26.07.2013 Views

1 Boliger i det nye Ry 67 lejligheder i centrum - Ry Bytorv

1 Boliger i det nye Ry 67 lejligheder i centrum - Ry Bytorv

1 Boliger i det nye Ry 67 lejligheder i centrum - Ry Bytorv

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1<br />

<strong>Boliger</strong> i <strong>det</strong> <strong>nye</strong> <strong>Ry</strong><br />

RY BYTORV<br />

<strong>67</strong> <strong>lejligheder</strong> i <strong>centrum</strong><br />

www.rybytorv.dk


Forord _______________________________________ 4<br />

Planer for <strong>Ry</strong> og plangrundlag ________________ 6<br />

Om områ<strong>det</strong> ved <strong>Ry</strong> _________________________ 8<br />

Infrastruktur _________________________________ 10<br />

Arkitekterne bag <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong>___________________12<br />

Bebyggelsen <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> ______________________14<br />

Bebyggelsen udvendig ______________________16<br />

Boligtyper og arealer ________________________20<br />

<strong>Boliger</strong>ne indvendig _________________________44<br />

Inventar ____________________________________52<br />

Bad ________________________________________55<br />

Sanitet og armatur __________________________57<br />

Hvidevarer __________________________________58<br />

Priser _______________________________________ 62<br />

Ændringer og tilkøb _________________________62<br />

Hvordan købes ejerboligen __________________62<br />

Udbydergarantier ___________________________ 62<br />

Købers forpligtigelser ________________________63<br />

Garantivilkår ________________________________63<br />

Driftsbudget for „Ejerforeningen <strong>Ry</strong> Centrum“ _64<br />

Andelsbolig _________________________________ 64<br />

Hvordan købes andelsboligen _______________ 65<br />

Finansiering/boligafgift ______________________66<br />

Driftsbudget for „Andelsboligforeningen<br />

<strong>Ry</strong> Bymidte“_________________________________ 66<br />

Skattemæssige forhold ______________________<strong>67</strong><br />

Boligydelse _________________________________ <strong>67</strong><br />

Fælles bestemmelser ________________________<strong>67</strong><br />

Prisreguleringsklausul ________________________<strong>67</strong><br />

Byggegaranti og mangeludbedring __________<strong>67</strong><br />

Grundejerforening___________________________ <strong>67</strong><br />

Tidsplan_____________________________________<strong>67</strong><br />

Forbehold __________________________________<strong>67</strong><br />

Projektudbyder______________________________68<br />

Projektadvokat ________________________________<br />

Mægler_____________________________________68<br />

Ingeniør ____________________________________68<br />

Fiberbredbånd og telefoni ___________________68<br />

Teknisk materialebeskrivelse __________________68<br />

Dokumentsamling for ejer- og andelsbolig ____71<br />

Hjemmeside ______________________________ 100<br />

Samarbejdspartnere ______________________ 100<br />

www.rybytorv.dk<br />

2


3<br />

DET NYE RY<br />

www.rybytorv.dk


Forord<br />

<strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S forestår udviklingen og gennemførelsen<br />

af byggeriet af <strong>det</strong> <strong>nye</strong> bytorv i <strong>Ry</strong>.<br />

<strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> består af i alt ca. 11.000 m² byggeri fordelt<br />

med ca. 3.500 m² erhverv og ca. 7.500 m² boliger<br />

svarende til <strong>67</strong> boliger. Bebyggelsen består af<br />

3 bygningsgrupperinger i 3-5 etager med erhvervsdelen<br />

i stueetagen. Derudover etableres ca. 130<br />

p-pladser i p-kælder under torvet.<br />

Det <strong>nye</strong> bytorv er skabt i tæt samarbejde med <strong>Ry</strong><br />

Kommune - nu Skanderborg Kommune med henblik<br />

på at skabe et tidssvarende <strong>centrum</strong> for byen<br />

med en egentlig torvedannelse.<br />

Det er formentlig første gang, man har set en så<br />

omfattende etablering af et nyt bytorv i en dansk<br />

by.<br />

Det er intentionen, at <strong>det</strong> <strong>nye</strong> bytorv skal fremstå<br />

som en både dynamisk og smuk bebyggelse, der<br />

kan tiltrække <strong>nye</strong> borgere til <strong>Ry</strong>, styrke forretningslivet<br />

og fungere som et samlende element for <strong>Ry</strong>s<br />

borgere.<br />

Torvet mellem bygningerne fordeler sig på to niveauer.<br />

Den nedre del af torvet bliver i niveau med<br />

Skanderborgvej og den øvre del med Randersvej.<br />

Niveauerne forbindes med en trappe og handicapadgang.<br />

I niveau med Randersvej etableres en række ppladser<br />

til korttidsparkering, ligesom der etableres<br />

p-pladser umiddelbart uden for torvet.<br />

Det er forventningen, at <strong>det</strong>ailhandlen hurtigt vil<br />

samle sig omkring torvet, som vil blive <strong>det</strong><br />

indkøbsmæssige tyngdepunkt i byen.<br />

www.rybytorv.dk<br />

4


5<br />

RY BYTORV<br />

<strong>67</strong> boliger i <strong>centrum</strong><br />

www.rybytorv.dk


<strong>Ry</strong> Byråd vedtog i august 2005 en helhedsplan for <strong>Ry</strong>, hvorfra der nedenfor er uddraget<br />

enkelte afsnit:<br />

Daværende Borgmester for <strong>Ry</strong> kommune, Jonna Grønvers forord:<br />

„<strong>Ry</strong> by er placeret i bedårende smukke omgivelser. Alligevel har <strong>Ry</strong> bymidte længe trængt til en<br />

ansigtsløftning. Borgere og politikere har været enige om, at <strong>Ry</strong> by mangler smukke torve, spændende<br />

byrum og tiltrækkende omgivelser for handelsmiljøet. <strong>Ry</strong> by skal have mere puls, mere kultur,<br />

mere liv.<br />

Derfor besluttede <strong>Ry</strong> Byråd i 2003, at <strong>det</strong> var tid til at gå fra snak til handling og i et godt og<br />

konstruktivt samarbejde få lavet en overordnet plan for <strong>Ry</strong> bys udvikling og udseende.<br />

Gennem et dynamisk og givtigt samspil mellem byens borgere, politikere og forvaltninger har <strong>Ry</strong><br />

Byråd formuleret en helhedsplan for <strong>Ry</strong> bys fremtid. Helhedsplanen indeholder en fælles overordnet<br />

vision samt en udviklingsplan med konkrete forslag til den fremtidige udvikling af byen. Forslagene<br />

omhandler både den fysiske, sociale og kulturelle udvikling i <strong>Ry</strong>.<br />

Det var vigtigt for politikerne, at borgerne blev aktive medspillere i processen med at skabe en fælles<br />

vision for <strong>Ry</strong> by. Borgerne i <strong>Ry</strong> har mange ressourcer og idéer og et stærkt ønske om at bidrage til<br />

fællesskabet. Deres mange spændende idéer og løsningsforslag vil gøre byudviklingen langt bedre,<br />

end den ellers ville være blevet.<br />

Ofte viser <strong>det</strong> sig, at når man slipper borgernes ressourcer fri uden bindinger, så udløses der en<br />

kraft, som kan flytte bjerge og realisere ellers umulige planer.<br />

Den kraft ville vi gerne have ind i Helhedsplanen for <strong>Ry</strong>.<br />

<strong>Ry</strong> Byråd ønskede i et samarbejde med borgerne at<br />

· skabe en vision for og et fælles helhedsbillede af <strong>Ry</strong> bys fremtid<br />

· få beskrevet et antal konkrete forslag til udviklingen af <strong>Ry</strong> by<br />

· etablere et permanent samarbejde mellem borgere, politikere og forvaltninger i <strong>Ry</strong> Kommune om<br />

den fremtidige udvikling af <strong>Ry</strong> by.<br />

Samarbej<strong>det</strong> har nu resulteret i Helhedsplanen for <strong>Ry</strong>, og <strong>Ry</strong> Byråd håber på fortsat samarbejde i<br />

årene fremover, hvor <strong>det</strong> gælder om at realisere den spændende og fremsynede plan.<br />

www.rybytorv.dk<br />

Vision 2015 for <strong>Ry</strong><br />

På baggrund af tilbagemeldingerne fra borgerinddragelsesprojektet og de to byrådsseminarer har<br />

<strong>Ry</strong> Byråd vedtaget følgende vision og målsætninger for <strong>Ry</strong>:<br />

Vision 2015 for <strong>Ry</strong><br />

I 2015 er <strong>Ry</strong> en by med en stærk, selvstændig profil - en by i fortsat udvikling med et varieret og bredt<br />

funderet handels- og kulturliv, et videnbaseret erhvervsliv i vækst og et bevidst og konsekvent forhold<br />

til den omgivende natur og til sundhed og miljø.<br />

Sammenlignet med nærliggende større byer er <strong>Ry</strong> et åndehul for sine borgere.<br />

<strong>Ry</strong> er kendt for at have sin egen facon: „ Det den gør – <strong>det</strong> gør den godt“ – og den gør <strong>det</strong> i dialog<br />

med byens forskellige aktører.<br />

6


PLANER FOR RY<br />

Vision 2015 udmøntes i otte målsætninger for byens udvikling:<br />

· <strong>Ry</strong> vil tilstræbe den nødvendige vækst i befolkning og erhvervsliv for at kunne være en by i fortsat<br />

udvikling, og byrå<strong>det</strong> vil løbende fastsætte og justere 3 års vækstmål og 10 års vækstmål med et<br />

vågent øje på udviklingen og konsekvenserne;<br />

· <strong>Ry</strong> vil fortsat fastholde og tiltrække borgere, der kan bidrage til en bæredygtig økonomi og dermed<br />

muliggøre et mangfoldigt og rummeligt lokalsamfund med plads til alle;<br />

· <strong>Ry</strong> vil bruge naturen som løftestang og inspirator i alt, hvad vi gør, og vi vil profilere os på sundhed<br />

og et aktivt natursyn, der tages alvorligt;<br />

· <strong>Ry</strong> vil bruge „<strong>Ry</strong> Charter for borgerinddragelse“ som grundlag for inddragelse af borgerne i<br />

planlægnings- og beslutningsprocesser vedrørende byens udvikling;<br />

· <strong>Ry</strong>s institutioner skal aktivt inddrages og inspireres til at være aktive kulturbærere i byen;<br />

· <strong>Ry</strong> vil fastholde og videreudvikle et varieret handelsliv og udvikle et attraktivt miljø for fremtidens<br />

videnvirksomheder;<br />

· Serviceniveauet i <strong>Ry</strong> skal være på forkant med eller i trit med behovet – og skal løbende udvikles i<br />

retning af et sundheds-/wellness-koncept;<br />

· Natur- og kulturtilbuddene skal samles i klynger i byen, og tilbuddene skal tage udgangspunkt i<br />

lokale ønsker og behov.<br />

Vision 2015 og de otte overordnede målsætninger for <strong>Ry</strong> danner grundlag for nærværende Helhedsplan<br />

for <strong>Ry</strong>.<br />

Indsatsområder og projekter:<br />

Helhedsplanen for <strong>Ry</strong> by tager udgangspunkt i hele byen. Dog er hovedvægten lagt på bymidten, hvor<br />

de største udfordringer for fremtiden ligger.<br />

I forbindelse med helhedsplanens udarbejdelse er de mulige indsatsområder blevet udpeget. Det drejer<br />

sig om de områder, hvor der er behov og mulighed for omdannelse og forskønnelse på kortere eller<br />

længere sigt.<br />

For nogle af områderne er der allerede færdige planer eller planer under udarbejdelse.<br />

For disse områder fortsætter den hidtidige planlægning. Helhedsplanen peger blot på disse områders<br />

potentiale i forhold til byen som helhed.<br />

De udpegede indsatsområder er Kildebjerg, idrætsarealerne, Sønder Ege, Rådhusparken, Mølleskolens<br />

arealer, Siimtoften og bymidten. Desuden danner jernbanearealernes forløb gennem byen et sammenhængende<br />

indsatsområde.“<br />

Lokalplan nr. 132 og kommuneplantillæg nr. 03-06 for <strong>Ry</strong> Bycenter er gældende for <strong>det</strong> omhandlede<br />

område. Lokalplanen og kommuneplantillægget kan fremskaffes ved henvendelse<br />

til Skanderborg Kommune.<br />

7<br />

www.rybytorv.dk


<strong>Ry</strong> er beliggende i <strong>det</strong> midtjyske Søhøjland, direkte<br />

ned til Gudenåen, Mossø, Lillesø og Knudsø. Byen<br />

er ikke blot omgivet af vand på snart alle sider, men<br />

også af de store midtjyske skove som også ligger<br />

helt ind til byen.<br />

Er man til at sejle selv, ligger <strong>det</strong> lige for, men man<br />

kan også vælge at lade sig transportere med Hjejlebådene<br />

til Himmelbjerget og helt til Laven og Silkeborg.<br />

Er man til vandring eller cykling er <strong>det</strong> muligt at<br />

komme gennem skoven til Himmelbjerget og fortsætte<br />

helt til Silkeborg, og derfra den anden vej<br />

rundt om van<strong>det</strong> tilbage til <strong>Ry</strong>, hvor man på den<br />

ca. 42 km lange tur bevæger sig i naturskønne omgivelser.<br />

Byen ligger i historiske omgivelser, med en historie<br />

som rækker tilbage til jernalderen, men med en<br />

betydelig opblomstring i middelalderen.<br />

<strong>Ry</strong> er kendt som et attraktivt sted at bo i Østjylland,<br />

og der er en stabil befolkningstilvækst. Den tidligere<br />

<strong>Ry</strong> Kommune havde en befolkning på ca. 11.000<br />

indbyggere. <strong>Ry</strong> er nu en del af Skanderborg Kommune,<br />

med i alt ca. 55.000 indbyggere.<br />

Infrastrukturelt ligger <strong>Ry</strong> i bekvem afstand til motorvej<br />

E 45, til Århus, Skanderborg og Silkeborg, og der<br />

er til de nævnte byer gode tog- og busforbindelser.<br />

I selve <strong>Ry</strong> er der en række indkøbsmuligheder, både<br />

dagligvare- og specialbutikker, og med <strong>det</strong> <strong>nye</strong><br />

bytorv vil udbud<strong>det</strong> af butikker øges.<br />

Der er i <strong>Ry</strong> såvel en kommunal som en privatskole,<br />

ligesom der i øvrigt er en række kulturelle tilbud,<br />

herunder idrætsforeninger, biograf, kunstklubber mv.<br />

www.rybytorv.dk<br />

8


OM OMRÅDET ved <strong>Ry</strong><br />

9<br />

www.rybytorv.dk


<strong>Ry</strong> ligger helt centralt i Østjylland. Der er gode togforbindelser<br />

til Silkeborg, Herning og Ringkøbing<br />

samt til Skanderborg og Århus.<br />

Der er gode vejforbindelser til Skanderborg og Silkeborg<br />

samt ca. 10 km til den østjyske motorvej og<br />

ca. 10 km til den midtjyske motorvej.<br />

Afstande:<br />

Skole: 400 m<br />

Skole (privat): 1 km<br />

Daginstitution: 400 m<br />

Idræt: 1 km<br />

Golf: 8 km<br />

Indkøb: 0 m<br />

<strong>Ry</strong> station: 400 m<br />

Skanderborg: 11 km<br />

Silkeborg: 20 km<br />

Århus: 31 km<br />

Motorvej E45: 10 km<br />

www.rybytorv.dk<br />

10


INFRASTRUKTUR<br />

11<br />

www.rybytorv.dk


RY BY arkitekter ApS<br />

<strong>Ry</strong> By arkitekter ApS er en ny tegnestue, der er dannet<br />

specifikt med udgangspunkt i at tegne <strong>det</strong> <strong>nye</strong><br />

<strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong>.<br />

Tegnestuen tager afsæt i et samarbejde mellem<br />

den lokale tegnestue Arkitektfirmaet Steen Hassager<br />

Petersen og Arkitektfirmaet Allan Edmond<br />

Hansen, der har tegnestue i Århus.<br />

<strong>Ry</strong> By arkitekter ApS har med denne konstellation<br />

et stort erfaringsgrundlag for løsning af et bredt<br />

spekter af opgaver.<br />

<strong>Ry</strong> By arkitekter ApS har i projektet lagt vægt på at<br />

få den <strong>nye</strong> bebyggelse til at indgå i den eksisterende<br />

struktur med udgangspunkt i et smukt og<br />

nutidigt formsprog.<br />

Der er lagt vægt på at skabe smukke rammer for<br />

kommende beboere, butikker og <strong>Ry</strong> bys borgere<br />

som helhed.<br />

Placering<br />

Bebyggelsen er placeret helt centralt i <strong>Ry</strong> bymidte<br />

mellem Skanderborgvej og den <strong>nye</strong> rundkørsel, der<br />

forbinder Silkeborgvej med Randersvej og<br />

Strungesvej. Bebyggelsen ligger ved <strong>Ry</strong> station med<br />

togforbindelse til blandt an<strong>det</strong> Silkeborg, Skanderborg<br />

og Århus.<br />

www.rybytorv.dk<br />

12


ARKITEKTERNE<br />

13<br />

bag <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong><br />

www.rybytorv.dk


www.rybytorv.dk<br />

14


BEBYGGELSEN<br />

15<br />

Bebyggelsens hovedidé<br />

<strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong><br />

I de seneste år har <strong>Ry</strong> oplevet en stor befolkningstilvækst,<br />

hvor der især i udkanten af <strong>Ry</strong> er skudt<br />

mange spændende boligområder op. I takt med<br />

<strong>det</strong>te er der opstået et behov for også at styrke<br />

midtbyen i <strong>Ry</strong> med flere boliger og butikker.<br />

Projektet til <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> tager afsæt i <strong>det</strong>te behov og<br />

omfatter en ny bebyggelse med etageboliger, butikker,<br />

liberalt erhverv og et nyt offentligt tilgængeligt<br />

bytorv placeret i hjertet af <strong>Ry</strong>.<br />

I udformningen af projektet er der bevidst arbej<strong>det</strong><br />

med at skabe en både dynamisk og smuk bebyggelse,<br />

der indgår i et naturligt samspil med den<br />

eksisterende bebyggelse.<br />

<strong>Boliger</strong>ne er placeret, således at så mange som<br />

muligt får glæde af den fantastiske udsigt over <strong>Ry</strong>s<br />

naturskønne omgivelser.<br />

<strong>Boliger</strong>ne er derfor alle udført med store altaner/<br />

tagterrasser orienteret mod syd, sydvest og vest.<br />

I forbindelse med den <strong>nye</strong> bebyggelse anlægges<br />

også et nyt offentligt tilgængeligt torv, der skaber<br />

forbindelse for gående mellem den <strong>nye</strong> rundkørsel,<br />

og Skanderborgvej og giver adgang til butikkerne<br />

i bebyggelsens stueplan.<br />

Torvet afgrænses af den <strong>nye</strong> bebyggelse og bliver<br />

et nyt samlingspunkt for <strong>Ry</strong> bys borgere med<br />

vandelementer, siddepladser, træbeplantning, integreret<br />

belysning, etc.<br />

Der udbydes i denne brochure <strong>67</strong> <strong>lejligheder</strong> fordelt<br />

på de 3 bygninger, som omkranser torvet, og<br />

der er, bortset fra penthouse<strong>lejligheder</strong>ne, frit valg<br />

mellem at købe den lejlighed, man vælger, som<br />

ejer- eller andelsbolig.<br />

Parkering<br />

Der etableres 1½ parkeringsplads pr. bolig og 1 parkeringsplads<br />

for hver 50 m² butik. Herudover etableres<br />

yderligere 15 parkeringspladser.<br />

Parkeringsarealerne fordeles med ca. 130 stk. i<br />

kælderniveau og 55-60 stk. i terræn.<br />

Fra parkeringskælderen er der direkte adgang til<br />

boligetagerne via trapper og elevatorer.<br />

www.rybytorv.dk


www.rybytorv.dk<br />

16


17<br />

Bebyggelsen<br />

UDVENDIG<br />

Bebyggelsen fremstår hovedsageligt med ydervægge<br />

i tegl, der indgår i et naturligt samspil med<br />

de eksisterende bygninger.<br />

De tilbagetrukne penthouse<strong>lejligheder</strong> udføres<br />

med ydervægge i forpatineret zink eller anden mat<br />

metalbeklædning.<br />

Mod torvet er bygningerne karakteriseret af store<br />

vinduespartier til butikker og boliger.<br />

Bygningerne er alle forsynet med sammenkoblede,<br />

hvide altaner i et grafisk elegant og unikt udtryk,<br />

der giver bebyggelsen karakter og forholder sig til<br />

den skala, som findes i de eksisterende bygninger<br />

mod Skanderbogvej.<br />

Altaner og tagterrasser afskærmes med glasværn,<br />

der sikrer et frit udsyn fra de enkelte boliger og bidrager<br />

med et let og elegant facadeudtryk.<br />

www.rybytorv.dk


Unikke altaner og tagterrasser<br />

<strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong>s unikke placering i <strong>Ry</strong> bymidte med udsigt<br />

over bytorvet og de naturskønne omgivelser<br />

fordrer naturligt, at boligerne udføres med velfungerende<br />

udendørs opholdsarealer.<br />

<strong>Boliger</strong>ne er derfor alle forsynet med enten altaner<br />

eller terrasser med høj anvendelighedsgrad. Alle altaner<br />

og terrasser er optimalt orienteret mod syd,<br />

sydvest eller vest og er afskærmet med transparente<br />

glasværn, der sikrer at udsynet ikke forringes.<br />

Altanerne er bevidst udført med stor dybde, så de<br />

kan danne ramme om hyggelige sammenkomster<br />

med venner og familie.<br />

Tagterrasserne er ligeledes for fleres vedkommende,<br />

udført med indhak i facaderne, der sikrer en ekstra<br />

stor dybde og høj udnyttelsesgrad.<br />

Tagterrasserne er alle udført med smuk belægning<br />

i hårdt træ. De på visualiseringerne viste solafskærmninger<br />

er alene illustrative og kan fås som<br />

tilkøb.<br />

Altanerne varierer i størrelse fra 5 m² til 16 m² med<br />

en gennemsnitlig størrelse på 11 m².<br />

Tagterrasserne varierer i størrelse fra 15 m² til <strong>67</strong> m²<br />

med en gennemsnitlig størrelse på 32 m².<br />

www.rybytorv.dk<br />

18


19<br />

www.rybytorv.dk


Situationsplan<br />

www.rybytorv.dk<br />

20


BOLIGTYPER OG<br />

21<br />

AREALER<br />

Boligarealerne er beregnet som bruttoarealer i henhold<br />

til Boligministeriets bekendtgørelse nr. 311 af<br />

27/6 1983 med senere ændringer. Efter opførelsen<br />

vil <strong>lejligheder</strong>ne blive opmålt af landinspektør i henhold<br />

til lov om ejer<strong>lejligheder</strong> for så vidt angår ejer<strong>lejligheder</strong>ne.<br />

<strong>Boliger</strong>ne i <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> varierer i en bruttostørrelse fra<br />

82 til 161m².<br />

De mange forskellige typer, varierende fra 2 - 4 rums<br />

boliger, sikrer, at der findes en bolig, der kan dække<br />

næsten ethvert behov samt krav til størrelse og indretning.<br />

<strong>Boliger</strong>nes opholdsrum vender alle mod syd, sydvest<br />

eller vest med stort lysindfald til følge.<br />

Alle boligerne har altaner eller terrasser, der ligeledes<br />

er optimalt orienteret.<br />

<strong>Boliger</strong>ne har alle opholdsrum med åbent køkken.<br />

Heraf er næsten alle gennemgående i boligens<br />

fulde dybde, og med store glaspartier sikres <strong>det</strong>, at<br />

dagslyset trænger dybt ind i opholdsrummene.<br />

De gennemgående rum bidrager også til, at boligerne<br />

virker luftige og åbne.<br />

<strong>Boliger</strong>ne er fordelt i bebyggelsen som følger.<br />

Bygning A1: 18 boliger fordelt på 5 boligtyper<br />

Bygning A2: 7 boliger fordelt på 3 boligtyper<br />

Bygning B1: 15 boliger fordelt på 4 boligtyper<br />

Bygning B2: 15 boliger fordelt på 6 boligtyper<br />

Bygning C1: 5 boliger fordelt på 4 boligtyper<br />

Bygning C2: 7 boliger fordelt på 4 boligtyper<br />

Bygning C3: 1 bolig fordelt på 1 boligtype<br />

Der tages forbehold for parkeringsrampens placering,<br />

i<strong>det</strong> parkeringsrampen eventuelt kan placeres<br />

på <strong>det</strong> øvre torv ud for bygning B1.<br />

www.rybytorv.dk


BYGNING A<br />

Stueplan / 1. sal<br />

De boligtyper, der vises længere fremme i brochuren, findes i forskellige variationer afhængigt af, hvor i<br />

bebyggelsen de er placeret. Der vil således findes både spejlvendte udgaver og udgaver med vinduespartier<br />

i gavle. Tillige vil udformningen af altaner og terrasser variere afhængigt af den enkelte boligs<br />

specifikke placering.<br />

www.rybytorv.dk<br />

22<br />

STUEPLAN


23<br />

1. sal / 2. sal<br />

www.rybytorv.dk


BYGNING A<br />

2. sal / 3. sal<br />

www.rybytorv.dk<br />

24


25<br />

4. sal<br />

www.rybytorv.dk


BYGNING B<br />

1. sal<br />

www.rybytorv.dk<br />

26


27<br />

2. sal<br />

www.rybytorv.dk


BYGNING B<br />

3. sal<br />

www.rybytorv.dk<br />

28


29<br />

BYGNING C 1. sal<br />

www.rybytorv.dk


BYGNING C<br />

2. sal<br />

www.rybytorv.dk<br />

30


Sal 1./2./3.<br />

Samlet antal i bebyggelsen 20<br />

Bygning A1/B1/C1/C2<br />

Areal brutto m² inkl. fællesarealer 101-105<br />

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer 80-84<br />

Antal værelser 2<br />

Altan/terrasse m² 9-13<br />

Boligtype A er beliggende i niveau 1.-3. sals plan i<br />

bygning A1, 1. og 2. sals plan i bygning B1 samt i 1.<br />

sals plan i bygning C1 og C2.<br />

Lejligheden er en stor 3 rums bolig med 2 værelser<br />

og opholdsrum med åbent køkken samt stor altan.<br />

Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget<br />

garderobeniche.<br />

Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens<br />

fulde dybde, og med de store glaspartier<br />

mod altanen sikres dagslys dybt ind i lejligheden.<br />

Det ene værelse er udstyret med skabsskydelåger,<br />

og i visse af <strong>lejligheder</strong>ne er der tillige adgang til<br />

altanen fra soveværelset.<br />

I Bygning A1 og B1 er altanen orienteret mod vest<br />

og i bygning C1 og C2 mod sydvest, hvilket er ideelt<br />

for ophold i eftermiddags- og aftentimerne.<br />

Boligen findes også som gavllejlighed med supplerende<br />

vinduespartier.<br />

31<br />

Boligtype A<br />

www.rybytorv.dk


Boligtype B<br />

www.rybytorv.dk<br />

32<br />

Sal 1./2./3.<br />

Samlet antal i bebyggelsen 17<br />

Bygning A1/B1/B2/C1/C2<br />

Areal brutto m² inkl. fællesarealer 115-122<br />

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer 97-104<br />

Antal værelser 2<br />

Altan/terrasse m² 12-16<br />

Boligtype B er beliggende i 1.-3. sals plan i bygning<br />

A1, 1. og 2. sals plan i bygning B1 og B2 samt i 1. sals<br />

plan i bygning C1, C2 og C3.<br />

Lejligheden er en ekstra stor 3 rums bolig med 2<br />

værelser og opholdsrum med åbent køkken samt<br />

stor altan.<br />

Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget<br />

garderobeniche.<br />

Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens<br />

fulde dybde, og med de store glaspartier<br />

mod altanen sikres dagslys dybt ind i lejligheden.<br />

Det ene værelse er udstyret med skabsskydelåger,<br />

og i visse af <strong>lejligheder</strong>ne er der tillige adgang til<br />

altanen fra soveværelset.<br />

I bygning B2 er altanen orienteret mod syd. I Bygning<br />

A1 og B1 er altanen orienteret mod vest og i<br />

bygning C1 og C2 mod sydvest, hvilket er ideelt for<br />

ophold i eftermiddags- og aftentimerne.<br />

Boligen findes også som gavllejlighed, med og uden<br />

supplerende vinduespartier, heraf én med stor<br />

uoverdækket terrasse.


