26.07.2013 Views

100 års jubilæumsskrift

100 års jubilæumsskrift

100 års jubilæumsskrift

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

a<br />

JUBILÆUMSSKRIFT<br />

a<br />

III<br />

I ANLEDNING<br />

AF<br />

"FORENINGEN AF 5. MARTS 1896"<br />

ioo ÅRS JUBILÆUM<br />

a<br />

a


JUBILÆUMSSKRIFT<br />

I ANLEDNING<br />

. AF<br />

"FORENINGEN AF 5. MARTS 1896"<br />

<strong>100</strong> ÅRS JUBILÆUM.


2<br />

,...t:?,:;<br />

,~''''.:-'':l:;:~1<br />

,.-r.


Fulde navn?<br />

Fodselsår og dato?<br />

- -<br />

livsstilling?<br />

Bopæl?<br />

.....<br />

SPØRGE-SKEMA<br />

for optagelse af medlemmer I<br />

FORENINGEN AF 5TEMARTS 1896<br />

Spørgsmål Svar<br />

Lider De for tiden af nogen sygdom?<br />

--<br />

Har De lidt eller Ilder De for tiden af<br />

nogen kronisk eller uhelbredelig<br />

sygdom, som kan medføre nogen<br />

indskrænkng I arbejdsevnen ?<br />

.4<br />

..,<br />

Undertegnede, der "nsker sig optaget !;om medlem af FORENINGENAF 5~ MARTS 1896, erklærer herved på<br />

tro og love, at ovenstående spørgsmål er besvaret overensstemmende med sandheden.<br />

Skulle det senere vise sig, at jeg har fortiet noget mit helbred angående, eller mine oplysninger Ikke er sande.<br />

forpligter jeg mig til straks at udtræde af foreningen uden at have noget krav på samme og at tilbagebetale,<br />

hvad jeg muligen uden ret har modtaget I sygehjælp.<br />

givet tillælde kan bestyrelsen forlange lægeattest. som betales af vedkommende, hvis han ikke optageR.<br />

8700 Horsens, den 19<br />

4<br />

U.U .uu uiiiiiiiiiiciiii...u..uu.uu......................<br />

------<br />

.--"--


Forord.<br />

I slutningen af forrige århundrede eksisterede allerede den borgerlige almindelige<br />

ligkasse-forening og lånekontor, som sikrede en mulighed for den<br />

ubemidlede, til at arrangere en passende jordfæstelse ved en borgers dØd.<br />

I tilfælde af opstået sygdom, og dermed påkommende arbejds-forfald, var den<br />

enkelte borger ilde stedt, og måtte ofte pantsætte værdigenstande for at klare<br />

det fornØdne,idet der ikke var nogen sygekasse oprettet for funktionærer.<br />

Dette måtte der naturligvis gøres noget ved; og vi vil på de efterfølgende sider<br />

gøre rede herfor, samt belyse nogle detaljer fra det daværende Horsens, ved<br />

hjælp af såvel tekst som billedmateriale fra byen og foreningens eget materiale<br />

som findes i protokoller m.v. der nu opbevares i Egnsarkivet for Horsens, det<br />

gamle Rådhus på Søndergade.<br />

Referat fra bestyrelsesmØde den l. october 1914:<br />

"Det vedtages, at der afllOldes den sædvanlige generalforsamling den 31.<br />

october på "Palæet".<br />

Af hensyn til krigsforholdene i Europa, vedtoges desuden, at der ikke danses<br />

denne aften."<br />

Ansvar for materialets rigtighed har foreningens fungerende landsformand<br />

Knud Møller Hansen.<br />

5


iJørettittlJettnf-5. lltltd~ 1R96.<br />

~/.t?7~7 ;/~~&« ~~~/~..L


Foreningens etablering.<br />

Foreningen blev startet på daværende Crome & Goldschmidt's fabrikker den<br />

5. marts 1896, som en privat syge-, hjælpe- og begravelseskasse til trængte<br />

funktionærer.<br />

Allerede i februar 1896 afholdte nogle initiativrige VærkfØrere, Mestre og<br />

Formænd fra forskellige virksomheder i Horsens et mØde, hvor deres<br />

økonomiske forhold under sygdom, dØdsfaldeller andre uforudsete uheld blev<br />

drØftet.<br />

Man var enige om, at det var vanskeligt for den enkelte at opspare kapital,<br />

som var tilstrækkelig til at værne sig imod tab under sådanne uheldige<br />

forhold. Derfor mente de, at oprettelse af en forening, hvor man ved gensidig<br />

understøttelse kunne hjælpe hinanden -ville være af det gode.<br />

Det blev derfor besluttet at holde et senere mØde, med det formål at få en<br />

forening opstartet.<br />

Foreningen blev etableret blandt funktionærerne på daværende Crome &<br />

Goldschmidt's fabrikker i Horsens, samt kolleger fra flere andre af virksomhederne<br />

i byen.<br />

Et mØdeblev afholdt den 5. marts 1896, hvor man meget fantasifuldt stiftede:<br />

II Foreningenaf 5. Marts 1896II<br />

Foreningen startede op med 35 medlemmer, og flere kom efterhånden til.<br />

Datidens forhold.<br />

Forholdene var dengang sådan, at hvis en funktionær blev syg, blev der blandt<br />

kollegerne iværksat en pengeindsamling, idet arbejdsgiverne ikke følte sig<br />

forpligtet til at træde hjælpende til.<br />

En familie på 4 personer kunne holde sulten fra døren for 1,50 kr. om dagen.<br />

Da foreningen blev startet for <strong>100</strong> år siden kostede det 2,00 kr. i indskud og<br />

1,25 kr. i kontingent om måneden.<br />

Fra foreningens love kan det blandt andet ses, at man ikke uden videre kunne<br />

optages som medlem.<br />

Der skulle først udfyldes en ansØgnings formular, hvorefter den siddende<br />

bestyrelse på det førstfølgende bestyrelsesmØde behandlede indkomne ansøgninger,<br />

ja i særlige tilfælde, kunne der sågar være tale om, at man måtte<br />

fremskaffe lægeattest, som betales af ansøger, uanset udfaldet af bestyrelsens<br />

vurdering.<br />

7


07~~~~l' L-- ;., ~- ~ ~ 1::. J "<br />

~J ~ ~.'<br />

. .<br />

! -., 1. ,<br />

I<br />

..,. J ,"<br />

..1 .>' ,. .~. ~ 'fl.<br />

.~<br />

f r.<br />

~ I.<br />

---4.<br />

., ~ ~ , 1"<br />

- G'~.. ,,~- .6 o


Der er stadig værnet om denne gamle skik og alle der ønsker optagelse skal<br />

opfylde lovens bestemmelser, sådan er det også i dag, dog uden lægeattest!<br />

Kontingentet på 1,50 kr. pr. måned er bibeholdt uændret, men der er kommet<br />

et festtillæg, af endda nogen stØrrelse,til.<br />

Foreningens årlige kontingent andrager i dag kr.150,00 et belØb som knapt<br />

nok dækker de fest -musikog transport-arrangementer,somer foreninglivets<br />

største udgiftsposter.<br />

Hvem kunne blive medlem ?<br />

Ifølge foreningens §1 er det kun i Horsens bosiddende, med daglig beskæftigelse<br />

