Masteruddannelsen i Miljø- og Energiret

mfmidt.dk

Masteruddannelsen i Miljø- og Energiret

Masteruddannelsen i Miljø- og Energiret

En videregående efteruddannelse målrettet til personer, der arbejder

med miljø- og energispørgsmål i den offentlige eller private sektor


2

Master i Miljø- og Energiret (MEEL) er en ny efteruddannel-

se på kandidatniveau. Uddannelsen giver en grundig indfø-

ring i miljø- og energiret samt i udvalgte miljøøkonomiske og

politologiske emner. Det forudsættes, at den enkelte deltager

specialiserer sig inden for miljø- og energiretten.

MEELs formål er at sikre høj faglig ekspertise og en formel

kompetence. Der undervises i miljø-, energi- og klimalovgivning,

som den er fastlagt internationalt, i EU og nationalt.

Uddannelsen er baseret på det samfundsvidenskabelige

forsknings- og undervisningsmiljø, der eksisterer ved Aarhus

Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Det næste hold starter den 1. september 2008.

Hvad er MEEL?


Målgruppe

MEEL er målrettet mod personer, der allerede er i gang med

deres erhvervskarriere, og som arbejder med miljø- og/eller

energispørgsmål.

Målgruppen er både den offentlige og den private sektor.

Deltagernes jobprofil kan bl.a. være én af følgende:

• afdelingsledere m.fl. i central- og kommunalforvaltningen

• miljø- og energiansvarlige i branche- og erhvervsorganisationer

• ledere og medarbejdere i fælleskommunale selskaber,

statslige selskaber og private selskaber inden for miljø- og

energiområdet

• advokater/advokatfuldmægtige og andre med en juridisk

kandidatuddannelse, der ønsker at specialisere sig

• revisorer, der ønsker at specialisere sig som led i arbejdet

med grønne regnskaber, due diligence m.v.

• journalister

• specialister i pengeinstitutter, forsikringsselskaber og store

virksomheder

”Som MEEL-studerende

bruger jeg helt konkret mine

eksamensopgaver til at fordybe mig i

de områder, der har stor betydning for

den daglige drift i virksomheden.”

Karen Birgitte Hvid Ipsen Vattenfall

• rådgivende ingeniører, der allerede i dag arbejder med opgaver

inden for miljø- og energiområdet

• ledere i byggeriet

• landbrugskonsulenter og

• andre rådgivere/konsulenter, der - ofte med en naturvidenskabelig

eller tekniskvidenskabelig baggrund - bistår virksomheder

eller myndigheder med analyser af miljø- og/eller

energiretligee problemstillinger.

3


Opbygning

& struktur

4

Uddannelsen tilrettelægges som et deltidsstudium over to år,

således at deltagerne samtidig kan varetage et fuldtidsjob.

Undervisningen er præget af konkrete sager og andre prak-

tisk relevante emner. Den enkelte deltager har mulighed for

at relatere sit uddannelsesforløb til daglige arbejdsopgaver.

Uddannelsen er opdelt i fire moduler. Modulernes indhold er

tilrettelagt med en høj grad af progression.

Det faglige indhold er præget af såvel de generelle juridi-

ske discipliner som af de specielle reguleringsforhold. I ud-

dannelsen indgår også en indføring i grundlæggende øko-

nomiske og politologiske fagdiscipliner samt deres konkrete

anvendelse. MEEL er udviklet i tæt samarbejde med bl.a. repræsentanter

for potentielle aftagere af kandidaterne. Den

brede repræsentation af aftagere m.fl. fremgår af uddannelsens

hjemmeside www.meel.dk.

Modul 1

Modul 2

Modul 3

1. semester

2. semester

3. semester

5 timer hver mandag i 11 uger 5 timer hver mandag i 10 uger 5 timer hver mandag i 3 uger

- introduktion

3 1/2 dages seminar (torsdag

til søndag) med deltagelse af

udenlandske gæsteundervisere

5 timer hver mandag i 2 uger

– opsamling

Skriftlig opgave og mundtlig ek- Skriftlig opgave og mundtlig ek- Skriftlig opgave og mundtlig eksamen

i juridisk del

samen i juridisk del

samen i juridisk del

Kortsvarseksamen i politologisk/

økonomisk del

Kortsvarseksamen i politologisk/

økonomisk del

”MEEL kombinerer jura,

økonomi og statskundskab.

For mig som advokat har det

været meget lærerigt – ofte noget af

en øjenåbner – som MEEL-studerende

at se tingene med en økonoms eller

politologs briller.”

MILJØRETTEN 1 Almindelige emner

Skriftlig opgave i politologisk/

økonomisk del

David Klæsøe-Lund

Advokatfirmaet Bech-Bruun

MILJØRETTEN 2 Arealanvendelse, natur- og kulturbeskyttelse

MILJØRETTEN 3 Affald, jord, vand, råstoffer og undergrund

MILJØRETTEN 4 Forurenende anlæg og processer

MILJØRETTEN 5 Risici, produkter og organismer

Modul 4

4. semester

Workshop om at skrive masterafhandling

Udarbejdelse af masterafhandling

med intensiv vejledning

Mundtligt forsvar af masterafhandlingen

MILJØRETTEN 6 Energi og klima


For al undervisning gælder, at undervisningssproget vil være

dansk og engelsk. Eksamenssproget vil være dansk.

