Sognebladet, juni - august 2012

seidel.nele18

Sognebladet, juni - august 2012

Juni - august 2012 Til alle sognets husstande

Måbjerg og Ellebæk sogne

1


Sognets præster

Sognepræst

Karen-Ingeborg Jacobsen

Ravelsvej 20

7500 Holstebro

Tlf. 9742 2949

kija@km.dk

Træffes bedst tirsdag-fredag

kl. 12-13 og efter aftale.

Sognepræst

Martin Boje Christensen

Måbjerg Kirkevej 6

7500 Holstebro

Tlf. 9741 1862

mbc@km.dk

Træffes bedst mandag-torsdag

kl. 12-13 og efter aftale.

Sognepræst/hospitalspræst

Ove Arensbach

Knud Aggers Vej 47

7500 Holstebro

Tlf. 9741 4200

ova@km.dk

Træffes bedst onsdag-fredag

kl. 12-13 og efter aftale.

Sognets øvrige

personale

Sognemedhjælper

Lissy Hauge Jensen

Helgolandsgade 74

7500 Holstebro

Tlf. 9741 4822

lhj@maabjergsogn.dk

Træffes bedst mandag-torsdag

kl. 8.30-15, fredag 8.30-14.

Måbjerg Sogns Kirkekontor

Kordegn Carl Højhus

Beethovensvej 22

7500 Holstebro

Tlf. 9741 4590, fax 9741 4680

choe@km.dk

Åbent alle hverdage kl. 9 -13.

Torsdag tillige kl. 16 -18

Lørdag efter aftale tlf. 9741 4590

Måbjerg Kirke

Organist: Karin Jørgensen,

Leharsvej 26, 7500 Holstebro

Tlf. 9742‑0615

Kirkesanger: Bente Randrup,

Vasen 10, 7500 Holstebro

Tlf. 9742 9811

Graver/kirketjener: Hans Jørgen

Lunde Lauridsen, Måbjerg

Kirkevej 2‑4, 7500 Holstebro

Træffetid: Tirsdag + torsdag

kl. 12-13. Tlf. 9741 4103

Formand: Jørgen Villy Jensen

Særkærparken 70

7500 Holstebro

Tlf. 9742 5721

emjvj@live.dk

Kirken er normalt åbent

tirsdag ‑ fredag fra kl. 9‑16.

Ellebæk Kirke

Organist: Kirsten Ingemann

Baldersvej 7, 7600 Struer

Tlf. privat: 9785‑2276

ki@maabjergsogn.dk

Tlf. kirken: 9742 7160

Kordegn: Carl Højhus

Tlf. privat 9742 7670

Tlf. kirken 9741 4590

Kirketjener: Frede Sørensen

Kirkevej 13, 7560 Hjerm

Tlf. priv. 97464926

Tlf. kirken 9740 2621

Formand: Peder Fruergaard

Ravelsvej 9, 7500 Holstebro

Tlf. 9741 2287

peder@fruergaard.dk

Kirken er åben hverdage

fra kl. 9‑16.

Redaktør, ansvh.

Karen‑Ingeborg Jacobsen,

tlf. 9742 2949.

Stof til næste nummer af

Sognebladet skal sendes

til kija@km.dk senest den

25. juli 2012.

Tryk: Rounborgs Grafiske Hus

Besøg vores hjemmeside www.maabjergsogn.dk

2

Forsiden: Billeder fra sognet.

MenighedsrådsMøder

Måbjerg

Menighedsråd

Tirsdag d. 12. juni kl. 19.00

Tirsdag d. 21. aug. kl. 19.00

ellebæk

Menighedsråd

Onsdag d. 6. juni kl. 19.00

Torsdag d. 23. aug. kl. 17.00

Alle møder holdes i

Ellebæk Kirkes lokaler

har du brug for en snak,

eller kender du

til én der har

- så er Måbjerg sogns

besøgstjeneste altid

klar

Det kunne være i kirken

eller i præsteboligen, ved

besøg i hjemmet eller under

indlæggelse på

sygehuset. Vi er altid til

rådighed, når livet gør ondt,

eller når det brænder på.

Sognepræsterne Ove Arensbach,

Martin Boje Christensen og

Karen‑Ingeborg Jacobsen samt

sognemedhjlp. Lissy Hauge Jensen

Kirkebil

Kirkebil til gudstjeneste,

kan bestilles ved direkte

henvendelse til Holstebro Taxa på

tlf. 70223040

Ring og bestil plads senest

1½ time før.

