆREDYGTIGHED<br />

VAND OG UDEAREALER<br />

Regnvand<br />

Der etableres opsamling af regnvand fra bygning A og C, som anvendes<br />

til toiletskyl. Ved bygning A udføres overløb fra regnvandsopsamlingen,<br />

som føres til et bassin i gårdhaven, hvorfra vandet reduceres <strong>ved</strong> naturlig<br />

fordampning samt optagelse af grønne græsser. Fra bassinet udføres overløb<br />

som sikring mod oversvømmelse <strong>ved</strong> længerevarende regnskyl. Bassinet,<br />

som også optager overfladevand fra de hårde belægninger i skolegården vil<br />

være beplantet med siv og græsser og stå som et mosehul, der i perioder vil<br />

tørre ud og på andre tidspunkter stå fuld af vand. Det bliver et godt levested<br />

for insekter, sommerfugle og frøer.<br />

Grundvand<br />

I alle nye toiletter og køkkener installeres vandbesparende armaturer. Det<br />

foreslås at man i stedet for de ønskede drikkevandsautomater anvender<br />

almindeligt postevand som drikkevand. Det er mindst ligeså sundt og sparer<br />

energiforbrug til fremstilling af emballage, transport og køling af vandet.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


AFFALDSHÅNDTERING<br />

Der etableres, som beskrevet en miljøstation på hver etage, hvor børnene<br />

kan deltage i sorteringen af affald og bringe det ned til den fælles miljøstation<br />

i forbindelse <strong>ved</strong> cykelskuret. Herfra kan det afhentes fra <strong>Bülowsvej</strong>.<br />

ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED<br />

Styring af sikkerhed på byggepladsen<br />

Sikkerhed på byggepladsen i udførelsesperioden, styres i samarbejde<br />

med skolen, så der ikke opstår nogle former for svigt. Det er Hansen &<br />

Andersen´s mål, at forholdet mellem bruger og entreprenør kommer til at<br />

glide så glidningsløst, som overho<strong>ved</strong>et muligt, med fokus på sikkerhed for<br />

personalet og brugerne.<br />

Styring af sikkerhed varetages af sikkerhedskoordinator fra Hansen &<br />

Andersen, som i samarbejde med personalet på skolen, vil gennemgå de<br />

kommende aktiviteter i byggeperioden. Her vil evt. ønsker til byggeprocessen<br />

kunne indarbejdes i den fremtidige plan for sikkerheds og sundhed, til gavn<br />

for skolen og entreprenøren.<br />

61


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

2<br />

4<br />

9<br />

10<br />

6<br />

7<br />

8<br />

5<br />

3<br />

1<br />

10 PUNKTER<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

In<strong>fil</strong>l<br />

Bygningen placeres i den eksisterende husrække og får derfor kun<br />

tre facader hvilket reducerer varmetabet. Samtidig efterisolerer<br />

indskolingshuset gavlen på nabohuset automatisk.<br />

Dagslys<br />

Vinduesåbningernes størrelse og placering i facaden er fastlagt ud fra<br />

bygningens dagslysbehov.<br />

Levetid<br />

Murstensfacaden har en meget lang levetid og bliver kun smukkere<br />

med årene. Det betyder at et stort energiforbrug i produktionen<br />

vendes til en fordel i husets levetid.<br />

Vand<br />

Regnvand fra tage og belægninger opsamles og genanvendes til<br />

toiletskyl. Overskydende regnvand opsamles i et bassin i gårdhaven.<br />

Egenproduktion af el<br />

Solceller monteret på det sydvendte tag over ho<strong>ved</strong>indgangen<br />

leverer el til nettet, så elmåleren i nogle situationer vil løbe baglæns.<br />

Placeringen vil gøre dem til et synligt tegn på skolens grønne pro<strong>fil</strong><br />

