26.07.2013 Views

bereTnInG 2008 - Danske Skov- og Landskabsingeniører

bereTnInG 2008 - Danske Skov- og Landskabsingeniører

bereTnInG 2008 - Danske Skov- og Landskabsingeniører

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nr. • februar 2009 1<br />

<strong>Skov</strong> & Land<br />

danske skov- <strong>og</strong> landskabsingeniører<br />

Årsberetning <strong>2008</strong>


Udgiver:<br />

danske skov- <strong>og</strong> landskabsingeniører<br />

emdrupvej 28a<br />

2100 København Ø<br />

Telefon 33 23 00 45<br />

Telefax 38 71 03 22<br />

email: skov<strong>og</strong>land@skov<strong>og</strong>land.dk<br />

Webside: www.skov<strong>og</strong>land.dk<br />

Giro 4 07 42 70<br />

redaktion:<br />

laurs Møller (ansv. redaktør)<br />

Marianne Tinggaard<br />

informationsgrUppe:<br />

rasmus bartholdy Jensen<br />

Pernille vous Jensen<br />

niclas scott bentsen<br />

Peder ryskov Madsen<br />

annonceekspedition:<br />

aC annoncer<br />

Kunneruphøj 34, Kolt<br />

8361 Hasselager<br />

Telefon 86 28 03 15<br />

e-mail: ac@ac-annoncer.dk<br />

www.ac-annoncer.dk<br />

abonnement:<br />

<strong>Skov</strong>&Land udkommer 10 gange<br />

om året omkring den 27. i hver måned<br />

(januar <strong>og</strong> juli undtaget).<br />

abonnementsprisen er 765 kr. pr. år<br />

inkl. moms.<br />

trykning:<br />

elbo grafisk a/s<br />

Telefon 75 92 11 99<br />

Kontrolleret oplag: 1.096 stk.<br />

i perioden 1. juli 2007 - til 30. juni <strong>2008</strong><br />

skov<strong>og</strong>land.dk<br />

indleveret til postbesørgelse<br />

mandag 16. februar 2009.<br />

fotos:<br />

Pia rindom, Mikael b. Hansen,<br />

skov<strong>og</strong>land.dk<br />

bente nielsen <strong>og</strong> Marianne Tinggaard m.fl.<br />

skov<strong>og</strong>land.dk<br />

virkelighed<br />

i vingsted<br />

vi udfordrer i år skæbnen ved at rykke kredsmødet<br />

fra odense til dGI-vingstedcentret<br />

Jeg håber, at mange af foreningens medlemmer vil benytte<br />

lejligheden til at udforske denne lille perle af danmark, <strong>og</strong> for<br />

første gang i min tid som foreningsaktiv vil der blive lejlighed<br />

til walk-and-talk på et kredsmøde.<br />

Hvad er mere naturligt for en skov- <strong>og</strong> landskabsingeniør<br />

end at tage afsæt i et virkeligt landskab, med en virkelig naturvejleder,<br />

<strong>og</strong> høre om hans brug af landskabet <strong>og</strong> de virkelige<br />

udfordringer, han står i med ejendomsret, skovdrift <strong>og</strong> publikum.<br />

det bliver der lejlighed til på en kort spadseretur i virkeligheden,<br />

hvor det ikke er fugle- eller træarter, der er i højsædet,<br />

men brugen af naturen som udgangspunkt for oplevelser, bevægelse<br />

<strong>og</strong> mental optankning.<br />

Turen med dgis naturvejleder, Per Høgsberg, er en del af et<br />

dobbeltarrangement, hvor den anden halvdel består af et indlæg<br />

fra vejle kommunes chef for skov & natur, klaus enevoldsen.<br />

Han vil bidrage med et indlæg om, hvordan man i vejle<br />

arbejder med skov- <strong>og</strong> naturindsatsen på en mere interessentbaseret<br />

model, hvor ejer- <strong>og</strong> brugerinteresser er en væsentlig<br />

beslutningsparameter, <strong>og</strong> hvor det handlingsorienterede<br />

er i højsædet.<br />

det er kun to gode grunde til at komme til kredsmødet. en<br />

tredje god grund er naturligvis medlemsdemokratiet. dsl er<br />

som altid i udvikling, <strong>og</strong> vi - der har fået overdraget tilliden til<br />

at varetage foreningens interesser - er interesserede i at få debatteret<br />

de udfordringer, vi står foran.<br />

derfor har vi i år valgt at sætte mere fokus på fremtiden i<br />

beretningen end fortiden, selv om det godt nok er nemmere<br />

at forholde sig til fortiden.<br />

Jeg vil gerne opfordre til, at så mange som muligt kommer<br />

<strong>og</strong> bidrager til denne diskussion i vingsted.<br />

vel mødt!<br />

Henrik Steffensen Bach<br />

Formand for DSL


kredSMøde 2009<br />

Alle medlemmer af DSL inviteres til at deltage i årets kredsmøde, der foregår<br />

torsdag den 12. marts kl. 9.00-16.00<br />

i Vingstedcentret, Vingsted <strong>Skov</strong>vej 2, 7182 Bredsten<br />

MødeproGraM<br />

Kl. 9.00 Morgenkaffe<br />

Kl. 10.00 Velkomst <strong>og</strong> valg af dirigent v/ Henrik Steffensen Bach<br />

Kl. 10.10 forretningsudvalgets beretning v/ Henrik Steffensen Bach<br />

Kl. 10.30 foredrag <strong>og</strong>/eller ekskursion<br />

• »Kundeorienteret naturudvikling i Vejle Kommune«<br />

v/ afdelingschef Klaus Enevoldsen<br />

• »brugen af landskabet omkring DGI«<br />

v/ naturvejleder Per Høgsberg<br />

Kl. 11.15 foredrag <strong>og</strong> ekskursion gentages, <strong>og</strong> deltagerne skifter »hold«<br />

Kl. 12.00 frokost - med efterfølgende kaffe i kredsene<br />

Kl. 13.00 Møder i kredsene med følgende dagsorden:<br />

1. valg af dirigent<br />

2. Kredsudvalgets beretning<br />

3. oplæg til aktiviteter<br />

4. behandling af indkomne forslag<br />

5. Valg af kredsrepræsentanter<br />

6. Valg af suppleanter<br />

7. eventuelt<br />

Kl. 15.00 fælles afslutning:<br />

• Kommentarer <strong>og</strong> debat om foreningsarbejdet<br />

• Kommentarer til emner, der er drøftet i kredsene<br />

Kl. 15.55 Tak for i dag<br />

Kl. 16.00 busafgang<br />

fTf-a har en stand under hele kredsmødet med rådgivning om efterløn, pjecer <strong>og</strong> information.<br />

der vil <strong>og</strong>så være mulighed for at opnå individuelle aftaler om personlig gennemgang i forhold til<br />

efterløn.<br />

Husk kredsmøde 2010: det finder sted den 17. marts - <strong>og</strong>så i vingstedcentret.