indenfor følgende fagrammer, der kan blive optaget:<br />

Værkfører, mestre og formænd, eller i klasse med disse stående og beslægtede<br />

livsstillinger.<br />

Der kan i dag flyttes på rammerne, efter den siddende bestyrelses skØn,for at<br />

sikre at foreningen kan opretholde medlemstallet, som jo er fundamentet for<br />

foreningens beståen.<br />

I de gamle loves §14 var ordlyden: Bestyrelsen antager et bud der lønnes!<br />

Denne § er siden hen blevet sløjfet, og man betaler i dag postvæsenets<br />

standard portotakster.<br />

I § 19 står: Foreningen kan ikke opløses, sålænge der er mindst 10 bidragydende<br />

medlemmer, delte borger for foreningens bestående indtil videre.<br />

En tidligere formand udtrykte det på denne måde, foranlediget af et medlems<br />

spørgsmål angående foreningens økonomi:<br />

Lad os til det ærede medlems spørgsmål om foreningens habitus, svare<br />

følgende:<br />

"Foreningens midler rækker på nuværende tidspunkt, til at sikre jordfæstelse<br />

af medlemmerne, endda såfremt alle skulle afgå ved dØden på en gang;<br />

hvilket anses for værende utænkeligt", citat slut.<br />

9


. lov af 14. marta 193-t<br />

11m uduve1se af lægegt)rning.<br />

Eksempel fra<br />

"Sygekon trolbogen."<br />

§ O.St~. 1. En J~e er un~e1"'u"dø\'ld.!tl3nkf ~j,n ~cl'n~ng~forpUstet -.til At<br />

\ile omhu og S:unvJttlghedatuldbad, ; ,;.;...~..;.....<br />

§ 8. l. an lægt;, 'kai ved udtærdfg!3hll iLf"Oi-");erlnger,~om hall aCSi"ict'<br />

~c~tnC~~:ri~~t~1n~~~eu:;.~ærl~~u~~~hildelh~~ 0l n.~Je lolgl} de<br />

i 9. Hn læge er under I1D,&ViLr eUer botaerUg &tr3ftelo\"S5 283, stk. 2-<br />

~:~1:8~t ~r:~l~~e~L.i~r:: ~u:;t~: I~~~~~~~,ri~'rl~~danhRRå~~~d~ri\~3.t<br />

11\'.1tUhorrJld. b.mnl.licheder. medmindre hon tfoJ3e lovgh'.,ing'lI er<br />

forpligtet til ra.tudloJ3 sig. "U~t mt:tlmindl'e ho.n hl1Ddler i b~J'8uJJ)t!t<br />

\'l\h}t4sel~ Il( en allDeD Ln,IUO~Qc~ncr "', ege, eller antlr,,:s tutv.<br />

Almindelig raskmelding<br />

. ,..~ . ~3 b'nlJctn IU.{!:fnO!i~i~k~ l>~oIAt\n!~~'<br />

fj"r. lo)


Foreningen i dag.<br />

I de mellemliggende år har foreningens formål af naturlige <strong>års</strong>ager, skiftet<br />

karakter. Fra at være en hjælp ved sygdom og dØdsfald, er det i dag, i det<br />

væsentlige, blevet en selskabelig forening.<br />

Dog er der iflg. vore love endnu mulighed for udbetaling af begravelseshjælp<br />

ved et medlems dØd, men forskellige kriterier skal være opfyldt, og<br />

den til enhver tid siddende bestyrelse, fastsætter de nærmere bestemmelser<br />

herfor.<br />

For nylig udsendte et herværende pengeinstituten henvendelsetil sine<br />

kunder,medordlyden:<br />

At gavne og fornøje,<br />

hav stedse det for øje...<br />

Sådan begynder et lille digt fra 1774 af Johan Herman Wesscl, og selvom<br />

det er længe siden, de ord blev skrevet, er de stadig gode som leveregel, og<br />

som siddende fungerende landsformand, kan jeg ikke undlade her, at bringe<br />

dette i forslag til foreningens slogan, idet det på udmærket vis dækker netop<br />

det, der i al væsentlighed er foreningens primære formål i dag mere end<br />

nogensinde tidligere:<br />

tf At gavne og fornøje tf<br />

Lyder det ikke herligt dækkende for vor forenings positive ånd og virke?<br />

Årets gang.<br />

I foreningsregi afholdes der sædvanligvis 2 generalforsamlinger om året,<br />

med dagsorden iflg. lovene, som det i Øvrigtfremgår af<br />

den behØrigeskriftlige indvarsling; ligeledes iflg. lovene.<br />

- Under generalforsamlingen om foråret er der valg til<br />

div. bestyrelsesposter.<br />

- Kasseren aflægger regnskabsmæssig status.<br />

- Formanden aflægger beretning for perioden siden sidst.<br />

- Der bringes forslag til afllOldelseaf vor traditionelle sommerudflugt.<br />

- Referat fra sidste generalforsamling oplæses af foreningens sekretær, for<br />

at sikre at evt. rejste spørgsmål ikke går i glemmebogen.<br />

Gencralforsamlingen skal altid afslullcs med ct 3-foldigt hurra for forcningcn.<br />

11


l<br />

ti:::::'::;::::.:. : ' ...<br />

.<br />

,,~'i!..t(., H:V'::::~ . er:, . ...~~ ::.. 7./.h"l'.A-'I'. '. . /'.:. 'd, d:' ..<br />

1 , "<br />

..................<br />

Uddrag fra foreningens originale regnskabsbog<br />

12


Herefter serveres der en anreuling med mulighed for en Øl og en dram ener<br />

medlemmernes eget skøn og behov.<br />

Aftenen sluttes af med bankospil, amerikansk lotteri og det seneste tiltag; der<br />

trækkes lod om et "skrabe lod" hvor gevinsten jo når næsten uanede højder,<br />

det hele til stor fornøjelse for alle de deltagende.<br />

Ægtefællen deltager naturligvis i foreningens aktiviteter, men det fremhæves<br />

at de ingen stemmeret har ved generalforsamlingen.<br />

Et af årets højdepunkter er den årlige sommerudflugt. Bestyrelsen bestræber<br />

sig hvert år på at finde et udflugtsmål, som følger foreningens traditioner for<br />

en blanding af en køretur igennem smuk dansk natur, god mad og drikke og<br />

en svingom, og lever således op til mottoet: "at gavne og fornøje".<br />

I dag tæller foreningens ca. 70 medlemmer, hvilket er det dobbelte af<br />

medlemstallet ved foreningens start i 1896, og ved vore arrangementer er der<br />

