Download (PDF 2.12 MB) - OpusX

opusx.dk

Download (PDF 2.12 MB) - OpusX

KAPITALIST ! TERRORIST !

ADOPTERET ! DANSKER !


Indledning............................................................................................................s.1

Del 1 Dramaets handling og dramaturgi

1.Historier........................................................................................................s.2

2.Form.og.indhold............................................................................................s.2

3.Dramaturgiske.træk.i.dramaet........................................................................s.2

Del 2 Om dramaturgi

Indledning.........................................................................................................s.4

1.Generelt.om.den.aristoteliske.dramaturgi.......................................................s.4

a).tiden,.stedet.og.handlingens.enhed...............................................................s.5

2.Generelt.om.den.episke.dramaturgi...............................................................s.5

a).det.episke.teater...........................................................................................s.6

Del 3 forslag til arbejdsopgaver

1.Forslag.til.teoretiske.arbejdsopgaver..............................................................s.8

a).Dramaturgi....................................................................................................s.8

b).Temaer.........................................................................................................s.8

c).Iscenesættelse.............................................................................................s.8

2 Forslag til praktiske opgaver

a).Dialog...........................................................................................................s.8

b).Korsekvens..................................................................................................s.8

Baggrundsmateriale

Oplæg.til.diskussion.........................................................................................s.9

Interview.med.instruktøren..............................................................................s.13

Interview.med.forfatteren................................................................................s.17

Uddrag.af.”Hånden.i.hjertet”...........................................................................s.22

Forslag.til.litteratur.og.websteder....................................................................s.32

Materialet.er.udarbejdet.af.dramaturg.Britt.Delmar.Morville..

og.layouter.Maria.Cecilie.Ortmann

UnDervIsnInGsMaTerIale

Hånden i Hjertet


IndlednIng

I.forbindelse.med.Teater.Opus-x´s.opsætning.af.

Joan.rang.Christensens.stykke.”Hånden.i.hjertet”.

har.teatret.udarbejdet.et.undervisningsmateriale,.

der.henvender.sig.til.gymnasier,.højskoler.og.andre.undervisningsinstitutioner,.som.vil.kunne.have.

glæde.af.det.

Materialet.er.tænk.som.en.inspiration.til.undervisere.i.primært.dramatik,.psykologi,.samfundsfag.

og.historie,.men.kan.anvendes.hvor.som.helst,.det.

må.forekomme.relevant.

Materialet.kan.sammen.med.forestillingen.

”Hånden.i.hjertet”.bruges.som.afsæt.for.et.undervisningsforløb.i.dramatik,.eller.en.diskussion.omkring.diverse.temaer.som.adoption,.identitetsdannelse,.den.kolde.krig,.samspillet.mellem.individ,.

gruppe.og.samfund.og.meget.andet..

Første.del.af.materialet,.”Dramaets.handling.og.

dramaturgi”.er.tænkt.som.en.inspiration.til.dramatiklæreren.–.et.bud.på.hvordan.”Hånden.i.hjertet”.

er.struktureret.rent.dramaturgisk..Materialet.kan.

eventuelt.også.bruges.af.eleverne.

anden.del.af.materialet.”Om.dramaturgi”.er.henvendt.til.dramatikeleverne,.som.en.kort.introduktion.til.to.måder.at.fortælle.på.i.teateret.–.to.dramaturgier..Ideen.er,.at.eleverne.-.eventuelt.efter.at.have.

overværet.forestillingen.-.kan.prøve.at.forholde.sig.

til.de.fortællemæssige.greb,.som.dramaet.byder.

på.

Tredje.del.er.forskellige.forslag.til.praktisk.arbejde.

med.uddrag.af.scener.fra.”Hånden.i.hjertet”,.som.

også.er.en.del.af.undervisningsmaterialet.

som.baggrundsmateriale.har.vi.udvalgt.forskellige.

scener.fra.”Hånden.i.hjertet”,.to.interviews.med.

henholdsvis.dramatikeren.Joan.rang.Christensen,.

og.instruktør.og.kunstnerisk.leder.af.Opus.X.Poul.

storm,.samt.et.oplæg.til.diskussion.af.forskellige.

tematikker,.som.”Hånden.i.hjertet”.berører.

1 Hånden i Hjertet


Til dramaTiklærerne

dramaets handlIng og dramaturgI

Joan Rang Christensens drama ”Hånden i hjertet” er et fragmenteret

værk, der rummer et væld af historier og temaer. Dramaets dramaturgiske

opbygning reflekterer denne kompleksitet.

Historier

Der.er.den.sandfærdige.historie.om.kvinden.Kim.

Hyun.Hee,.der.bliver.terrorist.og.i.1987.sammen.

med.en.anden.agent.sprænger.et.koreansk.fly.og.

115.passagerer.i.luften...

Der.er.historien.om.den.unge.mand.Bror,.der.er.

adopteret.fra.Korea..ved.begyndelsen.af.dramaet.

er.han.afklaret.om,.hvem.og.hvad.han.er,.men.

via.mødet.med.Kim.Hyun.Hee.erkender.han,.at.

hendes.historie.også.er.hans..selvom.han.føler.

sig.som.et.hvidt.vestligt.menneske,.ser.han.ikke.

sådan.ud..

Der.er.historien.om.dramatikeren.Joan.rang.

Christensen,.der.skriver.sin.egen.historie.om.sin.

egen.historie...

Der.er.den.historiske.historie.om.et.land,.der.blev.

delt.i.to...

Der.er.historien.om.den.vestlige.verdens.eksport.

af.den.ideologiske.kampplads,.og.historien.om.import.og.adoption.af.kamppladsens.børn..Mikrokosmos.og.makrokosmos.

Form og indhold

Hånden.i.hjertet.benytter.sig.af.mange.forskellige.

fortælleniveauer,.der.dels.afløser.hinanden,.dels.

blandes.-.i.et.hurtigt.tempo...

Kompleksiteten.og.variationen.giver.dramaet.dets.

dynamik.og.konstituerer.samtidig.et.udsagn.om,.

at.verden.er.foranderlig.og.ikke.entydig..Det,.der.

synes.at.være.sandt.i.ét.nu,.viser.sig.i.næste.at.

være.en.illusion...når.vi.som.tilskuere.føler.os.trygt.

forvissede.om,.at.nu.”befinder.vi.os.i.virkeligheden”.i.dramaet.–.når.eksempelvis.dramatikerens.

stemme.indledningsvis.præsentere.sig.selv.og.sin.

egen.historie.-.opløses.denne.vished.til.slut,.da.

dramatikerens.stemme.fortæller,.at.hun.ikke.har.

en.bror.kaldet.Bror.–.så.vidt.hun.da.ved...

Hvor.vi.troede,.at.vi.havde.fat.i.sandheden.–.efterlades.vi.i.tvivl.om,.hvad.der.er.op.og.ned.–.hvad.

der.er.virkelighed.og.fiktion...

sammenblandingen.af.virkelighed.og.fiktion.er.et.

kendetegn.ved.teksten,.og.kan.opfattes.som.et.

udsagn.om,.at.enhver.fortælling.er.konstrueret..

.

enhver.historie.vi.hører,.har.nogen.fortolket...

ethvert.menneskes.selvforståelse,.er.en.historie,.

det.selv.konstruerer...

ethvert.lands.historie.skrives.og.omskrives.i.takt.

med,.at.fortællerne.skifter.

Dramaturgiske træk i dramaet.

Man.kan.anskue.dramaets.måde.at.fortælle.på.ud.

fra.forskellige.dramaturgiske.positioner..Med.en.

traditionel.aristotelisk.dramaturgi.i.hånden.vil.visse.

af.dramaets.strukturer.byde.sig.til..Med.en.episk.

dramaturgi.i.hånden.vil.det.være.andre.strukturer.som.træder.frem..Før.vi.går.i.gang.med.en.

egentlig.dramaturgisk.analyse.af.dramaet.kan.det.

være.hensigtsmæssigt.at.se.på,.hvilke.konkrete.

handlingsniveauer.der.eksisterer.i.teksten.

Handlingsniveauer i stykket

rent.fortællemæssigt.eksisterer.der.flere.parallelle.

handlingsniveauer.i.”Hånden.i.hjertet”,.undertiden.

står.de.alene,.undertiden.blandes.de.sammen..

rundt.om.dramaet,.som.den.yderste.ramme.og.

første.handlingsniveau,.ligger.dramatikerens.kommentarer.og.refleksioner.omkring.hendes.egen.

historie.og.dramaet..

et.andet.handlingsniveau.er.kor-passagerne.–.Ibjang-panelet.,.hvor.koret.dels.på.alvidende..manér.

kommenterer.fortællingen,.men.i.høj.grad.også.

filosoferer.over.forskellige.temaer,.som.er.i.spil.i.

dramaet:.identitetsdannelse,.adoption,.stormagts.

politik,.kultur.versus.natur.etc..scenerne.har.sprogligt,.tematisk.og.udtryksmæssigt.deres.helt.eget.

udtryk.

et.tredje.og.centralt.handlingsniveau.er.scenerne.

2 Hånden i Hjertet


3 Hånden i Hjertet

fra.fængslet:.historien.om.Kim.Hyun.Hee.og.Brors.

forhold..Dette.handlingsniveau.er.”det.fortælle-

mæssige.nu”,.som.vi.som.tilskuere.identificerer.os.

med.–.den.centrale.udviklingshistorie.mellem.Kim.

Hyun.Hee.og.Bror,.som.sender.Bror.ud.på.hans.

erkendelsesrejse.

et.fjerde.handlingsniveau.er.de.retrospektive.

scener,.hvor.henholdsvis.Kim.Hyun.Hee.og.Bror.

tager.os.med.tilbage.i.tiden.–.til.deres.barndomso-

plevelser,.og.især.til.hele.historien.om.Hyun.Hees.

forvandling.til.nordkoreansk.agent,.placeringen.

af.bomben,.tilfangetagelsen.og.sammenbruddet.i.

fængslet..Dette.fjerde.handlingsniveau.udgør.en.

del.af.udviklingshistorien.om.Kim.Hyun.Hee.og.

Bror,.eftersom.de.er.en.aktiv.del.af.Kim.Hyun.Hee.

og.Brors.historie.i.”det.fortællemæssige.nu”.

De.to.sidstnævnte.handlingsniveauer.udgør.de.re-

alistiske.niveauer.i.”Hånden.i.hjertet”..De.gestalter.

de.lineære.træk.i.dramaet,.de.bærer.handlingen.

fremad,.og.har.spændingsopbyggende.karakter..

spændingskonstituerende.scener.er.Kim.Hyun.

Hees.udvælgelse.som.agent,.hendes.anbringelse.

af.bomben,.sprængningen,.anholdelsen.og.afs-

løringen.af.hendes.sande.identitet.

endelig.er.der.et.femte.handlingsniveau,.som.er.

de.surreale.drømmescener,.hvor.nordkorea.og.

sydkoreas.statsledere.på.alvidende.maner.kom-

menterer.på.handlingen.i.dramaet,.såvel.som.

deres.eget.liv.

Dette.niveau.kan.ses.som.endnu.et.alvidende.

fortæller-.niveau.(eller.et.metaplan),.hvor.

almægtige.afdøde.statsledere.diskuterer.dramaets.

betydning,.alt.mens.de.lettere.berusede.duellerer.

på.ord.og.afslører.deres.barnlige.motiver..På.én.

gang.klovne.og.ansvarlige.for.millioner.af.men-

neskers.skæbner.

Den.traditionelle.aristoteliske.dramaturgi.er.til.

stede.i.dramaet.i,.hvad.vi.her.har.benævnt.tredje.

og.fjerde.handlingsniveau,.mens.det.episke.

–.”verfremdede”.i.teksten.–.ligger.i.hele.tekstens.

fragmenterede.dramaturgi,.de.evige.brudflader.

og.spring.i.fortællerniveauer..Fortællingen.peger.

hele.tiden.på.sig.selv.som.konstruktion.–.som.

fortælling.

Bruddet.med.tiden,.stedet.og.handlingens.enhed,.

koret,.brugen.af.musik.(som.er.instruktørens.valg).

er.kendetegnende.for.det.episke.drama...

endvidere.har.hvert.handlingsniveau.sin.tone/

musikalitet,.og.indbyder.på.den.måde.også.til.

forskellige.spillestile:.indlevet.spillestil.i.de.realis-

tiske.scener.ved.siden.af.komediens.flade.figurer.

i.drømmescenerne,.der.er.dramaets.surreale.klov-

nescener.og.”verfremdede”.korpassager..alene.

tilstedeværelsen.af.forskellige.spillestile.peger.

igen.på.dramaet.som.noget.kunstigt..


Til dramaTik eleverne

om dramaturgI

når.man.skal.analysere.et.drama,.er.det.hensigtsmæssigt,.at.benytte.en.eller.flere.dramaturgiske.modeller.som.”dåseåbnere”.for.dramaet..Det.giver.altid.en.stor.indsigt.i,.hvordan.dramaet.fortæller.sin.historie.

(sine.historier),.og.det.giver.samtidig.en.dybere.forståelse.af,.hvad.dramaet.handler.om.

Der.findes.flere.dramaturgiske.modeller..og.dramaturgiske.redskaber,.som.man.kan.bruge,.når.man.skal.

”åbne”.et.drama..vi.har.her.valgt.at.præsentere.jer.for.to.modeller.–.eller.synsvinkler.kunne.man.også.

kalde.dem...vi.har.valgt.at.præsentere.den.aristoteliske.dramaturgi.–.også.kendt.som.berettermodellen.

indenfor.filmvidenskaben,.og.den.episke.dramaturgi..

Grunden.til.at.vi.har.valgt.netop.disse.to.modeller,.at.se.”Hjertet.i.hånden”.igennem,.er,.at.de.kan.tydeliggøre.nogle.forskellige.fortællemæssige.lag.og.tematikker,.som.er.i.teksten,.men.også.fordi.at,.den.aristoteliske.dramaturgi.repræsenterer.en.måde.at.fortælle.på,.som.vi.i.vores.kultur.er.meget.fortrolig.med.og.

påvirket.af..næsten.alle.film,.dramaserier.og.sågar.dokumentarudsendelser.og.indslag.i.tv.avisen.bygger.

i.en.eller.anden.grad.på.den.måde,.at.fortælle.historier.på,.som.den.aristoteliske.dramaturgi.er.eksponent.for..Den.måde,.at.fortælle.historier.på,.ligger.så.dybt.forankret.i.os,.at.den.er.med.til.at.skabe.vores.

forståelse.af.verden..