aF MarIanne TInGGaard, redakTør<br />

vi har n<strong>og</strong>et at tilbyde<br />

- Hvis jeg skal udvælge n<strong>og</strong>le klare indsatsområder<br />

i dsls arbejde - både når vi ser<br />

fremad <strong>og</strong> bagud - så er jeg slet ikke i tvivl.<br />

det handler om følgende fire punkter, fortæller<br />

dsls formand, Henrik Steffensen Bach,<br />

<strong>og</strong> remser op uden tøven:<br />

• Vi skal sikre medlemmerne, at sekretariatssamarbejdet<br />

fungerer.<br />

• Vi skal arbejde med de sociale elementer<br />

i foreningen.<br />

• Vi skal understøtte, at skov- <strong>og</strong> landskabsingeniører<br />

fortsat har lyst til at bevæge<br />

sig rundt på arbejdsmarkedet.<br />

• Vi skal have fokus på både rekruttering<br />

<strong>og</strong> fastholdelse.<br />

formanden lyser af engagement, <strong>og</strong> da han<br />

<strong>og</strong>så er en travl mand, der skal have udnyttet<br />

dagens timer på en effektiv måde, går<br />

4 SKoV & LanD <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> nr. 1<br />

han hurtigt videre med en mere detaljeret<br />

beskrivelse af indsatsområderne.<br />

ejerskab giver indflydelse<br />

- dsl har, som tidligere omtalt i skov & land,<br />

i n<strong>og</strong>en tid haft tanker om at ændre forholdene<br />

for vores sekretariatsbetjening. det er<br />

ikke fordi, vi er utilfredse med den nuværende<br />

konstellation, hvor vi køber os til ydelserne<br />

efter en nærmere specifikation. Men alt<br />

andet lige vil et medejerskab være mere<br />

hensigtsmæssigt, <strong>og</strong> jeg er sikker på, at vi vil<br />

få mere ud af det som forening, betoner<br />

Henrik steffensen bach <strong>og</strong> fortsætter:<br />

- det vil nemlig give dsl mulighed for at<br />

påvirke strukturen, <strong>og</strong> det er en vigtig opgave.<br />

vi mener, at der er en klar sammenhæng<br />

mellem sekretariatet som en interessant<br />

arbejdsplads <strong>og</strong> en god politisk betjening<br />

samt vellykkede medlemssager mv. Tingene


- Som gruppe er SLingerne eksponenter<br />

for det handlingsorienterede - i forhold<br />

til hele den grønne sektor, som <strong>og</strong>så i<br />

fremtiden vil være kerneområdet. Jeg<br />

mener <strong>og</strong>så, at vi både kan samle de<br />

gamle dyder <strong>og</strong> de nye strømninger,<br />

fortæller Henrik Steffensen Bach,<br />

formand for DSL.<br />

hænger sammen, <strong>og</strong> ved et ejerskab vil vi på<br />

en helt anden måde kunne være med til at<br />

sikre, at arbejdsprocesserne forløber, som de<br />

skal.<br />

- i dsl havde vi lagt op til en hurtig afklaring<br />

med den nuværende ejerkreds, Ja <strong>og</strong><br />

den danske dyrlægeforening (ddd), i efteråret<br />

<strong>2008</strong>. De to foreninger ønskede d<strong>og</strong><br />

først en møderække nu her i 2009, der kan<br />

afdække et samarbejdes styrker <strong>og</strong> svagheder,<br />

på baggrund af de erfaringer man hidtil<br />

har haft om driften af fællessekretariatet. vi<br />

var således til møde med det koordinerende<br />

formandskab for fællessekretariatet i slutningen<br />

af januar, <strong>og</strong> her udtrykte foreningerne<br />

bag fællessekretariatet, at man kunne<br />

se dsl som part i samarbejdet.<br />

- formandskabet <strong>og</strong> forretningsudvalget<br />

vil derfor arbejde videre med at finde en<br />

model for dsls eventuelle indtræden som<br />

ejer, der både kan tilfredsstille dsl <strong>og</strong> Ja/<br />

ddd med udgangspunkt i den gældende<br />

samarbejdsaftale om fællessekretariatet.<br />

beslutning om den fremtidige sekretariats-<br />

betjening vil ske på dsls repræsentantskabsmøde<br />

den 13.-14. maj i Vildbjerg.<br />

- På nuværende tidspunkt kender vi ikke<br />

prisen for et sådant ejerskab, <strong>og</strong> vi skal derfor<br />

være skarpe til at læse i »krystalkuglen«.<br />

Jeg vil derfor opfordre til, at man på kredsmødet<br />

den 12. marts sørger for at vælge n<strong>og</strong>le<br />

medlemmer, der <strong>og</strong>så har en holdning til<br />

dette emne.<br />

- det er klart, at der er andre muligheder<br />

end den her skitserede, <strong>og</strong> i udgangspunktet<br />

fortsætter den nuværende ordning. På<br />

baggrund af drøftelserne på sidste års kredsmøde<br />

i odense mener jeg, at det står klart, at<br />

vi ikke er til en fusion. vi er ikke parate til at<br />

opgive identiteten, da det er den, der holder<br />

os sammen i foreningen. Men et tættere<br />

samarbejde - som det kendes med Jid inden<br />

for kommuner <strong>og</strong> Hededanmark - med ikke<br />

mindst Ja er meget interessant. Mange af os<br />

er beskæftiget på samme område ude på arbejdsmarkedet,<br />

<strong>og</strong> der kan hele tiden komme<br />

flere til. eksempelvis turismeområdet, siger<br />

dsls formand.<br />

når SLingere mødes<br />

de nære berøringsflader med andre foreninger<br />

i den grønne sektor har allerede udmøntet<br />

sig i konkrete initiativer. der er åbnet for<br />

hinandens faglige <strong>og</strong> fagforeningsbetonede<br />

arrangementer i regi af fællessekretariatet,<br />

<strong>og</strong> der er nedsat en ny aktivitetsgruppe<br />

med repræsentanter for DSL <strong>og</strong> Ja/Dff om<br />

skov- <strong>og</strong> naturforvaltning. sidstnævnte endvidere<br />

i samarbejde med foreningen Prosilva,<br />

hvor det måtte være relevant.<br />

- Jeg forventer mig meget af dette nye<br />

samarbejde, <strong>og</strong> vi har da <strong>og</strong>så sat en pæn<br />

sum af på budgettet til disse nye aktiviteter,<br />

oplyser Henrik steffensen bach, der ser Privatkredsen<br />

<strong>og</strong> dens ekskursioner som igangsætter.<br />

- før i tiden var det ekskursionerne, som<br />

dannede grundlag for en faglig debat på<br />

tværs af kredse, landsdele <strong>og</strong> alder, <strong>og</strong> det<br />

nr. 1 <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> SKoV & LanD 5


Antal<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

har været gået lidt af mode i en del år. efter<br />

min mening er det endda meget vigtigt, at<br />

vi igen kan tilbyde medlemmerne sådanne<br />

debatfora om ikke mindst forvaltning inden<br />

for de forskellige dele af den grønne sektor.<br />

6 SKoV & LanD <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> nr. 1<br />

- faglige meningsudvekslinger er med til at<br />

styrke vores »sammenhængskraft« som<br />

slingere, <strong>og</strong> derfor er det <strong>og</strong>så en god ide,<br />

når kredsene arrangerer åbne møder, mener<br />

Henrik steffensen bach.<br />

dSL medlemstal fordelt på ansættelsesform<br />

1. januar<br />

2005 2006 2007 <strong>2008</strong> 2009<br />

overenskomstansat, stat 86 83 89 86 86<br />

overenskomstansat, kommune/amt/region 146 152 150 163 195<br />

Tjenestemandsansat, stat 113 111 105 96 90<br />

Tjenestemandsansat, kommune/amt/region 7 6 6 7 6<br />

Privatansat 123 131 137 134 128<br />

skovdyrkerforeningerne 46 45 42 42 49<br />

udlandsansat 2 2 4 6 3<br />

selvstændig 67 64 74 72 73<br />

Hedeselskabet 77 79 88 101 92<br />

ledig 58 44 26 32 27<br />

Pensionist/efterløn 109 109 102 101 103<br />

studerende 121 118 120 106 103<br />

Passiv 38 43 40 39 42<br />

I alt 993 987 983 985 997<br />

1998<br />

jun<br />

nov<br />

apr<br />

sep<br />

feb<br />

jul<br />

dec<br />

maj<br />

okt<br />

mar<br />

aug<br />

Ledighed 1998-<strong>2008</strong><br />

Ledighed 1998-<strong>2008</strong><br />

2003<br />

jun<br />

År<br />

Fakta<br />

nov<br />

apr<br />

sep<br />

feb<br />

jul<br />

dec<br />

maj<br />

okt<br />

mar<br />

aug<br />

<strong>2008</strong><br />

jun<br />

nov<br />

10<br />

5<br />

0<br />

ledighedsberørte<br />

dimittenter<br />

fuldtidsledige<br />

-29 30-34 35-<br />

Ledighedsberø<br />

Dimittenter<br />

Fuldtidsledige


at læse tidens behov<br />

dette emne fører uden videre formanden<br />

frem til andre af foreningens særkender -<br />

<strong>og</strong> fortrin. Han peger på, at skov- <strong>og</strong> landskabsingeniørerne<br />

er endda vældig gode til<br />

at bevæge sig rundt på arbejdsmarkedet,<br />

<strong>og</strong> her tænker han ikke så meget på ge<strong>og</strong>rafisk<br />

mobilitet som på fleksibilitet i relation<br />

til ønskejobbet.<br />

- Jeg indrømmer, at vi i første omgang<br />

nok bredte jobpaletten ud af strategiske<br />

grunde, men siden er holdningen til vores<br />

faglige mobilitet blevet understøttet på<br />

selve uddannelsesinstitutionen, blandt<br />

medlemmerne <strong>og</strong> ude på selve arbejdsmarkedet.<br />

- som gruppe har vi n<strong>og</strong>et at tilbyde, <strong>og</strong><br />

vi er eksponenter for det handlingsorienterede<br />

- i forhold til hele den grønne sektor,<br />

som <strong>og</strong>så i fremtiden vil være kerneområdet.<br />

Jeg mener <strong>og</strong>så, at vi både kan samle<br />

de gamle dyder <strong>og</strong> de nye tiders trend. eksempelvis<br />

vil de kolleger, der arbejder på de<br />

gamle skovejendomme, forsat kunne udføre<br />

den basis-forvaltning, som ejerne ønsker,<br />

samtidig med, at de er i stand til at indgå<br />

partnerskaber med kommuner <strong>og</strong> andre<br />

interessenter. der vil sandsynligvis <strong>og</strong>så blive<br />

genereret nye aktivitetsområder, som<br />

der netop nu er gang i inden for statsskovbruget,<br />

<strong>og</strong> som jeg ser det, kan man godt<br />

sammenligne n<strong>og</strong>le slingere med kaospiloterne.<br />

vi kigger ud i landskabet <strong>og</strong> afsøger,<br />

hvor dsl <strong>og</strong> dens medlemmer skal hen,<br />

siger dsls formand med et smil.<br />

Han er stolt af foreningens ekstremt lave<br />

ledighed, men anerkender, at der til stadighed<br />

skal arbejdes med profilering. det<br />

er efter hans mening ikke mindst nødvendigt<br />

i forhold til potentielle studerende,<br />

som har brug for rollemodeller.<br />

- <strong>og</strong> det skal ikke alene være skovf<strong>og</strong>eder.<br />

