26.07.2013 Views

Magasinet FINISH

Magasinet FINISH

Magasinet FINISH

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Finish

magasinet

Medieinformation

Kom direkte ud til 4.300

beslutningstagere inden-

for den grafiske branche

og marketing

Magasinet FINISH er Danmarks første magasin med fokus på grafisk efterbehandling

og alle de processer og overvejelser, der ligger til grund for at finde frem til den optimale

løsning. Vi bringer dybdegående interviews, features og baggrundshistorier om

nye trends, produkter, materialer, efterbehandlingsmetoder og hvad der ellers rører

sig i den grafiske branche.

Magasinet FINISH udgives af Benefits ApS i samarbejde med Grafisk Finish A/S.


Den grafiske branches nye magasin

Fra tre virksomheder til et

grafisk husTekst:

Grafisk Finish A/S har et slogan, der hedder ”The beginning

starts with finish.” Sloganet skal naturligvis sætte fokus på

det, man beskæftiger sig med, nemlig hele efterbehandlingsområdet,

men også det faktum, at man kun opnår de bedste

resultater, hvis man allerede i de indledende øvelser tager

hensyn til, hvad slutmålet skal være.

Ofte opfattes efterbehandling blot som et led mellem trykkeriet

og bogbinderen, når en opgave skal løses. Det hele

ses sjældent som et forløb endsige en helhed. Men helhed er

faktisk det, som Grafisk Finish A/S har udviklet sig til på det

seneste. Virksomheden udgør nu det ene af tre ben i det, der

bedst kan betegnes som et grafisk hus.

”Vi har længe haft et nært samarbejde med Schrøder Grafisk,

og for snart et år siden gik vi sammen med den virksomhed

om at købe hver sin del af Allingham & Hansen,” fortæller

Karl Mikkelsen, der er indehaver af Grafisk Finish A/S. ”Vi

ejer en tredjedel hver, hvor den sidste tredjedel fortsat ejes af

Anette og Jan Hansen, men samarbejdet har også betydet,

at Allingham & Hansen nu opererer fra de samme lokaler

som Grafisk Finish.”

Udnytte kompetencer

Mens Schrøder Grafisk er en traditionel grafisk virksomhed

og Grafisk Finish A/S beskæftiger sig med efterbehandlingens

mange facetter, har Allingham & Hansen sit speciale

indenfor fremstillingen af ringbind, omslag og æsker, hvor

der ofte er kælet for detaljen. ”Vi er gået hen og er blevet

et grafisk hus, hvor vi kan bruge hinandens kompetencer

Morten Alstrup

meget mere,” siger Karen Greve Jensen. Hun er formelt

placeret hos Grafisk Finish A/S, og mange af de henvendelser,

som hun hidtil har måttet afvise, kan hun nu hjælpe

videre.

”Hvis jeg får nogle forespørgsler i Grafisk Finish, kan jeg

vejlede dem med Allingham & Hansens muligheder, fordi

jeg ved, hvad de laver, eller kender til deres indpakningsløsninger,”

forklarer hun. ”Deres mange produkter har

gjort, at jeg dels har fået en ekstra viden om dem, dels

kendskab til håndværket omkring at lave dem. Nu kan jeg

bedre servicere kunden, for før var det kun indenfor forædling,

at jeg kunne arbejde, men vi får jo mange andre

forespørgsler, og her kan vi også guide kunden eller trykkerierne.”

Vi kan bruge hinandens

kompetencer meget mere.

Karen Greve Jensen

8 | Magasinet FINISH Magasinet FINISH | | 9

,,

Vi elsker at udfordre standarderne

med nye kreative løsninger –

løsninger, hvor medierne understøtter

hinanden og skaber direkte

interaktion med brugerne.

Johnny Willum


Print medier skal

skabe oplevelser

Internettet og multimedia spiller en stadig større rolle i kommunikationen. Men

printmediernes tid er ikke forbi. De har fortsat deres plads i mediepaletten, for de

kan stadig være med til at skabe og understøtte de oplevelser, som afsenderen

gerne vil signalere.

