Bestyrelsens beretning Generalforsamling 6.marts 2013 - Aalborg ...

seniorsport.dk

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 6.marts 2013 - Aalborg ...

Bestyrelsens beretning

Generalforsamling 6.marts 2013

FAKTA

Endnu et år er gået, hvor vi i bestyrelsen har haft nok at rive i.

Vores forening har nu ca. 1650 medlemmer, så vi vokser stadig støt og stabilt.

Vi har mellem 40 og 50 forskellige aktiviteter fordelt over ugen.

Bestyrelsen har afholdt 14 møder + et 2 dages seminar.

Der er i Aalborg Senior Sport ansat 11 dygtige og kompetente instruktører - og på kontoret har vi

Birgit Davids, og det er vi rigtig glade for.

Endelig - sidst men ikke mindst, sportschef Kirstine Langagergaard.

SPECIELLE AKTIVITETER

Af specielle aktiviteter der har været afholdt i det forløbne år er

Store Træningsdag.

21. marts gennemførtes i KFUM hallerne et forrygende arrangement med deltagelse af 325

seniorer og et stort antal hjælpere.

Programmet gav mulighed for at afprøve en lang række forskellige aktiviteter gennem hele

dagen. Disse aktiviteter blev ledet af vores DYGTIGE instruktører.

Dagens indbudte gæst TV lægen Peter Qvordrup Geisings foredrag “giv dit liv et serviceeftersyn

“ var både underholdende og informativt.

Alle aktiviteter blev afviklet på en flot og glidende måde, ligesom frokost og kaffepauser også

bare kørte…

Tak til alle der medvirkede til at dette store arrangement blev gennemført i så flot stil.

Frivillig Fredag blev gennemført i et OVERRASKENDE godt vejr den 28. september. 2012.

Ca. 75 deltagere oplevede både fysioterapeutstuderende og Aalborg kommunes naturvejledere

give input til både kondition og sund kost. Vores viden om dyr blev godt testet, da udstoppede

dyr gemt under et klæde skulle gættes ud fra fakta om dyret. Sjovt var det. Svampesuppen kunne

godt leve op til NOMA krav.

Vi fik også en indføring i at bruge sundhedssporet, og gik derefter ud og afprøvede, hvor vi selv

var konditionsmæssigt (god - middel eller dårlig)

Vi sluttede denne dejlige dag med at overrække vores overskud

til lederen af KIRKENS KORSHÆRS VARMESTUE, som var glad for pengegaven.

Temadag for Frivillige i Aalborg Seniorsport den 13. november 2012.

Der var samlet ca. 80 frivillige ledere og hjælper til temadag i Aalborg Firmaidræts lokaler i

Nørresundby. Emnet var Aalborg Seniorsport mod 2020. Områdechef Erik Kristensen, Aalborg

og forbundsformand Peder Bisgaard Dansk Firmaidrætsforbund gav hver deres syn på

senioridræt i årene, der kommer Efterfølgende gav Aalborg Seniorsports nedsatte 2020 udvalg et

oplæg om deres arbejde. Dette dannede baggrund for det efterfølgende gruppearbejde. De mange

frivillige returnerede med rigtig mange bud på fremtiden. Det vil indgå i 2020 udvalgets arbejde.


En god dag sluttede med lidt mad og en sang.

Efterårets sangcafe var et af årets gode oplevelser.

Der var den 28. oktober, samlet ca. 300 mennesker på Univercity Colleges dejlige TORVET.

Vi oplevede en eftermiddag HVOR SANGEN VIRKELIG HAVDE VINGER.

Jens Erik Strudsholm, RØRSANGERNES dygtige dirigent, havde samlet 6 kor som han alle er

dirigent for. De gav os en musikalsk cocktail af de gode.

UDVIKLING

Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre -

Hører vi op med at være gode.

Oliver Cromwell 1599-1658

Der er ingen fare for at der ikke sker udvikling i vores forening!

Jeg vil nævne noget af det, vi har beskæftiget os med.

Nye aktiviteter Bedsteforældre/børnebørn gymnastik.

Vi Vælter Vestbyen Kirstine søgte midler i Social- og Integrationsministeriet. Vi fik bevilget

200.000 kr. til projektet, som havde særligt fokus på mænd og motion.

I samarbejde med foreninger og organisationer i Vestbyen, kom der rigtig meget godt ud af det -

Aalborg Vest Samråd var os en rigtig god sparring.

Vi har også ændret lidt på KOORDINATIONSUDVALGET

Det skete i forbindelse med revision af organisationshåndbogen Bestyrelsen besluttede at

indskrænke, således at det fremover udelukkende består af medlemmer fra vores tværidrætslige

aktiviteter i hallerne. Samtidig besluttede vi at der vælges 2 fra hver af disse steder.

ORGANISATIONSHÅNDBOGEN

Vores organisationshåndbog er ligeledes blevet revideret i årets løb. Håndbogen giver en oversigt

over ansatte, aktiviteter, og de frivillige ledere på de enkelte motionssteder.

Vi har nogle eksemplarer på kontoret til udlån, hvis nogle skulle være interesseret - man kan

selvfølgelig på nettet læse organisationsoversigten, men har besluttet kun at vedligeholde

papirudgaverne.