Sal<br />

Samlet antal i bebyggelsen<br />

1./2./3.<br />

Bygning A1/B1/B2/C1/C2<br />

Areal brutto m² inkl. fællesarealer 115-122<br />

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer 97-104<br />

Antal værelser 3<br />

Altan/terrasse m² 12-16<br />

Boligtype B alternativ er en alternativ udformning<br />

af type B indrettet med 3 værelser i ste<strong>det</strong> for 2.<br />

Lejligheden kan etableres de samme steder som<br />

type B.<br />

Lejligheden er en stor 4 rums bolig med 3 værelser<br />

og opholdsrum med åbent køkken samt stor altan.<br />

Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget<br />

garderobeniche.<br />

Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet og<br />

med de store glaspartier mod altanen sikres dagslys<br />

dybt ind i lejligheden.<br />

Det ene værelse er udstyret med skabsskydelåger,<br />

og i visse af <strong>lejligheder</strong>ne er der tillige adgang til<br />

altanen fra soveværelset.<br />

I bygning B2 er altanen orienteret mod syd. I Bygning<br />

A1 og B1 er altanen orienteret mod vest og i<br />

bygning C1 og C2 mod sydvest, hvilket er ideelt for<br />

ophold i eftermiddags- og aftentimerne.<br />

33<br />

Boligtype B<br />

Alternativ<br />

www.rybytorv.dk


Boligtype C<br />

www.rybytorv.dk<br />

34<br />

Sal 1./2.<br />

Samlet antal i bebyggelsen 2<br />

Bygning B2<br />

Areal brutto m² inkl. fællesarealer 86<br />

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer 69<br />

Antal værelser 1<br />

Altan/terrasse m² 5<br />

Boligtype C er beliggende i 1. og 2. sals plan i bygning<br />

B2.<br />

Lejligheden er en 2 rums bolig med 1 soveværelse<br />

og opholdsrum med åbent køkken samt altan.<br />

Ankomst til lejligheden foregår via entré med direkte<br />

adgang til soveværelse og bad/toilet.<br />

Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet og<br />

med store glaspartier mod både syd og øst sikres<br />

dagslys dybt ind i lejligheden.<br />

Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger.<br />

Da der er tale om en gavllejlighed, er alle rum bortset<br />

fra entréen placeret uden indkigsmulighed fra<br />

altangang.<br />

Altanen er orienteret mod syd.


Sal 1./2.<br />

Samlet antal i bebyggelsen 12<br />

Bygning A2/B2<br />

Areal brutto m² inkl. fællesarealer 82-87<br />

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer 66-69<br />

Antal værelser 1<br />

Altan/terrasse m² 9<br />

Boligtype D er beliggende i 1.sals plan i bygning A2<br />

samt i 1. og 2.sals plan i bygning B2<br />

Lejligheden er en 2 rums bolig med 1 soveværelse<br />

og opholdsrum med åbent køkken samt stor altan.<br />

Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget<br />

garderobeniche.<br />

Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens<br />

fulde dybde, og med de store glaspartier<br />

mod altanen sikres dagslys dybt ind i lejligheden.<br />

Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger.<br />

Altanen er orienteret mod syd.<br />

Halvdelen af <strong>lejligheder</strong>ne er udført med soveværelset<br />

placeret mod syd.<br />

35<br />

Boligtype D<br />

www.rybytorv.dk


Boligtype E<br />

www.rybytorv.dk<br />

36<br />

Sal 1.<br />

Samlet antal i bebyggelsen 1<br />

Bygning A1<br />

Areal brutto m² inkl. fællesarealer 137<br />

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer 119<br />

Antal værelser 3<br />

Altan/terrasse m² 13<br />

Boligtype E er en unik lejlighed beliggende i 1.sals<br />

plan i gavlen af bygning A1.<br />

Lejligheden er en stor 4 rums bolig med 3 værelser<br />

og opholdsrum med åbent køkken samt stor altan.<br />

Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget<br />

skab.<br />

Fra entréen er der direkte adgang til forrum med<br />

garderobeniche, 2 værelser samt <strong>det</strong> ene af lejlighedens<br />

2 bad/toiletrum.<br />

Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet, og<br />

med de store glaspartier mod både syd og øst sikres<br />

dagslys dybt ind i lejligheden.<br />

Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger og<br />

adgang til altanen.<br />

Fra soveværelset er der direkte forbindelse til eget<br />

bad/toilet, der er dimensioneret, så <strong>det</strong> udover brus<br />

kan indrettes med badekar eller spa som tilkøb.<br />

Den 13 m² store altan er orienteret mod vest med<br />

kig ud over <strong>det</strong> <strong>nye</strong> torv, hvilket er ideelt for ophold<br />

i eftermiddags- og aftentimerne.<br />

Da der er tale om en gavllejlighed, er alle rum bortset<br />

fra entréen placeret uden indkigsmulighed fra<br />

altangang.


Sal 2./3.<br />

Samlet antal i bebyggelsen 4<br />

Bygning B1/C1/C2<br />

Areal brutto m² inkl. fællesarealer 144-152<br />

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer 127-130<br />

Antal værelser 3<br />

Altan/terrasse m² 39<br />

Boligtype F er en særdeles unik penthouselejlighed<br />

beliggende i 3. sals plan i bygning B1 og i 2. sals<br />

plan i bygning C1 og C2.<br />

Lejligheden er en stor 4<br />

rums bolig med 3 værelser<br />

og opholdsrum med<br />

åbent køkken samt stor<br />

terrasse.<br />

Ankomst til lejligheden<br />

foregår via entré med<br />

indbygget garderobeniche<br />

og direkte adgang<br />

til <strong>det</strong> ene af lejlighedens<br />

2 bad/toiletrum,<br />

der er dimensioneret, så<br />

<strong>det</strong> ud over brus, som tilkøb<br />

kan indrettes med<br />

badekar eller spa.<br />

Stuen ligger i åben forbindelse<br />

med køkkenet<br />

i lejlighedens fulde dybde,<br />

og med de store<br />

glaspartier mod terrassen<br />

sikres dagslys dybt<br />

ind i lejligheden.<br />

Soveværelset er udstyret<br />

med skabsskydelåger<br />

og egen adgang til ter-<br />

37<br />

Boligtype F<br />

rassen.<br />

Via gang fra stuen er der adgang til en separat<br />

afdeling med 2 værelser med eget bad/toilet. Det<br />

ene af de 2 værelser har i lighed med soveværelset<br />

direkte adgang til terrassen<br />

Den store terrasse er i bygning B1 orienteret mod<br />

vest, hvilket er ideelt for ophold i eftermiddags- og<br />

aftentimerne og i bygningerne C1 og C2 mod sydvest,<br />

hvilket er ideelt for ophold i dag- og aftentimerne.<br />

Lejlighedernes placering på henholdsvis 2. og 3. sal<br />

sikrer en fantastisk udsigt.<br />

www.rybytorv.dk


Boligtype G<br />

www.rybytorv.dk<br />

38<br />

Sal 2./3.<br />

Samlet antal i bebyggelsen 4<br />

Bygning B1/C1/C2<br />

Areal brutto m² inkl. fællesarealer 102-108<br />

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer 84-87<br />

Antal værelser 1<br />

Altan/terrasse m² 18<br />

Boligtype G er en unik penthouselejlighed beliggende<br />

i 3. sals plan i bygning B1 og i 2. sals plan i<br />

bygning C1 og C2<br />

Lejligheden er en 2 rums bolig med 1 soveværelse<br />

og opholdsrum med åbent køkken samt stor terrasse.<br />

Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget<br />

garderobeniche og direkte adgang til bad/<br />

toilet, der er dimensioneret, så <strong>det</strong> ud over brus, som<br />

tilkøb, kan indrettes med badekar eller spa.<br />

Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens<br />

fulde dybde, og med de store glaspartier<br />

mod terrassen sikres dagslys dybt ind i lejligheden.<br />

Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger og<br />

egen adgang til terrassen.<br />

Den store terrasse er i bygning B1 orienteret mod<br />

vest, hvilket er ideelt for ophold i eftermiddags- og<br />

aftentimerne og i bygningerne C1 og C2 mod sydvest,<br />

hvilket er ideelt for ophold i både dag- og aftentimerne.<br />

Lejlighedernes placering på henholdsvis 2. og 3. sal<br />

sikrer en fantastisk udsigt.


Sal 3.<br />

Samlet antal i bebyggelsen 1<br />

Bygning B2<br />

Areal brutto m² inkl. fællesarealer 134<br />

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer 117<br />

Antal værelser 2<br />

Altan/terrasse m² <strong>67</strong><br />

Boligtype H er en særdeles unik penthouselejlighed<br />

beliggende i 3. sals plan i bygning B2.<br />

Lejligheden er en stor 3 rums bolig med 2 værelser<br />

og opholdsrum med åbent køkken samt stor terrasse.<br />

Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget<br />

garderobeniche og direkte adgang til <strong>det</strong><br />

39<br />

Boligtype H<br />

ene af lejlighedens 2 bad/toiletrum. Ba<strong>det</strong>/toilettet<br />

kan udføres som bryggers, som evt. tilkøb, hvis<br />

<strong>det</strong>te ønskes.<br />

Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens<br />

fulde dybde, og med de store glaspartier<br />

mod terrassen mod både syd og øst sikres dagslys<br />

dybt ind i lejligheden.<br />

Fra opholdsrummet er der åben adgang til separat<br />

afdeling med soveværelse, værelse og tilhørende<br />

bad/toilet, der er dimensioneret, så <strong>det</strong> ud<br />

over brus, som tilkøb, kan indrettes med badekar<br />

eller spa.<br />

Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger og<br />

egen adgang til terrassen.<br />

Den meget store terrasse er orienteret mod syd og<br />

øst.<br />

www.rybytorv.dk


Boligtype I<br />

Sal 3.<br />

Samlet antal i bebyggelsen 1<br />

Bygning B2<br />

Areal brutto m² inkl. fællesarealer 126<br />

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer 109<br />

Antal værelser 2<br />

Altan/terrasse m² 39<br />

www.rybytorv.dk<br />

40<br />

Boligtype H er en unik penthouse-lejlighed beliggende<br />

i 3. sals plan i bygning B2.<br />

Lejligheden er en stor 3 rums bolig med 2 værelser<br />

og opholdsrum med åbent køkken samt stor terrasse.<br />

Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget<br />

garderobeniche.<br />

Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens<br />

fulde dybde, og med de store glaspartier<br />

mod terrassen sikres dagslys dybt ind i lejligheden.<br />

Fra opholdsrummet er der åben adgang til afdeling<br />

med soveværelse, værelse og tilhørende bad/<br />

toilet, der er dimensioneret, så <strong>det</strong> ud<br />

over brus, som tilkøb, kan indrettes<br />

med badekar eller spa.<br />

Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger<br />

og egen adgang til terrassen.<br />

Den store terrasse er orienteret mod<br />

syd.


Sal 3./4.<br />

Samlet antal i bebyggelsen 2<br />

Bygning A1/B2<br />

Areal brutto m² inkl. fællesarealer 159-161<br />

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer 143<br />

Antal værelser 3<br />

Altan/terrasse m² 45<br />

Boligtype J er en særdeles unik penthouselejlighed<br />

beliggende i 4. sals plan i bygning A1 og i 3. sals<br />

plan i bygning B1.<br />

Lejligheden er en meget stor 4 rums bolig med 3<br />

værelser og opholdsrum med åbent køkken samt<br />

stor terrasse.<br />

Adnkomst til lejligheden foregår via entré med indbygget<br />

garderobeniche og direkte adgang til <strong>det</strong><br />

ene af lejlighedens 2 baderum/toiletter. Ba<strong>det</strong>/toi-<br />

41<br />

Boligtype J<br />

lettet kan, som tilkøb, udføres som bryggers, hvis<br />

<strong>det</strong>te ønskes.<br />

Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens<br />

fulde dybde, og med de store glaspartier<br />

mod terrassen sikres dagslys dybt ind i lejligheden.<br />

Fra opholdsrummet er der adgang til separat afdeling<br />

med soveværelse, 2 værelser og tilhørende<br />

bad/toilet, der er dimensioneret, så <strong>det</strong> ud over brus,<br />

som tilkøb, kan indrettes med badekar eller spa.<br />

Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger og<br />

egen adgang til terrassen.<br />

Det ene af de 2 øvrige værelser har i lighed med<br />

soveværelset egen adgang til terrassen<br />

Den store terrasse er orienteret mod vest, hvilket er<br />

ideelt for ophold i eftermiddags- og aftentimerne.<br />

Lejlighedernes placering på henholdsvis 3.og 4. sal<br />

sikrer en fantastisk udsigt.<br />

www.rybytorv.dk


Boligtype K<br />

www.rybytorv.dk<br />

42<br />

Sal 2.<br />

Samlet antal i bebyggelsen 2<br />

Bygning A2<br />

Areal brutto m² inkl. fællesarealer 93<br />

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer 75<br />

Antal værelser 1<br />

Altan/terrasse m² 18<br />

Boligtype K er en unik penthouselejlighed beliggende<br />

i 2. sals plan i bygning A2.<br />

Lejligheden er en 2 rums bolig med 1 soveværelse<br />

og opholdsrum med åbent køkken samt stor terrasse.<br />

Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget<br />

garderobeniche.<br />

Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens<br />

fulde dybde, og med de store glaspartier<br />

mod terrassen sikres dagslys dybt ind i lejligheden.<br />

Fra stuen findes åben adgang til afdeling med soveværelse<br />

og bad/toilet.<br />

Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger.<br />

Ba<strong>det</strong>/toilettet, der er dimensioneret, så <strong>det</strong> ud over<br />

brus, som tilkøb, kan indrettes med badekar eller<br />

spa.<br />

Den store terrasse er orienteret mod syd.


Sal 2.<br />

Samlet antal i bebyggelsen 1<br />

Bygning A2<br />

Areal brutto m² inkl. fællesarealer 103<br />

Areal brutto m² ekskl. fællesarealer 85<br />

Antal værelser 1<br />

Altan/terrasse m² 18<br />

Boligtype L er en unik penthouselejlighed beliggende<br />

i 2. sals plan i bygning A2.<br />

Lejligheden er en 2 rums bolig med 1 soveværelse<br />

og opholdsrum med åbent køkken samt stor terrasse.<br />

Ankomst til lejligheden foregår via entré med indbygget<br />

garderobeniche.<br />

Stuen ligger i åben forbindelse med køkkenet i lejlighedens<br />

fulde dybde, og med de store glaspartier<br />

mod terrassen sikres dagslys dybt ind i lejligheden.<br />

Fra stuen findes åben adgang til afdeling med soveværelse<br />

og bad/toilet.<br />

Soveværelset er udstyret med skabsskydelåger.<br />

Ba<strong>det</strong>/toilettet, der er dimensioneret, så <strong>det</strong> ud over<br />

brus, som tilkøb, kan indrettes med badekar eller<br />

spa.<br />

Den store terrasse er orienteret mod syd.<br />

43<br />

Boligtype L<br />

www.rybytorv.dk


Stue B<br />

www.rybytorv.dk<br />

44


45<br />

<strong>Boliger</strong>ne<br />

INDVENDIG<br />

www.rybytorv.dk


Køkken B<br />

www.rybytorv.dk<br />

46


47<br />

<strong>Boliger</strong>ne<br />

INDVENDIG<br />

www.rybytorv.dk


Stue F<br />

www.rybytorv.dk<br />

48


49<br />

<strong>Boliger</strong>ne<br />

INDVENDIG<br />

www.rybytorv.dk


Køkken F<br />

www.rybytorv.dk<br />

50


51<br />

<strong>Boliger</strong>ne<br />

INDVENDIG<br />

Indvendigt udføres boligerne i rene og moderne<br />

materialer.<br />

Indvendige vægge er klinkebeton eller porrebetonvægge<br />

fuldspartlet og beklædt med glasfilt<br />

der malerbehandles, hvilket giver en glat og ensartet<br />

overflade.<br />

I bad/toiletrum suppleres med flisebeklædte vægpartier.<br />

Lofter i opholdsrum og køkkener udføres som malerbehandlede<br />

betonelementer med spor.<br />

I bad/toiletrum udføres nedsænkede lofter.<br />

Gulve i opholdsrum, køkkener, værelser og entréer<br />

udføres i lamelparket.<br />

Der er valgfrihed mellem matlakeret ask eller eg.<br />

I bad/toiletrum udføres klinkegulve med ilagt varme.<br />

I alle boliger udføres ét af værelserne med<br />

skydedørs skabsarrangement.<br />

www.rybytorv.dk


www.rybytorv.dk<br />

Skabt med hænderne,<br />

hove<strong>det</strong> og hjertet<br />

52<br />

„Når man vælger et uno form køkken, er <strong>det</strong> blandt<br />

an<strong>det</strong> fordi, man værdsætter omhyggeligt udført<br />

snedkerhåndværk. Og uno form er i sandhed håndværk<br />

– et produkt skabt af menneskehænder. Det<br />

vidner de elegante fingertapninger og håndslebne<br />

overflader om.<br />

Et uno form køkken bliver til på et værksted.<br />

Her bliver ikke brugt maskiner, hvor en<br />

dygtig hånd skaber et smukkere resultat.<br />

Håndværk handler helt basalt<br />

om at gøre tingene ordentligt og<br />

ikke gå på kompromis med<br />

kvaliteten.“


53<br />

INVENTAR<br />

www.rybytorv.dk


INVENTAR<br />

Køberen inviteres til et individuelt møde hos<br />

inventarleverandøren, som er HTH Køkkenforum A/S<br />

i Silkeborg.<br />

Hos HTH Køkkenforum A/S i Silkeborg har køberen<br />

mulighed for, mod en eventuel tillægspris, at vælge<br />

i hele HTH’s og uno forms sortiment til både køkken<br />

og bad. Det køkken og bad, som projektudbyder<br />

har valgt som standard til hver enkelt bolig, følger<br />

af materialebeskrivelse/inventarfortegnelsen, der<br />

udleveres som løsblad, men fortsat som en integreret<br />

del af nærværende brochure.<br />

Der gøres opmærksom på, at der ved valg af an<strong>det</strong><br />

inventar eventuelt vil komme en tillægspris for<br />

flytning af el, VVS-installationer mv.<br />

I <strong>lejligheder</strong>ne er der som standard inventar i køkken<br />

og bad valgt HTH model KI modern hvid Eg og<br />

i penthouse<strong>lejligheder</strong>ne er der valgt uno form inventar<br />

i køkken og bad.<br />

Inventarleverandør<br />

HTH Køkkenforum A/S, Silkeborg:<br />

Om butikken<br />

„I vores store lyse showrooms kan du i ro og mag<br />

udforske de talrige muligheder – og i samarbejde<br />

med en af vores køkkeneksperter kortlægge dine<br />

ønsker og se de forskellige muligheder.<br />

HTH/uno form har 12 medarbejdere, som kan rådgive<br />

i forbindelse med dit køb af inventar. Til hvert<br />

enkelt projekt bliver der fast tilknyttet 1-2 medarbejdere,<br />

som kender projektet til bunds.<br />

Vi har stor erfaring med individuelle løsninger til byggerier<br />

– vi styrer og planlægger, så hver enkelt<br />

kunde får <strong>det</strong> køkken, der tilgodeser deres ønsker.“<br />

www.rybytorv.dk<br />

54<br />

Om produktet uno form<br />

I år 1968 havde en kreativ og visionær mand ved<br />

navn Arne Munch fået nok af datidens ufleksible<br />

håndværkerkøkkener.<br />

Hjemme i sin kælder i Lyngby gav Arne Munch sig<br />

derfor til at tegne skitserne til et nyt og bedre køkken<br />

– uno form køkkenet. Det tog udgangspunkt i<br />

et enkelt kvadratisk modul med et uendeligt antal<br />

kombinationsmuligheder. Et modul, der gav ny frihed<br />

i køkkenindretningen.<br />

Hermed havde Arne Munch lagt grundstenen til<br />

uno forms originale designkøkken. Det har nu i mere<br />

end 35 år været ken<strong>det</strong>egnet ved den enkelthed,<br />

funktionalitet og tidløse æstetik, der har givet dansk<br />

arkitektur og møbelkunst sin internationale anerkendelse.<br />

En dansk møbelklassiker<br />

Siden 1968 har uno form stædigt holdt fast i både<br />

ideen, designet og æstetikken i <strong>det</strong> originale modul<br />

på 60 x 60 x 60 cm. Sammen med de klassiske<br />

lamelskuffefronter giver de kvadratiske moduler uno<br />

form køkkenet sit originale udtryk. Elementerne skaber<br />

tilsammen et interiør i balance – rene linier, der<br />

hæver sig over trends, som kommer og går. Og såvel<br />

køkkenets enkle og harmoniske helheder som<br />

<strong>det</strong>s æstetiske <strong>det</strong>aljer fanger og fryder øjet – igen<br />

og igen.<br />

Derfor stiller uno form sig i rækken af danske møbelklassikere,<br />

som med banebrydende design og et<br />

ønske om forandring har tegnet profilen for dansk<br />

designkultur. En designkultur, der verden over er<br />

anerkendt som et udtryk for god smag.<br />

Hvidbøg Ahorn Eg Classic


Bad B BAD<br />

55<br />

www.rybytorv.dk


Bad F<br />

Back to nature<br />

„uno form er kompromisløs, når <strong>det</strong> gælder materialevalg og anvender derfor udelukkende massivt træ og finér<br />

af ædle træsorter. Træ, der har et udtryk, en styrke og en oprindelse, som vi kan være stolte af.<br />

Begreber som resttræ eller anden sortering eksisterer ikke hos uno form,for gode materialer giver uno form køkkenet<br />

en stor holdbarhed. Vores materialer bliver ikke slidte – de får patina. Derfor bliver et uno form køkken kun<br />

smukkere af at blive brugt.<br />

Forud for produktionen af et køkken, lægges fineren op, kvalitetssikres og udvælges efter strukturer, farver og<br />

åretegninger i træet. Herved sikrer vi, at <strong>det</strong> færdige køkken fremstår naturligt og harmonisk.“<br />

www.rybytorv.dk<br />

56


„Når man vælger et uno form køkken, er <strong>det</strong> blandt<br />

an<strong>det</strong> fordi, man værdsætter omhyggeligt udført<br />

snedkerhåndværk. Og uno form er i sandhed håndværk<br />

– et produkt skabt af menneskehænder.<br />

Det vidner de elegante fingertapninger og håndslebne<br />

overflader om.<br />

Et uno form køkken bliver til på et værksted. Her<br />

bliver ikke brugt maskiner, hvor en dygtig hånd skaber<br />

et smukkere resultat. For håndværk handler helt<br />

basalt om at gøre tingene ordentligt og ikke gå på<br />

kompromis med kvaliteten.“<br />

Køberen af penthouse<strong>lejligheder</strong> med uno-form<br />

inventar i køkken og bad kan frit vælge mellem hvid<br />

bøg, ahorn eller eg classic, som vist på modsatte<br />

side.<br />

Køberen af <strong>lejligheder</strong> med HTH inventar kan frit<br />

vælge mellem samtlige farver og træsorter i HTH’s<br />

sortiment.<br />

Bordpladerne er højtryks laminatbordplade med<br />

underlimet træforkant og underlimet vask af mærket<br />

juvel model A-480 stål.<br />

Som standard medfølger <strong>det</strong> inventar, der er anført<br />

i materialebeskrivelsen og den inventarbetegnelse<br />

der er udleveret som bilag til nærværende<br />

brochuren.<br />

Ønskes der flere eller ændrede elementer til køkkenet<br />

kan <strong>det</strong>te aftales med leverandøren. Der<br />

ydes som en særlig aftale til køberen en rabat på<br />

eventuelt tilkøb. Afregning af tilkøb og eventuelt<br />

fravalg sker direkte med HTH Køkkenforum, Silkeborg<br />

A/S.<br />

Bad<br />

Inventar til badeværelset er HTH, i<strong>det</strong> der dog ligesom<br />

i køkkenet i penthouse<strong>lejligheder</strong>ne, er valgt<br />

inventar til badeværelset fra uno form, hvor der<br />

også er mulighed for individuelt at vælge mellem<br />

3 træsorter, som for køkkenet.<br />

Vaskebordplade er afhængig af boligtype og indretning<br />

jfr. inventarfortegnelsen, der udleveres som<br />

løsblad til nærværende brochure.<br />

57<br />

Hvidevarer<br />

SANITET &<br />

ARMATUR<br />

Øvrig inventar<br />

Øvrigt inventar i boligen er HTH garderobeskabe<br />

med hvide låger i alle værelser og skydedørsgarderobeskabe<br />

med alurammer og hvid indsats i<br />

ét af værelserne.<br />

Sanitet og armatur<br />

I penthouses er der valgt toilet fra Duravit - Philip<br />

Starck – Starck 3 og i de øvrige <strong>lejligheder</strong> er der<br />

valgt gulvmonteret toilet af mærket Ifø Cera.<br />

Der er til penthouses valgt armaturer fra serien<br />

Børma A 1og til de øvrige <strong>lejligheder</strong> er der valgt<br />

armaturer fra Grohe. Den nærmere specifikation<br />

følger af den tekniske materialebeskrivelse.<br />

Hvidevareleverandøren er HTH Køkkenforum A/S,<br />

Silkeborg.<br />

Hvidevarer er for alle, som køber en ny bolig, en<br />

særlig og central beslutning.<br />

Projektudbyder har valgt produkter fra Siemens. For<br />

så vidt angår penthouse<strong>lejligheder</strong>ne er der dog<br />

produkter fra Miele. Alle produkter, der opfylder de<br />

krav, som man må stille til en moderne og tidssvarende<br />

bolig.<br />

Ændring eller tilkøb af hvidevarer aftales med HTH<br />

Køkkenforum A/S, ligesom afregning af evt. merpris<br />

også sker direkte til HTH Køkkenforum A/S.<br />

Følgende hvidevarer medfølger som standard i<br />

boligen.<br />

www.rybytorv.dk


Standard<br />

Siemens KG 36VV70SD, antiBacteria, køle-/fryseskab<br />

> Energiklasse: A, 343 kWh/år<br />

> Rustfri stål-front, sølvlakerede sider<br />

> Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED<br />

> Nettoindhold total: 315 l / Nettoindhold: 228 l<br />

> 5 hylder af sikkerhedsglas deraf 4 højdejusterbare<br />

> 4-delt sammenklappelig flaskeholder<br />

> Transparent grøntsagsskuffe<br />

> Indvendig belysning<br />

> Nederst: ****-frys: 87 l<br />

> Indfrysningskapacitet: 5 kg døgn<br />

> Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 24 timer<br />

> 3 transparente fryseskuffer / Frysekalender<br />

> Tilbehør: Isterningbakke<br />

Siemens WM10A161 SN frontbetjent vaskemaskine<br />

> Kapacitet: 5 kg<br />

> 1000 omdr./min.<br />

> En programvælger til betjening af temperatur,<br />

specialprogrammer og til/fra funktion<br />

> Specialprogrammer: intensiv/pletter, forvask, uld-/håndvask<br />

og finvask<br />

> Taster: Lynvask, Uden centrifugering, Start<br />

> 30 cm stor luge med 140° åbningsvinkel<br />

> Programforløbet vises via lysdioder<br />

> Skumkontrol / Ubalancekontrol / Mængdeautomatik<br />

> aquaTronic - optimalt vandindtag<br />

> Flerfoldig vandbeskyttelse<br />

Siemens WT 44E160SK kondenstørretumbler<br />

> Kapacitet: 6 kg<br />

> Forbrug: 6 kg Bomuld skabstørt 1400 o/min - 3 kWh - 100<br />

inut 800 U/min - 4.2 kWh - 140 minut<br />

> DUO-Tronic<br />

> SensitiveDry-concept: Stor galvaniseret trommel.<br />

> En programvælger til betjening af alle programmer<br />

> TouchControl-styring: Start/stop og skåne<br />

> Indikering for tørringsforløb, rensning af filter og tømning<br />

af kondensvand-beholder<br />

> AntiKrøl, op til 60 minutter ved programslut<br />

www.rybytorv.dk<br />

58


59<br />

HVIDEVARER<br />

Siemens HB 200512 indbygningsovn<br />

> Ovnvolumen, 58 l<br />

> Universal bageovn med 5 ovnfunktioner<br />

> Lynopvarmning<br />

> Fuldt glas i inderdøren<br />

> Fronttemperatur max. 50°C<br />

> Ovnrum med titanEmalje<br />

> Sikkerhedsafbryder for bageovn<br />

> Dørlås<br />

> Ovnbelysning<br />

> Kan udstyres med teleskopudtræk<br />

> Tilbehør: 2 x Emaljeret bageplade, 1 x Universalpande,<br />

1 x Stegerist<br />

Siemens ET 715501 glaskeramisk kogesektion<br />

> 4 highSpeed kogezoner<br />

> Glaskeramik med dekoration<br />

> Sensor betjening<br />

> Elektronisk styring i 17 trin<br />

> Ankogningselektronik<br />

> Digitalt funktionsdisplay<br />

> 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone<br />

> Mekanisk børnesikring<br />

> Sikkerhedsafbryder<br />

Siemens SE 45E832SK opvaskemaskine<br />

> 5 programmer: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Øko 50°C,<br />

Party 35°C, Forskyl<br />

> Forbrug: Øko 50°C: 13 l / 1.05 kWh strøm<br />

> Lydniveau: 49 dB (re 1 pW)<br />

> aquaStop / Mekanisk børnesikring<br />

> Elektronisk indikator for manglende salt<br />

> Elektronisk indikering for manglende afspændingsmiddel<br />

> Vekselspuleteknik / Afkalkningselektronik<br />

> Gennemstrømnings-varmeelement<br />

> Højdejusterbar overkurv<br />

> LED-indikator for programstatus<br />

> Kapacitet i kuverter: 12<br />

Som emhætte, vælges model af anerkendt fabrikat beregnet til centraludsugning, som en del af entreprisen.<br />

www.rybytorv.dk


Penthouse<br />

Miele integrerbart køle-/fryseskab KDN 9713 iD<br />

> Energiklasse A (Kwh pr. år: 336)<br />

> Køl: 200 l / Frys: 62 l<br />

> Elektronisk styring<br />

> Dynamisk køling (Dynacool)<br />

> Automatisk afrimning<br />

> Glashylder: 5 (heraf 1 delbar)<br />

> Dørhylder: 5 (heraf 1 m. klap)<br />

> Fryseskuffer: 3<br />

> NoFrost (automatisk afrimning)<br />

> Superfrost<br />

> Indfrys.kap.pr.døgn: 6 kg.<br />

> Lydniveau: 40 dB*<br />

> Klimaklasse: SN-ST<br />

Miele vaskemaskine W 1513, 5 kg<br />

> Fuldelektronisk Novotronic-styring<br />

> Mængdeautomatik med Fuzzy Logic til energi- og<br />

vandbesparelse<br />

> Elektronisk skumregulering / En-knaps programvalg<br />

> Detaljeret indikering af programforløb<br />

> Centrifugering 400-1300 omdr./min.<br />

> Mulighed for flydeslut og„Ingen centrifugering“<br />

> Speciel centrifugeringsovervågning<br />

> Ekstra betjeningskomfort m/stor lugeåbning<br />

- Automatic-program, Ekspres, Mørkt, Skjorter, Cowboytøj,<br />

Uld og Silke<br />

> Forvask, Kort, Vand Plus / Vandkontrol-system WCS<br />

> Kontrollamper for funktionerne vandtilløb/-afløb og<br />

dosering<br />

Miele tørretumbler T 7644 C<br />

> Fuldelektronisk kondenstørretumbler<br />

> Kapacitet 6 kg – 111 liter<br />

> Elektronisk fugtighedsmåling / Reverserings-automatik<br />

> Sensitiv-tørresystem til energibesparende tørring<br />

> 5° skråt betjeningspanel / Enkeltlinie display<br />

> En-knaps programvalg<br />

> 7 tørretrin og tørring på tid<br />

> Detaljeret indikering af programforløb<br />

> Automatic-program, Cowboytøj, Finish Uld,<br />

> Skjorter, Syntetisk, Udglatning<br />

> Skånefunktion med reduceret varme<br />

> Angivelse af resttid / 24 timers tidsforvalg<br />

> Lys i tromlen / Summer<br />

www.rybytorv.dk<br />

60


61<br />

HVIDEVARER<br />

Miele Indbygningsovn H 4210 B<br />

> 6 programmer / Varmluft Plus, over-/undervarme<br />

> Hurtig opvarmning (6 min til 200°)<br />

> Grill, grill med ventilation<br />

> Automatik - ur med tilberedningstid og sluk-funktion<br />

> Clean Glas indvendigt på ovndør (3 lag glas)<br />

> Katalytisk ovnrens på bagplade<br />

> Emudlednings- og køleluftssystem<br />

> Køleblæser / Kølig front 50°<br />

> Funktionsfejl angives i display<br />

> Sikkerhedsafbryder<br />

> Nettokapacitet 50 liter<br />

> 2 bageplader og 1 bradepande med PerfectClean emalje<br />

> Combi-rist<br />

Miele glaskeramisk kogeplade KM 500<br />

> Opvarmning med HiLight varmelegemer<br />

> Bred flad ramme i stål<br />

> Aftegninger i grå<br />

> EasyControl med sensortaster<br />

> Betjeningspanel i front<br />

> 4 automatik-kogezoner<br />

> Restvarmeindikator til hver kogezone i betjeningspanelet<br />

> Angivelse af opkogsautomatik<br />

> Digital angivelse af varmeeffekt fra 1-9<br />

> Forreste venstre kogezone 180 mm Ø, 1800 watt<br />

> Forreste højre kogezone 145 mm Ø, 1200 watt<br />

> Bagerste venstre kogezone 145 mm Ø, 1200 watt<br />

> Bagerste højre kogezone 210 mm Ø, 2200 watt<br />

Miele opvaskemaskine G 1172 SCVi<br />

> Softtouch betjening / Panel i rustfristål<br />

> Akustisk funktion<br />

> Elektronisk indstilling af afkalkningsanlæg<br />

> Energiklasse A, opvaskeresultat A, tørreresultat A<br />

> 13 l vand, 1,05 kWh ved spareprogram<br />

> Flowmeter med råvandsindtag<br />

> Lydniveau 48 dB<br />

> 6 programmer heraf spare- og lynprogram<br />

> Aktiv Tørring / Temperaturer fra 40° til 75°<br />

> Patenteret bestikbakke<br />

> 12 kuverter<br />

> Kontrollamper for salt og afspændingsmiddel<br />

> Kontrollamper for vandtilløb og vandafløb<br />

Som emhætte, vælges model af anerkendt fabrikat beregnet til centraludsugning, som en del af entreprisen.<br />

www.rybytorv.dk


Priser<br />

Priserne på boligerne er fastsat ud fra at boligerne ligger på<br />

og ved <strong>det</strong> <strong>nye</strong> torv helt centralt i <strong>Ry</strong> og fra alle boligerne vil<br />

der være mulighed for at følge livet i <strong>Ry</strong>.<br />

Priserne er differentieret ud fra beliggenhed og udsigtsforhold<br />

mv. og projektudbyder forbeholder sig ret til at tilpasse priserne<br />

for boliger, der ikke måtte være solgte, både i opadgående<br />

og nedadgående retning.<br />

<strong>Boliger</strong>ne sælges efter „først til mølle“ princippet.<br />

Priserne kan ses på prisbla<strong>det</strong> „<strong>Boliger</strong> i <strong>det</strong> ny <strong>Ry</strong> – <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong><br />

– <strong>67</strong> <strong>lejligheder</strong> i <strong>centrum</strong> af <strong>Ry</strong>“. Priserne er inkl. brugsret til 1<br />

parkeringsplads til hver bolig af en værdi på 125.000 kr.<br />

Placeringen af p-pladserne vil efterfølgende blive fastlagt af<br />

projektudbyder.<br />

Der vil være mulighed for tilkøb af brugsret til yderligere1 stk.<br />

p-plads i p-kælder til en pris af 125.000 kr. med tilhørende<br />

andel af driftsudgifter.<br />

Der medfølger endvidere i prisen på hver bolig, brugsret til et<br />

depotrum på ca. 5 m2 i kælder.<br />

Fordelingen af depotrum vil efterfølgende blive fastlagt af<br />

projektudbyder.<br />

Hvordan købes ejerboligen<br />

Købsmetoden kaldes for Upside Metoden, og er udviklet af<br />

Søberg Advokater A/S.<br />

Denne købsmetode medfører, at der straks kan indgås en<br />

endelig aftale, som alene er betinget af,<br />

· at byggetilladelse meddeles af Skanderborg Kommune<br />

og<br />

· at der sælges mindst 75 % af de udbudte boliger<br />

Endeligt udstedes der alene skøde på den ubebyggede<br />

grund, hvilket medfører en stempelbesparelse for køberen.<br />

Købet sker ved, at køberen hos ejendomsmægleren vælger<br />

sin bolig og indgår en købsaftale. Købsaftalen tiltrædes straks<br />

af projektudbyder, hvorefter køberen indbetaler et depositum<br />

på kr. 25.000,00, og efter udløbet af 6 dages fortrydelsesretten<br />

er handlen endelig, alene med førnævnte 2 betingelser.<br />

I købsaftalen forpligter køberen sig til at købe grunden af<br />

projektudbyder samt indgå aftale om opførelse af boligen<br />

med en af samtlige købere stiftet byggeforening. Sidstnævnte<br />

aftale underskrives også hos mægleren, og Søberg Advokater<br />

A/S tiltræder aftalen på vegne „Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“.<br />

„Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“ stiftes af de enkelte købere, så<br />

snart der er solgt et tilstrækkeligt antal boliger (75% af de<br />

udbudte boliger). Det er herefter „Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“,<br />

der indgår hovedentreprisekontrakt om opførelse af boligerne.<br />

Endvidere indgår „Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“ en aftale med<br />

projektudbyder om byggestyring. Byggeforeningen optager<br />

en byggekredit til betaling af de udgifter, som fremgår af<br />

byggebudgettet.<br />

www.rybytorv.dk<br />

62<br />

Ændringer og tilkøb<br />

Der er i projektet indbygget en række valgmuligheder, man<br />

som køber skal bestemme sig for, herunder valg af trægulve.<br />

De praktiske ændringer og tilkøb aftales på møde med entreprenøren.<br />

Prisfastsættelse af tilkøb/ændringer oplyses af entreprenøren<br />

inden den endelige aftale træffes på en aftaleseddel,<br />

som parterne tiltræder. Eventuelt tilkøb afregnes direkte med<br />

entreprenøren.<br />

Ændringer og tilkøb kan først aftales efter købet er endeligt.<br />

Køberen bliver skriftligt inviteret til møder med køkkenfirma,<br />

hvidevareleverandør og hovedentreprenør.<br />

Byggeforeningens medlemmer (køberne) hæfter pro rata i<br />

forhold til byggeudgiften over for pengeinstituttet. Det vil sige,<br />

at den enkelte køber alene hæfter for den del af byggekreditten,<br />

der svarer til udgiften til opførelse af den<br />

pågældendes ejerbolig. Udgifterne ifølge byggebudgettet<br />

samt udgifterne til køb af grunden udgør tilsammen købesummerne<br />

for boligerne.<br />

Hele forløbet er tilrettelagt af projektudbyder, som også afgiver<br />

garanti over for byggeforeningen om, at byggebudgettet<br />

overholdes, således at eventuelle overskridelser eller overskud<br />

i forhold til <strong>det</strong>te budget afholdes/oppebæres af projektudbyder.<br />

Den enkelte køber er således sikret, at den aftalte pris for<br />

boligen holder. Såfremt der på tidspunktet for byggeriets<br />

igangsætning måtte være usolgte boliger, indgår projektudbyder<br />

i forpligtelserne for disse boliger over for byggeforeningen.<br />

Det er således sikret, at hverken „Byggeforeningen<br />

<strong>Ry</strong> Torv“ eller de enkelte købere påtager sig nogen form for<br />

risiko i forbindelse med eventuelt usolgte boliger.<br />

Projektudbyders ydelse omfatter levering og ekspedition af<br />

alle nødvendige dokumenter optrykt i dokumentsamlingen.<br />

Køberne skal betale den fulde registrerings- og tinglysningsafgift<br />

samt eventuelle egne rådgivere. Endvidere skal køberne<br />

betale for eventuelle ydelser, som individuelt aftales med de<br />

involverede parter, herunder arkitekt, ingeniør, hovedentreprenør<br />

og inventarleverandør ud over de i nærværende<br />

brochure anførte ydelser, ligesom køber skal afholde eventuelle<br />

udgifter til garantistillelser, transport mv. i forbindelse med<br />

indgåelse af aftalerne og finansieringen heraf.


Udbydergarantier<br />

Projektudbyder garanterer over for „Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“<br />

– og dermed over for de enkelte købere:<br />

At boligerne opføres i overensstemmelse med nærværende<br />

brochure og afleveres til køberne nøglefærdige<br />

med vej- og fællesanlæg – dog med forbehold for, at<br />

brochuren er udarbej<strong>det</strong> på projektstadiet, hvorfor ændringer<br />

kan forekomme i forhold til <strong>det</strong> færdige resultat.<br />

At byggeriet leveres til den aftalte pris uden yderligere<br />

omkostninger, i<strong>det</strong> alle udgifter til grund, entreprenør,<br />

inventar og tilslutningsudgifter til el, vand, varme og<br />

kloak samt anlæg af veje og udenomsarealer, er inkluderet<br />

i den aftalte købesum.<br />

At omkostninger til anlæg af interne veje og fællesarealer<br />

er indeholdt i købesummen, og at arealerne tilskødes<br />

„Grundejerforeningen <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong>“ uden yderligere omkostninger.<br />

Det bemærkes, at torvearealer ren- og vedligeholdes<br />

af Skanderborg Kommune.<br />

At projektudbyder bærer ansvaret for, at byggebudgettet<br />

overholdes, således at projektudbyder afholder/oppebærer<br />

eventuelle budgetoverskridelser/besparelser.<br />

At projektudbyder ved indgåelse af projektudviklings- og<br />

styringskontrakt påtager sig ansvaret for styring af byggeriet,<br />

herunder kontakten til arkitekt, ingeniør, entreprenør<br />

samt offentlige myndigheder mv.<br />

At begge parter er frit stillet, såfremt der ikke senest 10<br />

måneder efter købsaftalens indgåelse, er givet køberen<br />

meddelelse om, at byggeriet igangsættes.<br />

At køberne ved byggeriets igangsætning får oplyst forventet<br />

indflytningstidspunkt, og at der senest 6 måneder<br />

før <strong>det</strong>te forventede indflytningstidspunkt gives<br />

meddelelse, såfremt der opstår forsinkelse i løbet af<br />

byggeriet.<br />

At beløb deponeret af køberne som følge af de stillede<br />

garantier for købesummens betaling først frigives til<br />

grundsælger, respektive Byggeforening, når der er lyst<br />

endeligt anmærkningsfrit skøde, og boligen kan<br />

ibrugtages uden væsentlige mangler jfr. Almindelige<br />

Betingelser for byggeri 1992 (AB 1992).<br />

Købers forpligtelser<br />

Køberen forpligter sig til at betale depositum kr. 25.000,00, når<br />

købstilbud<strong>det</strong> er tiltrådt af projektudbyder.<br />

Herudover forpligter køberen sig til, straks, når <strong>det</strong> oplyses at<br />

byggeriet vil blive igangsat:<br />

At medvirke til stiftelse af „Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“ og<br />

som medlem af foreningen at respektere, at<br />

Byggeforeningens vedtægter indeholder bestemmelse<br />

om at medlemmerne hæfter pro rata for byggekreditten.<br />

At underskrive skøde på køb af grund og indbetale den<br />

fulde stempel- og tinglysningsafgift, som udgør 0,6 %<br />

af købesummen på skø<strong>det</strong>, run<strong>det</strong> op til hele hundrede<br />

plus kr. 1.400,00.<br />

At stille garanti over for grundsælgeren for betaling af<br />

købesummen for grunden.<br />

At stille garanti over for „Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“ for kø-<br />

63<br />

besummen for byggeriet, jf. „Aftale om levering af bolig<br />

i Boligprojekt <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong>“.<br />

At tiltræde nødvendige transporter af de oven for angivne<br />

garantier til byggelånsgivende pengeinstitut.<br />

Ovennævnte betingelser skal være opfyldt senest 20 dage<br />

efter påkrav – undladelse heraf betragtes som misligholdelse<br />

af den indgåede aftale.<br />

Garantivilkår<br />

De to garantier, som køberne skal stille, skal have<br />

følgende ordlyd:<br />

„Til sikkerhed for (køberens navn)____ opfyldelse af aftale<br />

om køb af/aftale om opførelse af bolig på delnr. _____ af<br />

matr.nr. ________, beliggende ________________, 8<strong>67</strong>0 <strong>Ry</strong>, stiller<br />

undertegnede pengeinstitut garanti stor kr. ______________ over<br />

for projektudbyder „<strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S/“Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“.<br />

Garantien skal være gældende til den forudsatte overtagelsesdag<br />

med tillæg af 6 måneder.<br />

Garantien sidestilles med kontant deponering, og dækker indenfor<br />

garantisummen ethvert krav, som projektudbyder/<br />

Byggeforeningen har mod køber som følge af aftalerne, der<br />

er stillet garanti for, herunder projektudbyders/Byggeforeningens<br />

eventuelle krav ved købers misligholdelse af aftalen.<br />

Garantien afløses af kontant deponering 8 dage før<br />

overtagelsesdagen/færdiggørelsestidspunktet.<br />

Køber og dennes bank gøres opmærksom på, at projektudbyder<br />

har valgt at fravige punkt 2 og 3 i den vejledende<br />

standardgarantitekst ved nybyggeri udarbej<strong>det</strong> af Advokatrå<strong>det</strong>,<br />

Dansk Ejendomsmæglerforening m.fl.<br />

Det skyldes, at brugen af den vejledende tekst ikke findes<br />

hensigtsmæssig ved anvendelse af Upside Metoden, hvor<br />

man opererer med to aftalesæt (skøde på grund og aftale<br />

med byggeforeningen om levering af boligen), samt at køber<br />

er sikret, at boligen opføres i overensstemmelse med <strong>det</strong><br />

aftalte via den af entreprenøren stillede garanti efter AB 1992<br />

samt udbydergarantien. Dertil kommer, at køber i god tid inden<br />

overtagelsesdagen vil kende denne.<br />

Købesummen kan uanset ovennævnte fravigelse tidligst frigives,<br />

når køber har fået tinglyst endelig adkomst uden<br />

præjudicerende retsanmærkninger.<br />

Det bemærkes, at købesummen ikke kan tilbageholdes helt<br />

eller delvist på grund af uvæsentlige mangler ved boligen,<br />

men alene hvis der er så væsentlige mangler, at boligen ikke<br />

med rimelighed kan tages i brug, ligesom der ikke kan tilbageholdes<br />

af købesummen, fordi færdiggørelse af udenomsarealer<br />

mangler.<br />

Manglers væsentlighed afgøres efter Almindelige Betingelser<br />

for byggeri 1992.<br />

www.rybytorv.dk


Driftsbudget for Ejerforeningen <strong>Ry</strong> Centrum (anslået)<br />

Er udarbej<strong>det</strong> ud fra en forudsætning om at ejerforeningen består af 34 ejerboliger med et samlet areal af 3.574 m2.<br />

Vedr. 34 ejerboliger<br />

Ejendomsskat – på den enkelte lejlighed<br />

Forsikring, anslået (3.574m2 a kr. 9)* kr. 9,00 kr. 32.166,00<br />

Drift af elevator, pris 2008 inkl. moms **<br />

Lovpligtige månedlige eftersyn<br />

inkl. Alarmovervågning 2 stk. kr. 6.300,00 kr. 12.600,00<br />

TDC kr. 1.610,00 kr. 3.220,00<br />

Lovpligtig besøg af Arb.tilsynet:<br />

Faldprøven som foretages hvert 3. år. kr. 850,00 kr. 1.700,00<br />

Beløbet er kun anslået, i<strong>det</strong> Arb.tilsynet<br />

afregner efter medgået tid<br />

Renovation,anslået ved ugentlig tømning af 5 containere kr. 27.379,69<br />

Miljøgebyr kr. 24.820,00<br />

Fælles el(incl. elevator) kr. 30.000,00<br />

Revision (34 x 350,00) kr. 11.900,00<br />

Vicevært (34 x 500,00) kr. 17.000,00<br />

Udvendig renholdelse incl. p-pladser og p-kælder ((3.574) m2 x 20) kr. 71.480,00<br />

Energimærke, gældende for 5 år (34 x 5.500 : 5) kr. 37.400,00<br />

Diverse kr. 10.000,00<br />

Samlede årlige fællesudgifter for 34 boliger kr. 208.185,69<br />

Fællesudgifter pr. bolig pr. måned kr. 510,26<br />

Alle priser er fra 2008.<br />

* Forsikringen er reduceret på grund af entreprenørgarantien, og forsikringen er derfor reduceret og vil typisk blive forhøjet<br />

efter 3-5 år.<br />

** Tallet er udregnet på baggrund af erfaringstal og baseret på 2 elevatorer<br />

Der er ikke afsat midler til administration, da foreningen typisk selv forestår administrationen. Det er i budgettet forudsat, at<br />

ejerne selv renholder mere private arealer såsom gangarealer, tagterrasser mv.<br />

Ejerforeningen indkøber selv nødvendige affaldscontainere.<br />

Andelsbolig<br />

Der er endvidere mulighed for at erhverve boligerne som<br />

andelsboliger, da erfaringen er, at denne boligløsning appellerer<br />

til mange mennesker, der ikke ser boligen som et<br />

investeringsobjekt, men som et sted hvor man lever og bor.<br />

Erfaringen er endvidere, at man via den boligform, og <strong>det</strong> at<br />

være sammen om at skabe en ny og unik bebyggelse, etablerer<br />

en identitet og et fællesskab, som beboerne i bebyggelsen<br />

har glæde af mange år fremover.<br />

I andelsboligtanken og grundlaget herfor ligger også, at man<br />

skal tage del i de opgaver, der måtte være i andelsboligforeningen,<br />

herunder som bestyrelsesmedlem, og der er således<br />

spændende og udfordrende opgaver i andelsboligforeningen.<br />

Andelsboligforeningen stiftes, når der er et tilstrækkeligt antal<br />

købere af andelsbeviserne.<br />

Andelshaveren køber et andelsbevis, og bliver derved medejer<br />

af andelsboligforeningen. Derigennem opnås retten til<br />

at bo i den valgte bolig.<br />

Andelsboligforeningen finansierer boligerne med andelsindskud<br />

for 25 % vedkommende og realkreditlån for 75 % vedkommende.<br />

Se nærmere under afsnittet „Finansiering“.<br />

Andelshaveren hæfter ikke personligt for andelsboligforeningens<br />

lån i realkreditinstituttet.<br />

www.rybytorv.dk<br />

64<br />

Der er i denne brochure indsat vedtægter for andelsboligforeningen,<br />

således som disse forventes vedtaget på den stiftende<br />

generalforsamling.<br />

Det er i projektet sikret:<br />

at andelshaverne ikke belastes af omkostninger til eventuelt<br />

usolgte boliger, i<strong>det</strong> projektudbyder, „<strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/<br />

S“ påtager sig denne risiko,<br />

at boligerne leveres til den fastsatte pris, således at projektudbyder<br />

påtager sig risikoen ved funderings- og<br />

forureningsforhold, byggeomkostninger m.v.<br />

at andelshaveren ikke har nogen personlig hæftelse for<br />

andelsboligforeningens lån ud over pligt til at betale<br />

boligafgift, fællesudgifter samt andelsbevis,<br />

at andelshaverne har fortrydelsesret inden for 6 hverdage<br />

efter købet uden omkostninger,<br />

at andelshaveren først betaler for andelsbeviset 8 dage<br />

før indflytning i boligen og indtil da stiller bankgaranti,<br />

at arealet af boligen fremgår af denne brochure og er<br />

beregnet i henhold til bekendtgørelse om bruttoarealer,<br />

i<strong>det</strong> arealet dog kan afvige, i<strong>det</strong> den endelige opmåling<br />

først sker efter opførelsen,<br />

at der er udarbej<strong>det</strong> og udleveres driftsbudget, som indeholder<br />

andelsboligforeningens anslåede driftsudgifter,<br />

herunder hensættelse til vedligeholdelse,


at entreprenøren iht. AB 92 hæfter i 5 år for fejl og mangler,<br />

dog således at forældelsesloven skal være anerkendt<br />

af entreprenøren og/eller omfattet af restskridt<br />

foretaget senest 3 år fra <strong>det</strong> tidspunkt hvor andelshaveren/andelsboligforeningen<br />

burde have opdaget<br />

manglen.<br />

at der er afsat kr. 25.000,00 inkl. moms til andelsboligforeningens<br />

tekniske og juridiske rådgivere,<br />

at købesummen for andelsbeviset først frigives, når:<br />

· andelsboligforeningen er stiftet,<br />

· andelsboligforeningen har fået tinglyst adkomst uden<br />

præjudicerende retsanmærkninger,<br />

· der har været afholdt afleveringsforretning, og andelsboligforeningen<br />

har modtaget byggeriet uden væsentlige<br />

mangler og<br />

· købers andelsbolig er klar til at blive taget i brug.<br />

Hvordan købes andelsboligen<br />

Boligen købes ved, at køber hos ejendomsmægleren underskriver<br />

en tegningsaftale med andelsboligforeningen under<br />

stiftelse, der tiltrædes af projektudbyder på vegne af den<br />

endnu ikke stiftede andelsboligforening.<br />

Dermed er man automatisk medlem af andelsboligforeningen,<br />

og har sikret sig retten til den konkrete bolig, som fremgår<br />

af tegningsaftalen.<br />

Alle boliger er nummererede. <strong>Boliger</strong>ne sælges efter „først til<br />

mølle“ princippet, hvilket betyder, at den, der først tiltræder<br />

en tegningsaftale, først vælger bolig.<br />

Vedrørende ændringer og tilkøb henvises til efterfølgende<br />

afsnit herom fælles for ejer og andelsboligkøbere.<br />

Søberg Advokater A/S indkalder til stiftende generalforsamling<br />

hvor andelsboligforeningen vil blive stiftet. Dette vil sædvanligvis<br />

ske, når 75 %. af andelsboligerne er solgt.<br />

Når projektudbyder vælger at igangsætte byggeriet, skal<br />

køber ved påkrav fra Søberg Advokater A/S stille bankgaranti<br />

for andelsbeviset, og som garantitekst, benyttes med fravigelser,<br />

den vejledende standardgarantitekst ved nybyggede<br />

andelsboliger (entreprenørstyrede), der er udarbej<strong>det</strong><br />

af Advokatrå<strong>det</strong>, Dansk Ejendomsmæglerforening m.fl.<br />

Garantien skal stilles med følgende tekst:<br />

„Til sikkerhed for______________________________(købers navn<br />

og adresse) opfyldelse af tegningsaftale vedrørende køb af<br />

andel med brugsret til andelsbolig nr. _____ under opførelse i<br />

ABF <strong>Ry</strong> Bymidte under stiftelse beliggende________________,<br />

