ÅRSBERETNING 2005 - Unicef

unicef.dk

ÅRSBERETNING 2005 - Unicef

STØT UNICEFS ARBEJDE

RING 90 56 56 16 OG STØT MED 100 KR.

SMS ”unicef” TIL 1231 OG STØT MED 100 KR.

GIRO (BIDRAG): 342-0000

WWW.UNICEF.DK

UNICEF er FNs børnefond og har gennem 60 år

været verdens førende organisation for børn.

UNICEF arbejder i dag i 155 af verdens fattige lande

for at sikre børn en sund opvækst, skolegang

og beskyttelse mod vold, udnyttelse og hiv/aids.

I den industrialiserede del af verden har UNICEF

37 nationalkomiteer, heriblandt UNICEF Danmark,

der oplyser om og samler penge ind til UNICEFs

hjælpearbejde for verdens børn. UNICEFs arbejde

er udelukkende finansieret af frivillige bidrag

fra regeringer, erhvervsliv, fonde og private bidragydere.

ÅRSBERETNING 2005

FOR UNICEF DANMARK

Til alle børn

Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Protektor: Hendes Højhed Prinsesse Alexandra


ÅRSBERETNING FOR UNICEF DANMARK 2005

Udgiver: UNICEF Danmark · UNICEF Plads, 2100 København Ø, tlf. 35 27 38 00 · E-mail: unicefdk@unicef.dk · Hjemmeside: www.unicef.dk

Protektor: Hendes Højhed Prinsesse Alexandra · Ærespræsident: Hendes Højhed Prinsesse Alexandra · Formand: Ole Kyed

Generalsekretær: Steen M. Andersen · Redaktion: Karin Aaen · Redaktionssekretær: Lene Grønbech · Layout: Ann-Katrin Kofoed Andersen

Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S · Oplag: 1.500 · Udgivet: Maj 2006 · Forsidefoto: UNICEF/050441/Boris Heger

INDHOLD

Kan vi acceptere det? 4

2015 Målene 6

Hjælp til verdens børn 8

Her støtter danskerne 10

Katastrofernes år 12

Rekordstor hjælp til børnene 14

Glimt fra 2005 16

UNICEF sætter fokus på børn og aids 18

Bidrag til UNICEF 20

Medlemsorganisationer, UNICEF ambassadører,

æresmedlemmer, børneekspertpanel, bestyrelse

og præsidium 22

Anvendelse af midler 24

Årsrapport for 2005 26

2 Tak til Ann-Katrin Kofoed Andersen for sponsorering af layout og rentegning.

3


Foto: UNICEF

KAN VI

ACCEPTERE

DET? “Det

Sådan lyder en rapport fra en UNICEF-medarbejder. Den

stammer fra 1946 – det år, da UNICEF blev stiftet – og den

drejer sig om børn i Tyskland, Italien, Frankrig, Polen og

Grækenland, hvor UNICEF dengang ydede nødhjælp til

børn efter 2. verdenskrig. Ordene er skrevet af Sir Robert

Jackson, der var med til at stifte UNICEF. Nu, 60 år efter,

kunne han ikke have beskrevet børns forhold på denne

måde i disse lande. Men desværre kunne ordene sagtens

have gyldighed i lande som Niger, Sudan, Malawi eller

Indonesien. Eller de kunne have beskrevet forholdene for

de millioner af børn, som er berørt af aids.

Robert Jacksons ord beskriver den positive udvikling,

som har fundet sted, blandt andet takket være UNICEFs

arbejde – men også de store udfordringer, vi stadig

står over for her 60 år efter at organisationen blev grundlagt.

Verdenssamfundet har besluttet at nå en række

konkrete mål for udvikling i 2015 – de såkaldte Millennium

Development Goals (herhjemme kendt som 2015 Målene).

Syv af de otte mål relaterer sig direkte til UNICEFs arbejde,

og målene er ikke urealistiske. Verden har både viden,

erfaring og ressourcer nok til at nå dem. Men hvis vi

fortsætter med den nuværende udvikling – hvor positiv

den end er på nogle områder – ja, så når vi ikke målene før

omkring 2050, altså 35 år forsinket. Kan vi acceptere det?

Kan vi acceptere, at børn bliver ofre, fordi verdenssamfundet

ikke afsætter de ressourcer, som er nødvendige

var i mange henseender børnenes lidelser, som påvirkede

mig mest. Deres dybt indsunkne øjne og små magre

kroppe glemmer jeg aldrig – de mindede om små skræmte

dyr. Fejlernæringen var meget synlig overalt, men endnu

mere hjerteskærende var den allestedsnærværende sorg

og følelse af håbløshed. Man så sjældent et smil, og børnenes

øjne var fulde af frygt og mistænksomhed. Dette var

ikke børn, som vi kender dem – de var knap nok levende.“

for at nå målene? I UNICEF mener vi klart nej! 2015

Målene er ikke bare vejledende, de er bindende. Og

UNICEF vil sætte alt ind på at gøre målene til virkelighed

for verdens fattigste og mest udsatte børn.

Vi er dybt taknemmelige for den enorme opbakning fra

danskerne til dette vigtige arbejde. Aldrig har danskerne

støttet UNICEFs arbejde så meget som i 2005. Knap

120 millioner kroner samlede vi ind fra private, firmaer,

fonde m.fl. – en fremgang

på over 100 procent i

forhold til året før. På

UNICEF Danmarks vegne

vil jeg gerne sige tusind

tak for denne flotte støtte

og til alle, der gennem

penge, frivilligt arbejde

eller på anden vis har

hjulpet UNICEF med at

hjælpe titusindvis af

børn til overlevelse og til

en bedre fremtid.

Steen M. Andersen

Generalsekretær

5


2015 MÅLENE

MÅL 1: UDRYDDE FATTIGDOM OG SULT

Halvere andelen som lever for mindre end én dollar om dagen inden 2015.

Halvere andelen som lever i hungersnød inden år 2015.

MÅL 2: SIKRE GRUNDLÆGGENDE UDDANNELSE TIL ALLE

Alle børn skal have adgang til en grundskoleuddannelse.

MÅL 3: FREMME LIGESTILLING OG STYRKE

KVINDERS RETTIGHEDER

Opnå fuldkommen ligestilling på grundskoleuddannelsen inden 2005 og

på alle uddannelsesniveauer inden 2015.

MÅL 4: REDUCERE SPÆDBARNSDØDELIGHEDEN OG

BØRNEDØDELIGHEDEN

Mindske dødeligheden blandt børn under fem år med to tredjedele inden 2015.

MÅL 5: REDUCERE DØDELIGHEDEN BLANDT GRAVIDE OG

FØDENDE KVINDER

Mindske dødeligheden blandt mødre med tre fjerdedele inden 2015.

MÅL 6: STANDSE UDBREDELSEN AF HIV/AIDS, MALARIA OG

ANDRE SYGDOMME DER TRUER MENNESKEHEDEN

INDEN 2015

Standse udbredelsen af hiv/aids og andre sygdomme, og dermed vende den negative

udvikling, hvor antallet af smittede øges dag for dag.

MÅL 7: SIKRE EN MILJØVENLIG OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Halvere andelen af mennesker uden adgang til rent drikkevand inden 2015.

Forbedre levevilkårene væsentligt for mindst 100 millioner mennesker, der lever

i slumområder inden 2020.

MÅL 8: OPBYGGE ET GLOBALT PARTNERSKAB FOR UDVIKLING

Sikre øget bistand, retfærdige handelsregler og gældslettelse for udviklingslandene.


Foto: UNICEF/051032/Chulho Hyun

HJÆLP

TIL VERDENS BØRN

UNICEF ARBEJDER FOR BØRNS RET

TIL EN SUND OG TRYG OPVÆKST,

TIL SKOLEGANG OG BESKYTTELSE

MOD OVERGREB OG MISBRUG

For ti år siden anvendte UNICEF på verdensplan cirka

20 procent af sine midler til nødhjælp og cirka 80 procent

til langsigtet udvikling. I dag går cirka 30 procent til nødhjælp

og cirka 70 procent til langsigtet udvikling. Det er

ikke udtryk for en politisk vedtaget ændring, men ene

og alene en konsekvens af de senere års mange krige

og naturkatastrofer. Afghanistan, Irak, Sudan, Tyrkiet,

Niger, Indonesien, Sri Lanka, Thailand og Pakistan blev

alle ramt af store katastrofer, som via mediernes forsider

blev kendt jorden rundt. I alle disse lande var UNICEF

hurtigt til stede med nødhjælp, da katastrofen ramte i

form af krig, jordskælv, flodbølge eller hungersnød. Men

alene i 2005 var UNICEF også ude med nødhjælp i mere

end 100 andre små og store katastrofesituationer, uden at

det nogensinde nåede frem i mediernes søgelys.

Langt det meste af det arbejde, UNICEF står for på udviklingsområdet,

handler om den stille nød – fattigdom, mangel

på skolegang, fejlernæring, hiv/aids, malaria, mangel

på rent vand, børnearbejde, omsorgssvigt og overgreb på

børn. UNICEF arbejder i 155 lande ud fra princippet om

hjælp-til-selvhjælp. Der bliver stillet krav til modtagerlandene

om selv at yde en indsats og tage et ansvar. Det

kan for eksempel være at bygge en skole, som UNICEF så

udstyrer med møbler, undervisningsmateriale og uddannelse

til lærerne. Det kan være at grave en brønd, hvor

UNICEF leverer pumpen og underviser i god hygiejne.

Eller det kan være at skaffe sundhedsarbejdere til en

vaccinationskampagne, hvor UNICEF står for distribution

af udstyr og vacciner.

Mange organisationer arbejder med hjælp til børn. Som

FNs børnefond er UNICEF langt den største og mest indflydelsesrige.

Organisationens medarbejdere arbejder

både ude i den enkelte landsby og på den enkelte skole.

Men til forskel fra de fleste andre, så arbejder UNICEF som

en FN-organisation også på regeringskontorerne. UNICEF

har direkte adgang til beslutningstagerne og kan dermed

påvirke undervisningsplaner, læreruddannelse, sundhedssystemer,

lovgivning – ja, selv budgetter og finanslove.

På den måde bliver en krone givet til UNICEF oftest til

langt mere ude i marken, fordi det økonomiske bidrag fra

UNICEF matches med tilsvarende eller ofte endnu større

bidrag fra regeringer og lokale myndigheder.

FNs Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen)

udgør fundamentet for alt UNICEFs arbejde, og

organisationen har af FN fået det officielle ansvar for at

overvåge, om konventionen overholdes. UNICEF påtager

sig også det grundlæggende arbejde med at tilvejebringe

statistikker over udviklingen på børneområdet – statistikker

som ligger til grund ikke bare for UNICEFs, men for

alles arbejde på dette område. UNICEF driver forskning i

børns vilkår gennem organisationens forskningscenter i

Firenze og samarbejder med en lang række forskningsinstitutioner

verden over.

UNICEF får ingen økonomisk støtte

fra FN. Børneorganisationens arbejde

er udelukkende betalt af frivillige

bidrag fra blandt andet regeringer

og private mennesker.

9


Foto: UNICEF/ Swaziland

Foto: UNICEF Danmark/Finn Brasen

Foto: UNICEF Danmark/Karin Aaen

Foto: UNICEF Danmark/Malene Lieberknecht

HER

STØTTER

DANSKERNE

De fleste af de penge, UNICEF Danmark overfører til hjælpearbejdet

i andre lande, går til UNICEFs generelle arbejde

på de fem hovedområder: Børns overlevelse og udvikling,

Børns uddannelse, Børn ramt af aids, Beskyttelse af børn

og Børns rettigheder. Omkring 5% af midlerne fra UNICEF

Danmark var i 2005 øremærket til konkrete projekter.