Hvem ved fx, at det kommunale byggemodningsområde<br />

er et rigtigt socialt arbejde,<br />

der både handler om mennesker <strong>og</strong><br />

udearealer, udbryder han med henvisning<br />

til sin egen metier i Herning kommune.<br />

Gode kort på hånden<br />

Henrik steffensen bach har med denne bemærkning<br />

drejet samtalen hen mod dsls<br />

fjerde indsatsområde: rekruttering <strong>og</strong> fastholdelse<br />

- nøglen til enhver forenings liv.<br />

- det kan måske virke lidt gammeldags,<br />

men det handler stadigvæk om at bidrage<br />

til fællesskabet, om solidaritet. Hverken nye<br />

lønsystemer eller gode pensionsordninger<br />

kommer af sig selv. vi spiller som forening<br />

med på banen, <strong>og</strong> vi skal derfor have et godt<br />

bagland. det er den slags, vi er nødt til at<br />

fremhæve, når det gælder fastholdelse af<br />

medlemmer, betoner formanden <strong>og</strong> føjer<br />

til:<br />

- Men det er oplagt en stor udfordring at<br />

få folk til at se, at det nytter n<strong>og</strong>et at være<br />

medlem af dsl. Man kan jo vælge at se foreningen<br />

som en forsikring, hvis n<strong>og</strong>et går<br />

galt i arbejdslivet. Heldigvis er det de færreste,<br />

der får brug for det. Mere diffuse forhold<br />

som kendskab til slingere, adgang til<br />

faglige netværk, kendskab til <strong>og</strong> udvikling<br />

af løn- <strong>og</strong> ansættelsesforhold er imidlertid<br />

forhold, hvor foreningen har brug for et<br />

godt bagland.<br />

- det er derfor afgørende, at alle vore kolleger<br />

rundt omkring i landet fortsat finder<br />

anledning til at slutte op om foreningen.<br />

de studerende skal hele tiden have at vide,<br />

hvad vi kan tilbyde dem ud over den rent<br />

basale fagforeningsmæssige side af sagen.<br />

vi har mere fokus på rekrutteringsspørgsmålet<br />

end tidligere, <strong>og</strong> jeg mener, at fx netværksdannelse<br />

<strong>og</strong> fælles identitet er vigtige<br />

kort på hånden for en forening af vores<br />

størrelse.<br />

- dsl har desuden i mange år været med<br />

til at dreje uddannelsen den rigtige vej<br />

rundt samtidig med, at vi har adgang til erfaringerne<br />

fra DSL 60+. Vi dækker hele perioden,<br />

runder Henrik steffensen bach af.<br />

nr. 1 <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> SKoV & LanD 7


krISTIna B. pederSen, ForMand For de STUderendeS kredS<br />

dSL har en særlig styrke<br />

de studerendes kreds (dsk) udgør kun omkring<br />

ti pct. af foreningens medlemmer.<br />

det er ikke n<strong>og</strong>en overvældende andel,<br />

men det har absolut ikke den konsekvens,<br />

at vi bliver overhørt eller overset. Tværtimod<br />

giver dsl plads til sine studerende <strong>og</strong><br />

lader deres stemme blive hørt. dét er indikator<br />

for en sund <strong>og</strong> stærk fagforening!<br />

vi har i dsk mulighed for at give vores<br />

mening til kende i alt lige fra budgettering<br />

over pensionsordninger til udformning af<br />

kredsmøder. derudover er der rig mulighed<br />

for, at dsk kan komme med forslag til <strong>og</strong><br />

ønsker om både forbedringer <strong>og</strong> arrangementer.<br />

sidst, men absolut ikke mindst har<br />

dsk nøjagtig samme mulighed som de øvrige<br />

kredse for at arrangere faglige ekskursioner<br />

<strong>og</strong> på den måde få udvidet vores horisont.<br />

relevans <strong>og</strong> netværk<br />

Hvert år kommer der nye medlemmer til i<br />

dsk, mens andre forlader os. Heldigvis sker<br />

der som regel det, at man flytter fra dsk til<br />

en anden kreds alt afhængig af ens beskæftigelsessituation.<br />

Tæt ved 100 pct. af DSLs<br />

medlemmer møder fagforeningen via dsk,<br />

<strong>og</strong> det er derfor vigtigt, at de får en god oplevelse,<br />

der giver dem lyst til at blive i dsl.<br />

Men da der ikke er så mange politiske<br />

opgaver, som dsk kan være sine medlemmer<br />

behjælpelig med, skal der tilbydes n<strong>og</strong>et<br />

andet. Her er det bl.a. bladpakken <strong>og</strong> de<br />

mange faglige arrangementer, der trækker<br />

medlemmer til.<br />

i det seneste år har dsl imidlertid mær-<br />

8 SKoV & LanD <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> nr. 1<br />

ket lidt konkurrence fra en rivaliserende<br />

fagforening, der kan tilbyde billige forsikringer<br />

<strong>og</strong> gratis medlemskab. det kan dsl<br />

som en lille forening på knap 1000 medlemmer<br />

slet ikke hamle økonomisk op med.<br />

Men hvorfor skulle den egentlig <strong>og</strong>så det?<br />

dsl har nemlig en styrke, som ingen anden<br />

fagforening har: den har skov- <strong>og</strong> landskabsfaglig<br />

relevans, <strong>og</strong> den er et netværk,<br />

man ikke bør undervurdere betydningen af.<br />

Med et medlemskab i dsl - <strong>og</strong> som oftest i<br />

første omgang i dsk - får man mulighed<br />

for at komme langt omkring i både ind- <strong>og</strong><br />

udland <strong>og</strong> møde inspirerende naturforvaltere,<br />

der sidder i forskellige job inden for<br />

den grønne sektor.<br />

det er dsks opgave at opsøge disse inspirerende<br />

fagfolk <strong>og</strong> sørge for, at deres viden<br />

bliver formidlet videre til dem, der har<br />

interessen, <strong>og</strong> som vil bruge den i fremtiden<br />

- <strong>og</strong> dem er der heldigvis mange af på<br />

skovskolen!


vores uddannelse følger med<br />

endnu en gang er skov- <strong>og</strong> landskabsingeniør-uddannelsen<br />

blevet taget op til revision<br />

<strong>og</strong> forandret. denne gang er der indført<br />

blokstruktur i undervisningen, <strong>og</strong> det betyder,<br />

at man har ét fag ni uger ad gangen,<br />

hvorefter det afsluttes med en prøve. samtidig<br />

har man fjernet den første adgangsgivende<br />

praktik - til manges store fortrydelse.<br />

i det sidste års tid har der derfor været<br />

megen debat om, hvordan de nye slingere<br />

n<strong>og</strong>ensinde skal kunne klare sig igennem<br />

uddannelsen - <strong>og</strong> siden erhvervslivet - uden<br />

den praktiske erfaring?<br />

Til det kan dsk sige, at de nye slingere<br />

fungerer ganske udmærket! de er fornuftige<br />

unge mennesker, der er nysgerrige, åbne<br />

<strong>og</strong> ivrige for at lære. de er utrolig gode til at<br />

støtte de arrangementer, der bliver tilbudt<br />

dem, <strong>og</strong> de møder op med stor entusiasme.<br />

Det er d<strong>og</strong> sandt, at »en SLinger ikke er,<br />

Mange gode grunde<br />

til at være medlem af DSL<br />

• Karrierekanonen - en værktøjskasse<br />

• Profilmagasinet LandSkaberne<br />

• Adgang til ledelsesviden<br />

• Rabat med Forbrugsforeningen<br />

• Rabataftale med Friluftsland<br />

• Feriehuse med rabat<br />

• Mobilrabat for selvtændige<br />

• Rabataftale med Metax<br />

• Sundhedsforsikring til medlemspris<br />

• Ekstra fagblade for kontingentet<br />

(studerende)<br />

nr. 1 <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> SKoV & LanD 9<br />

DSL har skov- <strong>og</strong> landskabsfaglig<br />

relevans, <strong>og</strong> den er et<br />

netværk, som man ikke bør<br />

undervurdere betydningen af.<br />

Fakta<br />

Sammen med <strong>Skov</strong>&Land nr. 2 vil du få et nyt <strong>og</strong> personligt<br />

medlemskort af DSL til at have med på farten. Læs meget<br />

mere om fordele <strong>og</strong> rabatter på www.skov<strong>og</strong>land.dk.


hvad en SLinger var engang«, men det er<br />

måske <strong>og</strong>så meget godt …?<br />

Tiderne skifter, <strong>og</strong> vi bør bare være taknemmelige<br />

for, at vores uddannelse følger<br />

med! Hvis den ikke gjorde det, ville i derude<br />

på distrikterne <strong>og</strong> i kommunerne selv skulle<br />

lave jeres kort i Mapinfo, arc-view, Proteus<br />

o.lign.<br />

det er dsks holdning, at det ikke er en<br />

katastrofe, at uddannelsen er blevet ændret<br />

<strong>og</strong> det første års praktik fjernet. Ærgerligt<br />

er det da, fordi adgangspraktikken gav<br />

en god fornemmelse for faget, men heldigvis<br />

er der n<strong>og</strong>le meget kompetente folk på<br />

skovskolen, som gør en enorm indsats for<br />

at sætte en ny uddannelse sammen, der<br />

passer til dét, der efterspørges på arbejdsmarkedet.<br />

desuden vil en nystartet slinger stadig<br />

blive sendt ud med en motorsav for at få<br />

skidt under neglene <strong>og</strong> olie på fingrene -<br />

det vil bare ikke være i så lang tid, at skidtet<br />

sidder permanent fast. den praktiske undervisning<br />

foregår i to måneder, <strong>og</strong> det er<br />

nok til at give de studerende en fornemmelse<br />

af det fysiske arbejde. vi må imidlertid<br />

se i øjnene, at vores uddannelse <strong>og</strong> vore<br />

jobmuligheder bliver mere <strong>og</strong> mere kontorbaserede.<br />

erhvervskontakt er vigtig<br />

det er snarere kontakten til erhvervet frem<br />

for den praktiske erfaring, som de nye studerende<br />

på skovskolen mangler i forbindelse<br />

med den nye struktur. <strong>og</strong> det er her, dsl i<br />

fremtiden kan være behjælpelig med at være<br />

bindeleddet mellem SLingeren <strong>og</strong> »den<br />

virkelige verden«.<br />

generelt møder dsk stor velvilje <strong>og</strong> imødekommenhed,<br />

når vi spørger folk fra erhvervet,<br />

om de vil dele deres viden med os.<br />

10 SKoV & LanD <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> nr. 1<br />

det er blevet til rigtig mange gode <strong>og</strong> lærerige<br />

ekskursioner for dsks medlemmer.<br />

den seneste temadag gik til esben Møller<br />

Madsen på Trolleholm gods i skåne. det<br />

var en rigtig god dag, hvor det gik op for<br />

mange, at skovøkonomi egentlig er et ganske<br />

nyttigt værktøj til at beregne, hvornår<br />

hugst er rentabel. Temadagen til foråret<br />

kommer formentlig til at gå ned til Henrik<br />

staun på langeland. staun, der er en af de<br />

mest erfarne skovdyrkere, har tilbudt at tage<br />

os studerende med på en tur i skoven,<br />

hvor vi kan snakke værdiændringer, <strong>og</strong> som<br />

følge af det <strong>og</strong>så en ændring af skovdyrkningsprincipperne.<br />