Et foranderligt hus<br />

Bygningen er meget fleksibel og kan med et begrænset ressourceforbrug<br />

tilpasses fremtidige ændringer i indretning og anvendelse.<br />

Naturlig ventilation<br />

Der udføres naturlig ventilation, som regulerer indeklimaet <strong>ved</strong> et<br />

styret luftskifte gennem vinduesåbninger, og drives af forskellen<br />

mellem inde- og udetemperaturen, den termiske opdrift og<br />

vindpåvirkningen på klimaskærmen.<br />

Varmekapacitet<br />

En tung indvendig konstruktion giver bygningen en stor varmekapacitet,<br />

hvilket forbedrer indeklimaet og sparer energi til opvarmning og<br />

nedkøling. Ved at undgå nedhægte lofter forbedres betondækkenes<br />

varmekapacitet.<br />

Intelligent bygning<br />

Intelligent styring af belysning, ventilation og teknik nedsætter<br />

elforbruget.<br />

Inddragelse<br />

Eleverne inddrages i bygningens forbrug <strong>ved</strong> opsætningen af et<br />

miljøbarometer på hver etage, som følger bygningens energiforbrug<br />

og produktion. Der indrettes miljøstationer, hvorfra det sorterede<br />

affald bæres ned til den fælles opsamling i gården.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


BYGNINGSDELSBESKRIVELSE<br />

6


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


BYGNING A<br />

KONSTRUKTIVT PRINCIP<br />

Det konstruktive princip understøtter det funktionelle diagram på forrige<br />

side. Bygningen er konstruktivt opdelt i tre bånd på langs af huset. De<br />

defineres af de østvest-gående facader og to bærelinjer. I den midterste<br />

zone er dækkene båret af bjælker, hvilket muliggør en helt fri indretning.<br />

På denne måde minimeres konstruktionshøjden på betonhuldæk. Der<br />

er valgt beton/letbetonelementer til bagmur, indvendige skillevægge og<br />

ho<strong>ved</strong>bjælker. Ved fremstilling af beton afgives en stor del CO2. Betonen<br />

optager i gennem dens levetid CO2 fra atmosfæren og <strong>ved</strong> nedknusning af<br />

betonen, når bygningen om mange år er udtjent, opsuger betonen store<br />

mængder CO2, hvorfor det samlede CO2 regnskab for beton er acceptabelt<br />

Huset er delt på tværs af to stabiliserende vægge, der danner en ramme<br />

om basislokalerne i hjørnerne og samtidig brandmæssigt deler hjørnerne<br />

fra midterzonen.<br />

6


Naturamodiserder aluminiumsvunder i teglfacade<br />

Petersen Tegl D 71 Petersen Tegl D 47<br />

Web-net<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE<br />

MATERIALER<br />

Generelt:<br />

For materialer i landskabet - se beskrivelsen af landskabsprojektet på side<br />

8 til 12.<br />

Bygningen skal opfylde energiklasse 1, hvilket stiller øgende krav til isolering,<br />

minimering af kuldebroer, lavenergiruder og styring af ventilation.<br />

For kvaliteter, krav mv. henvises til byggeprogrammet del II: Tekniske Krav.<br />

Materialerne skal være rå og robuste i den indvendige aptering. Hvis skolen<br />

bliver for pæn eller overdetaljeret, vil det lægge en dæmper på brugen<br />

af rummene. Udvendigt anvendes eksklusive, robuste materialer, som<br />

tegl, natursten og aluminium, som matcher de klassiske Frederiksberg<br />

ejendomme på Thorvaldsens Vej.<br />

Indvendige overflader i bygning B og C bevares så vidt muligt.<br />

Generelt bevares ind<strong>ved</strong>ige overflader i bygning B og C så vidt muligt.<br />

Facader:<br />

I bygning B ændres facaderne ikke.<br />

I bygning C udføres nyt facadeparti <strong>ved</strong> de nye basisrum i parterreetagen.<br />

