26.07.2013 Views

Magasinet FINISH

Magasinet FINISH

Magasinet FINISH

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Finish<br />

magasinet<br />

Medieinformation<br />

Kom direkte ud til 4.300<br />

beslutningstagere inden-<br />

for den grafiske branche<br />

og marketing<br />

<strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> er Danmarks første magasin med fokus på grafisk efterbehandling<br />

og alle de processer og overvejelser, der ligger til grund for at finde frem til den optimale<br />

løsning. Vi bringer dybdegående interviews, features og baggrundshistorier om<br />

nye trends, produkter, materialer, efterbehandlingsmetoder og hvad der ellers rører<br />

sig i den grafiske branche.<br />

<strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> udgives af Benefits ApS i samarbejde med Grafisk Finish A/S.


Den grafiske branches nye magasin<br />

Fra tre virksomheder til et<br />

grafisk husTekst:<br />

Grafisk Finish A/S har et slogan, der hedder ”The beginning<br />

starts with finish.” Sloganet skal naturligvis sætte fokus på<br />

det, man beskæftiger sig med, nemlig hele efterbehandlingsområdet,<br />

men også det faktum, at man kun opnår de bedste<br />

resultater, hvis man allerede i de indledende øvelser tager<br />

hensyn til, hvad slutmålet skal være.<br />

Ofte opfattes efterbehandling blot som et led mellem trykkeriet<br />

og bogbinderen, når en opgave skal løses. Det hele<br />

ses sjældent som et forløb endsige en helhed. Men helhed er<br />

faktisk det, som Grafisk Finish A/S har udviklet sig til på det<br />

seneste. Virksomheden udgør nu det ene af tre ben i det, der<br />

bedst kan betegnes som et grafisk hus.<br />

”Vi har længe haft et nært samarbejde med Schrøder Grafisk,<br />

og for snart et år siden gik vi sammen med den virksomhed<br />

om at købe hver sin del af Allingham & Hansen,” fortæller<br />

Karl Mikkelsen, der er indehaver af Grafisk Finish A/S. ”Vi<br />

ejer en tredjedel hver, hvor den sidste tredjedel fortsat ejes af<br />

Anette og Jan Hansen, men samarbejdet har også betydet,<br />

at Allingham & Hansen nu opererer fra de samme lokaler<br />

som Grafisk Finish.”<br />

Udnytte kompetencer<br />

Mens Schrøder Grafisk er en traditionel grafisk virksomhed<br />

og Grafisk Finish A/S beskæftiger sig med efterbehandlingens<br />

mange facetter, har Allingham & Hansen sit speciale<br />

indenfor fremstillingen af ringbind, omslag og æsker, hvor<br />

der ofte er kælet for detaljen. ”Vi er gået hen og er blevet<br />

et grafisk hus, hvor vi kan bruge hinandens kompetencer<br />

Morten Alstrup<br />

meget mere,” siger Karen Greve Jensen. Hun er formelt<br />

placeret hos Grafisk Finish A/S, og mange af de henvendelser,<br />

som hun hidtil har måttet afvise, kan hun nu hjælpe<br />

videre.<br />

”Hvis jeg får nogle forespørgsler i Grafisk Finish, kan jeg<br />

vejlede dem med Allingham & Hansens muligheder, fordi<br />

jeg ved, hvad de laver, eller kender til deres indpakningsløsninger,”<br />

forklarer hun. ”Deres mange produkter har<br />

gjort, at jeg dels har fået en ekstra viden om dem, dels<br />

kendskab til håndværket omkring at lave dem. Nu kan jeg<br />

bedre servicere kunden, for før var det kun indenfor forædling,<br />

at jeg kunne arbejde, men vi får jo mange andre<br />

forespørgsler, og her kan vi også guide kunden eller trykkerierne.”<br />

Vi kan bruge hinandens<br />

kompetencer meget mere.<br />

Karen Greve Jensen<br />

8 | <strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> <strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> | | 9<br />

,,<br />

Vi elsker at udfordre standarderne<br />

med nye kreative løsninger –<br />

løsninger, hvor medierne understøtter<br />

hinanden og skaber direkte<br />

interaktion med brugerne.<br />

Johnny Willum<br />

“<br />

Print medier skal<br />

skabe oplevelser<br />

Internettet og multimedia spiller en stadig større rolle i kommunikationen. Men<br />

printmediernes tid er ikke forbi. De har fortsat deres plads i mediepaletten, for de<br />

kan stadig være med til at skabe og understøtte de oplevelser, som afsenderen<br />

gerne vil signalere.<br />

Mediebilledet har ændret sig gevaldigt gennem det seneste tiår. ”Print vil altså fortsat blive brugt som døråbner. Man kan ikke leve<br />