Begrebet.”fortælle”.(narrate).stammer.fra.både.”at.fortælle”.(narrare).og.”at.vide.noget.på.en.bestemt.

måde”.(gnarus)..

Generelt om den aristoteliske dramaturgi – teatret dramatiske form.

Kardinalpunktet.i.den.aristoteliske.dramaturgis.er.mimesis.–.altså.efterligning..Dramaet.skal.efterligne.

virkeligheden,.således.at.vi.som.tilskuere.kan.leve.os.ind.i.det,.der.sker.på.scenen.og.på.den.måde.blive.

følelsesmæssigt.involverede.i.handlingen.

vi.skal.kunne.identificere.os.med.mindst.en.af.figurerne,.og.oftest.vil.der.i.et.traditionelt.drama.være.

én.(protagonisten.–.hovedrolleindehaveren),.som.vi.særligt.kan.identificere.os.med,.og.som.igennem.

sine.handlinger.i.dramaet.gennemlever.en.forandring..via.vores.identifikation.med.figuren.og.dennes.

handlinger,.gennemlever.vi.–.ifølge.aristoteles..-.frygt.eller.medlidenhed.i.det.moment,.hvor.dramaets.

peripeti(vendepunkt).går.i.et.med.vores.figurs.erkendelse.af.”tingenes.rette.sammenhæng”..Gennem.

denne.følelsesudladning.–.katarsis.–.forløses.vi.emotionelt..en.masse.fremmede.ord,.som.sagt.på.lidt.

mere.nutidigt.dansk.betyder,.at.vi.griner.og.græder.med.hovedpersonen,.og.gennemlever.følelser.på.

egne.vegne.via.vores.indlevelse.i.hovedpersonen.

For.at.vi.skal.finde.handlingen.interessant,.er.det.endvidere.nødvendigt,.at.dramaet.grundlæggende.set.

er.spændende..Der.skal.være.en.konflikt..Der.skal.være.en.spændingsopbygning.frem.mod.det.afgørende.vendepunkt.

Handlingen.er.spændt.ud.imellem.mindst.to.modsatrettede.poler,.som.strides.–.det.kan.være.en.helt.

konkret.strid,.hvor.det.handler.om.at.besejre.sin.modstander,.som.i.de.fleste.James.Bond.film.eller.fantasy.fortællinger,.hvor.skurken.til.sidst.får.sin.bekomst.i.et.eller.andet.spektakulært.flammehav..Det.gode.

vinder.over.det.onde..

4 Hånden i Hjertet


Det.kan.også.være.en.mere.subtil.moralsk.eller.etisk.sejr,.som.at.sandheden.sejrer.til.sidst..

I.det.antikke.drama.”Ødipus”.indser.Kong.Ødipus.til.sidst,.at.han.har.slået.sin.far.ihjel.og.giftet.sig.med.

sin.moder,.præcis.som.guderne.havde.forudsagt.det..Hans.livslange.flugt.fra.spådommen.har.været.

forgæves..Han.styrter.fra.magtens.og.meningsfuldhedernes.tinde.ned.i.den.sorteste.afgrund.i.det.splitsekund,.hvor.den.grusomme.sandhed.går.op.for.ham.og.han.stikke.øjnene.ud.på.sig.selv..afsløringen.af.

sandheden.er.her.Ødipus´.tragedie.

spændingen.i.handlingsgangen.ligger.for.os.som.publikum.ikke.nødvendigvis.i.spændingen.om,.hvad.

/hvem.der.sejrer.til.sidst..vi.ved.jo.godt,.at.James.Bond.nok.skal.knalde.skurken,.på.samme.måde.som.

de.gamle.grækere.alle.kendte.myten.om.Ødipus,.når.de.satte.sig.tilrette.i.teateret..spændingen.ligger.i.

stedet.i,.hvordan.vores.hovedfigur.vil.klare.sine.modstandere,.eller.i.vores.hovedfigurs.vandring.mod.den.

skæbnesvangre.sandhed,.som.han.på.én.gang.søger.og.prøver.at.undgå..vores.indlevelse.i.og.vores.

medfølelse.med.et.menneske,.der.må.se.sin.skæbne.i.øjnene,.som.i.tilfældet.med.Kong.Ødipus..

Indeholdt.i.den.aristoteliske.dramaturgi.ligger.en.opfattelse.af,.at.der.FInDes.en.sandhed,.at.verden.

Kan.deles.op.i.det.gode.og.det.onde..et.verdensbillede,.som.ikke.inkluderer.denne.optik,.fortælles.dårligt.i.teaterets.dramatiske.form.

Tiden, stedet og handlingens enhed.

Man.kan.også.kalde.den.aristoteliske.dramaturgi.for.lineær,.al.den.stund.at.den.beretter.en.historie,.som.

udfolder.sig.på.en.måde,.hvor.der.er.en.begyndelse,.en.midte.og.en.slutning.–.i.nævnte.rækkefølge.

Man.siger,.at.dramaet.overholder.”de.tre.enheder”:.Tiden,.stedet.og.handlingens.enhed..Tidens.enhed.

betyder,.at.dramaet.udspiller.sig.over.et.tidsrum,.der.ikke.er.over.24.timer..stedets.enhed.betyder,.at.

handlingen.udspiller.sig.på.samme.sted...Og.handlingens.enhed.betyder,.at.hændelserne.udspiller.sig.

i.en.kausal.lineær.rækkefølge..rækkefølgen.af.scener.kan.ikke.byttes.rundt..man.kan.altså.ikke.springe.

frem.og.tilbage.i.handlingen,.så.at.dramaet.begynder.med.slutningen.på.historien..

De.tre.enheder.er.med.til.at.give.tilskuerne.en.oplevelse.af,.at.det,.der.foregår.på.scenen,.kunne.være.

virkelighed,.og.de.befordrer.vores.indlevelse.i.handlingen.

Generelt om den episke dramaturgi – teatrets fortællende form.

Bertolt.Brecht..formulerede.i.1930érne.en.dramaturgi,.som.bevidst.stillede.sig.i.opposition.til.teatrets.

dramatiske.form,.og.han.kaldte.denne.dramaturgi.for.”Teatrets.episke.form”..

Brecht.ønskede.-.sammen.med.andre.teaterfolk.-.at.gøre.op.med.den.naturalistiske.tradition.og.den.

dramatiske.form,.som.dominerede.teatret...

Brecht.ønskede.ikke,.at.publikum.primært.skulle.blive.revet.med.af.handlingen.og.deres.følelser,.og.

”lade.hjernen.hænge”.ude.i.garderoben..På.den.måde.blev.teateret.kun.til.underholdning..Teateret.havde.

for.Brecht.et.andet.mål,.nemlig.at.få.publikum.til.at.tænke.sig.om..at.få.publikum.til.at.forstå.frem.for.at.føle.

5 Hånden i Hjertet


Det episke teater

Det.episke.teater.er.kendetegnet.ved,.at.det.ikke.overholder.de.tre.enheder.(tidens,.stedets.og.handlingens)..På.samme.måde.er.det.heller.ikke.strengt.nødvendigt,.at.der.er.en.protagonist.(hovedrolle).

i.traditionel.forstand..Tilskuerne.skal.nemlig.ikke.identificere.sig.med.en.hovedperson,.så.de.føler.med.

ham/hende..Tværtimod.skal.tilskuerne.se.på.figurerne.udefra,.og.lære.af.figurernes.handlinger

scenografi,.lyd.og.lys.skal.heller.ikke.–.som.i.det.naturalistiske.teater.–.mime.virkeligheden..Teateret.

skal.pege.på.sig.selv.som.teater.–.minde.publikum.om,.at.de.er.i.teateret..scenografien.kan.være.

minimalistisk.og.antydende..stor.og.dramatisk..scenografien.skal.først.og.fremmest.bruges.til.at.understøtte.fortællingens.ide.frem.for.at.prøve.at.efterligne.virkeligheden.

Denne.form.for.fortællende.og.symbolsk.scenografi.er.i.dagens.Danmark.den.mest.almindelige,.om.

end.med.mange.forskelligartede.udtryk..På.teatret.ser.vi.i.dag.sjældent.scenografier,.som.ned.til.mindste.detalje.prøver.at.efterligne.virkeligheden.

Brecht.var.også.en.stor.fortaler.for.at.teateret.skulle.benytte.filmprojektioner.i.sine.forestillinger,.at.man.

brugte.skiltning.på.scene,.som.gav.publikum.forskellige.oplysninger,.at.sange.afbrød.og.kommenterede.

den.sceniske.handling,.og.at.kor.af.forskellige.slags.var.en.del.af.forestillingerne..alle.disse.elementer.

havde.som.alt.andet.i.Brechts.teater.til.formål.at.understøtte.og.teatralisere.teaterforestillingen.

Inspireret.af.den.kinesiske.skuespillerkunst.introducerede.Brecht.den.såkaldte.”verfremdungs-effekt”,.

som.skulle.være.den.nye.skuespilletypes.adelsmærke..skuespillerne.skulle.ikke.længere.leve.sig.ind.i.

rollen,.således.som.stanislavskijs..skuespillerteknik.havde.foreskrevet.det,.tværtimod.skulle.det.være.

skuespillerens.fornemste.opgave,.at.fremvise.sin.figur,.som.det.den.var:.en.figur..således.at.man.på.

scenen.oplevede.en.skuespiller,.der.fremstillede.en.figur.for.øjnene.af.tilskuerne..

Grunden.til.at.Brecht.tog.så.kraftigt.afstand.fra.den.aristoteliske.dramaturgi.og.den.indlevede.skuespiller.var,.at.Brecht.mente,.at.den.traditionelle.dramatiske.form.ikke.kunne.fremstille.den.moderne.verden..Tilværelsens.hændelser.er.–.på.samme.måde.som.meningen.med.hændelserne.-.i.bund.og.grund.menneskeskabte..Den.absolutte.sandhed.er.en.illusion..

Mennesket.er.foranderligt,.og.kan.lære.af.sine.fejltagelser,.kan.blive.klogere,.og.på.den.måde.skabe.

en.bedre.verden..Brecht.mente,.at.teaterets.episke.form.ville.tilskynde.mennesket.til.at.ændre.verden.

til.det.bedre,.mens.teatrets.dramatiske.form.i.stedet.gjorde.mennesket.passivt.–.ved.at.tilbyde.det.

smertelindrende.underholdning,.som.ville.få.os.til.at.glemme.den.problemfyldte.verden..Det.episke.

teater.skaber.en.distance.til.forestillingen.og.tvinger.på.den.måde.publikum.til.at.tage.stilling.til.handlingen.

6 Hånden i Hjertet


Brecht.opstillede.et.meget.kendt.skema,.hvor.han.prøver.at.modstille.de.to.dramatiske.former..Han.pointerer,.at.der.ikke.er.tale.om.absolutte.modsætninger,.men.forskydninger.i.vægtningen..

Teatrets.dramatiske.form.

-.Handlende.

-.Blander.tilskueren.ind.i.handlingen.

-.Forbruger.hans.aktivitet.

-.lader.ham.føle.noget.

-.Formidler.oplevelser.

-.Tilskueren.bliver.hensat.i.noget.

-.suggestion.

-.Følelserne.bliver.konserveret

-.Mennesket.forudsættes.bekendt

-.Det.uforanderlige.menneske

-.spænding.om.slutningen

-.Den.ene.scenen.fører.over.i.den.andre.

-.Handlingerne.følger.efter.hinanden.i.et.lineært.

forløb.

-.evolutionær.nødtvungenhed.

-.Tænkningen.bestemmer.tilværelsen.

-.Følelse.

Teaterets.episke.form.

-.Fortællende.

-.Gør.tilskueren.til.betragter.

-.vækker.hans.aktivitet.

-.aftvinger.ham.afgørelser.

-.Formidler.viden.

-.Han.bliver.konfronteret.med.noget..

-.argumenter.

-.Tilskuer.bliver.presset.til.at.erkende.

-.Mennesket.er.genstand.for.undersøgelse.

-.Det.foranderlige.og.forandrende.mennesket.

-.spænding.om.udviklingen.i.handlingen.

-.Hver.scene.står.for.sig

-.Handlingen.bevæger.sig.i.kurver.(ikke.lineært).

-.spring.

-.Tilværelsen.bestemmer.tænkningen.

-.Fornuft

Det episke teater i dag

Brecht.havde.svært.ved.at.få.sine.begreber.om.verfremdung.og.det.episke.teater.klart.formidlet.–.selv.

til.andre.teaterfolk.–.uden.at.det.lød.som.en.teoretisk.konstruktion,.der.sugede.alt.”liv”.ud.af.både.

skuespiller.og.stykke.

Hvor.verfremdungseffekten.og.det.episke.teater.stort.set.har.været.forsvundet.indenfor.dansk.teater,.

har.det.gennemgået.en.rivende.udvikling.indenfor.tysk.teater,.specielt.med.udgangspunkt.i.volksbühne.i.

Berlin.og.det.miljø.der.er.sprunget.ud.herfra.

Tyske.teaterfolk.som.Frank.Carstof,.rené.Pollech,.Christoph.schlingensief.etc.,.er.alle.store.forbilleder.

indenfor.europæisk.teater.

7 Hånden i Hjertet


Forslag tIl teoretIske arbejdsopgaver

Dramaturgi:

1..Giv.eksempler.på.dramatiske.lineære.træk.i.”Hånden.i.hjertet”.

2..Giv.eksempler.på.episke.træk.i.dramaet.

3..Undersøg,.hvor.mange.handlingsniveauer.der.eksisterer.

4..Overvej.korets.funktion.

5..Overvej,.hvad.det.betyder.for.dynamikken.i.dramaet,.at.det.er.struktureret.på.netop.denne.

måde.

Temaer:

1..Overvej,.hvilke.temaer.”Hånden.i.hjertet”.berører.

2..Hvilken.historie/tema.er.det/de.centrale.(for.dig)?

3..Overvej,.hvorfor.dramatikeren.blander.en.historie.om.en.terrorist.sammen.med.et.tema.om.

adoption.

4..Overvej.på.hvilken.måde.dramaets.form.på.virker.indholdet..ville.det.være.muligt,.at.behandle.

de.samme.temaer.i.et.drama,.der.udelukkende.benyttede.sig.af.teatrets.dramatiske.form?.

Iscenesættelse:

1..Hvad.ønsker.instruktøren.at.fortælle.med.forestillingen?

2..På.hvilken.måde.spiller.scenografien.sammen.med.dramaets.temaer?

3..Hvad.tilfører.musikken.forestillingen?