Partiet udføres som eksisterende facade, men med lavenergivinduer.<br />

Bagvægge udføres i betonelementer. Formur opmures i Petersen tegl i to<br />

forskellige farver i løberforbandt. Den mørke trekant i gavlen pudses.<br />

Vinduer udføres som Rationel lavenergivinduer med argon.<br />

Vinduerne trækkes ca. 15 centimeter tilbage.<br />

Vinduesfalse og sålbænke udføres hvide, så de danner rammer omkring<br />

vinduerne.<br />

Døre til passagen i stueetagen udføres som automatiske døre, så man kan<br />

trække en cykel gennem passagen.<br />

Altaner ophænges på bolte forankret i dæk og bæres af trækbånd. Altaner<br />

udføres som lette konstruktioner i galvaniseret stål med gulv af perforerede<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


dørkplader og sider som Webnet fra Jakob Inox-line i fuld højde. Halvdelen<br />

af altanen overdækkes med tag i polycarbonat.<br />

Tag:<br />

Saddeltage udføres som bjælkespær med traditionelt undertag og plane<br />

tagsten som Koramic Datura. Farver og blanding afpasses murstenene.<br />

Saddeltage over opholdsrum udføres åbne til kip men med synlige bjælker.<br />

Gavltrekanter som vender ind mod taget opføres som lette konstruktioner<br />

og beklædes med mørke plader.<br />

Flade tage udføres med tagpap på kileskåret isolering.<br />

Ovenlys udføres som Velux med automatik. På det flade tag udføres to<br />

ovenlyskupler.<br />

Trapper:<br />

Trapper udføres i lys terrazzo som Hvid Svensk Marmor fra Dalton.<br />

Gelændere udføres som Type X fra Dalton i pulverlakeret hvid.<br />

Gulve:<br />

Gulve udføres generelt som linoleum med korkment udlagt på spånpladegulv<br />

på strøer.<br />

Gulve i toiletter og omklædning udføres som klinkegulv i 10x10 cm far<strong>ved</strong>e<br />

klinker.<br />

Gulv i Multisal udføres som Boflex sportsgulv i træ med overflade i<br />

sportslinoleum med opstribning.<br />

Gulv i foyeren udføres som asfalt med grafiske felter som udendørs.<br />

Indvendige vægge<br />

Lette skillevægge udføres generelt som isolerede gipsvægge med krydsfiner<br />

i inderste lag, som underlag for opsætning af tavler, reoler mv.<br />

Vægge omkring trapperum står i umalet støvbundet beton. Alle øvrige<br />

vægge spartles, <strong>fil</strong>tes og males.<br />

Vægge i toiletter og omklædningsrum udføres i beton/letbeton. I<br />

omklædningsrum monteres 10 x 10 cm klinker op til 2100 mm over gulv<br />

i badezoner. På toiletter monteres væg-til-væg spejl over vask. Herunder<br />

monteres far<strong>ved</strong>e 10 x 10 klinker.<br />

Døre udføres generelt som massive døre med fodspark. Der udføres<br />

branddøre i henhold til brandstrategi.<br />

Glasvægge <strong>ved</strong> kontorer og grupperum udføres i enkeltlags- sikkerhedsglas<br />

monteret i alu-pro<strong>fil</strong>er <strong>ved</strong> gulv og loft som La Fuco. Døre i glasvægge udføres<br />

som massive døre i alurammer.<br />

Glasfoldevægge i multisal udføres i hærdet lamineret enkeltlagsglas som La<br />

Fuco.<br />

Rum med åbent til kip - og indvendigt vindue - CEBRA og Dorthe Mandrup<br />

Asfalt med farvet grafik<br />

Farve klinker<br />

6


Depotdøre beklædt med pressening<br />

Lyskunst integreret i bygningen - Steven Scott.<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