Printmedierne er ikke længere reklamebureauernes eneste værktøj, uden,” slår art director Morten Bau fast. I sensommeren færdiggjorde<br />

når en kampagne skal sættes sammen. De digitale medier spiller Convince således en SMS-kampange, hvor udgangspunktet rent<br />

en stadig større rolle. Men det ændrede mediebillede har også ført faktisk var en direct mail-kampagne med 75.000 postkort til lige så<br />

til ændringer i løsningsmodellerne hos reklamebureauerne. mange husstande. Simpelthen for at få målgruppen i tale.<br />

”Opgaverne er stadig de samme, men løsningerne er absolut an- Men der er stor forskel på de printopgaver, som Convince leverer<br />

derledes,” siger Johnny Willum fra det århusianske reklamebu- til sine kunder.<br />

reau Convince. ”Vi kan betragte onlinemediet som et målsøgende ”De fleste indkøbere tænker i kroner og ører, så hvis det er et direkte<br />

missil, et uhyre stærkt våben, som kan styres og navigeres i for- budskab i en generel kampagne, skal det bare være billigt,” forklarer<br />

hold til det endelige mål. Vi benytter i flere tilfælde printmediet Johnny Willum. ”Er der derimod tale om en ekstraordinær situation,<br />

som det første element, der skal skabe oplevelse, involvering og hvor man skal lancere et nyt produkt, som er revolutionerende og<br />

interaktion til de digitale medier.”<br />

epokegørende, så får man ofte lov til at bruge de mere kreative<br />

De trykte medier kan ikke undværes. Selv ikke for et bureau med virkemidler, som findes. Noget, som understøtter den idé, der er med<br />

speciale i digitale medier.<br />

produktet, noget der spiller sammen og skaber oplevelser.”<br />

14 | <strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> <strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> | 15<br />

Vi kan lige så godt starte med at udrydde en de kan fås i gramvægte fra 100 til 350 gram.<br />

meget stor og meget gammel misforståelse. Når Kvaliteten er FSC­certificeret og bliver produceret<br />

vi bruger løs af papir, udrydder vi slet ikke regn­ af Arjowiggins med dyb respekt for miljøet.”<br />

skoven.<br />

De to nye kvaliteter er endvidere certificeret efter<br />

”Regnskovstræ kan slet ikke bruges til at frem­ ISO 9001­kvalitetsstandarden samt miljøcertistille<br />

papir,” fortæller Janne Høgshøj. Hun er ficeret efter den generelle ISO 14001­standard<br />

bureaukonsulent ved Papyrus A/S og bliver ofte og den specifikke ISO 9706­standard. Den sæt­<br />

mødt med smarte bemærkninger om, at hendes ter krav op for syrefrit papir, der er aldersbestan­<br />

branche driver rovdrift på regnskoven på grund af digt, og som derfor kan anvendes til eksempelvis<br />

papirproduktionen. Og at det er en ubredt opfat­ hi storiske og juridiske dokumenter, der skal bevatelse<br />

understreges af en undersøgelse foretaget res for eftertiden.<br />

af Grafisk Arbejdsgiverforening, som viser, at 83%<br />

af danskerne mener, at forbruget af reklame­ Moderigtigt papir<br />

tryksager, aviser og blade går ud over skovene. Men de flotte effekter kan man ikke kun opnå<br />

”Papiret til vores tryksager stammer primært ved at kombinere det kridhvide papir med pan­<br />

fra nordisk skovdrift,” forklarer Janne Høgshøj. tonefarver og efterfølgende finish­elementer. Det<br />

”Størstedelen af det nye papir kommer fra svenske kan også være papiret, som er med til at give<br />

og finske skove, der i vid udstrækning er baseret den bærende effekt, og her findes der masser af<br />

på bæredygtig skovbrug. Vedvarende energi, nøglefærdige løsninger at vælge imellem.<br />

moderne teknologi og høje miljøkrav har gjort nor­ ”Kulørt papir udvikles i flere og flere farver og kan<br />

diskpapir­ nu også fås i neon,” siger Janne Høgshøj. ”Rain­<br />

Regnskovstræ kan produktion til bow er en ny papirserie, som både findes i store<br />

verdens mest grafiske formater og små ark som A4 og A3. Der<br />

slet ikke bruges til miljøvenlige er 31 forskellige nuancer at vælge imellem med<br />

papirindustri. 27 klare farver og fire skrigende neonfarver. Der<br />

at fremstille papir. Og træerne findes også et stort udvalg i konvolutter.”<br />

plantes med det formål at blive fældet – ligesom Hos Papyrus A/S har man også række nye serier<br />

når landmanden høster kornet på marken. Al i kreative og trendsættende papirkvaliteter under­<br />

skovdrift hvor der plantes nye træer er miljøvenlig, vejs. Navnet er Specials Paper Couture, der som<br />

for ny skov optager mere CO end gammel skov en anden catwalk byder på fascinerende og beta­<br />