8680 <strong>Ry</strong>, stiller undertegnede pengeinstitut garanti stor kr.<br />

_________________ over for projektudbyder <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S.<br />

Dækningsomfang<br />

Garantien sidestilles med kontant deponering og dækker inden<br />

for garantisummen ethvert krav, som projektudbyder har<br />

mod køber som følge af aftalerne, der er stillet garanti for,<br />

herunder projektudbyders eventuelle erstatningskrav over for<br />

køber som følge af dennes misligholdelse af tegningsaftalen<br />

eller andre med andelsboligforeningen eller projektudbyder<br />

indgåede aftaler.<br />

Deponering<br />

Garantien afløses af kontant deponering senest 8 dage før<br />

overtagelsesdagen.<br />

65<br />

Frigivelse af garantibeløbet/Det deponerede beløb<br />

Garantibeløbet/<strong>det</strong> deponerede beløb frigives til projektudbyder,<br />

når nedenstående betingelser er opfyldt:<br />

1. Der foreligger endeligt tinglyst skøde til andelsboligforeningen<br />

uden præjudicerende retsanmærkninger.<br />

Såfremt der ikke foreligger et endeligt tinglyst skøde uden<br />

præjudicerende retsanmærkninger på overtagelsesdagen,<br />

og projektudbyder ønsker at få udbetalt garantibeløbet/de<br />

deponerede beløb eller dele heraf, kan udbetaling alligevel<br />

finde sted, hvis projektudbyder samtidig hermed stiller en<br />

pengeinstitutgaranti over for køber svarende til størrelsen af<br />

<strong>det</strong> beløb, der ønskes udbetalt.<br />

2. Der foreligger dokumentation for følgende:<br />

a) at andelsboligforeningen er stiftet<br />

b) at der har været afholdt afleveringsforretning, og at<br />

andelsboligforeningen har modtaget byggeriet uden væsentlige<br />

mangler.<br />

c) at hovedentreprenøren har stillet den i entreprisekontrakten<br />

med andelsboligforeningen aftalte garanti.<br />

Frigivelse ved misligholdelse<br />

I tilfælde af købers misligholdelse af de i tegningsaftalen eller<br />

øvrige aftaler med projektudbyder/andelsboligforeningen<br />

nævnte forpligtelser i forbindelse med købet af andelsbeviset<br />

kan garantibeløbet/<strong>det</strong> deponerede beløb helt eller delvist<br />

komme til udbetaling til projektudbyder ved påkrav fra dennes<br />

advokat; Søberg Advokater A/S.<br />

Garantiperiode<br />

Garantien skal være gældende til den forudsatte overtagelsesdag<br />

med tillæg af 6 måneder.<br />

Såfremt der inden deponering eller – hvis deponering ikke<br />

sker – inden garantiperiodens udløb iværksættes retsskridt fra<br />

nogen af parterne vedrørende handlens opfyldelse og gennemførelse,<br />

suspenderes garantiens udløbstidspunkt til 1 måned<br />

efter, at endelig afgørelse foreligger, eller retssagen<br />

hæves.<br />

Køber og dennes bank gøres udtrykkelig opmærksom på, at<br />

projektudbyder har valgt at fravige følgende punkter i<br />

standardgarantiteksten:<br />

1. at projektudbyder skal fremkomme med påkrav for<br />

deponering, og at deponering skal ske pr. overtagelsesdag<br />

2. at der skal foreligge bekræftelse fra andelsboligforeningen<br />

og<br />

3. at købesummen først kan frigives, når de fornødne<br />

myndighedsgodkendelser i henhold til tegningsaftalen<br />

og entreprisekontrakten foreligger<br />

4. at købesummen først kan frigives, når <strong>det</strong> er dokumenteret,<br />

at alle tilslutningsafgifter mv. er betalt, og<br />

5. at beløbet til andelsboligforeningens rådgivere er betalt<br />

i overensstemmelse med tegningsaftalen, og<br />

6. at frigivelse ved misligholdelse kræver anerkendelse<br />

m.v.<br />

Baggrunden for, at projektudbyder har valgt at fravige disse<br />

betingelser, er, at <strong>det</strong> er erfaringen, at myndighedstilladelserne,<br />

faktura vedrørende tilslutningsafgifter og fra andelsboligforeningens<br />

rådgiver m.v. først bliver tilgængelige flere måneder<br />

efter afleveringen af byggeriet. Projektudbyder indestår<br />

naturligvis for, at der kommer de til ibrugtagning nødvendige<br />

tilladelser, samt at tilslutningsafgifterne bliver betalt.<br />

Det bemærkes, at en eventuel udgift til garantistillelse mv. er<br />

projektudbyder uvedkommende.<br />

www.rybytorv.dk


Finansiering/boligafgift<br />

Projektudbyder indkalder til stiftende generalforsamling i „Andelsboligforeningen<br />

By Bymidte“. Dette sker sædvanligvis senest,<br />

når projektudbyder har modtaget underskrevne<br />

tegningsaftaler på 75 %. af de udbudte andelsboliger.<br />

Det er den <strong>nye</strong> andelsboligforening, der bestemmer, hvordan<br />

byggeriet skal finansieres, og projektudbyder har til foreningens<br />

brug indhentet tilbud herpå fra flere realkreditinstitutter.<br />

En del af købesummen for ejendommen foreslås finansieret<br />

via 25 % andelsindskud, og de resterende 75 % af købesummen<br />

foreslås finansieret ved, at andelsboligforeningen optager<br />

realkreditlån med pant i ejendommen. Der er ingen personlig<br />

hæftelse for andelshaverne.<br />

Der er utal af forskellige låneprodukter på marke<strong>det</strong>, og der<br />

kommer løbende <strong>nye</strong> produkter til.<br />

De konkrete beregninger på de mest attraktive belåninger<br />

fremgår af boligafgiftsberegning udleveret af mægler.<br />

Der tages forbehold for at regulere prisen på andelsboliger,<br />

der ikke er solgte.<br />

Driftsbudget for Andelsboligforeningen <strong>Ry</strong> Bymidte (anslået)<br />

Er udarbej<strong>det</strong> ud fra en forudsætning om at andelsboligforeningen består af 34 andelsboliger af et samlet areal af 3.574 m2.<br />

Vedr. 34 Andelsboliger<br />

Ejendomsskat, anslået *<br />

Vurderingsgrundlag:<br />

3.574 m2 x kr. 1.000 x 105 % = 3.752.700,00 med<br />

grundskyldspromille på 20,66 (2007) Kr. 77.530,78<br />

Forsikring, anslået (3.574m2 a kr. 9)**<br />

Elevator pris 2008 inkl. moms ***<br />

Lovpligtige månedlige eftersyn<br />

kr. 9,00 kr. 32.166,00<br />

inkl. Alarmovervågning for 2 stk. kr. 6.300,00 Kr. 12.600,00<br />

TDC kr. 1.610,00 Kr. 3.220,00<br />

Lovpligtig besøg af arbejdstilsynet:<br />

Faldprøven som foretages hvert 3. år.<br />

Beløbet er kun anslået, i<strong>det</strong> Arb.tilsynet<br />

afregner efter medgået tid<br />

kr. 850,00 Kr. 1.700,00<br />

Renovation, anslået ved ugentlig tømning af 5 containere kr. 27.379,69<br />

Miljøgebyr kr. 24.820,00<br />

Fælles el, incl. elevator kr. 30.000,00<br />

Revision (34 x 350,00) kr. 11.900,00<br />

Vicevært (34 x 500,00) kr. 17.000,00<br />

Udvendig renholdelse, incl. p-pladser<br />

Og p-kælder<br />

((3.574)m2 x 20) kr. 71.400,00<br />

Diverse kr. 10.000,00<br />

Samlede årlige fællesudgifter for 34 boliger kr. 319.716,47<br />

Fællesudgifter pr. bolig pr. måned kr. 783,62<br />

Alle priser er fra 2008<br />

*Beløbet er anslået ud fra ejendomsvurderingen for 2007<br />

** Forsikringen er reduceret på grund af entreprenørgarantien<br />

og vil blive forhøjet efter typisk 3-5 år.<br />

***Tallet er udregnet på baggrund af erfaringstal og baseret<br />

på 2 elevatorer<br />

Der er ikke afsat midler til administration, da foreningen typisk<br />

selv forestår administration.<br />

Det er i budgettet forudsat, at andelshaveren selv renholder<br />

mere private arealer såsom gangarealer, tagterrasser mv.<br />

Andelsboligforeningen indkøber selv nødvendige affaldscontainere.<br />

www.rybytorv.dk<br />

66<br />

Fællesudgifter<br />

Der er ved andelsboligforeningens drift en række udgifter, der<br />

fordeles på alle boliger, herunder:<br />

- Ejendomsskatter<br />

- Forsikringer<br />

- Udvendig renholdelse<br />

- Revision<br />

- Renovation<br />

- Grundejerforening<br />

Det bemærkes, at der i budgettet ikke er afsat et beløb til<br />

for<strong>nye</strong>lse af energimærke efter 5 år, da <strong>det</strong>te beror på en<br />

individuel forhandling med energimærkekonsulenten, jf. lov<br />

om energimærke.<br />

Opmærksomheden henledes udtrykkeligt på, at budgettet<br />

alene er vejledende og uden ansvar for projektudbyder, da<br />

andelsboligforeningen pr. udarbejdelsestidspunktet endnu<br />

ikke er stiftet, boligen endnu ikke færdigprojekteret og opført,<br />

og da andelsboligforeningens aktivitetsniveau m.v. endnu<br />

er ukendt.


Skattemæssige forhold<br />

Andelsboliger er ikke et skatteobjekt, hvilket betyder, at man<br />

ikke, hverken personligt eller i foreningen, får skattefradrag<br />

for renteudgifterne, men til gengæld skal man ikke betale<br />

ejendomsværdiskat.<br />

Udlodninger kontant til andelshaveren vil være skattepligtige<br />

efter de nugældende regler. Til gengæld vil man kunne bruge<br />

en eventuel opsparing i foreningen til i en periode at nedsætte<br />

boligafgiften.<br />

Boligydelse<br />

Der vil for pensionister (+65) være mulighed for at få boligydelse,<br />

der for 2007 var op til kr. 3.051,00/2.700,00 månedligt.<br />

Ydelsen er indkomst- og formuebestemt, og 40 % af beløbet<br />

er rent tilskud, som man kan vælge alene at modtage, og<br />

derudover kan man som lån få 60 % af ydelsen.<br />

Lånet ydes til en rente svarende til halvdelen af Nationalbankens<br />

diskonto pr. 1. oktober året forud for tilskudsåret. Lånet<br />

ydes af kommunen, der til gengæld skal have sikkerhed i<br />

andelsbeviset.<br />

Lånet forfalder til indfrielse ved salg af andelsbeviset.<br />

Fælles bestemmelser<br />

Prisreguleringsklausul<br />

Der tages forbehold for at regulere prisen på usolgte boliger<br />

som følge af de almindelige prisstigninger i samfun<strong>det</strong> eller<br />

som følge af regulering i skatter og afgifter.<br />

Byggegaranti og<br />

mangeludbedring<br />

Projektudbyder sikrer, at der vælges en eller flere seriøse entreprenører<br />

til at gennemføre byggeriet.<br />

Entreprenøren stiller ved byggeriets start en sædvanlig garanti<br />

på 15 % af entreprisesummen ekskl. moms til sikkerhed<br />

for byggeriets gennemførelse og udbedring af mangler.<br />

I forbindelse med overtagelsen af boligen vil køber blive indkaldt<br />

til mangelgennemgang af entreprenøren.<br />

Forud for denne gennemgang er boligen blevet gennemgået<br />

af arkitekten, ingeniøren og entreprenøren.<br />

I forbindelse med mangelgennemgangen med køber, gennemgås<br />

arkitektens og entreprenørens mangelliste, og der<br />

tilføjes de mangler, som køber derudover måtte finde.<br />

Entreprenøren er så forpligtet til snarest muligt at udbedre<br />

disse mangler.<br />

Entreprenørens garanti nedskrives efter byggeriets aflevering<br />

til 10 %. Og efter et års mangelgennemgang til 2 %, som efter<br />

5 års mangelgennemgang nedskrives til 0 %.<br />

Hovedentreprenøren (hovedentreprenøren eller entreprenøren!)<br />

hæfter i 5 år for fejl og mangler fra hovedentreprenørens<br />

aflevering af boligen, dog således at krav jf. forældelsesloven<br />

bortfalder 3 år fra, at grundlaget for kravet kunne konstateres,<br />

medmindre hovedentreprenøren forinden udtrykke-<br />

<strong>67</strong><br />

ligt og skriftligt har anerkendt kravet, eller kravet er omfattet<br />

af et retsskridt foretaget over for hovedentreprenøren.<br />

Forhol<strong>det</strong> til entreprenøren reguleres iht. AB92 (Almindelige<br />

betingelser for byggeri af 1992), og efter <strong>det</strong>te regelsæt er<br />

<strong>det</strong> bygherren (andelsboligforeningen/køber), som indkalder<br />

entreprenøren til 1 og 5 års mangelgennemgang.<br />

Andelsboligforeningen/køber opfordres til inden hhv. 1 år og<br />

3/5 år fra afleveringen af byggeriet at rette skriftlig henvendelse<br />

til entreprenøren, såfremt der er mangler, der skal<br />

udbedres. Anbefaling vedrørende henvendelse inden 3 år,<br />

skyldes forældelseslovens 3 års regel.<br />

Grundejerforening<br />

Ifølge lokalplanen skal der oprettes en grundejerforening med<br />

medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme i lokalplanområ<strong>det</strong>.<br />

Grundejerforeningen skal oprettes senest når Skanderborg<br />

Kommune kræver <strong>det</strong>, og der er pligt til at følge lokalplanens<br />

bestemmelser om grundejerforeningen i øvrigt.<br />

Grundejerforeningens formål bliver at forestå drift og vedligeholdelse<br />

af de fælles veje og fællesanlæg, herunder de<br />

udvendige p-pladser. Grundejerforeningen forestår vedligeholdelse<br />

af udearealer, adkomstveje, og den del af torvearealet<br />

der ligger i en afstand op til 3 m. målt fra bygningssokler,<br />

jf. i øvrigt lokalplanens bestemmelser herom. Øvrigt<br />

torveareal vedligeholdes af Skanderborg Kommune.<br />

Grundejerforeningen vil forventelig blive stiftet, når samtlige<br />

boliger er opført.<br />

Kontingentets størrelse vil blive fastsat af generalforsamlingen.<br />

Tidsplan<br />

Det forventes, at forudsætningerne for at igangsætte byggeriet<br />

af boligerne er opfyldt medio 2008. <strong>Boliger</strong>ne forventes<br />

i så fald at kunne leveres primo 2010. Byggeriet sættes<br />

eventuelt i gang etapevis.<br />

Forbehold<br />

Der tages forbehold for, at brochuren er udarbej<strong>det</strong> på grundlag<br />

af et skitseprojekt. Der kan derfor være mindre afvigelser<br />

i <strong>det</strong> endelige produkt.<br />

Visualiseringer i denne brochure er alene udarbej<strong>det</strong> på<br />

grundlag af skitseprojekt og illustrerer alene <strong>det</strong> færdige produkt,<br />

i<strong>det</strong> græs, træer mv. er vist i udvokset størrelse. Græs<br />

m.m. nysås, og træer leveres i sædvanlig plantestørrelse.<br />

Møbler, pynt, genstande, solafskærmning mv. er illustrative og<br />

medfølger ikke.<br />

Det præciseres, at alle lampeudtag placeres i væg under<br />

loft samt, at radiatorer ikke er vist.<br />

Køber gøres opmærksom på, at <strong>lejligheder</strong>nes areal for så<br />

vidt angår ejer<strong>lejligheder</strong>ne, først måles endeligt op af en<br />

landinspektør, når byggeriet er færdiggjort. Der kan derfor<br />

godt forekomme mindre arealafvigelser i forhold til <strong>det</strong> anførte.<br />

Køber gøres endvidere opmærksom på, at en sådan<br />

afvigelse i arealet ikke medfører reguleringer i den kontante<br />

købesum.<br />

Placeringen af rampe til p-kælder er endnu ikke fastlagt, i<strong>det</strong><br />

denne kan få en ændret placering end angivet på situationsplanen<br />

på brochurens side 20, herunder at rampen eventuelt<br />

kan placeres på øvre torv ud for bygning B1.<br />

www.rybytorv.dk


Projektudbyder<br />

Projektudbyder af projektet er <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S, CVR-nr. 30174437,<br />

samt de med <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S koncernforbundne selskaber.<br />

Projektadvokat<br />

Projektudbyder betjener sig i denne sag af Søberg Advokater<br />

A/S, som projektadvokat.<br />

Der gøres udtrykkelig opmærksom på at Søberg Advokater<br />

repræsenterer projektudbyder og derfor ikke kan repræsentere<br />

byggeforeningen, køberne, andelsboligforeningen eller<br />

andelshaverne.<br />

Søberg Advokater A/S blev etableret i 1985 af advokat Jon<br />

Søberg.<br />

Søberg Advokater A/S har som advokater valgt at specialisere<br />

sig inden for fast ejendom og specielt nybyggede boligprojekter,<br />

og er således i øjeblikket rådgiver i forbindelse med<br />

boligprojekter over hele Jylland med i alt mere end 1.000<br />

boliger.<br />

Søberg Advokater A/S ekspederer endvidere ejerbolighandler,<br />

forestår overdragelse af erhvervsejendomme og beskæftiger<br />

sig med entrepriseret.<br />

Søberg Advokater A/S har 24 medarbejdere og har hjemme<br />

i den gamle teaterbygning på Torvet 1A i Silkeborg.<br />

Se mere på www.soeberg-advokater.dk<br />

Mægler<br />

HOME<br />

Home i <strong>Ry</strong> er antaget til at varetage salg af boligprojekt „<strong>Ry</strong><br />

<strong>Bytorv</strong>“ i <strong>Ry</strong> på grundlag af denne brochure.<br />

Ejendomsmægleren tilbyder at videresælge boligen uden<br />

honorar, såfremt køber ikke kan sælge egen bolig.<br />

Tilbud<strong>det</strong> forudsætter dog, at mægleren har køberens bolig<br />

til salg, eller kan godkende de vilkår, herunder pris, som boligen<br />

er sat til salg på.<br />

Home <strong>Ry</strong> er byens lokale ejendomsmægler, der udover at<br />

varetage salget af boligerne også er behjælpelige til besvarelse<br />

af spørgsmål omkring <strong>Ry</strong> som en by at bo i. Forretningens<br />

ansatte er alle uddannede ejendomsmæglere, og har<br />

bistået med salg af mere end 13 projekter før <strong>det</strong>te.<br />

Ingeniør<br />

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma er grundlagt i 1945<br />

og beskæftiger i dag 70 medarbejdere fordelt på afdelinger<br />

i Århus, Silkeborg, København og Vejle.<br />

„Vi arbejder ud fra et værdigrundlag som kan sammenfattes<br />

i følgende 3 udsagn:<br />

-Ansvarlighed for opgaver, bygherrer og samarbejdspartnere<br />

- Kompetence til overblik, anbefaling og nytænkning<br />

- Samarbejde i dialog, åbenhed og respekt<br />

Som rådgivere skal vi påtage os et ansvar for de valg, der<br />

træffes i et rådgivningsforløb. Vi arbejder derfor i en meget<br />

flad organisation med korte beslutningsveje og med størst<br />

www.rybytorv.dk<br />

68<br />

mulig uddelegering af ansvar til projektgrupperne. Det fremmer<br />

en rådgivning præget af ansvar og engagement og<br />

sikrer en åben og direkte dialog<br />

Vores kompetencer hviler på et fundament af viden og erfaringer,<br />

vi har erhvervet gennem årerne. Dette fundament<br />

udbygges til stadighed. Dermed har vi skabt en basis for en<br />

både ansvarlig, kompetent og nytænkende rådgivning.<br />

Et tæt samarbejde med såvel bygherre, brugere, rådgivere<br />

og entreprenører sikrer, at vi sammen finder frem til essensen<br />

i projektet. Dermed kan vi opstille de prioriteringer og foretage<br />

de kvalificerede valg, der giver de optimale løsninger.<br />

Vi dækker alle specialer inden for konstruktions- og<br />

installationsteknik, el, svagstrøm og IT-teknologi, og vi har specialiseret<br />

os i komplekse bygningsanlæg som for eksempel<br />

universitetsbyggerier, sygehuse og forskningsbygninger.<br />

Vi arbejder også med mange former for boligbyggeri, lige<br />

fra luksus<strong>lejligheder</strong> og avancerede villaer til mere ydmyge<br />

almennyttige boliger.<br />

Aktuelt arbejder vi bl.a. med 240 boliger i Enighedens Park i<br />

København, 190 boliger på Reimar Nielsen Grunden i Silkeborg,<br />

35 luksus<strong>lejligheder</strong> på Torvet i Silkeborg og 94 ungdomsboliger<br />

på Gøteborg Allé i Århus.“<br />

Fiberbredbånd og telefoni<br />

Ifølge lokalplanen skal hver bolig tilsluttes fællesantenneanlæg<br />

med fiberbredbånd.<br />

<strong>Boliger</strong>ne leveres med de fornødne tomrørsinstallationer for<br />

antenne, telefon mv., jf. den tekniske materialebeskrivelse,<br />

således at køberne særskilt kan bestille <strong>det</strong>te alt efter hvilken<br />

løsning der ønskes. Hver enkelt andelshaver/køber afholder<br />

den fulde udgift til signalforsyning, tilslutningsafgifter og løbende<br />

abonnementer mv.<br />

Teknisk materialebeskrivelse<br />

0.1. P-kælder<br />

Gulv: 8 cm betonbelægningssten på fast bund. Opstregning<br />

af parkeringspladser.<br />

Vægge: Præstøbte betonelementer uden malerbehandling.<br />

Dæk/lofter: Glatstøbte huldæk under bygningerne uden<br />

malerbehandling.Øvrige dæk TT-dæk uden malerbehandling.<br />

Søjler/dragere: Præstøbte betonelementer uden malerbehandling.<br />

Døre: Malede ståldøre.<br />

0.2. Øvrig kælder<br />

Gulv: Glittet betongulv med støvbinding.<br />

Vægge: Præstøbte betonelementer uden malerbehandling<br />

Dæk/lofter: Glatstøbte huldæk uden malebehandling.<br />

Søjler/dragere: Præstøbte betonelementer uden malerbehandling.<br />

Depotrum: Trådnet på stålrammer som f.eks. Torax system og<br />

døre med hængelås. Størrelse af de enkelte rum ca. 5 m 2 .<br />

Cykelparkering: Der er disp. rum i kælder indrettet til cykelparkering.