Mediebilledet har ændret sig gevaldigt gennem det seneste tiår. ”Print vil altså fortsat blive brugt som døråbner. Man kan ikke leve

Printmedierne er ikke længere reklamebureauernes eneste værktøj, uden,” slår art director Morten Bau fast. I sensommeren færdiggjorde

når en kampagne skal sættes sammen. De digitale medier spiller Convince således en SMS-kampange, hvor udgangspunktet rent

en stadig større rolle. Men det ændrede mediebillede har også ført faktisk var en direct mail-kampagne med 75.000 postkort til lige så

til ændringer i løsningsmodellerne hos reklamebureauerne. mange husstande. Simpelthen for at få målgruppen i tale.

”Opgaverne er stadig de samme, men løsningerne er absolut an- Men der er stor forskel på de printopgaver, som Convince leverer

derledes,” siger Johnny Willum fra det århusianske reklamebu- til sine kunder.

reau Convince. ”Vi kan betragte onlinemediet som et målsøgende ”De fleste indkøbere tænker i kroner og ører, så hvis det er et direkte

missil, et uhyre stærkt våben, som kan styres og navigeres i for- budskab i en generel kampagne, skal det bare være billigt,” forklarer

hold til det endelige mål. Vi benytter i flere tilfælde printmediet Johnny Willum. ”Er der derimod tale om en ekstraordinær situation,

som det første element, der skal skabe oplevelse, involvering og hvor man skal lancere et nyt produkt, som er revolutionerende og

interaktion til de digitale medier.”

epokegørende, så får man ofte lov til at bruge de mere kreative

De trykte medier kan ikke undværes. Selv ikke for et bureau med virkemidler, som findes. Noget, som understøtter den idé, der er med

speciale i digitale medier.

produktet, noget der spiller sammen og skaber oplevelser.”

14 | Magasinet FINISH Magasinet FINISH | 15

Vi kan lige så godt starte med at udrydde en de kan fås i gramvægte fra 100 til 350 gram.

meget stor og meget gammel misforståelse. Når Kvaliteten er FSC­certificeret og bliver produceret

vi bruger løs af papir, udrydder vi slet ikke regn­ af Arjowiggins med dyb respekt for miljøet.”

skoven.

De to nye kvaliteter er endvidere certificeret efter

”Regnskovstræ kan slet ikke bruges til at frem­ ISO 9001­kvalitetsstandarden samt miljøcertistille

papir,” fortæller Janne Høgshøj. Hun er ficeret efter den generelle ISO 14001­standard

bureaukonsulent ved Papyrus A/S og bliver ofte og den specifikke ISO 9706­standard. Den sæt­

mødt med smarte bemærkninger om, at hendes ter krav op for syrefrit papir, der er aldersbestan­

branche driver rovdrift på regnskoven på grund af digt, og som derfor kan anvendes til eksempelvis

papirproduktionen. Og at det er en ubredt opfat­ hi storiske og juridiske dokumenter, der skal bevatelse

understreges af en undersøgelse foretaget res for eftertiden.

af Grafisk Arbejdsgiverforening, som viser, at 83%

af danskerne mener, at forbruget af reklame­ Moderigtigt papir

tryksager, aviser og blade går ud over skovene. Men de flotte effekter kan man ikke kun opnå

”Papiret til vores tryksager stammer primært ved at kombinere det kridhvide papir med pan­

fra nordisk skovdrift,” forklarer Janne Høgshøj. tonefarver og efterfølgende finish­elementer. Det

”Størstedelen af det nye papir kommer fra svenske kan også være papiret, som er med til at give

og finske skove, der i vid udstrækning er baseret den bærende effekt, og her findes der masser af

på bæredygtig skovbrug. Vedvarende energi, nøglefærdige løsninger at vælge imellem.