2<br />

– så jo mere papir vi bruger, jo bedre er det for gende strukturer, sublime farver, eksklusive og<br />

miljøet.”<br />

klassiske papiroverflader i flere forskellige gramvægte<br />

og papir­ og konvolutformater.<br />

Kridhvid er miljørigtigt<br />

”Der er en rød tråd gennem flere af serierne, så du<br />

Nu var det ikke for at få et ekstra indlæg i debatten har mulighed for at sammensætte mange af dem<br />

forud for det stort anlagte klimatopmøde i Køben­ på kryds og tværs, og således skræddersy netop<br />

havn til december, at vi bad Janne Høgshøj fortælle de kreationer af tryksager, du ønsker,” forklarer<br />

om fremtidens papirkvaliteter, men hun kunne ikke Janne Høgshøj.<br />

dy sig for at komme med et par ekstra grønne ”En af fordelene ved Specials er, at brandet giver<br />

argumenter. Selv om de har en helt anden kulør. dig så mange muligheder, at der er plads til at<br />

”De helt nye miljørigtige papirkvaliteter er nemlig vælge. Fashion, style og image lyder dyrt, men<br />

kridhvide,” siger hun.<br />

Specials indeholder papirkollektioner der er økon­<br />

”Tryksagskøberne og den grafiske branche kan omisk attraktive. Med din ekspertise i kombination<br />

glæde sig over endnu to miljørigtige kvaliteter, som med det rigtige papirvalg kastes der lys på bud­<br />

hedder BalanceSilk og BalanceGloss. De består skabet i dine kreationer, og du leverer tryksager,<br />

af 60 % genbrugsfibre og 40 % jomfrufibre, og der virker.”<br />

22 | <strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> <strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> | 23<br />

I langt de fleste tilfælde får kunden et flot grønt lys til at give gas. Men den folder, man Men mange af faldgruberne kan undgås, så<br />

resultat i hånden, når der er blevet ofret krudt pakkede ud af de grå papkasser, som fragt- på <strong>FINISH</strong>-redaktionen har vi valgt at sætte<br />

på efterbehandlingen. Men det sker desværre manden afleverede, var ikke meget mere fokus på nogle af de områder, hvor man med<br />

også, at kunden er skuffet.<br />

prangende end den noget billigere løsning, lidt omtanke og en smule planlægning kan<br />

Reklamebureauet havde ellers en masse gode man havde valgt året forinden.<br />

slippe for de dumme fejl, som giver skuffede<br />

ideer til, hvordan man ved at ofre nogle flere Men hvad var egentlig gået galt?<br />

kunder<br />

kroner på efterbehandlingen kunne få noget, Ja, vejen fra reklamebureauets idé til kundens I den første artikel om vejen til et bedre resul-<br />

som skilte sig ud fra mængden. Der blev givet forventning kan være fyldt med faldgruber. tat har <strong>FINISH</strong>-redaktionen stukket hovedet<br />

Vejen til<br />

et bedre<br />

resultat<br />

Bedre effekt<br />

med UV-lak<br />

og kachering<br />

Tekst: Morten Alstrup<br />

indenfor hos Grafisk Finish A/S. Ikke for at man, at det bare skal stå flot?” spørger Tonny 22 år, og jeg har også trykt ting, som bagefter<br />

snakke med salgskonsulenterne, men for at Sivertsen, som arbejder med UV-lak. ”Man ofrer skulle kacheres, og aldrig nogensinde har jeg<br />

høre, hvad folkene på gulvet har af anbefalin- måske for få ressourcer på at finde ud af, hvor- vidst noget som helst om, hvad der foregik<br />

ger. For det er dem, som arbejder med tingene dan man får den løsning, man ønsker.” ef terfølgende. Og det er ikke godt.”<br />

og oplever, når noget går skævt.<br />

”Dem, som trykker tingene, har ikke forstand Det er netop UV-lak og kachering, vi denne<br />