Ved sogneaftener, sogneeftermid‑

dage, og cafeeftermiddage skal

kirkebilen bestilles ved henven‑

delse til kirkekontoret tlf. 97414590

HUSK: Hvis man bor uden for

sognet, skal man have løst sogne‑

bånd for at få fri taxa.


iChThYs BeTYder ”FisK”

v. Martin Boje Christensen

Fisken er fra de første kristne

århundreder blevet brugt som

symbol for Kristus.

På romerske gravsten helt tilbage

til 200‑tallet finder man ordet

”fisk” skrevet med de 5 græske

bogstaver I, K, T, Y og S. På tegnin‑

gen af gravstenen kan man se to

fisk, og ovenover står: ”Fisk for de

levende”, eller ”De levendes fisk”.

Dette udtryk virker lidt forvirren‑

de, men det giver bedre mening,

når man bliver klar over, at

IKTYS er et såkaldt akronym. Det

vil sige, at hvert af de fem græske

bogstaver i ordet ”fisk” er begyn‑

delses‑ bogstav på hver sit græske

ord: IESOUS, KRISTOS, THEOU,

YIOS, SOTER, som betyder ”Jesus

Kristus, Guds Søn, Frelser”.

Det er med andre ord en kristen

trosbekendelse i miniformat,

som står på gravstenen. Jesus

Kristus er Guds Søn og Frelser

for levende.

”Gud er ikke Gud for døde, men

for levende”, siger Jesus (Matt.

22,32).

Det er ikke tilfældigt, at fisken

blev et Kristus‑symbol. Flere af

Jesu første disciple var fiskere, og

Jesus sagde ordene: ”Følg mig,

og jeg vil gøre jer til menneske‑

fiskere”. Og ligesom profeten

Jonas var i fiskens bug i tre dage

og tre nætter, var Jesus tre dage

og nætter i jordens skød før hans

opstandelse fra de døde.

En kirkefader, som hedder

Tertullian (160‑225), skriver et

sted, at ”vi (kristne) er som små

fisk, der fødes i vandet, ligesom

vores IKTYS (fisk) Jesus Kristus.”

Tertullian tænker på Jesu dåb i

Jordan‑floden og på bibelverset:

”Du er min søn, jeg har født dig i

dag!” På samme måde fødes eller

gen‑fødes kristne til evigt liv i

dåben.

Under kristenforfølgelserne i de

første århundreder kunne det være

farligt at røbe sin kristne tro. Når

en kristen mødte en fremmed og

var i tvivl, om man turde dele sin

overbevisning, kunne man skødes‑

løst tegne halvdelen af fisken, dvs.

den ene bue. Hvis den fremmede

straks tegnede den anden bue, så

at buerne dannede en fisk, kunne

man i fortrolighed dele sin kristne

overbevisning. Sådan siger tradi‑

tionen i hvert fald.

I de arkæologiske udgravninger

fra oldtidens Efesus (Tyrkiet) har

man fundet ordene IKTYS samt

et hjul med 8 eger. Bruger man de

5 græske bogstaver i ordet ”fisk”,

kan de med lidt kreativitet skri‑

ves ind i hjulet:

Derved kan man pludselig se

”Kristi monogram” i hjulet, som

3

også er et oldkirkeligt Kristus‑

symbol. Det ser sådan her ud:

Blandt kristne i USA kom det for

flere årtier siden på mode at sætte

en lille fisk bag på bilerne og på

visit‑kort og andre synlige steder.

For at drille (konservative) kristne

har evolutions‑tilhængere i USA

fremstillet såkaldte ”Darwin‑

fisk”, dvs. en fisk med to ben,

hvor der står Darwin indeni, og

som sættes bag på andre biler.

Visse konservative kristne har

straks svaret igen med et citat

fra Darwins udviklingslære: ”De

stærkeste overlever.”

Den slags gensidig polemik er

ikke særlig opbyggelig, men trods

alt lidt morsom og ret harmløs.

Oprindelig har fisken som sym‑

bol ikke noget med skabelse elller

udviklingslære at gøre. Men husk

Jesus‑fisken som en lille, men

koncentreret

kristen trosbe‑

kendelse, ja,

faktisk:

Kristendom i

en nøddeskal.

Trosbekendelse

i fiskeform?


SoMMErfESt på kirkEpladSEn

vEd EllEBæk kirkE

Fredag d. 24. august kl. 18 - 21

Igen i år bliver der udendørs fest for hele familien i

en lun augustaften, med masser af musik, sang og

fællessang bl.a. ved Skjern Salonorkester.