moderne teknologi og høje miljøkrav har gjort nor­ ”Kulørt papir udvikles i flere og flere farver og kan

diskpapir­ nu også fås i neon,” siger Janne Høgshøj. ”Rain­

Regnskovstræ kan produktion til bow er en ny papirserie, som både findes i store

verdens mest grafiske formater og små ark som A4 og A3. Der

slet ikke bruges til miljøvenlige er 31 forskellige nuancer at vælge imellem med

papirindustri. 27 klare farver og fire skrigende neonfarver. Der

at fremstille papir. Og træerne findes også et stort udvalg i konvolutter.”

plantes med det formål at blive fældet – ligesom Hos Papyrus A/S har man også række nye serier

når landmanden høster kornet på marken. Al i kreative og trendsættende papirkvaliteter under­

skovdrift hvor der plantes nye træer er miljøvenlig, vejs. Navnet er Specials Paper Couture, der som

for ny skov optager mere CO end gammel skov en anden catwalk byder på fascinerende og beta­

2

– så jo mere papir vi bruger, jo bedre er det for gende strukturer, sublime farver, eksklusive og

miljøet.”

klassiske papiroverflader i flere forskellige gramvægte

og papir­ og konvolutformater.

Kridhvid er miljørigtigt

”Der er en rød tråd gennem flere af serierne, så du

Nu var det ikke for at få et ekstra indlæg i debatten har mulighed for at sammensætte mange af dem

forud for det stort anlagte klimatopmøde i Køben­ på kryds og tværs, og således skræddersy netop

havn til december, at vi bad Janne Høgshøj fortælle de kreationer af tryksager, du ønsker,” forklarer

om fremtidens papirkvaliteter, men hun kunne ikke Janne Høgshøj.

dy sig for at komme med et par ekstra grønne ”En af fordelene ved Specials er, at brandet giver

argumenter. Selv om de har en helt anden kulør. dig så mange muligheder, at der er plads til at

”De helt nye miljørigtige papirkvaliteter er nemlig vælge. Fashion, style og image lyder dyrt, men

kridhvide,” siger hun.

Specials indeholder papirkollektioner der er økon­

”Tryksagskøberne og den grafiske branche kan omisk attraktive. Med din ekspertise i kombination

glæde sig over endnu to miljørigtige kvaliteter, som med det rigtige papirvalg kastes der lys på bud­

hedder BalanceSilk og BalanceGloss. De består skabet i dine kreationer, og du leverer tryksager,

af 60 % genbrugsfibre og 40 % jomfrufibre, og der virker.”

22 | Magasinet FINISH Magasinet FINISH | 23

I langt de fleste tilfælde får kunden et flot grønt lys til at give gas. Men den folder, man Men mange af faldgruberne kan undgås, så

resultat i hånden, når der er blevet ofret krudt pakkede ud af de grå papkasser, som fragt- på FINISH-redaktionen har vi valgt at sætte

på efterbehandlingen. Men det sker desværre manden afleverede, var ikke meget mere fokus på nogle af de områder, hvor man med

også, at kunden er skuffet.

prangende end den noget billigere løsning, lidt omtanke og en smule planlægning kan

Reklamebureauet havde ellers en masse gode man havde valgt året forinden.

slippe for de dumme fejl, som giver skuffede

ideer til, hvordan man ved at ofre nogle flere Men hvad var egentlig gået galt?

kunder

kroner på efterbehandlingen kunne få noget, Ja, vejen fra reklamebureauets idé til kundens I den første artikel om vejen til et bedre resul-

som skilte sig ud fra mængden. Der blev givet forventning kan være fyldt med faldgruber. tat har FINISH-redaktionen stukket hovedet

Vejen til

et bedre

resultat

Bedre effekt

med UV-lak

og kachering

Tekst: Morten Alstrup

indenfor hos Grafisk Finish A/S. Ikke for at man, at det bare skal stå flot?” spørger Tonny 22 år, og jeg har også trykt ting, som bagefter

snakke med salgskonsulenterne, men for at Sivertsen, som arbejder med UV-lak. ”Man ofrer skulle kacheres, og aldrig nogensinde har jeg

høre, hvad folkene på gulvet har af anbefalin- måske for få ressourcer på at finde ud af, hvor- vidst noget som helst om, hvad der foregik

ger. For det er dem, som arbejder med tingene dan man får den løsning, man ønsker.” ef terfølgende. Og det er ikke godt.”

og oplever, når noget går skævt.