Der udføres to brandskydeporte i Multisalen for at åbne den mod passagen<br />

og gangen.<br />

Der udføres to vinduer på hver etage i de indvendige lette skillevægge<br />

mellem basisrum/værksteder og fællesrum<br />

Vægge i passagen beklædes med mosaiksten.<br />

I musiklokale og multisal udføres tunge lydgardiner som Molton fra Priebe.<br />

Vindueslysninger og karme udføres i malet mdf.<br />

Indvendige vægge i bygning B og C som ikke ændres, behandles ikke.<br />

Lofter:<br />

Lofter udføres som hvide træbetonpaneler monteret på 50 mm forskalling<br />

med isolering. Panelerne monteres som hele plader i felter. Langs kanterne<br />

af rummene ses betonelementerne, som males hvide.<br />

Betonbjælker i husets midterzone pakkes ind i gips for at overholde<br />

brandkrav.<br />

I bygning B og C bevares eksisterende lofter.<br />

Inventar:<br />

Bygning A<br />

Omfang af fast inventar fremgår af byggeprogrammet del II: Tekniske Krav.<br />

Generelt søges inventar fra den eksisterende bygning A genanvendt, hvor<br />

det kan indpasses i konceptet for den nye bygning.<br />

Garderober udføres som bøjlestænger med faste bøjler. Tekøkken,<br />

garderober, køleskabe og håndvaske til basisrummene samles i skabsvægge<br />

placeret under bjælkerne i midterzonen i huset og i tekøkkenet.<br />

Der udføres en ”Ruse” i hullet i dækket mellem plan 3 og 4. Det er<br />

klatrenet/hængekøjer/rummøbler udført i hvidt nylonnet behandlet med<br />

brandhæmmer, som Netop-til-leg. Mellem plan 1 og 2 udføres et net i gulvet<br />

i samme materiale som rusen.<br />

Depoter i multisal udføres med døre i stålrammer beklædt med<br />

pressening.<br />

Bygning B<br />

Eksisterende inventar genanvendes<br />

Bygning C<br />

I administration og medarbejderrum ændres det faste inventar ikke.<br />

I mediateket modificeres reolerne, så de danner rum og siddepladser.<br />

Fast inventar etableres der ud over i henhold til byggeprogrammet del II:<br />

Tekniske Krav.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


BYGNINGSDELSBESKRIVELSE<br />

INSTALLATIONER<br />

VVS<br />

Varme<br />

Fjernvarmestik føres ind i teknikrum i kælder.<br />

Bygningen opvarmes med radiatorvarme og radiatorer dimensioneres så det<br />

er muligt, at opvarme til 22° C <strong>ved</strong> en udetemperatur på -12° C. Radiatorer<br />

placeres fortrinsvis under vinduespartier for at begrænse kuldenedfald<br />

herfra.<br />

Alle varmerør udføres i sorte stålrør fremført i skakt, hvorfra de fordeles ud<br />

til hver etage i gulve eller over nedforskallet loft. Alle rør varmeisoleres på<br />

nær synlige radiatorstik i det aktuelle rum.<br />

Brugsvand<br />

Vandstik indføres i teknikrum i kælderetage under blok A. Efter ho<strong>ved</strong>måler<br />

afgrænes til forsyning af varmvandsproduktion som opbygges så<br />

legionellaproblemer ikke opstår. Brugsvand fremføres i installationsskakte<br />

<strong>ved</strong> trapperum. Der udføres cirkulation på varmt brugsvand til sikring af, at<br />

”ventetid” <strong>ved</strong> de enkelte tapsteder begrænses. Pumpe for cirkulationsledning<br />

udføres som tidsstyret pumpe med lavt energiforbrug.<br />

Alle vandledninger udføres i rustfri stålrør med press-samlinger. Rør varme-<br />

og kondensisoleres i teknikrum, teknikskakte og over nedhængt loft.<br />

Koblingsledninger fra fordelerrør til de enkelte tapsteder fremføres skjult i<br />

pexrør i tomrør.<br />

Armaturer <strong>ved</strong> håndvaske udføres med skoldningsspærre og som berøringsfri<br />

armaturer med automatisk start / stop for begrænsning af vandforbrug.<br />

El<br />

Stikledning tilsluttes ho<strong>ved</strong>tavle i teknikrum i bygning A. Der placeres<br />

gruppetavle på hver etage.<br />

Elinstallationer udføres ho<strong>ved</strong>sageligt som skjult installation i gulv, vægge og<br />