inden da arrangerer dsk et møde med<br />

professor J. bo larsen på skovskolen, hvor<br />

han vil præsentere sin meget omdiskuterede<br />

b<strong>og</strong> »naturnær skovdrift«, hvis principper<br />

der undervises en del efter på skovskolen.<br />

vi forsøger i dsk at brede emnerne på<br />

temadage <strong>og</strong> foredragsaftener så meget<br />

ud som muligt, så medlemmerne stifter<br />

bekendtskab med hele paletten inden for<br />

det grønne område.<br />

arrangementerne har været gode, fordi<br />

der findes så mange inspirerende folk på<br />

området, der brænder for det, de er beskæftiget<br />

med, <strong>og</strong> som godt kan lide at formidle<br />

det videre til os studerende. vi er endnu kun<br />

nået rundt til en lille brøkdel af dem, <strong>og</strong> derfor<br />

er det vigtigt, at vi fortsat må trække på<br />

den erfaring <strong>og</strong> viden, der bl.a. ligger ude i<br />

de andre kredse.<br />

det er især vigtigt at være i tæt samarbejde<br />

med det pulserende erhvervsliv nu,<br />

hvor den nye ordning betyder, at den nystartede<br />

slinger ikke længere får sin (næsten)<br />

daglige gang sammen med den ekstremt<br />

entusiastiske skovf<strong>og</strong>ed, der øser af


sin erfaring - ligesom de studerende på den<br />

gamle ordning gjorde det.<br />

Tag godt imod os<br />

kontakten til dsl-medlemmerne i de andre<br />

kredse er nyttig, både hvad angår ekskursionsmål,<br />

<strong>og</strong> så sandelig <strong>og</strong>så i forbindelse<br />

med hjælp til opgaver. det kunne derfor<br />

være smart, hvis der bliver oprettet en<br />

database på dsls nye hjemmeside med al-<br />

le medlemmernes navne <strong>og</strong> deres kompetenceområder.<br />

På den måde kan en studerende<br />

altid finde den rette kompetenceperson<br />

i forbindelse med opgaveskrivningen<br />

eller blot af interesse for området.<br />

dsk vil derfor gerne opfordre jer alle til<br />

at tage godt imod de studerende, der opsøger<br />

jer for at få del i jeres ekspertise - <strong>og</strong> lad<br />

være med at dømme dem på forhånd, fordi<br />

de ikke har været i adgangspraktik!<br />

I DSK mener vi, at det ikke er en katastrofe,<br />

at uddannelsen er blevet ændret<br />

<strong>og</strong> det første års praktik fjernet.<br />

Det er snarere kontakten til erhvervet,<br />

som de studerende på <strong>Skov</strong>skolen<br />

mangler i den nye struktur.<br />

nr. 1 <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> SKoV & LanD 11


aF MarIanne TInGGaard, redakTør<br />

vores uddannelse er<br />

skræddersyet<br />

som ansat på det offentlige område i henholdsvis<br />

skov- <strong>og</strong> naturstyrelsens centrale<br />

bastion i Haraldsgade <strong>og</strong> i aalborg kommune<br />

er det uundgåeligt, at en snak om<br />

årets gang mellem Henrik Jørgensen, formand<br />

for Co ii-kredsen, <strong>og</strong> Lars Delfs Mortensen,<br />

formand for kommune-kredsen, tager<br />

udgangspunkt i overenskomstforliget<br />

fra sidste vinter.<br />

ok-08 var 12,8<br />

- når jeg tænker tilbage, er jeg egentlig lidt<br />

desillusioneret over oK-08. Der var mange<br />

gode sager, som kun kostede lidt eller ingenting,<br />

men de blev pure afvist. forhandlingerne<br />

blev styret af de store grupper, indleder<br />

Henrik Jørgensen <strong>og</strong> konstaterer i en<br />

bisætning, at forhandlingsprotokollen i øvrigt<br />

endnu ikke er underskrevet.<br />

- der kom jo et valg ind over, <strong>og</strong> vi havde<br />

<strong>og</strong>så 3-parts-forhandlingerne, hvor to af fokusområderne<br />

- nemlig kompetenceudvikling<br />

<strong>og</strong> seniorordninger - allerede blev dæk-<br />

12 SKoV & LanD <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> nr. 1<br />

ket ind. Jeg tror, at det var dét, der lidt t<strong>og</strong><br />

luften ud af overenskomstforhandlingerne.<br />

fokus flyttede, <strong>og</strong> løndelen i oK-08 var<br />

ganske rigtigt styret med finansministeren<br />

for bordenden. så jeg er heller ikke imponeret<br />

over processen. vi brugte meget tid på<br />

et forholdsvist lille fingeraftryk, medgiver<br />

lars delfs Mortensen.<br />

når det så er sagt, må de to kredsformænd<br />

trods alt indrømme, at selv om det<br />

kniber med de markante individuelle fingeraftryk,<br />

så opnåede parterne resultater,<br />

der sikrer en positiv reallønsudvikling for<br />

de offentligt ansatte.<br />

oK-08 kom til at handle om en ramme<br />

på 12,8 pct., hvor størstedelen anvendes til<br />

generelle lønstigninger hen over overenskomstperiodens<br />

tre år. ud over løndelen var<br />

der elementer som bl.a. tillidsrepræsentanttillæg,<br />

fleksibilitet vedrørende arbejdstid<br />

<strong>og</strong> ferieafholdelse, barns anden sygedag<br />

<strong>og</strong> barsel.<br />

- <strong>og</strong> på statsområdet var det en god


SLing-uddannelsen er n<strong>og</strong>et specielt: Ikke blot indholdet<br />

i undervisningen, men <strong>og</strong>så miljøet på<br />

<strong>Skov</strong>skolen har givet SLingerne n<strong>og</strong>le kompetencer<br />

med i rygsækken, som der til stadighed vil være<br />

brug for - <strong>og</strong> som netop adskiller uddannelsen fra<br />

øvrige uddannelser. Dét er en afgørende <strong>og</strong> vigtig<br />

forskel, mener kredsformændene Henrik Jørgensen<br />

(tv.) <strong>og</strong> Lars Delfs Mortensen.<br />

ting, at det blev erkendt af finansministeriet,<br />

at der er n<strong>og</strong>et, der hedder »fryns«. Vi har<br />

ikke haft samme adgang til den slags som<br />

privatansatte, <strong>og</strong> vi fik en kompensation på<br />

0,2 pct. for at rette op på denne ubalance,<br />

fortæller Henrik Jørgensen <strong>og</strong> konkluderer:<br />

- resultatet er fornuftigt rent lønmæssigt,<br />

<strong>og</strong> alle får del i det, <strong>og</strong> jeg vil <strong>og</strong>så godt<br />

fremhæve, at jeg havde et godt bagland i<br />

både Co ii <strong>og</strong> sekretariatet, hvor alle delresultater<br />

blev koordineret undervejs.<br />

På det kommunale område fik alle grupper<br />

et løft, Jiderne blev omfattet af en overenskomst,<br />

<strong>og</strong> lars delfs Mortensen er enig<br />

med Henrik Jørgensen i, at reallønnen blev<br />

sikret med nuværende viden, som han udtrykker<br />

det.<br />

- forventningerne til denne overenskomst<br />

var himmelhøje alle vegne, <strong>og</strong> fordi<br />

løn var afgørende i fokus, blev det vanskeligt<br />

at pege på andre ting. Jeg havde imidlertid<br />

god føling med baglandets ønsker <strong>og</strong><br />

er taknemlig for opbakning både derfra <strong>og</strong><br />

fra forhandlingspartnerne i forhandlingskartellet.<br />

På den baggrund var det under de<br />

afgørende natteforhandlinger muligt at få<br />

indflydelse <strong>og</strong> bl.a. rykke fra aTP-sats C til a i<br />

ét hug, siger den kommunale forhandler<br />

med et skævt smil.<br />

Temaer i næste ok<br />

de to kredsformænd er ikke blege for at spå<br />

om den næste overenskomst i 2011. De tror<br />

begge på, at fokus vil rette sig mod fastholdelse<br />

af medarbejderne, på pension <strong>og</strong> på<br />

bløde områder i øvrigt. de mener desuden,<br />

at offentligt ansatte slingere ikke hører til<br />

dem, som rammes hårdest i den nuværende<br />

lavkonjunktur. statsministeren er jo gået<br />

hen <strong>og</strong> blevet grøn, <strong>og</strong> de er helt enige<br />

om, at det sagtens kan give flere job på<br />

skov- <strong>og</strong> landskabsingeniørernes områder.<br />

de er heller ikke uenige om, at fremtiden<br />

vil kræve, at man bliver længere tid på<br />

arbejdsmarkedet, <strong>og</strong> det betyder, at både<br />

frivillighed <strong>og</strong> fleksibilitet bør <strong>og</strong> vil være<br />

nr. 1 <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> SKoV & LanD 13


temaer ved de kommende overenskomstforhandlinger.<br />

- der er brug for individuel tilpasning<br />

hen over en livslang karriere, hvor man - fx<br />

mens børnene er små - har brug for kortere<br />

arbejdsdage end i andre faser af livet. Men<br />

faktisk er jeg da meget overrasket over, hvor<br />

stor en indsats folk generelt lægger i deres<br />

arbejde. for SLingere er arbejdet så integreret<br />

en del af livet, så <strong>og</strong>så den gode arbejdsplads<br />

- <strong>og</strong> hvad den skal indeholde - bør blive<br />

et tema ved de næste forhandlinger, siger<br />

Henrik Jørgensen.<br />

optimisme på beskæftigelsesområdet<br />

når det handler om beskæftigelse, er der<br />

absolut ingen falsk beskedenhed at spore<br />

På både det statslige <strong>og</strong> det kommunale område er evnen til at kunne<br />

kommunikere med borgere, interesseorganisationer <strong>og</strong> erhvervsliv blevet<br />

stadig vigtigere.<br />

14 SKoV & LanD <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> nr. 1<br />

hos de to kredsformænd for henholdsvis<br />

stat <strong>og</strong> kommune.<br />

- indtil nu har der generelt været mange<br />

job i kommunerne, <strong>og</strong> vore kompetencer<br />

passer da <strong>og</strong>så lige præcis til det kommunale<br />

område, som det ser ud i 2009. <strong>og</strong> oppe<br />

hos os i Ålborg har vi ikke altid kunnet få<br />

en skov- <strong>og</strong> landskabsingeniør, når de blev<br />

efterspurgt, betoner lars delfs Mortensen.<br />

- i øjeblikket er vi nede i en bølgedal i<br />

skov- <strong>og</strong> naturstyrelsen <strong>og</strong> er nok lidt usikre<br />

på beskæftigelsen. Men jeg tror, at vi sådan<br />

set kommer til at skulle løse de samme<br />

opgaver som ude i kommunerne. <strong>og</strong> det er<br />

en af vore forcer, at vi <strong>og</strong>så kan tale med fx<br />

en landmand. vi bliver netop ikke opfattet<br />

som bureaukrater i dial<strong>og</strong>en med borgere<br />

<strong>og</strong> erhvervsfolk, hvilket fx natura 2000 er<br />

et godt eksempel på, bemærker Henrik Jørgensen.<br />

de er begge opmærksomme på, at uddannelsen<br />

- med en i øvrigt tiltrængt nedskæring<br />

af praktikperioder, mener de to<br />

kredsformænd - kan være i fare for at miste<br />

sin jordkontakt så at sige. de understreger,<br />

at slingerne skal flytte sig med verden,<br />

men den akademiske tilgang må ikke tage<br />

overhånd!<br />

- vi har n<strong>og</strong>le fortrin i <strong>og</strong> med, at vi både<br />

er gode til økonomi <strong>og</strong> er handlingsorienterede.<br />

det betyder naturligvis ikke, at vi ikke<br />

kan lære n<strong>og</strong>et af andre uddannelsesretninger.<br />

Tværtimod oplever man i hverdagen<br />

på jobbet, at vi på tværs af faggrupper<br />

kan få tingene til at ske, forklarer lars delfs<br />

Mortensen <strong>og</strong> fortsætter:<br />

- i kommunerne opfatter mange af os<br />

sig selv som værende i proces hele tiden. vi<br />

vil hele tiden tilegne os ny viden, <strong>og</strong> der er<br />

accept af <strong>og</strong> lyst til kompetenceudvikling.<br />

Men det vigtigste er stadig, at vi har en<br />

praktisk tilgang til sagerne, et basalt kendskab<br />

til fx geol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> økol<strong>og</strong>i - at vi kan koble<br />

viden <strong>og</strong> handling!