UNICEF Danmark har støttet konkrete projekter i 5 udvalgte

lande:

Børnearbejdere i Bangladesh

Gennem UNICEFs projekt for børn i hovedstaden Dhakas

slumkvarterer får fattige børnearbejdere mulighed for at

komme i skole. På de UNICEF-støttede fortovsskoler kan

børnene få et par timers basal undervisning hver dag,

ligesom de får hjælp til at klare sig selv og bliver undervist

i børns rettigheder. Fortovsskolerne giver nogle af verdens

dårligst stillede børn en chance for en bedre fremtid.

Aids-ramte børn i Swaziland

Gennem lokale landsbycentre drevet af frivillig arbejdskraft

– de såkaldte ”Neighbourhood Care Points” – hjælper

UNICEF børn, der er blevet forældreløse eller særligt

udsatte på grund af aids. Her kan børnene få et dagligt måltid

mad og noget af den omsorg og støtte fra voksne, som

de savner. De kan lege og lære sammen med andre børn,

ligesom forebyggelse mod hiv og aids er en vigtig del af

projektet.

Pigers uddannelse i Nepal

Mange piger i Nepals landdistrikter kommer aldrig i skole

eller dropper ud før tid. De giftes væk i en tidlig alder,

og deres fremtid er ofte et liv i dyb fattigdom. Gennem

UNICEFs skoleprojekt får pigerne hjælp til at komme i skole

og til ikke at falde fra igen, før de har lært nok til at kunne

skabe en ordentlig fremtid for sig selv og deres familier.

Skoler og vand i Senegal

I et integreret skole- og vandprojekt hjælper UNICEF

piger i Senegal til at få en uddannelse og et bedre helbred.

UNICEF etablerer vandforsyning og latriner på skolerne,

ligesom sundhed og hygiejne gøres til en fast del af skolernes

undervisningsplaner.

Vaccinationsprojekt i Laos

UNICEF Danmark finansierer opbygningen af et sundheds-

og vaccinationssystem, der skal dække hele det lille

sydøstasiatiske land. Mobile sundhedshold tager ud til

fjernt liggende landsbyer for at vaccinere børn og unge

mødre mod stivkrampe og andre dødelige sygdomme,

give børnene helbredstjek og lære forældrene om sundhed

og ernæring. Pengene til projektet i Laos er samlet ind i

perioden 2002-2004.

11


12

KATA-

STRO-

FERNES

ÅR

”Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det nytter at hjælpe.

Alene det at se lyset i øjnene hos de tusinder af skolebørn,

der takket være den internationale hjælp går i

skole, har fine hvide skoleuniformer, har borde og stole

at sidde ved, har bøger, pennalhuse, legetøj ... Så tvivler

man ikke. Og man accepterer såmænd også det faktum,

at al hjælp måske ikke er lige effektiv eller når frem.

Den hjælp, der når frem, gør en VERDEN til forskel for

de ramte.”

Tv-vært Line Baun Danielsen efter et besøg i Sri Lanka i efteråret 2005

Foto: UNICEF/051718/Niclas Ryberg

Bidragene til UNICEFs katastrofehjælp slog alle rekorder

i 2005, takket være den ekstraordinære gavmildhed og

støtte til ofrene for tsunamien i det sydøstlige Asien, jordskælvsofrene

i Pakistan og en række andre nødsituationer.

UNICEF Danmark samlede penge ind til katastroferamte

børn i Sudan (Darfur), Niger, Pakistan/Indien og alle de

lande i Sydøstasien, der blev ramt af tsunamien.

Hurtig indsats under katastrofer redder ikke kun menneskeliv

– den sikrer også bedre udnyttelse af bidragydernes

penge. Man får helt reelt mere for pengene, hvis der

sættes ind tidligt, før børnenes situation forværres yderligere.

For eksempel kan forebyggende vaccinationer i et

katastrofeområde forhindre spredningen af livstruende

epidemier, som er billigere at forebygge end at behandle.

UNICEFs katastrofehjælp omfatter basale nødhjælpsforsyninger,

midlertidig skolegang, sundhedshjælp, vaccinationer,

ernæring, rent vand og beskyttelse af børn

– herunder demobilisering af børnesoldater. Fra UNICEFs

internationale forsyningscenter i København sendes der

i dag dobbelt så meget katastrofehjælp til verdens børn

sammenlignet med for bare fem år siden.

Jordskælv i Pakistan

Jordskælvet i Pakistan og Indien den 8. oktober var en

af de største katastrofer i verden i nyere tid. Mere end

1,5 millioner børn mistede deres hjem eller nære familiemedlemmer.

Mere end 10.000 skoler blev ødelagt, og

mindst 17.000 elever blev dræbt, da jordskælvet indtraf

i skoletiden. UNICEF kunne meget hurtigt efter katastrofen

levere nødforsyninger fra sine lokale lagre i Pakistan,

blandt andet nødhospitaler til at dække 1,5 millioner menneskers

behov i tre måneder. Mere end 1,25 millioner børn

blev vaccineret mod mæslinger og andre smitsomme

børnesygdomme. Takket være blandt andet vaccination

og forsyning af rent vand og sanitet er det lykkedes at forhindre

udbrud af farlige epidemier i katastrofeområdet.

Genopbygning efter tsunamien

Flodbølgekatastrofen i Asien havde dramatiske følger for

mere end en million børn. Mange mistede deres hjem,

deres trygge hverdag og mange desværre også deres mor,

far eller søskende. Vandforsyninger, sundhedscentre,

hospitaler og skoler blev ødelagt. Et massivt genopbygningsarbejde

var nødvendigt. Heldigvis støttede hele verden

op om hjælpeorganisationernes indsamling til fordel

for ofrene. UNICEF samlede omkring tre milliarder kroner

ind på verdensplan og har nu mulighed for at yde en langsigtet

hjælp og forbedre børns vilkår i Sydøstasien. ”Build

back better” er et af de ledende principper bag UNICEFs

indsats i den tsunami-ramte region. Hvor det er muligt,

hjælper vi med at genopbygge sundheds- og skolesystemer

til en højere standard, end de var før katastrofen.