loft, og i øvrigt iht. stærkstrømsbekendtgørelsens krav.<br />

Belysning udføres med energibesparende armatur og lyskilde. For at optimere<br />

energiforbruget udføres der daglysregulering i rum med tilstrækkeligt<br />

dagslysindfald, samt bevægelsesstyret lys.<br />

Belysning i rum med dagslys udføres så det skal tændes manuelt. Slukfunktion<br />

og dæmpning kan desuden overstyres manuelt. I bygning B genanvendes<br />

eksisterende styring og armaturer.<br />

Almen belysning udføres på grundlag af DS 700 ”Retningslinjer for kunstig<br />

belysning i arbejdslokaler” og sikkerhedsbelysning udføres på grundlag<br />

af bygningsreglementet og DS/EN 12 193. Den generelle belysningen<br />

suppleres i fællesområder og mediatek med enkelte specialarmaturer – i<br />

gennemsnit 6 på hver etage, som nedhænges eller indbygges for at skabe<br />

lysoplevelser. Der kan til nogle af disse anvendes indbyggede LED armaturer.<br />

Det kan overvejes at lade en lyskunstner, som Steven Scott, som arbejder<br />

med lavenergi lyskunst at deltage i lyssætningen af disse rum.<br />

CTS<br />

Alle tekniske varmeanlæg, varmt brugsvand samt alle ventilationsanlæg<br />

styres, reguleres og overvåges over et Trend CTS anlæg. Der indlægges<br />

dynamiske anlægsbilleder på CTS-anlægget af alle de tilsluttede anlæg. Det<br />

vil være muligt, at styre lysinstallationer m.v. over CTS-anlægget.<br />

Der vil blive mulighed for, at bruge data fra CTS anlæg i undervisningsbrug<br />

idet billeder kan projiceres op på lærred via projektor.<br />

6


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

KUNST<br />

Mod gaden foreslår vi, at der over indgangen udføres et kunstværk integreret<br />

i facaden, som markerer indgangen og samtidig eventuelt fungerer som en<br />

udsigtspost for eleverne over gaden.<br />

Kunstværket er ikke indeholdt i tilbuddet.<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


DATA<br />

1


Nedrivning af bygning A<br />

Indretning af byggeplads<br />

Udførelse af bygning A<br />

Udførelse af bygning B<br />

Udførelse af bygning C<br />

Mangelgennemgang af byg. ABC<br />

Rengøring af bygning ABC<br />

Aflevering af Bygning ABC<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

mar. 2010 apr. maj juni juli aug. sep. okt. nov. dec. jan. 20<strong>11</strong> feb. mar. apr. maj juni jul Aug.<br />