aF MarIanne TInGGaard, redakTør<br />

Hvert minut fødes<br />

der en ny kunde<br />

To kredsformænd,<br />

der er er enige om at<br />

fokusere på lyspunkterne<br />

- på trods af<br />

finanskrisen:<br />

Martin Sejersgaard-<br />

Jacobsen (tv.) <strong>og</strong><br />

Jørgen Olesen.<br />

Martin Sejersgaard-Jacobsen, formand for<br />

Hededanmark-kredsen, har inviteret formanden<br />

for skovdyrker-kredsen, Jørgen Olesen,<br />

til frokost på Hededanmarks adresse i<br />

kolding. anledningen er den aktuelle situation<br />

på arbejdsmarkedet for en skovdyrker<br />

henholdsvis en hedemand, der nok kan have<br />

behov for n<strong>og</strong>le udlægninger.<br />

det er en grå <strong>og</strong> tåget januardag, som<br />

umiddelbart danner en passende baggrund<br />

for et internationalt marked på vej ned i en<br />

lavkonjunktur. Men oven over alting stråler<br />

solen som bekendt, <strong>og</strong> det skal snart vise<br />

sig, at finanskrisen <strong>og</strong>så kan tales ned. det<br />

handler i høj grad om indstilling.<br />

på standby<br />

- det er lidt op ad bakke lige nu, lyder det<br />

samstemmende fra de to kredsformænd,<br />

inden vi overhovedet er kommet ind i mødelokalet.<br />

Men tilføjelsen falder prompte:<br />

- omvendt kan man sige, at fremtiden er<br />

temmelig spændende, fordi det hele er gået<br />

meget hurtigt.<br />

- i løbet af to en halv måned har vi halveret<br />

vores salg af råtræ, siger Jørgen olesen,<br />

<strong>og</strong> Martin sejersgaard-Jacobsen fortæller,<br />

at han har udarbejdet nye prislister flere<br />

gange: i slutningen af november blev prisen<br />

sat ned for første gang, <strong>og</strong> i begyndelsen<br />

af januar skulle den sættes ned igen.<br />

- lige nu er rigtig mange virksomheder<br />

usikre, <strong>og</strong> der bliver trådt vande. dét skyldes<br />

ikke mindst, at det netop i de seneste år<br />

har været rigtig svært at finde de rigtige<br />

medarbejdere. Jeg vil mene, at der er en hel<br />

del arbejdspladser på vores område, der har<br />

forskellige tiltag i skuffen, som man kan beskæftige<br />

sig med i den allernærmeste tid.<br />

andre projekter er til gengæld nødt til at<br />

blive dernede, betoner Martin sejersgaard-<br />

Jacobsen, <strong>og</strong> Jørgen olesen falder ind:<br />

nr. 1 <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> SKoV & LanD 15


- i min hverdag i Midtjylland er foreningen,<br />

savværkerne <strong>og</strong> entreprenørerne i en slags<br />

venteposition lige nu, <strong>og</strong> mange regner da<br />

<strong>og</strong>så med, at tingene bliver endnu billigere<br />

i morgen. <strong>og</strong> undtaget dem, der måtte være<br />

så uheldige at miste jobbet i disse måneder,<br />

så forventes befolkningen generelt at<br />

opleve, at rådighedsbeløbet er minimum<br />

det samme - <strong>og</strong> investeringerne vil forventelig<br />

gå i gang igen hen over sommeren.<br />

- Jeg tror, at vi som slingere først vil se<br />

krisen udmøntet på annoncemarkedet.<br />

Mange stillinger vil ikke blive genbesat, <strong>og</strong><br />

vi kan nok <strong>og</strong>så risikere, at det blive sværere<br />

at komme ind på arbejdsmarkedet som nyuddannet.<br />

det er d<strong>og</strong> ikke alene et krise-<br />

prIvaTanSaTTe<br />

Lønninger pr. oktober <strong>2008</strong>, opdelt efter gennemsnit <strong>og</strong> fraktiler.<br />

privat -<br />

skovbrug<br />

mv.<br />

Hededanmark<br />

<strong>Skov</strong>dyrkerforeninger<br />

16 SKoV & LanD <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> nr. 1<br />

alle privatansatte<br />

antal 74 83 31 188<br />

Gennemsnit 479.432 497.040 465.023 484.830<br />

25 pct. fraktil 411.470 422.159 419.628 437.525<br />

50 pct. fraktil 475.363 488.451 476.277 483.181<br />

75 pct. fraktil 516.359 531.541 521.993 527.836<br />

90 pct. fraktil 589.084 593.117 548.671 584.809<br />

Staten kommuner<br />

alle offentligt<br />

ansatte<br />

antal 164 119 283<br />

Gennemsnit 454.737 458.063 456.136<br />

25 pct. fraktil 426.319 399.457 422.713<br />

50 pct. fraktil 448.241 446.498 446.498<br />

75 pct. fraktil 480.711 486.144 482.578<br />

90 pct. fraktil 512.419 534.893 522.779<br />

Fakta<br />

oFFenTLIGT anSaTTe<br />

Lønninger pr. oktober <strong>2008</strong>, opdelt efter gennemsnit <strong>og</strong> fraktiler.<br />

tegn <strong>og</strong> generel afmatning. det skyldes <strong>og</strong>så<br />

den nye finanslov, hvor skovbrugets konsulentmidler<br />

er skåret væk. vi mister rigtig<br />

mange penge på den konto, <strong>og</strong> det vil give<br />

en række omstruktureringer i vore systemer,<br />

forklarer skovdyrkeren fra Hold 1984,<br />

hvor ledighed ikke var et helt ukendt begreb<br />

i de første år.<br />

nyt tankegods giver nye muligheder<br />

samtalen fortsætter ufortrødent, <strong>og</strong> de to<br />

slingere, hvis arbejdsområder er afhængige<br />

af byggebranchen, er alligevel helt enige<br />

om, at der skal fokuseres på lyspunkterne.<br />

de peger dels på den næsten utroligt lave<br />

arbejdsløshed blandt skov- <strong>og</strong> landskabsingeniører,<br />

dels på at der er meget psykol<strong>og</strong>i i<br />

situationen, <strong>og</strong> at de forskellige arbejdspladser<br />

sandsynligvis vil holde kortene tæt<br />

ind til kroppen i første halvdel af 2009.<br />

det gælder eksempelvis godserne, hvor<br />

man til gengæld er vant til økonomiske udsving,<br />

det gælder savværkerne, hvor man<br />

formodentlig vil bruge vinteren til at rydde<br />

op <strong>og</strong> tømme lagrene, <strong>og</strong> det gælder endelig<br />

det offentlige område, hvor den førte<br />

politik efter al stor sandsynlighed vil give fx<br />

nye anlæg, nye skolefaciliteter <strong>og</strong> nye veje<br />

på længere sigt.<br />

selv om det er svært at spå om fremtiden,<br />

<strong>og</strong> selv om samtaleemnet nu baserer<br />

sig på lige dele erfaringer <strong>og</strong> fornemmelser,<br />

så er de begge overbeviste om, at finanskrisen<br />

ikke vil komme til at ramme slingerne i<br />

nævneværdig grad. det fremgår uden det<br />

store analyseværk, at både hedemanden<br />

<strong>og</strong> skovdyrkeren i virkeligheden er af den<br />

overbevisning, at positive pejlemærker <strong>og</strong><br />

lyspunkter skal være en leveregel.<br />

- nøgleordene er forandring <strong>og</strong> tilpasning,<br />

<strong>og</strong> vi har da <strong>og</strong>så lyspunkter i branchen<br />

i form af skovrejsning. der er <strong>og</strong>så området<br />

med energi- <strong>og</strong> biomassetræ, som er<br />

uberørt af situationen i øjeblikket. det er<br />

hængt op på n<strong>og</strong>et politisk såvel som på


Tidens nøgleord er forandring <strong>og</strong> tilpasning med blik for mulighederne, fremgår det af samtalen mellem skovdyrkeren <strong>og</strong> hedemanden.<br />

tidsånden, <strong>og</strong> det afspejler det kommende<br />

klimatopmøde i danmark. Her kan der<br />

imidlertid <strong>og</strong>så komme udenlandske påvirkninger,<br />

<strong>og</strong> der kan opstå nye konkurrenceparametre.<br />

det er således vigtigt at holde<br />

øje med, hvad der sker i udlandet på området,<br />

understreger Martin sejergaard-Jacobsen<br />

<strong>og</strong> uddyber:<br />

- vi skal alle sammen se på, hvordan tingene<br />

gøres. der kan godt rationaliseres både<br />

her <strong>og</strong> der, <strong>og</strong> man kan <strong>og</strong>så nemt blive<br />

skarpere på bundlinjen. det globale fokus<br />

vil nok flytte sig mod asien <strong>og</strong> sydamerika,<br />

<strong>og</strong> jeg er overbevist om, at de økonomiske<br />

styrkeforhold vil vende i disse år. i øjeblikket<br />

er det danske finansielle system ramt, <strong>og</strong><br />

det indvirker så <strong>og</strong>så på den måde, vi har<br />

opbygget forretning på her i landet. som<br />

det er nu, kan folk ikke låne penge, selv om<br />

de har en rigtig god ide, <strong>og</strong> det er ikke holdbart<br />

i længden.<br />

kredsformændene tilkendegiver, at populære<br />

sentenser fra diverse virksomhedskonsulenter<br />

<strong>og</strong> erhvervsledere a la »kaos<br />

giver muligheder« <strong>og</strong> »hvert minut fødes<br />

der en ny kunde« ikke er tom snak. <strong>og</strong> er der<br />

ikke <strong>og</strong>så n<strong>og</strong>et med, at ordet »krise« betyder<br />

afgørende vendepunkt på græsk? det<br />

er ganske vist!<br />

- virksomhederne bør bruge den nuværende<br />

økonomiske situation til at begynde<br />

at reflektere over, om det ikke <strong>og</strong>så gik lige<br />

vel godt? Jeg mener, at hovedparten af arbejdstagerne<br />

vil komme styrkede ud af det<br />

her, siger Martin sejersgaard-Jacobsen.<br />

kom til kredsmøde<br />

samtalen nærmer sig sin afslutning, arbejdet<br />

kalder, men inden kredsformændene<br />

går hver til sit, lyder der en stor opfordring til<br />

medlemmerne om at komme til kredsmøde<br />

2009 i Vingstedcentret den 12. marts.<br />

- som verden ser ud i dag, bliver der<br />

mange ting at snakke om, <strong>og</strong> det er vigtigt<br />

at fremhæve, at dsl står klar med et beredskab<br />

for medlemmerne, uanset hvilken vej<br />

arbejdsmarkedet bevæger sig. Men vi har<br />

brug for at høre mere om, hvordan medlemmerne<br />

ude på de forskellige arbejdspladser<br />

oplever hverdagen nu for tiden -<br />

både de arbejdspladser, hvor vi efterhånden<br />

er blevet mange slingere, <strong>og</strong> de stadigt<br />

færre steder, hvor slingeren fortsat er alene,<br />

fastslår Martin sejersgaard-Jacobsen,<br />

der nu taler som næstformand i dsl.<br />

som det fremgår af pr<strong>og</strong>rammet for<br />

kredsmødet, er der i år ikke blot tale om en<br />

ny lokalitet. der er <strong>og</strong>så planlagt en ekskursion<br />

ud i landskabet omkring vingsted, <strong>og</strong><br />

kredsformændene peger på, at tværgående<br />

arrangementer er vejen frem for dsls<br />

medlemmer.<br />

nr. 1 <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> SKoV & LanD 17


aF rUBen MarTInSen, ForMand For prIvaTkredSen<br />

vi er fælles<br />

om interessen for naturen<br />

der har været talt meget frem <strong>og</strong> tilbage<br />

om, hvad der er vores fælles identitet som<br />

skov- <strong>og</strong> landskabsingeniører. vi er en faggruppe,<br />

der er spredt for alle vinde - hvad<br />

angår ge<strong>og</strong>rafi såvel som ansvarsområder.<br />

beskæftigelse finder vi inden for næsten alle<br />

områder - det kan være som sælgere <strong>og</strong><br />

kontrollanter, naturvejledere <strong>og</strong> traditionelle<br />

skovf<strong>og</strong>eder, i forskellige lederjob <strong>og</strong><br />

meget andet.<br />

det er selvsagt meget positivt, at vi med<br />

vores løsningsorienterede indgangsvinkel<br />

til opgaverne er en efterspurgt vare i mange<br />

fag, som <strong>og</strong>så ligger langt fra de traditionelle<br />

ansættelsesområder. dét kan imidlertid<br />

gøre det meget svært at fastholde<br />

kontakten kollegaer imellem <strong>og</strong> dermed til<br />

nyeste viden <strong>og</strong> erfaringer inden for de meget<br />

forskelligartede områder.<br />

Hvordan kan vi bruge fagforeningen til<br />

at skabe faglige <strong>og</strong> sociale netværk på tværs<br />

af faggrupper <strong>og</strong> ge<strong>og</strong>rafiske afstande? På<br />