Hvad er deres umiddelbare indtryk?<br />

på, hvad der foregår næste gang,” siger Per gang sætter fokus på med en række råd, der<br />

”Man skal skære tingene ud i pap og spørge, Nygaard, der arbejder med kachering. ”Jeg er enkle, men som ender med at give et bedre<br />

hvad forventer kunden af tingene? Forventer er selv uddannet trykker og har været trykker i resultat.<br />

42 | <strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> <strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> | 43<br />

Redaktionel profil<br />

<strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> er den grafiske branches nye magasin. Det er magasinet,<br />

som i udseende og stil lægger mere vægt på kreativitet og layout end de<br />

kendte magasiner.<br />

<strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> lever op til sit navn.<br />

<strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> sætter nemlig fokus på den grafiske forædling. Gennem<br />

interviews, artikler og indlæg stiller bladet skarpt på den grafiske branche<br />

og de ting, som rører sig. <strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> angriber den grafiske forædling<br />

på flere forskellige niveauer. Det kan være interviewet med fremtidsforskeren,<br />

der fortæller om kommende trends. Men det kan lige så godt<br />

være en baggrundsartikel, hvor praktikeren på produktionsgulvet øser ud<br />

af sin viden til fordel for kunder og kolleger.<br />

Blandt de emner, <strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> beskæftiger sig med, er: trykmetoder,<br />

efterbehandling af tryksager, farver og lakker, papir og råvarer samt beslægtede<br />

områder<br />

<strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> ønsker at videregive relevant og nyttig viden til magasinets<br />

læsere. Købere af grafiske ydelser kan gennem magasinet få inspiration<br />

til kreative løsninger, de måske ikke kendte. For aktører og ansatte i<br />

den grafiske branche er det redaktionens målsætning, at disse kan få råd,<br />

viden og vejledning til dagligdagen, så de kan levere bedre resultater for<br />

deres kunder.<br />

Distribution<br />

<strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> bliver sendt ud i 4.300 eksemplarer som direct<br />

mail til registrerede reklamebureauer, samtlige trykkerier, udvalgte<br />

fotografer og marketingafdelinger i størrer størrer firmaer fordelt fordelt over<br />

hele Danmark. Endvidere sendes magasinet ud til til abonnenter, og<br />

uddeles på udvalgte kursussteder samt samt ved ved seminarer seminarer afholdt afholdt hos<br />

og af Grafisk Finish.<br />

Annoncesalg<br />

Benefits ApS Tlf. 40 17 18 74 Att: Kim Søby<br />

email: kim@benfits-aps.dk<br />

Bestil din annonce allerede i dag!<br />

Da <strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> er magasinet, der lægger vægt på kreativitet,<br />

er der der naturligvis også mulighed for at gøre noget noget ekstra ud af jeres<br />

annonce. annonce. Det kan være prægning, partiel lak, indliming af gimmick<br />

med mere. Ligesom magasinet bliver folieret folieret er der også mulighed<br />

for at dine brochurer, løsblade, CD’er med mere sendes med ud.<br />

<strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong><br />

• Målrettet specialmedie for alle, der beskæftiger sig med og interesserer<br />

sig for den grafiske branche<br />

• Højprofilmagasinet der pirrer og inspirerer<br />

• 64 sider farverige oplevelser<br />

• Fængslende billeder og grafik samt velskrevne tekster<br />

• Sendes ud som direct mail til: 1.525 reklamebureauer, 1.025 trykkerier,<br />

250 fotografer og 1.500 marketingafdelinger<br />

Udgivelsesdatoer<br />

<strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> udkommer fast 4 gange om året, og i 2010 er de<br />

berammet til april, juni, september og november. Da der kan forekomme<br />

særudgaver kan planmæssige udgivelses datoer dog godt<br />

variere fra dette.<br />

Nr. Måned Bestillingsfrist Materialefrist<br />

#2 April 24. marts 26. marts<br />

#3 Juni 26. maj 28. maj<br />

#4 September 25. august 27. august<br />

#5 November 27. oktober 29. oktober<br />

“ Lækkert magasin med meget interessante<br />

og inspirerende artikler. Jeg glæder<br />

mig allerede til næste udgave<br />

Solveig Bjerg, STÆRK Reklamebureau as<br />

NYHED<br />

Stor interesse<br />

<strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> har fået en positiv modtagelse blandt<br />

såvel reklamebureauer, producenter og råvareleverandører<br />

som menige læsere og studerende.<br />

Modulannoncer Modulannoncer<br />

Canon EOS-1<br />

vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero dolobortin et aut veril dolore conummy nonse magniscidunt nim in henim do commy nis accumsa<br />

ndigna aliquamcons aliquamcons at inci blaore dolore vullaorper vullaorper sum ip ex et vel vel iusto iusto od modolobore diam diam aut alit ipsusto doloreet veniam, si blaortis nostrud er<br />

suUguerate suUguerate tem volorper susto susto odolesse odolesse tat prat. Ad modit luptat, quisit lametum lametum in in hendre duipsuscing et et acidunt acidunt doluptat. Or sim zzrilit praessit lor<br />

sumsandrem dipsuscipit, dipsuscipit, conum nim zzril irilluptat iliquat. Im Im num inciliquate mincipis numsan<br />

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager, Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk<br />

Canon EOS-1<br />

Canon EOS-1<br />

vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero<br />

dolobortin et aut veril dolore conummy nonse<br />

magniscidunt nim in henim do commy nis<br />

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager,<br />

Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk<br />

Canon EOS-1<br />

vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero dolobortin et aut veril dolore conummy nonse mag- vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero<br />

niscidunt nim in in henim do commy nis accumsa accumsa ndigna aliquamcons at inci blaore dolore vullaorper dolobortin et aut veril dolore conummy nonse<br />

sum sum ip ex et vel iusto iusto od modolobore diam diam aut aut alit ipsusto doloreet doloreet veniam, si blaortis nostrud er magniscidunt nim in henim do commy nis<br />

suUguerate tem volorper susto odolesse tat tat prat. Ad modit luptat, luptat, quisit quisit lametum lametum in hendre<br />

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager,<br />

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager, Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk<br />

Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk<br />

Kreative muligheder Annonce opsætning<br />

Canon EOS-1<br />

vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero<br />

dolobortin et aut veril dolore conummy nonse<br />

magniscidunt nim in henim do commy nis<br />

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager,<br />

Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk<br />

Canon EOS-1<br />

vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero dolobortin et aut veril dolore conummy nonse mag- vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero<br />

niscidunt nim in henim do commy nis accumsa ndigna aliquamcons at inci blaore dolore vullaorper dolobortin et aut veril dolore conummy nonse<br />

sum ip ex et vel iusto od modolobore diam aut alit ipsusto doloreet veniam, si blaortis nostrud er magniscidunt nim in henim do commy nis<br />

suUguerate tem volorper susto odolesse tat prat. Ad modit luptat, quisit lametum in hendre<br />

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager,<br />

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager, Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk<br />

Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk<br />

Canon EOS-1<br />

Canon EOS-1<br />

vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero<br />

dolobortin et aut veril dolore conummy nonse<br />

magniscidunt nim in henim do commy nis<br />

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager,<br />

Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk<br />

Canon EOS-1<br />

vangenSisci erosto odigna aliquam consed ero dolobortin et aut veril dolore conummy nonse magniscidunt nim in henim do commy nis accumsa<br />

ndigna aliquamcons at inci blaore dolore vullaorper sum ip ex et vel iusto od modolobore diam aut alit ipsusto doloreet veniam, si blaortis nostrud er<br />

suUguerate tem volorper susto odolesse tat prat. Ad modit luptat, quisit lametum in hendre duipsuscing et acidunt doluptat. Or sim zzrilit praessit lor<br />

sumsandrem dipsuscipit, conum nim zzril irilluptat iliquat. Im num inciliquate mincipis numsan<br />

Kunnerupvangen 6, Kolt, 8361 Hasselager, Telefon: 40 17 18 74, www.benefits-aps.dk<br />

Modulannoncer<br />

En modulannonce er attraktivt for freelancere, der<br />

leverer ydelser til den grafiske branche. Vi layouter<br />

den ud fra en fast skabelon, så man kan ramme sin<br />

målgruppe præcist uden at sprænge sit budget.<br />

Har I brug for hjælp til opsætning af jeres annonce, står<br />

vi selvfølgelig til rådighed. Det gælder for alt lige fra idé<br />

til færdig pdf-fil, som I kan få tilsendt og bruge i andre<br />

medier. Vi arbejder gerne ud fra vores faste timepris eller<br />

udfra et fast tilbud. Det er helt op til jer.<br />

Ring 40 17 18 74 for tilbud Ring 40 17 18 74 for tilbud<br />

Læs seneste udgave på www.magasinetfinish.dk Læs seneste udgave på www.magasinetfinish.dk<br />

”<br />

Ekstra magasiner<br />

Kun kr. 10,-<br />

pr. ekstra<br />

magasin<br />

En annonce udløser automatisk et magasin som bilagsblad.<br />

Eksemplarer herudover leveres mod ekstra<br />

betaling (stykpris samt fragt) – antal oplyses ved<br />

bestilling.