1.1. Trappehuse og elevatorer<br />

Trappehusene: I kælder: Vægge af beton – Malet<br />

Øvrige trappetårne i <strong>det</strong> fri: Trappehusene indeholder enten<br />

trappe eller elevatorer eller begge dele. Trappehusene er<br />

placeret i <strong>det</strong> fri og er naturlig ventileret og er ikke opvarmet.<br />

Trapper: Præfabrikerede betontrapper/galvaniseret ståltrapper<br />

med håndlister/værn af galvaniseret stål.<br />

Elevator: Kørestolselevator fra p-kælder og depotrum til samtlige<br />

etager.<br />

2.1. Råhus eksklusiv Penthouse<br />

Ydervægge: Skalmuret blank tegl - blødstrøget– farve og type<br />

tilpasset torvebelægningen.<br />

Indvendige vægge: Bærende og stabiliserende vægge udføres<br />

af letbetonelementvægge/ betonelementvægge.<br />

Øvrige skillevægge udføres af porebeton.<br />

Vinduer og døre: Vinduer og døre udføres som træ/<br />

aluminiums vinduespartier. Adgangsdøre som malede pladedøre<br />

uden glas. Rustfast stålgreb<br />

Etageadskillelse: Betonhuldæk. Betonloftet pletspartles og<br />

males.<br />

Altaner: Altan og vægsider: Hvide glatstøbte betonelementer<br />

med fald imod afløbsrender og synlige nedløbsrør. Pladerne<br />

bæres på vægskiver.<br />

Adskillende vægge mellem altaner: Pladebeklædning.<br />

Værn - Altaner: Galvaniseret værn med glas.<br />

Altangange: Hvide glatstøbte betonelementer med fald imod<br />

afløbsrender og synlige nedløbsrør. Pladerne ophænges på<br />

synlige konsoller.<br />

Værn - Altangange: Værn, imod torv: Galvaniseret værn med<br />

glas.<br />

Øvrige værn: Værn af galvaniseret stål med lodret stående<br />

balustre.<br />

2.2. Råhus - Penthouse<br />

Ydervægge:<br />

Ydervægge, gavle og vægge imod altangange:<br />

· Præfabrikeret betonelementer<br />

· Puds/pladebeklædning.<br />

Ydervægge, imod tagterrasser<br />

· Gipsplader<br />

· Træstimmel med mineraluld<br />

· Zinkbeklædning med stående false<br />

Indvendige vægge:<br />

· Bærende og stabiliserende vægge udføres af letbetonelementvægge/betonelementvægge.<br />

· Øvrige vægge udføres af porebetonvægge.<br />

Vinduer og døre: Facadepartierne udføres af træ/alu partier.<br />

Adgangsdøre som malede pladedøre uden glas. Rustfast<br />

stålgreb.<br />

Gulvkonstruktion: Betonhuldæk. Parketgulv i boligerne udføres<br />

som 20 mm. lamelparket fab. Everfloor i ask eller eg,<br />

matlakeret. Trægulve opbygges på træstrøer og formfaste<br />

plastkiler.<br />

Tagkonstruktion:<br />

· Tagpap<br />

· Kileskåret polystyrenisolering<br />

· Præfabrikerede betonhuldæk<br />

69<br />

Tagterrasser: Underlag af betondæk, kileskåret polystyren isolering<br />

og 2 lag tagpap. Overfalden på terrassen udføres med<br />

terassebrædder af hård-træ.<br />

Værn - Tagerrasser: Galvaniseret værn med glas.<br />

Altangange: Hvide glatstøble betonelementer med fald imod<br />

afløbsrender og synlige nedløbsrør. Pladerne ophænges på<br />

synlige konsoller.<br />

Værn – Altangang: Værn imod torv: Galvaniseret værn med<br />

glas.<br />

Øvrige værn.Værn af galvaniseret stål med lodret stående<br />

balustre.<br />

3.1. Overflader – <strong>Boliger</strong><br />

Gulve: Toiletter: Gulve i toiletter udføres med gulvvarme og<br />

vådrumsmembram.<br />

På gulve i vådrum lægges naturstens klinkegulve. Tykkelse ca.<br />

10 mm med plan underside.<br />

Typer: Skiffer – Sort Granad / Lys Tarvertin spartlet.<br />

Øvrige gulve: Udføres med 20 mm lamalparket fab. Everfloor<br />

i ask eller eg, matlakeret. Gulvet udføres på strøkonstruktion<br />

af kertostrøer på plastkiler.<br />

Vægge: Alle vægge er enten klinkebeton eller porebeton<br />

og er alle fuldspartlet og beklædt med glasfilt, der malerbehandles<br />

i hvid farve-glanstrin 5.<br />

Toiletter: Vægfliser fra gulv til loft i bruseniche i optisk format<br />

5x20 cm.<br />

Farve: Mathvid. Vådrumsbehandling i bruseniche i henhold<br />

til gældende reglement og forskrifter.<br />

Øvrige vægge i toilet vådrumssikres og fuldspartles med overflade<br />

af glasfilt.<br />

Farve: Hvid – Glanstrin 25.<br />

Øvrige vægge: Alle vægge med overflade af malerbehandlet<br />

glasfilt.<br />

Farve: Hvid – Glanstrin 5.<br />

Vægge omkring teknikskakter: Overflade som i de rum, hvori<br />

de måtte være placeret. Der vil forekomme inspektionslemme/låger<br />

i skakternene. Inspektionslemme udføres som<br />

pulverlakerede lemme, eller som skabslåger.<br />

Toiletter: Lofter udføres som fritbærende lofter skruemonteret<br />

på stålforskalling, der malerbehandles.<br />

Farve: Hvid – Glanstrin 7-10.<br />

Øvrige lofter: Synlige betonelement lofter. Pletspartlet betonelementer<br />

med fasede kanter ilagt acrylfuge i bund af fasningen.<br />

Farve: Hvid – Glanstrin 5-7.<br />

Fodlister og indfatninger: Fyrretræ - Fuldspartlet malerbehandlet.<br />

Farve: Hvid – Glanstrin 25.<br />

Indvendige døre: Glatte celledørplader i standard farve.<br />

Farve: Hvid.<br />

Greb: Randi line 18.<br />

Vinduer: Den indvendig trædel af vinduet vil være malet fra<br />

fabrik og udføres i hvid.<br />

Vindueslysninger: Vindueslysninger udføres som indvendige<br />

vægge med malerbehandlet glasfilt.<br />

Vinduesbundstykker: Udføres som hvid mdf-plade.<br />

www.rybytorv.dk


Sanitet: Standard<strong>lejligheder</strong>: Fabrikat Ifö Cera.<br />

WC stol: Gulvmonteret toilet med dobbeltskyl.<br />

Håndvask: Jf. brochuren, herunder henvisning til den udleveres<br />

inventarfortegnelse.<br />

Penthouse: WC stol: Phillip Stack – Starck 3 gulvmonteret.<br />

Gulvafløb:15 x 15 cam. Blucher rustfriafløbsskål med rist.<br />

Skærmvægge: Skærmvægge udføres i hær<strong>det</strong> og lamineret<br />

glas fastholdt i gulv og væg med synlig skinne og forsynes<br />

med brusestang.<br />

Håndvask: Standard: Etgrebsbatterie fabrikat Grohe Eurosmart.<br />

Penthouse: Børma A1.<br />

Køkkenvask: Standard: Etgrebsbatterie fabrikat Grohe<br />

Eurosmart.<br />

Penthouse: Børma A1.<br />

Brusearmatur: Standard: Grohe Grohterm 1000 termostatbatteri<br />

med håndbrusesæt på stang.<br />

Penthouse: Børma A1.<br />

Øvrigt sanitetsudsstyr: Toiletsæde: Sæde i gennemfarvet<br />

hærdeplast – Hvid.<br />

Papirholder: 1 stk. – Forkromet.<br />

Kroge: 3 stk. – Forkromet<br />

Inventar: Jf. brochuren og de for hver lejlighed udleverede<br />

inventarfortegnelser.<br />

Hårde hvidevarer: Jf. brochurens side 58 ff.<br />

Vandinstallation: Vandforsyningen sker fra <strong>Ry</strong> Vandværk og<br />

afregnes over måler i den enkelte bolig. Måler placeret i<br />

teknikskab. Varmtvandsproduktion sker fra varmtvandsbeholder<br />

placeret i teknikskab.<br />

Opvarmning: Varmeforsyningen sker fra <strong>Ry</strong> fjernvarmeværk,<br />

som afregnes over måler i den enkelte bolig. Der er gulvvarme<br />

i toiletter, styret med returventil placeret i teknikskab.<br />

Øvrige rum opvarmes med radiator primært placeret under<br />

vinduer. Længde og bredde af radiator varierer fra rum til<br />

rum.<br />

El installation: Strømforsyning udføres i henhold til stærkstrømsreglementet<br />

og udføres som selvstændig installation med<br />

måler og gruppetavler for hver bolig. Strømmen i den enkelte<br />

bolig afregnes over måler placeret i teknikskab. Der<br />

levers 1 stk. disp. 230 volt udtag i teknikskabet.<br />

Udsugningsanlæg: I henhold til gældende bygningsreglement.<br />

Der udføres udsugning fra køkken, og toiletrum.<br />

Udsugningsanlægget udføres som centralt anlæg placeret<br />

på tag. Emhætter i køkken er udtræksemhætter fab.<br />

Exhausto ESL-140.<br />

Udvendig belysning: Ved hoveddøre: Fagerhult Discovery.<br />

I trappe huse: Fagerhult Discovery.<br />

På altangange: Fagerhult Discovery.<br />

Telefon: Der udføres tomrørsinstallation til telefonstik i<br />

boligen, 3 stk. fordelt, afsluttet med dåse og blænddæksel<br />

ved hvert udtag.<br />

Krydsfeltet(monopolstikket) placeres i teknikskabet.<br />

Tilslutningsafgift samt trækning af kabler fra<br />

monopolstikket til øvrige udtag – ej inkluderet.<br />

www.rybytorv.dk<br />

70<br />

Tv og bredbånd: Der udføres tømrørsinstallation til<br />

bredbåndssignal og TVsignal i boligen, 3 stik for hver<br />

fordelt, afsluttet med dåse og blænddæksel ved hvert<br />

udtag.<br />

Tilslutningsafgift, trækning af kabler mellem teknikskab og<br />

øvrige udtag, evt. signalforstærker, edb-stik mv. er ej<br />

inkluderet.<br />

4.1. Udearealer<br />

Belægninger:<br />

Parkeringsarealer og tilkørselsveje: Asfalt. Asfaltarealer kantes<br />

med kanssten. Afmærkning af de enkelte parkeringsbåse.<br />

Øvrige arealer: Fast belægning.<br />

Der tages forbehold for ændringer, herunder som følge af<br />

leverandørernes forhold, herunder leverandører af inventar<br />

og hårde hvidevarer m.v., og der tages endvidere forbehold<br />

for, at <strong>det</strong>te er en vejledende specifikation af indhol<strong>det</strong> af<br />

byggeriet, og at der kan forekomme ændringer i forhold til<br />

<strong>det</strong>, der er anført i brochuren.


DOKUMENTSAMLING<br />

71<br />

for ejer- og andelsbolig<br />

www.rybytorv.dk


Undertegnede:<br />

www.rybytorv.dk<br />

KØBSAFTALE (ejerlejlighed)<br />

Navn: ________________ Navn: ________________<br />

Adresse: ________________ Adresse: ________________<br />

Tlf.nr.: ________________ Tlf.nr.: ________________<br />

E-mail: ________________ E-mail: ________________<br />

erhverver ved denne købsaftale både retten til den til bolig nr. __ knyttede grund som anført på vedlagte situationsplan/oversigtstegning,<br />

samt retten til på denne grund at opføre den i brochuren „<strong>Boliger</strong> i <strong>det</strong> ny <strong>Ry</strong> - <strong>Bytorv</strong> – <strong>67</strong> <strong>lejligheder</strong> i <strong>centrum</strong> af <strong>Ry</strong>“ med tilhørende<br />

bilag, beskrevne bolig, i<strong>det</strong> køber samtidig forpligter sig til at underskrive den i brochuren „<strong>Boliger</strong> i <strong>det</strong> ny <strong>Ry</strong> - <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> – <strong>67</strong><br />

<strong>lejligheder</strong> i <strong>centrum</strong> af <strong>Ry</strong>“ optrykte „Aftale om levering af bolig i boligprojekt <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong>“.<br />

Boligen er beliggende i lejlighed type nr. ___ del nr. _____ af matr.nr. _____, Siim By, Dover, beliggende Randersvej ____, 8680 <strong>Ry</strong> af<br />

areal _____ m² i henhold til tinglysningsrids. Projektudbyders advokat bemyndiges til at indføje rette matrikelnummer, ejerlejlighedsnummer,<br />

areal, fordelingstal og adresse, når <strong>det</strong>te foreligger.<br />

Den samlede købesum for begge aftaler udgør kontant kr. __________ skriver kr. ____________00/100.<br />

Projektudbyder foretager en fordeling af købesummen på henholdsvis grundkøbesum og byggeudgifter.<br />

For overdragelsen gælder, at projektudbyder garanterer,<br />

· at boligen leveres i overensstemmelse med brochuren „<strong>Boliger</strong> i <strong>det</strong> ny <strong>Ry</strong> - <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> – <strong>67</strong> <strong>lejligheder</strong> i <strong>centrum</strong> af <strong>Ry</strong>“,<br />

· at fællesarealer, veje m.v. leveres i overensstemmelse med brochuren „<strong>Boliger</strong> i <strong>det</strong> ny <strong>Ry</strong> - <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> – <strong>67</strong> <strong>lejligheder</strong> i <strong>centrum</strong> af <strong>Ry</strong>“,<br />

dog således at græs nysås og planter leveres i sædvanlig ikke-tilvokset størrelse,<br />

· at fællesarealer mv. overdrages omkostningsfrit til grundejerforeningen, bortset fra byggeforeningens/købers eventuelle omkostninger<br />

til egen rådgiver,<br />

· at prisen på boligen er fast og omfatter alle omkostninger, herunder tilslutningsafgifter, byggelånsrenter mv., bortset fra eventuelle<br />

omkostninger til købers egen rådgiver samt udgiften til registrerings- og tinglysningsafgift til skø<strong>det</strong> (procent- og registreringsafgift),samt<br />

eventuelle af køber bestilte tilvalgsydelser/ændringer<br />

· at brochuren er udarbej<strong>det</strong> på grundlag af et skitseprojekt (dvs. et ikke færdigt projekt), samt at mindre ændringer kan forekomme,<br />

· at købet af projektudbyder er betinget af, at der opnås endelig og bindende byggetilladelse, samt at der inden for en af projektudbyder<br />

fastsat frist sælges mindst 75 % af de udbudte <strong>67</strong> boliger,<br />

· at en eventuel konstateret forurening vil blive håndteret af projektudbyder i henhold til kommunens og regionens anvisninger, således<br />

at grunden kan godkendes til beboelse.<br />

Køber er endvidere bekendt med,<br />

· at tidspunktet for byggeriets igangsætning som udgangspunkt fastsættes, når der er afgivet købstilbud på 75 % af boligerne, hvilket<br />

forventes at være i medio 2008, eventuelt således, at der sker etapeopdeling,<br />

· at byggetiden forventes at være 12-20 måneder fra byggestart,<br />

· at hovedentreprenøren stiller sædvanlig garanti i henhold til AB 92. Køber er bekendt med, at hovedentreprenørens hæftelse for<br />

udførelsesmangler og de af denne leverede materialer ikke er begrænset til garantiens størrelse, men er ubegrænset i 5 år fra hovedentreprenørens<br />

aflevering af byggeriet, hvorefter den ophører for forhold, der ikke er reklameret over forinden, jf. dog forældelsesloven,<br />

hvorefter mangler skal være anerkendt og/eller omfattet af retsskridt mod hovedentreprenøren senest 3 år efter, at grundlaget for kravet<br />

burde være konstateret,<br />

· at vedtægterne for byggeforeningen indeholder en pro rata hæftelse, <strong>det</strong> vil sige for køber hæftelse overfor byggelånsgivende bank for<br />

den del af byggekreditten som modsvarer udgiften til at opføre købers bolig, og som sikres ved købers pengeinstitutgaranti,<br />

· at køber er pligtig medlem af ejerforening og grundejerforening og at der vil være en udgift til kontingent hertil,<br />

· at køber skal respektere sådanne servitutter, som måtte blive pålagt i forbindelse med udstykningen. For overdragelsen gælder i øvrigt<br />

de vilkår, som fremgår af brochuren „<strong>Boliger</strong> i <strong>det</strong> ny <strong>Ry</strong> - <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> – <strong>67</strong> <strong>lejligheder</strong> i <strong>centrum</strong> af <strong>Ry</strong>“ med tilhørende dokumentsamling,<br />

med senere ændringer og diverse bilag, der anses som en del af denne aftale. Køber erklærer at være bekendt med og accepterer<br />

følgende dokumenter,<br />

· aftale med „Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“ om levering af bolig,<br />

· vedtægter for „Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“,<br />

· projektudviklings- og styringskontrakt med projektudbyder,<br />

· tingbogsoplysning for hovedejendommen,<br />

· ejendomsmæglerens oplysning til parterne.<br />

Køber har endvidere gjort sig bekendt med teknisk materialebeskrivelse i brochuren „<strong>Boliger</strong> i <strong>det</strong> ny <strong>Ry</strong> - <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> – <strong>67</strong> <strong>lejligheder</strong> i<br />

<strong>centrum</strong> af <strong>Ry</strong>“ samt den udleverede inventarfortegnelse.<br />

Købesummen erlægges på følgende måde:<br />

· Kontant deponeres hos ejendomsmægleren når begge parter har tiltrådt købsaftalen, kr. 25.000,00. Såfremt projektet igangsættes,<br />

betragtes <strong>det</strong>te beløb, som en del af betalingen for grunden.<br />

· Køber stiller uigenkaldelig pengeinstitutgaranti over for <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S for restkøbesummen for grunden, og over for „Byggeforeningen<br />

<strong>Ry</strong> Torv“ for købesummen for levering af boligen senest 21 dage efter påkrav, som afgives efter, at sælger har underskrevet købsaftalen,<br />

og <strong>det</strong> er besluttet, at byggeriet går i gang. Den garantitekst, der skal anvendes, er optrykt i brochuren side 27. Køber og dennes<br />

72


pengeinstitut gøres udtrykkeligt opmærksom på at projektudbyder har valgt at fravige punkt 2 og 3 i den af Advokatrå<strong>det</strong> m.fl. udarbejdede<br />

„standardgarantitekst ved nybyggeri“. Det skyldes, at brugen af den vejledende tekst ikke findes hensigtsmæssig ved anvendelsen<br />

af „Upside Metoden“, hvor man opererer med to aftalesæt (skøde på grund, og aftale med byggeforeningen om levering af boligen),<br />

samt at køber er sikret, at boligen opføres i overensstemmelse med <strong>det</strong> aftalte via den af entreprenøren stillede garanti efter AB 92<br />

samt udbydergarantien. Dertil kommer, at <strong>det</strong> er erfaringen, at de i den vejledende tekst anførte tilladelser ofte først bliver tilgængelige<br />

flere måneder efter aflevering af byggeriet.<br />

· Restkøbesummen for grunden deponeres hos <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S 8 dage før overtagelsesdagen og frigives til <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S’ til fri rådighed,<br />

når der er tinglyst endeligt anmærkningsfrit skøde. Købesummen for levering af boligen erlægges til byggeforeningen 8 dage før<br />

overtagelsen af boligen. Er der på <strong>det</strong>te tidspunkt endnu ikke tinglyst endeligt anmærkningsfrit skøde på grunden, deponeres købesummen<br />

i byggeforeningens pengeinstitut til forrentning for byggeforeningen. Ovennævnte er tillige en fravigelse af „Standardgarantitekst<br />

ved nybyggeri“, som er begrun<strong>det</strong> i administrative hensyn, i<strong>det</strong> <strong>det</strong> er vanskeligt at kontrollere, at der er sket korrekt deponering<br />

samtidig med nøgleudlevering m.v.. Det er videre en fravigelse, at projektudbyder ikke behøver at komme med påkrav for rettidig<br />

deponering. Kontant deponering skal således ske 8 dage før overtagelsesdagen, uanset om projektudbyder har afsendt påkrav.<br />

Hvis køber overskrider 21-dages fristen for afgivelse af pengeinstitutgaranti, anses <strong>det</strong> som en væsentlig misligholdelse af aftalen, som<br />

betyder, at sælger kan ophæve aftalen uden yderligere varsel.<br />

Køber respekterer de servitutter, der er lyst på hovedejendommen, samt servitutter som måtte blive pålagt ejendommen i forbindelse med<br />

den gældende lokalplan, udstykning og bebyggelse, herunder vedtægter for „Grundejerforeningen <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong>“ og „Ejerforeningen <strong>Ry</strong><br />

Centrum“.<br />

Køber er bekendt med og accepterer, at grundarealet samt boligarealet endnu ikke er endelig fastlagt, og at <strong>det</strong> i salgsopstillingen/<br />

købsaftalen/aftale om levering af bolig anførte areal alene er at betragte som vejledende. Køber accepterer, at grundarealet kan ændre sig<br />

ved endelig udstykning og vedrørende boligarealet ved endelig opmåling. Mindre ændringer medfører ikke ændring af pris.<br />

Køber er gjort bekendt med, at ejendommen er under udstykning og endnu ikke er opført, og at der som følge heraf ikke foreligger en<br />

særskilt offentlig vurdering af denne. I den udarbejdede salgsopstilling er ejendomsskatterne anslået, og ejendomsværdiskatten beregnet<br />

efter udbudsprisen.<br />

Køber er gjort bekendt med, at de endelige ejendomsskatter kan afvige fra <strong>det</strong> anførte, hvilket vil få indflydelse på købers brutto-/<br />

nettoydelse.<br />

Desuden er køber gjort bekendt med, at ejendomsskatterne i årene fremover bliver beregnet ud fra den offentlige vurdering af nærværende<br />

ejendom. Fremtidige ejendomsskatter kan som følge heraf afvige ikke uvæsentligt fra de i salgsopstillingen anførte. Køber kan<br />

ikke gøre krav gældende som følge heraf, hverken mod sælger eller mod medvirkende ejendomsmægler.<br />

Da ejendommen formentlig ikke er selvstændigt vurderet og skatteansat på overtagelsesdagen, refunderer køber til sælger fra denne dato<br />

ejendommens forholdsmæssige andel af de ejendomsskatter og afgifter, der er pålagt hele ejendommen.<br />

Køber bærer udgiften til registrerings- og tinglysningsafgift til skø<strong>det</strong> (procent- og registreringsafgift) samt eventuel udgift til egen<br />

rådgiver. Køber er bekendt med og accepterer, at udgiften til registrerings- og tinglysningsafgift til skø<strong>det</strong> i den udleverede salgsopstilling<br />

er anslået, da købesummen endnu ikke er fordelt på grund og bolig. Skø<strong>det</strong> udarbejdes alene på værdien af grunden for at<br />

begrænse køberens udgift til registreringsafgift. Den endelige udgift til registreringsafgift kan som følge heraf endnu ikke oplyses og kan<br />

derfor afvige fra <strong>det</strong> anførte. Køber kan ikke gøre krav gældende som følge heraf, hverken mod sælger eller mod medvirkende ejendomsmægler.<br />

Projektudbyders advokat udarbejder og tinglyser skø<strong>det</strong>.<br />

Begge parter er frit stillet, såfremt der ikke senest 10 måneder efter købsaftalens indgåelse er givet køberen meddelelse om, at byggeriet<br />

igangsættes. Såfremt <strong>det</strong>te er tilfæl<strong>det</strong> vil køber få sit depositum tilbagebetalt og garantien vil blive frigivet. En evt. udgift til udarbejdelse<br />

af bankgaranti vil dog ikke blive godtgjort køber.<br />

Købers rådgiver: _____________________________________<br />

Købers bank: _____________________________________<br />

Køber bekræfter ved tiltrædelse på nærværende købsaftale, at køber erhverver ejendommen med henblik på at bo i denne. Køber bekræfter<br />

endvidere at have tiltrådt dokument om fortrydelsesret, jfr. lov nr. 391 af 20. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast<br />

ejendom m.v.<br />

Underskrifter:<br />

Dato: ____________________ Dato: ____________________<br />

Køber: ____________________ Køber: ____________________<br />

Cpr.nr. ____________________ Cpr.nr.: ____________________<br />

Dato: ____________________<br />

Sælger: ____________________<br />

73<br />

www.rybytorv.dk


Undertegnede:<br />

www.rybytorv.dk<br />

ERKLÆRING<br />

OM FORTRYDELSESRET<br />

Navn: ________________ Navn: ________________<br />

Adresse: ________________ Adresse: ________________<br />

Tlf.nr.: ________________ Tlf.nr.: ________________<br />

E-mail: ________________ E-mail: ________________<br />

kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af bolig type nr.: __ beliggende på parcel af matr.nr. del nr. ________ af<br />

______, Siim By, Dover, hvis køber opfylder samtlige de betingelser, der fremgår af <strong>det</strong>te bilag.<br />

De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kap. 2 i lov nr. 391 af 20. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved<br />

erhvervelse af fast ejendom m.v.<br />

1. Fortrydelsesfristen.<br />

Hvis køber vil fortryde sit køb, skal køber give sælger og sælgers ejendomsformidler skriftlig underretning herom inden 6<br />

hverdage at regne fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af<br />

fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og Grundlovsdag.<br />

Underretning om, at køber vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælger eller dennes ejendomsformidler inden<br />

fristens udløb.<br />

2. Betaling af godtgørelse til sælgeren.<br />

Hvis køber vil fortryde købet, skal køber ikke betale godtgørelse. Køber skal dog afholde udgifter til eventuelle<br />

ekstraarbejder/ændringer som køber måtte have bestilt.<br />

Underskrifter:<br />

Dato: ________________ Dato: ________________<br />

Køber: ________________ Køber: ________________<br />

Cpr.nr. ________________ Cpr.nr.: ________________<br />

74


Dato: ___________<br />

<strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S: _______________________<br />

VEDTÆGTER<br />

FOR „EJERFORENINGEN RY CENTRUM“<br />

Navn, hjemsted og formål<br />

§ 1.<br />

Stk. 1. Ejerforeningens navn er „Ejerforeningen <strong>Ry</strong> Centrum“.<br />

Stk. 2. Ejerforeningens hjemsted er Skanderborg Kommune.<br />

Stk. 3. Ejerforeningens formål er at ren- og vedligeholde fælles grønne<br />

områder samt forestå<br />

vinterbekæmpelse af veje, stier og fortov for matr.nr. _____________,<br />

Siim By, Dover beliggende _____________________, 8680 <strong>Ry</strong>, som<br />

vederlagsfrit tilskødes ejerforeningen.<br />

Medlemskab og hæftelse<br />

§2.<br />

Stk. 1. Medlemmer er enhver ejer af parceller udstykket fra matr.nr.<br />

__________ <strong>Ry</strong> By.<br />

Stk. 2. Medlemmerne kan ikke udtræde af ejerforeningen.<br />

Stk. 3. Medlemmerne hæfter i forhold til antal boliger.<br />

Skt. 4. Medlemmerne er pligtigt medlem af „Grundejerforeningen<br />

<strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong>“.<br />

Generalforsamling<br />

§ 3.<br />

Stk. 1. Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.<br />

Stk. 2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem,<br />

hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.<br />

Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed.<br />

Stk. 4. Til beslutninger om køb og salg af fast ejendom, væsentlig<br />

forandring af fælles bestanddele<br />

og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring<br />

i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer<br />

stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter<br />

denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede<br />

medlemmer, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden<br />

8 uger, og på denne kan forslaget - uanset antallet af repræsenterede<br />

- vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.<br />

Ordinær generalforsamling<br />

§ 4.<br />

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen<br />

af maj måned. Dagsordenen<br />

for denne skal omfatte mindst følgende punkter:<br />

1. Valg af dirigent og referent.<br />

2. Bestyrelsens beretning for <strong>det</strong> senest forløbne år.<br />

3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt<br />

godkendelse af årsregnskabet.<br />

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse.<br />

5. Forslag, jf. § 5.<br />

6. Valg af bestyrelse.<br />

75<br />

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.<br />

8. Valg af revisor.<br />

9. Eventuelt.<br />

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen<br />

med mindst 4 ugers og højest 8 ugers varsel. Årsregnskab og budget<br />

udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen.<br />

Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen<br />

samt dagsordenen.<br />

Forslag<br />

§ 5.<br />

Stk. 1. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den<br />

ordinære generalforsamling.<br />

Stk. 2. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens<br />

formand i<br />

hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag samt forslag,<br />

som bestyrelsen<br />

agter at stille, skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.<br />

Ekstraordinær generalforsamling<br />

§ 6.<br />

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder<br />

anledning dertil, når<br />

<strong>det</strong> til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af ejerforeningens<br />

medlemmer eller når en tidligere generalforsamling har besluttet<br />

<strong>det</strong>.<br />

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen<br />

med mindst 2 ugers varsel.<br />

Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen<br />

samt dagsordenen.<br />

Stemmeret og fuldmagt<br />

§ 7.<br />

Stk. 1. Hver bolig har én stemme.<br />

Stk. 2. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever.<br />

Stemmeretten kan desuden<br />

udøves af en myndig person eller grundejerforeningens bestyrelse, som<br />

medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil.<br />

Stk. 3. En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til to fuldmagter.<br />

