26.07.2013 Views

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv - Av-Montering

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv - Av-Montering

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv - Av-Montering

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

MPEG2 / MPEG4

Brugervejledning

HD PVR 101ST


Kom hurtigt i gang

Pakkens indhold

Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer

modtageren.

Æsken skal indeholde:

• 1 modtager

• 1 fjernbetjening med 2 batterier

(runde 3 V litiumbatterier)

• 1 HDMI-kabel

• 1 strømforsyning

med elledning

• Denne brugervejledning

• 1 programkort (ligger sammen

med velkomstbrevet)

• 1 ethernet-kabel

Bemærk! Indholdet ligger mellem paplagene i æsken.

Tag pappet ud for at få adgang til delene.

Hvis du skal slutte tv-boxen til et SD-tv, skal

du desuden bruge et scartkabel. Du kan købe

et scartkabel hos en tv-forhandler.

2 | Kom hurtigt i gang

Nyttige oplysninger

Sagem HD PVR 101-ST-modtageren er udstyret med tre tunere

– to satellittunere og én DTT-tuner, og den leveres med en

integreret harddisk på 250 GB.

Kapaciteten på modtagerens harddisk er

• Ca. 40 timers optagelse af High Definitionprogrammer.

• Ca. 120 timers optagelse af Standard Definitionprogrammer.

Harddisken giver dig mange optagelses- og afspilnings-muligheder.

(Se side 29.)

Med Canal Digital HD PVR kan du blandt andet:

• Optage to programmer samtidig og desuden se et tredje

program, som du allerede har optaget på harddisken.

• Optage et program, mens du ser et andet program i Direkte

eller Tidsforskudt modus, hvor du også har adgang til pauseog

tidsforskydningsfunktionerne.


1

Kontroller, at du har alle dele, og at apparaterne, som skal

forbindes med hinanden (tv, hjemmebiograf osv.), ikke er tilsluttet

stikkontakten, før du forbinder apparaterne.

1

Tilslut

2

Tilslut

Tilslutninger

det første satellitantennekabel i SAT-stikket mærket

IN 1 (stik nr. to fra venstre).

det andet satellitantennekabel i SAT-stikket mærket

IN 2.

1

2

3 | Kom hurtigt i gang

3a

3b

3

* Hvis du ikke har en HD-ready fladskærm, skal du i stedet

4

Derefter

Hvis du har en HD-ready fladskærm, skal du tilslutte HDMIkablet

mellem modtageren og dit tv. [3a]

tilslutte et Scartkabel* mellem modtageren og dit tv. [3b]

tilslutter du strømforsyningen fra 12V-stikket på

modtageren til en stikkontakt.

4

*Scartkabel medfølger ikke. Du kan købe et scartkabel

hos en tv-forhandler.


5 Sæt

6

7

programkortet (med den gyldne chip opad) ind i

kortlæseren.

Tænd for tv'et. (Husk at sætte stikket i stikkontakten).

Herefter skal du vælge den rigtige signalindgang på tv'et

for at kunne se tv-billedet via modtageren.

På de fleste moderne tv-apparater kan du finde scart- og HDMI-

tilslutninger ved at trykke på knappen INPUT eller AV på fjernbetjeningen

til tv-apparatet. Hvis du har problemer med at finde

den rigtige signalindgang, skal du se i bruger-vejledningen til

tv-apparatet.

Navnet på indgangen bag på tv'et (f.eks. «HDMI 1») skal stemme

overens med den valgte signalindgang.

Du kan finde flere oplysninger om tilslutninger i kap. 2 side 13.

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

1

Vælg

2

Vælg

3

3

2

abc

8

tuv

0

Installation

7 8 9

det ønskede menusprog ved hjælp af navigations-pilene

pqrs

tuv

wxyz

på fjernbetjeningen. Tryk på OK for at bekræfte valget.

0

back info

det ønskede land ved hjælp af navigationspilene på

fjernbetjeningen. Tryk på OK for at bekræfte valget.

Vælg Start kanalsøgning, og bekræft valget med OK.

• Gem kanalsøgningen ved at bekræfte med OK-tasten.

OK

• Tryk på OK for at afslutte.

mno

Brug

9

wxyz

Skift af kanal

back info

TV

exit

tv guide

5

jkl

Brug fjernbetjeningen direkte, eller tryk på OK for at få vist

exit

kanallisten. OK Vælg derefter en kanal ved hjælp af navigationspilene,

og tryk på OK for at bekræfte valget. Tryk på [tv guide] for at

tv guide

få adgang til den elektroniske programguide.

my tv on demand teletext

M E N U

3

def

6

c h a n n e l

Optagelse

v o l u m e

1

, .

4

ghi

TV

2

abc

5

jkl

M E N U

3

def

6

mno

settings mute

Når du vil optage et program direkte, skal du vælge en kanal og trykke

på .

Du kan finde oplysninger om andre optagelsesmåder på side 29.

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l


Indhold

Kom hurtigt i gang 2

1 – Tilslutninger 3

2 – Installation 4

3 – Brug 4

Produktbeskrivelse 6

Nyttige oplysninger 8

Sikkerhedsanbefalinger 10

Oversigt 12

2. Tilslutninger 13

Tilslutning til et tv 14

Tilslut en parabol 16

Tilslutning til VOD 17

Tilslutning til en Hi-Fi-enhed og

hjemmebiografforstærker 18

3. Første installation 19

4. Almindelig brug 23

5. My TV og

optagelsesmuligheder 29

Optagelse 30

Programmering af optagelser via My TV 33

Timer 34

Direkte/tidsforskudt visning 36

Direkte optagelse 37

Programmering af optagelser via

TV Guide (EPG) 38

6. TV Guide 39

Programmering af optagelser via

TV Guide 41

7. Video On Demand 43

Køb 50

8. Indstillinger 57

Sprogindstillinger 59

TV-signal og kanalsøgning 60

Favoritkanaler 62

Billedindstillinger 64

Lydindstillinger 66

Optageindstillinger 67

Brugerindstillinger 68

Forældrelås og PIN-kode 69

Indstil aldersgrænse 70

Skift PIN-kode 71

Systemoplysninger 72

Abonnementstatus 73

Internetindstillinger 76

Fabriksindstillinger 77

Søg efter softwareopdateringer 78

9. DTT – digital jordbaseret tv 79

10. Tekniske oplysninger 85

Tekniske data 86

Fejlfinding 88

11. Reference 91

Miljømæssige anbefalinger 92

Ansvarsfraskrivelse 94

Ordliste 96

Indhold | 5


Produktbeskrivelse

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 | Produktbeskrivelse


Frontpanel

1. Digitalt display

• Viser tiden, når modtageren er slukket

• Viser kanalnummer eller status, når

modtageren er tændt

2. Statusindikator

3. USB-port (deaktiveret)

4. +/- knapper – Skifter kanal

5. Tænd/sluk-knap

• Tænd for modtageren (tryk og giv slip)

• Start modtageren på ny (tryk og hold nede

i 5 sek.)

6. Programkortlæser

Bagpanel

1. Indgang til satellitantenne 2

2. Indgang til satellitantenne 1

3. Indgang til DTT-antenne

4. Udgang til DTT-antenne (gennemløb)

5. Ethernet-port

6. Stik til HDMI digital lyd/video

7. Stik til analog lyd (til Hi-Fi-enhed)

8. Analog komponentvideo (YPbPr)

9. Stik til digital lyd (S/PDIF)

10. Scartstik (til VIDEO eller DVD)

11. Scartstik (til TV)

12. Stik til strømforsyning

Isætning af batterier

Fjernbetjening

1. 0-9 – Til kanalvalg og indstillinger

2. Tilbage/back – Gå tilbage til den forrige

skærm eller tilstand

3. Navigationspile

• navigerer mellem skærmbillederne i menuen

• navigerer i oplysninger om programmer i

infobanneret og den elektroniske programguide

4. V+/V- – Øger eller mindsker lydstyrken

5. Menu – Giver adgang til menuerne

6. Funktionsknapper

7. Knapper for tidsforskudt afspilning og

optagelse

• Spoler tilbage, afspiller/pause, spoler frem

8. TV/Exit – Afslutter den aktive menu eller

tilstand. – Billedskalering.

9. TV-guide – Elektronisk programguide

10. Indstillinger/Settings – Sprogvalg

11. My tv – Optageliste

12. Tænd/sluk – Aktiverer/sætter modtageren

på Standby

13. Info – Viser programoplysninger

14. Ch +/Ch - – Skifter kanal

15. OK – Viser kanalliste eller bekræfter et valg

16. Record – Starter optagelse

17. Stop – Stopper optagelse eller afspilning

18. Teletekst – Går til tekst-tv

19. Mute – Slår lyden fra/til

20. On demand – Video On Demand

Fjern dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen. Isæt de to runde 3 V litiumbatterier. Sørg for, at

+-tegnet vender opad. (Se også «Batterier» på side 11, hvor du kan læse om sikkerheden ved brug

af batterier).

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

13

15

12

14

16

17 18

19

20

Produktbeskrivelse | 7


Nyttige oplysninger

Med Sagem HD PVR 101-ST-modtageren kan du modtage og optage

High Definition- og Standard Definition-programmer, som sendes

af Canal Digital. Modtageren er udstyret med tre tunere – to

satellittunere og én DTT-tuner (Digital Terrestrial Television –

digital jordbaseret tv), og den leveres med en integreret harddisk

på 250 GB.

Kapaciteten* på HD PVR 101-ST-modtagerens harddisk er

• 40 timers optagelse af High Definition-programmer.

• 120 timers optagelse af Standard Definition-programmer.

Harddisken giver dig mange optagelses- og afspilningsmuligheder.

Med Canal Digital HD PVR kan du blandt andet:

• Optage to programmer samtidig og desuden se et tredje

program, som du allerede har optaget på harddisken.

• Optage et program, mens du ser et andet program i Direkte

eller Tidsforskudt modus, hvor du også har adgang til pauseog

tidsforskydningsfunktionerne.

Automatisk opdatering af software

HD PVR 101-ST har en automatisk funktion til opdatering af mod-

tagerens software. Opdateringen hentes ned direkte via satellitsignalet,

når modtageren tændes, og du vil blive spurgt, om du vil

installere opdateringen. Du kan vælge, om du vil installere den

med det samme eller vente med installationen. Vi anbefaler, at du

vælger at installere opdateringen.

Håndtering af modtager

For at reducere slitagen på og strømforbruget fra din modtager

anbefales det, at du sætter modtageren i standbytilstand, når den

ikke er i brug.

Træk stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke skal bruge

modtageren i en længere periode.

Støj

*Gennemsnitlige værdier – til oplysning. Disse værdier kan variere, afhængigt af signalets fysiske egenskaber.

8 | Nyttige oplysninger

Modtagerens harddisk og blæser forårsager en vis støj, når den er

tændt, men dette er helt normalt. Støjen ophører, når modtageren

sættes i standbytilstand. Du bør derfor gøre det til en vane at

sætte den i standbytilstand, når den ikke er i brug. Lydniveauet

afhænger også af, hvilket underlag boksen står på samt af, hvad

der evt. står oven på modtageren.


Tilslutninger

For at få det fulde udbytte af funktionerne på HD PVR 101-STmodtageren

skal du tilslutte begge SAT-tunerne.*

Du kan finde oplysninger om dette i kapitel 2, Tilslutninger

(side 13).

Du skal også sørge for:

• at de to satellitsignalindgange er fuldstændigt uafhængige.

Dette betyder, at du skal bruge et LNB-hoved med flere

udgange (for eksempel LNB med fire udgange, så du har

mulighed for at tilslutte flere modtagere senere).

• ikke at bruge en splitter (fordeler).

• at LNB-hovedet er rettet mod Canal Digital-satellitten (Thor).

Vigtige symboler

– Gode råd og tip.

– Ting, du skal huske på.

– Vigtigt at lægge mærke til.

* Begge SAT-tunere er nødvendige, blandt andet for at gøre det muligt

at optage ét program, mens du ser på et andet, og for at programguiden

kan fungere.

Anbefales

Anbefales IKKE

Tilslut en

SAT-tuner

Tilslut begge

SAT-tunerne

Digital modtager

Digital modtager

Nyttige oplysninger | 9


Sikkerhedsanbefalinger

Modtagerens placering

Modtageren giver den bedste ydelse, hvis den:

• Placeres indendørs, hvor den er beskyttet mod lyn, regn og

direkte sollys.

• Ikke udsættes for meget kraftig belysning (sol, projektørlys

osv.).

• Ikke placeres nær radiatorer eller andre varmekilder.

• Placeres på et tørt og godt udluftet sted med plads omkring

modtageren til ventilation. Det bør sikres, at gardiner, andre

apparater eller skabe ikke forhindrer luftcirkulation omkring

ventilationsåbningerne. Læg ikke noget oven på modtageren,

da dette vil begrænse ventilationen.

• Beskyttes mod fugtighed.

• Placeres et sikkert sted, hvor den ikke kan falde ned.

• Placeres uden for børns og dyrs rækkevidde.

• Tilsluttes en stikkontakt direkte med de ledninger, der følger

med modtageren. Det anbefales ikke at bruge en forlængerledning.

Slut modtageren til en stikkontakt, der er nemt tilgængelig.

10 | Sikkerhedsanbefalinger

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

ÅBN IKKE MODTAGEREN!

DER ER FARLIG SPæNDING INDEN I DEN

Brug kun den strømforsyningsenhed, der følger med modtageren,

til at slutte den til en stikkontakt. Anden praksis kan være farlig.

Som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af fare fungerer

strømforsyningsenheden som en frakoblingsmekanisme for

strømforsyningen på 230 V.

Det er derfor, at det er meget vigtigt, at du slutter modtageren

til en stikkontakt i nærheden, som er let tilgængelig.

Du må ikke udsætte modtageren for fugtighed. Dette kan føre til

kortslutninger (brand eller elektrisk stød). Stil ikke genstande, der

indeholder vand (f.eks. vaser eller potteplanter), på apparatet. Der

må ikke stænkes væske på modtageren. Hvis der kommer væske

modtageren, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten

og kontakte din leverandør.

Sørg for, at der ikke kommer væske eller metalgenstande ind

i modtageren gennem ventilationsåbningerne.

Undgå at tilslutte modtageren med det samme, hvis den har

været udsat for store temperaturændringer. Lad den først stå

i stuetemperatur i nogle timer, så den bliver akklimatiseret.


Modtageren skal være frakoblet strømforsyningen (fra stikkontakten

eller bagpanelet), før tilslutningen mellem fjernsyn, video eller

antenne ændres.

Det anbefales at frakoble både strømmen og antennekablet

i tordenvejr. Selvom modtageren og fjernsynet er frakoblet,

kan de stadig blive beskadiget af lyn.

Forsøg på at åbne modtageren kan gøre dig ansvarlig i forbindelse

med en retssag. Hvis du ikke overholder de sikkerhedsforanstaltninger

og -anbefalinger, der er beskrevet heri, kan du være erstatningsansvarlig

for eventuelle omkostninger i forbindelse med reparation

eller udskiftning.

Modtagertilslutningernes spændingsniveau

(Se side 6 i denne brugervejledning)

Stik med kode nr. 12 – Farlig spænding.

Stik med kode nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11

– Meget lav sikkerhedsspænding.

Batterier

Små børn kan nemt sluge batterier. Lad ikke små børn lege med

fjernbetjeningen. Du må ikke brænde eller genoplade batterierne,

sætte dem omvendt i (+-tegnet skal vende opad), blande dem med

brugte eller andre typer batterier. Dette kan føre til, at de kan

eksplodere eller lække og medføre personskade.

Interferens

Placer ikke modtageren i nærheden af apparater, der kan medføre

elektromagnetisk interferens (f.eks. højttalere). Dette kan påvirke

modtagerens funktion og forvrænge billedet eller lyden.

Harddiskdrev

Modtageren indeholder en harddisk. Vent, til modtageren går

i standbytilstand, før du frakobler og flytter den. Modtagerens

harddisk og blæser forårsager en vis støj, når den er tændt, men

dette er helt normalt.

Rengøring

Modtagerens kabinet kan rengøres med en blød, tør klud. Brug

ikke nogen form for skuresvamp, skurepulver eller opløsningsmiddel

såsom alkohol eller terpentin. Det kan skade modtagerens

overflade.

Når modtageren ikke er i brug

Modtageren bør sættes i standbytilstand, når den ikke er i brug.

Dette vil spare strøm og give mindre slitage på modtageren. Det

anbefales at trække stikket ud af stikkontakten, hvis modtageren

ikke skal bruges i en længere periode.

Sikkerhedsanbefalinger | 11


Oversigt

Denne modtager fra Sagem Communications anvendes til satellitog

jordbaseret fjernsyn. Modtageren er udstyret med en harddisk,

så du kan foretage digitale videooptagelser.

Når du har tilsluttet modtageren, vil du kunne bruge alle

tjenesterne.

Sagem Communication-modtageren er resultatet af en løbende

udvikling. Derfor forbeholder vi os retten til at foretage ændringer

og forbedringer af det produkt, der er beskrevet i denne brugervejledning,

uden forudgående varsel.

Dette produkt overholder EMC-direktiv 89/336/EEC.

Denne HDTV-modtager overholder minimumskravene til HDTV.

HDTV-logoet er et varemærke tilhørende EICTA.

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er

varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI

Licensing LLC.

12 | Oversigt

CE-mærkning

CE-mærkningen angiver, at produktet overholder de vigtige krav

i direktiv 1999/5/CE fra Europaparlamentet og Europarådet

vedrørende radioudstyr og telekommunikationsudstyr, hvad

angår sundhed og sikkerhed for brugerne vedrørende magnetisk

interferens.

Erklæringen om ensartethed kan ses i supportafsnittet på Sagem

Communications hjemmeside www.sagem.com eller kan fås ved

henvendelse til følgende adresse:

Sagem Communications – Customer relations department

4 rue du Petit Albi – 95800 Cergy Saint-Christophe – Frankrig

Standardkode:

Copyright © 2008 Sagem Communications

Alle rettigheder forbeholdes

Modtageren er udstyret med en kode, der som standard er

indstillet til 1234.

Hvis du har glemt din kode, kan abonnementsindehaver kontakte

kundeservice for at få nulstillet koden.


Tilslutninger

Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer

modtageren. Der skal være følgende indhold:

• 1 modtager

• 1 fjernbetjening med 2 batterier (runde 3 V litiumbatterier)

• 1 HDMI-kabel

• 1 strømforsyning med elledning

• 1 programkort

• Denne brugervejledning

• 1 ethernet-kabel

Sørg for, at de apparater, der skal forbindes med hinanden

(tv, hjemmebiograf osv.), ikke er tilsluttet stikkontakten, før

du forbinder apparaterne.

2

| 13


Tilslutninger

Tilslutning til en HD-ready fladskærm

Hvis du ønsker at se tv i HD-kvalitet, skal du tilslutte HDMIstikket

på din digitale modtager til HDMI-stikket (HDCPbeskyttet)

på dit tv.

Husk, at du skal vælge den rigtige signalindgang på tv'et for at

kunne se tv-billedet via modtageren.

På de fleste moderne tv-apparater kan du finde scart- og HDMItilslutningerne

ved at trykke på knappen INPUT eller AV på

fjernbetjeningen til tv-apparatet. Hvis du har problemer med at

finde den rigtige signalindgang, skal du se i brugervejledningen

til tv-apparatet.

Navnet på indgangen bag på tv'et (f.eks. «HDMI 1»), skal stemme

overens med den valgte signalindgang.

DVI-tilslutning: Hvis der er mulighed for DVI-tilslutning (HDCPbeskyttet)

tv'et, skal du også tilslutte lyd (se side 17).

14 | Tilslutninger

Digital modtager

HDMI-kabel

HD-ready fladskærm


Tilslutning til et billedrørs-tv

Tilslut tv'et til modtageren ved hjælp af scartstikket*

(mærket TV).

Husk, at du skal vælge den rigtige signalindgang på tv'et for at

kunne se tv-billedet via modtageren.

På de fleste moderne tv-apparater kan du finde scart- og HDMI-

tilslutninger ved at trykke på knappen INPUT eller AV på fjernbetjeningen

til tv-apparatet. Hvis du har problemer med at finde

den rigtige signalindgang, skal du se i brugervejledningen til

tv-apparatet.

Navnet på indgangen bag på tv'et (f.eks. «scart 1»), skal stemme

overens med den valgte signalindgang.

*Scartkabel medfølger ikke. Du kan købe et scartkabel hos en

tv-forhandler.

Digital modtager

Scartkabel*

Billedrørs-tv

Tilslutninger | 15


Tilslut en parabol

Indsæt programkortet (med chippen opad) i kortlæseren.

Tilslut det første satellitantennekabel i SAT-stikket mærket IN 1

(stik nr. to fra venstre) og det andet satellitantennekabel i SATstikket

mærket IN 2.

Derefter skal du tilslutte strømforsyningen mellem 12 V-stikket

modtageren og en stikkontakt.

Tilslutninger til DTT (digital jordbaseret tv)

Se side 79.

Bemærk! Parabolen fra Canal Digital fungerer kun på Canal

Digitals satellitter.

Bemærk! Det er nødvendigt at tilslutte begge SAT-tunere, blandt

andet for at du skal kunne optage ét program, mens du ser et

andet, og for at programguiden kan fungere.

16 | Tilslutninger

2 stk. satellitantennekabler

Digital modtager


Tilslutning til VOD-tjenesten GO

Vores Video-On-Demand-tjeneste (VOD) Canal Digital GO

fungerer som din egen videobutik, hvor du kan leje film.

For at kunne få adgang til GO og se film, skal du have et

internetabonnement med en downloadhastighed på minimum

3 Mbit. Vær opmærksom på, at det kan påvirke stabiliteten i VODtjenesten,

hvis din internetforbindelse benyttes til andet samtidig

med VOD.

På canaldigital.dk/go kan du teste, hvilken internethastighed du

har i øjeblikket, og læse mere om VOD.

Tilslut tv-boxen til internettet med Ethernet-kablet.

Det medfølgende Ethernet-kabel er 5 meter langt. Hvis du har

brug for et længere kabel eller ønsker en trådløs løsning, kan du

købe dette hos din tv-/computerforhandler.

Hvis du ønsker at ændre dit internetabonnement, skal du kontakte

din internetudbyder.

Ethernet-kabel

Digital modtager

Internetmodem/

netværksadgangspunkt

Tilslutninger | 17


Tilslutning til en Hi-Fi-enhed

Du tilslutter modtageren til et Hi-Fi-system med et standardlydkabel.

Tilslut den højre (R/Rød) og venstre (L/Hvid) lydudgang

modtageren til AUX-indgangen på Hi-Fi-systemet. (Kabel

medfølger ikke).

Tip: Med denne tilslutning kan du lytte til radiokanaler med

fjernsynet slukket.

Tilslutning til en hjemmebiografforstærker

For at få mest muligt ud af den lyd i Dolby Digital-kvalitet, der er

tilgængelig på nogle kanaler, bør du tilslutte din modtager til din

hjemmebiografforstærker, der er udstyret med en koaksial

S/PDIF-indgang. Tilslut S/PDIF-udgangen til indgangen på din

hjemmebiografforstærker. (Koaksialt kabel medfølger ikke).

Bemærk! Du skal også sætte lydindstillingerne på modtageren til

Dolby Digital (se side 66). Ved sending i Dolby Digital vil du nu kun

få lyd via dit hjemmebiografanlæg, og tv'et vil være uden lyd. Hvis

sendingen ikke er i Dolby Digital, vil du få lyd fra begge enheder.

18 | Tilslutninger


Første installation

Når du har tilsluttet modtagen korrekt, skal der udføres en

førstegangsinstallation.

Dette kapitel beskriver, hvordan du gør dette.

Tænd modtageren og tv'et.

Vælg den rigtige signalindgang på tv'et (f. eks. HDMI 1).

– Se tv'ets brugervejledning, hvis du er i tvivl.

Når dette er gjort rigtigt, vises der et velkomstbillede på skærmen.

3

| 19


Installation

Vælg menusprog

1. Vælg det ønskede menusprog ved hjælp af navigationspilene

på fjernbetjeningen. Tryk på OK for at bekræfte valget.

20 | Installation

Vælg land

2. Vælg det ønskede land ved hjælp af navigationspilene på

fjernbetjeningen. Tryk på OK for at bekræfte valget.


Start kanalsøgning

3. Kontroller, at antennekablet er tilsluttet rigtigt, før du udfører

kanalsøgningen. Vælg Start kanalsøgning, og tryk på OK for at

bekræfte.

Brug kun Avanceret kanalsøgning, hvis du er erfaren bruger, da

dette kan føre til fejlinstallation af udbuddet fra Canal Digital.

Installation af satellitkanaler

4. Modtageren søger automatisk efter de tilgængelige kanaler.

Vælg Gem søgeresultater, og tryk på OK for at lagre kanalerne.

Installation | 21


5. Vælg Fuldfør installation, og tryk på OK for at fuldføre

installationen.

Vælg kun Installer DTT-kanaler, hvis du har brug for at

installere jordbaserede kanaler. Dette er ikke nødvendigt,

hvis du har tilsluttet satellit-tv.

Hvis du ønsker at installere DTT-kanaler, kan du læse mere om

dette på side 79.

22 | Installation


Almindelig brug

4

| 23


Kanalvalg

Kanallisten

0

Aktiver kanallisten ved at trykke på OK. Vælg en kanal ved hjælp

back info

af navigationspilene, og tryk på OK for at bekræfte valget.

OK

Tip:

OK

• Du kan gennemse kanallisten side for side med højre og venstre

navigationspil.

M E N U

• Skift til radiokanalerne ved at trykke M E N U på

• Skift til en favoritliste ved at trykke på

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

TV

exit

tv guide

2

abc

5

jkl

8

tuv

v o l u m e

1

, .

4

3

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

def

6

mno

9

c h a n n e l

[grøn].

[blå].

• Gå tilbage til den forrige kanal ved at trykke på

24 | Kanalvalg

1

, .

4

my tv on demand teletext

my tv on demand teletext

settings mute

v o l u m e

ghi

7

pqrs

c h a n n e l

2

abc

5

jkl

8

tuv

[back]. 0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

OK

c h a n n e l

Oplysninger om kanaler

OK

Hver gang du skifter kanal, vises et programbanner på skærmen.

Banneret viser:

• Den aktive favoritliste, kanalnummer og kanalnavn.

• Programnavn og varighed, programtype og oplysninger om

programmet.

• Optagemulighed via Enkel optagelse. TrykTVpå [rec] for at

exit

starte optagelsen af programmet.

• Hvis programmet sendes i HD eller Dolbytv guide Digital, my tv on demand fremhæves

teletext

ikonerne HD og 5.1 henholdsvis.

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

M E N U

settings mute

c h a n n e l


1

, .

4

2

abc

ghi

jkl

mno

Udvidede 7 8oplysninger

9

pqrs

5

tuv

3

def

6

wxyz

Hvis du trykker0 på [info]-knappen, vises programbanneret,

back info

men med endnu flere muligheder:

• Brug navigationspilene pil op og pil ned, hvis du vil se, hvilke

programmer OKder

i øjeblikket sendes på andre kanaler.

v o l u m e

TV

exit

tv guide

M E N U

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

• Brug højre navigationspil, , . hvis abc dudef vil læse om det næste

4 5 6

program på den valgte kanal.

ghi

7

• Tryk på OK for at se den kanal, du læser om, eller fjern

pqrs

tuv

wxyz

oplysningerne ved at trykke0 på [info].

v o l u m e

1

2

jkl

8

3

mno

9

back info

OK

M E N U

c h a n n e l

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

OK

• Tryk på den [gule] knap, hvis du vil se flere oplysninger om

programmet. Hvis den gule knap ikke vises på skærmen, er der

ikke flere tilgængelige oplysninger.

TV

exit

tv guide

M E N U

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

Kanalvalg | 25


v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

Skift af favoritliste

1. TrykM på E N UOK

for at aktivere kanallisten.

2. Tryk på den

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

OK

indstillinger TV

for Favoritkanaler (se side 62).

exit

tv guide

my tv on demand teletext

settings mute

26 | Almindelig brug

c h a n n e l

[blå] knap for at skifte mellem favoritlisterne.

Forudsætter, at du har oprettet mindst én favoritliste.

Du kan lagre og organisere dine egne favoritlister under

v o l u m e

ghi

7

pqrs

jkl mno

8

tuv

0

Midlertidigt valg af sprog for lyd og tekst

Tryk på knappen [settings] for at se, hvilke sprog der er

settings mute

tilgængelige for lyd og tekstning for den aktuelle kanal.

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

OK

M E N U

my tv on demand teletext

Vælg blandt de tilgængelige sprog for lyd og undertekster ved

hjælp af navigationspilene.

Tryk på OK for at bekræfte valget.

Alle ændringer udføres straks.

Bemærk! Ikke alle kanaler eller programmer har sprogindstillinger.

c h a n n e l


Radio

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

abc

def

1. Tryk på OK forM at E N Ufå

vist kanallisten.

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

tv guide

OK

1

, .

4

pqrs 2

my tv on demand teletext

settings TV mute

5

c h a n n e l

tuv 3

0

6

2. Tryk på den

ghi

jkl

mno

7[grønne]

8 knap 9 for at skifte til listen 0 over

radiokanaler. pqrs

tuv

wxyz

back info

0 OK

back info

3. Vælg den ønskede radiokanal ved hjælp af navigationspilene, og

tryk på OK. Eller tryk på /

TV

lytte til kanalerne.

M E N U

exit

OK

for at skifte kanal og samtidig

OK

For at gå ud af radiofunktion, tryk på TV.

v o l u m e

TV

exit

tv guide

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

M E N U

2

abc

5

8

my tv on demand teletext

settings mute

jkl

c h a n n e l

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

Hvis radiokanalerne ikke exit kommer op, skal du først skifte til en

kanalliste, som har radiokanaler. Du skifter liste med den [blå]

knap.

tv guide my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

TV

exit

2

abc

5

jkl

8

tuv

M E N U

3

def

6

mno

9

wxyz

c h a n n e l

e

e

m

m u u l l o

o

v

v

1

, .

4

1

, .

ghi

7

4

ghi

pqrs

7

2

abc

8

5

jkl

tuv

8

0

6

9

mno

wxyz

pqrs

tuv

wxyz

back info

TV

exit

exit

tv guide

2

5

abc

jkl

0

OK

M E N U

3

def

6

3

def

mno

Justering af lydstyrke

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

Brug knapperne for lydstyrke + og –

lydstyrken.

OK

Tryk på [mute] for at slå lyden helt fra.

my tv on demand teletext

tv guide my tv on demand teletext

settings mute

Tryk på

9

back info

TV

OK

M E N U

settings mute

c

c

h

h

a a n n n

n e

e

l

l

v o l u m e

TV

exit

tv guide

v o l u m e

M E N U

1

, .

[mute] igen for at slå lyden til igen.

4

ghi

7

pqrs

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

OK

M E N U

Bemærk! Lyden i VCR-scartstikket og udgangene tv guide my tv on demand til teletext HI-FI og

exit

settings mute

c h a n n e l

til at justere

digital lyd/S/PDIF påvirkes ikke af disse handlinger.

Almindelig brug | 27


v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

1

0

, .

3

def

6

mno

9

wxyz

abc

back info

TV

exit

tv guide

1

, .

4

ghi

OK

M E N U

c h a n n e l

1 2

Tekst-tv

, .

abc

1

, .

Tekst-tv ghi

jkl er kun mno tilgængeligt, hvis programleverandøren udbyder

TV

7 8 9

denne tjeneste.

pqrs 2

abc

def

Aktiver tekst-tv ved at trykke på

28 | Almindelig brug

v o l u m e

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

exit

tv guide

OK

M E N U

my tv on demand teletext

c h a n n e l

[teletext].

jkl

Tryk8 på

mno

9 [teletext] én gang til for at se tekst-tv med

tuv

wxyz

settings gennemsigtig baggrund.

mute

0 OK

til den ønskede side ved hjælp af de numeriske taster, eller

TV

tryk på / for at gennemse en side.

7

my tv

pqrs

on demand teletext

back info

settings mute

v o l u m e

TV

exit

v o l u m e

v o l u m e

4

ghi

7

pqrs

4

5

tuv M3E N U

0

Tryk OKpå

TV eller

M E N U

5

6

c h a n n e l

3

def

6

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

2

5

jkl

8

tuv

0

M E N U

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

exit

tv guide

OK

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

[teletext] for at afslutte tekst-tv.

Bemærk! Hvis du har tilsluttet tv'et via HDMI og ønsker at bruge

tv'ets tekst-tv, skal du også tilslutte et scartkabel*, da HDMI ikke

understøtter dette.

*Scartkabler kan købes hos en tv-forhandler.


My TV og optagelsesmuligheder

Der er mulighed for 40 til 120 timers optagelse.

(Du kan finde flere oplysninger side 8).

25

Bemærk! Det er nødvendigt at tilslutte begge SAT-tunere, blandt andet for at du

skal kunne optage ét program, mens du ser et andet, og for at programguiden kan

fungere.

Det er muligt at:

• se et program og optage et andet program

• se ét optaget program, mens to andre optages

• se ét program i tidsforskudt visning, mens et andet program optages

Du har følgende optagelsesmuligheder:

• programmering af optagelser via My TV

• ved hjælp af direkte/tidsforskudt visning

• direkte optagelse

• programmering af optagelser via programguiden

• serieoptagelse – optag en serie via EPG

| 29


v o l u m e

1

, .

4

ghi

4 5

Adgang til optagelisten

ghi

jkl

1 1

, . , .

2 2

abc abc

def def

abc

def

pqrs

tuv

wxyz

Optagelisten finder du ved at trykke på 1 [my 2 tv]-tasten.

3

4 4 5 5 6 6 4 5 6

0

, .

abc

def

tv guide OK my tv on demand teletext

ghi ghi

jkl jkl

mno mno

ghi

jkl

mno

2 3

back info 4 5 6

Vælg abc et program def7

7 8 8 ved9 9hjælp

7 af 8navigationspilene.

9

Hvis listen er

ghi

jkl

mno

pqrs pqrs

tuv tuv

wxyz wxyz pqrs

tuv

wxyz

settings flere 5 sider 6 lang, skifter du side med / 7 . 8

mute 9

0 0

30 | Optagelse

1

, .

7

pqrs 2

abc

2

8

tuv 3

0def

TV6

mno

3 exit

9

back back info info back info

7 8 9

Hvis du optager en serie, vil alleOK episoder i serien 0 blive samlet

pqrs

tuv

wxyz

back info

i en0selvstændig mappe.

back info

TV

exit

tv guide

Optagelse

jkl

TV

settings mute

M E N U

• Brug [rev],

exit

[ff] og

der er optaget. Pause/Stop tv guide my tvspoling on demand teletextmed

TV TV

TV

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

c h a n n e l

exit

settings mute TV

2

abc

5

jkl

8

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

pqrs

M E N U

Igangværende optagelser er markeret med for enkelt-

v o l u m e

mno

v o l u m e

OK OK

OK

optagelser og

M E N U

for serieoptagelser.

TV

c h a n n e l

OK

Tryk på OK for at afspille optagelsen.

M EMN EU N U

I afspilningstilstand:

exit exit

3 3

c h a n n e l

c h a n n e l

1

, .

v o l u m e

exit

M E N U

tv guide

settings settings mute mute settings mute

v o l u m e

0

c h a n n e l

v o l u m e

my tv on demand teletext

c h a n n e l

tuv

OK

M E N U

[play] til at spole i det program,

[play].

• Stop afspilningen, eller gå til optagelisten ved at trykke

exit

tv guide tv guide my tvmy tv on demand on demandteletext teletext tv guide my tv on demand teletext

på [stop]. Tryk på TV for at afslutte menuen.

my tv on demand teletext

settings mute

tv guide

wxyz

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

Optagelseskapacitet

Bjælken for optagelseskapacitet skifter farve, alt efter hvor

meget ledig plads der er tilbage på disken.

• Grøn = Over 25 % ledig kapacitet.

• Gul = 10-25 % ledig kapacitet.

• Rød = Under 10 % ledig kapacitet.

Tip: Under Oplysning om harddisk kan du kontrollere

tilbageværende optagelseskapacitet i antal timer (anslået).

1. Tryk på Menu, vælg Indstillinger, og tryk på OK.

2. Vælg Systemoplysninger, og tryk på OK.

Oplysningerne [Anslået rest. tid] vises på skærmen.


Sletning af et program eller en serie

Markér det program, du vil slette, og tryk på

Ja, og tryk på OK for at bekræfte sletningen.

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

OK

M E N U

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

[rød] Slet. Vælg

Hvis du markerer en serie, kan du slette alle optagelserne i serien.

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

Komplet optageliste

OK

c h a n n e l

Programmer, som er låst, skjules i standardlisten.

Dette gælder alle optagelser fra låste kanaler samt optagelser,

Msom E N U er låst enkeltvis.

Tryk på [blå] Vis alle/Skjul låste, og indtast pinkoden for

forældrelås for at få adgang til hele listen. (Du kan læse mere om

forældrelås på side 69).

Låste optagelser er markeret med en hængelås.

my tv on demand teletext

settings mute

Optagelse | 31


Information om optagelser

M E N U

Marker en optagelse, og tryk på

oplysninger om optagelsen.

v o l u m e

1

, .

32 | Optagelse

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

OK

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

[gul] Mere info for at få flere

Du kan blandt andet læse om programmet, vælge afspilningsposition

og slette optagelsen.


v o l u m e

TV Programmering af optagelser via My TV

exit

1. Tryk på

tv guide

2. Tryk på

OK

[my tv] eller Menu, og vælg My TV.

my tv on demand teletext

settings mute

TV

M E N U

tv guide my tv on demand teletext

6. Vælg den ønskede optagelsesfrekvens:

• En settings gang: En enkelt mute optagelse.

c h a n n e l

[grøn] Manuel optagelse.

3. Vælg kanal med højre/venstre navigationspil.

4. Vælg dato på samme måde.

5. Indtast start- og stoptidspunkt for optagelsen.

exit

4 cifre i 24t-format.

• Ugentligt: En gang pr. uge.

• Mandag-Fredag: Hver dag, mandag til fredag.

• Dagligt: Hver dag, mandag til søndag.

7. Vælg forældrelås: Fra eller Til.

(Alle optagelser, som foretages fra låste kanaler, bliver

automatisk låst).

8. Bekræft tidsplanen ved at vælge Programmér optagelse,

og tryk på OK.

v o l u m e

, .

4

ghi

7

pqrs

TV

Sletning af en programmeret optagelse

1. Tryk på

abc

5

jkl

8

tuv

0

def

6

mno

9

wxyz

back info

exit

tv guide

OK

M E N U

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

[my tv] eller Menu, og vælg My TV.

2. Gå til Timer ved at trykke på højre navigationspil.

3. Marker den linje, som skal slettes, og tryk på den

knap.

4. Vælg Ja, og tryk på OK for at bekræfte sletningen.

Du kan ikke ændre en planlagt optagelse. Du skal slette

optagelsen og programmere den på ny.

Programmering af optagelser via My TV | 33

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

OK

M E N U

[røde]

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l


, .

4

ghi

7

abc

5

8

pqrs

tuv Timer

v o l u m e

0

TV

Adgang til timerlisten

Tryk på

ghi

jkl

mno

[my tv]-tasten. Tryk på højre 7 navigationspil 8 9 for at

tv guide my tv on demand teletext

skifte fra Optagelser til Timer.

pqrs

tuv

wxyz

0 OK

back info

settings mute

Vælg en planlagt optagelse ved hjælp af navigationspilene. Hvis

listen er flere sider lang, skifter du side med / .

34 | Timer

jkl

def

6

mno

9

wxyz

back info

exit

OK

M E N U

c h a n n e l

Optagelser er markeret med for enkeltoptagelse, OK

for

episodeoptagelse og for serieopoptagelse.

v o l u m e

1

, .

4

TV

exit

tv guide

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs 2

abc

5

M E N U

2

abc

5

8

tuv 3

0def

6

my tv on demand teletext

settings mute

jkl

c h a n n e l

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

M E N U

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

Harddiskkapacitet

Bjælken for harddiskkapacitet skifter farve, alt efter hvor meget

ledig plads der er tilbage på disken.

• Grøn = Over 25 % ledig kapacitet.

• Gul = 10-25 % ledig kapacitet.

• Rød = Under 10 % ledig kapacitet.

Sletning af en planlagt optagelse

Markér den optagelse, du vil slette, og tryk på

Ja, og tryk på OK for at bekræfte sletningen.

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

OK

M E N U

my tv on demand teletext

c h a n n e l

[rød] Slet. Vælg


v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

Komplet optageliste

OK

c h a n n e l

Programmer, som er låst, skjules i standardlisten.

Dette gælder alle optagelser fra låste kanaler samt optagelser,

Msom E N U er låst enkeltvis.

Tryk på [blå] Vis alle/Skjul låste, og indtast pin-koden for

forældrekontrol for at få adgang til hele listen. (Du kan læse mere

om forældrelås på side 69).

Låste optagelser er markeret med en hængelås.

my tv on demand teletext

settings mute

Information om optagelser

M E N U

Marker en optagelse, og tryk på

oplysninger om optagelsen.

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

OK

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

[gul] Mere info for at få flere

Her kan du låse en planlagt optagelse eller låse den op.

Timer | 35


7 7 8 8

1 1

9 9

2 2

7

3 3

8

1

9

2 3

pqrs pqrs

tuv tuv

, . , .

wxyz wxyz

abc abc

pqrs

def def

tuv

, .

wxyz

abc

def

0 0

4 4 5 5 6 6

0

4 5 6

back back info info back info

ghi ghi

jkl jkl

mno mno

ghi

jkl

mno

7 7 8 8 9 9 7 8 9

Direkte/tidsforskudt visning

pqrs pqrs

tuv tuv

wxyz wxyz

pqrs

tuv

wxyz

0 0

0

1 2 3

c

c

h

h

a

a

n

n

n

n

e

e

l

l

, .

abc

def

back back info info

back info

ModtagerenOK gemmer OK automatisk OK de foregående minutter på den

4 5 6

kanal, du ser (de sidste 60 til 120 minutter, afhængigt ghi

jkl af mno signaltype

– se side 8). Med denne glidende optagelsesfunktion 7 8 9kan

du

pqrs

tuv

wxyz

M EMN EU N U

M E N U

lave en pause i programmet OK OK eller spole OK tilbage, hvis du 0 ønsker at

back info

se dele af programmet én gang til. 1 2 3

e

e

m

m

u

u

l

l

o

o

v

v

v o l u m e

v o l u m e

v o l u m e

c

c

h

h

a

a

n

n

n

n

e

e

l

l

4 5 6

Tryk på [rev], [ff] og [play] for at navigere i sendingen. Et

M EMN EU N U

M E N U

ghi

jkl

mno

tidslinjebanner 1 viser 2 3tidsforsinkelsen

i forhold til direkte visning.

TV TV

TV

7 8 9

, .

OK

abc

def

pqrs

tuv

wxyz

Banneret exit exitforsvinder

efter exit nogle sekunder, men kan aktiveres ved

4 5 6

0

ghi

jkl

mno

at trykke på [rev], [ff] eller back [play]. info

tv guide tv guide my tvmy tv on demand on demandteletext teletext tv guide

7 8 9

my tv on demand teletext

pqrs TV TV tuv

wxyz

TV

M E N U

settings settings

exit exit

Pause back

0

mute mute settings

info

exit

mute

OK

tv guide tv guide my tvmy tv on demand on demandteletext teletext

tv guide my tv on demand teletext

Programmet kan sættes på pause ved at trykke på

settings settings mute mute

settings mute

OK

M E N U

TV

exit

36 | Direkte/tidsforskudt visning

v o l u m e

[play]. Du

vil kunne se, at tidsforsinkelsen øges i forhold til direkte visning.

v o l u m e

Tilbagespoling

M E N U

Spol tilbage i programmet med

c h a n n e l

v o l u m e

, .

c h a n n e l

abc

c h a n n e l

def

v o l u m e

c h a n n e l

tv guide

[rev]-tasten.

my tv on demand teletext

settings mute

TV

Hastigheden for tilbagespolingen øges, hvis du trykker gentagne

gange på [rev]-tasten.

exit

tv guide my tv on demand teletext

TV

exit

settings mute

stået på den aktuelle kanal (siden du skiftede kanal sidst), og

tv guide my tv on demand teletext

Bemærk! Du kan kun spole tilbage i det tidsrum, modtageren har

maks. 60-120 minutter. (Se side 8).

settings mute

c h a n n e l

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

8 9

Spol fremad

tuv

wxyz

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

2

abc

3

0

3

def

OK

6

M E N U

abc

back info

8

tuv

0

5

jkl

back info

TV

exit

tv guide

5

jkl

OK

M E N U

TV

exit

tv guide

mno

c h a n n e l

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

def

Du kan spole hurtigt fremad med [ff]-tasten. Du vil se, at

6

forsinkelsen mno

reduceres. Øg hastigheden ved at trykke gentagne

TV

9 gange på [ff]-tasten. exit Hvis du fortsætter med at spole fremad,

wxyz

vil du til sidst komme frem til direkte visning af programmet. Du

TV OK

tv guide my tv on demand teletext

kan exit ikke spole længere frem end til direkte visning.

c h a n n e l

tv guide

M E N U

my tv on demand teletext

settings mute

Play (afspilning)

c h a n n e l

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

OK

M E N U

settings mute

Du kan vælge afspilning i forsinket tilstand ved at trykke på

[play]-tasten.

Stop

Når du vil gå tilbage til direkte visning, skal du trykke på

[stop]-tasten.

my tv on demand teletext

settings mute

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l


v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

Direkte optagelse

2

abc

8

tuv

0

9

wxyz

back info

TV

exit

5

jkl

OK

M E N U

3

def

6

mno

c h a n n e l

v o l u m e

1

, .

Når du vil optage et program direkte, skal du vælge en kanal og trykke

OK

på [rec]. Der optages automatisk, så længe programmet varer.

Ved at trykkeTVpå 4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

9

wxyz

back info

OK

M E N U

3

def

6

mno

c h a n n e l

tv guide my tv on demand teletext exit

optagelsestid med 30 minutters interval (maks. M E N U 4 timer).

settings mute

tv guide my tv on demand teletext

Efter optagelsesstart kan du skifte kanal uden at påvirke

optagelsen.

settings mute

[rec]-tasten gentagne gange kan du vælge

Når du vil standse optagelsen, skal du trykke TV på

exit

Bekræft valget med Ja.

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

8

tuv

0

9

wxyz

back info

tv guide

5

jkl

3

def

6

mno

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

[stop].

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

1

abc

, .

5

4

jkl

ghi

8

7

tuv

0

v o l u m e

pqrs

3

2

abc

6

5

jkl

9

8

tuv

0

M E N U

M E N U

Optagelse i tidsforskudt visning

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

OK

OK

Du kan også foretage optagelser i tidsforskudt visning. Spol

tilbage med [rev] til det ønskede startpunkt for optagelsen,

og trykTVpå [rec].

M E N U

TV

exit

mno

wxyz

back info

exit

OK

tv guide my tv on demand teletext

tv guide my tv on demand teletext

til direkte visning.

settings mute

settings mute

def

c h a n n e l

c h a n n e l

Der er nu automatisk optaget fra startpunktet på optagelsen frem

Når du vil standse optagelsen, skal du trykke TV på

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

Direkte optagelse | 37

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

exit

tv guide

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

[stop].


Programmering af optagelser 1 2 3 via TV Guide

, .

abc

def

4 5 6

(Elektronisk OK

ghi

jkl

mno

programguide – EPG)

pqrs

tuv

wxyz

til TV Guide (kapitel 6 på side 39), hvis du vil have mere fyldestgørende

oplysninger om TV Guiden og EPG. back

0

info

Du kan let vælge de programmer, du vil optage, når du programmerer

optagelserne via den elektroniske programguide. På denne måde

OK

slipper du for at programmere alle detaljer som dato, tid o.l.

En opdateret programguide er imidlertid betinget af , . at tv- abc

selskaberne udsender de nødvendige oplysninger M Eom N4U 5 de

TV

ghi

jkl

programmer, der kommer.

Tryk på

v o l u m e

pqrs tuv

0

wxyz

back info

exit

M E N U

tv guide my tv on demand teletext

Naviger til det program, du vil optage, og trykTVpå exit

settings mute

programmerede optagelse markeres nu med .

c h a n n e l

[tv guide] for at gå til den elektroniske programguide.

0

v o l u m e

7

8

9

c h a n n e l

[rec]. Den

tv guide my tv on demand teletext OK

Man kan lægge nogle minutter til både før og efter optagelserne

settings mute

med den elektroniske guide som en sikkerhedsmargen. Det

anbefales at indstille dette, således at du er sikker på at få hele

M E N U

optagelsen med ved f.eks. en eventuel forsinkelse i forhold til de

annoncerede sendetidspunkter (se, hvordan du gør dette, under

«Optageindstillinger» på side 67).

Annullér en optagelse ved at markere den og trykkeTVpå exit

Annullér optagelse.

v o l u m e

1

7

pqrs

2

8

tuv

38 | Programmering af optagelser via TV Guide (Elektronisk programguide – EPG)

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

tv guide

[rec]

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

e

e

m

m u u l l o

o

v

v

1

, .

41

ghi , .

74

pqrs

ghi

7

2

abc

25

jkl

abc

85

tuv

jkl

08

63

mno

def

69

wxyz

mno

back info

pqrs

tuv

wxyz

OK 5

ghi

jkl

mno

Serieoptagelse

3

def

c h a n n e l

7 OK 8 9

pqrs

tuv

wxyz

Optag flere M E0 N U episoder i en serie med to tastetryk.

Tip: I optagelsesfeltet M E N U

vises , hvis programmet er enkeltstående,

og hvis det er en serie.

OK

TrykTVpå [rec] én gang for at optage en enkelt episode.

v o l u m e

exit

TV

tv guide exit

Tryk på

0

2

9

back info

1

, .

4

c h a n n e l

[rec] én gang til for at optage flere episoder.

my tv on demand teletext

M E N U

Optagelsesfeltet (som normalt viser « Enkel optagelse»)

settings

tv guide my tv

viser «

mute

on demand teletext

Enkel optagelse» for optagelse af episoder og

settings mute

« Serieoptagelse» for optagelse af serier.

TrykTVpå abc

3

def

6

back info

exit

tv guide

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

[rec] for at annullere optagelsen.


TV Guide

Den elektroniske programguide viser

programoplysninger for alle kanalerne.

Denne tjeneste afhænger af de oplysninger, der

sendes af operatøren.

Du kan let vælge, hvilke programmer du vil optage,

når du programmerer optagelserne via TV Guide.

6

| 39


, .

4

ghi

7

abc

pqrs

tuv

TV Guide

1

, .

4

ghi

7

v o l u m e

TV

Matrisevisning

pqrs

abc

def

Tryk på 0

, .

ghi ghi

jkl jkl

mno mno

[tv guide] for at få adgang til den elektroniske

4 5 6

back tv guide my tv infoon

demand teletext 7 7 8 8 9 9

programguide.

ghi

jkl

mno

pqrs pqrs

tuv tuv

wxyz wxyz

40 | TV Guide

5

jkl

8

0

def

6

mno

9

wxyz

back info

2

abc

5

jkl

8

exit tuv

OK

M E N U

3

def

6

mno

9

wxyz

c h a n n e l

7 0 0 8 9

settings mute

pqrs

tuv

wxyz

Den elektroniske programguide 1

back back 2viser3

flere info info kanaler samtidig

, .

abc

def 0

i et tidslinjeformat (Matrisevisning).

back info

4 5 6

ghi

jkl

mno

• Tryk på

OK

den højre navigationspil 7 8 for 9 at gennemse

OK OK

pqrs

tuv

wxyz

programmerne på den valgte kanal.

0 OK

back info

v o l u m e

• Gennemse kanalerne med pil op og pil ned.

M E N U

M EM NE UN

U

• Gennemse en hel kanalside med og .

• Tryk på

M E N U

[gul] , hvis du vil læse mere om det valgte program.

OK

• Skift dag med knapperne [rev] og [ff].

TV

exit

tv guide

my tv on demand teletext

c h a n n e l

v o l u m e

e

e

m

m

u

u

l

l

o

o

v

v

1 1 2 2 3 3

, . , .

abc abc

def def

4 4 1 5 5 2 6 6 3

v o l u m e

c h a n n e l

c

c

h

c

h

a

h

a

n

a

n

n

n

n

e

n

e

e

l

l

l

TV TV

exit Mexit E N U

TV

exit

tv guide tv guide my tv my tv on demand on demand teletext teletext

settings settings tv guide my tv on demand mute muteteletext

settings mute

Listevisning

1

, .

4

Skift visningsformat til Listevisning ved at trykke på

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

• Tryk på den højre navigationspil for at TVgennemse

dagens

v o l u m e

tv guide

OK

M E N U

exit

programmer på den valgte kanal. Gennemse programmerne

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

[blå].

• Vælg en kanal på listen for at få oplysninger om de aktuelle

og kommende programmer på den pågældende kanal.

med pil op og pil ned.

• Gå tilbage til kanallisten med den venstre navigationspil.


Programmering af optagelser via TV Guide

Du kan let vælge de programmer, du vil optage, når du programmerer

optagelserne via den elektroniske programguide. På denne måde

OK

slipper du for at programmere alle detaljer som dato, tid o.l.

En opdateret programguide er imidlertid betinget af at tvselskaberne

udsender de nødvendige oplysninger M Eom N U de

TV

programmer, der kommer.

Tryk på

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

exit

OK

M E N U

tv guide my tv on demand teletext

Naviger til det program, du vil optage, og trykTVpå exit

settings mute

programmerede optagelse markeres nu med .

c h a n n e l

1

, .

4

[tv guide] for at gå til den elektroniske programguide.

v o l u m e

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

tv guide

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

[rec]. Den

Tip: I optagelsesfeltet vises , hvis programmet er

enkeltstående, og hvis det er en serie.

Se næste side, hvis du vil se, hvordan du optager en serie.

OK

Man kan lægge nogle minutter til både før og efter optagelserne

med den elektroniske guide som en sikkerhedsmargen. Det

anbefales at indstille dette, således at du er sikker på at få hele

M E N U

optagelsen med ved f.eks. en eventuel forsinkelse i forhold til de

annoncerede sendetidspunkter (se, hvordan du gør dette, under

«Optageindstillinger» på side 67.

Annullér en optagelse ved at markere den og trykkeTVpå exit

Annullér optagelse.

Programmering af optagelser via TV Guide | 41

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

tv guide

[rec]

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l


1

, .

41

ghi , .

74

pqrs

ghi

2

abc

25

jkl

abc

85

tuv

jkl

08

63

mno

def

69

wxyz

mno

back info

pqrs

tuv

wxyz

, .

abc

def Serieoptagelse

e

e

m

m u u l l o

o

v

v

7

3

def

c h a n n e l

4 OK 5 6

ghi

jkl

mno

Optag 7 flere OK 8 episoder 9 i en serie med to tastetryk.

pqrs

tuv

wxyz

Tip: I optagelsesfeltet M E0 N U

vises , hvis programmet er enkelt-

back

stående, og

info

hvis det er en serie.

Marker det program, du vil optage.

OK

TrykTVpå [rec] én gang for at optage en enkelt episode.

v o l u m e

exit

TV

tv guide exit

Tryk på

0

2

9

back info

1

M E N U

c h a n n e l

[rec] én gang til for at optage flere episoder.

my tv on demand teletext

M E N U

Optagelsesfeltet (som normalt viser « Enkel optagelse»)

settings

tv guide my tv

viser «

mute

on demand teletext

Enkel optagelse» for optagelse af episoder og

settings mute

« Serieoptagelse» for optagelse af serier.

TrykTVpå exit

3

c h a n n e l

[rec] Annullér optagelse for at annullere optagelsen.

tv guide my tv on demand teletext

settings 42 | mute Programmering af optagelser via TV Guide

Optagekonflikt

Hvis du programmerer for mange optagelser, som overlapper

hinanden, vises der en meddelelse om dette.

Du skal så slette et eller flere programmer, som er i konflikt.

Vælg en optagelse, du vil slette, og tryk på OK.

Tryk på OK en gang til på det valgte program, hvis du fortryder

sletningen.

Vælg Annuller markerede programmer, og tryk på OK, eller vælg

Automatisk annullering , hvis du vil have, at modtageren skal

vælge for dig.


Video On Demand

Vores Video-On-Demand-tjeneste (VOD) Canal

Digital GO fungerer som din egen videobutik, hvor du

kan leje film.

For at kunne få adgang til GO og se film, skal du have

et internetabonnement.

Du kan finde vores filmleverandører på listen over

videobutikker.

27

| 43


Sådan kommer du i gang

Tilslutning til VOD-tjenesten GO

Tilslut tv-boxen til internettet med Ethernet-kablet. Hvis du har

brug for et længere kabel eller ønsker en trådløs løsning, kan du

købe dette hos din tv-/computerforhandler.

For at kunne få adgang til GO og se film, skal du have et

internetabonnement med en downloadhastighed på minimum

3 Mbit. Vær opmærksom på, at det kan påvirke stabiliteten i VODtjenesten,

hvis din internetforbindelse benyttes til andet samtidig

med VOD.

På canaldigital.dk/go kan du teste, hvilken internethastighed du

har i øjeblikket, og læse mere om VOD.

Hvis du ønsker at ændre dit internetabonnement, skal du kontakte

din internetudbyder.

44 | Video On Demand

v o l u m e

, .

4

ghi

7

pqrs

abc

5

jkl

8

tuv

0

def

6

mno

9

wxyz

back info

OK

M E N U

c h a n n e l

TV

Start af VOD

exit

1. Tryk på [on demand].

tv guide my tv on demand teletext

Eller tryk på Menu. Vælg VOD, og tryk på OK.

settings mute

2. Åbningsskærmbilledet vises.

3. Tryk på OK. Herefter vises listen over tilgængelige

videobutikker*.

4. Vælg en videobutik, f.eks. ”SF anytime”, og tryk på OK.

* Vores filmleverandører.


v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

8

tuv

0

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

VOD-menuen

5

jkl

OK

3

def

6

mno

c h a n n e l

v o l u m e

Du kan få adgang til menulinjen ved at trykke på den [blå] knap.

MVælg E N U derefter det ønskede menupunkt, og tryk på OK.

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

OK

M E N U

Tryk på den [blå] knap for at lukke menulinjen igen uden at

foretage et valg.

VOD indeholder følgende menupunkter:

my tv on demand teletext

settings mute

my tv on demand teletext

VOD-katalog

settings mute

Her får du en oversigt over alle titler, du kan købe adgang til.

c h a n n e l

Mine videoer

Her får du en oversigt over titler, du har købt adgang til, og hvor

længe adgangen varer (24 timer fra købstidspunktet).

Bogmærker

Her får du en oversigt over de titler, du har markeret som

interessante og gerne vil huske.

Hjælp

Siden med hjælp giver en hurtig oversigt over de forskellige

menupunkter og de knapper, der bruges i VOD.

Video On Demand | 45


VOD-katalog

Her får du en oversigt over alle 4 titler, 5 du 6 kan købe adgang til.

pqrs

tuv

1 2 3

Sådan finder du, . enabc filmdef

0

Gennemse filmlisten

pqrs

tuv

wxyz

Gennemse listen med filmene ved hjælp af navigationspilene på

fjernbetjeningen.

0 OK

Gå fra side til side i listen med

v o l u m e

4

ghi

7

5

jkl

8

v o l u m e

6

mno

9

back info

OK

1

, .

ghi

7

M E N U

TV

exit

2

abc

jkl

8

c h a n n e l

og

3

def

mno

9

wxyz

back info

M E N U

46 |

tv guide my tv on demand

Video On Demand

teletext

TV

settings mute

c h a n n e l

.

Søgning

Søg genre

Søg efter en filmgenre med rullemenuen Søg genre. Gennemse

listen ved hjælp af piletasterne, og tryk på OK ved den ønskede

genre.

Søgevindue

Når du vil søge efter en titel på en bestemt film, en skuespiller

e.l., skal du bruge funktionen Søg.

Vælg Søg, og tryk på OK for at åbne søgevinduet.

Gå fra felt til felt ved hjælp af navigationspilene.


1. Genre: Du kan begrænse søgningen og kun søge efter genrer.

Bemærk! Hvis du allerede har valgt en genre med funktionen Søg

genre, vil den automatisk blive indsat i søgevinduet.

Vælg genre ”Ingen” for at søge i alle filmene.

2. Sorter efter: Ingen, Titel eller tilgængelig fra/indtil Startdato/

Slutdato.

3. Søgeord: Indtast et søgeord. Det kan være en del af en filmtitel,

en skuespiller e.l.

Brug tasterne 0–9. Bogstavreferencer står under tasterne. Tryk

flere gange på et tal for at skifte mellem tallets forskellige

bogstaver. Tryk på 0 for mellemrum.

Slet det foregående bogstav med

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

Indsæt et bogstav mellem to andre ved at flytte markøren mellem

exit

bogstaverne med navigationspilene.

v o l u m e

tv guide

OK

M E N U

my tv on demand teletext

c h a n n e l

tasten [rev].

4. Vælg og tryk på OK for at udføre søgningen, eller vælg Luk for

at afbryde.

settings mute

Slet søgning

Nulstil alle søgninger ved at vælge Slet søgning og trykke på OK.

Video On Demand | 47


v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

Sådan husker du en film

Hvis du ser en interessant film, men samtidig gerne vil se lidt

M E N U

videre i kataloget, kan du markere filmen ved at trykke OK på Tilføj

bogmærke [rød].

48 | Video On Demand

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

OK

Filmen bliver nu markeret med

Bogmærker.

Du kan få adgang TV til Bogmærker via VOD-menuen. Tryk på

exit

[blå] knap. Vælg derefter Bogmærker, og tryk på OK.

tv guide

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

8

tuv

0

og lægges ind under

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

5

jkl

M E N U

3

def

6

mno

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

den

Skift videobutik

Du kan skifte videobutik,* når du har åbnet VOD-kataloget.

1. Naviger til rullemenuen for videobutikker,* og tryk på OK.

2. Vælg en videobutik*, og tryk på OK.

Læs mere om en film

OK

Markér den ønskede titel, og tryk på OK.

RED INFO

* Filmleverandør. BACK OK

P– P+


Beskrivelse

2 3

Du kan læse mere om filmen i beskrivelsen.

Her kan du også finde oplysninger om:

1. Pris

2. Aldersbegrænse

3. Bogmærker

M EM NE UN

U

4. Købsknappen er markeret. Tryk OK for at købe filmen.

(Læs mere om Køb på næste side.)

Gennemse beskrivelserne (film for film) med

e

e

m

m

u

u

l

l

o

o

v

v

1

1 1

, . , .

4 4

ghi ghi

7 7

pqrs pqrs

2 2

abc abc

5 5

jkl jkl

8 8

tuv tuv

0 0

3 3

def def

6 6

mno mno

9 9

wxyz wxyz

back back info info

TV TV

exit exit

OK OK

[rev] og

c

c

h

h

a

a

n

n

n

n

e

e

l

l

tv guide tv guide my tv my tv on demand on demand teletext teletext

settings settings mute mute

[ff].

4

Aldersgrænser

Filmene følger aldersgrænserne fra Medierådet for Børn og Unge

og er de samme, som man har for dvd’er.

De aldersbegrænsninger, du har valgt for tv-programmerne,

gælder også for VOD. Det betyder, at hvis du ønsker at se en film,

hvor aldersgrænsen er 18 år, og aldersgrænsen er indstillet til

10 år, så skal du indtaste pin-koden for at kunne se filmen.

Pin-koden er den samme for tv-box (tv-boxlås og tv-kanallås),

aldersgrænse og bekræftelse af køb. Vi anbefaler derfor, at

voksne, der har ansvaret for børn, ikke udleverer pin-koden til

børnene, men køber adgang til film for dem.

Se side70, hvis du vil ændre en aldersgrænse eller pin-kode.

Video On Demand | 49


Køb

I vinduet Beskrivelse kan du købe adgang til film.

1. Markér den titel, du vil købe, og tryk på OK for at se

beskrivelsen af filmen.

2. Købsknappen er markeret. Tryk på OK.

3. Bekræft købet. Vælg Ja, og tryk på OK.

4. Indtast pin-kode [standardkode 1234], og tryk på OK.

50 | Video On Demand

5. Filmen begynder.

I nogle tilfælde skal filmen hente data ned, før den

starter. Dette angives på tidslinjen med en buffercirkel.

OK

Bemærk! Hvis bufferlagringen af filmen varer længe, kan det

skyldes, at du har for lav internethastighed. VOD-tjenesten

kræver en tilgængelig internetforbindelse med en hastighed på

RED INFO

3 Mbit for at kunne vise film.

Går det langsomt, selv om hastigheden BACK er tilstrækkeligt

OK

høj?

– Kontrollér, at ikke flere pc'er har internetforbindelse/overfører

fra internettet samtidig. Dette reducerer hastigheden.

P– P+


v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

Når filmen er klar til afspilning, starter den automatisk.

Du kan nu starte, stoppe og sætte filmen på pause, så mange

gange du vil i løbet af disse 24 timer.

Tryk på

OK.

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

OK

M E N U

c h a n n e l

tv guide my tv on demand teletext

Tryk på OK for at vise eller skjule tidslinjen under afspilningen af

settings mute

[stop] for at stoppe filmen. Bekræft med Ja, og tryk på

filmen. Du kan se, hvor længe filmen har varet, og hvor lang filmen

er, til højre på tidslinjen.

Se filmen senere

Når du har købt adgang til en film, kan du finde den igen i Mine

videoer. Du kan se følgende oplysninger i filmbeskrivelsen:

1. Tilgængelig indtil: dato (dd-mm-yyyy) og klokkeslæt.

2. Se video – Se filmen fra begyndelsen.

3. Fortsæt visning – Fortsæt filmen der, hvor den stoppede.

1

2

3

Video On Demand | 51


1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

back info

TV

exit

guide

v o l u m e

OK

1

, .

4

ghi

7

pqrs

M E N U

Mine videoer

tuv 3

def 0

6

my tv on demand teletext

ttings mute

2

abc

5

jkl

8

mno

Her får du en oversigt over film, somback du har købt info

9

adgang til de

wxyz sidste 24 timer, og som du fortsat kan se.

OK

Hvis listen er lang, kan du gennemse den ved hjælp af tasterne

OK

og . Du kan også begrænse listen ved at søge på genre.

c h a n n e l

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

M E N U

settings mute

c h a n n e l

1. Markér en titel.

M E N U

Du kan se, hvor længe adgangen varer, under billedet af coveret

til højre.

2. Markér den film, du vil se, og tryk på

TV

exit

my tv on demand teletext

[play].

Vælg, om filmen skal vises fra begyndelsen [Se video] eller

derfra, hvor den stoppede sidst [Fortsæt visning]. Tryk på OK.

52 | Video On Demand

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

tv guide

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

1

3. Filmen begynder.

I nogle tilfælde skal filmen hente data ned, før den

starter. Dette angives på tidslinjen med en buffercirkel.

OK

Bemærk! Hvis bufferlagringen af filmen varer længe, kan det

skyldes, at du har for lav internethastighed. VOD-tjenesten

kræver en tilgængelig internetforbindelse med en hastighed på

RED INFO

3 Mbit for at kunne vise film.

Går det langsomt, selv om hastigheden BACK er tilstrækkeligt OK høj?

– Kontrollér, at ikke flere pc’er har internetforbindelse/overfører

fra internettet samtidig. Dette reducerer hastigheden.

P– P+


v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

Når filmen er klar til afspilning, starter den automatisk.

Du kan nu starte, stoppe og sætte filmen på pause, så mange

gange du vil i løbet af disse 24 timer.

Tryk på

OK.

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

OK

M E N U

c h a n n e l

tv guide my tv on demand teletext

Tryk på OK for at vise eller skjule tidslinjen under afspilningen af

settings mute

[stop] for at stoppe filmen. Bekræft med Ja, og tryk på

filmen. Du kan se, hvor længe filmen har varet, og hvor lang filmen

er, til højre på tidslinjen.

Video On Demand | 53


Bogmærker

Du kan få adgang til Bogmærker ved at trykke på den [blå]

knap, så VOD-menuen åbnes. Vælg derefter Bogmærker, og tryk

på OK.

OK

v o l u m e

1

, .

54 | Video settings On Demand mute

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

OK

M E N U

exit

Hvis du ser en interessant film, men samtidig gerne vil se lidt

M E N U

videre i VOD-kataloget, kan du markere filmen ved at trykke på

Tilføj bogmærke [rød].

tv guide my tv on demand teletext

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

Filmen bliver nu markeret med

Bogmærker.

TV

exit

tv guide

my tv on demand teletext

c h a n n e l

settings mute

c h a n n e l

og lægges ind under

v o l u m e

1

, .

Hvis du vil fjerne en film fra listen, skal du markere den og trykke

på Fjern bogmærke [rød]. Dette virker både i VOD-kataloget

og i Bogmærker.

RED INFO

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

OK

M E N U

Filmen, du har markeret, vises på listen, indtil du afslutter den.

my tv on demand teletext

settings mute

OK

c h a n n e l


v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

Hjælp

OK

M E N U

c h a n n e l

Tryk på den [blå] knap, så VOD-menuen åbnes. Vælg derefter

Hjælp, og tryk på OK.

Siden med hjælp giver en hurtig oversigt over de forskellige

menupunkter og de knapper, der bruges i VOD.

VOD-menuen består af:

VOD-katalog – Her får du en oversigt over de titler, du kan købe

adgang til.

my tv on demand teletext

settings mute

Mine videoer – Her får du en oversigt over de titler, du har købt

adgang til, og hvor længe adgangen varer (24 timer fra

købstidspunktet).

Bogmærker – Her får du en oversigt over de titler, du har markeret

som interessante og gerne vil huske.

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

1

9

, .

wxyz

4

ghi

back info

TV

exit

tv guide

OK

M E N U

1

, .

4

v o l u m e

7

pqrs

my tv on demand teletext

v o l u m e

exit

settings mute

ghi

7

pqrs

c h a n n e l

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

abc

def

pqrs

tuv tuv

Knapper

4,

. 5 OK

abc 6def

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

1

2

3

, , . .

abc abc

def def

4

5

6

ghi ghi

jkl jkl

mno mno

1

, 1.

7

2

7

2

8

3

8

3

9

wxyz

c h a n n e l

7ghi

8jkl

9mno

[blå] viser menuen. Du åbner og lukker menuen ved at trykke

pqrs 27

tuv 38

wxyz 9

på pqrs den tuv[blå]

wxyz

abc 0def

knap. Hvis du vil gå til et andet menupunkt, skal du

back info M E N U

markere 5 60

dette punkt og trykke på OK.

back OK

jkl

mno

info

8 [rød] 9 bruges til at Tilføje bogmærke i en titel eller Fjerne

tuv

wxyz

bogmærke fra en titel. Titler, du tilføjer bogmærker i, placeres i

0 OK

M EEN N U

Bogmærker. OK

1 2 3

Med , . / abc kandefdu gennemse VOD-listerne side for side.

TV 4 5 6

M E N U

Med ghi [rev] jkl / mno [ff] kan du gennemse beskrivelserne film for

OK M E N U

film. 7 8 9

TV

pqrs

tuv

wxyz

exit exit

Med

tv guide my tv [back] on demand 0 kan teletext du gå tilbage til det forrige skærmbillede.

back info

MBruges E N U

tv tv guide

til my my tv tvat on on demand navigere teletext

tilbage i VOD.

TV

settings mute

exit TV [tv] afslutter VOD og går tilbage til almindelig tv-tilstand.

back info

TV

exit

e

e

m

m

u

u l

l

o o v v

ghi 4

exit

e

m u l

l

o

o

v

v

jkl

mno

back info info

c h a n n e l

c c h h a

a n

n

n

n

e

e

l

l

settings mute

v o l u m e

5

6

OK

tv guide my tv on demand teletext

tv guide my tv on demand teletext

settings mute

settings mute

M E N U

c

c

h

h

a

a

n

n

e

l

c h a n n e l

Video On Demand | 55


Funktioner under visning af film

Info

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

Hvis du trykker0 på [info]-knappen, mens du ser en film, åbnes

back info

et vindue med en kortfattet beskrivelse af filmen.

56 | Video On Demand

3

def

6

mno

9

wxyz

Under Indstillinger kan du ændre sprog for lyd og undertekster.

Dette forudsætter, OK at filmen har flere sprogvalg.

v o l u m e

TV

exit

tv guide

M E N U

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

Vælg Luk, og tryk på OK for at lukke vinduet.

1

, .

4

Valg af sprog og undertekster

v o l u m e

ghi

7

pqrs

Du vælger standardsprog og undertekster ved hjælp af tv-boxens

exit

sprogindstillinger.

Du kan også ændre sprog fortv guide lyd og my tvundertekster on demand teletext direkte, mens du

ser en film, ved at trykke på [settings]. Dette forudsætter, at

filmen har flere sprogvalg.

settings mute

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

OK

M E N U

c h a n n e l


Indstillinger 8

| 57


58 | Indstillinger

INDSTILLINGER

Sprogindstillinger

TV-signal og kanalsøgning

Favoritkanaler

Billedindstillinger

Lydindstillinger

Internetindstillinger

Tilbage Fabriksindstillinger Søg efter softwareopdateringer

Optageindstillinger

Brugerindstillinger

Forældrelås og PIN-kode

Systemoplysninger

Om Conax


Sprogindstillinger

4

ghi

7

pqrs

1. Tryk på Menu. Vælg Indstillinger, og tryk på OK.

v o l u m e

1

, .

2. Vælg Sprogindstillinger, OK og tryk på OK.

3. Vælg sprog for menu, lyd og tekst med navigationspilene. Dine

sprogindstillinger for lyd og tekst, bliver brugt på alle kanaler,

som har denne M E N Uindstilling.

Tryk på den

værdierne.

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

exit

tv guide

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

[grønne] knap, hvis du vil gå tilbage til standard-

4. Vælg Gem indstillinger, og tryk på OK for at bekræfte de

nye indstillinger, eller vælg Annullér for at gå tilbage uden at

TV

gemme ændringerne.

Tryk på TV for at gå tilbage til tv-billedet.

Tip: Du kan også ændre sprog for lyd og undertekst tv guide my tv on direkte,

demand teletext

mens du ser et program, ved at trykke på [settings]. Dette

settings

forudsætter, at kanalen har flere sprogvalg.

mute

v o l u m e

4

ghi

7

pqrs

Sprogindstillinger | 59

5

jkl

8

tuv

0

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

OK

M E N U

c h a n n e l


TV-signal og kanalsøgning

Satellitindstillinger og kanalsøgning

Opdatér listen over tilgængelige kanaler.

1. Tryk på Menu, vælg Indstillinger, og tryk på OK.

2. Vælg TV-signal og kanalsøgning, og tryk på OK.

3. Vælg Satellit, og tryk på OK.

4. Kontroller, at signalet, som modtages fra satellitten, er godt.

Hvis ikke, skal du justere antennen, indtil signalbjælken bliver

grøn.

5. Vælg Start kanalsøgning, og tryk på OK.

Bemærk! Modtageren finder automatisk nye kanaler ved opstart,

så kanalsøgning skulle ikke være nødvendig.

60 | TV-signal og kanalsøgning

Hvis du vil ændre indstillingene for din installation, skal du vælge

Avanceret kanalsøgning og trykke på OK.

1. Angiv parametrene for installationstransponderen på Thor.

Standardværdierne anbefales. (Tryk på den [grønne] knap,

hvis du vil genoprette standardindstillingerne).

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

OK

M E N U

2. Vælg Avancerede LNB-indstillinger, og tryk på OK, hvis du vil

ændre disse indstillinger.

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l


v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

OK

M E N U

3. Rediger de ønskede værdier. Standardværdierne anbefales.

(Tryk på den [grønne] knap, hvis du vil genoprette

standardindstillingerne).

4. Tryk på Annullér eller Gem indstillinger.

5. Vælg Start TV kanalsøgning, og tryk på OK.

exit

tv guide

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

6. Modtageren søger automatisk efter tilgængelige

satellitkanaler.

Vælg Gem søgeresultater, og tryk på OK for at gemme kanalerne.

Se side 79, hvis du vil søge efter DTT-kanaler.

TV-signal og kanalsøgning | 61


Favoritkanaler

Oprettelse og ændring af favoritlister

Med favoritlister kan du oprette din egen liste over foretrukne

kanaler.

1. Tryk på Menu, vælg Indstillinger , og tryk på OK.

2. Vælg Favoritkanaler, og tryk på OK.

3. Rediger favoritliste: Gennemse listerne med navigationspilene.

I listen Alle kanaler finder du alle tv- og radiokanaler, som blev

fundet og lagret under installationen af modtageren.

Vælg en liste (fra B til G), som du vil oprette eller ændre.

62 | Favoritkanaler

1

, .

4

ghi

2

abc

7 8 9

4. Sortering af kanaler: TV-kanaler eller Radiokanaler.

pqrs

5

jkl

tuv

wxyz

Tip: Du kan have 0 både tv-kanaler og radiokanaler under det

back info

samme bogstav.

5. Vælg Rediger favoritter, og tryk på OK.

3

def

6

mno

Skærmbilledet til oprettelse af favoritliste vises. Kanaler på

favoritlisten vises OK i højre side, mens listen over alle tilgængelige

kanaler vises til venstre.

v o l u m e

• Du tilføjer en kanal på listen ved at markere den og trykke på OK.

• Du fjerner en kanal fra listen ved at markere den og trykke på

den [røde] knap.

TV

exit

M E N U

c h a n n e l


ghi

jkl

mno OK

7 8 9

• Du flytter en kanal pqrsved

attuvmarkere wxyz den og trykke på OK. Flyt

kanalen1 til den 2 ønskede 3 position 0 ved hjælp af piletasterne, og

, .

tryk på OK.

abc

def

back info

M E N U

1

, .

• Du gemmer listen ved at trykke på den

Tryk på

v o l u m e

4

ghi

7

pqrs

5

jkl

8

tuv

6

mno

9

wxyz

v o l u m e

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

c h a n n e l

[grønne] knap.

[back] 0 for at redigere en anden liste eller tryk på TV.

back info

OK

M E N U

Tip: I kanallisten kan du let skifte mellem favoritlisterne og

tv guide my tv on demand teletext

hovedlisten ved at trykke på den

M E N U

[blå] knap. Kanallisten åbnes

ved at trykke på OK.

settings mute

TV

exit

v o l u m e

1

, .

4

TV

exit

c h a n n e l

2

abc

5

OK

3

def

6

c h a n n e l

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

Brug af favoritlister

Når du OKhar

oprettet en liste, skal den vælges for at kunne tages

i brug.

tilbage til indstillinger for favoritkanaler, og find den nye liste

vedMhjælp E N U af navigationspilene.

Tryk på den

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

[blå] knap, når listens bogstav er markeret.

Du har nu kun adgang til de kanaler, som er angivet i den gældende

1 2 3

favoritliste. Både når du, . skifter abc kanal, def åbner kanallisten samt i den

4 5 6

elektroniske programguide.

ghi

7

jkl

8

mno

Du kan se, hvilken favoritliste der er i brug, i programbanneret, når

pqrs

tuv

wxyz

du skifter kanal eller trykker0 på [info].

v o l u m e

9

back info

OK

c h a n n e l

Favoritkanaler | 63


Billedindstillinger

HD-ready fladskærm

Hvis du har tilsluttet modtageren til en HD-ready fladskærm via

HDMI, skal Videoudgang være HD.

Denne indstilling er aktiveret fra fabrikken, så hvis du har

tilsluttet et HD READY-tv, behøver du ikke at udføre nogen

ændringer her.

1. Tryk på Menu. Vælg Indstillinger, og tryk på OK.

1 2 3

2. Vælg Billedindstillinger, og tryk på OK.

, .

abc

def

• Videoudgang: 4 5 Vælg 6 HD.

HD-opløsning: 7 8 Vælg 9 udgangsopløsning 1080i, 576p eller

720p. pqrs

tuv

wxyz

0

• Hvis opløsningen er sat til 576p, skal du vælge TV-format:

back info

4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, Auto eller 16:9.

HD-farvespektrum: RGB eller YCbCr (bedre kvalitet).

• AUX SCART: Composite eller S-Video (bedre kvalitet).

OK

• Composite: Hvis AUX scart er Composite, skal du vælge

standard: PAL eller SECAM.

v o l u m e

ghi

Tryk på den [grønne] knap, hvis du vil genoprette standardindstillingerne.

TV

exit

jkl

M E N U

64 | tv guide Billedindstillinger

my tv on demand teletext

mno

c h a n n e l

Tip 1: Du kan evt. opnå en bedre billedkvalitet (ved almindelige

M E N U

sendinger) ved at indstille HDMI-opløsningen til 720p. Prøv dig

frem.

1

, .

4

Tip 2: Hvis sendingen ikke er i 16:9, kan du skifte mellem

billed-formaterne 16:9, 4:3 etc. med TV [tv]-knappen på

fjernbetjeningen.

exit

v o l u m e

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

tv guide my tv on demand teletext

Vælg Gem indstillinger, og tryk på OK, hvis du vil bekræfte de nye

settings mute

indstillinger.

Vælg Annullér, og tryk på OK, hvis du vil gå tilbage uden at gemme

indstillingerne.

Tryk på TV for at afslutte menuen.

OK

c h a n n e l


Billedrørs-tv

Hvis du ikke har tilsluttet modtageren til en HD-ready fladskærm,

men til et standard-tv i 16:9- eller 4:3-format, bør du indstille

Videoudgang til SD.

Når du gør det, udsender HDMI-udgangen på din modtager ikke

noget signal, så sørg for, at SCART-kablet er tilsluttet, før du

ændrer til 1 SD. 2 3

, .

abc

def

1. Tryk på Menu. Vælg Indstillinger, og tryk på OK.

4 5 6

ghi

jkl

mno

2. Vælg Billedindstillinger, og tryk på OK.

7 8 9

• Videoudgang: pqrs

tuv Vælg wxyz SD.

0

• TV-format: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, Auto eller 16:9.

back info

Vælg det format, der er standard på dit tv.

• TV SCART: Composite eller RGB (anbefales).

• AUX SCART: Composite eller S-Video (bedre kvalitet).

OK

v o l u m e

• Composite: Hvis AUX scart er Composite, skal du vælge

standard: PAL eller SECAM.

Tryk på den [grønne] knap, hvis du vil genoprette standardindstillingerne.

TV

exit

tv guide

M E N U

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

Vælg Gem indstillinger, og tryk på OK, hvis du vil bekræfte de nye

indstillinger.

Vælg Annullér, og tryk på OK, hvis du vil gå tilbage uden at gemme

indstillingerne.

Tryk på TV for at afslutte menuen.

Advarsel! Hvis du vælger SD, når du har tilsluttet via HDMI og

ikke Scart, mister du tv-billedet. Der vises ikke noget billede,

før du tilslutter SCART-kablet og skifter signalindgang på tv'et.

Billedindstillinger | 65


Lydindstillinger

1. Tryk på Menu. Vælg Indstillinger, og tryk på OK.

2. Vælg Lydindstillinger, og tryk på OK.

• Vælg Digital lydudgang: Stereo eller Dolby Digital.

Hvis du vælger Dolby Digital, skal du bruge S/PDIFlydudgangen

(se «Tilslutning til en hjemmebiografforstærker»

side 18).

Bemærk! Ved sending i Dolby Digital vil du kun få lyd via dit hjemmebiografanlæg.

Tv'et vil være uden lyd. Hvis sendingen ikke er i

Dolby Digital, vil du få lyd fra begge enheder.

66 | Lydindstillinger

• Du kan justere lydniveauet for Dolby Digital ved at vælge

lydbjælken og trykke på venstre eller højre navigationspil

for at mindske eller øge lydstyrken.

Vælg Gem indstillinger, og tryk på OK, hvis du vil bekræfte de nye

indstillinger.

Vælg Annullér, og tryk på OK, hvis du vil gå tilbage uden at gemme

indstillingerne.

Tryk på TV for at afslutte menuen.


Optageindstillinger

Her kan du definere en automatisk sikkerhedsmargen for

optagelser, som du programmerer via TV Guiden (den elektroniske

programguide). (Du kan læse mere om TV Guiden i kapitel 6 på

side 39).

1. Tryk på Menu. Vælg Indstillinger, og tryk på OK.

2. Vælg Optageindstillinger, og tryk på OK.

• Start 1 optagelse: 2 Vælg, 3 hvor mange minutter før den angivne

programstart , .

abc

def modtageren skal starte en optagelse. (Vælg tid

i bestemte 4 5intervaller,

6 maks. 15 min.).

ghi

jkl

mno

• Afslut 7 optagelse: 8 Vælg, 9 hvor mange minutter efter programmets

afslutning pqrs modtageren tuv

wxyz skal afslutte optagelsen. (Vælg tid i

bestemte intervaller, 0 maks. 15 min.).

back info

Det anbefales at indstille dette, således at du er sikker på at få

hele optagelsen med ved f.eks. en forsinkelse.

Vælg Gem indstillinger, og tryk på OK.

OK

Tryk på Annullér for at forlade indstillingerne uden at lagre dem.

v o l u m e

Tryk på TV for at afslutte menuskærmbilledet.

Tryk på den [grønne] knap, hvis du vil genoprette standardindstillingerne.

TV

exit

tv guide

M E N U

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

Optageindstillinger | 67


Brugerindstillinger

Her kan du vælge visningstid for infobannerne ved skift mellem

kanaler og 1 regulering 2 af 3 lydstyrke.

, .

abc

def

1. Tryk på Menu. Vælg Indstillinger, og tryk på OK.

4 5 6

ghi

jkl

mno

2. Vælg Brugerindstillinger, og tryk på OK.

7 8 9

• Visning pqrs af kanalbanner: tuv

wxyz Vælg den ønskede visningstid for

informationsbanneret 0 ved skift mellem kanaler.

back info

• Visning af lydstyrke: Vælg den ønskede visningstid for

lydstyrkeindikatoren.

Vælg Gem indstillinger, og tryk på OK.

OK

Tryk på Annullér for at forlade indstillingerne uden at lagre dem.

v o l u m e

Tryk på TV for at afslutte menuskærmbilledet.

Tryk på den [grønne] knap, hvis du vil genoprette standardindstillingerne.

TV

exit

tv guide

M E N U

my tv on demand teletext

settings mute

68 | Brugerindstillinger

c h a n n e l


Forældrelås og PIN-kode

Modtagerlås Kanallås

Du kan låse modtageren, låse bestemte kanaler og angive en alders-

grænse for at låse adgangen til individuelle programmer. Hvis du

har låst modtageren, skal du taste pinkoden (standard er 1234),

hver gang modtageren tændes.

Hvis du har låst individuelle kanaler, skal du taste pinkoden, hver

gang du vil have adgang til en låst kanal.

1. Tryk på Menu. Vælg Indstillinger, og tryk på OK.

2. Vælg Forældrelås og PIN-kode, og tryk på OK.

3. Hvis du vil låse modtageren, skal du vælge Modtagerlås og

indstille denne til Modtagerlås.

4. Hvis du vil låse adgangen til bestemte kanaler, skal du vælge

Kanallås. Vælg derefter Lås kanaler, og tryk påOK OK.

Listen over kanaler vises. Vælg de kanaler, der skal låses, og

tryk på OK.

Du kan se låste kanaler i listen til højre. