100 års jubilæumsskrift

5.marts.dk

100 års jubilæumsskrift

a

JUBILÆUMSSKRIFT

a

III

I ANLEDNING

AF

"FORENINGEN AF 5. MARTS 1896"

ioo ÅRS JUBILÆUM

a

a


JUBILÆUMSSKRIFT

I ANLEDNING

. AF

"FORENINGEN AF 5. MARTS 1896"

100 ÅRS JUBILÆUM.


2

,...t:?,:;

,~''''.:-'':l:;:~1

,.-r.


Fulde navn?

Fodselsår og dato?

- -

livsstilling?

Bopæl?

.....

SPØRGE-SKEMA

for optagelse af medlemmer I

FORENINGEN AF 5TEMARTS 1896

Spørgsmål Svar

Lider De for tiden af nogen sygdom?

--

Har De lidt eller Ilder De for tiden af

nogen kronisk eller uhelbredelig

sygdom, som kan medføre nogen

indskrænkng I arbejdsevnen ?

.4

..,

Undertegnede, der "nsker sig optaget !;om medlem af FORENINGENAF 5~ MARTS 1896, erklærer herved på

tro og love, at ovenstående spørgsmål er besvaret overensstemmende med sandheden.

Skulle det senere vise sig, at jeg har fortiet noget mit helbred angående, eller mine oplysninger Ikke er sande.

forpligter jeg mig til straks at udtræde af foreningen uden at have noget krav på samme og at tilbagebetale,

hvad jeg muligen uden ret har modtaget I sygehjælp.

givet tillælde kan bestyrelsen forlange lægeattest. som betales af vedkommende, hvis han ikke optageR.

8700 Horsens, den 19

4

U.U .uu uiiiiiiiiiiciiii...u..uu.uu......................

------

.--"--


Forord.

I slutningen af forrige århundrede eksisterede allerede den borgerlige almindelige

ligkasse-forening og lånekontor, som sikrede en mulighed for den

ubemidlede, til at arrangere en passende jordfæstelse ved en borgers dØd.

I tilfælde af opstået sygdom, og dermed påkommende arbejds-forfald, var den

enkelte borger ilde stedt, og måtte ofte pantsætte værdigenstande for at klare

det fornØdne,idet der ikke var nogen sygekasse oprettet for funktionærer.

Dette måtte der naturligvis gøres noget ved; og vi vil på de efterfølgende sider

gøre rede herfor, samt belyse nogle detaljer fra det daværende Horsens, ved

hjælp af såvel tekst som billedmateriale fra byen og foreningens eget materiale

som findes i protokoller m.v. der nu opbevares i Egnsarkivet for Horsens, det

gamle Rådhus på Søndergade.

Referat fra bestyrelsesmØde den l. october 1914:

"Det vedtages, at der afllOldes den sædvanlige generalforsamling den 31.

october på "Palæet".

Af hensyn til krigsforholdene i Europa, vedtoges desuden, at der ikke danses

denne aften."

Ansvar for materialets rigtighed har foreningens fungerende landsformand

Knud Møller Hansen.

5


iJørettittlJettnf-5. lltltd~ 1R96.

~/.t?7~7 ;/~~&« ~~~/~..L


Foreningens etablering.

Foreningen blev startet på daværende Crome & Goldschmidt's fabrikker den

5. marts 1896, som en privat syge-, hjælpe- og begravelseskasse til trængte

funktionærer.

Allerede i februar 1896 afholdte nogle initiativrige VærkfØrere, Mestre og

Formænd fra forskellige virksomheder i Horsens et mØde, hvor deres

økonomiske forhold under sygdom, dØdsfaldeller andre uforudsete uheld blev

drØftet.

Man var enige om, at det var vanskeligt for den enkelte at opspare kapital,

som var tilstrækkelig til at værne sig imod tab under sådanne uheldige

forhold. Derfor mente de, at oprettelse af en forening, hvor man ved gensidig

understøttelse kunne hjælpe hinanden -ville være af det gode.

Det blev derfor besluttet at holde et senere mØde, med det formål at få en

forening opstartet.

Foreningen blev etableret blandt funktionærerne på daværende Crome &

Goldschmidt's fabrikker i Horsens, samt kolleger fra flere andre af virksomhederne

i byen.

Et mØdeblev afholdt den 5. marts 1896, hvor man meget fantasifuldt stiftede:

II Foreningenaf 5. Marts 1896II

Foreningen startede op med 35 medlemmer, og flere kom efterhånden til.

Datidens forhold.

Forholdene var dengang sådan, at hvis en funktionær blev syg, blev der blandt

kollegerne iværksat en pengeindsamling, idet arbejdsgiverne ikke følte sig

forpligtet til at træde hjælpende til.

En familie på 4 personer kunne holde sulten fra døren for 1,50 kr. om dagen.

Da foreningen blev startet for 100 år siden kostede det 2,00 kr. i indskud og

1,25 kr. i kontingent om måneden.

Fra foreningens love kan det blandt andet ses, at man ikke uden videre kunne

optages som medlem.

Der skulle først udfyldes en ansØgnings formular, hvorefter den siddende

bestyrelse på det førstfølgende bestyrelsesmØde behandlede indkomne ansøgninger,

ja i særlige tilfælde, kunne der sågar være tale om, at man måtte

fremskaffe lægeattest, som betales af ansøger, uanset udfaldet af bestyrelsens

vurdering.

7


07~~~~l' L-- ;., ~- ~ ~ 1::. J "

~J ~ ~.'

. .

! -., 1. ,

I

..,. J ,"

..1 .>' ,. .~. ~ 'fl.

.~

f r.

~ I.

---4.

., ~ ~ , 1"

- G'~.. ,,~- .6 o


Der er stadig værnet om denne gamle skik og alle der ønsker optagelse skal

opfylde lovens bestemmelser, sådan er det også i dag, dog uden lægeattest!

Kontingentet på 1,50 kr. pr. måned er bibeholdt uændret, men der er kommet

et festtillæg, af endda nogen stØrrelse,til.

Foreningens årlige kontingent andrager i dag kr.150,00 et belØb som knapt

nok dækker de fest -musikog transport-arrangementer,somer foreninglivets

største udgiftsposter.

Hvem kunne blive medlem ?

Ifølge foreningens §1 er det kun i Horsens bosiddende, med daglig beskæftigelse

indenfor følgende fagrammer, der kan blive optaget:

Værkfører, mestre og formænd, eller i klasse med disse stående og beslægtede

livsstillinger.

Der kan i dag flyttes på rammerne, efter den siddende bestyrelses skØn,for at

sikre at foreningen kan opretholde medlemstallet, som jo er fundamentet for

foreningens beståen.

I de gamle loves §14 var ordlyden: Bestyrelsen antager et bud der lønnes!

Denne § er siden hen blevet sløjfet, og man betaler i dag postvæsenets

standard portotakster.

I § 19 står: Foreningen kan ikke opløses, sålænge der er mindst 10 bidragydende

medlemmer, delte borger for foreningens bestående indtil videre.

En tidligere formand udtrykte det på denne måde, foranlediget af et medlems

spørgsmål angående foreningens økonomi:

Lad os til det ærede medlems spørgsmål om foreningens habitus, svare

følgende:

"Foreningens midler rækker på nuværende tidspunkt, til at sikre jordfæstelse

af medlemmerne, endda såfremt alle skulle afgå ved dØden på en gang;

hvilket anses for værende utænkeligt", citat slut.

9


. lov af 14. marta 193-t

11m uduve1se af lægegt)rning.

Eksempel fra

"Sygekon trolbogen."

§ O.St~. 1. En J~e er un~e1"'u"dø\'ld.!tl3nkf ~j,n ~cl'n~ng~forpUstet -.til At

\ile omhu og S:unvJttlghedatuldbad, ; ,;.;...~..;.....

§ 8. l. an lægt;, 'kai ved udtærdfg!3hll iLf"Oi-");erlnger,~om hall aCSi"ict'

~c~tnC~~:ri~~t~1n~~~eu:;.~ærl~~u~~~hildelh~~ 0l n.~Je lolgl} de

i 9. Hn læge er under I1D,&ViLr eUer botaerUg &tr3ftelo\"S5 283, stk. 2-

~:~1:8~t ~r:~l~~e~L.i~r:: ~u:;t~: I~~~~~~~,ri~'rl~~danhRRå~~~d~ri\~3.t

11\'.1tUhorrJld. b.mnl.licheder. medmindre hon tfoJ3e lovgh'.,ing'lI er

forpligtet til ra.tudloJ3 sig. "U~t mt:tlmindl'e ho.n hl1Ddler i b~J'8uJJ)t!t

\'l\h}t4sel~ Il( en allDeD Ln,IUO~Qc~ncr "', ege, eller antlr,,:s tutv.

Almindelig raskmelding

. ,..~ . ~3 b'nlJctn IU.{!:fnO!i~i~k~ l>~oIAt\n!~~'

fj"r. lo)


Foreningen i dag.

I de mellemliggende år har foreningens formål af naturlige årsager, skiftet

karakter. Fra at være en hjælp ved sygdom og dØdsfald, er det i dag, i det

væsentlige, blevet en selskabelig forening.

Dog er der iflg. vore love endnu mulighed for udbetaling af begravelseshjælp

ved et medlems dØd, men forskellige kriterier skal være opfyldt, og

den til enhver tid siddende bestyrelse, fastsætter de nærmere bestemmelser

herfor.

For nylig udsendte et herværende pengeinstituten henvendelsetil sine

kunder,medordlyden:

At gavne og fornøje,

hav stedse det for øje...

Sådan begynder et lille digt fra 1774 af Johan Herman Wesscl, og selvom

det er længe siden, de ord blev skrevet, er de stadig gode som leveregel, og

som siddende fungerende landsformand, kan jeg ikke undlade her, at bringe

dette i forslag til foreningens slogan, idet det på udmærket vis dækker netop

det, der i al væsentlighed er foreningens primære formål i dag mere end

nogensinde tidligere:

tf At gavne og fornøje tf

Lyder det ikke herligt dækkende for vor forenings positive ånd og virke?

Årets gang.

I foreningsregi afholdes der sædvanligvis 2 generalforsamlinger om året,

med dagsorden iflg. lovene, som det i Øvrigtfremgår af

den behØrigeskriftlige indvarsling; ligeledes iflg. lovene.

- Under generalforsamlingen om foråret er der valg til

div. bestyrelsesposter.

- Kasseren aflægger regnskabsmæssig status.

- Formanden aflægger beretning for perioden siden sidst.

- Der bringes forslag til afllOldelseaf vor traditionelle sommerudflugt.

- Referat fra sidste generalforsamling oplæses af foreningens sekretær, for

at sikre at evt. rejste spørgsmål ikke går i glemmebogen.

Gencralforsamlingen skal altid afslullcs med ct 3-foldigt hurra for forcningcn.

11


l

ti:::::'::;::::.:. : ' ...

.

,,~'i!..t(., H:V'::::~ . er:, . ...~~ ::.. 7./.h"l'.A-'I'. '. . /'.:. 'd, d:' ..

1 , "

..................

Uddrag fra foreningens originale regnskabsbog

12


Herefter serveres der en anreuling med mulighed for en Øl og en dram ener

medlemmernes eget skøn og behov.

Aftenen sluttes af med bankospil, amerikansk lotteri og det seneste tiltag; der

trækkes lod om et "skrabe lod" hvor gevinsten jo når næsten uanede højder,

det hele til stor fornøjelse for alle de deltagende.

Ægtefællen deltager naturligvis i foreningens aktiviteter, men det fremhæves

at de ingen stemmeret har ved generalforsamlingen.

Et af årets højdepunkter er den årlige sommerudflugt. Bestyrelsen bestræber

sig hvert år på at finde et udflugtsmål, som følger foreningens traditioner for

en blanding af en køretur igennem smuk dansk natur, god mad og drikke og

en svingom, og lever således op til mottoet: "at gavne og fornøje".

I dag tæller foreningens ca. 70 medlemmer, hvilket er det dobbelte af

medlemstallet ved foreningens start i 1896, og ved vore arrangementer er der

altid god tilslutning, og det at have det hyggeligt og rart er i højsædet for såvel

arrangører som deltagere.

Montre med fortegnelser over foreningens

æresmedlemmer.

13


Mester og alle hans raske svende efter lock-outen 1899.

Svendene havde ofte øgenavne:

- Den Magre, RØde,Kongen, Sorte Pedersen, Ballonsmeden, Preben Utilfreds,

Frederik Løgnhals, Boreprinsen, Søren Tud, Stewald Overarbejdsmand,

Domptøren, Skyggebryderen, Miraklet, Russeren, Sølvræven, Pelikanen,

Bum, Bamse, Snurretoppen, Fut-fut-Hansen, Børge Sørøver, Ayatollahen,

Gyllen, Pinol Viggo, Peter Hund, Torben Vildsvin, Boris Hest, Robotmanden,

Kejseren, Mtinchausen, Mølleren, Kuldrejeren, Kong Saul, Den

Ruhårede, Messingdrejeren, Ghandi, Gunnar Truck, Bambi, Heise, Thorkild

Nikkel, Viklesen, Kasket Karl, Mesterkokken, Store Knud.........

- Ja, de er der næsten alle!

14


Ritualer.

Når et medlem er blevet godkendt af bestyrelsen og optaget i foreningen,

hvilket altid foregår på generalforsamlingen ved en lille ceremoni, får vedkommende

udleveret foreningens emblem i sølv som er bevis på optagelse i

foreningen.

Emblemet skal altid bæres synligt ved foreningens sammenkomster.

Skulle en forglemmelse indtræffe for et medlem, idømmer kasseren

omgående 10,00 kr. i bØdefor forseelsen, som afkræves på stedet.

Når et medlem har opnået 25 års jubilæum, bliver vedkommende hyldet og

sølvemblemet bliver, ligeledes ved en lille ceremoni, udskiftet til emblem i

guld.

I særlige tilfælde kan et medlem udnævnes til æresmedlem, og modtager da

æresemblemet i guld med egeløv.

Ved et medlems udtrædelse af foreningen, skal emblemer afleveres til ordensmesteren.

Sølvmedalje,

overrækkes ved

medlemsskab af

foreningen

Guldmedalje

erhverves efter

25 års

medlemsskab af

foreningen

15

Ancinnitetstegn

for 40 års

medlemsskab af

foreningen

Æresmedalje, erhverves

efter særlig

fortjenstfuld indsats

efter mange årigt

bestyrelses arbejde.


. Foreningenvar alleredei 1896udefor at

få fat i firma sponsorer.

Herværende aftryk er kopi af det originale

brev fra foreningen.

I Februar Ma'aned 1896 afholdt Værkførere. Mestre og Formænd ved de forskellige

større Virksomheder her i Byen et Møde. hvor vore økonomiske Forhold under

indtruffen Sygdom. ved Dødsfald eller andre uforudsete Uheld blev drøftede. Idet man

var enige om, at det for de Reste af os er vanskeligt at 0p'pare Kapital. som er til.

strækkelig til at værn.. os mod Tab under saadanne uheldige Forhold. fonnente vi, at Op.

rettelsen af en Forening - hvor vi ved gjensidig Understøttelse kunde hjælpe hinanden -

vilde være heldig. og det besluttedes derlor paa et senere Møde, som afholdtes den 5te

Marts s. A.. at oprette en Forening u~der Navn af ..Foreni"rm af st. Marts 1896".

Denne tæller for Tiden 40 Medlemmer.. ,

Ved en Generalforsamling den 29de April d. A., hvor det oplystes. at vi i det

forløbne Aar havde opsparet en Kapital ai 500 Kr., og i Dag ejer 600 Kr., vedtoges et

Tillæg til Lovene. bvorelter extraordinære, bidragydende Medlemmer kunne optages. Her

skal vi særlig benlede Deres Opmærksomhed paa. at der ved Oprettelsen af Foreningen

optoges Medlemmer uden Hensyn til Alder, saaledes :ti vi bar Medlemmer i 75 Aars

Alderen; dette kan muligt bave til Følge. at Foreningen vil faa, Forpligtelser, som vil

kræve yderligere Tilskud.

I Henbold til det Fonnaal, Foreningen arb.ejder for - som iøvrigt vil kunne ses

af vedlagte Exemplar af Lovene -, og da der ogsaa frå Dem er Mestre eller Funktio.

nærer, som er Medlemmer af Foreningen, tillader vi os at anmode Dem om at støtte os

ved at indmelde Dem som extraordinært !\Iedlem. Det l3elob. De eventuelt kunde ønske

at give. og som vi. blive opkrævet halvaarlig. beder Bestyrelsen Dem selv bestemme, og

vil vi senere indhente Dere.. ærede Svar.

I Haab om. at De vil skænke Foreningen Deres Opmærksomhed ved at ind.

melde Dem som Medlem. tegner vi os

I Bestyrelsen for .Foreningen af 5te Marts 1896.

A. Andersen, Farveribestyrer.

Formand

(Fabrikant F. C. Madsen).

S. C. Jensen, Spindemester

(Crl)me .. Goldlchmldt).

Ærbodigst

Th. Strøm, Værkfører.

Kasserer

(F:abrik:lnl P. M.reb).

16

Th. Nielsen, Værkfører,

Næstfonnand

(Muller &. Jnchulnsen).

L. Petersen, Værkfører

(Eleklril(cr 1-: Molh:r).


Bestyrelsens funktioner.

Bestyrelsesmøder afholdes 3-4 gange om året efter behov, og foregår på skift

i bestyrelsesmedlemmemes private hjem, hvor evt. problemer drøftes, afgørelser

træffes, ligesom dagsorden og forslag til kommende generalforsamling bliver

behandlet og vedtaget.

Den siddende bestyrelse:

Landsformand

Næstformand

Sekretær

Kasserer

Forlysteises og

ordensudvalget

Bestyrelses suppl.

Revisor

Revisorsuppl.

Knud Møller Hansen

Søren A.Bach

Kirsten Rasmussen

Jens Pli Johannessen

Kjeld Nordal Petersen

Michael Spindler & Preben Bosse

Knud Børge Hansen & Erik Ramsted

Ejner Rasmussen

Medlemmer med lanl:vari~t medlemsskab:

Som kuriosum kan anføres at foreningen har mange mcdlemmer der har opnået

langvarigt medlemsskab:

57 år

57 år

57 år

56 år

56 år

55 år

55 år

54 år

53 år

51 år

50 år

Vævemester Martin Jensen

Drejemester Jiirgensen

Kedeltilsynsmester J.S.Kloch

Værkfører Peter Sørensen

Vævemester/Bilejer S.P.Jørgensen

Elektriker Simon "Gnist" Hansen

Snedkermester J. Christiansen

Modelmester HRHansson

Bogholder S.Knudsen

Sølvsmedemester H.Grand

Malermester R.J.Sjøgren

17

F.C.Madscn & Co.

Paasch & L. Peterscn

Møller & Juchumsen

Horsens Sølvfabrik

Crome & Goldschmidt

Paasch & L. Petersen

Trævarefabr. "Thor"

Kristian Kirk

Hede Nielsen

Brdr. Sørensen

Fa. Stahlknecht


Horsens gamle rådhus på Søndergade, 1860.

Nu turistkontor.

18


Horsens i 100 år.

Vendepunktet fra landbrug til industri startede for alvor i

1830, og det gik stærkt op igennem de fØrsteårtier.

Horsens var allerede i begyndelsen af forrige århundrcde grundet

det friske initiativ og frie blik på forholdene, kombineret

med selvtillid og trang til at skabe noget - en driftig by med

megen nyetableret industri.

I 1845 blev Chr. Nielsens Armatur og Maskinfabrik startet op,

og producerede i mange år vand- og dampventiler. Firmaet

kaldtes populært "Kobbersmedene"

I dag hedder virksomheden CN Børma, og er flyttet til Vejlevej.

I 1855 var fIrmaet Møller & Jochumsen en kendsgerning.

De fremstillede primært dampmaskiner.

1888 betØd en ny milepæl for M.& J. idet virksomheden også

begyndte fremstillingen af vandturbiner. Senere kom fabrikation

af dieselmotorer til, sanlt jernbaneskiftespor og broklapper

til færgelejer, og søjleboremaskiner. Firmaet hedder i dag:

NIRO -Separation, og er beliggende på Vejlevej.

En anden virksomhed som fIk stor betydning for Horsens var

virksomheden Crome & Goldschmidt som grundlagdes i

1865. De overtog desuden i 1881 en tekstilfabrik i Ribe og

tilsammen var der beskæftiget over 1000 menncsker, heraf

alene 600 i Horsens, hvilket gjorde den til en af Danmarks

største fabrikker inden for tekstilområdet. FØrste verdenskrig

slog dog store skår i virksomheden, som betØdmistet levebrØd

for hundreder af arbejdere i Horsens, og 1924 blev Ribe

virksomheden afviklet og 5 år senere i 1929 måtte hovedfabrikken

i Horsens indstille sin drift.

I 1886 startede blikkenslager W. Paasch sammen med en kollega

L.P.Larsen, og senere V.Petersen, virksomhed i Borgergade,

og købte senere maskinfabrikken Buaas i Ålborg, med

1200 mand beskæftiget. Formålet var dengang at lave udstyr

til mejeriindustrien og mælkespande. Firmaet blev verdensførende

indenfor sin branche, og fremstillede dmnpmaskiner,

dampkedler, vandpumper, samt alt det udstyr der anvendes til

fremstilling af mælk, smØrog ost.

19


.

Claus Cortsens gård, Søndergade fra 1896.

Bemærk beliggenhedtilhøjre for Helmsapotek, i

dag er Claus Cortsens gård genopført på Sundvejen.

20


Maskinfabrikken har også haft til huse i Slotsgade, med bl.a.

spandefabrikation men flyttedes 1967 til Ternevej. Fabrikken

hedder i dag APV Fluid Handling NS Horsens, og beskæftiger

ca. 300 mennesker.

Fabrikant Niels Hede Nielsen startede i 1906 med at lave cykler.

Senere starter fabrikanten radiofabrikken Herofon op, og

endnu senere fjernsynsfabrikken Arena, som desværre, efter en

storbrand i tresserne, ikke eksistere mere.

I dag er det 3. generation, der står for den daglige ledelse af

Hede Nielsen NS.

Hovedaktiviteten er samlet omkring tekniske og medicinske

gasser, samt svejseteknisk udstyr m.m.

En anden stor epoke i byens historien er tobaksindustrien.

Mads Bønnelykke anlagde en tobaksfabrik i Smedegade. Men

såvel denne som Brobergs og Hagemanns tobaksfabrikker, er

forlængst forsvundet. Dette var samtidig begyndelsen til at gøre

Horsens til en af landets fØrendetobaksbyer.

I 1939 fremstilledes der i Horsens 33 mil. cigarer, hvad der

dengang svarede til Danmarks forbrug på en måned.

Den 26. oktober 1865 grundlagde Christopher Petersen en

tobaksfabrik som i dag går under navnet Alfred & Christian

Petersen's Tobaksfabrik. Fabrikken kunne i 1990 fejre 125 års

jubilæum inden for tobaksfremstilling. Produktionen af de eksklusive

pibetobakker ledes i dag af slægtens 4. generation.

Hvem husker ikke Gul Gele Shag, Navigator og sloganet :

Virginia Rose i den fikse pose.

En anden stor virksomhed blev startet i 1880erne, nemlig

Kramper & Jørgensen. Da den var på sit højeste - i årene

1915-1917 - beskæftigede virksomheden ca. 1000 mennesker.

Det var Danmarks største, og Nordens næststørste motorfabrik.

Fabrikken producerede også automobiler, bl.a. den legendariske

"Gideon-bil" der også blev anvendt af brandvæsenet,

som byens fØrsteautomobilsprøjte.

K. & J. var den første bilfabrik i Danmark, som lod alle bilens

21


Fugholm bro med gammel tobakspakhus i baggrunden.

I dag Åboulevarden

22


enkeltdele lave herhjemme. Virksomheden indstillede sin drift

efter l. verdenskrig p.g.a. den krise der fulgte efter, og bl.a.

manglende betaling fra eksportmarkedet, for allerede afsendte

køretøjer.

Marconi, Italien, opfandt telegrafen, og Bell, USA, opfandt telefonen,

dette var forlØberefor Emil Møller, som blev fØdt i

Horsens i 1863 og som ung blev uddannet urmager, og en overgang

drev urmagerforretning i Smedegade.

I et lokale på NØrregadebegyndte han i 1885 fabrikation af

telefonapparater og købte senere grundet pladsmangel, trævarefabrikken

Bastian.

Bastian blev oprindeligt startet af grev Friis, som ønskede at

udnytte de skovarealer ,han ejede omkring Horsens.

Telefonfabrikken voksede og blev snart eneleverandør af telefonapparater

til hele landet. Det gav på daværende tidspunkt arbejde

til over 100 mennesker i Horsens.

Fabrikken omdannedes i 1917 til et aktieselskab under navnet

Emil Møllers Telefonfabrik A/S.

I 1937 ændredes fabrikkens navn til Kristian Kirks Telefonfabrik

A/S.

Produktionen flyttedes i 1967 til nye fabrikslokaler på Ane

Stauningsvej, hvor den stadig ligger.

I 80 'erne blev fabrikken overtaget af den franske koncern

Alcatelog skiftede navn til Alcatel Kirk A/S.

På sit højeste var der omkring 1000 ansatte.

Kirk Telecom A/S overtog i 1991 Alcatels industriaktiviteter,

og firmaet kom igen på danske hænder.

Virksomheden udvikler, producerer og markedsfører telefonapparater,

telefonsvarere, samt trådløse telefonsystemer, hvor

ca. 35 % af fabrikationen eksporteres.

Der er ca. 170 mennesker ansat i virksomheden i dag.

Foruden grev Friis' trævarefabrik, var der også trævarefabrikken

Thor som i 1895 startede en produktion af emballage lil

smØr,som dengang eksporteredes i træ-dritler, men senere OlIllagdes

produktionen til fremstilling af mØbler.

23


Åen ved Kirkegyde. Bemærk O. Jensens beværtning.

Jensens Bøfhus er placeret umiddelbart til højre for billedet.

24


Inden for det grafiske område opstod såvel Schur som Rackmanns

fabrikker. Schurpack Horsens NS er fØrende indenfor

salgsemballage og pakkesystemer.

Raackmanns Fabrikker NS der blev startet 1897, fremstillede

ved opstart papirposer og kagefadspapir . I dag fremstiller

Raackmann I Danisco avancerede flexible emballagematerialer,

hvor hovedaftagerne er fØdevareindustrien, tobaksbranchen, og

medicinalindustrien .

I 1904 etableredes Horsens Sølvvarefabrik. Brødrene W. og S.

SØrensen startede deres virksomhed i et beskedent baglokale i

Smedegade nr. 61. De fremstillede bordtØj og bestik til borgernes

borde.

I 1907 blev stedet for lille og de flyttede til nr. 49, men i 1915

skete vendepunktet. Værkstedet blev til fabrik og brØdrene

henlagde deres virksomhed til Sønderbro nr. 6 hvor de snart

blev til en af landets største sølvvarefabrikker.

En anden virksomhed inden for branchen var Valdemar

Hjorth- Petersens Sølvsmedje som blev startet op i 1922, denne

virksomhed eksisterer desværre heller ikke i dag.

Og hvem kan ikke huske II det seje jyske II gummivarefabriken

Jylland i Horsens. Fabrikken fremstillede ca. 1 mill. cykeldæk

under krigen. Fabrikkens kapacitet var betydelig større, men

råvaretildelingerne strakte ikke til mere. De dæk der fremstilledes

var de bedste krigsdæk, der kunne fås herhjemme.

Endvidere produceredes gummislanger og pakninger m.m..

Fabrikken blev etableret af fabrikant I. Chr. Mikkelsen i 1906.

Sønnen Erik 1. Mikkelsen overtog den daglige ledelse efter

faderens dØd i 1939, og fabrikken omdannedes til et aktieselskab,

og optog bl.a. cykelfabrikation. Fabrikken er flere gange

blevet udviet.

Efter en omfattende brand i 1941 genopbyggedes virksomheden

med nye moderniserede fabrikslokaler og maskinanlæg.

Fabrikken lå dengang på Set. Helenevej, der hvor hotel Danica

i dag har til huse.

25


Ikke alle virksomhederhar været lige produktive. Horsens

bank er væk, men forbedringsanstalten har udsolgt på alle

værelser...

26


En af Horsens kendte industrivirksomheder er Aage østergaards

SØlv-ogmetalvarefabrik. Virksomheden startedes i 1925

af Aa. ø. med nogle få mand i et lille værksted i Slotsgade nr.

16, hvor han bl.a. var underleverandør til NS Paasch &

Larsen, Petersen. Allerede efter et par år, byggede han en

fabriksejendom i Christiansholmsgade. Fabrikken er nu flyttet

på Islandsvej og har der i dag en afdeling for produktion af

bl.a. rustfri dele til levnedsmiddelindustrien, ventiler, pumpehuse,

skærme til traktorer, samt en afdeling for remskiveproduktion.

Nævnes skal også pølsefabrikken 3-Stjernet NS i Horsens, som

er en virksomhed der er kendt både indenfor og udenfor

landets grænser, for deres gode produkter, og de fremstiller i

dag mere end 50 forskellige typer pølser.

Horsens er også kendt for produktion af printplader til

elektronikindustrien. Chemitalic i Egebjerg grundlagt i 1968

har en produktionskapasitet på 58.000 kvadratmeter printplader

pr. år med op til 12 lag elektriske ledere. Produktionen afsæues,

udover hjemmemarkedet til Norge, Sverige, Tyskland, Østrig,

Storbritannien og Benelux.

Virksomheden beskæftiger ca. 200 ansatte og råder over 15.400

kvm. bygninger på Egebjergvej.

Udover at byen er kendt for det store "Hotel Gitterly" (Horsens

Statsfængsel), rummer byen så sandelig også alm. gæstfri

hoteller som er værd at vise frem. Bl.a. kan nævnes, Hotel

Danica, Bygholm Parkhotel, samt Jørgensens Hotel ( Det Lichtenbergske

Palæ), de to sidstnævnte har mange gange været

ramme omkring foreningens festlige arrangementer.

Forretningslivet blussede vældigt op sammen med industrien,

og hovedparten af de forretninger som handlede med tekstiler

undertøj, hatte, handsker, kjoler m.m., lå på Søndergade. Desuden

havde banker og sparekasser deres hovedsæde på Søndergade,

som i Øvrigt var, og er kendt for at være den bredeste

hovedgade i Danmark.

27


Den borgerlige ligkasse, Nørretorv 9, senere det

borgerlige lånekontor og begravelseskasse,var

den ubemidledealm. borgers eneste hjælp i tilfælde

af trang.

Middelklassentog den sene natdrosche hjem...

28


Andre virksomheder var:

Firmaet Rudolf Kramper & Co., der fabrikerede drejebænke, og

Villiam Petersens tandhjulsfabrik.

M.fl.

Ja, vi kunne blive ved, men må holde inde for at begrænse omfanget, og vi

vil til sidst, men ikke mindst, blot anfØre,at Horsens havn og den Østjyske

længdejernbane, igennem alle årene har været medvirkende til at holde

hjulene i Horsens i sving.

~

"',:t?/::::)ii=:::"

I

'

'::

"

:

""::::{:::::::!i:":::!:1

..

.

.

.

Passive firmamedlemskaber:

Tidligere havde "Foreningen af 5. Marts 1896" et tiltag til forbedring af

foreningens betrængte økonomi.

Passive FIRMA medlemskaber hvor firmaet anmodedes om at betale et årligt

ubetydeligt, men dog antageligt, kontingent.

Forsøget blev ikke den helt overvældende succes idet der kun tegnedes to

firma abonnementer:

1.

2.

Horsens Bayersk HvidtØlsbryggeri,

Firma - Consul Fog & Søn,

år:

år:

1908

1910

Årskontingentet var: 10 x almindeligt kontingent for medlemmerne, som

var:

12 mdr. a' kr. 1,25 = kr. 15,00/ år

Firmaer: kr. 15,00 x 10 = kr. 150,00/ år

29

.:.:-:


,"

/

~ra ltbtnnDrt.

elbjlt '9:tJI.

l!ti,ul %(~f.ff,mICt'Ui!",.uu.1

~!nllltll" jJl~f~~ol~ijtrb. G I. ~ t-

I I r 6 b or 9, hil 4br IDl~tI'. III 'lr(cgranl

ha ~'''!j{ o! 3~il!I7I~TI.n,rlhr: Q!1I~tt"'_

110:i ~:lnli( ~.. ""b cl ::I!~:lbin.btoOclIfI.

~'r,~( $tar Iro ~.I.lIfI: 'Vj o I T ~ IIo n..

"i I I i SIIIi i 11a r ,I. (om tli~,r (lnnbrl I

'Iilj-.,,!!. IIIcI~(II,I cl ben I\:~c 9Io~cm('trb~lud

~I'I" Macnb( IiI Jlø~lIIal1b5111'I IIO'

r,! i ~sl"lil: .~cn ..'."r, al D_, !}10"1.1I

: bor .I,~.,,(I !.II.rtv~I(n on ,( "III,bl fo"b;

!;"" lHut>rf ,111mbool:". en bd ot(ai'e Ccr~n

I :'iI ~hll 1I"~cll~o!'. :J 3.,111'11 rr bIt iII,

i,. onb,,, 6,bc ..o~I.!ld (i!,mrlllioocr. b(,

'''I'~\ ru nU;fMI II~ !'!cbbcfrtil. \jat ol IoniH''''

en:l~b1b;n ol 1f!!ITHII,i.orll onl DI..-

I ;(11 r~ tin fCI1Jcl\n1' rf1nm< [,rptbHiol1cn til

I(\;s:" ti:':':'~hU'utlt'f('n i ~(lrlJlif 10cørbnl til

. ,ir.':'r~":nrll'~ n:lbn 'Jl"ru;;QiHralion," i Virtflf..

'" ~;(I~'in::!I IH ni bro:.. fro !il Ufli'1I1ft.

30

iSr.. ~ttbIOttbet+

~tt! tt! ~t!. bøgi

bøtu ttøtiltrtt tn

furttting:

..iJurtningtn øf

5t~. mørli 1896",

t..tb 35 t..tbltu.u.tt!.

eJ ---

Dhrr. Backett & rl'leye;s

1,l)lIlrollcn:dr. ug gili'anlercdr. (;ot!nlnRSfol'rellllllg."

:;:.~Ite\rd.flpt lI~d..Uc "1"1..,. ;::.~t!~;Io.\~

~'"tb _r.I.IIt Jte.n,1 Cu.nC' :.C'::':0"':,,"'1.

't'bCUUoASIFo.'.sm.vl.

IItmtxl'b.Y'lnl' KIttI\U..

C:htl'Ø..Ip.ftt_.

~:~;~n&~~~~ l;.rJ:ci,~'.:~~: ..,

J_.Lturltz ":\[


Formænd:

1896

1915

1938

1948

1976

1994

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer, samt suppleanter

og æresmedlemmer igennem 100 år.

Farveribestyrer

Spindemester

Malermester

Direktør

Salgsinspektør

Teknisk Chef

Næstformænd:

1896: Værkfører

1912: Spindemester

1916: Forvalter

1920: Vævemester

1955: DirektØr

1974: VærkfØrer

1991: Teknisk Chef

1995: Produktionschef

Kasserer:

1896

1955

1960

1974

1992

Vævemester

Prokurist

Værkfører

Værkfører

Produktionschef

A. Andersen

S.C. Jensen

P. Hansen

KajOlson

Hans Møller

Knud M. Hansen

Th. Nielsen

S.C. Jensen

L. Olsen

S. J. Lund

Niels J. Petersen

Knud Sørensen

Knud M. Hansen

SØren A. Bach

Th. Strøm

Jens Gertsen

Frands Petersen

Georg Holm

1. Pii Johannessen

31

Fa. F.C. Madsen

Crome & Goldschmidt

Selvstændig

Fogs Jernhandel

Paasch & L. Petersen

APV. Pasilac A/S

Møller & Jochumsen

Crome & Goldschmidt

Renovationen

" Tugthuset "

Midtjysk Smøreksport

Kr. Kirks Telefonfabrik

APV. Pasilac A/S

G. G. T. - Niebuhr NS

Fa. P. Mørck

Paasch & L. Petersen

Paasch & L. Petersen

Kr. Kirks Telefonfabrik

Sleipner Sport A/S


Horsens bryghus 1890 erne. Nedlagt i 1995

Befrielsen 1945.

I Horsens forud diskonterede man befrielsen-

Allerededen l. maj, kom de første plakater om kapitulationen.

Den lillemisforståelseblev dog klaret, og den 5. maj kom de

rigtige plakater op.

32


Sekretærer:

1896 : VærkfØrer

1902: Forvalter

1912: Vævemester

1915: Billedskærer

1954: Direktør

1960 : VærkfØrer

1970: Salgsinspektør

1976: Værkfører

1980: Værkfører

1992: Faktor

1995: Salgsassistent

Forlystelsesudvalget:

1896: Spindemester

1897: Modelmester

1898: Værkfører

1902 : VærkfØrer

1905: VærkfØrer

1913: Forvalter

1916: Billedskærer

1948: Maskinmester

1954: Modelmester

1956 Værkfører

1958: Værkfører

1970: Underdirektør

1974: Værkfører

1976: Værkfører

1981: Arbejdsst.chef

L. Petersen

L. Olsen

S. J. Lund

1.Jensen

A. H. SØrensen

Bent Sørensen

Hans Møller

Uno Lundberg

Arne Honore'

Leif Wilholdt

Kirsten Rasmussen

S.C. Jensen

J.C.Thomsen

L. Petersen

RØttger

Corlin

L. Olsen

J. Jensen

A. H. Sørensen

H. R. Hansson

Frands Petersen

Bent Sørensen

Jens Gertsen

Georg Holm

Knud SØrensen

Arne Møller

Forlysteises og ordensudvalget:

1992: Lagerforvalter Kaj Andersen

1994: Produktionstekn. Kjeld N. Petersen

33

Fa. Emil Møller

Renovationen

Tugthuset

Selvstændig

Hovedgård Elværk

Gummi fabr. Jylland

Paasch & Silkeborg

Paasch & Silkeborg

Paasch & Silkeborg

K;oldingTrykcenter NS

Nissens Kølefabrik

Crome & Goldschmidt

Trævarefabr. "Thor"

Fa. Emil Møller

Crome & Goldschmidt

Paach & L. Pedersen

Renovationen

Selvstændig

Hovedgård Elværk

Kr. Kirks Telefonfabrik

Paasch & L. Petersen

Gummifabr. Jylland

Paasch & Silkeborg.

Kr. Kirks Telefonfabrik

Kr. Kirks Telefonfabrik

Stenhøj, Barrit

Brdr. Kier NS

Alcatel kirk AIS


En af Horsens store personligheder

var:

Opdagelsesrejsende Vitus J.

Bering, som bl.a. fik opkaldt

Beringsstrædet og Beringshavet

efter sig.

34


Bestyrelsessuppleanter:

1896: VærkfØrer

1897: Fabriksmester

1900: Værkfører

1903: Smedkermester

1904 : Vævemester

1916 Støbemester

1956: VærkfØrer

1962: Lagerforvalter

1970: Værkfører

1972: Lagerforvalter

1980: Arbejdsst.chef

1981: Værkfører

1984: Fornikkelmester

1991: Salgschef

1992: Faktor

1995: Værkfører

Revisorer:

1896

1896

1912

1918

1953

1955

1965

1977

1985

1991

1994

1995

Tømmerforvalter

Bogholder

TØmmerhandler

Værkfører

Prokurist

Bogholder

Driftsassistent

Planlægningsleder

Produktionsleder

Produktionschef

Kantinebestyrer

Prod.tekn.chef

L. Petersen Fa. EmilMøller

Dupont Crome& Goldschmidt

O. Røttger Crome& Goldschmidt

M. Rasmussen Træfabr."Thor"

Jørgensen Crome& Goldschmidt

A.C.Christensen Paasch&L. Petersen

FrandsPetersen Paasch& L. Petersen

SteenSørensen Kr. KirksTelefonfabrik

Erik Rasmussen Paasch & L. Petersen

SteenSørensen Kr. KirksTelefonfabrik

ArneMøller Stenhøj,Barrit

H.C. Mikkelsen Kr. KirkTelefonfabr.

ThorkildF. Nielsen Kr. KirkTelefonfabr.

MichaelSpinder APV,RosistaAIS

BentWilholdt Brd. Schur,Vejle

PrebenBosse AlcatelKirk AIS

Rudolf Nielsen SkanderborgTrælast

S. Bigum Crome& Goldschmidt

Rudolf Nielsen SkanderborgTrælast

JanusJørgensen Chr. NielsenAIS

P. H. Jensen Paasch& L. Petersen

S. E. Knudsen Paasch& L. Petersen

Sv.AageHansen Gummifabrik.Jylland

Alfred Honore' APV,Rosista

Sv.E. Bergenhagen APV,Rosista

SørenA. Bach G.G.T.- NiebuhrAIS

KnudB. Hansen AlcatelKirkAIS

ErikRamsted TorstedMaskinfabrik

35


Revisorsuppleanter:

1898: Værkmester

1898: Vævemester

1912: Vævemester,

1956: Værkfører

1965: VærkfØrer

1968: Forvalter

1991: Værkførerassist.

1994: Værkfører

1995: Driftsassistent

Nielsen Crome& Goldschmidt

Lund Tugthuset

S.P.Jørgensen, Crome& Goldschmidt

C. Wilh. Rasmussen Paasch & L. Petersen

AlfredHonore' PasilacNS

HolgerBarkbolt Kornhuset

Kirsten Rasmussen Nissens Kølefabr.

ErikRamsted TorstedMaskinfabr.

EjnerRasmussen 3-StjernetNS

AEres~edle~er:

For særlig tro og fortjenstfuld indsats igennem mangeårigt bestyrelsesarbejde

for foreningen, kan et medlem efter den siddende bestyrelses skøn,

udnævnes til æresmedlem, det er sædvane, at der skal ydes mange års

bestyrelsesarbejde for at opnå status af æresmedlem.

Dette udløser i de sjældne forekommende tilfælde foreningens højeste

udmærkelse: Emblem i guld - med egeløv.

Opmærksomheden henledes i foranstående forbindelse på den kendsgerning,

at foreningen normalt ikke kan udnævne flere end maximalt 3 medlemmer

til æresmedlemmer indenfor samme tidsramme.

Siden foreningens start i 1896 er der udnævnt følgende æresmedlemmer:

l -1936: Fabrikant, Th.Strøm Fa. P.Mørch

efter 40 års medlemskab, og 40 års kassererarbejde.

2 - 1937: Spindemester, S.CJensen Crome & Goldschmidt

efter 40 års medlemskab, og 40 års bestyrelsesarbejde.

3 - 1938: Modelsnedkermester,J.C.Thomsen Trævarefabr."Thor"

efter 30 års medlemskab, og 30 års bestyrelsesarbejde.

36


4 - 1941

5 - 1941

6 - 1948

7 - 1948

8 - 1956

9 - 1977

10- 1981

11-1986

12-1993

13- 1994

Møllemesler, Benglsen

efter 45 års medlemskab.

Bilejer, Vævemesler S. P. Jørgensen

efter 45 års medlemskab.

Elektriker, Simon Hansen

efter 50 års medlemskab.

Fabrikant, J. Christcnscn

eftcr 40 års medlemskab.

Trykkeribestyrer, Carl P. Pedersen

efter 35 års medlemskab.

Horsens Dampmølle

Crome & Goldschmidt

Paasch & L. Pelersen

Trævarefabr. "Thor"

Horsens Folkeblad

DirektØr, Kaj Olson Fog's Jernhandel

efter 30 års medlemskab, heraf 28 år som formand.

DirektØr, Niels J. Pelersen Midtjydsk Smørexp.

eftcr 33 års medlemskab, heraf 28 år som kasserer.

Lagerforvalter, Frands P. Pedersen Paasch & L. Peterscn

efter 30 års medlemskab; heraf 12 år som kasserer.

Salgsinspekl~jr,HansMøller Paasch&L. Petersen

efter41 års medlemskab,hcraf 25 års bcslyrclsesarbcjdeog

i 18 år somf{:rmand.

Værkfører; Georg Holm, Kr. Kirks Telefonfabr.

efter 18 års medlemskab, heraf 15 år som kasserer.

37


Kontingentfri medlemmer:

I begyndelsen var der i foreningens love, mulighed for at udnævne medlemmeme

til kontingentfri status efter 40 års medlemsskab.

Dette skete i særtilfælde når det enkelte medlems økonomi var meget anstrengt.

Denne gamle paragraf er efter indfØrelsen af folkepension, blevet stettet fra

lovene.

Følgende medlemmer opnåede denne status:

1940 :

1940 :

1940:

1954:

1959 :

Møllemester Bengtsen

Restauratør Kresse

Vævemest, S. P. Jørgensen

Vævemester Martin Jensen

Malermester Che. Jensen

efter 44 års medlemskab.

efter 44 års medlemskab.

efter 44 års medlemskab.

efter 50 års medlemskab.

indmeldt på nedsat

kontingent=kr.lmdr. 1.00

" Honi soir qui mal y pense" Som der stod på Hosebåndsriddemes ordensbånd:

" Skam få den, der tænker ilde derom."

Litteratur og kilder.

Det til litteratur, foto og billeder anvendte kildemateriale, er kopier og udpluk

fra diverse publikationer om Horsens igennem tiderne, samt andet tilgængeligt

materiale, som det er lykkedes for researchatdeling og redaktion at opspore til

formålet.

Ansvarshavende redaktØr:

Knud Møller Hansen.

Formand


III

a

II

II

II

II

II

More magazines by this user
Similar magazines