4..Overvej,.hvorfor.kostumer.og.rekvisitter.ser.ud,.som.de.gør.

5..Hvad.ville.du.ændre.i.iscenesættelsen.(hvis.noget)?

Forslag tIl praktIske arbejdsopgaver

1. Dialog.

analyser.teksten.og.beslut,.hvad.I.vil.fortælle.med.scenen..lav.i.grupper.forskellige.iscenesættelser.af.den.samme.scene..lad.én.gruppe.arbejde.fortrinsvis.naturalistisk.med.teksten..lad.en.

anden.gruppe.arbejde.med.verfremdung..Diskuter.resultatet.

2. Korsekvens.

analyser.teksten..leg.med.forskellige.muligheder.i.en.iscenesættelse..Tænk.i.kontraster:alle.siger.

teksten./.én.siger.teksten..

Teksten.siges./.teksten.synges.

Højt.tempo./.lavt.tempo.

Indlevet.fortolkning./.distanceret.fortolkning.

Bevægelse./.stilstand.

8 Hånden i Hjertet


BaggrundsmaTeriale

dIskussIonsoplæg:

Følgende tekstbidder kan sammen med ”Hånden i Hjertet” danne grundlag for en

diskussion. Vi har inddelt teksterne efter emne, men de kan selvfølgelig bruges på

hvilken som helst måde man vil.

Identitetsdannelse:

”…Identitet.er.en.grundlæggende.relation..Hvis.der.består.identitet.mellem.to.objekter,.så.siger.man.

også,.at.de.to.objekter.er.identiske..I.modsætning.hertil.vil.relationer,.hvor.der.ikke.består.identitet.mellem.de.to.objekter,.være.karakteriseret.ved.en.synlig.eller.målbar.forskel.mellem.de.to…..”

http://da.wikipedia

“……Giv.mig.et.dusin.raske.og.velskabte.spædbørn.og.lad.mig.selv.bestemme.den.verden.jeg.vil.lade.

dem.vokse.op.i,.og.jeg.garanterer.for,.at.jeg.kan.vælge.hvem.som.helst.af.dem.og.opdrage.ham.eller.

hende.til.hvad.som.helst:.til.læge,.advokat,.kunstner,.virksomhedsleder,.ja,.selv.til.tigger.eller.tyv,.uanset.

hans.eller.hendes.anlæg,.interesser,.evner,.kald.og.hans.eller.hendes.forfædres.race……”.

Watson,.John.B..(1878-1958).amerikansk.psykolog,.som.grundlagde.behavorismen.)

”Jeg.ved.ikke,.hvornår.jeg.er.født..Jeg.har.ingen.begyndelse..nogen.har.en.historie.der.starter.langt.før.

dem,.og.de.ved.den.fortsætter.-.bagud..Deres.ansigt.er.et,.de.har.fået..Øjnene.er.farens.-.og.munden.

og.kinderne.er.morens..Mit.ansigt.er.bare.mit..Det.starter.her..Det.er.bare.min.næse,.og.min.latter.er.

helt.min.egen..Den.kommer.ingen.steder.fra..Den.er.der.bare..Det.kan.godt.være.ensomt,.når.man.ikke.

ved,.hvor.nogen.ting.kommer.fra,.inklusiv.sig.selv.”.

(Uddrag.af.”Hånden.i.Hjertet”)

Hvorfor.lever.jeg?.Hvad.er.meningen.med.mit.liv?..

verdensreligionerne.står.på.nakken.af.hinanden.i.et.forsøg.på.at.tilfredsstille.det.søgende.menneske..

Hos.en.af.udbyderne.skal.vi.“hjem.til.Gud”,.når.det.er.slut,.og.hos.en.anden.går.vi.igen.og.igen.her.på.

kloden...

Men.den.køber.erik.Bahn,.der.er.lektor.i.genetik.på.Molekylærbiologisk.Institut.på.Københavns.Universitet,.ikke..Hans.gud.er.nemlig.Darwin,.og.svaret.er.såre.simpelt:.vi.er.her.kun.for.at.sprede.vores.gener.eller.arveanlæg,.men.først.skal.vi.finde.en.partner..Og.glem.alt.om.smukke.menneskelige.egenskaber,.for.ifølge.erik.Bahn.er.det.næseborene,.der.afgør,.hvem.vi.skal.parre.os.med...

-.Fra.utallige.forsøg.ved.vi,.at.mus.ikke.parrer.sig.tilfældigt,.men.går.efter.bestemte.vævstyper,.og.

sådan.forholder.det.sig.også.med.mennesker,.fastslår.han...

-.I.schweiz.har.man.lavet.et.forsøg.med.mandlige.studenter..Den.T-shirt,.de.hver.især.havde.haft.på.

nogle.nætter,.blev.udleveret.til.en.række.studiner,.som.herefter.skulle.udpege.den.duft,.de.var.mest.

tiltrukket.af..Det.viste.sig,.at.de.fleste.valgte.duften.fra.en.mand.med.modsat.vævstype,.og.det.er.smart,.

for.det.giver.de.bedste.børn,.fortæller.erik.Bahn,.der.også.har.en.forklaring.på.vores.skønhedsbegreb:..

-.Det.er.ikke.tilfældigt,.at.vi.anser.harmoni.og.symmetri.i.kropsbygning.og.ansigtstræk.for.at.være.fordelagtigt,.for.det.er.nemlig.ikke.kun.æstetik..Det.viser.sig,.at.smukke.mennesker.er.sundere.end.grimme.

mennesker..Deres.gener.er.simpelthen.af.bedre.kvalitet..Det.lyder.ret.barsk,.men.sådan.er.det.altså.i.

den.biologiske.verden,.hvad.enten.vi.kan.lide.det.eller.ej.........-.Jeg.tror.ikke.på,.at.mennesket.har.en.fri.

vilje,.men.derimod.på,.at.vi.kører.på.nedarvede.adfærdsformer,.som.vi.ikke.kan.gøre.ret.meget.ved..Jeg.

er.overbevist.om,.at.vi.uden.bevidsthed.og.reflektionsevne.stort.set.ville.gøre,.hvad.vi.gør.i.dag..Den.

9 Hånden i Hjertet


tanke.er.selvfølgelig.svær.at.æde.for.de.fleste,.for.man.synes.nok,.at.det.er.lidt.uhyggeligt,.at.det.hele.

er.afgjort.på.forhånd..Men.for.mit.eget.vedkommende.har.jeg.det.helt.fint.med.den.erkendelse,.men.jeg.

er.også.så.heldig.at.være.født.med.et.livsglæde-gen.

Politiken.21.juli.2007

Adoption:

som.29-årig:..

”…….Min.søn.er.fire..Den.alder.jeg.selv.havde,.da.jeg.kom.hertil..Og.jeg.er.chokeret..Han.er.jo.en.hel.

person,.med.et.fuld.udviklet.sprog.og.en.klar.bevidsthed.om.hvem.han.er.og.hvor.han.hører.til..Det.går.

op.for.mig,.at.jeg.tror,.at.en.fire-årig.er.lig.med.en.umælende.baby,.men.at.den.antagelse.ikke.er.rigtig..

Og.jeg.bliver.klar.over,.at.jeg.er.nødt.til.at.foretage.en.stor-revidering.af.mig.selv..Hvor.meget.har.jeg.

mon.ikke.selv.opfattet.af.hvad.der.skete.med.mig,.da.jeg.var.fire?.Og.hvad.tænkte.jeg?.Og.har.det.haft.

en.indflydelse.på.mit.forhold.til.mine.adoptivforældre?....”.www.koreaklubben.dk

”……I.modsætning.til.tidligere.hvor.barnløshed.var.en.skæbne.man.måtte.affinde.sig.med,.betragtes.

det.nu.i.højere.grad.som.en.borgerret.at.få.børn..adoption.ses.som.en.velfærdsydelse.på.linje.med.

ydelser.på.fx..sundheds-.eller.skoleområdet..velfærdsydelser.er.baserede.på.lige.rettigheder.for.alle.

mennesker.–.ingen.skal.opfylde.særlige.krav.for.at.opnå.dem..Tværtimod.bliver.det.legitimt.for.adoptionsansøgerne.at.stille.krav.til.staten..Ikke.blot.vil.alle.have.lov.at.adoptere,.men.de.vil.også.have.indflydelse.på.hvilket.barn.de.får……….”.

.www.koreaklubben.dk

Det.eneste.man.kan.sige.fælles.om.adopterede.er,.at.det.er.meget,.meget.forskelligt.for.folk..nogen.

har.f.eks..slet.ikke.noget.behov.for.at.søge.tilbage.–.de.føler.sig.100%.danske..Det.føles.ikke.relevant..

andre.tager.måske.til.Korea.en.enkelt.gang.–.besøger.landet.som.turist,.og.så.er.det.nok..For.andre.

er.det.meget.vigtigt.at.finde.frem.til.deres.biologiske.familie..Der.er.også.flere,.som.simpelthen.flytter.

til.Korea.og.bliver.der..Jeg.har.en.ven,.som.har.flyttet.lidt.frem.og.tilbage.mellem.Danmark.og.Korea.i.

en.årrække..så.for.nogle.år.siden.flyttede.han.tilbage.til.Korea.og.bor.der.permanent.nu..Det.er.ikke.

fordi.at.han.er.blevet.gift,.eller.sådan.noget..Men.han.føler.sig.mere.koreansk.og.har.mere.lyst.til.at.bo.i.

Korea.end.i.Danmark..

(interview.med.Joan.rang.Christensen).

Terrorisme og frihedskamp:

”vi.kunne.ikke.drømme.om.at.afsværge.den.centrale.marxistiske.idé.at.socialismen.kun.kan.fødes.af.

en.revolution.-.en.omvæltning.med.magt,.hvor.det.herskende.borgerskabs.klassediktatur.erstattes.

med.arbejdernes,.flertallets,.klassemagt..For.marxister.har.revolutionær.vold.imidlertid.et.begrænset.

virkefelt:.det.tages.kun.i.anvendelse.i.forbindelse.med.og.som.en.del.af.den.revolutionære.massekamp,.

10 Hånden i Hjertet


af.strejker,.protester,.aktioner.og.bevægelser.af.massekarakter,.som.omfatter.og.repræsenterer.et.

befolkningsflertal..Isolerede.jernbanesabotager.under.besættelsen.ville.ikke.have.haft.noget.perspektiv,.

hvis.ikke.den.væbnede.kamp.var.en.del.af.en.bred.folkelig.modstandskamp,.af.folkestrejker.og.folkelig.

modstand.i.talløse.former..I.en.revolutionær.situation.vil.omfanget.af.vold.altid.blive.bestemt.af.reaktionen,.af.de.kræfter,.der.slås.for.at.opretholde.den.herskende.udbytning.og.undertrykkelse.af.flertallet,.og.

kun.anvendes.mod.disse.kræfter,.og.kun.i.det.omfang,.som.er.nødvendigt.for.at.overvinde.deres.klyngen.

sig.til.en.magt,.som.folket.ikke.længere.accepterer..

Den.fanatiske.terrorisme,.som.selvmordsangrebene.i.Usa.er.udtryk.for,.er.(såfremt.den.er.begået.af.

islamiske.fundamentalister,.f.eks..med.tilknytning.til.Osama.bin.ladens.netværk).et.produkt.af.en.hæslig.

sammensmeltning.af.CIa.og.højreorienteret.religiøs.ekstremisme..Kernen.i.hans.gruppe.blev.udrustet.

og.trænet.af.og.i.Usa.og.andre.steder.i.vesten.-.og.blev.udstyret.med.avancerede.våben.for.guerillakrigsførelse.for.at.tilføje.maksimal.ødelæggelse.på.de.sovjetiske.besættelsesstyrker..Deres.mål.og.

metoder.adskiller.sig.grundlæggende.og.principielt.fra.marxisters..For.dem.er.Usa.‘den.store.satan’.

-.ligesom.Osama.bin.laden.for.fundamentalisten.Bush.er.‘ondskaben.selv’..For.reaktionen.i.Usa.og.i.

vesten,.Danmark.indbefattet,.var.de.dengang.‘frihedskæmpere’,.der.forsvarede.nationens.uafhængighed.

og.bekæmpede.kommunisme.og.‘kommunistisk.aggression’..I.dag.er.de.terrorister,.som.skal.slås.

ned.i.deres.reder.(som.tilfældigvis.er.i.det.afghanistan,.de.før.førte.befrielseskamp.for,.og.i.de.‘reder’,.

herunder.omfattende.systemer.af.huler.og.gange.i.bjergene,.som.Usa.hjalp.dem.med.at.anlægge.

af.Klaus.riis..netavisen

”Det.er.ikke.sandsynligt,.at.de.franske.revolutionære,.som.først.gav.”terror”.en.politisk.rolle,.så.en.

forskel..robespierre.forklarede,.at.”terror.er.intet.andet.end.hurtig,.streng,.ubøjelig.retfærdighed”.I.den.

såkaldte.terror-periode.fra.1793-94.blev.18.000-40.00.dræbt,.da.den.franske.revolution.skulle.beskyttes.imod.inden-.og.udenlandske.fjender..Grusomt.var.det,.men.eftertidens.demokratiske.udvikling.står.i.

taknemmelighedsgæld.til.”terroristerne”.

senere.er.”terrorist”.blevet.et.skældsord..Det.er.blevet.knyttet.til.talrige.aktivister.i.bevægelser,.som.med.

voldelige.midler.ville.gennemtvinge.ændringer.i.den.politiske.og.sociale.orden..Men.i.modsætning.til.

Frankrigs.revolutionære,.vil.ingen.af.disse.aktivister.i.dag.anerkende,.at.de.er.terrorister..normalt.anser.

de.sig.selv.for.”frihedskæmpere”,.og.mere.neutrale.betegnelser.er.”oprørere”.eller.”guerilla-soldater”.

Hvis.man.meget.enkelt.vil.skelne.mellem.frihedskamp.og.terror,.er.det.første.problem,.at.terror.er.en.

taktik,.mens.frihedskamp.beskriver.en.målsætning..sprogligt.set.kan.en.frihedskæmper.godt.anvende.

terror..Mange.har.gjort.det..Det.klassiske.eksempel.er,.at.Menachem.Begin.i.juli.1946.var.en.ledende.

kraft.i.den.jødiske.Irgun-gruppe,.som.terroriserede.Palæstinas.britiske.administratorer..Han.planlagde.

eksempelvis.et.bombeattentat.på.Kong.David.hotellet.i.Palæstina..90.blev.dræbt;.mange.af.dem.civile.

jøder.og.arabere..Denne.baggrund.forhindrede.ikke,.at.Begin.i.1977.blev.Israels.statsminister.og.året.

efter.fik.nobels.fredspris.en.ikke.helt.ubrugelig.tommelfingerregel.er,.at.frihedskæmpere.anstrenger.sig,.

så.civile.ikke.bliver.dræbt,.idet.de.retter.deres.aktioner.mod.militære.mål..Under.den.tyske.besættelse.

var.denne.regel.vejledende.for.danske.frihedskæmpere..Men.det.hindrer.ikke,.at.politikere.kalder.angreb.på.rent.militære.mål.for.terror..Da.en.danske.soldat.sidste.år.blev.dræbt.af.en.vejsidebombe.i.Irak.