”Dem, som trykker tingene, har ikke forstand Det er netop UV-lak og kachering, vi denne

Hvad er deres umiddelbare indtryk?

på, hvad der foregår næste gang,” siger Per gang sætter fokus på med en række råd, der

”Man skal skære tingene ud i pap og spørge, Nygaard, der arbejder med kachering. ”Jeg er enkle, men som ender med at give et bedre

hvad forventer kunden af tingene? Forventer er selv uddannet trykker og har været trykker i resultat.

42 | Magasinet FINISH Magasinet FINISH | 43

Redaktionel profil

Magasinet FINISH er den grafiske branches nye magasin. Det er magasinet,

som i udseende og stil lægger mere vægt på kreativitet og layout end de

kendte magasiner.

Magasinet FINISH lever op til sit navn.

Magasinet FINISH sætter nemlig fokus på den grafiske forædling. Gennem

interviews, artikler og indlæg stiller bladet skarpt på den grafiske branche

og de ting, som rører sig. Magasinet FINISH angriber den grafiske forædling

på flere forskellige niveauer. Det kan være interviewet med fremtidsforskeren,

der fortæller om kommende trends. Men det kan lige så godt

være en baggrundsartikel, hvor praktikeren på produktionsgulvet øser ud

af sin viden til fordel for kunder og kolleger.

Blandt de emner, Magasinet FINISH beskæftiger sig med, er: trykmetoder,

efterbehandling af tryksager, farver og lakker, papir og råvarer samt beslægtede

områder

Magasinet FINISH ønsker at videregive relevant og nyttig viden til magasinets

læsere. Købere af grafiske ydelser kan gennem magasinet få inspiration

til kreative løsninger, de måske ikke kendte. For aktører og ansatte i

den grafiske branche er det redaktionens målsætning, at disse kan få råd,

viden og vejledning til dagligdagen, så de kan levere bedre resultater for

deres kunder.

Distribution

Magasinet FINISH bliver sendt ud i 4.300 eksemplarer som direct

mail til registrerede reklamebureauer, samtlige trykkerier, udvalgte

fotografer og marketingafdelinger i størrer størrer firmaer fordelt fordelt over

hele Danmark. Endvidere sendes magasinet ud til til abonnenter, og

uddeles på udvalgte kursussteder samt samt ved ved seminarer seminarer afholdt afholdt hos

og af Grafisk Finish.

Annoncesalg

Benefits ApS Tlf. 40 17 18 74 Att: Kim Søby

email: kim@benfits-aps.dk

Bestil din annonce allerede i dag!

Da Magasinet FINISH er magasinet, der lægger vægt på kreativitet,

er der der naturligvis også mulighed for at gøre noget noget ekstra ud af jeres

annonce. annonce. Det kan være prægning, partiel lak, indliming af gimmick

med mere. Ligesom magasinet bliver folieret folieret er der også mulighed

for at dine brochurer, løsblade, CD’er med mere sendes med ud.

Magasinet FINISH

• Målrettet specialmedie for alle, der beskæftiger sig med og interesserer

sig for den grafiske branche

• Højprofilmagasinet der pirrer og inspirerer

• 64 sider farverige oplevelser

• Fængslende billeder og grafik samt velskrevne tekster

• Sendes ud som direct mail til: 1.525 reklamebureauer, 1.025 trykkerier,

250 fotografer og 1.500 marketingafdelinger

Udgivelsesdatoer

Magasinet FINISH udkommer fast 4 gange om året, og i 2010 er de

berammet til april, juni, september og november. Da der kan forekomme

særudgaver kan planmæssige udgivelses datoer dog godt

variere fra dette.