Der vil være salg af grillmad, ligesom der bliver

udtrukket flotte præmier til vinderne af konkurren‑

cerne, der kører hele august måned.

Et arrangement i samarbejde med Borgerforenin‑

gen, Super Best, Ellebæk blomster, Spejderne,

Måbjerg og Ellebæk Menighedsråd.

MinikonfirMandEr

Måbjerg og Ellebæk Sogne tilbyder mini‑ konfir‑

mandundervisning.

Undervisningen er Folkekirkerne i Danmarks til‑

bud til børn i 3. klasse om, hvad den tro – og den

kirke vi tilhører – handler om, og i det hele taget

give børnene sprog og bevidsthed omkring deres

kirkelige tilhørsforhold.

Undervisningen tilbydes i efterårssemesteret til

3.klasse på Birkelundsskolen, og i forårssemesteret

3. klasse på Ellebækskolen. Der kommer en særlig

invitation med tilmelding midt i august måned.

(Billede fra minikonfirmandafslutning 3. klasserne fra

Ellebækskolen foråret 2012)

4

UgEntligt i EllEBæk kirkE

onSdagSCafÉ

Onsdage kl. 14.45 - 16.30

I cafeen satser vi på at skabe et forum med plads

til hinanden, i et hyggeligt og meningsgivende

fællesskab. Vi taler sammen om livsvigtige emner

i et kirkeligt per‑

spektiv, ud fra korte

oplæg, historier ‑ eller

aktuelle hændelser.

gratis kaffe

og kage

SoMMErafSlUtning i CafEEn

Onsdag d. 20. juni kl. 15 - 20

Vi runder dette halvår af med den traditionelle

afslutning hos Grethe Bitsch, Ulsøvej 1.En fest‑

lig eftermiddag med hygge – aktivitet og sang i

haven. Vi slutter med et måltid ved et festdækket

bord.

Cafeén starter igen efter ferien:

Onsdag d. 15. august

BaBYSalMESang

i EllEBæk kirkE

Tirsdage fra

kl. 10.00 - 10.45

i perioden

28. august -

20. november

For de helt små børn

fra 2‑10 måneder og deres forældre. Her stimule‑

res alle barnets sanser gennem salmer og sange,

bevægelse, dans og andre aktiviteter. Giv dit barn

og dig selv mulighed for et samvær præget af ro

og nærvær, hvor der er lagt vægt på oplevelser

for krop og sanser.

Sognemedhjælper Lissy Hauge Jensen

Sognepræst Karen Ingeborg Jacobsen.

Tilmelding til: 97 41 48 22 eller

lhj@maabjergsogn.dk


BillEdEr fra SognEnES arrangEMEntEr

5

andEt i kirkE

og Sogn

platforMEn

Er din bibel også din PLAT‑

FORM? Eller har du bare lyst til

at lære den bedre at kende på

hverdagsdansk, så er du velkom‑

men i PLATFORMEN, hvor vi

mødes tirsdage i lige uger kl.

19.30 i Ellebæk Kirkes lokaler.

12. juni med sommerafslutning

7. og 21. august

Kontaktpersoner:

Solveig & Finn Hansen

Tlf. 30 55 03 37 el. 30 55 03 44

danMiSSionSkrEdSEn

mødes kl. 19.30:

07. juni: Inger og Erik Larsen,

Laubsvej 94

Juli: ferie

09. august: Bente og Bent Møller,

Laubsvej 98.

kvindEkrEdSEn

mødes kl. 14.30:

05. juni: Karen Laursen og Benny

Rolighed, Bellisvej 89, Gjellerod‑

de. NB. kl. 14

Juli: ferie

07. august: Louise Maigaard,

Lægaardvej 26.


kUrSUS for par

Menighedsplejerne i Holstebro, Nør‑

reland og Måbjerg‑Ellebæk tilbyder

kursus for par/ægtepar.

Kursusmodellen kaldes PREP, som er

et forebyggende og relations‑udviklende forløb over

4 aftner og 1 halv lørdag. Der er hverken tale om

gruppearbejde eller traditionel par‑terapi.

På PREP‑kurset arbejder man kun med sin partner,

og man skal altså ikke indvi andre i ens parforhold.

PREP‑kurset er uafhængigt af religion og politik.

Tag en folder i kirken!