11 Hånden i Hjertet


ykkede.statsminister.anders.Fogh.rasmussen.ud.med.en.erklæring,.som.fordømte.”disse.afskyelige.og.

feje.handlinger”.begået.af.”terrorister”.”

Trykt.i.Hjemmeværnsbladet.nr..1.i.2006.·.Frihedskamp.med.terror..·.af.JØrGen.DraGsDaHl.

Begrebet.hjernevask.opstod.i.kølvandet.på.Koreakrigen,.hvor.en.række.amerikanske.soldater,.der.havde.

været.i.kinesisk.krigsfangenskab.havde.fået.helt.andre.holdninger.til.krigen.og.til.kommunismen..Det.var.

for.en.krigsførende.magt.utænkeligt,.at.soldaterne.bare.var.blevet.overbevist.ad.rationel.vej;.der.måtte.

stikke.noget.under..Man.kaldte.det.hjernevask,.ikke.for.at.fortælle,.at.hjernen.var.vasket.ren,.men.at.den.

var.blevet.omstruktureret.og.havde.gjort.hjernernes.ejermænd.til.robotter..Kineserne.selv.kaldte.det.tankereform.eller.genopdragelse..De.mente,.at.hvad.der.var.sket.med.fangerne,.skyldtes,.at.de.havde.indset,.

at.deres.land.havde.taget.fejl,.og.at.kineserne.havde.ret.

Den.folkelige.forestilling.om.en.hjernevasket.person.er,.at.ved.en.fjernstyret.påvirkning.af.hjernen.kan.

man.ændre.hans.personlighed,.som.familien.mente,.at.bombemanden.var.blevet.forvandlet..Det.er.både.

et.begreb,.der.indbyder.til.forskrækkelse.og.mærkelig.nok.også.til.beroligelse..Forskrækkelse,.fordi.

det.altså.tilsyneladende.kan.gøres.med.folk.mod.deres.vilje..Og.hvem.vil.det.gå.ud.næste.gang?.….af.

samme.grunde.er.det.et.beroligende.begreb:.Det.fratager.den.aktuelle.gerningsmand.skylden..Han.er.jo.

blevet.fjernstyret..Og.det.gør.det.muligt.at.pege.på.en.virkelig.skyldig,.bagmanden,.hjernevaskeren,.….

Kathleen.Taylor.siger:.”vi.må.se.mere.realistisk.på.hjernevask,.ikke.som.sort.magi,.men.i.sekulære,.

videnskabelige.termer,.som.et.sæt.teknikker,.der.kan.virke.på.den.menneskelige.hjerne.for.at.skabe.

ændring.af.overbevisninger..Mennesker.undergår,.under.særlige.omstændigheder,.dramatiske.ændringer.

af.overbevisninger.på.forbløffende.korte.tidsperioder..somme.tider.er.de.nye.overbevisninger.ligefrem.

bizarre.….Men.mærkværdigheden.eller.det.moralsk.forkastelige.i.en.overbevisning.er.ikke.nogen.forhindring.i.forståelsen.af,.hvordan.den.kan.blive.præget.i.en.persons.sind.”

ligegyldigt.om.der.er.tale.om.en.fange.i.en.krigsfangelejr,.en.kults.hovedkvarter.eller.en.radikal.moske,.

er.det.de.samme.grundlæggende.teknikker,.der.bliver.ved.med.at.dukke.op:.isolation,.kontrol,.usikkerhed,.gentagelse.og.følelsesmæssig.manipulation.

http://da.wikipedia

12 Hånden i Hjertet


der skal være plads tIl eFter tanken

Instruktøren Poul Storm mener, at teatret skal dyrke langsommeligheden og fordybelsen

og stille spørgsmålstegn ved, hvad vi vil med livet, hvad livet overhovedet er. ”Teatret er

oppe imod en tidsånd, der siger, at hurtigt er godt, hurtigere er bedre, hurtigst er bedst”.

Interview med Poul Storm instruktør og leder af Teatret Opus X. Lavet 2 november 2007

x før start på prøverne til ”Hånden i hjertet”

Hvorfor blev det denne Her dramatiske

tekst, som du valgte som baggrund for

din næste forestilling?

Ja.det.er.jo.en.lidt.længere.historie..Jeg.var.med.

på.den.første.reading.eller.gennemskrivning,.som.

Joan.lavede.på.Dramatikerskolen..Der.var.jeg.med.

som.skuespiller..I.næste.omgang,.som.var.Joans.

afslutningsopgave.på.Dramatikeruddannelsen.ved.

Århus.Teater.næsten.et.år.efter,.instruerede.jeg.et.

uddrag.af.forestillingen..

På.dette.tidspunkt.var.stykket.endnu.meget.ufærdigt..Det.strittede.i.alle.mulige.retninger.og.ville.

ikke.rigtig.finde.sin.endelige.form..Der.var.to.lag.

mere.i.dramaet.–.et.mytologisk.lag.om.nord.og.

syd-Koreas.deling.og.en.historie.om.et.ægtepar,.

der.i.bogstavelig.forstand.blev.revet.fra.hinanden.

under.bryllupsceremonien.og.endte.i.hver.deres.

Korea.–.et.kapitalistisk.sydkorea.og.et.kommunistisk.nordkorea..Joan.ville.have.utrolig.meget.med.

i.stykket,.sikkert.også.for.meget.–.hun.ville.så.at.

sige.have.det.hele.med..Det.ville.kræve.en.forestilling.på.8.måske.12.timer,.hvilket.ikke.er.særlig.

realistisk.i.dagens.Danmark..

Jeg.syntes,.at.der.var.så.meget.gods.i.det.her.

materiale,.at.det.var.synd,.at.det.skulle.ligge.og.

dø.i.en.skrivebords.skuffe..Jeg.snakkede.så.med.

Joan,.og.vi.blev.enige.om,.at.det.var.en.god.idé.at.

reducere.materialets.omfang..Og.så.koncentrere.

stykket.om.færre.”spor”,.der.så.kan.fordybes.og.

gøres.meget.stærkere..Og.det.er.så.det,.der.er.

ved.at.ske.nu.og.som.tegner.til.at.blive.et.fremragende.stykke.

Joan.har.i.stykket.grebet.fat.i.nogle.ting,.som..

interesserer.mig.og.som.jeg.i.allerhøjeste.grad.

også.synes.har.en.samfundsmæssig.relevans..For.

eksempel.det.at.tilhøre.en.minoritet.i.Danmark..Jeg.

kan.blive.meget.meget.harm.over.hvor.dårligt.vi.

behandler.folk,.der.bare.falder.en.lille.smule.uden-

for.vores.norm.for.hvad.der.er.normalt..vi.tror.der.

er.en.fast.urokkelig.norm.for.hvordan.vi.skal.være.

og.opføre.os..en.norm.for.hvad.det.vil.sige,.at.

være.dansk.-.en.eller.anden.danskheds.norm..Der.

er.en.øget.intolerance.overfor.alt,.hvad.der.vIrKer.

fremmed..vi.lider.simpelthen.af.fremmedangst...

Det.er.selvfølgelig.en.naturlig.del.af.det,.at.være.

en.kultur,.at.man.nærer.en.vis.mistro.overfor.det.

fremmede,.men.for.øjeblikket.er.det.totalt.ekstremt.

her.i.Danmark...

For.20.år.siden.var.det.for.eksempel.ikke.en.kæft.

der.ville.reagere,.hvis.muslimer.eller.andre.bar.tørklæde.–.pædagogerne.blev.måske.drillet.lidt,.men.lige.pludselig.er.det.nu.et.enormt.problem..Muslimer.må.sådan.set.gerne.have.deres.religion.i.fred,.

bare.de.samtidig.overtager.vores.kristne.normer..

Hvad er det så det centrale tema i

stykket?

Ultra.kort..kan.man.i.virkeligheden.sige,.det.

handler.om.splittelse..splittelse.i.forhold.til.ens.

identitet,.og,.i.det.her.tilfælde,.i.forhold.til.adoption.også..Det.er.en.delvis.selvbiografisk.forestilling,.hvor.det.selvbiografiske.blandt.andet.handler.

om.det.at.være.adopteret..eller.som.Joan.siger.i.

stykket:.”Hvad.vil.det.sige.at.være.pæredansk.i.en.

koreansk.krop?”..Men.temaet.splittelse.går.igen.

på.alle.niveauer.i.stykket:.et.Korea.splittet.i.et.kommunistisk.nord.og.et.kapitalistisk.syd;.en.nordkoreansk.agent.Hyun.Hee.der.er.splittet.imellem.at.

være.frihedskæmper.og.terrorist;.en.verden.splittet.

mellem.de.gode.og.de.onde.

Hvorfor er det interessant?

Det.der.interesserer.mig.er.jo.netop.splittelse.

–.både.rent.politisk.-..men.også.samfundsmæssigt..

I.Danmark.har.vi.næsten.kun.plads.til.at.opfatte.

hinanden.som.én.ting..enten.er.du.dansker.eller.

også.er.du.udlænding..enten.er.du.muslim.eller.

13 Hånden i Hjertet


også.er.du.kristen..Men.du.kan.ikke.være.muslim.

og.dansker.og.familiefar.og.onkel.og.psykologilærer.på.universitetet.og.og.og…...vi.lever.i.en.tid,.

hvor.der.er.meget.snævre.grænser.for,.hvad.det.

er,.man.kan.være..Derfor.bliver.splittelsen.også.

større..altså.modsætningen.mellem.det.at.være.

-.for.eksempel.-.koreansk.af.udseende,.og.dansk.

indeni..Denne.modsætning.bliver.til.en.splittelse,.

men.det.behøver.jo.i.virkeligheden.ikke.at.være.en.

splittelse..ligesom.det.heller.ikke.behøver.at.være.

en.splittelse.at.være.muslim.og.dansker,

kan du forklare det nærmere?

Det.er.jo.en.splittelse.for.hende.–.eller.rettere.

resultatet.bliver.en.splittelse,.da.vi.ikke.kan.rumme.

et.”både.og”.i.stedet.for.et.”enten.eller”...

I.stykket.ligger.der.også.hele.diskussionen.om,.

hvorvidt..det.er.kulturen.eller.naturen,.der.er.bestemmende.for.hvad.og.hvem.vi.er.–.og.dermed.også,.hvad.der.ligger.til.grund.for.vore.handlinger..er.vi.i.vores.geners.vold?.er.det.sådan,.at.

vi.simpelthen.bare.er.her.på.jorden.for.at.sprede.

vore.gener?.at.vi.er.et.hylster.for.genernes.

overlevelse?.at.generne.bestemmer.det.hele,.

også.hvem.vi.vælger.som.partner,.og.hvad.vi.laver.

-.det.er.altså.en.fuldstændig.fatalistisk.tankegang..

som.modpol.kan.man.sige,.at.vi.er.totalt.kulturelt.

bestemte..Den.diskussion.er.selvfølgelig.never.

ending,.men.ikke.desto.mindre.synes.jeg,.den.er.

utrolig.interessant..Det.er.den.selvfølgelig.ikke.

mindst.i.forhold.til.det,.at.være.adopteret.fra.et.andet.land..Ikke.nok.med.at.man.kan.se,.at.man.er.

anatomisk.anderledes,.men.man.ved.heller.ikke,.

hvor.man.kommer.fra..Man.ved.ikke,.hvem.der.er.

ens.genetiske.ophav.

I.”Hånden.på.Hjertet”.kommer.problematikken.

bland.andet.frem.i.replikken:.”Jeg.ved.ikke.hvornår.

jeg.er.født..Jeg.har.ingen.begyndelse..nogen.har.

en.historie.der.starter.langt.før.dem,.og.de.ved.

den.fortsætter.–.bagud..Deres.ansigt.er.et,.de.har.

fået..Øjnene.er.farens-.og.munden.og.kinderne.er.

morens..Mit.ansigt.er.bare.mit..Det.starter.her..Det.

er.bare.min.næse,.og.min.latter.er.helt.min.egen..

Den.kommer.ingen.steder.fra..Der.er.der.bare..

Det.kan.godt.være.ensomt,.når.man.ikke.ved,.

hvor.nogen.ting.kommer.fra,.inklusiv.sig.selv.”.

Hvilke overvejelser Har du i forHold til

at iscenesætte?

Det.er.jo.et.meget.specielt.stykke.Joan.har.skrevet..Hun.har.haft.Peter.laugesen.som.vejleder,.

da.hun.gik.på.skolen.og.gik.i.gang.med.at.skrive.

stykket..Om.det.er.fordi.hun.har.haft.Peter.som.

vejleder,.at.stykket.har.en.stærk.poetisk.åre,.eller.

om.det.er.fordi.stykket.har.en.stæk.poetisk.åre,.

hun.har.valgt.Peter.som.vejleder,..ved.jeg.faktisk.

ikke...

Det.er.selvfølgelig.i.forhold.til.teater.herhjemme.

meget.usædvaneligt,.atlave.teater.der.er.meget.

poetisk..Den.kombination.af.almindelig.dramatik.

og.poesi.interesserer.mig.–.det.synes.jeg.er.en.

utrolig.spændende.blanding,.og.hvordan.jeg.får.

det.frem.i.instruktionen.–.det.beskæftiger.jeg.mig.

meget.med.nu.(latter).altså,.hvor.meget.skal.være.

musikalsk,.hvor.meget.skal.være.tale.og…

kan du sige noget mere om, Hvorfor du

synes denne Her sammenblanding af

traditionel dramatik og poesi er interessant?

Det.er.nok.min.personlige.smag.–.jeg.bliver.ikke.

rigtig.tilfredsstillet.ved.de.fleste.psykologiske.

dramaer.-.altså.på.teatret..Jeg.synes.film.som.

medie.har.nogle.styrker.der,.som.jeg.ikke.synes.

teatret.har..samtidig.synes.jeg.faktisk.teatret.har.

en.helt.klar.poetiske.styrke..Det.har.tradition.for.

at.stille.krav.til.publikums.abstraktionsevne..Og.

derfor.synes.jeg.også,.teateret.faktisk.er.bedre.til.

at.lancere.poesi.og.mytologisk.tankegods.end.for.

eksempel.filmen..