13


Foto: UNICEF Swaziland

REKORDSTOR

HJÆLP TIL BØRNENE

udgifter samt til administration. Det kan i den forbindelse

tilføjes, at UNICEF Danmark i 2005 gennemgik en såkaldt

forvaltningsrevision, efter hvilken revisorerne konkluderede,

at UNICEF Danmark udviser sparsommelighed,

har en tilfredsstillende økonomistyring og har etableret

betryggende administrative forretningsgange og interne

kontroller.

Det er klart, at de cirka 40 millioner kroner, som det

lykkedes UNICEF Danmark at samle ind til ofrene for

tsunamien, udgør en væsentlig del af forklaringen på den

store økonomiske fremgang. Men selv fraregnet dette

ekstraordinært store beløb er der tale om en fremgang

på cirka 20 millioner kroner. Af de 37 nationalkomiteer

i UNICEF er UNICEF Danmark nu den 13. største målt i

absolutte tal, mens vi er den 4. største målt i bidrag per

indbygger.

projekter i konkrete lande (Nepal, Senegal, Bangladesh

og Swaziland), cirka 2,6 millioner kroner til udvalgte temaer

som overlevelse og sundhed, uddannelse, beskyttelse

af børn og hiv/aids og endelig godt 47 millioner kroner

til nødhjælp i Sudan (Darfur), de tsunami-ramte lande i

Asien, Pakistan og Niger.

Mere end 100.000 private danskere har valgt at støtte

UNICEFs arbejde, halvdelen af dem flere gange om året

(mange månedligt som UNICEF Partner eller Livline), og

mange hundrede virksomheder samt snesevis af fonde

og legater ydede støtte til UNICEFs hjælpearbejde i 2005.

Hertil kommer de mange tusinde, der vælger at støtte ved

at købe de kendte UNICEF kort, en kalender, en sweatshirt

eller et af de mange andre flotte produkter, som UNICEF

sælger til gavn for børn i nød.

I 2005 opnåede UNICEF Danmark en samlet indtægt på 2005 sende cirka 90,5 millioner kroner videre til UNICEFs

knap 120 millioner kroner. Det er en fremgang på mere internationale udviklings- og nødhjælpsarbejde for børn

end 100 procent i forhold til året før, og det er tiende år i og anvende yderligere godt 4 millioner kroner til vort ved-

træk, vi har præsteret en økonomisk fremgang.

tægtsbestemte oplysnings- og skolearbejde i Danmark.

Således har vi anvendt godt 94,5 millioner kroner til vort

De cirka 120 millioner kroner indeholder ikke det danske formål og lagt godt 2,5 millioner kroner hen til egenkapi-

statsbidrag til UNICEF. Disse penge kanaliseres direkte talen, så den i dag udgør cirka 10 millioner kroner, svaren-

Knap 36 millioner kroner er overført ikke-øremærket, til

14

til UNICEFs hovedkontor i New York. Som det vil ses af

årsrapporten på side 26, så kunne UNICEF Danmark i

de til et halvt års drift af UNICEF Danmark. De resterende

midler er anvendt til at betale for salgs- og indsamlings-

UNICEFs generelle udviklingsarbejde for børn. Herudover

er der overført knap 5 millioner kroner til UNICEF-

15


Foto: Kristian Linnemann/POLFOTO

GLIMT FRA 2005

De store nødhjælpsindsamlinger til ofrene

for tsunamien og til ofrene for jordskælvet

i Pakistan og Indien prægede UNICEF

Danmarks arbejde i 2005. UNICEFs store

verdenslager, Supply Division i Københavns

Frihavn, lagde lokaler til det store

indsamlingsprogram til Asien, som blev

sendt på TV2 den 8. januar.

I maj var UNICEF Danmark et af tre såkaldte

profilprojekter, som nød godt af de penge,

der blev samlet ind ved ”DM i Indsamling”

på DR1. UNICEFs del af pengene går til at

hjælpe børn i Swaziland, som er blevet forældreløse

på grund af aids – et projekt som

var genstand for megen medieomtale i

forbindelse med indsamlingen. Skuespiller

og UNICEF ambassadør Anders W. Berthelsen

havde besøgt Swaziland og mødt de to

små forældreløse piger Sebentile og Sakhile,

som fik hjælp gennem UNICEFs projekt

kaldet ”Neighbourhood Care Point”.

UNICEF Butikken i Rådhusstræde i København

blev totalt moderniseret, så den i dag

fremstår langt mere lys og venlig. Det har

blandt andet medvirket til et forbedret salg

i forhold til året før. IKEA ydede en væsentlig

støtte til moderniseringen af butikken.

Vanen tro var UNICEF Danmark også sidste

år med i den store velgørenhedsevent

i august ved navn ”ECCO Walkathon”,

ligesom vi i samarbejde med FBI arrangerede

stand-up comedy mellem jul og nytår

under titlen ”Talegaver til Børn”. Designer

og UNICEF-ambassadør Malene Birger

afholdt sit årlige modeshow på UNICEFs

verdenslager i Københavns frihavn.

I 2005 var Danmark til eksamen hos

Børnetv-vært og UNICEF ambassadør

Også på de indre linier var der travlt i 2005.

FNs Børnekomite, der påser, at de en-

Martin Keller indspillede sammen med

Sekretariatet iværksatte i foråret et større

kelte lande overholder Børnekonventionen.

flere hundrede børn på Nationalmuseet en

analysearbejde af struktur og arbejds-

UNICEF Danmark deltog aktivt i arbejdet

UNICEF-sang, som bliver hyppigt vist i

processer, og det resulterede hen over som-

16

op til og under selve eksamenen, ligesom

vi nu er aktivt involveret i at følge op på de

bemærkninger, som blev Danmark til del.