altid god tilslutning, og det at have det hyggeligt og rart er i højsædet for såvel<br />

arrangører som deltagere.<br />

Montre med fortegnelser over foreningens<br />

æresmedlemmer.<br />

13


Mester og alle hans raske svende efter lock-outen 1899.<br />

Svendene havde ofte øgenavne:<br />

- Den Magre, RØde,Kongen, Sorte Pedersen, Ballonsmeden, Preben Utilfreds,<br />

Frederik Løgnhals, Boreprinsen, Søren Tud, Stewald Overarbejdsmand,<br />

Domptøren, Skyggebryderen, Miraklet, Russeren, Sølvræven, Pelikanen,<br />

Bum, Bamse, Snurretoppen, Fut-fut-Hansen, Børge Sørøver, Ayatollahen,<br />

Gyllen, Pinol Viggo, Peter Hund, Torben Vildsvin, Boris Hest, Robotmanden,<br />

Kejseren, Mtinchausen, Mølleren, Kuldrejeren, Kong Saul, Den<br />

Ruhårede, Messingdrejeren, Ghandi, Gunnar Truck, Bambi, Heise, Thorkild<br />

Nikkel, Viklesen, Kasket Karl, Mesterkokken, Store Knud.........<br />

- Ja, de er der næsten alle!<br />

14


Ritualer.<br />

Når et medlem er blevet godkendt af bestyrelsen og optaget i foreningen,<br />

hvilket altid foregår på generalforsamlingen ved en lille ceremoni, får vedkommende<br />

udleveret foreningens emblem i sølv som er bevis på optagelse i<br />

foreningen.<br />

Emblemet skal altid bæres synligt ved foreningens sammenkomster.<br />

Skulle en forglemmelse indtræffe for et medlem, idømmer kasseren<br />

omgående 10,00 kr. i bØdefor forseelsen, som afkræves på stedet.<br />

Når et medlem har opnået 25 <strong>års</strong> jubilæum, bliver vedkommende hyldet og<br />

sølvemblemet bliver, ligeledes ved en lille ceremoni, udskiftet til emblem i<br />

guld.<br />

I særlige tilfælde kan et medlem udnævnes til æresmedlem, og modtager da<br />

æresemblemet i guld med egeløv.<br />

Ved et medlems udtrædelse af foreningen, skal emblemer afleveres til ordensmesteren.<br />

Sølvmedalje,<br />

overrækkes ved<br />

medlemsskab af<br />

foreningen<br />

Guldmedalje<br />

erhverves efter<br />

25 <strong>års</strong><br />

medlemsskab af<br />

foreningen<br />

15<br />

Ancinnitetstegn<br />

for 40 <strong>års</strong><br />

medlemsskab af<br />

foreningen<br />

Æresmedalje, erhverves<br />

efter særlig<br />

fortjenstfuld indsats<br />

efter mange årigt<br />

bestyrelses arbejde.


. Foreningenvar alleredei 1896udefor at<br />

få fat i firma sponsorer.<br />

Herværende aftryk er kopi af det originale<br />

brev fra foreningen.<br />

I Februar Ma'aned 1896 afholdt Værkførere. Mestre og Formænd ved de forskellige<br />

større Virksomheder her i Byen et Møde. hvor vore økonomiske Forhold under<br />

indtruffen Sygdom. ved Dødsfald eller andre uforudsete Uheld blev drøftede. Idet man<br />

var enige om, at det for de Reste af os er vanskeligt at 0p'pare Kapital. som er til.<br />

strækkelig til at værn.. os mod Tab under saadanne uheldige Forhold. fonnente vi, at Op.<br />

rettelsen af en Forening - hvor vi ved gjensidig Understøttelse kunde hjælpe hinanden -<br />

vilde være heldig. og det besluttedes derlor paa et senere Møde, som afholdtes den 5te<br />

Marts s. A.. at oprette en Forening u~der Navn af ..Foreni"rm af st. Marts 1896".<br />

Denne tæller for Tiden 40 Medlemmer.. ,<br />

Ved en Generalforsamling den 29de April d. A., hvor det oplystes. at vi i det<br />

forløbne Aar havde opsparet en Kapital ai 500 Kr., og i Dag ejer 600 Kr., vedtoges et<br />

Tillæg til Lovene. bvorelter extraordinære, bidragydende Medlemmer kunne optages. Her<br />

skal vi særlig benlede Deres Opmærksomhed paa. at der ved Oprettelsen af Foreningen<br />

optoges Medlemmer uden Hensyn til Alder, saaledes :ti vi bar Medlemmer i 75 Aars<br />

Alderen; dette kan muligt bave til Følge. at Foreningen vil faa, Forpligtelser, som vil<br />

kræve yderligere Tilskud.<br />

I Henbold til det Fonnaal, Foreningen arb.ejder for - som iøvrigt vil kunne ses<br />

af vedlagte Exemplar af Lovene -, og da der ogsaa frå Dem er Mestre eller Funktio.<br />

nærer, som er Medlemmer af Foreningen, tillader vi os at anmode Dem om at støtte os<br />

ved at indmelde Dem som extraordinært !\Iedlem. Det l3elob. De eventuelt kunde ønske<br />

at give. og som vi. blive opkrævet halvaarlig. beder Bestyrelsen Dem selv bestemme, og<br />

vil vi senere indhente Dere.. ærede Svar.<br />

I Haab om. at De vil skænke Foreningen Deres Opmærksomhed ved at ind.<br />

melde Dem som Medlem. tegner vi os<br />

I Bestyrelsen for .Foreningen af 5te Marts 1896.<br />

A. Andersen, Farveribestyrer.<br />

Formand<br />

(Fabrikant F. C. Madsen).<br />

S. C. Jensen, Spindemester<br />

(Crl)me .. Goldlchmldt).<br />

Ærbodigst<br />

Th. Strøm, Værkfører.<br />

Kasserer<br />

(F:abrik:lnl P. M.reb).<br />

16<br />

Th. Nielsen, Værkfører,<br />

Næstfonnand<br />

(Muller &. Jnchulnsen).<br />

L. Petersen, Værkfører<br />

(Eleklril(cr 1-: Molh:r).