14 Hånden i Hjertet


Hvorfor tror du at det er sådan?

Det.er.nok.fordi.at.poesi.og.langsommelighed.

hænger.sammen,.og.film.og.hurtighed.hænger.så.

nogenlunde.også.sammen..altså.på.film.kommer.

vi.hurtigt.til.at.kede.os,.hvis.det.går.for.langsomt,.

og.teateret.er.simpelthen.ikke.i.stand.til.at.hamle.

op.med.den.hastighed,.som.filmen.kan.i.forhold.til.

at.klippe..Der.kan.du.simpelthen.springe.i.tid.og.

rum.lynhurtigt..Men.teateret.–.hvis.du.skal.springe.

i.rum.–.selvfølgelig.kan.du.gøre.meget.med.et.

lysskift,.men.rent.fysisk.skal.du.have.skuespillerne.

ind.på.scenen,.og.hvis.du.bevarer.det.naturalistisk,.

så.skal.du.også.have.dem.i.andre.kostumer,.og.

du.skal.have.skiftet.scenografien.o.s.v..Det.gør.vi.

nu.ikke.i.”Hånden.i.Hjertet”–.det.er.lidt.altmodish..

Men.det.ser.du.jo.altså.stadigvæk.på.flere.større.

teatre:.de.bevarer.et.vist.naturalistisk.forhold.til.

tiden.og.rummet,.så…

Men.jeg.synes.i.forhold.til.poesi.–.det.kræver.en.

vis.langsommelighed,.fordi.der.er.en.enorm.fylde.

i.teksten.ikke?.Der.skal.være.plads.til.eFTer-

TanKen...

efter.min.mening.er.teatrets.styrke.jo.netop.langsommeligheden..Teatret.lever,.ligesom.erotikken,.

af.en.langsommelighed.og.fordybelse..Jeg.ved.

ikke,.om.action.erotik.endnu.er.opfundet,.men.

det.ville.da.passe.fint.til.vores.tidsånd..(latter).

ligesom.ordet.”kvalitetstid”.skulle.dække.over.

forældres.dårlige.samvittighed.over.ikke.at.have.tid.

til.deres.børn..samværet.med.børn.tager.tid.–.og.

det.er.det,.der.er.kvaliteten..Man.kan.sige.kvantikvalitetstid..(latter)

Det.korte.af.det.lange.er,.at.teatrets.berettigelse..

blandt.andetligger.i.sin.insisteren.på,.at.have.et.

andet.forhold.til.tiden..en.insisteren.på.tid.–.hvilket.

både.gælder.forestillingen.og.prøveprocessen..Teatret.er.oppe.imod.en.tidsånd,.der.siger,.at.hurtigt.er.godt,.hurtigere.er.bedre,.hurtigst.er.bedst..Teatret.er.således.en.kæp.i.hjulet.på.dette.ligefrem-

proportionale.forhold.mellem.tid.og.kvalitet..Det,.at.

bruge.tiden,.har.således.en.kvalitet.i.sig.selv.

fortæl mig lidt om scenografien og tankerne

bag den.

scenografien.som.Jesper.Corneliussen.står.for,.er.

i.høj.grad.inspireret.af.det.koreanske..Den.består.

af.to.sæt.skydedøre,.og.har.en.forscene,.som.

går.ud.i.rummet.til.tilskuerne..Den.afsluttes.som.

en.slags.trappe..skydedørene.består.så.af.nogle.

ruminddelte.felter–.ligesom.man.kender.det.fra.

japanske.skydedøre,.der.er.inddelt.i.sådan.nogle.

hvide.felter..Det.første.lag.skydedøre.er.sådan.

rimeligt.gennemsigtigt..Det.næste.lag.skydedøre.er.

mindre.gennemsigtige.–.sådan.mælkehvid-agtige,.

og.så.bagved.er.der.en.hvid.væg..Gulvet.er.højlakeret.hvidt.og.er.også.inddelt.i.felter–.så.vi.befinder.

os.i.høj.grad.i.et.hvidt.rum,.og.det.er.jo.–.synes.

jeg.–.et.rum,.som.udstiller..Man.kan.sige,.at.det.

næsten.bliver.så.rent.som.en.udstillingsmontre.

eller.et.museum..Det.gennemgående.formål.med.

scenografien.er.da.også,.at.udstille.stykkets.figurer.

–.og.ikke.mindst.at.udstille.vores.hovedpersoner..

rummet.kan.til.tider.virke.skræmmende.rent,.så.alt.

organisk.kommer.til.at.virke.som.fremmedelementer.-.som.forstyrrelser.af.en.umenneskelig.æstetik.

og Hvorfor er det vigtigt, at alt organisk

kommer til at virke som fremmedelementer

i det Her rum?

Fordi.modsætninger.skærper.vores.sanser..Det.er.

det.menneskelige,.det.alt.for.menneskelige.der.er.

på.spil.i.stykket.

Har det også noget at gøre med temaet

i forestillingen – altså det at være

fremmed?

altså.det.er.jo.modsætningen.mellem.det.at.være.

menneskelig,.ens.menneskelige.behov.–.altså.hele.

15 Hånden i Hjertet


det.organiske,.stillet.over.for.et.samfund,.som.

selvfølgelig.er.dannet.af.organiske.elementer,.

men.som.også.bliver.en.slags.maskine..altså.en.

slags.samfundsmaskine,.hvor.jeg.synes.vi.lever.

i.en.tid,.hvor.mennesket.i.virkeligheden.forsøges.

reduceret.til.en.funktionerende.maskine..altså.vi.

skal.fungere.–.der.skal.ikke.være.nogle.forstyrrende.elementer,.og.det,.der.er.forstyrrende,.det.

er.det.menneskelige..Mennesket.forstyrrer.i.alle.

de.her.systemer.vi.har...

Fordi.vi.bliver.jo.syge,.og.vi.skal.lige.have.en.

smøg,.og.vi.skal.lige.et.eller.andet,.eller.også.

bliver.vi.kede.af.det,.fordi.en.tante.dør,.og.så.går.

det.sgu´ikke.så.godt,.og.så.er.vi.ikke.så.effektive..

så.kan.vi.ikke.passe.vores.arbejde.og.pligter.i.

samfundet...

Jeg.synes.vi.er.ude.i.en.forfærdelig.udvikling.i.

det.danske.samfund..vi.ser.mennesket.som.en.

forstyrrende.faktor..Det.er.jo.selvfølgelig.–.eller.

nærmere.desværre.ikke.kun.et.lokalt.afgrænset.

problem,.der.gælder.for.Danmark..Det.er.et.led.i.

en.global.udvikling..De.her.neoliberalistiske.tendenser.der.reducerer.mennesket.til.en.profitmaksimerende.maskine..Hvor.forholdet.mellem.input.

og.output.er.en.målestok.for.et.menneskes.værdi..

Interviewet.er.lavet.af.Britt.Delmar.Morville

16 Hånden i Hjertet


at være dansker I en koreansk krop

Interview med Joan Rang Christensen om hendes personlige historie, som har

motiveret hende til at skrive ”Hånden i hjertet”. Søndag d. 23. September 2007

en.del.af.min.motivation.for.at.skrive.dette.stykke.

er.personlig.nødvendighed..I.alle.mulige.forfatterskaber,.ser.man.at.forfatteren.skriver.sig.selv.

med..Tit.oplever.man.et.tidspunkt,.hvor.man.går.

rigtig.tæt.på..Jens.Blendstrup..erling.Jepsen.....

så.mener.jeg.også,.at.der.er.ret.meget.at.lære.af.

den.her.historie..Det.er.jo.ret.vildt.at.nord-.og.syd.

Korea.stadig.er.delt..Også.selv.om.muren.er.faldet.

for.længst..I.Korea.ligger.der.rent.faktisk.kun.en.

våbenhvile.aftale..så.i.forhold.til.vores.historie.og.

det.samfund.vi.lever.i,.synes.jeg,.at.det.har.relevans.

Adoptions-trekanten

I.adoptivkredse.taler.man.om.’adoptions-trekanten’.

–.adoptivbarnet,.adoptivforældrene.og.de.biologiske.forældre..Det.er.et.redskab,.som.man.

bruger.både.internt.og.politisk..Typisk.går.det.

faktisk.adopterede.ret.godt..statistisk.klarer.de.

sig.enormt.godt.uddannelses-.og.jobmæssigt.og.

på.trods.af.fremmedheden.er.vi.i.stand.til.at.elske.

børnene..Men.det.er.min.oplevelse,.er.at.der.er.nogle.nuancer,.som.man.mangler.at.få.med..Mange.

adoptivforældre.vil.f.eks..have.en.lang.forhistorie.

som.barnløse.–.man.har.virkelig.ønsket.at.få.børn.

i.mange.år..Det.behov.fylder.enormt.meget.og.kan.

nogle.gange.komme.til.at.overskygge,.hvad.det.

egentlig.er.for.en.konstellation..altså.–.nu.får.vi.

endelig.et.barn.–.og.det.skal.være.dansk.og.hedde.

Mette.og.i.den.retning....Men,.det.kan.godt.være,.

at.det.barn.man.får,.er.et.barn,.som.også.har.nogle.

helt.særlige.behov..Måske.kommer.det.med.nogle.

svigt.og.traumer.-.i.kraft.af.at.være.blevet.skilt.fra.

sine.biologiske.forældre.meget.tidligt.og.opvæksten.på.børnehjem..Måske.er.det.underernæret.

og.fysisk.svækket,.fordi.det.ikke.har.fået.den.rette.

kost...

Mine.forældre.adopterede,.fordi.de.ikke.kunne.

få.børn..Der.var.ikke.noget.der.hed.kunstig.befrugtning.og.sådan.noget..I.dag.har.man.jo.flere.

muligheder,.hvis.man.er.barnløs..Og.mange.vil.jo.

gerne.videreføre.deres.egne.gener,.se.deres.egne.

træk.i.et.barn..Der.er.også.mange.der.frygter,.

at.de.måske.ikke.kan.elske.et.barn,.som.ikke.er.

deres.eget..

som.adoptivbarn.får.man.mange.underlige.

spørgsmål..Mange.gange.dybt.grænseoverskridende..Jeg.er.blevet.mødt.med.spørgsmål.om,.

hvordan.jeg.har.det.med.mine.forældre...?.Det.ville.

jeg.jo.aldrig.spørge.dig.om..spørgsmål.om.hvorvidt.jeg.ikke.tror,.at.mine.forældre.ville.elske.mig.

mere,.hvis.jeg.var.deres.rigtige.barn..

vi.var.på.en.ferie.engang.i.Italien,.hvor.vi.mødte.

et.tysk.ægtepar.–.en.krigsinvalid.og.hans.kone..

De.var.topfascistiske..Min.mor.og.konen.faldt.så.i.

snak,.og.min.søster,.som.også.er.adoptivbarn.fra.

Korea,.stod.og.lyttede.med,.fordi.hun.på.det.tidspunkt.var.noget.bedre.til.tysk..så.på.et.tidspunkt.

begynder.den.tyske.kvinde.at.spørge.til.os.–.vi.var.

adopterede.og.så.videre..Og.så.spørger.hun:.”nå,.

hvad.så.-.bor.de.så.inde.i.huset?”....Hvad.havde.

hun.forestillet.sig?.at.vi.boede.i.et.skur.i.haven?.

Og.så.kom.hendes.og.hendes.mand.ligesom.frem.

til,.at.vi.jo.måtte.også.være.meget.taknemmelige.

–.min.søster.og.jeg!.Det.sagde.min.søster.så.–.at.

det.var.vi.overhovedet.ikke..Hvorfor.skulle.vi.være.

det?.Det.ligger.nok.skjult.i.det.der.med.adoption.

–.et.underligt.gæld-/taknemmelighedsforhold..

Mange.har.den.der.med.–.at.hvis.du.var.blevet.i.

Korea,.var.du.jo.nok.blevet.prostitueret....Og.så.

når.man.har.været.i.Korea,.så.finder.man.ud.af,.at.

der.ofte.er.nogle.meget.banale.årsager.til,.at.man.

bliver.adopteret.væk..en.meget.typisk.årsag.er,.

folk.ikke.kan.få.lov.til.at.gifte.sig..Det.kender.man.

jo.også.fra.Danmark.før.i.tiden..Man.kan.ligesom.

ikke.være.enlig.mor.eller.far..

Korsør versus Nørrebro

Jeg.er.opvokset.i.Korsør..Der.var.min.søster.og.

jeg.–.og.Mette.og.Thomas.ude.i.den.anden.side.

af.byen.som.var.adopterede..Og.så.var.der.en.

17 Hånden i Hjertet


18 Hånden i Hjertet

negerdame.og.to.børn,.der.var.adopteret.fra.

Columbia..Det.var.bare.et.hvidt.samfund..Man.var.

anderledes..Der.var.rigtig.megen.racisme.i.Korsør..

Jeg.brød.mig.ikke.om.at.gå.i.byen.i.Korsør.og.

gjorde.det.ikke.ret.meget,.fordi.der.altid.var.nogle.

racistiske.kommentarer.omkring.mit.udseende..

Det.er.jo.også.et.af.de.steder,.hvor.folk.virkelig.

stemmer.på.DF..Fordi.alle.de.andre.var.hvide,.så.

var.det.svært.for.mig.at.få.et.naturligt.forhold.til.mit.

udseende..Det.hjalp.mig.selvfølgelig.at.min.søster.

også.er.adopteret..Men.ude.i.samfundet.var.det.

anderledes..Det.var.jo.skønt.for.mig,.da.jeg.flyt-

tede.til.nørrebro.i.København.og.ligesom.bare.

kunne.være.på.gaden.uden.at.føle.mig.anderledes..

Jeg.føler.at.jeg.har.en.eller.anden.ting.til.fælles.

med.nogle.af.de.indvandrergrupper,.som.bor.på.

nørrebro,.fordi.jeg.ved,.hvad.det.vil.sige.at.se.

anderledes.ud..Jeg.har.det.også.sådan,.at.jeg.har.

aldrig.nogensinde.følt.mig.utryg.ved.at.gå.forbi.

en.gruppe.indvandrerdrenge.på.nørrebrogade..

Jeg.har.en.fornemmelse.af,.at.jeg.ville.kunne.sige:.