Vi var i 2005 også involveret i et tæt samarbejde

med blandt andet Socialministeriet

og Børnerådet om at sætte mere fokus på

de danske børn, som bliver udsat for vold

i hjemmet.

børnetv på TV2 Zulu. Både Martin Keller,

stand-up komikeren Mick Øgendahl og

Bakkens Pjerrot optrådte gratis på en lang

række skoler til fordel for UNICEF.

De mange forskellige store og små aktiviteter

– herunder de mange skoler, som afholder

forskellige arrangementer til fordel for

UNICEF – resulterede i, at UNICEF Danmark

i 2005 af analyse instituttet Zapera blev

målt til at være den 2. mest synlige og 3.

mest anerkendte humanitære organisation

i Danmark.

meren i en omfattende omstrukturering

og detaljeret beskrivelse af arbejdsgange

med henblik på at gøre dem så effektive

som muligt. På årsmødet i maj 2005 godkendte

repræsentanterne for medlemsorganisationerne

og lokalafdelin-

17

gerne bestyrelsens oplæg til nye

og mere tidssvarende vedtægter.

Foto: UNICEF/050270/Giacomo Pirozzi

Foto: Kenneth Kristensen

Foto: UNICEF Danmark

Foto: UNICEF Danmark/Annette Jønsson

Foto: TV2 Zulu/Per Arnesen

Foto: Ecco Walkathon 2005


18

UNICEF SÆTTER FOKUS PÅ

BØRN

OG AIDS

Med UNICEFs globale kampagne ”Unite for Children.

Unite against Aids” bliver børn for første gang nogensinde

sat øverst på den internationale hiv/aids agenda.

Hvert minut året rundt dør et barn af aids, og samtidig

smittes fire unge mennesker med hiv. Millioner af børn

er i farezonen og har brug for beskyttelse. Alligevel har

børnene indtil nu været katastrofalt overset i den globale

kamp mod aids.

Sådan behøver det ikke at være. Aids er et problem, der

kan løses, hvis viljen er stor nok. Verden har i dag den

fornødne viden – og ressourcer – til at sikre, at en ny

generation kan vokse op uden hiv og aids. UNICEF inviterer

virksomheder, regeringer, organisationer og private til

at deltage i kampagnen for at hjælpe børn ramt af aids og

forhindre, at flere børn og unge mennesker bliver smittet

med sygdommen.

I Danmark skal UNICEF over de næste tre år skaffe cirka

18 millioner kroner ud over det allerede fastlagte budget

til at hjælpe aids-ramte børn i den tredje verden. Flere

danske virksomheder har allerede sat handling bag holdning

med kontante bidrag til kampagnen, ligesom en række

af UNICEFs kendte ambassadører yder en stor indsats

for at skabe opmærksomhed omkring børn og aids.

Målet er stort, men det er ikke uopnåeligt. Det kan lade sig

gøre at forandre livet for de millioner af børn verden over,

som har mistet deres barndom, deres forældre og deres

fremtidsudsigter på grund af aids.

KAMPAGNENS MÅL

Forebygge smitte fra mor til barn

Kampagnens mål er at nå 80 % af alle hiv-smittede

gravide med rådgivning og medicinsk behandling

inden 2010

Beskytte og drage omsorg for børn

berørt af hiv/aids

Kampagnens mål er at nå ud til 80 % af de børn,

der som følge af aids har særligt behov for støtte

Forebygge smitte blandt unge

Kampagnens mål er at nedbringe antallet af hivsmittede

unge med 25 % inden 2010

Lægehjælp og medicin til børn

Kampagnens mål er, at 80 % af alle hiv-smittede

børn i 2010 skal være i medicinsk behandling

Læs mere om kampagnen og hvordan du kan deltage

på www.unicef.dk/uniteforchildren

”DET ER FORFÆRDELIGT AT SE, HVORDAN MILLIONER AF BØRN VOKSER

OP ALENE UDEN DERES MOR OG FAR. UDEN FORÆLDRENES KÆRLIGHED,

OMSORG, STØTTE OG BESKYTTELSE. BØRN SMITTES MED HIV OG DØR,

SELV OM DET KAN UNDGÅS. VERDEN HAR I DAG DEN FORNØDNE VIDEN TIL

AT LØSE DETTE PROBLEM. MEN DER ER BRUG FOR VILJE! VED AT STØTTE

UNICEFS GLOBALE KAMPAGNE ”UNITE FOR CHILDREN. UNITE AGAINST AIDS”

KAN MAN VÆRE MED TIL AT LØSE ET AF VERDENS STØRSTE PROBLEMER.”

Hendes Højhed Prinsesse Alexandra, Protektor for UNICEF Danmark

Foto: UNICEF/041218/Ami Vitale


TAK FOR STØTTEN

TIL VERDENS BØRN

En stor og varm tak til alle, der har bidraget til, at UNICEF Danmark i 2005 kunne yde

hjælp til flere børn i nød end nogensinde før: Vor protektor, Hendes Højhed Prinsesse

Alexandra, medlemsorganisationer og lokalafdelinger, frivillige i sekretariatet, UNICEF

Butikken og som forhandlere af UNICEF kort, medlemmerne af præsidiet, bestyrelsen,

og børneekspertpanelet, UNICEF ambassadørerne, medarbejderne i UNICEF Danmark

og sidst men ikke mindst de mange tusinder, som har bidraget økonomisk eller på

anden vis til vort arbejde.

Op til årsmødet 2006 er der grund til at rette en helt speciel tak til UNICEF Danmarks

formand gennem de sidste otte år, børnepsykolog Ole Kyed. Som medlem af bestyrelsen

siden 1995 har Ole Kyed sin meget store andel i, at det UNICEF Danmark, han

nu overlader til en ny formand, har en langt bedre økonomi, en langt større synlighed

og et mere omfattende arbejde også for danske børn og unge end det UNICEF

Danmark, han i 1998 blev formand for. Ole Kyed har selv valgt at trække sig som

formand, men vi er glade for at kunne trække på hans store viden om børn og unge

som fortsat medlem af vores Børneekspertpanel.