PreP-kursusledere er:

· Anette Hoffmann, sygeplejerske,

· Michael Hoffmann, læge,

· Jytte Jacobsen, pædagogisk leder,

· Mogens Jacobsen, institutionsleder,

· Erik Ladegaard, sognepræst.

Kurserne finder sted i kirkerne på skift

‑ i år i Nørrelandskirken.

TID: 10/9, 17/9, 24/9, 28/9 kl. 17:30-21:00

samt 29/9 kl. 9:00-13:00.

TILMELDING TIL Michael Hoffmann,

michael@kirkebyhoffmann.dk, 22 34 12 88.

SøndErlandSgadE 15,

HolStEBro

Vi modtager meget gerne møbler, tøj, bøger,

ting & sager.

Man kan aflevere i butikkens åbningstid

10‑17, lørdag 10‑12 eller ringe 97 42 42 49 til

afhentning tirsdag eller fredag.

se vores flotte hjemmeside:

www.kirkensgenbrugholstebro.dk

6

kfUM-SpEjdErnE

og dE grønnE

pigESpEjdErE

i Måbjerg-ellebæk

Har du lyst til at være en

del af et sjovt fællesskab, lave mad over bål – med

til at bygge med rafter og tov – med til at finde

vej med kompas – med til at sove i telt – med til

at have en masse gode oplevelser? KFUM‑spej‑

derne og De grønne pigespejdere er et kirkeligt

arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde

det kristne evangelium og i overensstemmelse

med den internationale spejderbevægelses idé at

oplære til selvstændighed, medansvar, demokra‑

tisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.

Bævere (bh. kl.-1. kl.)

Mandag: 17.00‑18.30 kontakt Anette Skovgaard

Jensen tlf. 9742 0738

Ulve/smutter (2. kl. - 4. kl.)

Tirsdag 18.30 ‑ 20.00 kontakt Kit Bank Thorsen,

tlf. 9710 3094

spejdere (5. kl. - 7. kl)

Mandag/Torsdag ‑ kontakt Birgitte H. Nielsen,

tlf. 61707164

seniorer (8. kl. - 17 år)

Kontakt Steffen Muldbjerg tlf. 9742 9491

rovere (over 18 år)

Kontakt Daniel Skov Andersen tlf. 40112351

Spørgsmål generelt om gruppen - gruppeleder Mogens

Vester tlf. 97414687 eller grupperådsformand Birgitte

Skov Andersen tlf. 9741 2351.

Mødested:

Sommerhalvåret spejderhytten på Langemettevej.

Vinterhalvåret Ellebæk Kirke Ungdoms Center

(EKU) ved Ellebæk Kirke. Kontakt gruppeleder

Mogens Vester for yderligere informationer

tlf. 9741 4687

www.ellebækspejderne.dk


Taknemmelighed

v. Karen‑Ingeborg Jacobsen

En mand overtog en gammel for‑

falden gård. Markerne var groet

til i ukrudt, ‑ nogle steder var de

sågar sprunget i skov. Stuehuset

og længerne var afskallede, tage‑

ne utætte, og mange af spærene

var rent ud rådne.

Manden gik til arbejdet med

friske kræfter. Han ryddede mar‑

kerne, pløjede og såede til. Mens

kornet voksede, murede, kalkede,

tætnede og udskiftede han på

bygningerne.

Så da høsten kom, stod gården

hvidkalket og net omkranset af

gule, modne marker. Den dag

kornet var kommet i hus, kom

sognets præst forbi. Sammen

betragtede de herligheden, og

præsten sagde da til bonden: "Det

er vel nok en prægtig gård, du

har. Husk nu at sige Gud tak for

alt, hvad du har modtaget!" "Jo,"

det ville bonden huske, "men," til‑

føjede han, "du skulle nu have set

den, dengang Vorherre var ene

om at passe den."

To skal der til!

Gud giver det, der skal arbejdes

med, og så er det op til os at tage

fat. Det ligger os lige for at tro,

at vi er ene om ansvaret, og at vi

derfor også er ene om æren, når

arbejdet lykkes.

I dag færdes vi i en verden, hvor

næsten alt er bearbejdet af men‑

neskehånd. Når vi går ud ad

døren om morgenen, trykker vi

på en knap: "bep, bep" siger det,

‑ og bilen er låst op. Vi kører ud

på motorvejen, der er kantet med

den ene store virksomhed efter

den anden. Ved en af dem drejer

vi ind og parkerer mellem de

andre sølvglimtende transport‑

midler. Vi går ind gennem glas‑

korridorer og finder vores plads

bag skærmen. Her færdes vi

hjemmevant i et univers, der nok

er svært begribeligt for flertallet,

men som dog er udtænkt af men‑

neskehjerner.