Bestyrelsens funktioner.<br />

Bestyrelsesmøder afholdes 3-4 gange om året efter behov, og foregår på skift<br />

i bestyrelsesmedlemmemes private hjem, hvor evt. problemer drøftes, afgørelser<br />

træffes, ligesom dagsorden og forslag til kommende generalforsamling bliver<br />

behandlet og vedtaget.<br />

Den siddende bestyrelse:<br />

Landsformand<br />

Næstformand<br />

Sekretær<br />

Kasserer<br />

Forlysteises og<br />

ordensudvalget<br />

Bestyrelses suppl.<br />

Revisor<br />

Revisorsuppl.<br />

Knud Møller Hansen<br />

Søren A.Bach<br />

Kirsten Rasmussen<br />

Jens Pli Johannessen<br />

Kjeld Nordal Petersen<br />

Michael Spindler & Preben Bosse<br />

Knud Børge Hansen & Erik Ramsted<br />

Ejner Rasmussen<br />

Medlemmer med lanl:vari~t medlemsskab:<br />

Som kuriosum kan anføres at foreningen har mange mcdlemmer der har opnået<br />

langvarigt medlemsskab:<br />

57 år<br />

57 år<br />

57 år<br />

56 år<br />

56 år<br />

55 år<br />

55 år<br />

54 år<br />

53 år<br />

51 år<br />

50 år<br />

Vævemester Martin Jensen<br />

Drejemester Jiirgensen<br />

Kedeltilsynsmester J.S.Kloch<br />

Værkfører Peter Sørensen<br />

Vævemester/Bilejer S.P.Jørgensen<br />

Elektriker Simon "Gnist" Hansen<br />

Snedkermester J. Christiansen<br />

Modelmester HRHansson<br />

Bogholder S.Knudsen<br />

Sølvsmedemester H.Grand<br />

Malermester R.J.Sjøgren<br />

17<br />

F.C.Madscn & Co.<br />

Paasch & L. Peterscn<br />

Møller & Juchumsen<br />

Horsens Sølvfabrik<br />

Crome & Goldschmidt<br />

Paasch & L. Petersen<br />

Trævarefabr. "Thor"<br />

Kristian Kirk<br />

Hede Nielsen<br />

Brdr. Sørensen<br />

Fa. Stahlknecht


Horsens gamle rådhus på Søndergade, 1860.<br />

Nu turistkontor.<br />

18


Horsens i <strong>100</strong> år.<br />

Vendepunktet fra landbrug til industri startede for alvor i<br />

1830, og det gik stærkt op igennem de fØrsteårtier.<br />

Horsens var allerede i begyndelsen af forrige århundrcde grundet<br />

det friske initiativ og frie blik på forholdene, kombineret<br />

med selvtillid og trang til at skabe noget - en driftig by med<br />

megen nyetableret industri.<br />

I 1845 blev Chr. Nielsens Armatur og Maskinfabrik startet op,<br />

og producerede i mange år vand- og dampventiler. Firmaet<br />

kaldtes populært "Kobbersmedene"<br />

I dag hedder virksomheden CN Børma, og er flyttet til Vejlevej.<br />

I 1855 var fIrmaet Møller & Jochumsen en kendsgerning.<br />

De fremstillede primært dampmaskiner.<br />

1888 betØd en ny milepæl for M.& J. idet virksomheden også<br />

begyndte fremstillingen af vandturbiner. Senere kom fabrikation<br />

af dieselmotorer til, sanlt jernbaneskiftespor og broklapper<br />

til færgelejer, og søjleboremaskiner. Firmaet hedder i dag:<br />

NIRO -Separation, og er beliggende på Vejlevej.<br />

En anden virksomhed som fIk stor betydning for Horsens var<br />

virksomheden Crome & Goldschmidt som grundlagdes i<br />

1865. De overtog desuden i 1881 en tekstilfabrik i Ribe og<br />

tilsammen var der beskæftiget over <strong>100</strong>0 menncsker, heraf<br />

alene 600 i Horsens, hvilket gjorde den til en af Danmarks<br />

største fabrikker inden for tekstilområdet. FØrste verdenskrig<br />

slog dog store skår i virksomheden, som betØdmistet levebrØd<br />

for hundreder af arbejdere i Horsens, og 1924 blev Ribe<br />

virksomheden afviklet og 5 år senere i 1929 måtte hovedfabrikken<br />

i Horsens indstille sin drift.<br />

I 1886 startede blikkenslager W. Paasch sammen med en kollega<br />

L.P.Larsen, og senere V.Petersen, virksomhed i Borgergade,<br />

og købte senere maskinfabrikken Buaas i Ålborg, med<br />

1200 mand beskæftiget. Formålet var dengang at lave udstyr<br />

til mejeriindustrien og mælkespande. Firmaet blev verdensførende<br />

indenfor sin branche, og fremstillede dmnpmaskiner,<br />

dampkedler, vandpumper, samt alt det udstyr der anvendes til<br />

fremstilling af mælk, smØrog ost.<br />

19


.<br />

Claus Cortsens gård, Søndergade fra 1896.<br />

Bemærk beliggenhedtilhøjre for Helmsapotek, i<br />

dag er Claus Cortsens gård genopført på Sundvejen.<br />

20


Maskinfabrikken har også haft til huse i Slotsgade, med bl.a.<br />

spandefabrikation men flyttedes 1967 til Ternevej. Fabrikken<br />

hedder i dag APV Fluid Handling NS Horsens, og beskæftiger<br />

ca. 300 mennesker.<br />

Fabrikant Niels Hede Nielsen startede i 1906 med at lave cykler.<br />

Senere starter fabrikanten radiofabrikken Herofon op, og<br />

endnu senere fjernsynsfabrikken Arena, som desværre, efter en<br />

storbrand i tresserne, ikke eksistere mere.<br />

I dag er det 3. generation, der står for den daglige ledelse af<br />

Hede Nielsen NS.<br />

Hovedaktiviteten er samlet omkring tekniske og medicinske<br />

gasser, samt svejseteknisk udstyr m.m.<br />

En anden stor epoke i byens historien er tobaksindustrien.<br />

Mads Bønnelykke anlagde en tobaksfabrik i Smedegade. Men<br />

såvel denne som Brobergs og Hagemanns tobaksfabrikker, er<br />

forlængst forsvundet. Dette var samtidig begyndelsen til at gøre<br />

Horsens til en af landets fØrendetobaksbyer.<br />

I 1939 fremstilledes der i Horsens 33 mil. cigarer, hvad der<br />

dengang svarede til Danmarks forbrug på en måned.<br />

Den 26. oktober 1865 grundlagde Christopher Petersen en<br />

tobaksfabrik som i dag går under navnet Alfred & Christian<br />

Petersen's Tobaksfabrik. Fabrikken kunne i 1990 fejre 125 <strong>års</strong><br />