Nr. Måned Bestillingsfrist Materialefrist

#2 April 24. marts 26. marts

#3 Juni 26. maj 28. maj

#4 September 25. august 27. august

#5 November 27. oktober 29. oktober

“ Lækkert magasin med meget interessante

og inspirerende artikler. Jeg glæder

mig allerede til næste udgave

Solveig Bjerg, STÆRK Reklamebureau as

NYHED

Stor interesse

Magasinet FINISH har fået en positiv modtagelse blandt

såvel reklamebureauer, producenter og råvareleverandører

som menige læsere og studerende.

Modulannoncer Modulannoncer

Canon EOS-1

vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero dolobortin et aut veril dolore conummy nonse magniscidunt nim in henim do commy nis accumsa

ndigna aliquamcons aliquamcons at inci blaore dolore vullaorper vullaorper sum ip ex et vel vel iusto iusto od modolobore diam diam aut alit ipsusto doloreet veniam, si blaortis nostrud er

suUguerate suUguerate tem volorper susto susto odolesse odolesse tat prat. Ad modit luptat, quisit lametum lametum in in hendre duipsuscing et et acidunt acidunt doluptat. Or sim zzrilit praessit lor

sumsandrem dipsuscipit, dipsuscipit, conum nim zzril irilluptat iliquat. Im Im num inciliquate mincipis numsan

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager, Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk

Canon EOS-1

Canon EOS-1

vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero

dolobortin et aut veril dolore conummy nonse

magniscidunt nim in henim do commy nis

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager,

Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk

Canon EOS-1

vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero dolobortin et aut veril dolore conummy nonse mag- vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero

niscidunt nim in in henim do commy nis accumsa accumsa ndigna aliquamcons at inci blaore dolore vullaorper dolobortin et aut veril dolore conummy nonse

sum sum ip ex et vel iusto iusto od modolobore diam diam aut aut alit ipsusto doloreet doloreet veniam, si blaortis nostrud er magniscidunt nim in henim do commy nis

suUguerate tem volorper susto odolesse tat tat prat. Ad modit luptat, luptat, quisit quisit lametum lametum in hendre

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager,

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager, Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk

Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk

Kreative muligheder Annonce opsætning

Canon EOS-1

vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero

dolobortin et aut veril dolore conummy nonse

magniscidunt nim in henim do commy nis

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager,

Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk

Canon EOS-1

vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero dolobortin et aut veril dolore conummy nonse mag- vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero

niscidunt nim in henim do commy nis accumsa ndigna aliquamcons at inci blaore dolore vullaorper dolobortin et aut veril dolore conummy nonse

sum ip ex et vel iusto od modolobore diam aut alit ipsusto doloreet veniam, si blaortis nostrud er magniscidunt nim in henim do commy nis

suUguerate tem volorper susto odolesse tat prat. Ad modit luptat, quisit lametum in hendre

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager,

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager, Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk

Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk

Canon EOS-1

Canon EOS-1

vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero

dolobortin et aut veril dolore conummy nonse

magniscidunt nim in henim do commy nis

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager,

Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk

Canon EOS-1

vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero dolobortin et aut veril dolore conummy nonse magniscidunt nim in henim do commy nis accumsa

ndigna aliquamcons at inci blaore dolore vullaorper sum ip ex et vel iusto od modolobore diam aut alit ipsusto doloreet veniam, si blaortis nostrud er

suUguerate tem volorper susto odolesse tat prat. Ad modit luptat, quisit lametum in hendre duipsuscing et acidunt doluptat. Or sim zzrilit praessit lor

sumsandrem dipsuscipit, conum nim zzril irilluptat iliquat. Im num inciliquate mincipis numsan

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager, Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk

Modulannoncer

En modulannonce er attraktivt for freelancere, der

leverer ydelser til den grafiske branche. Vi layouter

den ud fra en fast skabelon, så man kan ramme sin

målgruppe præcist uden at sprænge sit budget.

Har I brug for hjælp til opsætning af jeres annonce, står

vi selvfølgelig til rådighed. Det gælder for alt lige fra idé

til færdig pdf-fil, som I kan få tilsendt og bruge i andre

medier. Vi arbejder gerne ud fra vores faste timepris eller

udfra et fast tilbud. Det er helt op til jer.