Om aftenen sidder vi derhjemme

i designersofaen, vores velsti‑

mulerede børn sover deres søde

søvn. Og med fjernbetjeningen

dæmper vi lyset, starter kaffema‑

skinen og blænder op for flad‑

skærmen.

Er det så så sært, at vi er selv‑

bevidste? Mulighederne er

ubegrænsede. Der er ikke den

forhindring, mennesket ikke

kan overkomme eller den ting,

mennesket ikke kan skabe. Det

er fagre, nye menneskeskabte ver‑

den. Og hvem andre end menne‑

sket skulle vi takke? Hvem andre

skylder vi æren?

7

Det er sandt, at havde det ikke

været for menneskets innovative,

opfindsomme hjerne, så havde vi

stadig været på abeniveau. Men

hvem gav os den hjerne?

Hvem satte bevægelsen i gang, så

vi i dag er jordens ubetinget højst

begavede væsener?

To skal der til!

"I begyndelsen skabte Gud him‑

len og jorden." Hvad havde bon‑

den været, hvis der ikke havde

været en mark at dyrke, hvis der

ikke havde været frø, der kunne

spire, hvis jorden ikke rummede

kalk, han kunne rense og male

murene med, hvis der ikke havde

været tømmer at udskifte det

rådne med, hvis han ikke havde

været stærk og klog? Han ville

have været intet!

Hvis ikke Gud havde skabt him‑

len og jorden, ville alt have været

tomhed og øde.

Gud skal ikke være ene om

at passe det. Han har givet os

ansvaret for at forvalte hele her‑

ligheden. Derfor er det op til os

at bruge de evner og muligheder,

han har lagt frem til os ‑ eller

nedlagt i vores gener. Men uden

en gavmild, skabende og opret‑

holdende Gud var vi intet!


gudstjenester Måbjerg ellebæk

JUni

03. Trinitatis søndag 10.30 Christensen 10.30 Arensbach

10. 1. s.e. trin. 10.30 Jacobsen 10.30 Arensbach

17. 2. s.e. trin. 10.30 Jacobsen 10.30 Christensen

24. 3. s.e. trin. 10.30 Christensen 10.30 Jacobsen

JULi

01. 4. s.e. trin. 10.30 Arensbach 10.30 Christensen

08. 5. s.e. trin. 10.30 Christensen

15. 6. s.e. trin. 10.30 Christensen

22. 7. s.e. trin. 10.30 Arensbach

29. 8. s.e. trin. 10.30 Jacobsen 1

AUgUsT

05. 9. s.e. trin. 10.30 Jacobsen 1

12. 10.s.e. trin. 10.30 Christensen 10.30 Jacobsen 2

19. 11. s.e. trin. 10.30 Arensbach 10.30 Christensen 2

26. 12. s.e. trin. 10.30 Jacobsen KIJ 10.30 Arensbach 2

1 Besøg af Gideonitterne

2 Indledende gudstjeneste for konfirmander

Den største spejderbegivenhed i Danmark

nogensinde med omkring 35.000 børn, unge og

voksne samlet i venskaber på tværs af korps,

kultur og nationalitet. Lejren vil foregå fra d. 21.

til 29. juli 2012 på arealer ved Idrætscenter Vest

i den nordvestlige udkant af Holstebro.

Spejdernes Lejr 2012 arrangeres af de fem inter‑

nationalt anerkendte spejderkorps i Danmark:

8

De grønne pigespejdere, KFUM‑Spejderne, Det

Danske Spejderkorps, Danske Baptisters Spej‑

derkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Alle har mulighed for at besøge lejren en enkelt

dag. Man kan gå en tur på lejrområdet, opleve

nogle af de store, fælles arrangementer eller

besøge lejrens udstillinger, cafeer, butikker og

mødesteder.

søndag den 22. juli: Fælles åbning

af lejren kl. ca. 20.00 – 21.30.

Det bliver et gigantisk åbningsshow med spej‑

deri, magi og en stemning, du aldrig vil glem‑

me. Vi forventer, at ca. 50.000 glade spejdere og

gæster mødes foran den store scene og svinger

tørklæderne til armene er trætte.

Onsdag d. 25. juli om formiddagen: gudstjeneste

for alle der har lyst til at deltage.

More magazines by this user
Similar magazines