”hey.–.hvad.laver.du.–.vi.er.sgu’.da.i.samme.båd!”..

Og.der.har.jeg.nogle.veninder,.som.ikke.er.adop-

tivbørn,.der.har.det.på.en.helt.anden.måde..som.

er.blevet.råbt.af..Jeg.er.aldrig.blevet.råbt.af.på.

nørrebro..

Mødet med Korea

Indtil.for.ganske.nylig.har.Korea.ikke.fyldt.noget.i.

den.offentlige.bevidsthed..Da.jeg.besøgte.Korea.

første.gang.som.21.årig,.tog.det.ligesom.form.for.

mig..Fra.bare.at.have.været.et.begreb,.et.om-

rids,..–.oplevede.jeg.–.fra.det.øjeblik.jeg.landede.i.

lufthavnen.-.at.Korea.voksede.fra.at.have.været.en.

todimensionel.flade.og.blev.til.et.helt.land..

Jeg.rejste.derned.alene.og.mødtes.med.en.pige.

som.jeg.havde.gået.på.gymnasiet.med,.som.også.

er.adopteret..Hun.var.allerede.dernede.og.gik.på.

sprogskole..Hun.hjalp.mig.med.at.finde.et.sted.at.

bo..Jeg.kunne.intet.koreansk.overhovedet..Det.var.

i.1997.–.folk.talte.ikke.engelsk..Jeg.var.af.sted.i.2.

_.måned.og.var.både.i.seoul.og.rundt.i.sydkorea..

Jeg.var.voluntør.på.det.børnehjem,.hvor.jeg.var,.da.

jeg.var.helt.spæd.

Jeg.var.ikke.i.nordkorea.af.den.simple.forklaring,.

at.sydkoreanere.ikke.har.afgang.til.nordkorea,.

fordi.det.er.to.lande.i.krig..Man.indregner.også.

adopterede,.fordi.de.er.født.i.sydkorea..I.mine.

papirer.står.der.f.eks..at.jeg.er.født.i.seoul..Men,.

man.kan.aldrig.helt.være.sikker.på.noget.som.

adopteret..Men.jeg.har.været.på.børnehjem.i.en.by.

der.hedder.Inchon,.som.ligger.en.times.rejse.vest.

for.seoul..Jeg.tror.selv,.at.jeg.er.født.der,.for.jeg.er.

fundet.dér..

Fødselsdato

Det.er.meget.almindeligt.at.den.fødselsdato,.som.

står.i.ens.papirer,.ikke.er.den.rigtige.dato..Det.er.

en.dato.som.er.skønnet.af.børnehjemmet,.biolo-

giske.undersøgelser.etc..når.man.så.f.eks..finder.

sine.biologiske.forældre.kan.man.godt.opleve,.at.

man.får.at.vide.at.det.rent.faktisk.slet.ikke.er.ens.

rigtige.fødselsdato....

Jeg.er.en.af.dem,.der.har.fundet.ekstra.fødsels-

dato,.da.jeg.var.i.Korea..Jeg.har.en.dato.i.mine.

papirer.som.er.den.21/10..Da.jeg.var.i.Korea.

første.gang.og.besøgte.mit.børnehjem,.fandt.jeg.to.

datoer..Den.ene.dato.var.den.dato,.jeg.var.kommet.

til.børnehjemmet,.og.den.anden.var.min.fødselsda-

to.–.og.den.var.så.tre.måneder.tidligere,.end.den.

der.stod.i.mine.papirer..så.spurgte.jeg,.hvad.der.

var.den.rigtige.dato..Og.det.kunne.de.ligesom.ikke.

give.noget.svar.på,.for.der.var.ikke.noget,.at.hæfte.

det.op.på..Hvis.nu.jeg.havde.haft.en.seddel.på.mig.

eller.sådan.noget,.så.man.med.sikkerhed.kunne.

sige,.at.min.rigtige.fødselsdato.lå.i.juli.måned,.ville.

jeg.nok.have.skiftet.min..fødselsdato..Det.satte.

selvfølgelig.en.masse.tanker.i.gang..For.hvis.man.

ikke.med.sikkerhed.kan.sige,.hvornår.man.er.født.

–.hvordan.så.med.astrologi.og.sådan...?.Jeg.har.

f.eks..haft.det.sådan.med.–.nå.ja.–.jeg.er.vægt.–.


19 Hånden i Hjertet

så.sådan.og.sådan..Da.jeg.så.læste.de.der.papirer.

og.fandt.ud.af,.at.jeg.lige.så.godt.kunne.være.født.

i.juli.måned,.så.tænke.jeg.–.nu.er.jeg.færdig.med.

astrologi!.Det.betyder.også,.at.jeg.var.rigtig.alders-

forvirret.i.mange.år.efter..når.vi.kom.hen.omkring.

den.koreanske.fødselsdag.i.juli,.så.begyndte.jeg.

ligesom.at.føle,.at.jeg.var.blevet.et.år.ældre!.Og.

jeg.sagde.det.også,.selv.om.min.papirfødselsdag.

først.var.tre.måneder.senere..Jeg.kan.i.princippet.

godt.være.ældre..Jeg.har.mødt.folk.i.Korea,.som.

fandt.ud.af.at.det.var.et.–.nogle.gange.to.år.ældre,.

når.de.mødte.deres.biologiske.forældre..Der.kan.

også.ske.nogle.bevidste.nedskrivninger.af.alder,.

fordi.der.har.været.en.tendens.til.at.man.gerne.ville.

have.yngre.børn..adoptivforældrene.har.lyst.til.at.

få.små.børn..en.anden.ting.er,.at.er.et.barn.er.un-

derernæret,.så.det.ikke.er.så.fysisk.udviklet,.som.

et.barn,.der.har.fået.den.rette.kost..Det.kan.også.

være.med.til.at.forskyde.alderen..Man.tæller.også.

alder.anderledes.i.Korea.–.fordi.man.tæller.den.tid.

med.man.ligger.i.maven..Det.betyder,.at.man.jo.

næsten.er.et.år,.når.man.bliver.født.

Hårnåle!

en.ting.som.er.meget.banal,.men.som.jeg.virkelig.

har.trippet.over.i.Korea.–.det.er.hårnåle!.Jeg.har.

jo.altid.fået.at.vide.at.mit.hår.er.alt.for.glat,.og.de.

der.hårnåle.gled.bare.ud..så.da.jeg.var.i.Korea.

første.gang,.så.så.jeg.nogle.hårnåle,.som.var.lavet.

på.en.helt.anden.måde..Og.jeg.købte.dem.–.de.

blev.siddende,.og.jeg.havde.en.fest.med.det!.Jeg.

kunne.sætte.mit.hår.op.med.de.der.hårnåle,.og.

det.blev.bare.siddende!.Det.var.en.meget.konkret.

oplevelse.af,.at.der.er.faktisk.ikke.noget.galt.med.

mig.og.den.måde.jeg.ser.ud.på..Tingene.er.bare.

produceret.på.en.anden.måde.i.Danmark,.fordi.

folk.ser.anderledes.ud.end.jeg.gør..når.jeg.er.i.Ko-

rea.–.så.er.tingene.lavet.til.mig!.et.andet.eksempel.

er.briller.–.det.er.nogle.andre.designs,.som.passer.

til.ansigtstræk,.hvor.man.ikke.har.så.høj.næseryg,.

som.er.meget.kendetegnede.for.koreanere.

Jeg.har.aldrig.fundet.min.biologiske.familie..Jeg.

har.prøvet.at.søge.i.flere.år.uden.held..Man.går.

til.adoptionsselskaberne,.børnehjemmene,.tv-pro-

grammer,.avisannoncer.og.organisationer.som.

kæmper.for.adopteredes.rettigheder.

Det.eneste.man.kan.sige.fælles.om.adopterede.er,.

at.det.er.meget,.meget.forskelligt.for.folk..nogen.

har.f.eks..slet.ikke.noget.behov.for.at.søge.tilbage.

–.de.føler.sig.100%.danske..Det.føles.ikke.rel-

evant..andre.tager.måske.til.Korea.en.enkelt.gang.

–.besøger.landet.som.turist,.og.så.er.det.nok..For.

andre.er.det.meget.vigtigt.at.finde.frem.til.deres.bi-

ologiske.familie..Der.er.også.flere,.som.simpelthen.

flytter.til.Korea.og.bliver.der..Jeg.har.en.ven,.som.

har.flyttet.lidt.frem.og.tilbage.mellem.Danmark.og.

Korea.i.en.årrække..så.for.nogle.år.siden.flyttede.

han.tilbage.til.Korea.og.bor.der.permanent.nu..Det.

er.ikke.fordi,.at.han.er.blevet.gift,.eller.sådan.no-

get..Men.han.føler.sig.mere.koreansk.og.har.mere.

lyst.til.at.bo.i.Korea.end.i.Danmark..

Første.gang.jeg.var.i.Korea.opdagede.jeg.

selvfølgelig.også,.at.jeg.faktisk.er.meget.dansk.

indeni..Jeg.har.altid.læst.mange.danske.forfat-

tere,.og.på.et.ubevidst.plan.er.jeg.jo.meget.dansk..

Da.jeg.var.dernede,.var.jeg.ind.imellem.nødt.til.

at.holde.Korea-pause.og.så.gik.jeg.ind.og.så.tre.

vestlige.film.i.træk..Derfor.kunne.jeg.nok.heller.

ikke..forestille.mig.at.bosætte.mig.i.Korea..Både.af.

kulturelle.årsager,.min.familie,.mit.netværk.og.fy-

siske.afstand.betyder.også.meget..Men.jeg.kunne.

godt.tænke.mig.at.være.der.i.en.længere.periode..

Tænk.hvis.nu.Korea.lå.i.sverige....Kulturelt.opfat-

ter.jeg.det.koreanske.samfund.som.meget.mere.

mandsdomineret..Jeg.mødte.en.pige.som.var.halvt.

britisk/koreansk..Hun.sagde,.at.i.hendes.næste.liv.

ville.hun.være.en.koreansk.mand,.for.så.har.man.

en.mor.som.passer.og.plejer.en.i.hoved.og.røv.og.

senere.får.man.så.en.kone,.som.gør.det..


20 Hånden i Hjertet

Ingenmandsland

Den.første.gang.jeg.var.i.Korea,.besøgte.jeg.et.

sted.der.hedder.Pamun.Jom..Den.ligger.i.den.

demilitariserede.zone.mellem.nord.og.sydkorea.

–.et.ingenmandsland..Der.ligger.et.hus,.som.er.

det.sted,.hvor.de.forhandler..Der.står.så.et.forhan-

dlingsbord.lige.midt.på.grænsen..Kablerne.til.de.

mikrofoner,.som.man.bruger.når.man.taler.sam-

men,.er.lagt,.så.de.markerer.grænsen.helt.nøjag-

tigt..når.man.er.der,.kan.man.mærke,.at.det.er.et.

land.i.krig..Inden.man.kom.ind.i.området,.var.man.

til.sådan.en.slags.formøde,.hvor.der.var.en.ameri-

kansk.soldat,.som.stod.og.fortalte.om.livet.der.på.

basen..en.masse.ting.jeg.ikke.kan.huske.–.men.

jeg.kan.huske,.at.han.konsekvent.omtalte.nordko-

rea.som.”The.enemy”.–.gjorde.nar.af.dem..Han.

holdt.virkelige.fast.i.den.der.med.”os-og-dem”..

Fastholdelsen.af.forskelle..Det.katastrofale.ved.

den.krig.er.jo,.at.man.grundlæggende.set.opfat-

ter.man.sig.selv.som.ét.folk,.men.man.er.alligevel.

i.krig..Det.gavner.ikke.den.konflikt.at.man.står.der.

og.taler.om.”The.enemy”..Opsplitningen.af.Korea.

er.startskuddet.til.den.kolde.krig..Den.første.præsi-

dent.sing.Man.lee.i.sydkorea.har.gået.på.skole.i.

Usa.og.bliver.indsat.af.Usa..Kim.Il.sung.kommer.

fra.Moskva.og.bliver.indsat.af.Ussr..når.der.står.

en.amerikansk.soldat.og.taler.om.”The.enemy”.og.

gør.grin.med.nordkoreanerne,.er.det.selvfølgelig.

også.et.udtryk.for,.at.han.er.blevet.trænet.til.at.

anskue.verden.på.den.måde..Man.kan.jo.ikke.gå.

i.krig.og.bekæmpe.fjender,.hvis.man.har.en.hu-

manistisk.holdning.til.at.modparten.muligvis.har.et.

motiv.og.kunne.være.et.mere.eller.mindre.tilfældigt.

produkt.af.et.storpolitisk.spil..Det.er.sådan.en.

slags.”krigs-nødvendighed”.af.at.forsimple.verden.i.

klare.modsætninger..

Ville jeg selv adoptere...?

Da.jeg.var.i.starten.af.20’erne.var.jeg.overbev-

ist.om.at.jeg.ikke.selv.ønskede.at.adoptere..Det.

ville.jeg.i.hvert.fald.ikke!.Blandt.andet.på.grund.af.

fordommene.om,.at.hvis.man.ikke.bliver.adopteret,.

så.bliver.man.nok.bare.prostitueret.etc..Også.

da.jeg.kom.til.Korea.kunne.jeg.jo.se.at.der.var.

masser.af.mennesker.–.også.i.min.aldersgruppe,.

som.levede.et.helt.almindeligt.liv..Man.kan.jo.aldrig.

vide.hvad.der.ville.være.sket.....Da.jeg.var.i.Korea.

for.anden.gang.i.2003,.talte.jeg.med.en.gammel.

nonne,.som.har.ledet.det.børnehjem,.hvor.jeg.var.

de.første.måneder.af.mit.liv..Hun.sagde,.at.de.børn.

som.bor.på.hendes.børnehjem,.de.har.brug.for.en.

familie..Det.gav.jo.også.mening.for.mig,.da.hun.

sagde.det..Og.man.kunne.jo.også.se.det,.når.man.

var.der..når.man.kommer.ind.-.kommer.der.fire.

børn.løbende.og.vil.sidde.på.skødet.af.dig..De.har.

virkelig.brug.for.voksenkontakt..at.adoptere.er.ikke.

en.tab.og.vind.situation..Man.kan.ikke.sige,.at.det.

er.godt.eller.dårligt..Der.er.nogle.problemstillinger,.

som.der.er.behov.for,.at.man.bruger.meget.mere.

tid.på.at.sætte.sig.ind.i..

Jeg.var.til.en.international.konference.for.adop-

terede.for.nylig..Inden.for.det.forum.er.der.men-

nesker,.som.er.imod.adoption,.og.som.kæmper.

for.at.det.skal.stoppe..Jeg.tror.blandt.andet,.det.

handler.om.et.psykologisk.motiv.–.at.omkostnin-

gerne.er.for.store..Graden.af.depression.og.den.

slags.er.f.eks..større.blandt.adopterede.end.ikke-

adopterede..Også.måske.ud.fra.et.socio-politisk.

synspunkt,.som.handler.om,.at.adoption.ligger.i.

forlængelse.af.kolonialisme..Jeg.tror.faktisk,.at.det.

er.hovedargumentet..Jeg.har.det.selv.blandet.med.

det.nu.om.dage..Hvis.det.var.at.jeg.selv.stod.og.

ikke.kunne.få.børn.og.rigtig.gerne.ville.have.det,.

så.ved.jeg.ikke.hvordan.jeg.ville.have.det.med.

at.adoptere..Jeg.ved.heller.ikke,.om.jeg.ikke.ville.

prøve.med.kunstig.befrugtning.inden.f.eks....Det.

ville.jeg.formentlig..

Jeg.er.i.hvert.fald.ikke.så.vild.med.den.der.med,.

at.man.vælger.at.adoptere.i.næstekærlighedens.

navn..For.at.være.et.godt.menneske.og.gøre.

en.god.gerning..Det.tror.jeg.ikke.på..Dybest.set.

har.jeg.det.nok.sådan,.at.man.må.gøre.det.af.de.


21 Hånden i Hjertet

grunde.man.end.måtte.have.–.uanset.om.det.så.

handler.om,.at.man.gerne.vil.gøre.en.god.gerning.

–.at.man.er.helt.syg.for.at.få.børn,.eller.hvad.der.

end.måtte.ligge.til.grund.for.at.ville.adoptere..Men.

man.skal.være.meget.opmærksom.på.barnets.tarv..

Det.afgørende.er,.om.man.kan.finde.ud.af.at.møde.

det.barn.med.den.baggrund.det.har.–.uanset.

om.det.er.5.måneder.gammelt.–.6.år.eller.11..

selvfølgelig.er.der.en.masse.ting.man.ikke.ved..

Personligheden.og.sådan.noget..

I.Korea.er.man.stadig.meget.koncentreret.omkring.

familien,.når.det.kommer.til.status..Det.betyder.

også,.at.man.som.adopteret.bliver.anset.som.lidt.

halv.”kasteløs”.af.andre.koreanere..Der.er.ek-

sempler.på.at.man.adopterer.koreansk-koreansk,.

men.så.bliver.det.ikke.sagt..Jeg.har.også.hørt.at.

man.ikke.nødvendigvis.får.en.opvækst.som.barn.i.

familien,.men.får.sådan.en.lidt.tjenestepige-agtig.

funktion.i.familien..

Det biologiske ophav

Jeg.har.ændret.opfattelse.af.hvilken.indflydelse.

vores.biologiske.ophav.har.på.os..Tidligere.havde.

jeg.det.sådan.helt.70’er-agtigt,.nå.ja.–.det.er.jo.lige.

meget..Det.hele.er.jo.arv.og.miljø..Det.tror.jeg.ikke.

på.mere..vi.har.en.biologisk.bagage,.som.vi.ikke.

kender.særlig.meget.til..Jeg.kender.to.tvillinge-

brødre,.som.fandt.deres.biologiske.familie.i.Korea,.

og.så.fandt.de.ud.af,.at.de.faktisk.havde.en.tredje.

bror.–.at.de.havde.været.trillinger.ved.fødslen..Og.

det.var.helt.fantastisk.at.de.dem.–.de.var.som.tre.

dråber.vand.–.ikke.kun.i.udseendet..Men,.deres.

mimik,.deres.bevægelser,.deres.humor.var.fuld-

stændig.ens..selv.om.de.var.vokset.op.i.henholds-

vis.Korea.og.Danmark..en.anden.ting,.som.kom-

mer.til.at.fylde.meget.for.koreanske.adopterede,.

som.måske.også.kan.have.noget.at.gøre.med.

biologi,.det.er.det.omkring.maden..Der.er.rigtig.

mange.som.nærmest.får.et.lille.kick.ud.af.det.med.

den.koreanske.mad..Det.kan.muligvis.have.at.gøre.

med.en.tidlig.fysisk.erindring.om.det..Det.er.jo.den.

mad,.jeg.har.fået.gennem.min.biologiske.mor..Det.

er.den.mad,.hun.har.spist..Mange.koreanere.som.

har.f.eks..laktose-intollerens,.fordi.man.ikke.drikker.

og.spiser.komælk,.på.samme.måde.som.man.gør.

det.i.Danmark..I.Korea.får.man.altid.ris.og.suppe..

To.gange.om.dagen..Og.det.hele.kommer.på.

bordet.samtidigt..Det.er.ikke.sådan.noget.med.at.

så.kommer.der.én.ret.og.så.den.næste..Kage.og.

kød.kan.stå.på.bordet.samtidigt..Og.så.deler.man..

spiser.af.de.samme.skåle,.og.hvis.man.vil.være.

rigtig.flink,.”mader”.man.hinanden..

Det.paradoksale.er.jo.at.Japan.og.Korea.også.har.

et.meget.modsætningsfyldt.forhold..Fra.1905.til.

1945.var.hele.Korea.faktisk.under.japansk.be-

sættelse..Der.var.forbud.mod.koreanske.navne..

-.man.skulle.have.japanske.navne,.og.de.måtte.

ikke.tale.koreansk.–.de.skulle.tale.japansk..Og.

Japan.huggede.koreanske.kvinder.og.brugte.dem.

i.hæren.som.”nødvendig.militær.forsyning”.–.altså.

ludere,.og.bagefter.kunne.de.ikke.vende.tilbage.

til.det.koreanske.samfund.på.grund.af.skam..Man.

slås.også.om.hvem.der.har.ophavsretten.til.sushi.

–.japanerne.eller.koreanerne?!.

Opfattelsen.af.at.man.ikke.kan.være.både-og.

–.altså.danske.og.koreaner.på.én.og.sammen.tid.

forstår.jeg.ikke..For.identitet.er.en.variabel.stør-

relse..Jeg.tror,.at.jeg.er.blevet.mere.koreansk.som.

voksen,.fordi.jeg.har.adopteret.nogle.af.de.korean-

ske.ting,.men.det.betyder.jo.ikke,.at.jeg.er.blevet.

mindre.dansk.-.altså.sådan.20%.koreansk.og.

80%.dansk..Det.er.organisk..Flydende.

Interviewet.er.lavet.af.Gry.nybo


uddrag aF sCener Fra ”hånden I hjertet”

sCene 9

Ibjang-Panelet..De.enkelte.tekstsekvenser.må.fordeles.mellem.skuespillerne.efter.instruktørens.valg..

Den.her.historie.trækker.nogle.

alvorligt.komplicerede.tråde.

ind.og.ud..

gennem.fortiden.

og.andre.tider.

som.ord.står.også.

krige.på.skuldrene.af.hinanden.

og

Paralleliteter. Sideløbende. I praksis fungerende som essensen.

De.kommer.ikke.hjem.mere...

De.kan.ikke..Der.er.for.langt..

50.år.baglæns.gennem.tiden.

er.sin.sag.

de.når.det.nok.ikke.

KOrea.Taler...

nu.vil.jeg.gerne.blive.fri.for.mere.sniksnak.om.ingenting.

afsides.interesser.og.

den.slags.åndeløsheder.

jeg.er.brækket.indeni..

Jeg.skal.ligge.på.langs.og.hvile.ud.

Jeg.skal.hele..

ganske.langsomt..

vokse.sammen.

så.jeg.ikke.vokser.skævt.

Jeg.skal.rekreere.

sove.længe..

hvile.ud.

skal.jeg.

forsvinde.

i.søvnen..

til.et.andet.sted.

....................og.først.komme.tilbage.om.lang,.lang.tid.

22 Hånden i Hjertet


38..Breddegrad.

Her.ser.vi.tydeligt.hvordan.den.kolde.krig.udfolder.sine.isfrosne.vinger...

Her.ser.vi.ansigterne.på.de.kæmpende,.her.får.de.navne...

Her.starter.det.omsiggribende.byggeri.gennem.tid.og.rum.af.den.mur.der.siden.kommer.til.at.gå.gennem.Berlin.og.Palæstina...

Den.KOlDe.KrIG.slUTTer.OFFICIelT.med.murens.fald.men.nu.hvor.vi.ved.at.den.stadig.vibrerer,.

stadig.er.i.live,.når.nu.et.land,.et.folk,.en.by,.stadig.er.delt.over.på.midten,.kan.det.naturligvis.undre.at.

præsidenten.ikke.har.erkendt:

. HanGUK.saDaM.IM.nI.Da!.

.. I.aM.a.KOrean!

Mit.hjerte.græder..

Jeg.er.en.fraktion..

en.celle.af.et.land.

i.1000.stykker

. et.andet.system.-.en.anden.orden.

vi.Taler.om.landene,.vi.bruger.landenes.navne.som.et.udtryk.for.landenes.kvaliteter.deres.egenskaber.

eller.holdninger.til.udtalelser,.andre.lande.er.kommet.med..vi.taler.om.landene,.og.landene.taler.om.os...

.

nOrDKOrea..

Mit.hjerte.græder..ens.hjerte.græder.når.man.er.koreaner..Det.er.en.del.af.den.koreanske.natur..Det.var.

det.ikke.engang,.men.det.er.det.blevet..Korea.er.de.grædende.stemmers.kor.af.mennesker.der.aldrig.

nåede.frem..Frihedens.bro.og.The-Bridge-of-no-return.lukkede.før.tid..Og.vi.var.gift.og.blev.skilt.og.

nåede.aldrig.frem,.og.om.5.år.er.det.60.år.siden,.og.så.er.det.ikke.en.gang.sikkert.jeg.kan.kende.dig.

mere..Dit.oldingeansigt.af.kapitalistisk.fordærvelse..så.husker.jeg.ikke.en.gang.dit.navn..

sCene 13

Bror.og.Hyun.Hee.i.Hyuns.Hees.celle..Hun.har.netop.”fortalt”.det.foregående.

BrOr:. Hvorfor.smilte.din.far.ikke.længere,.da.han.vendte.sig.om?

HYUn.Hee:. lad.mig.forklare.det.på.den.her.måde:.Forleden.læste.jeg.en.artikel.i.en.udenlandsk.avis..artikel.handlede.om.en.nyudgivet.plade.med.vuggesange.fra.hele.

verden,.overskriften.på.artiklen.var:.”selv.nordkoreanerne.elsker.deres.børn”.

23 Hånden i Hjertet


BrOr:. Og?

HYUn.Hee:. Det.er.en.indlysende.sandhed..alligevel.bliver.det.en.overskrift..er.nordkoreanerne.så.barbariske,.at.de.ikke.kan.rumme.kærlighed?.er.nordkoreanerne.så.

ondskabsfulde,.at.det.ligefrem.er.en.nyhed,.at.de.elsker.deres.børn.og.synger.

vuggeviser.for.dem,.når.de.skal.sove?

BrOr:.. ….Mit.job.er.ikke.at.redegøre.for,.hvordan.verden.ser.på.nordkorea..

HYUn.Hee:. Hvis.du.vil.forstå.min.fars.handling,.må.du.først.forstå,.hvilken.opfattelse.du.møder.

ham.med..Hvorfor.nægter.du.at.tage.stilling.til.din.egen.position?

BrOr:. Det.er.ikke.interessant,.hvad.jeg.mener..Jeg.er.ikke.en.del.af.konflikten..-.Jeg.vil.

gerne.vide.noget.mere.om,.hvordan.du.blev.agent..Hvad.skete.der.efter…

HYUn.Hee:. Hvorfor.er.du.ikke.en.del.af.konflikten?.Hele.verden.er.en.del.af.konflikten,.og.du.

er.oven.i.købet.koreaner.

BrOr:. Jeg.er.ikke.koreaner..Det.har.jeg.forklaret.dig..

HYUn.Hee:. Du.er.da.født.i.Korea.

BrOr:. Det.gør.mig.ikke.til.koreaner..Jeg.er.ikke.koreaner.

HYUn.Hee:. nå!…

BrOr:. Godt..Hvor.kom.vi.fra….Hvad.skete.der.efter.du.var.blevet.udvalgt?.var.du.klar.

over,.at.du.nu.skulle.uddannes.til.specialagent?

HYUn.Hee:. Hvordan.kan.du.opleve.dig.selv.som.ikke-koreansk,.når.du.har.en.koreansk.krop?

BrOr:. HOlD.sÅ.OP!.Hvorfor.blander.du.hele.tiden.mig.ind.i.det?

HYUn.Hee:. Fordi.du.forvirrer.mig..Du.er.koreaner,.men.du.tænker.ikke.som.en.

BrOr:. Hvor.mange.gange.skal.jeg.sige.det?!.Jeg.er.IKKe…

HYUn.Hee:. .(afbryder).Og.hver.gang.jeg.nævner.Korea,.bliver.du.helt.rød.i.hovedet.af.at.

benægte.det.har.noget.med.dig.at.gøre..

BrOr:. Jeg….benægter.ikke.noget..Det.er.bare.ikke.det,.vi.er.her.for..vi.er.her.for,.at.du.

kan.fortælle.din.historie.til.mig,.og.jeg.kan.skrive.den.ned.og.aflevere.den.til.mine.

24 Hånden i Hjertet


overordnede..så.lad.os.komme.videre..

HYUn.Hee:. Hvis.jeg.skal.fortælle.min.historie,.skal.du.også.fortælle.din..

BrOr:. Hvad?

HYUn.Hee:. Jeg.fortæller.min..Du.fortæller.din.

BrOr:. Jeg.skal.overhovedet.ikke.fortælle.noget..Ikke.på.vilkår.

HYUn.Hee:. så.kommer.vi.ikke.videre.

BrOr:. Jo.vi.gør..Fortæl.mig.nu.om,.hvordan.du.blev.agent..Hvordan.var.uddannelsen.

skruet.sammen?.Boede.du.på.uddannelsesstedet?.

. Pause.

BrOr:. (forts).Hyun.Hee,.hold.nu.op…

HYUn.Hee:. . I.lige.måde.

BrOr:. Glem.det.

HYUn.Hee:. I.lige.måde..

BrOr:.. (desperat).Giv.op.

HYUn.Hee:. Hvad.vil.du.gøre,.hvis.jeg.ikke.fortæller.videre?