Ole Kyed

Foto: UNICEF Danmark / Klaus Nedergaard

BIDRAG TIL UNICEF

• Det danske generelle bidrag til UNICEF androg i 2005 180 millioner kroner.

Herudover bevilgede den danske regering 58 millioner kroner til humanitær

bistand gennem UNICEF samt 9.950.000 kroner til flerårige aktiviteter.

• Til UNICEFs forsyningscenter blev der over Finansloven bevilget

27.104.482 kroner. Dette dækker husleje-, vedligeholdelses- og tilsyns-

honorar- og sikkerhedsprojektudgifter for 2005.

• Endvidere finansierede Danmark for 6.100.000 kroner personalebistand

– 7 Junior Professional Officers (JPO’s) i 6 lande/steder i UNICEFs organisation.

• Fra Danidas oplysningspulje modtog UNICEF Danmark en bevilling

på 200.000 kroner.

• Fra Finansstyrelsen (Tips og Lotto-midler) fik UNICEF Danmark 1.397.197 kroner.

VI TAKKER FØLGENDE FONDE OG LEGATER FOR ØKONO-

MISK STØTTE I 2005

ESPERSENS FOND · LØSERUPGÅRD FONDEN · VITROHM

FONDEN AF 1960 · TORBEN OG ALICE FRIMODTS FOND ·

OTICON FONDEN · AC’S BØRNEHJÆLPEFOND · AUGU-

STINUS FONDEN · METRO-SCHRØDER-FONDEN · SKAN-

DINAVISK TOBAKSKOMPAGNI’S GAVEFOND · GERDA

LAUSTSENS FOND · TØMMERHANDLER JOHANNES

FOGS FOND · AASE OG EJNAR DANIELSENS FOND · SALT-

BÆKVIG-FONDEN · PRINS JOACHIM OG PRINSESSE

ALEXANDRAS FOND · SPAREKASSEN NORDJYLLANDS

FOND · FAMILIEFOND AF 29/12 79 · FRIMODT-HEINEKE

FONDEN · OTTO R HENRIQUES OG HUSTRUS FOND ·

ALLAN HUGO NORMAN RAHR CHRISTENSENS FOND ·

BIRTHE OG BJARNE KNUDSENS FOND · HEMPEL FON-

DEN · FREDERIKSBERG SPAREKASSES FOND · ELLAB-

FONDEN · VISSING FONDEN · VEJLEFJORD-FONDEN ·

TOYOTA-FONDEN · RUDOLPH ALS FONDET · SOLSIDAN

LEGATET · EDITH OG GODTFRED KIRK CHRISTIANSENS

FOND

FØLGENDE VIRKSOMHEDER OG ORGANISATIONER GAV

I 2005 MERE END 100.000 KR. TIL UNICEFS ARBEJDE

LEGO KONCERNEN · TOMS GRUPPEN A/S · APOLLO

REJSER · DEN DANSKE BANK · E. PIHL OG SØN A/S ·

ECCO SKO APS · ELSAM A/S · FALCK DANMARK A/S ·

HØJE-TÅSTRUP KOMMUNE · SILKEBORG KOMMUNE ·

MACDONALD RESTAURANTER I DANMARK · PFA

PENSION A/S · PLESNER SVANE OG GRØNBORG

ADVOKATERNE · PRICEWATERHOUSECOOPERS · ARKIL

HOLDING A/S · COLOPLAST A/S · DIBA BANK · FERRO-

SAN A/S · J-F. LEMVIGH-MÜLLER HOLDING A/S · MATAS

A/S · DANFOSS A/S · KOMPAN A/S · FOA · SCT. GEORGS

GILDERNE I DANMARK · DYNAUDIO A/S · KIRKBI A/S ·

KUONI SCANDINAVIA DANMARK · KWINTET A/S

20 21


PRINSESSE

ALEXANDRA

MØDER OFRE

FOR TSUNAMIEN

I SRI LANKA

I sin egenskab af protektor for UNICEF Danmark

besøgte Hendes Højhed Prinsesse Alexandra

i efteråret nogle af UNICEFs genopbygningsprojekter

efter tsunamien i Sri Lanka. Besøget

resulterede i en times dokumentarudsendelse

på DR1. Prinsessen besøgte blandt andet projekter

for genopbygning af skoler, traumebehandling

af børn og støtte til børn, der

mistede deres forældre under tsunamien. Mere

end 6.000 sri lankanske børn mistede en eller

begge deres forældre under katastrofen.

UNICEF har blandt andet leveret skolematerialer

til 200.000 børn i Sri Lanka og genopbygget

mere end 25 skoler fra grunden.

I Galle i den sydlige del af Sri Lanka mødte Prinsesse

Alexandra en fattig kystfisker, der mistede både sit hjem

og sit levebrød under tsunamien. Hans lille træbåd blev

ødelagt, og han boede i et nødtørftigt skur på stranden.

”Jeg kan ikke andet end at fiske. Derfor vil jeg ikke flytte væk

herfra. Mit største ønske er at få en ny båd”, fortalte han.