Bestyrelsen kan dog afgive stemme i henhold til et ubegrænset<br />

antal fuldmagter. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet<br />

selv deltager i generalforsamlingen.<br />

Stk. 4. Dirigenten kan begrænse taleretten til én person pr. bolig.<br />

www.rybytorv.dk


www.rybytorv.dk<br />

Dirigent og referat<br />

§ 8.<br />

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver<br />

at være medlem af ejerforeningen.<br />

Stk. 2. Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives<br />

af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes til<br />

medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.<br />

Bestyrelsens medlemmer<br />

§ 9.<br />

Stk. 1. Bestyrelsen består af 4 eller 6 medlemmer foruden formanden.<br />

Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i<br />

øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Generalforsamlingen vælger<br />

desuden en eller to suppleanter.<br />

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er kun foreningens medlemmer og<br />

medlemmernes ægtefæller/ samlever.<br />

Stk. 3. Formanden er på valg hvert år og vælges for 1 år ad gangen.<br />

Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen. På den<br />

stiftende generalforsamling vælges halvdelen af medlemmerne for 1<br />

år, så bestyrelsens medlemmer er på valg forskudt. Suppleanter vælges<br />

for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted for alle.<br />

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingens<br />

afholdelse.<br />

Bestyrelsens forpligtelser<br />

§ 10.<br />

Stk. 1. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.<br />

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse<br />

af ejerforeningens fælles anliggender, herunder overholdelse<br />

af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, herunder eventuel<br />

bestyrelsesansvarsforsikring, renholdelse, vedligeholdelse og for<strong>nye</strong>lser<br />

i <strong>det</strong> omfang, sådanne foranstaltninger må anses for påkrævede.<br />

Stk. 3. Bestyrelsen sørger for, at bidrag til ejerforeningen betales.<br />

76<br />

Tegningsret<br />

§ 11.<br />

Stk. 1. Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden<br />

for bestyrelsen og et an<strong>det</strong> medlem af bestyrelsen.<br />

Revision<br />

§ 12.<br />

Stk. 1. Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af<br />

generalforsamlingen. Når <strong>det</strong> begæres af mindst ¼ af ejerforeningens<br />

medlemmer, skal revisor være statsautoriseret eller registreret.<br />

Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.<br />

Stk. 3. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges<br />

som kasserer.<br />

Stk. 4. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisorskik,<br />

og regnskabet påtegnes af revisor.<br />

Årsregnskab<br />

§ 13.<br />

Stk. 1. Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.<br />

Stk. 2. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance.<br />

Stk. 3. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med<br />

dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.<br />

Tinglysning<br />

§ 20.<br />

Stk. 1. Nærværende vedtægter begæres hermed tinglyst servitut- og pantstiftende<br />

for kr. 25.000 pr. boligenhed forud for al pantegæld i matr.nr.<br />

_______________, Siim By, Dover, samt enhver udstykning heraf til<br />

sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger<br />

som ejerforeningen måtte få hos et medlem.<br />

Vedtaget på ejerforeningens stiftende generalforsamling den<br />

_____________________.


Mellem undertegnede „Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“<br />

c/o Søberg Advokater A/S<br />

Torvet 1A<br />

8600 Silkeborg<br />

og medundertegnede<br />

AFTALE OM LEVERING AF BOLIG I<br />

BOLIGPROJEKT RY BYTORV<br />

Navn: ________________ Navn: ________________<br />

Adresse: ________________ Adresse: ________________<br />

Tlf. nr.: ________________ Tlf. nr.: ________________<br />

E-mail: ________________ E-mail: ________________<br />

er der indgået aftale om opførelse og levering af bolig type_______ af areal m² på parcel nr.:_________ af matr.nr. del nr.__________ af<br />

______, Siim By, Dover, som anført på vedlagte situationsplan og oversigtstegninger. Hovedejendommen er beliggende Randersvej, 8680<br />

<strong>Ry</strong>.<br />

Ejendommen opføres og leveres i overensstemmelse med de i købsaftalen anførte forbehold og jf. brochuren „<strong>Boliger</strong> i <strong>det</strong> ny <strong>Ry</strong> -<strong>Ry</strong><br />

<strong>Bytorv</strong> – <strong>67</strong> <strong>lejligheder</strong> i <strong>centrum</strong> af <strong>Ry</strong>“ med tilhørende dokumentsamling samt de udleverede bilag, med senere ændringer, som anses<br />

som en integreret del af nærværende aftale.<br />

Nærværende aftale er betinget af, at køber samtidig indgår aftale med projektudbyder <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S om erhvervelse af byggeret til<br />

ejerlejlighed nr. ____ på parcel nr.: ____ af matr.nr. del nr. _____ af ______, Siim By, Dover.<br />

Køber er bekendt med, at „Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“, indgår følgende aftaler til opfyldelse af nærværende aftale:<br />

· Hovedentreprisekontrakt om opførelse af <strong>det</strong> samlede byggeri på op til <strong>67</strong> boliger.<br />

· Aftale om projektudvikling og byggestyring med projektudbyder.<br />

· Aftale om bygherreleverancer, herunder inventar, hvidevarer, m.v. i overensstemmelse med brochuren „<strong>Boliger</strong> i <strong>det</strong> ny <strong>Ry</strong> - <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> –<br />

<strong>67</strong> <strong>lejligheder</strong> i <strong>centrum</strong> af <strong>Ry</strong>“ med tilhørende bilag.<br />

Prisen for ydelserne i henhold til nærværende aftale er aftalt til kr. ______________________.<br />

Køber forpligter sig til ved påkrav at stille pengeinstitutgaranti for beløbet over for „Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“/ <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S, c/o<br />

Søberg Advokater A/S.<br />

Garantien afløses 8 dage før overtagelsesdagen af kontant deponering. Køber og dennes pengeinstitut gøres udtrykkeligt opmærksom på,<br />

at projektudbyder som nævnt i købsaftalen har valgt at fravige den af Advokatrå<strong>det</strong> m.fl. udarbejdede „standardgarantitekst ved<br />

nybyggeri“.<br />

Købesummen kan uanset ovennævnte fravigelse tidligst frigives, når køber har fået tinglyst endelig adkomst uden præjudicerende<br />

retsanmærkninger.<br />

Køber er bekendt med, at byggetiden som udgangspunkt er 12-20 måneder fra byggestart, samt at projektudbyder kan stille krav om<br />

forlængelse af pengeinstitutgarantien. Eventuel udgift til garantistillelse og forlængelse heraf afholdes af køber.<br />

Søberg Advokater A/S er bemyndiget til at tiltræde nærværende aftale på vegne „Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“, også før byggeforeningen er<br />

stiftet.<br />

Dato: ________________ Dato: ________________<br />

Køber: ________________ Køber: ________________<br />

Cpr.nr. ________________ Cpr.nr.: ________________<br />

Dato: ________________<br />

For „Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“: ________________<br />

Dato: ________________<br />

Tiltrædes af projektudbyder <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S: ________________<br />

77<br />

www.rybytorv.dk


1. Formål<br />

Foreningens formål er at forestå opførelse af op til <strong>67</strong> ejerboliger på<br />

parceller af delareal del nr. _________ af matr.nr. _______, Siim By,<br />

Dover, efter særskilte aftaler med de enkelte ejere af byggeretterne.<br />

Foreningens formål er endvidere at sikre, at entreprenøren forestår<br />

udbedring af eventuelle mangler efter byggeriets afslutning.<br />

Til opfyldelse af foreningens formål indgår „Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“<br />

følgende aftaler:<br />

· Aftale med projektudbyder <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S om projektudvikling og<br />

byggestyring.<br />

· Aftale med hovedentreprenør om opførelse af boligerne.<br />

· Aftaler om bygherreleverancer, herunder inventar, hvidevarer m.v. i<br />

overensstemmelse med brochuren „<strong>Boliger</strong> i <strong>det</strong> ny <strong>Ry</strong> - <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong><br />

– <strong>67</strong> <strong>lejligheder</strong> i <strong>centrum</strong> af <strong>Ry</strong>“ med tilhørende bilag.<br />

Søberg Advokater A/S forestår som projektadvokat gennemførelsen af<br />

byggeprojektet, herunder stiftelse af foreningen, udarbejdelse af<br />

hovedentreprisekontrakt, ekspeditioner i forbindelse med optagelse<br />

af byggelån og udarbejdelse af byggeregnskab.<br />

2. Medlemmer<br />

Medlemmer af foreningen er ejere af parceller af delareal _____ af<br />

matr.nr. _______, <strong>Ry</strong> By, der indgår særskilt aftale med foreningen<br />

om opførelse af bolig.<br />

Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved salg af bolig, og ny ejer er<br />

pligtigt medlem af foreningen.<br />

MEDLEMMER AF FORENINGEN ER BEKENDT MED, AT DER<br />

FOR MEDLEMMER ER EN PRO RATA HÆFTELSE OVER FOR<br />

BYGGELÅNSGIVENDE PENGEINSTITUT, SVARENDE TIL BYG-<br />

GEUDGIFTEN FOR MEDLEMMETS BOLIG. HÆFTELSEN<br />

MODSVARES AF DEN AF MEDLEMMET STILLEDE GARANTI.<br />

3. Generalforsamling<br />

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.<br />

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april<br />

måned. Generalforsamlingen afholdes i Skanderborg Kommune.<br />

Ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:<br />

1. Formandens beretning for <strong>det</strong> foregående regnskabsår.<br />

2. Kassererens forelæggelse af årsregnskab.<br />

3. Fastsættelse af evt. kontingent.<br />

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:<br />

a) Formand<br />

b) Valg af 2-4 medlemmer til bestyrelsen.<br />

5. Valg af 1-2 suppleanter.<br />

6. Valg af revisor.<br />

7. Forslag til behandling på generalforsamlingen.<br />

8. Eventuelt.<br />

Ordinær generalforsamling indkaldes med 20 dages skriftlig varsel til<br />

medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.<br />

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i<br />

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.<br />

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.<br />

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal<br />

af de fremmødte.<br />

Beslutning om vedtægtsændringer skal dog vedtages med 3/4 af samtlige<br />

stemmer. Såfremt der ikke er 3/4 af de stemmeberettigede med-<br />

www.rybytorv.dk<br />

VEDTÆGTER<br />

„BYGGEFORENINGEN RY TORV“<br />

78<br />

lemmer tilstede, men forslaget vedtages med 3/4 af de tilstedeværende<br />

stemmeberettigede, kan der indkaldes til en ny generalforsamling med<br />

20 dages varsel, hvor forslaget er på dagsordenen, og på denne <strong>nye</strong> generalforsamling<br />

kan forslaget vedtages med 3/4 af de tilstedeværende stemmer,<br />

uanset antal tilstedeværende.<br />

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter anmodning fra et flertal<br />

af bestyrelsen, eller hvis 1/4 af samtlige medlemmer fremsætter skriftlig<br />

anmodning herom overfor bestyrelsen.<br />

Indkaldelse sker med 20 dages skriftlig varsel til medlemmerne. Indkaldelsen<br />

skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.<br />

4. Bestyrelse<br />

Bestyrelsen består af 2-4 medlemmer foruden formanden. Bestyrelsens<br />

formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen<br />

sig selv. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter.<br />

Valgbare til bestyrelsen er kun foreningens medlemmer og medlemmernes<br />

ægtefæller/samlever.<br />

Formanden vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsens øvrige medlemmer<br />

vælges for 2 år ad<br />

gangen. På den stiftende generalforsamling vælges halvdelen af medlemmerne<br />

for 1 år, så bestyrelsens medlemmer er på valg forskudt.<br />

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.<br />

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse.<br />

Bestyrelsen forestår kontakten til projektadvokat, projektudbyder og<br />

entreprenør.<br />

Bestyrelsen er bemyndiget til på vegne byggeforeningen at underskrive<br />

de for byggeriets opførelse nødvendige dokumenter, herunder, men ikke<br />

alene, entreprisekontrakt, byggekredit mv.<br />

5. Referat<br />

Referat fra generalforsamlinger udsendes til alle medlemmer.<br />

Referat fra bestyrelsesmøder udsendes til bestyrelsens medlemmer.<br />

Alle referater opbevares af sekretæren.<br />

6. Tegningsregel<br />

Flertallet af bestyrelsens medlemmer tegner foreningen.<br />

I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.<br />

7. Revision<br />

Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges på den stiftende<br />

generalforsamling. Revisor må ikke være medlem af foreningens<br />

bestyrelse.<br />

8. Opløsning<br />

Foreningen skal opløses, når eventuelle mangler ved byggeriet er<br />

udbedret. Foreningen kan<br />

tidligst opløses 5 år efter hovedentreprenørens aflevering af byggeriet.<br />

Eventuel formue ved foreningens opløsning deles ligeligt blandt foreningens<br />

medlemmer.<br />

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling<br />

den ________.


PROJEKTUDVIKLINGS-<br />

OG STYRINGSKONTRAKT<br />

Mellem undertegnede <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S eller ordre<br />

c/o Søberg Advokater A/S<br />

Torvet 1A<br />

8600 Silkeborg<br />

(selskabet)<br />

og medundertegnede „Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“<br />

v/formanden __________________<br />

(foreningen)<br />

er der indgået følgende aftale om udvikling og styring af byggeprojekt <strong>Ry</strong> Torv.<br />

1. Selskabet forestår gennemførelsen af byggeprojektet i henhold til brochuren „<strong>Boliger</strong> i <strong>det</strong> ny <strong>Ry</strong> - <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> – <strong>67</strong><br />

<strong>lejligheder</strong> i <strong>centrum</strong> af <strong>Ry</strong>“, tegninger og beskrivelser for boligprojektet, herunder styring af kontrakter til<br />

a) entreprenør<br />

b) arkitekt<br />

c) ingeniør<br />

d) landinspektør<br />

e) myndigheder<br />

f) forsyningsvirksomheder<br />

g) andre, herunder naboer, andre rådgivere m.v.<br />

2. Selskabet forestår løbende korrespondance, mødereferater, udarbejdelse af byggeregnskab m.v.<br />

3. Omfattet af kontrakten er honorar til arkitekt/ingeniør, dog ikke for ekstraarbejder bestilt af foreningen og<br />

foreningens medlemmer, projektstyring, dokumentbehandling, landinspektør, geoteknik, miljøundersøgelser m.v.<br />

4. Bestyrelsen for foreningen har den overordnede beslutningskompetence, og skal indkaldes til at træffe beslutning<br />

i <strong>det</strong> omfang, der skal træffes beslutninger af ikke uvæsentlig betydning for projektet, og som indeholder<br />

ændringer i forhold til <strong>det</strong>te.<br />

Den samlede pris for ydelserne nævnt i kontrakten er kr.______________ med tillæg af moms kr.____________ eller<br />

i alt kr. _____________, der erlægges med kr.___________ ved byggeriets igangsætning. Restbeløbet erlægges med<br />

_(antal)_ månedlige rater á kr. _______________, første gang den 1.__(måned og år)__.<br />

Nærværende aftale er uopsigelig i byggeperioden.<br />

Dato: ___________<br />

„Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv“: _______________________<br />

Dato: ___________<br />

<strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S eller ordre: _______________________<br />

79<br />

www.rybytorv.dk


Mellem Byggeforeningen <strong>Ry</strong> Torv, <strong>Ry</strong><br />

c/o Søberg Advokater A/S<br />

Torvet 1A<br />

8600 Silkeborg<br />

som bygherre<br />

og<br />

Som fag/hovedentreprenør<br />

er indgået nærværende entrepriseaftale<br />

om udførelse af: XX ejerboliger beliggende Randersvej, 8680 <strong>Ry</strong>.<br />

Opgavens hovedindhold beskrives:<br />

Opførelse af XX boliger på ejendommen Randersvej, 8680 <strong>Ry</strong>.<br />

<strong>Boliger</strong>ne udføres i henhold til projekt „Det <strong>nye</strong> <strong>Ry</strong>, <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> XXXXXXXXXXX.<br />

Den aftalte pris indeholder ikke inventar og hvidevarer, dog leveres emhætter som en del af entreprisen.<br />

Prisen indeholder vejanlæg, kloakanlæg, belægninger og udearealer som skitse.<br />

Prisen omfatter forbrug og vinterforanstaltninger.<br />

For aftalen gælder følgende skriftlige grund:<br />

1. Nærværende kontrakt inkl. bilag A<br />

2. Salgsbrochure med tilhørende bilag<br />

3. Entreprenørens tilbud af (dato)<br />

4. AB 92<br />

5. Ydelsesbeskrivelse udarbej<strong>det</strong> af XXXXXXXXX<br />

6. Rateplan vedrørende betaling af entreprisesum<br />

www.rybytorv.dk<br />

§ 1<br />

Aftalegrundlag<br />

I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelser mellem dokumenternes angivelser har dokumenterne – ved fortolkning – rangorden i nævnte<br />

rækkefølge.<br />

Det er aftalt, at fag/hovedentreprenøren på bygherrens vegne forestår afgrænsningen/koordineringen af arbejdsmiljøarbej<strong>det</strong> vedrørende<br />

byggeriet.<br />

For entreprisen gælder følgende forbehold/forudsætninger:<br />

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT<br />

§ 2<br />

Forbehold<br />

· Danske Entreprenørers standardforbehold<br />

· Det er ved nærværende kontrakt lagt til grund, at myndighederne ikke – jfr. Lov om forurenet jord – stiller vilkår for, eller modsætter sig<br />

opgravning og flytning af jord omfattet af entreprisen, og at myndighedernes eventuelle afgørelse herom er entreprenøren i hænde senest<br />

på <strong>det</strong> i § 4 anførte påbegyndelsestidspunkt. Denne forudsætning indebærer ingen indskrænkninger i entreprenørens rettigheder efter § 15<br />

stk. 4 i AB 92.<br />

Ovennævnte forbehold mv. viger dog for modstridende bestemmelser i nærværende aftaledokument og de ad § 1 nr. 1 nævnte bilag.<br />

§ 3<br />

Entreprisesummen<br />

Entreprisen udføres for kr. ____________ inkl. moms. Skriver kroner<br />

Prisen er fast indtil 12 måneder regnet fra byggestart.<br />

80


§ 4<br />

Tidsplan m.v.<br />

Byggetiden er fastsat til 12-20 måneder fra igangsætning af byggeriet med tillæg af 3 ugers ferie.<br />

§ 5<br />

Sikkerhedsstillelse<br />

Entreprenøren stiller arbejdsgaranti over for bygherren i henhold til AB 92 § 6.<br />

Arbejdsgaranti fastsættes til kr. xx,xx. (15 % af hovedentreprisesummen ekskl. moms)<br />

Sikkerhed stilles inden 8 arbejdsdage fra indgåelsen af nærværende kontrakt.<br />

Til sikkerhed for betaling meddeler bygherren transport i byggekredit til udbetaling ved arkitektens godkendelse af de enkelte rater.<br />

§ 6<br />

Forsinkelse<br />

Ved ansvarspådragende forsinkelse af arbej<strong>det</strong>s færdiggørelsestermin, jfr. AB 92, betaler entreprenøren en bod på kr. 3.000 pr. uge pr.<br />

bolig, der ikke er klar til indflytning.<br />

Boden tillægges moms.<br />

§ 7<br />

Forsikring<br />

Bygherren foranlediger entreprenøren og dennes underentreprenører medtaget som sikret på den af bygherren, i henhold til AB 92 § 8<br />

tegnede brand- og stormskade forsikring.<br />

Der tegnes/er tegnet følgende supplerende forsikringer:<br />

Bygherre tegner All-Risk forsikring for byggeriet.<br />

§ 8<br />

Kontaktpersoner og fuldmagtsforhold<br />

Kontaktpersoner, der er aftaleberettigede for nærværende entrepriseopgave:<br />

For entreprenøren:<br />

For bygherren:<br />

Ved afleveringsgennemgang af boligerne deltager køberne personligt ved egen bolig.<br />

§ 9<br />

Betaling<br />

Bygherrens byggelånsgivende pengeinstitut har ret til at indtræde i kontrakten på samme vilkår som bygherren, såfremt bygherren går i<br />

betalingsstandsning eller erklæres konkurs.<br />

______________, den<br />

For entreprenøren: For bygherren:<br />

______________________________ ______________________________<br />

Bilag A<br />

______________________________<br />

______________________________<br />

______________________________<br />

1. Byggeriet er et nøglefærdigt projekt med vejanlæg, p-pladser, beplantning m.v.<br />

2. Entreprisen er inklusive udtørring, strøm, vinterforanstaltning m.v.<br />

81<br />

www.rybytorv.dk


Afgift kr. xx<br />

J.nr.: 08-6892-AM<br />

Ejerlav: xx<br />

Matr.nr.: xx<br />

Anmelder:<br />

Beliggende: xx Søberg Advokater A/S<br />

Torvet 1A<br />

8600 Silkeborg<br />

Tlf. 86815666<br />

Underskrevne <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S, CVR nr. xxxxxx, 8680 <strong>Ry</strong><br />

www.rybytorv.dk<br />

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT<br />

BETINGET SKØDE<br />

sælger, skøder og betinget overdrager herved til medunderskrevne<br />

_________________________________________<br />

den sælger tilhørende byggeret til ejerlejlighed nr.____ (del) af matr.nr. xx Siim By, Dover af areal iflg. tingbogen xx m 2 ,<br />

med fordelingstal xx/xxxx, beliggende __________________8680 <strong>Ry</strong>.<br />

Byggeretten overdrages med andelen i grunden og den på grunden værende fælles sokkel.<br />

VILKÅR<br />

Samtlige vilkår for overdragelsen er fastsat i den mellem parterne indgåede købsaftale af den xx, men <strong>det</strong>te dokument skal<br />

ikke være en del af <strong>det</strong> tinglyste dokument.<br />

Parterne opfordres til at gemme handelens dokumenter i minimum10 år.<br />

1. Servitutter<br />

Ejendommen sælges med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælgeren og de tidligere<br />

ejere lyst inden den xx.<br />

Med hensyn til byrder og servitutter på såvel ejerlejligheden som hovedejendommen henvises til ejendommens blad i<br />

tingbogen.<br />

Overtagelsen finder sted xx.<br />

2. Overtagelse<br />

82


Købesummen for byggeretten med andel af sokkel er aftalt til<br />

3. Købesummen<br />

skriver kroner xx, der berigtiges på følgende måde _________________________________<br />

A. Kontant udbetaling erlægges således:<br />

kontant er deponeret hos mægler kr. 25.000,00<br />

for restkøbesummen har køber stillet bankgaranti kr.<br />

KØBESUM I ALT kr.<br />

Købesummen frigives til sælger når skø<strong>det</strong> er tinglyst anmærkningsfrit.<br />

Byggeretten er ikke særskilt vurderet. Værdien af byggeretten overstiger efter sælgers bedste skøn købesummen på<br />

anmeldelsestidspunktet.<br />

Køber er forpligtet til at være medlem af „Ejerforeningen <strong>Ry</strong> Centrum“ og giver ved sin underskrift af skø<strong>det</strong> fuldmagt til<br />

sælger til at tinglyse ejerforeningens vedtægter som servitut- og pantstiftende for stort kr. 25.000,00.<br />

4. Betingelser<br />

Nærværende skøde er betinget af at købesummen betales og af at køber samtidig indgår aftale med „Byggeforeningen <strong>Ry</strong><br />

Torv“.<br />

Nærværende skøde er endvidere betinget af ejendommens registrering i matriklen.<br />

Når disse betingelser er opfyldte meddeler sælger endeligt skøde til køber, og parterne bemyndiger advokat Ole Dueholm,<br />

advokat Annette Sand eller advokat Hanne Fabricius-Haunstrup fuldmagt til at forsyne nærværende skøde med endelighedspåtegning,<br />

herunder til at påføre rette matrikelnummer, areal, adresse og fordelingstal.<br />

xx, den / 200x<br />

Som køber:<br />

___________________________<br />

xx<br />

xx, den / 200x<br />

Som sælger:<br />

___________________________<br />

xx<br />

Som tinglyst adkomsthaver meddeler undertegnede accept til at foranstående skøde kan lyses som adkomst for køber når<br />

betingelserne foran er opfyldt..<br />

Til vitterlighed om underskriftens/ernes ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens/ernes myndighed, for så vidt<br />

angår sælger:<br />

Personlig underskrift: Personlig underskrift:<br />

Navn: Navn:<br />

Stilling: Stilling:<br />

Bopæl: Bopæl:<br />

83<br />

www.rybytorv.dk


Undertegnede<br />

Navn _______________________<br />

Adresse _______________________<br />

_______________________<br />

Tlf.: _______________________<br />

E-mail _______________________<br />

www.rybytorv.dk<br />

Tegner herved andelsbevis stort kr. ________________________<br />

med tilknyttet ret til bolig type nr. _______________ som angivet på vedhæftede situationsplan og oversigtstegninger med tilknyttet<br />

p-plads er anvises af projektudbyder.<br />

Boligen har et bruttoareal på ________ m². Køber er bekendt med, at boligens areal er beregnet efter bekendtgørelse om bruttoarealer,<br />

dvs. at boligen er målt udvendigt, og for etagebyggeri med andel af fælles gangareal og at boligens areal først måles endeligt<br />

op når boligen er opført.<br />

Boligens areal kan afvige for sammenbyggede boliger.<br />

Budgetteret månedlig boligydelse kr. ___________<br />

med tillæg af fællesudgifter anslået til kr. __________<br />

Indflytning fastlægges som udgangspunkt når 75 % af boligerne er solgt, men forventet indflytning senest primo 2010.<br />

Projektudbyder kan opdele projektet i etaper.<br />

TEGNINGSAFTALE<br />

for ABF RY BYMIDTE<br />

Når begge parter har underskrevet tegningstilbud<strong>det</strong>, deponerer køber kr. 25.000 til sikkerhed for købet.<br />

Garanti eller deponeringskonto for restkøbesummen for andelsbeviset skal stilles ved påkrav fra projektudbyders advokat.<br />

Ved garantistillelse anvendes – med afvigelser - en standardgaranti udarbej<strong>det</strong> af Advokatrå<strong>det</strong>, Andelsboligernes Fællesrepræsentation,<br />

DE, Dansk Byggeri, Finansrå<strong>det</strong> og Realkreditrå<strong>det</strong>. Se brochuren side 29 – 30.<br />

Køber og dennes bank gøres opmærksom på, at sælger har valgt at fravige følgende punkter i ovennævnte standardgarantitekst:<br />

1. at projektudbyder skal fremkomme med påkrav for deponering, og at deponering skal ske pr. overtagelsesdag<br />

2. at der skal foreligge bekræftelse fra andelsboligforeningen og<br />

3. at købesummen først kan frigives, når de fornødne myndighedsgodkendelser i henhold til tegningsaftalen og entreprisekontrakten<br />

foreligger<br />

4. at købesummen først kan frigives, når <strong>det</strong> er dokumenteret, at alle tilslutningsafgifter mv. er betalt, og<br />

5. at beløbet til andelsboligforeningens rådgivere er betalt i overensstemmelse med tegningsaftalen, og<br />

6. at frigivelse ved misligholdelse kræver anerkendelse mv.<br />

Baggrunden for, at projektudbyder har valgt at fravige disse betingelser, er, at <strong>det</strong> er erfaringen, at myndighedstilladelserne, faktura<br />

vedrørende tilslutningsafgifter og fra andelsboligforeningens rådgiver mv. først bliver tilgængelige flere måneder efter afleveringen af<br />

byggeriet. Projektudbyder indestår naturligvis for, at der kommer de til ibrugtagning nødvendige tilladelser, samt at tilslutningsafgifterne<br />

bliver betalt.<br />

Undertegnede andelshaver køber herved <strong>det</strong> ovenfor beskrevne andelsbevis med retten til at over-ta-ge den ovenfor beskrevne bolig.<br />