en sådan måde at vi kan få bragt nærheden<br />

til kollegaer <strong>og</strong> gamle holdkammerater ind<br />

i vores oftest travle hverdag?<br />

ny palet af medlemstilbud<br />

Én ting binder os d<strong>og</strong> sammen - på trods af<br />

de meget forskelligartede ansvarsområder<br />

- <strong>og</strong> dét er vores store interesse for naturen<br />

<strong>og</strong> dens mange værdier. det er således <strong>og</strong>så<br />

en vigtig del af vores fælles identitet.<br />

dsl har i de sidste par år afholdt flere<br />

ekskursioner, hvor trækplastret har været<br />

dét, som efter vores mening er fælles for<br />

mange af os: interessen for naturen.<br />

18 SKoV & LanD <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> nr. 1<br />

I <strong>2008</strong> blev det i maj måned til en tur til Århus<br />

kommunes skove, hvor Helge daus fortalte<br />

om skovenes historie <strong>og</strong> pleje gennem<br />

30 år. I september gik turen til Tåsinge,<br />

hvor leif laursen <strong>og</strong> H. staun afholdt temadag<br />

om ær. arrangementerne blev planlagt<br />

af henholdsvis af steen Hougaard Jensen<br />

<strong>og</strong> anders grube.<br />

vores arbejde med ekskursioner <strong>og</strong> temadage<br />

har nu udviklet sig til et samarbejde<br />

med Ja/forstkandidatforeningen <strong>og</strong><br />

Pro silva under ét, så vi fremover vil annoncere<br />

diverse tilbud til alle medlemmerne. vi<br />

mener, at vi i kraft af et sådant fælles udvalg<br />

vil kunne styrke tilbuddene til medlemmerne<br />

<strong>og</strong> <strong>og</strong>så undgå dobbelt- eller<br />

konkurrerende arrangementer.


dsl er repræsenteret i den fælles arrangementsgruppe<br />

ved Jens rasmussen fra skovdyrkerforeningen<br />

øst <strong>og</strong> Mads bank-Mikkelsen<br />

fra skov- <strong>og</strong> naturstyrelsen.<br />

derudover har vi aftalt med Ja <strong>og</strong> dyrlægeforeningen,<br />

at der <strong>og</strong>så etableres en fælles<br />

arrangementsoversigt, så vi hver især<br />

får mulighed for at deltage i hinandens arrangementer.<br />

for vores vedkommende kan<br />

det fx være et spændende fyraftensmøde<br />

om ansættelseskontrakter, kompetenceudvikling<br />

<strong>og</strong> lignende, som vi nu <strong>og</strong>så har<br />

adgang til.<br />

vi mødes i Lille vildmose<br />

det er vores opfattelse, at vi fortsat - gennem<br />

disse tilbud - vil kunne opretholde en<br />

høj faglig standard samtidig med, at de sociale<br />

kontakter vil kunne udvikles <strong>og</strong> udvides<br />

på tværs af faggrupper <strong>og</strong> ge<strong>og</strong>rafiske<br />

afstande.<br />

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige<br />

tak til ekskursionsværterne <strong>og</strong> arrangørerne<br />

ved vore ekskursioner. uden villige,<br />

veloplagte <strong>og</strong> passionerede værter ville udbyttet<br />

af disse arrangementer ikke være så<br />

stort, som det har været hidtil.<br />

Husk vores forårsekskursion ved lille<br />

vildmose i Høstemark <strong>og</strong> Tofte skove, hvor<br />

ekskursionsværten vil være Jacob Pals gaard<br />

andersen <strong>og</strong> arrangøren Jes lund Christensen.<br />

nærmere annoncering vil følge snarest.<br />

vel mødt!<br />

nr. 1 <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> SKoV & LanD 19<br />

Hvordan kan vi bruge<br />

fagforeningen til at skabe<br />

faglige <strong>og</strong> sociale netværk<br />

på tværs af faggrupper<br />

<strong>og</strong> ge<strong>og</strong>rafiske<br />

afstande? DSLs privatkreds<br />

har løsningen!


aF HeLGe daUS, TovHoLder I dSL60+<br />

Sommertræffet på Jensgaard førte til en debat om, hvor den nye trend er ved at føre de danske skove <strong>og</strong> det danske forstvæsen hen …?<br />

Hvis den gamle eg kunne tale<br />

DSL60+ har haft et fint år med god fremgang,<br />

<strong>og</strong> vi er nu 32 medlemmer. Vi har organiseret<br />

os med en styregruppe på fire<br />

personer, der består af Jens Peter ladegaard,<br />

Per lyngbak, o.a.k. nielsen samt<br />

»overtegnede«.<br />

Årets store begivenhed var vores sommertræf<br />

på Jensgaard den 2. juni. Vi var tyve<br />

fremmødte i alt, <strong>og</strong> deraf var ti stykker nytilkomne<br />

60+ere.<br />

det var en god idé, at vi valgte Jens gaard.<br />

der var flere, som havde været skovf<strong>og</strong>ed<br />

på stedet - dér begyndte deres karriere, <strong>og</strong><br />

de var nu spændte på et gensyn.<br />

udsigten til Palsgård <strong>Skov</strong>ene vakte<br />

min der hos n<strong>og</strong>le. endelave gav anledning<br />

til en snak om kaninjagt. svenskekrigene<br />

blev opdateret fra en kanonstilling over<br />

for Hjarnø. Men allerstørst var nok oplevelsen<br />

af at stå ved den store gamle eg.<br />

den er flot <strong>og</strong> imponerende. Måske er den<br />

fra 1600-årene, bare seks løvtrægenerationer<br />

fra vikingetiden? Det var i 1600-årene,<br />

alle vildsvin blev skudt bort i danmark.<br />

enevælden blev indført, <strong>og</strong> danske lov ud-<br />

20 SKoV & LanD <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> nr. 1<br />

kom. Ja, der kan gisnes om alt, <strong>og</strong> det er bare<br />

tre en halv løvtrægenerationer siden.<br />

besøget ved denne eg kunne føre tankerne<br />

hen på, hvor den nye trend fører de<br />

danske skove <strong>og</strong> det danske forstvæsen.<br />

Hvis egen kunne tale, hvad mon den så ville<br />

fortælle os om den forstlige arvefølge i det<br />

danske skovbrug?<br />

en forsømt overlapning fra den ene arealansvarlige<br />

forstmand til den anden er altid<br />

grunden til (vækst)tab af værdier. samfundet<br />

har altid været afhængigt af skovrigdommene,<br />

<strong>og</strong> det vil <strong>og</strong>så være tilfældet<br />

i fremtiden. Men det ved vi mere om ca.<br />

2080, når den tiende løvtrægeneration efter<br />

vikingetiden begynder.<br />

en opfordring<br />

vi håber, at mange flere vil melde sig til vores<br />

gruppe, <strong>og</strong> de kan bl.a. få inspiration ved<br />

at læse vore indlæg <strong>og</strong> referater. der sker<br />

heller ikke n<strong>og</strong>et ved at tage telefonen for<br />

at få en snak om vores DSL60+, <strong>og</strong> en henvendelse<br />

til os kræver ikke medlemskab af<br />

foreningen.


20<br />

15<br />

10<br />

20<br />

5<br />

15<br />

10<br />

0<br />

dSL medlemstal -29 30-34 fordelt 35-39 40-44 på kredse 45-49 (aktive 50-54 <strong>og</strong> 55-59 passive) 60-64<br />

1. januar<br />

65-<br />

2005 2006 2007 <strong>2008</strong> 2009<br />

Coii 251 241 240 234 222<br />

kommune 185 191 186 200 229<br />

Privat 298 298 295 287 288<br />

skovdyrker 48 47 44 45 52<br />

Hedeselskabet 90 92 98 113 103<br />

studerende 121 118 120 106 103<br />

I alt 993 987 983 985 997<br />

det bedste, der kan ske, er, at de yngre generationer,<br />

som kender potentielle dsl<br />

60+ere, giver disse et lille venligt puf om at<br />

være med. allerbedst vil det være, hvis gamle<br />

elever <strong>og</strong> læremestre kunne finde sammen.<br />

aktiviteter<br />

vi er enige om, at endagsarrangementer er<br />

at foretrække, <strong>og</strong> vi vil derfor forsøge at afholde<br />

en ekskursion i første uge af juni<br />

hvert år. afstanden mellem landsdelene er<br />

ikke n<strong>og</strong>et egentligt problem i dag, <strong>og</strong> sam-<br />

0<br />

5<br />

Aldersklassefordeling<br />

dSL medlemmer fordelt på aldersgrupper<br />

Slinger fordelt på aldersgrupper<br />

Aldersklassefordeling<br />

Slinger fordelt på aldersgrupper<br />

-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-<br />

Fakta<br />

Andel i %<br />

Andel i %<br />

køring er desuden et incitament til sammenhold<br />

<strong>og</strong> kammeratskab.<br />

Mulighederne for at oprette en erfaringsvidenbank<br />

er ikke skrinlagt. det er<br />

synd, at den store portion erfaring <strong>og</strong> viden<br />

fra vores generation ikke bliver udnyttet.<br />

det skal være let for efterfølgende generationer<br />

at trække på den erfaring, som samfundet<br />

allerede én gang har indsamlet, <strong>og</strong><br />

derved mindske risikoen for at gentage<br />

eventuelle fejltagelser.<br />

Tankerne om at fremstille en »grønb<strong>og</strong>«<br />

lever således i bedste velgående.<br />

nr. 1 <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> SKoV & LanD 21


aF raSMUS BarTHoLdY JenSen, TovHoLder I InFoGrUppen<br />

vi beholder<br />

egeløv <strong>og</strong> agern<br />

DSLs nye l<strong>og</strong>o er her i 2009 en realitet. Man<br />

kan mene, at det er vovet at bryde med en<br />

forenings l<strong>og</strong>o - eller »brand«, om man vil.<br />

Specielt når DSL har eksisteret siden 1912.<br />

det nye l<strong>og</strong>o signalerer en mere frisk,<br />

åben <strong>og</strong> dynamisk forening samtidig med,<br />

at vi beholder de værdier, som egetræet<br />

står for med styrke, historie <strong>og</strong> et drys af naturromantik,<br />