MEDLEMSORGANISATIONER

Dansklærerforeningen

Netop

ÆRESMEDLEMMER

BESTYRELSE

PRÆSIDIUM

Aktive Kvinder i Danmark

De Grønne Pigespejdere

Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Mogens Bech-Hansen

Leif Bahn

Hendes Højhed Prinsesse Alexandra

ASF-Dansk Folkehjælp

Den Danske Rigsstorloge F.G.D.O

Socialdemokratiet

Preben Gustavsen

rep. for KFUM-Spejderne i Danmark (ærespræsident)

BUPL - forbundet for pædagoger

Det Danske Bahaí Samfund

Soroptimist International i Danmark

Grethe Nedergaard

Helle Rabøl Hansen

Jeppe Christiansen

og klubfolk

Det Danske Spejderkorps

Venstres Landsorganisation

Kirsten Riesel

rep. for Køge Lokalafdeling

Preben Damgaard

Børnehaveklasseforeningen

Det Konservative Folkeparti

Wizo i Danmark

Ole Sørensen

Inge Højsgaard

Knud Heinesen

Centrumdemokraterne

Det Radikale Venstre

Torben Wielandt

rep. for Frederikssund Lokalafdeling Svend Jakobsen

CISV Danmark

DKIN

UNICEF AMBASSADØRER

Alfred Josefsen

Alfred Josefsen

Danmarks Lærerforening

FN-Forbundet

Anders W. Berthelsen

BØRNEEKSPERTPANEL

rep. for Roskilde Lokalafdeling

Erwin Lauterbach

Danmarks Retsforbund

Folkeligt Oplysningsforbund

Malene Birger

Mette Dyrberg

(næstformand)

Linda Nielsen

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Foreningen Sex og Samfund

Bubber

Helle Rabøl Hansen

Ole Kyed

Michala Petri

Dansk Kvindesamfund

HK

Sebastian Dorset

Ole Kyed

rep. for Dansk Psykolog Forening Lise-Lotte Rebel

Dansk Landbrug

Jordemoderforeningen

Peter Gantzler

Ingrid Leth

(formand)

Benedicte Strøm

Dansk Metalarbejderforbund

KFUM-Spejderne i Danmark

Anne Louise Hassing

Arne Lindahl

Arne Lindahl

Knud Sørensen

Dansk Motions Forbund

Kvindernes Internationale Liga

Caroline Henderson

Sarah Mogensen

rep. for Dansk Selskab for Børne- Thomas Vinterberg

Dansk Psykolog Forening

for Fred & Frihed

Kasper Hvidt

Iben Molin

sundhed

Børge Wagner

Dansk Selskab for Børnesundhed

Kvinderådet

Martin Keller

Basim Moujahid

Jan Moosmand

Marianne Zibrandtsen

Dansk Socialrådgiverforening

Københavns Lærerforening

Naser Khader

Rune Riisbjerg Thomsen

rep. for Odense Lokalafdeling

Lise Østbirk

Dansk Sygeplejeråd

Landsforbundet DUI - Leg og Virke Jesper Klein

Kamilla Warberg

Dansk Ungdoms Fællesråd

Landsforeningen Ungdomsringen

Mek Pek

rep. for Soroptimist International

Danske Baptisters Spejderkorps

Liberalt Oplysnings Forbund

Bakkens Pjerrot

i Danmark

22

Danske Fysioterapeuter

Danske Rotary Distrikter

LO i Danmark

Mellemfolkeligt Samvirke

Tue West

Mick Øgendahl

Elisabeth Wichmann

rep. for Dansk Sygeplejeråd

23

Foto: UNICEF Danmark/Karin Aaen


Foto: UNICEF/051439/Giacomo Pirozzi

Foto: UNICEF/050042/Jeremy Horner

Pakistan, oktober 2005: To børn fra Mansehra distriktet deles om et

tæppe i en UNICEF-støttet lejr for overlevende efter jordskælvet i

Pakistan den 8. oktober. Mere end 1,6 millioner børn blev direkte berørt

af jordskælvet.

Maldiverne, januar 2005: Et fly med nødhjælpsforsyninger til ofrene for

tsunamien i det sydøstlige Asien er netop landet i Maldivernes hovedstad,

Male. Forsyningerne kommer fra UNICEFs internationale forsyningscenter

i København. Herfra styres alle udsendelser af UNICEF forsyninger

til både akutte nødhjælpsindsatser, men også til langsigtede

udviklingsprojekter overalt i verden. På lageret i København pakkes de

mest avancerede ting som akut førstehjælpsudstyr, skolematerialer og

medicinsk udstyr.

Foto: UNICEF/051036/Radhika Chalasani

Niger, 8. august 2005: Sundhedsarbejdere måler ernæringstilstanden

på en lille dreng i det vestafrikanske land Niger, som i 2005 blev ramt

af en alvorlig sultkatastrofe. Drengens mor har båret ham hen til den

mobile sundhedspost i landsbyen Chadakori, hvor sundhedsarbejderne

screener børn for underernæring og giver ernæringstilskud til

fejlernærede børn og deres familier. Det røde felt på måle-armbåndet

viser, at barnet er alvorligt underernæret og har brug for at komme i

behandling.

Jamaica, 2005: En pige sidder udenfor og læser på skolen Swallowfield

i Jamaicas hovedstad Kingston. UNICEF har forsynet skolen med lærebøger

og andre undervisningsmaterialer. Selvom næsten alle børn

kommer i skole i Jamaica, er kvaliteten af undervisningen ofte dårlig.

30 procent af eleverne har ikke lært at læse, når de går ud af femte klasse.

Der er mangel på lærere, og klasselokalerne er tit overfyldte. Børn,

der ikke får en ordentlig grundskoleuddannelse, er særligt udsatte for

vold, udnyttelse og hiv/aids. Næsten 10 procent af alle hiv-smittede i

Jamaica er børn under 19 år. UNICEF arbejder sammen med Jamaicas

regering på at forbedre kvaliteten af skolesystemet og give børnene en

bedre fremtid.

ANVENDELSE AF MIDLER

til UNICEF Danmarks arbejde og drift 2005, kr. 99.670.907

Asien, Pakistan, Sudan og Niger (48%)

Nepal, Senegal, Bangladesh

og Swaziland (5%)

Driftsomkostninger (5%)

Oplysnings- og skolearbejde (4%)

Tidlig barndom, uddannelse,

hiv/aids, særligt udsatte børn (2%)

Andre lande - 5 fokusområder (36%)

Foto: UNICEF/050916/Shehzad Noorani

Indonesien, 7. april 2005: UNICEF medarbejder Frederic Sizaret kalder

smilet frem hos en dreng i Gunung Sitoli, hovedstaden i Nias. Efter det

jordskælv, der ramte byen i marts, har UNICEF organiseret eftermiddagsaktiviteter

for børnene to forskellige steder i den ødelagte by. Omkring

80 børn får gennem leg, spil, sang og tegning en helt basal form

for traumebehandling, som hjælper dem med at overvinde de rædsler,

de oplevede under jordskælvet.