Køber har modtaget og gennemgået:<br />

1. Brochuren „<strong>Boliger</strong> i <strong>det</strong> ny <strong>Ry</strong> - <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> – <strong>67</strong> <strong>lejligheder</strong> i <strong>centrum</strong> af <strong>Ry</strong> „ med tilhørende bilag, herunder med vedtægter,<br />

materialebeskrivelse, inventarfortegnelse, erklæring om fortrydelsesret, grundejerforeningsvedtægt og udbydergaranti samt<br />

projektudviklings- og styringskontrakt, mv.<br />

2. Boligafgiftsregning<br />

3. Budget for fællesudgifter<br />

Der tages forbehold for de udarbejdede driftsbudgetter, da andelsboligforeningen på udarbejdelsestidspunktet endnu ikke er stiftet,<br />

da budgetterne er afhæng af foreningens fremtidige aktivitetsniveau, da andelsboligforeningens ejendommen pr. udarbejdelsestidspunktet<br />

ikke er selvstændig vurderet og da finansieringen endnu ikke er fastsat.<br />

84


Undertegnede andelshaver har gjort mig nøje bekendt med projektet, herunder:<br />

at andelsboligen er privat opført uden offentlig ydelsesstøtte,<br />

at andelsboligen er finansieret ved 25 % eget indskud og 75 % kreditforeningslån uden personlig hæftelse for andelshaveren,<br />

at nærværende aftale er bindende mig, jf. dog særskilt erklæring om fortrydelsesret,<br />

at nærværende aftale ikke kan gøres betinget fra andelshaverens side,<br />

at andelshaveren alene kan udtræde på den i tegningsbetingelserne og vedtægterne beskrevne måde,<br />

at andelshaveren er pligtig til at tage boligen i brug, når denne er indflytningsklar, samt til at betale boligydelse fra<br />

overtagelsesdatoen,<br />

at byggeriet sættes i gang, som udgangspunkt først når 75 % af andelsbeviserne er solgt, men at byggeriet på projektudbyders<br />

foranledning kan igangsættes etapevis,<br />

at aftalen er betinget af, at andelshaveren tiltræder „oplysning om fortrydelsesret“<br />

at andelsboligforeningen omfatter ______ boliger,<br />

at aftalen er betinget af, at der opnås endelig og bindende byggetilladelse til <strong>det</strong> forudsatte byggeri,<br />

at andelsboligforeningen er pligtig til at være medlem af grundejerforeningen, som består af såvel andelsboligforeningen som<br />

andre ejere af ejendomme på ejendommen beliggende matr.nr. ______, Siim By, Dover, og at grundejerforeningen tilskødes<br />

og er ansvarlig for og forestår driften af fællesarealer.<br />

Undertegnede andelshaver er oplyst om:<br />

at andelshaveren alene hæfter med sit indskud og eventuelle tilkøb og pligten til at betale boligafgift og fællesudgifter, og at<br />

der ingen hæftelser er derudover,<br />

at udbyder, jf. den vedlagte udbydergaranti, garanterer for at foreningen ikke belastes af eventuelt usolgte boliger,<br />

at andelshaveren har fortrydelsesret i overensstemmelse med betingelserne anført i særskilt erklæring om fortrydelsesret,<br />

at kontantprisen på boligen fremgår af boligafgiftsberegningen udleveret af mægleren,<br />

at finansieringen endnu ikke er fastlagt, i<strong>det</strong> lånet hjemtages af andelsboligforeningen efter stiftelse,<br />

at der er anført alternativ finansieringsløsning,<br />

at arealet af de enkelte boliger fremgår af brochuren med de anførte forbehold og de til brochuren tilhørende bilag<br />

at brochuren og de tilhørende bilag er udarbej<strong>det</strong> på grundlag af et skitseprojekt, og at ændringer derfor kan forekomme og at<br />

illustrationerne alene er vejledende for <strong>det</strong> færdige resultat,<br />

at andelshaveren har fået udleveret driftsbudget, blandt an<strong>det</strong> med oplysning om afsættelse til udvendig vedligeholdelse,<br />

at projektudbyder fordeler og p-pladserne mellem andelshaverne,<br />

at entreprenøren hæfter i 5 år for fejl og mangler i henhold til AB 92, dog således at krav jf. forældelsesloven skal være<br />

anerkendt af entreprenøren eller omfattet af retsskridt mod entreprenøren senest 3 år fra <strong>det</strong> tidspunkt, hvor andelshaveren/<br />

andelsboligforeningen burde have opdaget forhol<strong>det</strong>/manglen.<br />

at købesummen for andelsbeviset først frigives når boligen kan overtages, og skøde til andelsboligforeningen er lyst uden<br />

præjudicerende retsanmærkninger.<br />

Søberg Advokater A/S kan tiltræde nærværende tegningsaftale på vegne af andelsboligforeningen, også før andelsboligforeningen er<br />

stiftet, med den virkning, at fortrydelsesretten løber fra underskriften.<br />

Bilag:<br />

Situationsplan og plantegninger<br />

Oplysning om fortrydelsesret<br />

Brochure m. tilhørende dokumentsamling, inventarfortegnelse og bilag<br />

Driftsbudget<br />

……………………., den<br />

_________________________--___<br />

……………………., den<br />

for ABF <strong>Ry</strong> Bymidte, <strong>Ry</strong><br />

____________________________<br />

Søberg Advokater A/S<br />

85<br />

www.rybytorv.dk


Køber ____________________<br />

____________________<br />

____________________<br />

www.rybytorv.dk<br />

ERKLÆRING<br />

om fortrydelsesret vedrørende køb af andelsbolig i ABF <strong>Ry</strong> Bymidte, <strong>Ry</strong><br />

kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af andelsbolig i ABF <strong>Ry</strong> Bymidte, <strong>Ry</strong> hvis køber opfylder samtlige de betingelser, der<br />

fremgår af <strong>det</strong>te bilag.<br />

De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kap. 2 i lov nr. 391 af 20. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom<br />

m.v. og af kap. 1 A i lovbekendtgørelse af 960 af 19. September 2006 om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.<br />

1. Fortrydelsesfristen<br />

Hvis køber vil fortryde sit køb, skal køber give sælger og sælgers ejendomsformidler skriftlig underretning herom inden 6 hverdage at regne<br />

fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage,<br />

helligdage og grundlovsdag.<br />

Underretning om, at køber vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælger eller dennes ejendomsformidler inden fristens udløb.<br />

2. Betaling af godtgørelse til sælgeren.<br />

Hvis køber vil fortryde købet, skal køber ikke betale godtgørelse.<br />

……………………., den<br />

_________________________--___<br />

UDBYDERGARANTI<br />

vedrørende usolgte andelsboliger og budgetoverskridelse af byggebudget for ABF RY BYMIDTE, <strong>Ry</strong><br />

I forbindelse med opførelsen af boliger beliggende Randersvej ____ , 8680 <strong>Ry</strong>, afgiver undertegnede projektudbyder <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S, over for<br />

ABF <strong>Ry</strong> Bymidte og byggelånsgivende pengeinstitut følgende erklæring:<br />

<strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S indestår for, og bærer alle udgifter, ved usolgte boliger på ibrugtagningstidspunktet, herunder for så vidt angår andelsindskud,<br />

boligafgift, renteudgifter, fællesudgifter mv.<br />

Indeståelsen forudsætter,<br />

at ABF <strong>Ry</strong> Bymidte ikke hæver boligafgiften ud over <strong>det</strong> i budgettet med de i udbudsmaterialet forudsatte lån beregnede, med mindre <strong>det</strong><br />

er aftalt med udbyder,<br />

at <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S må benytte boliger til udlejning og udstilling efter ABF <strong>Ry</strong> Bymidte godkendelse af lejer,<br />

at ABF <strong>Ry</strong> Bymidte ikke i øvrigt foretager sådanne ændringer i projektet, at boligernes salgbarhed nedsættes, med mindre <strong>det</strong> er aftalt<br />

med udbyder,<br />

at ABF <strong>Ry</strong> Bymidte ikke ændrer på projektets finansiering, samt<br />

at ABF <strong>Ry</strong> Bymidte ikke udskifter de af selskabet valgte samarbejdspartnere, herunder entreprenør, arkitekt, pengeinstitut,<br />

realkreditinstitut mv., med mindre der mellem parterne er enighed herom.<br />

<strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S garanterer og indestår for, at <strong>det</strong> samlede budget for byggeriet på kr.---_____________ overholdes, både for så vidt angår<br />

overskridelser på budgetposter samt for så vidt angår ubudgetterede udgifter.<br />

Besparelser på enkelte budgetposter udlignes således med hinanden.<br />

Viser <strong>det</strong> samlede budget et overskud, accepterer ABF <strong>Ry</strong> Bymidte at <strong>det</strong>te overskud tilfalder <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S.<br />

Garantien dækker ikke sådanne udgifter, der følger af, at ABF <strong>Ry</strong> Bymidte foretager dispositioner, der ikke er forudsat i udbuds- og<br />

budgetmaterialet.<br />

Silkeborg, den<br />

For <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S For ABF <strong>Ry</strong> Bymidte<br />

___________________________ _______________________________<br />

(formand)<br />

_______________________________<br />

_______________________________<br />

_______________________________<br />

86


Navn, hjemsted og formål<br />

§ 1.<br />

Foreningens navn er „ABF <strong>Ry</strong> Bymidte, <strong>Ry</strong>“.<br />

Foreningens hjemsted er i Skanderborg Kommune.<br />

§ 2.<br />

Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommene del nr.<br />

___ og del nr. ___ af del nr. ____ af matr.nr. ____. Siim By, Dover,<br />

fordelt med XX boliger beliggende Randersvej, 8680 <strong>Ry</strong>.<br />

Medlemmer<br />

§ 3.<br />

Stk. 1.<br />

Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver,<br />

der bebor, eller som samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i<br />

andelsboligforeningens ejendom, og som erlægger <strong>det</strong> til enhver tid<br />

fastsatte indskud eller den aftalte overdragelsessum.<br />

Stk. 2.<br />

Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse<br />

for sig og sin husstand.<br />

Stk. 3.<br />

Ved flytte ind forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse<br />

for sig og sin husstand.<br />

Stk. 4.<br />

Hver andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i andelsboligforeningen<br />

og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren<br />

er midlertidigt fraværende og har fået bestyrelsens tilladelse til at<br />

fremleje boligen efter vedtægternes § 12.<br />

Stk. 5.<br />

Første ejer af andelsbeviset til en bolig kan dog forbeholde sig at<br />

udleje boligen.<br />

Indskud, hæftelse og andel<br />

§ 4.<br />

Stk. 1.<br />

For beboere, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskud<strong>det</strong><br />

et beløb, der fremgår af den af medlemmet underskrevne<br />

tegningserklæring. Ind-skud<strong>det</strong> skal betales kon--tant, i<strong>det</strong> medlemmerne<br />

dog er beretti-get til at modregne, hvad der ved stiftelsen<br />

inde-står som depositum eller forudbetaling.<br />

Stk. 2.<br />

Ved optagelse af et nyt medlem efter stiftelsen skal der ud over indskud<br />

indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb<br />

svarer til den pris, som efter § 16 godkendes for andel og bolig.<br />

§ 5.<br />

Stk. 1.<br />

Medlemmerne hæfter kun for foreningens forpligtelser med deres<br />

andelsindskud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital<br />

og ikke forrentes. Såfremt der i øvrigt skal optages lån, for hvilket<br />

medlemmerne skal hæfte solidarisk, kræver <strong>det</strong>te tilslutning fra<br />

samt-lige foreningens medlemmer.<br />

Stk. 2.<br />

Et medlem eller hans bo hæfter efter stk. 1, 1. pkt., indtil ny andelshaver<br />

har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.<br />

§ 6.<br />

Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.<br />

Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, såle-<br />

VEDTÆGTER<br />

FOR ABF RY BYMIDTE, RY<br />

87<br />

des at <strong>det</strong> indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til<br />

boligernes lejeværdi.<br />

§ 7.<br />

Stk. 1.<br />

I overensstemmelse med lov om andelsboligforeninger § 6 stk. 7 indbetales<br />

overdragelsessummen til andelsboligforeningen, som efter fradrag<br />

af sine tilgodehavender, udbetaler resten til den fraflyttede andelshaver<br />

og eventuelle andre rettighedshavere.<br />

Stk. 2.<br />

Inden afregning efter 1. punktum i denne bestemmelse, skal andelsboligforeningen<br />

undersøge, om der i andelsboligbogen er tinglyst rettigheder<br />

over andelen.<br />

Stk. 3.<br />

Dette gælder dog ikke hvis foreningen ikke har afgivet erklæring vedrørende<br />

andelen efter lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber<br />

§ 4 a.<br />

Stk. 4.<br />

Til skade for den, der ved aftale har fået pant i andelen, kan foreningen<br />

kun fradrage sådanne tilgodehavender hos den fraflyttede andelshaver,<br />

der udspringer af dennes medlemskab af foreningen, og for så vidt angår<br />

løbende betalinger kun indtil 1 år fra forfaldsdagen for de enkelte betalinger,<br />

medmindre foreningen inden fristens udløb har indledt, og uden<br />

unødigt ophold fremmet retsforfølgningen eller eksklusionen af andelshaveren.<br />

Stk. 5.<br />

Andelsboligforeningen er forpligtet til i henhold til § 4 a i lov om andelsboligforeninger<br />

og andre boligfællesskaber efter anmodning fra andelshaveren,<br />

långiveren eller udlægshaveren, uden ugrun<strong>det</strong> ophold at afgive<br />

erklæring om, hvorvidt den, som tinglysningsdokumentet vedrører,<br />

er den person, der er godkendt som andelshaver med brugsret til den<br />

pågældende bolig, medmindre erklæringen skal anvendes i forbindelse<br />

med en pantsætning, som er i strid med vedtægternes § 7, stk. 3.<br />

Stk. 6.<br />

Andelsboligforeningen har endvidere pligt til at oplyse, om foreningen<br />

har stillet garanti i forbindelse med købet af den pågældende andel, og<br />

om størrelsen af <strong>det</strong> garanterede beløb.<br />

Stk. 7.<br />

Andelshaverens har ret til at pantsætte sin andel.<br />

Stk. 8.<br />

Herudover kan overdragelse eller anden overførsel af andelen kun ske i<br />

overensstemmelse med reglerne i §§ 20 til 23 i nærværende vedtægter.<br />

Stk. 9.<br />

For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset,<br />

kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at <strong>det</strong> træder i<br />

ste<strong>det</strong> for et bortkommet andelsbevis.<br />

Boligaftale<br />

§ 8.<br />

Stk. 1<br />

Mellem foreningen og <strong>det</strong> enkelte medlem oprettes en skriftlig boligaftale,<br />

i hvilken boligafgiften og de øvri-ge vilkår angives.<br />

Stk. 2.<br />

Indtil generalforsamlingen vedtager an<strong>det</strong>, anvendes som boligaftale<br />

sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter<br />

og generalforsam-lin-gens beslutninger.<br />

www.rybytorv.dk


Boligafgift<br />

§ 9.<br />

Stk. 1.<br />

Boligafgiftens størrelse fastsættes med bindende virkning for alle andelshavere<br />

af generalforsamlin-gen, der ligeledes kan foretage regulering<br />

af boligaf-gif-ten for de enkelte boliger, således at <strong>det</strong> ind-byrdes<br />

forhold mellem boligafgifternes størrelse kom-mer til at svare til boligernes<br />

indbyrdes værdi.<br />

Stk. 2.<br />

Ved for sen betaling af boligafgift kan opkræves et gebyr svarende til<br />

<strong>det</strong> påkravsgebyr, der ifølge lejeloven kan opkræves ved for sen betaling<br />

af leje.<br />

Vedligeholdelse m.v.<br />

§ 10.<br />

Stk. 1.<br />

Andelshaverne har pligt til at vedligeholde boligen med maling, hvidtning<br />

og tapetsering samt til at fore-tage andre vedligeholdelsesarbejder,<br />

som efter lejelo-ven på-hviler en lejer, eller som efter særlig<br />

generalforsamlings-vedtagelse er pålagt andelshaverne.<br />

Stk. 2.<br />

Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse,<br />

herunder af bygninger, skure og carporte samt fælles anlæg.<br />

Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med en eventuel<br />

fastlagt vedligeholdelsesplan.<br />

Stk. 3.<br />

Vedtager andelsboligforeningen at iværksætte forbedringer i ejendommen,<br />

kan et medlem ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse.<br />

Stk. 4.<br />

Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan<br />

bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere<br />

fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til<br />

boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget.<br />

Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb,<br />

kan andelshaveren ekskluderes af foreningen, og brugsretten bringes<br />

til ophør med 3 måneders varsel, jfr. § 24.<br />

Forandringer<br />

§ 11.<br />

Stk. 1.<br />

En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen.<br />

Forandring skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden<br />

den bringes til udførelse.<br />

Bestyrelsen kan gøre indsigelse inden tre uger efter anmeldelsen, og<br />

iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået<br />

enighed med bestyrelsen, eller <strong>det</strong> er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.<br />

Stk. 2.<br />

En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens<br />

ydre eller redskabsskure og carporte eller til at opsætte eller ændre<br />

hegn, medmindre bestyrelsen inden arbej<strong>det</strong>s iværksættelse har godkendt<br />

forandringen. Bestyrelsen kan nægte at godkende en anmodning<br />

om omforandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil være<br />

uhensigtsmæssig eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres<br />

interesser.<br />

Stk. 3.<br />

En andelshaver har uanset indhol<strong>det</strong> af § 11, stk. 1 og 2, ret til at<br />

installere hjælpemidler m.v. efter bestemmelserne i lov om social service.<br />

Andelshaveren skal underrette bestyrelsen, før indretningen finder<br />

sted. Bestyrelsen kan betinge indretningen af retablering ved<br />

andelshaverens fraflytning. Foretages retablering ikke, kan<br />

www.rybytorv.dk<br />

88<br />

andelsboligforeningens eventuelle udgifter til foretagelse heraf modregnes<br />

i overdragelsessummen.<br />

Stk. 4.<br />

Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse<br />

med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre<br />

offentlige forskrifter.<br />

Stk. 5.<br />

Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers<br />

forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter<br />

byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal<br />

tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbej<strong>det</strong> iværksættes.<br />

I de tilfælde, hvor der efter arbej<strong>det</strong>s udførelse gives tilladelse til<br />

ibrugtagning, skal denne ligeledes forevises bestyrelsen.<br />

Udlejning m.v.<br />

§ 12.<br />

Stk. 1.<br />

En andelshaver kan helt eller delvist udleje, fremleje eller udlåne sin<br />

bolig i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven, dog maksimum<br />

i 2 år til en af andelshaverens nærtstående (børn, forældre, søskende) jf.<br />

dog § 3.<br />

Stk. 2.<br />

Herudover kan en andelshaver kun udleje eller udlåne sin bolig med<br />

bestyrelsens tilladelse.<br />

Husorden<br />

§ 13.<br />

Stk. 1.<br />

Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere<br />

fastsætte regler for husorden, husdyrhold mv.<br />

Stk. 2.<br />

Bestemmelser om husdyrhold mv. kan imidlertid kun ændres således, at<br />

bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død.<br />

Stk. 3.<br />

En andelshaver har altid ret til at holde førerhund, selv om øvrige andelshavere<br />

er afskåret fra husdyrhold.<br />

Overdragelse af andelen<br />

§ 20.<br />

Stk. 1.<br />

Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage<br />

sin andel i overensstemmelse med stk. 2. Bestyrelsen skal godkende<br />

den <strong>nye</strong> andelshaver.<br />

Stk. 2<br />

Andelen overføres efter følgende rækkefølge.<br />

a. Overdrageren kan indstille sin efterfølger, når overdragelsen sker<br />

til en person, med hvem han er beslægtet i lige op- og nedstigende<br />

linje, til husstandsmedlemmer eller ved bytning.<br />

b. Andelshaveren kan ved testamente eller ved skriftlig meddelelse til<br />

bestyrelsen indstille sin efterføl-ger, jf. dog § 21, stk. 1 og 2, vedrørende<br />

efterlevende ægtefælle<br />

c. Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen,<br />

har dernæst fortrinsret efter anciennitet som indtegnet på venteliste.<br />

d. Ikke-medlemmer af andelsboligforeningen, der er indtegnet på venteliste<br />

hos bestyrelsen, har dernæst fortrinsret efter tidspunktet for<br />

indtegningen.<br />

e. Dernæst kommer andre i betragtning, der indstilles af overdrageren.


Stk. 3.<br />

Er overdragelsen sket i strid med reglerne i stk. 1 og 2, kan erhververen<br />

i ste<strong>det</strong> udnytte den brugsret, han har opnået, som lejer, i henhold<br />

til lejelovens regler herom.<br />

Stk. 4.<br />

Bestyrelsen har ingen pligt til at oprette de i stk. 2 c og d nævnte ventelister.<br />

Overdragelsessum<br />

§ 15.<br />

Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen efter lovgivningens<br />

regler herom.<br />

§ 16.<br />

Stk. 1.<br />

Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på<br />

grundlag af en liste, udarbej<strong>det</strong> af den fraflyttede andelshaver.<br />

Stk. 2.<br />

Såfremt den fraflyttede andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen<br />

fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt <strong>det</strong> af<br />

bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsestilstand,<br />

vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal<br />

være bekendt med andelsboligforhold.<br />

Stk. 3.<br />

Parterne udpeger i forening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan<br />

blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten.<br />

Stk. 4.<br />

Skønsmanden skal ved besigtigelsen af boligen indkalde både den pågældende<br />

andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport,<br />

hvor prisbereg-nin-gen specificeres og begrundes. Skønsmandens<br />

vurde-ring er bindende for såvel andelshaveren som besty-relsen.<br />

Stk. 5.<br />

Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om,<br />

hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttede<br />

andelshaver og foreningen eller eventuelt pålægges den ene<br />

part fuldt ud, i<strong>det</strong> han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne der<br />

har fået medhold ved skønnet.<br />

Fremgangsmåden<br />

§ 17.<br />

Stk. 1.<br />

Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsforeningens<br />

vedtægter og gyldigt energimærke til køberen samt<br />

andelsboligforeningens seneste årsregnskab og bud-get, en opstilling<br />

af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen,<br />

udførte forbedringer og inventar. Sælgeren skal endvidere inden aftalens<br />

ind--gåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indhol-<strong>det</strong> af bestemmelserne<br />

om prisfastsættelse og om straf i lov om andelsboligforeninger<br />

og andre bolig-fælles-skaber.<br />

Stk. 2.<br />

Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der<br />

forsynes med bestyrelsens påteg-ning om godkendelse.<br />

Stk. 3.<br />

Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan<br />

bestemme, at overdra-gel-ses-aftalen skal oprettes på en standardformular.<br />

Stk. 4.<br />

Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag<br />

af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver.<br />

Bestyrelsen er ved afregning over for den fraflyttende andelshaver<br />

beret-tiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for betaling<br />

af ikke forfalden boligafgift og efter-betaling af varmeudgifter og<br />

89<br />

lignende. Såfremt afreg-ning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere<br />

berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af køberens<br />

eventuelle krav i anledning af mangler ved overtagelsen.<br />

Stk. 5.<br />

Snarest muligt efter køberens overtagelse af boligen skal denne med<br />

bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved<br />

boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedring, inventar og løsøre,<br />

der er overtaget i forbindelse med boligen.<br />

Stk. 6.<br />

Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen,<br />

hvis kravet skønnes rimeligt, til-bageholde et tilsvarende beløb<br />

ved afregning til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når <strong>det</strong><br />

ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem <strong>det</strong> tilkommer.<br />

Stk. 7.<br />

Udbetaling til sælgeren af restbeløbet jfr. ovenfor, skal ske senest 4 uger<br />

efter overtagelsesdagen.<br />

§ 18.<br />

Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig<br />

indstillet en anden i sit sted eller er overdragelsen aftalt i strid med<br />

bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage<br />

andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorfor afregning<br />

finder sted som anført i § 17.<br />

§ 19.<br />

En andelshaver er uden fraflytning af boligen beret-tiget til at overdrage<br />

sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem.<br />

§ 20.<br />

Andelshaverne er bekendt med bestemmelserne om overdragelse i nærværende<br />

vedtægters § 7, herunder at långivning fra pengeinstitut eller<br />

kreditor ifølge gældsbrev kan medføre at denne kan søge sig fyldestgjort<br />

i andelsretten.<br />

Dødsfald<br />

§ 21.<br />

Stk. 1.<br />

Dør andelshaveren, har ægtefællen eller registreret part-ner ret til at<br />

fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.<br />

Stk. 2.<br />

Såfremt ægtefællen eller den registrerede partner ikke ønsker at fortsætte<br />

medlemskab og beboelse, har ægtefællen/den registrerede partner<br />

ret til efter reglerne i § 20 at indstille, hvem der skal overtage andel og<br />

bolig.<br />

Stk. 3.<br />

Hvis der ikke efterlades ægtefælle eller registreret partner, eller denne<br />

ikke ønsker at benytte sin ret i henhold til stk. 1, kan andel og bolig<br />

overtages af nedennævnte, i<strong>det</strong> der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge:<br />

a. Samlever, som indtil dødsfal<strong>det</strong> havde haft fælles husstand med<br />

den afdøde mindst 1 år.<br />

b. Afdødes børn, børnebørn, forældre, søskende eller bedsteforældre.<br />

c. Andre personer, som indtil dødsfal<strong>det</strong> havde haft fælles husstand<br />

med den afdøde i mindst 3 måneder.<br />

d. Personer, som af den afdøde over for bestyrelsen var anmeldt som<br />

berettiget til andel og bolig ved hans død.<br />

Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen.<br />

www.rybytorv.dk


Samlivsophævelse<br />

§ 22.<br />

Stk. 1.<br />

Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller eller registre-rede partnere<br />

er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes<br />

bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab<br />

og beboelse af boligen.<br />

Stk. 2.<br />

Såfremt andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter<br />

boligen, skal dennes ægtefælle/ registrerede partner indtræde som medlem<br />

eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere<br />

bestemmelser bevarer retten til boligen. I modsat fald bestemmer<br />

bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig efter reglerne i §<br />

20.<br />

Stk. 3.<br />

Reglerne i stk. 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for personer,<br />

der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren.<br />

Opsigelse<br />

§ 23.<br />

Andelshaverne kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret<br />

til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 20 - 20 om<br />

overførsel af andel.<br />

Eksklusion<br />

§ 24.<br />

Stk. 1.<br />

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe brugsretten til ophør<br />

i følgende tilfælde:<br />

1. Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud og medlemmet ikke<br />

har betalt <strong>det</strong> skyldige beløb senest 3 uger efter, at skriftligt påkrav<br />

herom er kommet frem til medlemmet.<br />

2. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser,<br />

der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke<br />

har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav<br />

herom er kommet frem til medlemmet.<br />

3. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt.<br />

4. Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter<br />

lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet.<br />

5. Hvis en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for<br />

foreningens virksomhed eller andre andelshavere, herunder gentagne<br />

gange gør sig skyldig i overtrædelse af bestemmelser i foreningens<br />

husorden.<br />

6. Når et medlem i forbindelse med en overdragelse af andelen betinger<br />

sig en større pris end godkendt af bestyrelsen<br />

Stk. 2.<br />

Efter eksklusion kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 20.<br />

Generalforsamling<br />

§ 25.<br />

Stk. 1.<br />

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.<br />

Stk. 2.<br />

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder<br />

efter regnskabsårets udløb med følgen-de dagsorden:<br />

1. Valg af dirigent.<br />

2. Bestyrelsens beretning.<br />

3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisions-beretning samt<br />

godkendelse af årsregnskabet.<br />

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og<br />

beslutning om eventuel ændring af bo-lig-afgiften.<br />

5. Forslag.<br />

6. Valg af formand.<br />

7. Valg til bestyrelsen.<br />

www.rybytorv.dk<br />

90<br />

8. Valg af suppleanter.<br />

9. Valg af administrator.<br />

10. Valg af revisor.<br />

11. Eventuelt.<br />

Stk. 3.<br />

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller<br />

et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af<br />

foreningen eller administrator forlanger <strong>det</strong> med angivelse af dagsorden.<br />

§ 26.<br />

Stk. 1.<br />

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 20 dages varsel, der dog<br />

ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8<br />

dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.<br />

Stk. 2.<br />

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden<br />

i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan<br />

kun behandles på en generalforsamling, såfremt <strong>det</strong> enten er nævnt i<br />

indkaldelsen, eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest<br />

4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at <strong>det</strong> kommer<br />

til behandling.<br />

Stk. 3.<br />

Adgang til at deltage i og tage or<strong>det</strong> på generalforsamlingen samt til at<br />

stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle/registreret<br />

partner eller et myndigt husstandsmedlem. De adgangsberettigede kan<br />

ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator og<br />

revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang<br />

til at deltage i og tage or<strong>det</strong> på generalforsamlingen.<br />

Stk. 4.<br />

Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan møde ved myndig fuldmægtig<br />

ved skriftlig fuldmagt, der forevises dirigenten.<br />

§ 27.<br />

Stk. 1.<br />

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede<br />

ved simpelt flertal, undtagen hvor <strong>det</strong> drejer sig om vedtægtsændringer,<br />

salg af fast ejendom, pantsætning eller foreningens opløsning.<br />

Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede.<br />

Stk. 2.<br />

Forslag om vedtægtsændringer, salg af fast ejendom, pantsætning eller<br />

foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor<br />

mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og mindst 2/3 stemmer for forslaget.<br />

Er der mindre end 2/3 af medlemmerne tilstede, men stemmer 2/<br />

3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en ekstraordinær<br />

generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages<br />

med 2/3 flertal, uanset antal tilstedeværende medlemmer.<br />

§ 28.<br />

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Sekretæren skriver protokollat<br />

for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten.<br />

Bestyrelsen<br />

§ 29.<br />

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse<br />

af foreningen og ud-føre gene-ralforsamlingens beslutninger.<br />

§ 30.<br />

Stk. 1.<br />

Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2 - 4 medlemmer efter<br />

generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen,<br />

men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en<br />

næst-formand, kasserer og en sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden<br />

en eller to sup-pleanter.