VEDTÆGTER

I løbet af efteråret har bestyrelsen endvidere gennemgået foreningens vedtægter. Resultatet her af

kommer senere på generalforsamlingen som forslag til ændring af vedtægter.

2020 UDVALGET

Foreningens fremtid har været et af de emner, bestyrelsen har taget hul på i 2012.

Der blev i foråret nedsat et udvalg til at kigge på såvel foreningens langsigtede mål indtil 2020 -

som de mere kortsigtede mål indenfor de næste få år.

Udvalget formulerede sit kommissorium til:

Arbejdsgruppen har til opgave at formulere udkast til :

Mission, vision og strategi for Aalborg Seniorsport frem mod 2020.


Det skriftlige resultat skal afleveres til foreningens bestyrelse senest den 1. februar 2013.

Bestyrelsens swot analyse af 21 august ( SWOT er styrke, svagheder ,muligheder, trusler) indgår

i arbejdsgruppens arbejde.

Som delopgave skulle arbejdsgruppen fremlægge status for foreningens frivillige på temadagen

den 13. november 2012 således, at de kunne inddrages i processen med at formulere foreningens

fremtid og sætte nye udviklingsmål.

Gruppen afleverede sit arbejde til bestyrelsen i december måned og er efterfølgende blevet bedt

om at opsætte konkrete handleplaner for de enkelte mål.

Vi ser frem til, at gruppen er færdig med arbejdet i foråret 2013.

Dette store arbejde har haft en helt fantastisk tovholder, strateg og referent

Vi kan herfra ikke takke Arne Vegger nok.

SPORT55+

Forarbejdet til sport 55+ begyndte i foråret 2012. bl.a. med sportschefen fra Aalborg SeniorSport

som én af initiativtagerne.

Organisationen i Sport55+ er et samarbejde mellem DGI Nordjylland, Aalborg Kommune(Kultur

og Fritid), Dansk Firmaidrætsforbund og Aalborg SeniorSport

Projektet har til huse på Fritidsforvaltningen med administration og daglig drift.

Der er nedsat en projektgruppe, der står forretningslinjerne af den daglige drift.

(her er vi repræsenteret med Kirstine). Der er også en repræsentant fra hver af de andre

organisationer.

Endelig er der en styregruppe med repræsentation fra hver af organisationerne (her sidder

undertegnede ).

Vi fik i vores forening lavet et stor gruppe af frivillige, som blev klædt på til at være

AMBASSADØRER for Sport55+. Opgaven var at synliggøre og sælge budskabet, og være

brugerne behjælpelige.

Åbningen og igangsætningen af dette store projekt skete den 3. september foran Rådhuset på Gl.

Torv. Vi var parate til TV og PRESSE. Der kom dog ikke mange udover os, der var med i

projektet.

Hvor mange ekstra medlemmer foreningerne har fået er nok for tidligt at snakke om, men vi er i

vores forening synlige og gode AMBASSADØRER for projektet.

Vi ser fremad og håber, at dette projekt må få bedre fodfæste.

Tak til vore AMBASSADØR og til Mariann Hansen som tovholder for denne gruppe.

REJSER

Også i år har der været en stor rejseaktivitet i foreningen, både ind- og udland.

Jeg vil her nævne BARCELONA, Skitur til TRYSIL (hvor man måtte vente meget længe i tolden

- en enkelt måtte af med alt tøjet, hvad var det dog I havde med ?)

Endelig tur til København med forestilling i Det NY TEATER og Christiania besøg…

FRIVILLIGE

De frivillige er hjertet i vores forening

Alle de mange udvalg, grupper og enkelt personer der altid siger JA og tager fat, når vi beder om

det. Uden den støtte kan vores forening slet ikke leve.


TAK TIL FOENINGENS VINDUE – udadtil

Stor tak til redaktionen af Senior Nyt og til web udvalget, der altid sørger for, at vi er flot

opdateret og vi viser et flot udstillingsvindue udadtil.

FOTOGRAFERNE er absolut nødvendig i denne udstilling, også stor tak til dem

SAMARBEJDE

Vi har i vores forening rigtig mange gode samarbejdsparter, som vi også herfra vil sige TAK.

Aalborg Kommune Kultur- og Fritidsforvaltning

SIFA

Dansk Firmaidrætsforbund

Aalborg Vest Samråd

Univercity College

Naturvejledere i Aalborg Kommune

og mange andre.

Skalborggaard Hallen (rammerne om vores generalforsamling)

Helt specielt herfra skal der lyde en stor og varm tak til dig Kirstine.

Din arbejdsindsats, iderigdom og utrættelige “gå på mod“ forbundet med din store viden om

senior, sport og organisation -- specielt VORES forening er unik.

Hjælp mig med at takke Kirstine !

VISION FREMTID

Nogle af de ting, vi har på vores bord er:

Haltider - Snakke om forlængelse af vores sæson

Lokaleplaner – herunder arbejde på at få egne lokaler.

Jeg vil slutte med et erindringsvers skrevet af vores egen PIET HEIN

TTT

Jeg har skrevet et sted,

Hvor jeg dagligt må se ,

Det manende tankesprog :

TTT

Når man føler hvor lidet

Man nåer med sin flid.

Er det nyttigt ,at mindes ,at

TING TAR TID.

Tak for jeres tid.

Birte Sejrskild 6. marts 2013.

Similar magazines