Ring 40 17 18 74 for tilbud Ring 40 17 18 74 for tilbud

Læs seneste udgave på www.magasinetfinish.dk Læs seneste udgave på www.magasinetfinish.dk


Ekstra magasiner

Kun kr. 10,-

pr. ekstra

magasin

En annonce udløser automatisk et magasin som bilagsblad.

Eksemplarer herudover leveres mod ekstra

betaling (stykpris samt fragt) – antal oplyses ved

bestilling.


Materiale

Annoncematerialet afleveres digitalt i et af følgende

formater:

1. Som højtopløselig PDF-fil lavet i det nøjagtige

format (300 dpi).

2. Som PC/Windows InDesign dokument lavet i det

nøjagtige format med tilhørende billeder og

skrifter.

For yderligere information ring på tele fon 40 17 18

74

Fakta

Oplag: 7.000 eksemplarer

Format: 210 x 287 mm (højformat)

Farver: 4+4 CMYK

Omfang: Omslag: 4 sider

Indhold: 64 sider

Papir: Omslag: 300 gr. Silk dobbelt bestrøget

Indhold: 100 gr. Silk dobbelt bestrøget

Frekvens: 4 gange om året i april, juni, september

og november

Annoncekontrol

Benefits forbeholder sig ret til at afvise annoncer,

der strider mod gældende lovgivning eller på anden

måde er uønskede.

Annoncer der ifølge Benefits skøn kan forveksles

med redaktionelt stof, forsynes med ordet ”annonce”.

Annullering

Annullering af reserverede eller bestilte ordrer senere

end syv dage før materialefrist debiteres med

50% af den aftalte nettopris.

Betalingsbetingelser

Alle annoncer faktureres til de på indrykningstidspunktet

gældende priser. Betaling 8 dage netto fra

fakturadato.

Der tages forbehold for trykfejl i Medieinformationen.

Annoncesalg

Benefits ApS Tlf. 40 17 18 74

Udgiver

Benefits ApS

Kunnerupvangen 6, Kolt

8361 Hasselager

Tlf. 40 17 18 74

Fax 86 28 09 60

E-mail: redaktionen@magasinetfinish.dk

www.magasinetfinish.dk

Annonceformater

2/1 side, format: 420 x 287 mm

1/2 side, format: 210 x 141 mm

E

C

Annoncepriser

Annoncer med tryk til kant tillægges

3 mm på hver side til beskæring.

Ved opslag forskydes annoncen

2 mm til hver side ved ryggen,

og annoncen skal leveres som to

enkelte sider.

2/1 opslag kr. 18.500,-

1/1 side kr. 10.500,-

Side 2, 5, 7 og bagsiden kr. 13.000,-

1/2 side kr. 6.500,-

A. Modul kr. 1.800,-

B. Modul kr. 3.400,-

C. Modul kr. 4.800,-

D. Modul kr. 3.400,-

E. Modul kr. 6.000,-

Alle priser er ekskl. moms.

100 x 287 mm

1/1 side, format: 210 x 287 mm

1/2 side, format: 190 x 131 mm

A. Modul, format: 60 x 82 mm Foto: 60 x 52 mm

B. Modul, format: 126 x 82 mm Foto: 126 x 52 mm

C. Modul, format: 192 x 82 mm Foto: 192 x 52 mm

D. Modul, format: 60 x 170 mm Foto: 60 x 140 mm

E. Modul, format: 126 x 170 mm Foto: 126 x 140 mm

Gentagelsesrabat

A

B

D

90 x 267 mm

Der kan opnås rabat ved bestilling af flere annoncer på en gang.

2 stk. annonce indrykninger 5%

3 stk. annonce indrykninger 10%

4 stk. annonce indrykninger 15%

Gentagelsesrabatter omfatter kun indrykninger i Magasinet FINISH for hele 2010. Rabatten

ydes kun fremadrettet og kan ikke overdrages til andre kunder.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!