Stk. 2.<br />

Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere<br />

og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem<br />

eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand.<br />

Stk. 3.<br />

Formanden vælges for et år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer<br />

vælges for to år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges<br />

to bestyrelsesmedlemmer, dog kun for et år ad gangen. Suppleanter<br />

vælges for et år ad gangen.<br />

Genvalg kan finde sted.<br />

Stk. 4.<br />

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten<br />

i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.<br />

Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens<br />

sted indtil næste generalforsamling.<br />

Stk. 5.<br />

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre<br />

end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende<br />

bestyrelsesmed-lemmer.<br />

Stk. 6.<br />

Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i ste<strong>det</strong> for et fratrådt medlem sker<br />

kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.<br />

§ 31.<br />

Stk. 1.<br />

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt<br />

han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med<br />

eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.<br />

Stk. 2.<br />

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen<br />

underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i<br />

mø<strong>det</strong>.<br />

Stk. 3.<br />

I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.<br />

§ 32.<br />

Stk. 1.<br />

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i hans forfald, af næstformanden,<br />

så ofte anledning findes at foreligge, samt når 1 medlem<br />

af bestyrelsen begærer <strong>det</strong>.<br />

Stk. 2.<br />

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne,<br />

herunder formanden eller næstformanden, er til stede.<br />

Stk. 3.<br />

Beslutning træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel<br />

stemmeflerhed.<br />

Tegningsregel<br />

§ 33.<br />

Flertallet i bestyrelsen kan tegne foreningen i alle forhold. I tilfælde<br />

af stemmelighed medregnes formandens underskrift som to underskrifter.<br />

Regnskab og revision<br />

§ 34.<br />

Stk. 1.<br />

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.<br />

Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstem--melse med<br />

god regnskabsskik og underskri-ves af en eventuelt valgt administrator<br />

og hele bestyrelsen.<br />

91<br />

Stk. 2.<br />

I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes en beregning<br />

på statusdagen af værdien af samtlige andele samt andelens forventede<br />

værdistigning pr. måned, indtil næste årsregnskab foreligger.<br />

Stk. 3.<br />

Beregningens resultat anføres som note til regnskabet i såvel absolutte<br />

tal som i procent af ind-skuds-kapitalen.<br />

Stk. 4.<br />

Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor<br />

til at revidere årsregnskabet, revisor skal føre revisionsprotokol.<br />

Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.<br />

§ 35.<br />

Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og<br />

likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen<br />

til den ordinære gene-ralforsamling.<br />

Opløsning<br />

§ 36.<br />

Stk. 1.<br />

Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.<br />

Stk. 2.<br />

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den<br />

resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold<br />

til deres andels størrelse.<br />

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den<br />

Som dirigent<br />

____________________________<br />

www.rybytorv.dk


www.rybytorv.dk<br />

PROJEKTUDVIKLINGS-<br />

OG STYRINGSKONTRAKT<br />

Mellem undertegnede <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S eller ordre<br />

c/o Søberg Advokater A/S<br />

Torvet 1A, 8600 Silkeborg<br />

(selskabet)<br />

og medundertegnede ABF <strong>Ry</strong> Bymidte<br />

v/formanden<br />

92<br />

(foreningen)<br />

er der indgået følgende aftale om udvikling og styring af andelsboligprojekt <strong>Ry</strong> Bymidte, <strong>Ry</strong>.<br />

1. Selskabet forestår gennemførelsen af byggeprojektet i henhold til brochuren „<strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> – <strong>67</strong> <strong>lejligheder</strong>“, tegninger og<br />

beskrivelser for andelsboligprojektet, herunder styring af kontrakter til:<br />

a) entreprenør<br />

b) arkitekt<br />

c) ingeniør<br />

d) landinspektør<br />

e) myndigheder<br />

f) forsyningsvirksomheder<br />

g) andre, herunder naboer, andre rådgivere m.v.<br />

2. Selskabet forestår løbende korrespondance, mødereferater, udarbejdelse af byggeregnskab mv.<br />

3. Omfattet af kontrakten er honorar til arkitekt/ingeniør, projektstyring, dokumentbehandling, landinspektør, geoteknik,<br />

miljøundersøgelser mv. Ekstraarbejder bestilt af foreningen er dog ikke indeholdt i denne kontrakt.<br />

4. Bestyrelsen for foreningen har den overordnede beslutningskompetence, og skal indkaldes til at træffe beslutning i <strong>det</strong> omfang,<br />

der skal træffes beslutninger af ikke uvæsentlig betydning for projektet, og som indeholder ændringer i forhold til <strong>det</strong>te.<br />

Den samlede pris for ydelserne nævnt i kontrakten er kr. __________ med tillæg af moms kr. __________ eller i alt kr.<br />

__________________ der erlægges med kr. ___________________ ved byggeriets igangsætning. Restbeløbet erlægges med ___<br />

månedlige rater á kr. ________________, første gang den 1. _______________<br />

Nærværende aftale er uopsigelig i byggeperioden.<br />

_____________, den<br />

For ABF <strong>Ry</strong> Bymidte, <strong>Ry</strong>:<br />

_____________________ _____________________ _______________<br />

(formand)<br />

_____________________ _____________________<br />

_____________, den<br />

For <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S eller ordre:<br />

_____________________


Mellem ABF <strong>Ry</strong> Bymidte, <strong>Ry</strong><br />

c/o Søberg Advokater A/S<br />

Torvet 1A<br />

8600 Silkeborg<br />

som bygherre<br />

og<br />

Som fag/hovedentreprenør<br />

er indgået nærværende entrepriseaftale<br />

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT<br />

om udførelse af: XX andelsboliger beliggende Randersvej, 8680 <strong>Ry</strong>.<br />

Opgavens hovedindhold beskrives:<br />

Opførelse af XX boliger på ejendommen Randersvej, 8680 <strong>Ry</strong>. Opførelsen af boligerne sker etapevis.<br />

<strong>Boliger</strong>ne udføres i henhold til projekt „<strong>Boliger</strong> i <strong>det</strong> <strong>nye</strong> <strong>Ry</strong>, <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong>.<br />

Den aftalte pris indeholder ikke inventar og hvidevarer, dog leveres emhætter som en del af entreprisen.<br />

Prisen indeholder vejanlæg, kloakanlæg, belægninger og udearealer som skitse.<br />

Prisen omfatter forbrug og vinterforanstaltninger.<br />

For aftalen gælder følgende skriftlige grund:<br />

1. Nærværende kontrakt inkl. bilag A<br />

2. Salgsbrochure med tilhørende bilag<br />

3. Entreprenørens tilbud af (dato)<br />

4. AB 92<br />

5. Ydelsesbeskrivelse udarbej<strong>det</strong> af XXXXXXXXX<br />

6. Rateplan vedrørende betaling af entreprisesum<br />

§ 1<br />

Aftalegrundlag<br />

I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelser mellem dokumenternes angivelser har dokumenterne – ved fortolkning – rangorden i nævnte<br />

rækkefølge.<br />

Det er aftalt, at fag/hovedentreprenøren på bygherrens vegne forestår afgrænsningen/koordineringen af arbejdsmiljøarbej<strong>det</strong> vedrørende<br />

byggeriet.<br />

§ 2<br />

Forbehold<br />

For entreprisen gælder følgende forbehold/forudsætninger:<br />

· Danske Entreprenørers standardforbehold<br />

· Det er ved nærværende kontrakt lagt til grund, at myndighederne ikke – jfr. Lov om forurenet jord – stiller vilkår for, eller modsætter sig<br />

opgravning og flytning af jord omfattet af entreprisen, og at myndighedernes eventuelle afgørelse herom er entreprenøren i hænde senest<br />

på <strong>det</strong> i § 4 anførte påbegyndelsestidspunkt. Denne forudsætning indebærer ingen indskrænkninger i entreprenørens rettigheder efter §<br />

15 stk. 4 i AB 92.<br />

Ovennævnte forbehold mv. viger dog for modstridende bestemmelser i nærværende aftaledokument og de ad § 1 nr. 1 nævnte bilag.<br />

§ 3<br />

Entreprisesummen<br />

Entreprisen udføres for kr. ____________ inkl. moms. Skriver kroner<br />

Prisen er fast indtil 12 måneder regnet fra byggestart.<br />

93<br />

www.rybytorv.dk


www.rybytorv.dk<br />

§ 4<br />

Tidsplan m.v.<br />

Byggetiden er fastsat til 12-20 måneder fra igangsætning af byggeriet med tillæg af 3 ugers ferie.<br />

§ 5<br />

Sikkerhedsstillelse<br />

Entreprenøren stiller arbejdsgaranti over for bygherren i henhold til AB 92 § 6.<br />

Arbejdsgaranti fastsættes til kr. xx,xx. (15 % af hovedentreprisesummen ekskl. moms)<br />

Sikkerhed stilles inden 8 arbejdsdage fra indgåelsen af nærværende kontrakt.<br />

Til sikkerhed for betaling meddeler bygherren transport i byggekredit til udbetaling ved arkitektens godkendelse af de enkelte rater.<br />

§ 6<br />

Forsinkelse<br />

Ved ansvarspådragende forsinkelse af arbej<strong>det</strong>s færdiggørelsestermin, jfr. AB 92, betaler entreprenøren en bod på kr. 3.000 pr. uge pr. bolig,<br />

der ikke er klar til indflytning.<br />

Boden tillægges moms.<br />

§ 7<br />

Forsikring<br />

Bygherren foranlediger entreprenøren og dennes underentreprenører medtaget som sikret på den af bygherren, i henhold til AB 92 § 8 tegnede<br />

brand- og stormskade forsikring.<br />

Der tegnes/er tegnet følgende supplerende forsikringer:<br />

Bygherre tegner All-Risk forsikring for byggeriet.<br />

§ 8<br />

Kontaktpersoner og fuldmagtsforhold<br />

Kontaktpersoner, der er aftaleberettigede for nærværende entrepriseopgave:<br />

For entreprenøren:<br />

For bygherren:<br />

Ved afleveringsgennemgang af boligerne deltager andelshaverne personligt ved egen bolig.<br />

§ 9<br />

Betaling<br />

Bygherrens byggelånsgivende pengeinstitut har ret til at indtræde i kontrakten på samme vilkår som bygherren, såfremt bygherren går i<br />

betalingsstandsning eller erklæres konkurs.<br />

______________, den<br />

For entreprenøren: For bygherren:<br />

______________________________ ______________________________<br />

Bilag A<br />

______________________________<br />

______________________________<br />

______________________________<br />

1. Byggeriet er et nøglefærdigt projekt med vejanlæg, p-pladser, beplantning m.v.<br />

2. Entreprisen er inklusive udtørring, strøm, vinterforanstaltning m.v.<br />

94


J.nr.: 6892-AM<br />

Afgift kr.<br />

Ejerlav: xx<br />

Ejerlejl.nr.:<br />

Matr.nr.: xx<br />

Anmelder:<br />

Beliggende: xx Søberg Advokater A/S<br />

Torvet 1A<br />

8600 Silkeborg<br />

Tlf.: 86 81 56 66<br />

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENLIGGJORT<br />

BETINGET SKØDE<br />

Underskrevne <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S CVR nr. xxx sælger, skøder og betinget overdrager herved til medunderskrevne<br />

ABF <strong>Ry</strong> Bymidte<br />

c/o Søberg Advokater A/S<br />

Torvet 1A<br />

8600 Silkeborg<br />

den sælger tilhørende ubebyggede sokkelgrund del nr. x af matr. nr. xxx Siim By, Dover, beliggende 8680 <strong>Ry</strong>.<br />

Ejendommen overdrages som den nu er og forefindes og af køber beset, uden ansvar for sælger, i<strong>det</strong> bemærkes, at sælger er ansvarlig for, at<br />

der kan opføres den bebyggelse, som køber påtænker at opføre indenfor de økonomiske rammer, som er bekendt af både køber og sælger.<br />

Sælger er forpligtiget til at bære omkostningerne ved eventuelle usolgte andelsboliger, herunder indskud, boligafgift og fællesudgifter, indtil<br />

disse er solgt til tredjemand, i<strong>det</strong> sælger dog er berettiget til at foretage udlejning, alt i henhold til den mellem parterne indgåede aftale i<br />

„udbydergaranti“.<br />

Sælger bærer eventuelle ekstraordinære omkostninger ved forurening eller funderingsomkostninger.<br />

Sælger påtager sig i øvrigt ansvaret for, at de i byggebudgettet angivne byggeomkostninger overholdes, ligesom sælger påtager sig ansvaret<br />

for, at byggebudgettet i <strong>det</strong> hele taget overholdes, dog bortset fra sådanne ændringer, som køber måtte ønske indføjet i byggeriet.<br />

Med hensyn til byrder og servitutter på ejendommen henvises til ejendommens blad i tingbogen.<br />

Køber respekterer de servitutter, der måtte blive pålagt ejendommen i forbindelse med udstykningen.<br />

Handlen er i øvrigt indgået på følgende nærmere vilkår:<br />

Overtagelsen finder sted xx.xx.xxxx, fra hvilken dato ejendommen i enhver henseende henligger for købers regning og risiko.<br />

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant.<br />

Ejendommen overdrages i øvrigt, som den nu er og forefindes og af køber beset, i<strong>det</strong> sælger oplyser,<br />

at der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra <strong>det</strong> offentlige eller private vedrørende ejendommen,<br />

at sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering,<br />

at al gæld vedr. anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fælles anlæg, el, gas, varme, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg vil<br />

være betalt i forbindelse med handlens afslutning, i <strong>det</strong> omfang <strong>det</strong> ikke er indeholdt i budgettet for <strong>det</strong> påtænkte byggeri,<br />

at der sælger bekendt ikke er udført arbejder eller afsagt kendelser vedrørende førnævnte, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt<br />

ejendommen,<br />

Købesummen er aftalt til kr. xx,00,<br />

Skriver kroner xx xx/100<br />

3.<br />

95<br />

1.<br />

2.<br />

www.rybytorv.dk


Der betales kontant pr. overtagelsesdagen.<br />

Køber er ansvarlig for, at alle ydelser på overtagne prioriteter, ejendomsskatter mv., som forfalder efter overtagelsesdagen, betales rettidigt, og<br />

<strong>det</strong>te gælder, uanset om opkrævningskortene måtte lyde på købers eller sælgers navn.<br />

Opmærksomheden henledes på, at <strong>det</strong>te også er tilfæl<strong>det</strong>, selvom køber ikke har modtaget opkrævninger.<br />

Fra overtagelsesdagen indtræder køber i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber.<br />

Udgifterne til oprettelse af nærværende skøde bæres af sælger. Udgiften til registrerings- og tinglysningsafgift betales af køber. Beløbet er<br />

indkalkuleret i et samlet byggebudget.<br />

Sælger alene betaler omkostningerne ved ejendommens frigørelse for pantegæld, der er køber uvedkommende.<br />

Nærværende skøde er fra sælger side betinget af, at købesummen betales som ovenfor anført.<br />

Når betingelser er opfyldte, meddeler sælger endeligt skøde til køber og parterne bemyndiger ved sin underskrift på nærværende betingede<br />

skøde advokat Ole Dueholm, advokat Hanne Fabricius-Haunstrup eller advokat Annette Sand fuldmagt til på sine vegne at underskrive endeligt<br />

skøde, når betingelserne herfor foreligger, herunder påtegne skø<strong>det</strong> med hensyn til evt. regulering af købesummen samt påføre rette matr.nr.,<br />

areal og adresse.<br />

Under henvisning til sommerhusloven erklærer køber, at ejendommen er erhvervet i øjemed, der ikke er omfattet af lovens § 1, i<strong>det</strong> ejendommen<br />

er erhvervet med henblik på opførelse af boliger for medlemmerne af ABF <strong>Ry</strong> Bymidte m.v.<br />

Da ejendommen ikke er særskilt ejendomsvurderet, erklærer parterne at værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet efter parternes<br />

bedste skøn udgør kr. xx,xx.<br />

Som køber:<br />

____________, den<br />

for ABF <strong>Ry</strong> Bymidte<br />

_____________________ _____________________ _____________________<br />

(formand)<br />

_____________________ _____________________<br />

Som sælger:<br />

________________, den<br />

For <strong>Ry</strong> <strong>Bytorv</strong> A/S<br />

_____________________<br />

Som tinglyst adkomsthaver meddeler undertegnede accept til at foranstående skøde kan lyses som adkomst for køber når betingelserne foran er<br />

opfyldt.<br />

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed, for så vidt angår sælger:<br />

Navn: Navn:<br />

Stilling: Stilling:<br />

Bopæl: Bopæl:<br />

Sign:_____________________________ Sign:_____________________________<br />

www.rybytorv.dk<br />

96<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9.


VEDTÆGTER<br />

FOR GRUNDEJERFORENINGEN RY BYTORV<br />

Navn, hjemsted og formål<br />

§ 1.<br />

Stk. 1. Grundejerforeningens navn er „Grundejerforeningen <strong>Ry</strong><br />

<strong>Bytorv</strong>“.<br />

Stk. 2. Grundejerforeningens hjemsted er Skanderborg Kommune.<br />

Stk. 3. Grundejerforeningens formål er at administrere fællesarealer<br />

samt arealer tilknyttet <strong>det</strong>te, herunder samt p-pladser, jf. i øvrigt<br />

lokalplanens bestemmelser og Skanderborg kommunene’s forskrifter<br />

for grundejerforeningens virke, alt beliggende på matr.nr._______,<br />

Siim By, Dover, beliggende _________________, 8680 <strong>Ry</strong>, som vederlagsfrit<br />

tilskødes grundejerforeningen.<br />

Medlemskab og hæftelse<br />

§2.<br />

Stk. 1. Medlemmer er enhver ejer af parceller udstykket fra matr. nr.<br />

______, Siim By, Dover.<br />

Stk. 2. Medlemmerne kan ikke udtræde af grundejerforeningen.<br />

Stk. 3. Medlemmerne hæfter i forhold til antal boliger uanset om<br />

boligen er en andelsbolig, et parcelhus eller anden ejerbolig.<br />

Generalforsamling<br />

§ 3.<br />

Stk. 1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste myndighed.<br />

Stk. 2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem,<br />

hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.<br />

Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed.<br />

Stk. 4. Til beslutninger om køb og salg af fast ejendom, væsentlig<br />

forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige<br />

dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/<br />

3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt forslaget<br />

uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning<br />

fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, afholdes<br />

ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget<br />

- uanset antallet af repræsenterede - vedtages med 2/3 af de<br />

afgivne stemmer.<br />

Ordinær generalforsamling<br />

§ 4.<br />

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen<br />

af maj måned. Dagsordenen for denne skal omfatte mindst følgende<br />

punkter:<br />

1. Valg af dirigent og referent.<br />

2. Bestyrelsens beretning for <strong>det</strong> senest forløbne år.<br />

3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt<br />

godkendelse af årsregnskabet.<br />

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse.<br />

5. Forslag, jf. § 5.<br />

6. Valg af bestyrelse.<br />

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.<br />

8. Valg af revisor.<br />

9. Eventuelt.<br />

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen<br />

med mindst 4 ugers og højest 8 ugers varsel. Årsregnskab og<br />

97<br />

budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen.<br />

Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt<br />

dagsorden.<br />

Forslag<br />

§ 5.<br />

Stk. 1. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den<br />

ordinære generalforsamling.<br />

Stk. 2. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens<br />

formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Sådanne<br />

forslag samt forslag, som bestyrelsen agter at stille, skal udsendes<br />

til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.<br />

Ekstraordinær generalforsamling<br />

§ 6.<br />

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder<br />

anledning dertil, når <strong>det</strong> til behandling af et angivet emne begæres af<br />

mindst ¼ af grundejerforeningens medlemmer eller når en tidligere generalforsamling<br />

har besluttet <strong>det</strong>.<br />

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen<br />

med mindst 2 ugers varsel.<br />

Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt<br />

dagsordenen.<br />

Stemmeret og fuldmagt<br />

§ 7.<br />

Stk. 1. Hver boligenhed har én stemme.<br />

Stk. 2. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten<br />

kan desuden udøves af en myndig person eller<br />

grundejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet<br />

fuldmagt hertil.<br />

Stk. 3. En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til to fuldmagter.<br />

Bestyrelsen kan dog afgive stemme i henhold til et ubegrænset<br />

antal fuldmagter. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet<br />

selv deltager i generalforsamlingen.<br />

Stk. 4. Dirigenten kan begrænse taleretten til én person pr. bolig.<br />

Dirigent og referat<br />

§ 8.<br />

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver<br />

at være medlem af grundejerforeningen.<br />

Stk. 2. Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives<br />

af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes til medlemmerne<br />

senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.<br />

Bestyrelsens medlemmer<br />

§ 9.<br />

Stk. 1. Bestyrelsen består af 4 eller 6 medlemmer foruden formanden.<br />

Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt<br />

konstituerer bestyrelsen sig selv. Generalforsamlingen vælger desuden<br />

en eller to suppleanter.<br />

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er kun grundejerforeningens medlemmer<br />

og medlemmernes ægtefæller/samlevere.<br />

Stk. 3. Formanden er på valg hvert år og vælges for 1 år ad gangen.<br />

Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen. På den stiftende<br />

generalforsamling vælges halvdelen af medlemmerne for 1 år, så<br />

www.rybytorv.dk


estyrelsens medlemmer er på valg forskudt. Suppleanter vælges<br />

for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted for alle.<br />

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingens<br />

afholdelse.<br />

www.rybytorv.dk<br />

Bestyrelsens forpligtelser<br />

§ 10.<br />

Stk. 1. Bestyrelsen har ledelsen af grundejerforeningens anliggender.<br />

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse<br />

af ejendommen, herunder overholdelse af god skik og orden,<br />

betaling af udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder<br />

brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuel<br />

bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og for<strong>nye</strong>lser<br />

i <strong>det</strong> omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens<br />

karakter må anses for påkrævede.<br />

Stk. 3. Bestyrelsen sørger for, at bidrag til grundejerforeningen betales.<br />

Tegningsret<br />

§ 11.<br />

Stk. 1. Grundejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden<br />

eller næstformanden for bestyrelsen og et an<strong>det</strong> medlem af bestyrelsen.<br />

Revision<br />

§ 12.<br />

Stk. 1. Grundejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der<br />

vælges af generalforsamlingen.<br />

98<br />

Når <strong>det</strong> begæres af mindst ¼ af grundejerforeningens medlemmer,<br />

skal revisor være statsautoriseret eller registreret.<br />

Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.<br />

Stk. 3. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges<br />

som kasserer.<br />

Stk. 4. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisorskik,<br />

og regnskabet påtegnes af revisor.<br />

Årsregnskab<br />

§ 13.<br />

Stk. 1. Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.<br />

Stk. 2. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance.<br />

Stk. 3. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med<br />

dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på<br />

generalforsamlingen.<br />

Sikkerhedsstillelse<br />

(pantstiftende tinglysning af vedtægterne)<br />

§ 20.<br />

Stk. 1. Nærværende vedtægter begæres hermed tinglyst servitut- og<br />

pantstiftende for kr. 15.000,00 pr. boligenhed forud for al pantegæld i<br />

matr.nr. ___________________ Siim By, Dover, dog undtaget den i<br />

den tinglyste vedtægt for „Ejerforeningen <strong>Ry</strong> Centrum“s sikkerhed<br />

der kommer forud herfor, samt enhver udstykning heraf til sikkerhed<br />

for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som<br />

grundejerforeningen måtte få hos et medlem.<br />

Vedtaget på grundejerforeningens stiftende generalforsamling, den<br />

__________________


99<br />

www.rybytorv.dk


www.rybytorv.dk<br />

Hjemmeside<br />

På projektets hjemmeside www.rybytorv.dk vil købere og andre interesserede<br />

til enhver tid kunne følge med i projektets udvikling, i<strong>det</strong> hjemmesiden vil blive<br />

løbende opdateret i takt med at projektet gennemføres, herunder med oplysning<br />

på status på salg af boliger mv.<br />

Samarbejdspartnere<br />

Grafisk design<br />

Rønnex Kommunikation, Marselisborg Havnevej 381 , 8000 Århus C<br />

Arkitekt<br />

<strong>Ry</strong> By Arkitekter ApS, Bakkelyvej 2, 8680 <strong>Ry</strong><br />

Landskabsarkitekt<br />

H.P. Kofoed Hansen og Jørgen Nielsen, Torvegade 20, 7100 Vejle<br />

Ingeniør<br />

Søren Jensen A/S, Papirfabrikken 20, 8600 Silkeborg<br />

Projektadvokat<br />

Søberg Advokater A/S, Torvet 1A, 8600 Silkeborg<br />

Inventar og hvidevarer<br />

HTH Køkkenforum A/S, Nørrevænget 3, 8600 Silkeborg<br />

Mægler<br />

Home <strong>Ry</strong>, Randersvej 1, 8680 <strong>Ry</strong>, tlf. 86 89 21 00<br />

100

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!