der <strong>og</strong>så er vigtige signaler.<br />

Det grønne »ovalslag« om l<strong>og</strong>oet er en stili-<br />

DSL info <strong>2008</strong> i tal<br />

• Stafetten blev bragt 9 gange i<br />

<strong>Skov</strong>&Land.<br />

• SLinger i Profil optrådte 3 gange i<br />

<strong>Skov</strong>&Land.<br />

• Der var 4 artikler i serien Spørg din<br />

fagforening.<br />

• De studerende leverede 8 ekskursionseller<br />

rejseartikler til <strong>Skov</strong>&Land.<br />

• Bladet havde 13 eksterne annoncer.<br />

• Nyhedsbrevet Mellem <strong>Skov</strong>&Land har<br />

knap 500 abonnenter.<br />

• Jobbørsen har cirka 600 tilmeldte.<br />

HUSK, du kan tilmelde dig nyhedsbrevet<br />

via DSLs hjemmeside.<br />

22 SKoV & LanD <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> nr. 1<br />

Fakta<br />

skov<strong>og</strong>land.dk<br />

skov<strong>og</strong>land.dk<br />

sering af landskabet, der <strong>og</strong>så er identisk<br />

med layoutet på skov&land.<br />

vi kan forestille os, at vi i n<strong>og</strong>le situationer<br />

vil bruge det rent grafiske agern/egeløv<br />

motiv <strong>og</strong> i andre hele l<strong>og</strong>oet.<br />

vi ved imidlertid ikke med sikkerhed, om<br />

agern <strong>og</strong> egeløv optræder før i begyndelsen<br />

af 1940erne, hvor det er tilfældet i<br />

<strong>Skov</strong>&Lands forgænger »<strong>Skov</strong>brugstidende«.<br />

Tiderne ændrer sig - <strong>og</strong> somme tider<br />

meget - se blot på skovdyrkningsprincipperne!<br />

skov&land ændrede format <strong>og</strong> layout<br />

for få år siden, vi har <strong>og</strong>så fået det populære<br />

elektroniske nyhedsbrev Mellem<br />

<strong>Skov</strong> & Land, der udsendes hver 14. dag, <strong>og</strong><br />

nu står vi over for den måske største ændring<br />

af vores mediepakke i foreningens historie<br />

- nemlig hjemmesiden.<br />

det er derfor naturligt, at dsls repræsentantskab<br />

<strong>og</strong> forretningsudvalg har besluttet,<br />

at vi skal have et nyt l<strong>og</strong>o, der matcher<br />

en pr<strong>og</strong>ressiv forening, <strong>og</strong> som skal<br />

være DSLs »våben« <strong>og</strong> varemærke i en tid<br />

fremover. Inf<strong>og</strong>ruppen <strong>og</strong> redaktionen har<br />

sammen arbejdet på en opdatering af l<strong>og</strong>oet,<br />

der desuden indeholder en henvisning<br />

til hjemmesiden.<br />

www.skov<strong>og</strong>land.dk - den nye hjemmeside<br />

vil blive lanceret i slutningen af foråret<br />

2009. Den vil fokuseret langt mere på det<br />

enkelte medlems behov, <strong>og</strong> i disse tider<br />

skov<strong>og</strong>land.dk


skov<strong>og</strong>land.dk<br />

skov<strong>og</strong>land.dk<br />

med facebook, Myspace, LinkedIn osv. vil vi<br />

få en hjemmeside, som kan håndtere disse<br />

såkaldte Web 2.0 tjenester.<br />

Web 2.0 handler om at skabe relationer<br />

mellem mennesker i cyberspace, <strong>og</strong> i foreningsregi<br />

vil vi lægge blødt ud for så sidenhen<br />

at kunne skabe udvidelser, alt efter<br />

hvilke behov du har som medlem.<br />

under alle omstændigheder vil den nye<br />

hjemmeside præsentere en bred palet af<br />

virtuelle samarbejdsværktøjer samt ad-<br />

skov<strong>og</strong>land.dk<br />

gang til egne data. vi bevæger os fra en ensidig,<br />

forholdsvis statisk måde at få information<br />

ud af en hjemmeside på til en mere<br />

spændende kommunikationsstrøm, der<br />

går begge veje.<br />

Inf<strong>og</strong>ruppen har set n<strong>og</strong>le indledende<br />

prøver på hjemmesidens muligheder, <strong>og</strong> vi<br />

er meget begejstrede. allerede i løbet af februar<br />

vil de første testpersoner gå i gang<br />

med at bruge hjemmesiden. der er virkelig<br />

n<strong>og</strong>et at se frem til i 2009.<br />

skov<strong>og</strong>land.dk<br />

nr. 1 <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> SKoV & LanD 23


aF krISTIna B. pederSen, ForMand For de STUderendeS kredS<br />

dSL i kontakt med<br />

udlandet<br />

dsl er medlem af en nordisk, en europæisk<br />

<strong>og</strong> en international organisation, som alle<br />

giver mulighed for at møde kollegaer <strong>og</strong><br />

fagfolk fra hele verden, få nye indtryk <strong>og</strong><br />

bringe viden med hjem til danmark.<br />

International Forestry<br />

Students association<br />

de studerendes kreds har nu været medlem<br />

af den eneste internationale organisation<br />

for skovbrugsstuderende - IfSa (International<br />

forestry Students association) - i<br />

ca. to år.<br />

dette medlemskab har åbnet for deltagelse<br />

i en lang række arrangementer i europa<br />

såvel som i hele verden. Til mange af arrangementerne<br />

er der et begrænset antal<br />

pladser, som fordeles efter lodtrækning,<br />

men ofte vil det være muligt at komme af<br />

sted blot ved at melde sig til. Turene med Ifsa<br />

finansieres som regel af legater, som<br />

deltagerne selv søger.<br />

I efteråret <strong>2008</strong> dr<strong>og</strong> tre SLing-studerende<br />

- medlemmer af dsl naturligvis - således<br />

med IfSa til Moskva, hvor de ud over<br />

faglig viden <strong>og</strong>så fik international udveksling<br />

<strong>og</strong> gode kontakter med hjem.<br />

Der er løbende arrangementer i IfSa-regi,<br />

<strong>og</strong> de forskellige lande skiftes til at være<br />

værter. Til august i år er IfSa-DSL <strong>og</strong> IfSafn<br />

(foreningen af naturressourcestuderende<br />

på Ku LIfe) værter for et stort internationalt<br />

arrangement på skovskolen. Te-<br />

24 SKoV & LanD <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> nr. 1<br />

maet tager udgangspunkt i klimakonferencen,<br />

men med et tvist: »<strong>Skov</strong> <strong>og</strong> parks<br />

rolle i klimaforandringen - hvordan de urbane<br />

grønne områder påvirker klimaet«.<br />

Der forventes ca. 30 deltagere - seks lande<br />

med hver fem deltagere - <strong>og</strong> der vil være<br />

pr<strong>og</strong>ram fra mandag til fredag.<br />

følg med på www.ifsa.net<br />

DSLs IfSa kontaktperson er pt. Sigrid Lynæs<br />

Larsen fra hold 2011, <strong>og</strong> hun gør en god<br />

indsats!<br />

Union of european Foresters<br />

<strong>og</strong>så DSLs medlemskab af uef (union of<br />

european foresters) kan give medlemmerne<br />

lejlighed til at netværke i international<br />

sammenhæng. det har de aktive kræfter i<br />

de studerendes kreds allerede benyttet sig<br />

af.<br />

fem studerende dr<strong>og</strong> til uef-kongres i<br />

østrig i oktober. det var en god tur, hvor<br />

sammensætningen af 14 forskellige nationaliteter<br />

faktisk var den største oplevelse.<br />

indtil nu har det hovedsageligt været<br />

skovfolk i den ældre aldersgruppe, der har<br />

været repræsenteret til arrangementerne,<br />

men uef vil meget gerne have flere studerende<br />

med. <strong>og</strong> det er en fornøjelse som studerende<br />

at være blandt garvede skov- <strong>og</strong><br />

landskabsfolk! det kan kun anbefales, at<br />

flere studerende tager med til uef-arrangementerne!<br />

Det er næste gang i juni 2009<br />

i Polen.


<strong>Danske</strong> studerende til UEFmøde<br />

<strong>2008</strong> i Østrig med<br />

formanden for De Studerendes<br />

Kreds, Kristina B.<br />

Pedersen, som nr. tre fra højre.<br />

Fordelingen på køn i DSL<br />

pr. 1. januar 2009 er i øvrigt<br />

104 kvinder <strong>og</strong> 893 mænd.


26 SKoV & LanD <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> nr. 1<br />

Med IFSA i Rusland (øverst)<br />

<strong>og</strong> i Sverige med NF.<br />

dsl har i en årrække været flot repræsenteret<br />

i uef med niels Christiansen som vicepræsident.<br />

Han har nu valgt at takke af, <strong>og</strong><br />

dsl vil søge at stille med en ny egnet kandidat<br />

til uefs præsidium. Vi mener, at vi fortsat<br />

har meget at bidrage med til præsidiet<br />

<strong>og</strong> omvendt ikke mindst at hente til foreningens<br />

fortsatte udvikling.<br />

Yderligere oplysninger findes på www.<br />

european-foresters.eu<br />

nordic Foresters<br />

DSL delt<strong>og</strong> i maj <strong>2008</strong> ved formanden Henrik<br />

steffensen bach, der er kontaktperson, i<br />

årsmødet med de nordiske søsterorganisationer<br />

nordic foresters. (nf). Mødet foregik<br />

i varberg, <strong>og</strong> man drøftede bl.a. muligheden<br />

for at skrive organisationens historie.<br />

Med udgangspunkt i den fælles historie<br />

vil søsterorganisationerne udvikle samarbejdet<br />

på tværs af landegrænserne, netop i<br />

en tid hvor skovbruget i særligt danmark<br />

<strong>og</strong> norge undergår store forandringer. vi<br />

har fortsat meget at tilbyde hinanden, <strong>og</strong><br />

foreningen giver dsls medlemmer mulighed<br />

for at komme i kontakt med professionelle<br />

skov- <strong>og</strong> naturforvaltere i de nordiske<br />

lande.<br />

Årsmødet i år foregår i danmark i april<br />

måned, <strong>og</strong> emnet bliver det østdanske skovbrug<br />

i såvel offentligt som privat regi.


aF MarIanne TInGGaard, redakTør<br />

demokratiet i dSL<br />

- når man er aktiv i dsl, bliver kontakter,<br />

nye netværk <strong>og</strong> ny viden straks til nøgleord<br />

med mening i. den enkelte kommer både<br />

tættere på det almindelige medlem <strong>og</strong> opnår<br />

det nødvendige brede fundament udadtil,<br />

siger dsls formand, Henrik Steffensen<br />

Bach, med entusiasme i stemmen.<br />

- Jeg er naturligvis til stadighed optaget<br />

af, om dsls organisering er den optimale i<br />

forhold til tidens krav <strong>og</strong> medlemmernes<br />

behov, <strong>og</strong> jeg har derfor allerede sidste år<br />

stillet spørgsmålet: Har dsl i dag den rigtige<br />

kredssammensætning?<br />

- dét emne skal vi drøfte på kredsmødet<br />

den 12. marts, <strong>og</strong> som jeg ser det, skal omdrejningspunktet<br />

være »fordele <strong>og</strong> ulemper<br />

ved at samle kredsene i større klumper«.<br />

Såvel medlemmerne som arbejdsmarkedet<br />

bevæger sig, <strong>og</strong> jeg synes faktisk<br />

personligt, der kan være større berøringsflader<br />

mellem de privatansatte <strong>og</strong> de kommunalt<br />

ansatte end mellem medlemmerne<br />

af Co ii-kredsen <strong>og</strong> kommune-kredsen.<br />

- Man kunne måske <strong>og</strong>så få et større udbytte<br />

rent aktivitetsmæssigt ved fx at samle<br />

alle de privatansatte i én kreds, eller hvad<br />

med at samle slingerne i tværgående, men<br />

ge<strong>og</strong>rafisk afgrænsede grupper, spørger<br />

foreningsformanden, der d<strong>og</strong> mener, at de<br />

studerendes kreds skal fortsætte, som den<br />

fungerer i dag.<br />

kredsene skal skabe rammerne for arbejdet<br />

<strong>og</strong> løser traditionelt en række opgaver,<br />

der først <strong>og</strong> fremmest har med medlemmernes<br />

ansættelsesområde <strong>og</strong> -forhold<br />

at gøre. Henrik steffensen bach er<br />

derfor godt klar over, at ikke alle kredse er<br />

enige med ham i, at der kan være behov for<br />

nr. 1 <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> SKoV & LanD 27<br />