. Pause.

BrOr:. Okay..Hvad.vil.du.vide?

HYUn.Hee:. alt.

BrOr:. Jeg.kan.ikke.bare.fortælle.alt.

HYUn.Hee:. Det.er.det,.I.vil.have,.jeg.skal.

BrOr:. Hvor.vil.du.have,.jeg.skal.starte?.Hvad.skal.jeg.starte.med?

HYUn.Hee:. Det.hele.

25 Hånden i Hjertet


BrOr:.. (Dybt.suk)

HYUn.Hee:. Din.familie..start.med.din.familie.

sCene 14

et.amerikansk.hjem..Brors.far.kommer.ind,.vender.sig.om.i.døren...

BrOrs.Far:. Kom.bare.ind..Kom.

Bror.kommer.efter.med.en.lille.rejsekuffert.i.den.ene.hånd.

BrOr:. Hyun.Hee,.det.kan.jeg.ikke.det.her..Det.er.for.åndssvagt.

HYUn.Hee:. Du.lovede…

BrOr:. Helt.ærlig..Jeg.var.kun.4.år.

HYUn.Hee:. sæt.dig.ned..så.tænker.man.ikke.over.det.

Bror.sætter.sig..Han.ser.ud.som.et.barn.

BrOrs.Far:. nu.bor.du.her.

BrOrs.MOr:. Dette.er.et.æb-le..vil.du.have.et.æble?

Han.kigger.på.det,.tager.imod.det..Og.lægger.det.i.lommen..

BrOr:. Yung.rang.Odi-æ?

BrOrs.MOr:. Hvad.siger.du?.Hvad.sagde.han?

BrOr.Far:. noget.på.koreansk.tror.jeg...

BrOrs.MOr:. Måske.betød.det.’tak’..Tror.du,.det.betød.tak?

BrOrs.Far:. Måske.kan.vi.slå.det.op…

HYUn.Hee:. Hvem.er.Yung.rang?

26 Hånden i Hjertet


BrOrs.Far:. .(i.baggrunden).altså,.der.står.her,.at.bab.betyder.ris…

BrOr.MOr:.. (i.baggrunden).Det.var.da.et.spøjst.ord….bab?!

HYUn.Hee:. Hvem.er.Yung.rang?

BrOr:. Min.søster..Yung.rang..

BrOrs.MOr:. nu.siger.han.det.igen!

HYUn.Hee:. Har.du.en.søster?

BrOr:.(nikker). Hun.er.lille.

BrOrs.Far:. Hvorfor.spiser.han.ikke.sit.æble?

BrOrs.MOr:. Måske.kan.han.slet.ikke.li.æbler?

BrOrs.Far:. De.har.nok.ikke.æbler.dernede.

HYUn.Hee:. er.du.ikke.sulten?

BrOr:.(som.barn). Jeg.gemmer.det.

HYUn.Hee:. Hvorfor?

BrOr:. så.kan.jeg.spise.det.sammen.med.min.søster..Hun.elsker.æbler.

Bror.svinger.med.benene.

HYUn.Hee:. Hvad.tænker.du.på?

BrOr:. ….På.om.det.er.dem,.der.skal.være.min.far.og.mor..For.der.er.nogen,.der.skal.

være.det,.det.sagde.agima..Først.sku’.jeg.flyve.i.flyvemaskine,.og.så.sku.jeg.hen.

til.min.far.og.mor,.men.jeg.ved.ikke,.om.det.er.dem.der….De.er.al.for.store,.de.er.

ligesom.kæmper….

HYUn.Hee:. Hvor.er.din.søster?

BrOr:. Det.var.en.stor.flyvemaskine..(laver.fly.med.armene).Huuuu…

HYUn.Hee:. Hvor.er.din.søster?

27 Hånden i Hjertet


BrOr:.. (rejser.sig,.voksen)Jeg.vil.ikke.mere.

HYUn.Hee:. Fortæl.mig.først.om.din.søster..

BrOr:. nej..Det.er.din.tur.nu.

HYUn.Hee:. Ku.du.li.dine.forældre?.Ku.du.li.dit.nye.land?.

sCene 26

Tilbage.hos.Bror.og.præsidenterne..

KIM.Il.sUnG:. Hvad.skal.hendes.historie.vise?.at.nordkoreanerne.er.barbarer.eller.at.sikkerhedskontrollen.er.for.dårlig.i.visse.lufthavne?.

sYnGMan.rHee:. Måske.skal.det.vise,.at.nordkoreanerne.fortryder,.de.forblev.nordkoreanere?

BrOr:.. Men….ku’.de.selv.vælge?

KIM.Il.sUnG.+.sYnGMan.rHee:.selvfølgelig!

sYnGMan.rHee:. enhver,.der.kan.vælge,.vil.vælge.kapitalismen;.det.er.den.eneste.holdbare.model..

Tusindvis.af.mennesker.er.flygtet.fra.kommunistiske.lande.til.lande.med.frihed.og.

demokrati..Der.er.ingen.eksempler.på.det.modsatte..Folket.burde.have.gjort.oprør.

og.valgt.noget.andet.på.et.tidligere.tidspunkt..

KIM.Il.sUnG:. enhver.med.sans.for.et.varigt.fællesskab.vil.vælge.kommunismen..enhver.der.

ved,.at.fællesskabet.er.en.betingelse.for.det.enkelte.menneskes.lykke.vil.vælge.

socialismen..

sYnGMan.rHee:. Du.er.ikke.socialist..Du.er.diktator!

KIM.Il.sUnG:. Og.du.er.mere.end.almindelig.korrupt,.det.er.oven.i.købet.bevist..Men.I.har.

måske.ikke.hørt.det?.Ja,.det.stod.i.alle.aviser.

sYnGMan.rHee.+.BrOr:.Hvad?

KIM.Il.sUnG:. at.Chung.Mong.Hun,.Chefen.for.Hyundai,.er.død..Han.begik.selvmord,.efter.de.

havde.fundet.ud.af.det.med.pengene…

28 Hånden i Hjertet


BrOr:. Hvilke.penge?

KIM.Il.sUnG:. Overførsler,.der.sikrede.Hyundai.monopolrettighederne.til.turismeprojekter.i.

nordkorea..Det.vidste.sig.at.pengene.kom.fra.staten..Tra-la-la,.det.fine.demokrati.

støtter.det.onde.diktatur…

sYnGMan.rHee:.(vred).vi.er.stolte.af.solskinspolitikken!.Gennem.langsomt.at.forhandle.sydkoreanske.firmaer.ind.i.dit.fascistiske.diktatur,.vil.det.lykkes.os.at.bringe.nordkorea.

på.fode.sådan,.at.vi.efterhånden.bliver.ét.samlet,.demokratisk.land..vi.ønsker.at.

hjælpe.det.nordkoreanske.styre.til.afvikling.uden.at.det.skal.tabe.ansigt..Men.vi.

kan.ikke.forhindre.at.styret.kommer.til.at.stå.med.en.anden.legemes.del.bar!.

KIM.Il.sUnG:.. af.alle.kommunistiske.lande.i.verden.er.mit.det.eneste.sande..Kun.jeg.er.lykkedes..

sYnGMan.rHee:. Hvad.er.du.lykkedes.med?.Fattigdom?.Udsultning?.at.udvise.magtbegær.og.

sindssyge?

KIM.Il.sUnG:. ÅH!.så.korruption.og.magtmisbrug.er.bedre?.Du.var.85,.før.du.under.tvang.afgav.

magten,.mon.ikke.det.var.magtbegær.der.fik.dig.til.at.blive.siddende?

sYnGMan.rHee:. Jeg.gik.trods.alt.af..Du.blev.siddende.til.din.død.som.en.anden.monark!

BrOr:. I.er.døde.for.længst.og.alligevel,.skændes.I.videre..Men.I.ville.det.samme;.I.

sagde,.I.ville.det.samme..Èt.samlet.Korea..

sYnGMan.rHee:. Det.var.jo.ikke.kun.vores.skyld,.at.det.gik,.som.det.gik..Det.var.det.internationale.

samfund.

KIM.Il.sUnG:. Man.sku.ha.lyttet.til.mig..Og.rusland.

BrOr:. I.bliver.ved…

sYnGMan.rHee:. Helt.ærlig..Hvad.er.dit.problem?

BrOr:. Mit.problem?.Det.er.jer,.der.har.et.problem.

KIM.Il.sUnG:. vi.har.sgu.ikke.noget.problem..vi.er.døde.

sYnGMan.rHee:. Det.er.dig,.der.drømmer..Hvad.vil.du.med.os?

KIM.Il.sUnG:. Jeg.ved.godt,.hvad.han.vil.

29 Hånden i Hjertet


sYnGMan.rHee:. så.forklar.mig.det,.for.jeg.fatter.overhovedet.ikke,.hvad.han.vil?.

KIM.Il.sUnG:. Han.vil.have.et.entydigt.svar..

sYnGMan.rHee:. På.HvaD?

KIM.Il.sUnG:. På.det.hele.

sYnGMan.rHee:. Men.det.findes.jo.ikke?!

KIM.Il.sUnG:. nej..Men.han.tror,.at.hvis.en.af.os.er.stærkest,.beviser.det,.at.en.kraft.kan.udslette.

en.anden..

sYnGMan.rHee:. .(laver.kors.og.djævletegn).

ahh….Det.gode.eller.det.onde.

KIM.Il.sUnG:. På.den.måde.ønsker.han.at.finde.ud.af,.hvad.han.selv.er.

sYnGMan.rHee:. Om.han.er.koreaner.eller.amerikaner..Han.tror,.det.er.det.samme;.landet.og.Individet.

KIM.Il.sUnG:. Men.ideologierne.kan.ikke.give.ham.svaret.på,.hvem.han.er..Og.det.har.I.IKKe.fra.

mig.

sYnGMan.rHee:. altså,.hør.nu.her..Det,.Kim.mener,.er….efter.55.år.må.vi.sige;.der.er.muligvis.en.

anden.udvej..

BrOr:. Hvilke?

KIM.Il.sUnG:. Det.må.du.sgu.selv.finde.ud.af..

sYnGMan.rHee:. vi.er.kun.politikere.–.ikke.orakler.

BrOr:. I.forvirrer.mig!.Jeg.vil.ud.af.den.her.drøm!.(Går).

KIM.Il.sUnG:. Typisk.adopterede..Forsvinder.bare.

Kim.Il.sung.og.syngman.rhee.bliver.siddende,.pludselig.gamle,.nervøse..syngman.rhee.tager.en.lommelærke.frem,.drikker.af.den..Kim.Il.sung.finder.nogle.nervepiller.frem,.tager.dem..

sYnGMan.rHee:. vi.var.besat.af.Japan,.i.40.år.var.vi.besat….Jeg.er.blevet.gammel.og.forkalket..se,.

mine.hænder.–.sådan.har.de.ikke.altid.set.ud…

30 Hånden i Hjertet


KIM.Il.sUnG:. engang.var.vi.smukke….

sYnGMan.rHee:. De.siger,.der.bor.over.47.millioner.i.sydkorea.nu.

KIM.Il.sUnG:. Ja..Ja,.det.siger.de..I.nordkorea.er.det.vist.nok.lidt.færre….Ikke.mange,.men.lidt.

færre.

sYnGMan.rHee:. De.siger.at….at.hver.4..familie.er.delt?

KIM.Il.sUnG:. De.har.lavet.en.togforbindelse..Har.du.set.det?.lige.tværs.ind.over.grænsen..De.

har.kørt.den.første.tur..

sYnGMan.rHee:. Ja,.det.så.jeg..lige.tværs.ind.over.grænsen..Med.passagerer.der.skulle.møde.

deres.familier.

KIM.Il.sUnG:. Med.tandløse.oldinge!.Mimrehoveder,.hvis.hele.liv.er.gået.med.at.vente.på.en.

togtur..Med.stråhatte.på.som.var.det.en.tur.på.landet,.fordi.vi…..

sYnGMan.rHee:. Jeg.tror,.jeg.vil.lægge.mig.lidt.

KIM.Il.sUnG:. Ja..Jeg.går.med.

syngman.rhee.kan.ikke.komme.op.af.stolen..Kim.Il.sung.går.over.til.ham.for.at.hjælpe,.men.syngman.

rhee.undviger..

KIM.Il.sUnG:. rhee.–.kom.nu…

sYnGMan.rHee:. (ser.på.Kim.Il.sung.med.forbløffelse)..rhee,.ja!.Han.var.præsident!.De.kaldte.ham.

syngman.rhee..Yi.syng.Man.hedder.han..PÅ.KOreansK!.Han.var.kapitalist.

KIM.Il.sUnG:. Det.er.jo.dig.–.det.er.jo.dig,.der.er.syngman.rhee.

sYnGMan.rHee:. nej,.jeg.er.kommunist..(lille.pause.–.så.ler.han)

KIM.Il.sUnG:. (tager.fat.i.ham.igen.og.hjælper.ham.ud)..Du.drømmer..Kom.nu.

31 Hånden i Hjertet


Forslag tIl lItteratur og websteder:

Dramatik:

”Klar.scene..-.en.introduktion.til.teater”..Forlaget.Drama.1994

”Om.tidens.Teater”..Bertolt.Brecht..Gyldendal.1982.

”Dramaturgisk.analyse.–.en.antologi”.Janek.szatkowski.m..fl...Institut.for.Dramaturgi.1989

”Poetikken”.aristoteles.Det.lille.Forlag.2004

”at.fortælle.historier”.Jerome.Bruner.alinea.2004

samfundsfag:

”at.definere.terror”.Birthe.Hansen.www.polsci.ku.dk/forskning/publikationer/2003,.”Terroristen.på.

tværs”.Frydenlund.2003..Birthe.Hansen.

”Terrorister.og.kernevåben.–.et.sandsynligt.scenarie”.Martin.rødbro.www.diis.dk

Psykologi:

”adopteret.–.20.børn.og.unge.fortæller.om.at.være.adopteret”.Birgit.Madsen.Kroghs.Forlag.2005

”adoption.a-z”.Kirsten.elby.JP.Bøger.2003

www.koreaklubben.dk

www.adoption.dk

www.borger.dk

www.familiestyrelsen.dk

Historie:

Kim.Hyun.Hee.-.Mit.hjerte.græder.Forlag:.virkelighedens.verden

www.koreainfo.dk

www.korean-war.com

www.koreanwar-org.

www.koreaklubben.dk.

www.koreanet.

32 Hånden i Hjertet


33 Hånden i Hjertet

More magazines by this user
Similar magazines