Etiopien, august 2005: En lille dreng bliver vaccineret mod polio i landsbyen

Karo Duss i det sydlige Etiopien. Drengen tilhører Karo stammen,

der lever delvist som nomader, hvilket gør det vanskeligt at gennemføre

rutinevaccinationer af børnene. I august 2005 blev der med støtte

fra UNICEF gennemført en vaccinationskampagne, hvor sundhedsarbejderne

gik fra dør til dør og vaccinerede alle børn under 10 år mod

den invaliderende og smitsomme sygdom.

Foto: UNICEF/050543/Josh Estey

Foto: UNICEF/051288/Indrias Getachew


ÅRSRAPPORT FOR 2005

RESULTATOPGØRELSE FOR 2005

2005 2004

t.kr.

Salg af UNICEF kort og produkter 12.030.803 11.913

Indsamlingsaktiviteter 104.336.306 43.962

Andre bidrag 2.220.419 1.862

Finansielle indtægter, netto 1.078.040 689

Indtægter i alt 119.665.568 58.426

Indsamlings- og salgsudgifter 17.463.907 12.907

Nettoindtægter i alt 102.201.661 45.519

Løn, personale og administration 1.807.597 1.940

Øvrige driftsomkostninger (IT, porto, kontorhold mv.) 3.152.723 2.198

Afskrivninger 175.619 393

Driftsomkostninger i alt 5.135.939 4.531

I alt til disposition 97.065.722 40.988

Overført til UNICEFs arbejde i andre lande – med fokus på følgende områder: 35.830.067 26.015

Uddannelse med særlig fokus på piger, Sundhed, Tidlig barndom,

Beskyttelse af særligt udsatte børn, Hiv/aids

UNICEF udvalgte lande 4.941.862 5.342

LAOS vaccination 0 2.618

NEPAL pigers uddannelse 367.747 726

SENEGAL pigers uddannelse 327.600 1.000

BANGLADESH pigers uddannelse 485.035 499

INDIEN pigers uddannelse 0 499

SWAZILAND hiv/aids 3.761.480 0

UNICEF udvalgte temaer 2.598.888 633

Tidlig barndom 617.154 0

Uddannelse 1.252.406 0

Særligt udsatte børn 399.156 321

Hiv/aids 330.172 0

Malaria 0 312

UNICEF nødhjælp 47.140.654 4.152

IRAN 0 1.051

SUDAN 363.822 2.670

ASIEN 38.830.861 431

ASIEN legepladser/vandanlæg 1.961.600 0

PAKISTAN 5.656.771 0

NIGER 327.600 0

I alt overført til UNICEFs internationale udviklings- og nødhjælpsarbejde 90.511.471 36.142

UNICEFs oplysnings- samt skolearbejde i Danmark 4.023.497 3.394

I alt anvendt i henhold til organisationens formål 94.534.968 39.536

Årets resultat 2.530.754 1.452

BALANCE PR. 31.12.2005

AKTIVER

31.12.2005 31.12.2004

t.kr.

Inventar 160.022 128

IT-udstyr 242.786 275

Bil 24.289 35

Materielle anlægsaktiver i alt 427.097 438

Beholdning af egne varer 151.929 0

Andre tilgodehavender 5.704.126 6.698

Periodeafgrænsningsposter 82.703 146

Tilgodehavender i alt 5.786.829 6.844

Værdipapirbeholdning 1.502.953 1.528

Likvide beholdninger 52.856.892 36.536

Omsætningsaktiver i alt 60.298.603 44.908

Aktiver i alt 60.725.700 45.346

PÅTEGNINGER

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato godkendt årsrapporten

for 2005. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse

med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende

billede af organisationens aktiver, passiver, finansielle

stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.

København, den 7. april 2006

Daglig ledelse:

Steen M. Andersen, generalsekretær

Bestyrelse:

Ole Kyed, formand Alfred Josefsen , næstformand

Jan Moosmand Leif Bahn

Elisabeth Wichmann Kamilla Warberg

Helle Rabøl Hansen Arne Lindahl

Inge Højsgaard

PASSIVER

31.12.2005 31.12.2004

t.kr.

Formuekonto 8.087.815 6.057

Henlæggelse, IT-investeringer 1.300.000 800

Henlæggelse, fundraising 700.000 700

Egenkapital i alt 10.087.715 7.557

Anden gæld 49.218.588 36.695

Kreditorer og skyldige omkostninger 1.419.397 1.094

Kortfristet gæld i alt 50.637.985 37.789

Passiver i alt 60.725.700 45.346

Det samlede regnskab inkl. noter og anvendt regnskabspraksis

kan downloades fra www.unicef.dk.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske

revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger

og udfører revisionen med henblik på at opnå høj

grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig

fejlinformation.

Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information,

der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og

oplysninger.

Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen

anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn,

som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede

præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den

udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende

billede af organisationens aktiver, passiver, og den finansielle

stilling pr. 31.12.2005 samt af resultatet af organisationens

aktiviteter for 2005 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 4. april 2006

Revisionspåtegning

Revisionsinstituttet

Årets resultat disponeres således

Til bestyrelsen for UNICEF Danmark

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

26

Overført til formuekonto

Overført til henlæggelse, fundraising

Overført til henlæggelse, IT

2.030.754

0

500.000

2.530.754

752

700

0

1.452

Vi har revideret årsrapporten for UNICEF Danmark for 2005,

der aflægges efter årsregnskabsloven.

Organisationens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort

ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion

om årsrapporten.

John Krarup Nielsen

statsautoriseret revisor

27

More magazines by this user
Similar magazines