Materiale<br />

Annoncematerialet afleveres digitalt i et af følgende<br />

formater:<br />

1. Som højtopløselig PDF-fil lavet i det nøjagtige<br />

format (300 dpi).<br />

2. Som PC/Windows InDesign dokument lavet i det<br />

nøjagtige format med tilhørende billeder og<br />

skrifter.<br />

For yderligere information ring på tele fon 40 17 18<br />

74<br />

Fakta<br />

Oplag: 7.000 eksemplarer<br />

Format: 210 x 287 mm (højformat)<br />

Farver: 4+4 CMYK<br />

Omfang: Omslag: 4 sider<br />

Indhold: 64 sider<br />

Papir: Omslag: 300 gr. Silk dobbelt bestrøget<br />

Indhold: 100 gr. Silk dobbelt bestrøget<br />

Frekvens: 4 gange om året i april, juni, september<br />

og november<br />

Annoncekontrol<br />

Benefits forbeholder sig ret til at afvise annoncer,<br />

der strider mod gældende lovgivning eller på anden<br />

måde er uønskede.<br />

Annoncer der ifølge Benefits skøn kan forveksles<br />

med redaktionelt stof, forsynes med ordet ”annonce”.<br />

Annullering<br />

Annullering af reserverede eller bestilte ordrer senere<br />

end syv dage før materialefrist debiteres med<br />

50% af den aftalte nettopris.<br />

Betalingsbetingelser<br />

Alle annoncer faktureres til de på indrykningstidspunktet<br />

gældende priser. Betaling 8 dage netto fra<br />

fakturadato.<br />

Der tages forbehold for trykfejl i Medieinformationen.<br />

Annoncesalg<br />

Benefits ApS Tlf. 40 17 18 74<br />

Udgiver<br />

Benefits ApS<br />

Kunnerupvangen 6, Kolt<br />

8361 Hasselager<br />

Tlf. 40 17 18 74<br />

Fax 86 28 09 60<br />

E-mail: redaktionen@magasinetfinish.dk<br />

www.magasinetfinish.dk<br />

Annonceformater<br />

2/1 side, format: 420 x 287 mm<br />

1/2 side, format: 210 x 141 mm<br />

E<br />

C<br />

Annoncepriser<br />

Annoncer med tryk til kant tillægges<br />

3 mm på hver side til beskæring.<br />

Ved opslag forskydes annoncen<br />

2 mm til hver side ved ryggen,<br />

og annoncen skal leveres som to<br />

enkelte sider.<br />

2/1 opslag kr. 18.500,-<br />

1/1 side kr. 10.500,-<br />

Side 2, 5, 7 og bagsiden kr. 13.000,-<br />

1/2 side kr. 6.500,-<br />

A. Modul kr. 1.800,-<br />

B. Modul kr. 3.400,-<br />

C. Modul kr. 4.800,-<br />

D. Modul kr. 3.400,-<br />

E. Modul kr. 6.000,-<br />

Alle priser er ekskl. moms.<br />

100 x 287 mm<br />

1/1 side, format: 210 x 287 mm<br />

1/2 side, format: 190 x 131 mm<br />

A. Modul, format: 60 x 82 mm Foto: 60 x 52 mm<br />

B. Modul, format: 126 x 82 mm Foto: 126 x 52 mm<br />

C. Modul, format: 192 x 82 mm Foto: 192 x 52 mm<br />

D. Modul, format: 60 x 170 mm Foto: 60 x 140 mm<br />

E. Modul, format: 126 x 170 mm Foto: 126 x 140 mm<br />

Gentagelsesrabat<br />

A<br />

B<br />

D<br />

90 x 267 mm<br />

Der kan opnås rabat ved bestilling af flere annoncer på en gang.<br />

2 stk. annonce indrykninger 5%<br />

3 stk. annonce indrykninger 10%<br />

4 stk. annonce indrykninger 15%<br />

Gentagelsesrabatter omfatter kun indrykninger i <strong>Magasinet</strong> <strong>FINISH</strong> for hele 2010. Rabatten<br />

ydes kun fremadrettet og kan ikke overdrages til andre kunder.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!