Undervisningen foregår som udgangspunkt i Århus og Kø-

benhavn. Enkelte undervisningsgange gennemføres dog ved

Syddansk Universitet.

Relevante retsakter, cases, papers m.v. downloades fra elæringsportalen

AULA. Oplysninger om pensum og relevante

cases lægges på AULA. Der må påregnes ca. 8-10 timers

forberedelse til hver lektion.

Praktiske oplysninger

om undervisningen

5


6

Hvem

underviser?

”Jeg har valgt at læse

MEEL, fordi det er en unik

chance for at få det samlede

juridiske billede af miljøområdet –

helt opdateret og på et højt akademisk

niveau.”

Undervisningen varetages af:

Anne Line Bjørklund

Miljøstyrelsen

• Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, AU

• Professor, ph.d., cand.jur. Birgitte Egelund Olsen, AU

• Professor, ph.d., cand.jur. Helle Tegner Anker, KU

• Professor, ph.d., cand.jur. Bent Ole Gram Mortensen, SDU

• Professor, ph.d., cand.scient.pol. Gert Tinggaard Svend-

sen, AU

• Forskningsprofessor, ph.d., cand.scient.pol. Mikael Skou

Andersen, AU

• Ph.d.-studerende, cand.oecon. Niels Dengsøe, AU/AAU

• Lektor, cand.jur. Anita Rønne, KU

• Advokat, ph.d., cand.jur. Pernille Aagaard Truelsen, Energi

& Miljø Advokatfirma

Der deltager endvidere i modul 3 udenlandske gæsteforelæsere

med høj faglig ekspertise inden for miljø- og/eller energiområdet.

Undervisernes CV og andre relevante oplysninger

kan hentes fra hjemmesiden www.meel.dk.


MEEL vil give den færdige kandidat en helhedsforståelse

af de retlige, politiske og økonomiske rammer på miljø- og

energiområdet samt specialviden inden for miljø- og energiretten.

MEEL vil give en generel kompetence til at anvende regler

og retlige principper – samt rådgive herom – i overensstemmelse

med de krav, der stilles til juristers kendskab til regelanvendelse

og skønsudøvelse.

MEEL-kandidater vil kunne varetage arbejde med at:

• udvikle og gennemføre nye generelle virkemidler, der kan

indgå i de komplicerede reguleringssystemer, herunder det

danske reguleringssystem

• varetage forvaltningsretlig sagsbehandling og træffe afgørelse,

udføre tilsyn m.v. i myndighedsregi – herunder med

respekt for EU’s regler af såvel processuel som materiel

karakter

Hvorfor MEEL?

• analysere, planlægge og gennemføre konkrete opgaveløsninger/beslutninger

i private og offentlige virksomheder, der

bredt er afhængige af at kende og iagttage de forudsætninger,

der præger den internationale, EU’s og den nationale

miljø- og energiregulering

• udføre rådgivnings- og konsulentopgaver for andre virksomheder,

myndigheder og institutioner inden for miljø- og

energiområdet, der har behov for rådgivning fra personer

med kendskab til og forståelse for de lovgivningsmæssige

rammer

• indgå i løsning af rådgivningsopgaver m.v. med hensyn til

eksport af knowhow vedrørende miljø- og energiregulering,

bl.a. til de nye EU-medlemslande.

7


8

Det faglige indhold

Modul 1: Basis for miljø- og energiretten

Deltagerne sikres i dette modul de grundlæggende forudsætninger

for at kunne forstå de retlige problemstillinger og en

grundlæggende indføring i miljøøkonomi og miljøpolitologi.

Den juridiske del vil bl.a. give indsigt i grundlæggende juridi-

ske discipliner, der alle har betydning inden for miljø-, energiog

klimaretten. Vægten vil blive lagt på at fremme deltagernes

forståelse for retskildelæren samt de centrale elementer

i EU-retten, forfatningsretten, forvaltningsretten, kommunalretten

og konkurrenceretten i et miljø- og energiretligt perspektiv.

Det er målsætningen med den økonomiske og politologiske

del at give deltagerne indsigt i de økonomiske og politologiske

forklaringer og vurderinger af institutioner, organisationer

og virkemidler.

Modul 2: Implementeringsmodulet – international, EU og

national miljø- og energiret

Modulet giver deltagerne en grundlæggende indføring i de

retlige forudsætninger og tankegange, der præger reguleringen

af miljø- og energiområdet internationalt, i EU og nationalt.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i konkrete og aktuelle

miljø- og energiretlige emner, fx klima, energimarkeder, vand

og naturbeskyttelse.