TIDSPLAN<br />

RAMMETIDSPLAN<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


BYGGEPLADS<br />

BYGGEPLADSINDRETNING<br />

Arbejdsområde<br />

Adgangsveje<br />

Byggepladshegn<br />

Materialecontainer<br />

Skurby<br />

Byggestrøm


Bygning A Indskoling/SFO (bygning A) antal rum m 2 pr. rum samlet Brutto<br />

Basislokale 18 50 900<br />

Faglokaler / værksted 8 49 392<br />

Fællesrum, lille 2 47 94<br />

Fællesrum, stort 2 84 168<br />

Musiklokale 1 94 94<br />

Lokalt mediecenter 1 50 50<br />

Grupperum 9 12 108<br />

Garderobe, køleskab, vask: Integreret i fællesrum 9<br />

Kontor 3 24 72<br />

Te-køkken 3 21 63<br />

Lektiecafé: Placeret i lokalt mediecenter 1<br />

Mælkekøkken 1 29 29<br />

Sundhedsklinik 4 15 60<br />

Personalerum med bad/toilet 2 17 34<br />

Foyer 1 66 66<br />

Multisal 1 224 224<br />

Omklædning/bad 2 18 36<br />

Rengøringsrum 5 2,5 12,5<br />

Depot, stor 3 17 51<br />

Depot, lille 8 2,5 20<br />

Alm. Toiletter 10 4,5 45<br />

Handicaptoiletter 5 7 35<br />

Bygning A I alt 2.553,50 3.356<br />

Bygning B Mellemtrin<br />

Basislokale 14 56 784<br />

Grupperum 7 17 <strong>11</strong>9<br />

Garderobe, vask, køleskab, affald 259<br />

I alt 1.162,00<br />

Bygning C Administration / personale / ledelse<br />

Kontor, stor 2 31 62<br />

Kontor, lille 2 23 46<br />

Møde/forberedelse 2 40 80<br />

Personaleområde 1 147 147<br />

I alt 335<br />

Bygning C Mediecenter<br />

Fællesrum m. bibliotek, it-rum og læselounge 1 220 220<br />

Klipperum 2 49 98<br />

I alt 318<br />

Toiletter i bygning C<br />

Fordelt på etager 21 5,5 <strong>11</strong>5,5<br />

I alt <strong>11</strong>5,5<br />

<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

AREALER<br />

LOKALEOVERSIGT<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning


BRAND<br />

BRANDSTRATEGI<br />

Indledning<br />

Bygningen er en nyopførelse af en 5 etagers bygning med facade mod<br />

Thorvaldsensvej. Bygningen udføres af traditionelle materialer, og har en<br />

traditionel geometri.<br />

Bygningen skal behandles under BR08. Der forefindes ikke aktiviteter<br />

eller oplag som skal behandles under tekniske forskrifter. Der indrettes<br />

forsamlingslokale til mere end 150 personer i stueetage, hvorfor<br />

Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler skal følges. Bygningen<br />

indrettes med undervisningslokaler, hvorfor Driftsmæssige forskrifter med<br />

undervisningslokaler skal følges.<br />

Bygningens anvendelse<br />

Bygningen er en del af en skole og indrettes med basisrum og værksteder<br />

fra 1. sal til 4. sal. I stueetagen indrettes et forsamlingslokale (Multisal) på<br />

225 m2. Multisalen forventes, at kunne benyttes af mere end 150 personer.<br />

Multisalen skal kunne benyttes til overnatning - antallet af overnattende<br />

begrænses til maksimalt 50 personer.<br />

Bygningen behandles i anvendelseskategori 2 for Basisrum i de 4 hjørner<br />

af bygningen og anvendelseskategori 3 for midtersektionen af bygningen.<br />

Multisalen vil desuden opfylde krav til anvendelseskategori 5, <strong>ved</strong> anvendelse<br />

til overnatning af op til 50 personer.<br />

Placering af bygningen på grunden<br />

Bygningens placering fremgår af situationsplanen. Bygningen adskilles fra<br />

nabobygningen af en brandsektionsvæg.<br />

Flugtveje<br />

Flugtvejsstrategien er at personer kan flygte via flugtvejstrappe eller til et<br />

sikkert sted i bygningen i form af en anden brandsektion. Der etableres<br />

flugtvejstrapper i hver ende af bygningen. Flugtvejstrapperne placeres i egen<br />

brandsektion og dimensioneres til det antal personer, som ikke har mulighed<br />

for evakuering til sikkert sted i bygningen. Der vil intet sted i bygningen være<br />

længere til en flugtvej end 25 m.<br />

Skilte og markeringer<br />

Der udføres flugtvejsskilte over eller umiddelbart <strong>ved</strong> udgange suppleret<br />

med henvisningsskilte i fornødent omfang.<br />

Akive brandsikringstiltag<br />

Der udføres varslingsanlæg i bygningen.<br />

Der udføres automatisk branddørlukningsanlæg på udvalgte døre.<br />

Der udføres flugtvejs- og panikbelysning.<br />

Der installeres slangevinder i et sådan omfang, at der fra et vilkårligt punkt<br />

maksimalt er 25 m til nærmeste slangevinde.


<strong>Skolen</strong> <strong>ved</strong> <strong>Bülowsvej</strong> - Nybygning og ombygning<br />

Hansen & Andersen + CEBRA + TRI-CONSULT + LiW Planning

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!