DSLs formand<br />

spørger: Har DSL<br />

den rigtige kredssammensætning,<br />

der matcher<br />

tidens krav <strong>og</strong><br />

medlemmernes<br />

behov?


aktiv i dSL<br />

repræsentantskabet<br />

28 SKoV & LanD <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> nr. 1<br />

Medlem på valg Suppleant<br />

formand Henrik steffensen bach 2009<br />

næstformand Martin sejersgaard-Jacobsen 2009<br />

Co II-kredsen<br />

kredsformand Henrik Jørgensen 2009 karsten romme<br />

kommunekredsen<br />

Jim schou larsen 2010 Thorbjørn nørgaard<br />

niclas scott bentsen 2010 Per lorenzen<br />

Mads bank-Mikkelsen 2009 bo Teglhus andersen<br />

Torsten b. Christiansen 2009 sven n. Christiansen<br />

kredsformand lars delfs Mortensen 2010 Mick Højgaard Have<br />

privatkredsen<br />

sille Marcussen 2010 Claus Winther<br />

rasmus bartholdy Jensen 2009 lars k. sønderby<br />

rebecca Molders 2009 lena Jensen<br />

kredsformand ruben Martinsen 2009 svend klitgaard lassen<br />

bo schjødt andersen 2009 rasmus Munch Marcher<br />

steen Hougaard Jensen 2010 Jacob skriver<br />

Jes lund Christensen 2010<br />

søren løth 2009<br />

anders grube 2009<br />

<strong>Skov</strong>dyrkerkredsen<br />

kredsformand Jørgen langdahl olesen 2009 rasmus larsen<br />

Hededanmarkkredsen<br />

frans Sunesen 2010 kristian a. larsen<br />

kredsformand Martin sejersgaard-Jacobsen 2009 Claus lorenzen<br />

Mads lundhøj 2010 Peter H. Holm<br />

de Studerendes kreds<br />

Jesper kirkegaard 2010 niels-Hello andersen<br />

kredsformand Kristina brochmann Pedersen (09) 2010 Mikkel eeg (10)<br />

Mathias Jensen (11) 2010 Peder r. Madsen (11)<br />

erik Kjær (10) 2010 elise s. andersen (11)<br />

DSLs forretningsudvalg består af formanden, næstformanden samt kredsformændene.<br />

proJekTGrUpper<br />

karrieregruppen<br />

Martin sejersgaard-Jacobsen, erik dalsgaard, Mikael k.<br />

grejsen, rasmus Munch Marcher, niels søndergaard,<br />

bertel r. Meilvang <strong>og</strong> simon russell.<br />

Inf<strong>og</strong>ruppen<br />

rasmus bartholdy Jensen, Pernille vous Jensen, niclas<br />

scott bentsen <strong>og</strong> Peder r. Madsen.<br />

dSL60+<br />

Helge daus, Jens Peter ladegaard, Per lyngbak <strong>og</strong><br />

o.a.k. nielsen.<br />

aktivitetsgruppen<br />

Jens rasmussen <strong>og</strong> Mads bank-Mikkelsen.<br />

kontaktperson peFC<br />

anders grube.<br />

kontaktperson Friluftsrådet<br />

Henrik steffensen bach.<br />

Fakta


forandring af strukturen. Han ved <strong>og</strong>så, at<br />

der er fortalere for, at selve foreningsidentiteten<br />

er rodfæstet i den enkelte kreds, men<br />

alligevel holder han fast i, at tiden er moden<br />

til en debat om, hvem der har n<strong>og</strong>et til<br />

fælles om hvad.<br />

- vi kan <strong>og</strong>så aktivitetssætte vores ting<br />

ge<strong>og</strong>rafisk <strong>og</strong> bevare den nuværende struktur,<br />

men det er vigtigt at få reaktioner på<br />

disse tanker. vi skal hele tiden sikre, at de<br />

folkevalgte får n<strong>og</strong>et ud af deres arbejde <strong>og</strong><br />

medlemmerne endnu mere. diskussionen<br />

åbnes på kredsmødet <strong>og</strong> fortsætter til maj i<br />

repræsentantskabet mhp. eventuelle vedtægtsændringer,<br />

konstaterer Henrik steffensen<br />

bach.<br />

Fuldmagtsblanket<br />

undertegnede medlem af DSL:<br />

Medlemsnummer:<br />

(se bladets adressefelt):<br />

navn:<br />

Medlemskreds:<br />

Meddeler hermed fuldmagt i henhold til DSLs vedtægter (§ 12 stk. 2.6) til nedenstående medlem af<br />

DSL til på mine vegne at afgive stemme ved valg <strong>og</strong> afstemninger på kredsmødet den 12. marts 2009.<br />

navn:<br />

<br />

sted: dato:<br />

underskrift:<br />

Fuldmagtsformularen kan kopieres efter behov, men højst fem fuldmagter pr. mødedeltager.<br />

nr. 1 <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> SKoV & LanD 29<br />

Foto: Rasmus Bartholdy


Årsregnskab <strong>2008</strong> for dSL<br />

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december <strong>2008</strong><br />

30 SKoV & LanD <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> nr. 1<br />

reGnSkaB<br />

<strong>2008</strong><br />

kr.<br />

revIdereT<br />

BUdGeT<br />

<strong>2008</strong><br />

kr.<br />

reGnSkaB<br />

2007<br />

Tkr.<br />

IndTÆGTer<br />

kontingenter 3.505.283 3.455.000 3.366<br />

Tidsskrift skov & land 175.473 180.000 215<br />

Tilskud m.m. 81.112 65.000 76<br />

IndTÆGTer I aLT 3.761.868 3.700.000 3.657<br />

UdGIFTer<br />

gager, pensioner mv. 141.994 172.737 134<br />

administrationsomkostninger 2.397.719 2.435.250 2.360<br />

kontingenter 203.373 197.500 191<br />

Tidsskrift skov & land 295.624 271.700 276<br />

aktivitetsudgifter 571.965 768.000 570<br />

UdGIFTer I aLT 3.610.675 3.845.187 3.531<br />

reSULTaT aF ordInÆr drIFT 151.193 -145.187 126<br />

FInanSIerInGSpoSTer<br />

finansielle indtægter 31.954 6.500 17<br />

FInanSIerInGSpoSTer I aLT 31.954 6.500 17<br />

ÅreTS reSULTaT dSL 183.147 -138.687 143<br />

Årets resultat, reservefond 167.669 164.900 39<br />

ÅreTS reSULTaT 350.816 26.213 182


Balance 31. december <strong>2008</strong><br />

akTIver <strong>2008</strong> 2007<br />

kr. Tkr.<br />

indestående i pengeinstitutter 1.180.280 946<br />

Tilgodehavende 66.144 63<br />

Kontingent 1. kvartal 2009 903.266 0<br />

Mellemregning Ja 0 29<br />

Mellemregning reservefonden 939.825 940<br />

akTIver I dSL 3.089.515 1.978<br />

likvide midler fonden 129.862 127<br />

værdipapirer reservefond (PJd) 3.524.828 3.729<br />

akTIver I aLT reServeFond 3.654.690 3.856<br />

akTIver I aLT 6.744.205 5.834<br />

paSSIver<br />

egenkapital 1.505.498 1.362<br />

overført overskud 183.147 143<br />

eGenkapITaL 1.688.645 1.505<br />

skyldige omkostninger 86.914 110<br />

forudbetalt kontingent 2009 903.266 0<br />

Mellemregning Ja 50.293 0<br />

korTFrISTede GÆLdSForpLIGTeLSer 1.040.473 110<br />

paSSIver I aLT dSL 2.729.118 1.615<br />

Mellemregning dsl 939.825 940<br />

reservefond 3.075.262 3.279<br />

paSSIver I aLT reServeFond 4.015.087 4.219<br />

paSSIver I aLT 6.744.205 5.834<br />

nr. 1 <strong>bereTnInG</strong> <strong>2008</strong> SKoV & LanD 31


Afsender: <strong>Danske</strong> <strong>Skov</strong>- <strong>og</strong> <strong>Landskabsingeniører</strong>, Emdrupvej 28A, 2100 København Ø<br />

kør med bus til vingsted<br />

dsl arrangerer igen i år buskørsel<br />

med forskellige opsamlingsste der<br />

undervejs til kredsmøde. det afholdes<br />

torsdag den 12. marts 2009 kl.<br />

9.00-16.00 i vingstedcentret, vingsted<br />

<strong>Skov</strong>vej 2, 7182 bredsten.<br />

bemærk, at der denne gang kun<br />

er én Jyllandsbus <strong>og</strong> én sjællandsbus.<br />

som i de foregående år vil vi<br />

gerne have en pejling på antallet af<br />

passage rer i de to busser såvel som<br />

på an tallet af deltagere til selve<br />

kredsmødet. alle in teresserede opfordres<br />

derfor til en uforplig tende<br />

tilmelding til kredsmøde <strong>og</strong> eventuel<br />

buskørsel via hjemmesiden<br />

www.skov<strong>og</strong>land.dk<br />

samme sted kan du derfor <strong>og</strong>så<br />

følge med i til meldingerne <strong>og</strong><br />

finde ud af, om du kan køre sammen<br />

med n<strong>og</strong>en til bussernes opsamlingssteder<br />

eller direkte til<br />

vingsted.<br />

der er ingen tilmeldingspligt.<br />

alle er velkom ne - pejling eller ej!<br />

afgangstider for bus 1 - aalborg<br />

Motorvejsafkørsel<br />

26 aalborg Kl. 05.50<br />

33 Haverslev v/shell Kl. 06.20<br />

40 randers v/vej a16 Kl. 07.05<br />

44 Ødum pendlerplads Kl. 07.25<br />

51 Stilling pendlerplads Kl. 07.55<br />

- vejle v/borgvolden over for busterminal Kl. 08.40<br />

forventet ankomst til Vingstedcentret Kl. 09.00<br />

afgang vingsted Kl. 16.00<br />

samme stoppesteder som på udturen<br />

afgangstider for bus 2 - nødebo<br />

Motorvejsafkørsel<br />

- <strong>Skov</strong>skolen, nødebovej 77 Kl. 05.20<br />

22 Islev v/ Toysr us Kl. 06.05<br />

35 ringsted Ø pendlerplads Kl. 06.55<br />

43 Halskov v/Q8 Kl. 07.30<br />

53 rasteplads Spedsbjerg Kl. 08.00<br />

forventet ankomst til Vingstedcenteret Kl. 09.15<br />

afgang vingsted<br />

samme stoppesteder som på udturen<br />

<br />

Kl. 16.00<br />

B

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!