I den politologisk-økonomiske del gives deltagerne endvide-

re en indføring i de økonomiske præmisser og institutionel-

le rammer, der er bestemmende for opfyldelsen af klimamål-

sætninger og formål.


Modul 3: Det komparative modul

Det er målsætningen med dette modul at give deltagerne en

grundlæggende forståelse for det særlige ved den danske

miljø- og energiregulering samt politik/økonomi. Denne forståelse

skal opnås ved en indføring i, hvordan konkrete områder

er reguleret i Danmark, hhv. i andre lande.

Deltagerne skal endvidere opnå en kompetence til at vurde-

re, hvilke faktorer man især skal være opmærksom på, når

der skal gennemføres ny lovgivning, herunder hvilke retlige

og politiske barrierer der kan være for rettens anvendelse og

målopfyldelse.

Undervisningen baseres på anvendelse af en Textbook om

etablering af vindmølleparker i sårbare områder, der er skrevet

af de danske og udenlandske lærere, der deltager i undervisningen.

Bogen udkommer på Jurist- og Økonomforbundets

Forlag.

”På MEEL har jeg

mødt helt nye mennesker,

som alle arbejder med miljø-

og energiregulering. Det er altid

spændende og givende at høre om

andres problemstillinger i hverdagen,

og mine medstuderende har helt

sikkert givet mig et nyt, bredt

netværk.”

Nikolaj Ludvigsen

Århus Kommune

Modul 4: Masterafhandling

I dette modul skal deltagerne gennem udarbejdelse af en

masterafhandling udnytte de opnåede kompetencer samt dokumentere,

at de kan anvende kompetencerne til løsning af

de opgaver, de møder bl.a. på deres arbejdsplads.

9


10

Optagelse m.v.

Adgangskrav:

Der er følgende krav til deltagernes forudgående faglige forudsætninger:

(1) Uddannelse:

• indehavere af en uddannelse på universitetsbachelorni-

veau

• relevante professionsbachelorer (fx diplomingeniører og

journalister)

• relevante diplomuddannelser (fx HD eller fra Forvaltningshøjskolen)

• udenlandske uddannelser, som svarer til de anførte niveauer

(2) Mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Pris: Undervisningsafgiften er kr. 120.000 for hele uddan-

nelsen. Hertil kommer udgifter til lærebøger, forplejning m.v.

Forventede udgifter til anskaffelse af bøger: 6.000–7.000 kr.

”Under studiet har jeg

skrevet om implementeringen

af EU’s miljøregler – herunder

om andre landes implementering

af direktiverne. Det har givet mig en

indsigt, som er meget værdifuldt i mit

arbejde.”

Jens Ulrik Jensen

Dansk Industri

Forventelig seminar på Sandbjerg Gods. Forventede udgifter

til seminar: ca. 2.000 kr.

Ansøgningsfrist:

Fristen for indsendelse af ansøgning er 1. juni 2008.

Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Sekre-

tariatet for Efter- og Videreuddannelse, eller via www.meel.

dk.


Fagbeskrivelse og studieordning findes på www.meel.dk.

Indskrivning sker ved tilmelding til Aarhus Universitet, Sekre-

tariatet for Efter- og Videreuddannelse, Fredrik Nielsens Vej

5, 8000 Århus C, tlf. 8942 6761 (man.-fre. 10.00–14.00, ons.

12.00–16.00), e-post: evu@au.dk. www.au.dk/da/evu/

Henvendelse vedr. uddannelsens faglige indhold kan ske til:

• Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Juridisk Insti-

tut/SAM, Aarhus Universitet, 8000 Århus C (telefon 8942

1369 privat. 86171829, e-post: emb@jura.au.dk) eller til

• Professor, ph.d., cand.jur. Birgitte Egelund Olsen, Juridisk

Institut/ASB, Aarhus Universitet, 8210 Århus V (telefon

8948 6138, e-post: beo@asb.dk)

Yderligere

oplysninger

Øvrige spørgsmål omkring det praktiske i forbindelse med

uddannelsen kan rettes til MEEL-sekretariatet ved Marianne

Vonsild, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, 8000 Århus C

(telefon 8942 1354, e-post: mbv@jura.au.dk). Besøg i øvrigt

hjemmesiden www.meel.dk.

11


Aarhus Universitet

Københavns Universitet

Syddansk Universitet

MEEL

Masteruddannelsen i

Miljø- og Energiret

Sekretariatet:

Marianne Vonsild

Juridisk Institut

Aarhus Universitet

8000 Århus C

Tlf.: 89 42 13 54

E-post: mbv@jura.au.dk

www.meel.dk

Fotocredit:

Forside (vindmøller): Scanpix

Side 4 (Svanemølleværket):

Prof. Gram Mortensen

Side 7 (Undervisning): Lars

Kruse/AU-foto.

Side 9 (Juridisk bibliotek):

Andrei Erichsen

Side 11 (Spidssnudet frø): JC

Schou/Biopix

Øvrige: Knud Kristensen samt

royalty free fotos fra Corel Stock

Photo Library

More magazines by this user
Similar magazines