jubilæum inden for tobaksfremstilling. Produktionen af de eksklusive<br />

pibetobakker ledes i dag af slægtens 4. generation.<br />

Hvem husker ikke Gul Gele Shag, Navigator og sloganet :<br />

Virginia Rose i den fikse pose.<br />

En anden stor virksomhed blev startet i 1880erne, nemlig<br />

Kramper & Jørgensen. Da den var på sit højeste - i årene<br />

1915-1917 - beskæftigede virksomheden ca. <strong>100</strong>0 mennesker.<br />

Det var Danmarks største, og Nordens næststørste motorfabrik.<br />

Fabrikken producerede også automobiler, bl.a. den legendariske<br />

"Gideon-bil" der også blev anvendt af brandvæsenet,<br />

som byens fØrsteautomobilsprøjte.<br />

K. & J. var den første bilfabrik i Danmark, som lod alle bilens<br />

21


Fugholm bro med gammel tobakspakhus i baggrunden.<br />

I dag Åboulevarden<br />

22


enkeltdele lave herhjemme. Virksomheden indstillede sin drift<br />

efter l. verdenskrig p.g.a. den krise der fulgte efter, og bl.a.<br />

manglende betaling fra eksportmarkedet, for allerede afsendte<br />

køretøjer.<br />

Marconi, Italien, opfandt telegrafen, og Bell, USA, opfandt telefonen,<br />

dette var forlØberefor Emil Møller, som blev fØdt i<br />

Horsens i 1863 og som ung blev uddannet urmager, og en overgang<br />

drev urmagerforretning i Smedegade.<br />

I et lokale på NØrregadebegyndte han i 1885 fabrikation af<br />

telefonapparater og købte senere grundet pladsmangel, trævarefabrikken<br />

Bastian.<br />

Bastian blev oprindeligt startet af grev Friis, som ønskede at<br />

udnytte de skovarealer ,han ejede omkring Horsens.<br />

Telefonfabrikken voksede og blev snart eneleverandør af telefonapparater<br />

til hele landet. Det gav på daværende tidspunkt arbejde<br />

til over <strong>100</strong> mennesker i Horsens.<br />

Fabrikken omdannedes i 1917 til et aktieselskab under navnet<br />

Emil Møllers Telefonfabrik A/S.<br />

I 1937 ændredes fabrikkens navn til Kristian Kirks Telefonfabrik<br />

A/S.<br />

Produktionen flyttedes i 1967 til nye fabrikslokaler på Ane<br />

Stauningsvej, hvor den stadig ligger.<br />

I 80 'erne blev fabrikken overtaget af den franske koncern<br />

Alcatelog skiftede navn til Alcatel Kirk A/S.<br />

På sit højeste var der omkring <strong>100</strong>0 ansatte.<br />

Kirk Telecom A/S overtog i 1991 Alcatels industriaktiviteter,<br />

og firmaet kom igen på danske hænder.<br />

Virksomheden udvikler, producerer og markedsfører telefonapparater,<br />

telefonsvarere, samt trådløse telefonsystemer, hvor<br />

ca. 35 % af fabrikationen eksporteres.<br />

Der er ca. 170 mennesker ansat i virksomheden i dag.<br />

Foruden grev Friis' trævarefabrik, var der også trævarefabrikken<br />

Thor som i 1895 startede en produktion af emballage lil<br />

smØr,som dengang eksporteredes i træ-dritler, men senere OlIllagdes<br />

produktionen til fremstilling af mØbler.<br />

23


Åen ved Kirkegyde. Bemærk O. Jensens beværtning.<br />

Jensens Bøfhus er placeret umiddelbart til højre for billedet.<br />

24


Inden for det grafiske område opstod såvel Schur som Rackmanns<br />

fabrikker. Schurpack Horsens NS er fØrende indenfor<br />

salgsemballage og pakkesystemer.<br />

Raackmanns Fabrikker NS der blev startet 1897, fremstillede<br />

ved opstart papirposer og kagefadspapir . I dag fremstiller<br />

Raackmann I Danisco avancerede flexible emballagematerialer,<br />

hvor hovedaftagerne er fØdevareindustrien, tobaksbranchen, og<br />

medicinalindustrien .<br />

I 1904 etableredes Horsens Sølvvarefabrik. Brødrene W. og S.<br />

SØrensen startede deres virksomhed i et beskedent baglokale i<br />

Smedegade nr. 61. De fremstillede bordtØj og bestik til borgernes<br />

borde.<br />

I 1907 blev stedet for lille og de flyttede til nr. 49, men i 1915<br />

skete vendepunktet. Værkstedet blev til fabrik og brØdrene<br />

henlagde deres virksomhed til Sønderbro nr. 6 hvor de snart<br />

blev til en af landets største sølvvarefabrikker.<br />

En anden virksomhed inden for branchen var Valdemar<br />

Hjorth- Petersens Sølvsmedje som blev startet op i 1922, denne<br />

virksomhed eksisterer desværre heller ikke i dag.<br />

Og hvem kan ikke huske II det seje jyske II gummivarefabriken<br />

Jylland i Horsens. Fabrikken fremstillede ca. 1 mill. cykeldæk<br />

under krigen. Fabrikkens kapacitet var betydelig større, men<br />

råvaretildelingerne strakte ikke til mere. De dæk der fremstilledes<br />

var de bedste krigsdæk, der kunne fås herhjemme.<br />

Endvidere produceredes gummislanger og pakninger m.m..<br />

Fabrikken blev etableret af fabrikant I. Chr. Mikkelsen i 1906.<br />

Sønnen Erik 1. Mikkelsen overtog den daglige ledelse efter<br />

faderens dØd i 1939, og fabrikken omdannedes til et aktieselskab,<br />

og optog bl.a. cykelfabrikation. Fabrikken er flere gange<br />

blevet udviet.<br />

Efter en omfattende brand i 1941 genopbyggedes virksomheden<br />

med nye moderniserede fabrikslokaler og maskinanlæg.<br />

Fabrikken lå dengang på Set. Helenevej, der hvor hotel Danica<br />

i dag har til huse.<br />

25


Ikke alle virksomhederhar været lige produktive. Horsens<br />

bank er væk, men forbedringsanstalten har udsolgt på alle<br />

værelser...<br />

26


En af Horsens kendte industrivirksomheder er Aage østergaards<br />

SØlv-ogmetalvarefabrik. Virksomheden startedes i 1925<br />

af Aa. ø. med nogle få mand i et lille værksted i Slotsgade nr.<br />

16, hvor han bl.a. var underleverandør til NS Paasch &<br />

Larsen, Petersen. Allerede efter et par år, byggede han en<br />

fabriksejendom i Christiansholmsgade. Fabrikken er nu flyttet<br />

på Islandsvej og har der i dag en afdeling for produktion af<br />

bl.a. rustfri dele til levnedsmiddelindustrien, ventiler, pumpehuse,<br />

skærme til traktorer, samt en afdeling for remskiveproduktion.<br />

Nævnes skal også pølsefabrikken 3-Stjernet NS i Horsens, som<br />

er en virksomhed der er kendt både indenfor og udenfor<br />

landets grænser, for deres gode produkter, og de fremstiller i<br />

dag mere end 50 forskellige typer pølser.<br />

Horsens er også kendt for produktion af printplader til<br />

elektronikindustrien. Chemitalic i Egebjerg grundlagt i 1968<br />

har en produktionskapasitet på 58.000 kvadratmeter printplader<br />

pr. år med op til 12 lag elektriske ledere. Produktionen afsæues,<br />

udover hjemmemarkedet til Norge, Sverige, Tyskland, Østrig,<br />

Storbritannien og Benelux.<br />

Virksomheden beskæftiger ca. 200 ansatte og råder over 15.400<br />

kvm. bygninger på Egebjergvej.<br />

Udover at byen er kendt for det store "Hotel Gitterly" (Horsens<br />

Statsfængsel), rummer byen så sandelig også alm. gæstfri<br />

hoteller som er værd at vise frem. Bl.a. kan nævnes, Hotel<br />

Danica, Bygholm Parkhotel, samt Jørgensens Hotel ( Det Lichtenbergske<br />

Palæ), de to sidstnævnte har mange gange været<br />

ramme omkring foreningens festlige arrangementer.<br />

Forretningslivet blussede vældigt op sammen med industrien,<br />

og hovedparten af de forretninger som handlede med tekstiler<br />

undertøj, hatte, handsker, kjoler m.m., lå på Søndergade. Desuden<br />

havde banker og sparekasser deres hovedsæde på Søndergade,<br />

som i Øvrigt var, og er kendt for at være den bredeste<br />

hovedgade i Danmark.<br />

27


Den borgerlige ligkasse, Nørretorv 9, senere det<br />

borgerlige lånekontor og begravelseskasse,var<br />

den ubemidledealm. borgers eneste hjælp i tilfælde<br />

af trang.<br />

Middelklassentog den sene natdrosche hjem...<br />

28


Andre virksomheder var:<br />

Firmaet Rudolf Kramper & Co., der fabrikerede drejebænke, og<br />

Villiam Petersens tandhjulsfabrik.<br />

M.fl.<br />

Ja, vi kunne blive ved, men må holde inde for at begrænse omfanget, og vi<br />

vil til sidst, men ikke mindst, blot anfØre,at Horsens havn og den Østjyske<br />

længdejernbane, igennem alle årene har været medvirkende til at holde<br />

hjulene i Horsens i sving.<br />

~<br />

"',:t?/::::)ii=:::"<br />

I<br />

'<br />

'::<br />

"<br />

:<br />

""::::{:::::::!i:":::!:1<br />

..<br />

.<br />

.<br />

.<br />

Passive firmamedlemskaber:<br />

Tidligere havde "Foreningen af 5. Marts 1896" et tiltag til forbedring af<br />

foreningens betrængte økonomi.<br />

Passive FIRMA medlemskaber hvor firmaet anmodedes om at betale et årligt<br />

ubetydeligt, men dog antageligt, kontingent.<br />

Forsøget blev ikke den helt overvældende succes idet der kun tegnedes to<br />

firma abonnementer:<br />

1.<br />

2.<br />

Horsens Bayersk HvidtØlsbryggeri,<br />

Firma - Consul Fog & Søn,<br />

år:<br />

år:<br />

1908<br />

1910<br />

Årskontingentet var: 10 x almindeligt kontingent for medlemmerne, som<br />

var:<br />

12 mdr. a' kr. 1,25 = kr. 15,00/ år<br />

Firmaer: kr. 15,00 x 10 = kr. 150,00/ år<br />

29<br />

.:.:-:


,"<br />

/<br />

~ra ltbtnnDrt.<br />

elbjlt '9:tJI.<br />

l!ti,ul %(~f.ff,mICt'Ui!",.uu.1<br />

~!nllltll" jJl~f~~ol~ijtrb. G I. ~ t-<br />

I I r 6 b or 9, hil 4br IDl~tI'. III 'lr(cgranl<br />

ha ~'''!j{ o! 3~il!I7I~TI.n,rlhr: Q!1I~tt"'_<br />

110:i ~:lnli( ~.. ""b cl ::I!~:lbin.btoOclIfI.<br />

~'r,~( $tar Iro ~.I.lIfI: 'Vj o I T ~ IIo n..<br />

"i I I i SIIIi i 11a r ,I. (om tli~,r (lnnbrl I<br />

'Iilj-.,,!!. IIIcI~(II,I cl ben I\:~c 9Io~cm('trb~lud<br />

~I'I" Macnb( IiI Jlø~lIIal1b5111'I IIO'<br />

r,! i ~sl"lil: .~cn ..'."r, al D_, !}10"1.1I<br />

: bor .I,~.,,(I !.II.rtv~I(n on ,( "III,bl fo"b;<br />

!;"" lHut>rf ,111mbool:". en bd ot(ai'e Ccr~n<br />

I :'iI ~hll 1I"~cll~o!'. :J 3.,111'11 rr bIt iII,<br />

i,. onb,,, 6,bc ..o~I.!ld (i!,mrlllioocr. b(,<br />

'''I'~\ ru nU;fMI II~ !'!cbbcfrtil. \jat ol IoniH''''<br />

en:l~b1b;n ol 1f!!ITHII,i.orll onl DI..-<br />

I ;(11 r~ tin fCI1Jcl\n1' rf1nm< [,rptbHiol1cn til<br />

I(\;s:" ti:':':'~hU'utlt'f('n i ~(lrlJlif 10cørbnl til<br />

. ,ir.':'r~":nrll'~ n:lbn 'Jl"ru;;QiHralion," i Virtflf..<br />

'" ~;(I~'in::!I IH ni bro:.. fro !il Ufli'1I1ft.<br />

30<br />

iSr.. ~ttbIOttbet+<br />

~tt! tt! ~t!. bøgi<br />

bøtu ttøtiltrtt tn<br />

furttting:<br />

..iJurtningtn øf<br />

5t~. mørli 1896",<br />

t..tb 35 t..tbltu.u.tt!.<br />

eJ ---<br />

Dhrr. Backett & rl'leye;s<br />

1,l)lIlrollcn:dr. ug gili'anlercdr. (;ot!nlnRSfol'rellllllg."<br />

:;:.~Ite\rd.flpt lI~d..Uc "1"1..,. ;::.~t!~;Io.\~<br />

~'"tb _r.I.IIt Jte.n,1 Cu.nC' :.C'::':0"':,,"'1.<br />

't'bCUUoASIFo.'.sm.vl.<br />

IItmtxl'b.Y'lnl' KIttI\U..<br />

C:htl'Ø..Ip.ftt_.<br />

~:~;~n&~~~~ l;.rJ:ci,~'.:~~: ..,<br />

J_.Lturltz ":\[


Formænd:<br />

1896<br />

1915<br />

1938<br />

1948<br />

1976<br />

1994<br />

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer, samt suppleanter<br />

og æresmedlemmer igennem <strong>100</strong> år.<br />

Farveribestyrer<br />

Spindemester<br />

Malermester<br />

Direktør<br />

Salgsinspektør<br />

Teknisk Chef<br />

Næstformænd:<br />

1896: Værkfører<br />

1912: Spindemester<br />

1916: Forvalter<br />

1920: Vævemester<br />

1955: DirektØr<br />

1974: VærkfØrer<br />

1991: Teknisk Chef<br />

1995: Produktionschef<br />

Kasserer:<br />

1896<br />

1955<br />

1960<br />

1974<br />

1992<br />

Vævemester<br />

Prokurist<br />

Værkfører<br />

Værkfører<br />

Produktionschef<br />

A. Andersen<br />

S.C. Jensen<br />

P. Hansen<br />

KajOlson<br />

Hans Møller<br />

Knud M. Hansen<br />

Th. Nielsen<br />

S.C. Jensen<br />

L. Olsen<br />

S. J. Lund<br />

Niels J. Petersen<br />

Knud Sørensen<br />

Knud M. Hansen<br />

SØren A. Bach<br />

Th. Strøm<br />

Jens Gertsen<br />

Frands Petersen<br />

Georg Holm<br />

1. Pii Johannessen<br />

31<br />

Fa. F.C. Madsen<br />

Crome & Goldschmidt<br />

Selvstændig<br />

Fogs Jernhandel<br />

Paasch & L. Petersen<br />

APV. Pasilac A/S<br />

Møller & Jochumsen<br />

Crome & Goldschmidt<br />

Renovationen<br />

" Tugthuset "<br />

Midtjysk Smøreksport<br />

Kr. Kirks Telefonfabrik<br />

APV. Pasilac A/S<br />

G. G. T. - Niebuhr NS<br />

Fa. P. Mørck<br />

Paasch & L. Petersen<br />

Paasch & L. Petersen<br />

Kr. Kirks Telefonfabrik<br />

Sleipner Sport A/S


Horsens bryghus 1890 erne. Nedlagt i 1995<br />

Befrielsen 1945.<br />

I Horsens forud diskonterede man befrielsen-<br />

Allerededen l. maj, kom de første plakater om kapitulationen.<br />

Den lillemisforståelseblev dog klaret, og den 5. maj kom de<br />

rigtige plakater op.<br />

32


Sekretærer:<br />

1896 : VærkfØrer<br />

1902: Forvalter<br />

1912: Vævemester<br />

1915: Billedskærer<br />

1954: Direktør<br />

1960 : VærkfØrer<br />

1970: Salgsinspektør<br />

1976: Værkfører<br />

1980: Værkfører<br />

1992: Faktor<br />

1995: Salgsassistent<br />

Forlystelsesudvalget:<br />

1896: Spindemester<br />

1897: Modelmester<br />

1898: Værkfører<br />

1902 : VærkfØrer<br />

1905: VærkfØrer<br />

1913: Forvalter<br />

1916: Billedskærer<br />

1948: Maskinmester<br />

1954: Modelmester<br />

1956 Værkfører<br />

1958: Værkfører<br />

1970: Underdirektør<br />

1974: Værkfører<br />

1976: Værkfører<br />

1981: Arbejdsst.chef<br />

L. Petersen<br />

L. Olsen<br />

S. J. Lund<br />

1.Jensen<br />

A. H. SØrensen<br />

Bent Sørensen<br />

Hans Møller<br />

Uno Lundberg<br />

Arne Honore'<br />

Leif Wilholdt<br />

Kirsten Rasmussen<br />

S.C. Jensen<br />

J.C.Thomsen<br />

L. Petersen<br />

RØttger<br />

Corlin<br />

L. Olsen<br />

J. Jensen<br />

A. H. Sørensen<br />

H. R. Hansson<br />

Frands Petersen<br />

Bent Sørensen<br />

Jens Gertsen<br />

Georg Holm<br />

Knud SØrensen<br />

Arne Møller<br />

Forlysteises og ordensudvalget:<br />

1992: Lagerforvalter Kaj Andersen<br />

1994: Produktionstekn. Kjeld N. Petersen<br />

33<br />

Fa. Emil Møller<br />

Renovationen<br />

Tugthuset<br />

Selvstændig<br />

Hovedgård Elværk<br />

Gummi fabr. Jylland<br />

Paasch & Silkeborg<br />

Paasch & Silkeborg<br />

Paasch & Silkeborg<br />

K;oldingTrykcenter NS<br />

Nissens Kølefabrik<br />

Crome & Goldschmidt<br />

Trævarefabr. "Thor"<br />

Fa. Emil Møller<br />

Crome & Goldschmidt<br />

Paach & L. Pedersen<br />

Renovationen<br />

Selvstændig<br />

Hovedgård Elværk<br />

Kr. Kirks Telefonfabrik<br />

Paasch & L. Petersen<br />

Gummifabr. Jylland<br />

Paasch & Silkeborg.<br />

Kr. Kirks Telefonfabrik<br />

Kr. Kirks Telefonfabrik<br />

Stenhøj, Barrit<br />

Brdr. Kier NS<br />

Alcatel kirk AIS


En af Horsens store personligheder<br />

var:<br />

Opdagelsesrejsende Vitus J.<br />

Bering, som bl.a. fik opkaldt<br />

Beringsstrædet og Beringshavet<br />

efter sig.<br />

34


Bestyrelsessuppleanter:<br />

1896: VærkfØrer<br />

1897: Fabriksmester<br />

1900: Værkfører<br />

1903: Smedkermester<br />

1904 : Vævemester<br />

1916 Støbemester<br />

1956: VærkfØrer<br />

1962: Lagerforvalter<br />

1970: Værkfører<br />

1972: Lagerforvalter<br />

1980: Arbejdsst.chef<br />

1981: Værkfører<br />

1984: Fornikkelmester<br />

1991: Salgschef<br />

1992: Faktor<br />

1995: Værkfører<br />

Revisorer:<br />

1896<br />

1896<br />

1912<br />

1918<br />

1953<br />

1955<br />

1965<br />

1977<br />

1985<br />

1991<br />

1994<br />

1995<br />

Tømmerforvalter<br />

Bogholder<br />

TØmmerhandler<br />

Værkfører<br />

Prokurist<br />

Bogholder<br />

Driftsassistent<br />

Planlægningsleder<br />

Produktionsleder<br />

Produktionschef<br />

Kantinebestyrer<br />

Prod.tekn.chef<br />

L. Petersen Fa. EmilMøller<br />

Dupont Crome& Goldschmidt<br />

O. Røttger Crome& Goldschmidt<br />

M. Rasmussen Træfabr."Thor"<br />

Jørgensen Crome& Goldschmidt<br />

A.C.Christensen Paasch&L. Petersen<br />

FrandsPetersen Paasch& L. Petersen<br />

SteenSørensen Kr. KirksTelefonfabrik<br />

Erik Rasmussen Paasch & L. Petersen<br />

SteenSørensen Kr. KirksTelefonfabrik<br />

ArneMøller Stenhøj,Barrit<br />

H.C. Mikkelsen Kr. KirkTelefonfabr.<br />

ThorkildF. Nielsen Kr. KirkTelefonfabr.<br />

MichaelSpinder APV,RosistaAIS<br />

BentWilholdt Brd. Schur,Vejle<br />

PrebenBosse AlcatelKirk AIS<br />

Rudolf Nielsen SkanderborgTrælast<br />

S. Bigum Crome& Goldschmidt<br />

Rudolf Nielsen SkanderborgTrælast<br />

JanusJørgensen Chr. NielsenAIS<br />

P. H. Jensen Paasch& L. Petersen<br />

S. E. Knudsen Paasch& L. Petersen<br />

Sv.AageHansen Gummifabrik.Jylland<br />

Alfred Honore' APV,Rosista<br />

Sv.E. Bergenhagen APV,Rosista<br />

SørenA. Bach G.G.T.- NiebuhrAIS<br />

KnudB. Hansen AlcatelKirkAIS<br />

ErikRamsted TorstedMaskinfabrik<br />

35


Revisorsuppleanter:<br />

1898: Værkmester<br />

1898: Vævemester<br />

1912: Vævemester,<br />

1956: Værkfører<br />

1965: VærkfØrer<br />

1968: Forvalter<br />

1991: Værkførerassist.<br />

1994: Værkfører<br />

1995: Driftsassistent<br />

Nielsen Crome& Goldschmidt<br />

Lund Tugthuset<br />

S.P.Jørgensen, Crome& Goldschmidt<br />

C. Wilh. Rasmussen Paasch & L. Petersen<br />

AlfredHonore' PasilacNS<br />

HolgerBarkbolt Kornhuset<br />

Kirsten Rasmussen Nissens Kølefabr.<br />

ErikRamsted TorstedMaskinfabr.<br />

EjnerRasmussen 3-StjernetNS<br />

AEres~edle~er:<br />

For særlig tro og fortjenstfuld indsats igennem mangeårigt bestyrelsesarbejde<br />

for foreningen, kan et medlem efter den siddende bestyrelses skøn,<br />

udnævnes til æresmedlem, det er sædvane, at der skal ydes mange <strong>års</strong><br />

bestyrelsesarbejde for at opnå status af æresmedlem.<br />

Dette udløser i de sjældne forekommende tilfælde foreningens højeste<br />

udmærkelse: Emblem i guld - med egeløv.<br />

Opmærksomheden henledes i foranstående forbindelse på den kendsgerning,<br />

at foreningen normalt ikke kan udnævne flere end maximalt 3 medlemmer<br />

til æresmedlemmer indenfor samme tidsramme.<br />

Siden foreningens start i 1896 er der udnævnt følgende æresmedlemmer:<br />

l -1936: Fabrikant, Th.Strøm Fa. P.Mørch<br />

efter 40 <strong>års</strong> medlemskab, og 40 <strong>års</strong> kassererarbejde.<br />

2 - 1937: Spindemester, S.CJensen Crome & Goldschmidt<br />

efter 40 <strong>års</strong> medlemskab, og 40 <strong>års</strong> bestyrelsesarbejde.<br />

3 - 1938: Modelsnedkermester,J.C.Thomsen Trævarefabr."Thor"<br />

efter 30 <strong>års</strong> medlemskab, og 30 <strong>års</strong> bestyrelsesarbejde.<br />

36


4 - 1941<br />

5 - 1941<br />

6 - 1948<br />

7 - 1948<br />

8 - 1956<br />

9 - 1977<br />

10- 1981<br />

11-1986<br />

12-1993<br />

13- 1994<br />

Møllemesler, Benglsen<br />

efter 45 <strong>års</strong> medlemskab.<br />

Bilejer, Vævemesler S. P. Jørgensen<br />

efter 45 <strong>års</strong> medlemskab.<br />

Elektriker, Simon Hansen<br />

efter 50 <strong>års</strong> medlemskab.<br />

Fabrikant, J. Christcnscn<br />

eftcr 40 <strong>års</strong> medlemskab.<br />

Trykkeribestyrer, Carl P. Pedersen<br />

efter 35 <strong>års</strong> medlemskab.<br />

Horsens Dampmølle<br />

Crome & Goldschmidt<br />

Paasch & L. Pelersen<br />

Trævarefabr. "Thor"<br />

Horsens Folkeblad<br />

DirektØr, Kaj Olson Fog's Jernhandel<br />

efter 30 <strong>års</strong> medlemskab, heraf 28 år som formand.<br />

DirektØr, Niels J. Pelersen Midtjydsk Smørexp.<br />

eftcr 33 <strong>års</strong> medlemskab, heraf 28 år som kasserer.<br />

Lagerforvalter, Frands P. Pedersen Paasch & L. Peterscn<br />

efter 30 <strong>års</strong> medlemskab; heraf 12 år som kasserer.<br />

Salgsinspekl~jr,HansMøller Paasch&L. Petersen<br />

efter41 <strong>års</strong> medlemskab,hcraf 25 <strong>års</strong> bcslyrclsesarbcjdeog<br />

i 18 år somf{:rmand.<br />

Værkfører; Georg Holm, Kr. Kirks Telefonfabr.<br />

efter 18 <strong>års</strong> medlemskab, heraf 15 år som kasserer.<br />

37


Kontingentfri medlemmer:<br />

I begyndelsen var der i foreningens love, mulighed for at udnævne medlemmeme<br />

til kontingentfri status efter 40 <strong>års</strong> medlemsskab.<br />

Dette skete i særtilfælde når det enkelte medlems økonomi var meget anstrengt.<br />

Denne gamle paragraf er efter indfØrelsen af folkepension, blevet stettet fra<br />

lovene.<br />

Følgende medlemmer opnåede denne status:<br />

1940 :<br />

1940 :<br />

1940:<br />

1954:<br />

1959 :<br />

Møllemester Bengtsen<br />

Restauratør Kresse<br />

Vævemest, S. P. Jørgensen<br />

Vævemester Martin Jensen<br />

Malermester Che. Jensen<br />

efter 44 <strong>års</strong> medlemskab.<br />

efter 44 <strong>års</strong> medlemskab.<br />

efter 44 <strong>års</strong> medlemskab.<br />

efter 50 <strong>års</strong> medlemskab.<br />

indmeldt på nedsat<br />

kontingent=kr.lmdr. 1.00<br />

" Honi soir qui mal y pense" Som der stod på Hosebåndsriddemes ordensbånd:<br />

" Skam få den, der tænker ilde derom."<br />

Litteratur og kilder.<br />

Det til litteratur, foto og billeder anvendte kildemateriale, er kopier og udpluk<br />

fra diverse publikationer om Horsens igennem tiderne, samt andet tilgængeligt<br />

materiale, som det er lykkedes for researchatdeling og redaktion at opspore til<br />

formålet.<br />

Ansvarshavende redaktØr:<br />

Knud Møller Hansen.<br />

Formand


III<br />

a<br />

II<br />

II<br />

II<br />

II<br />

II

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!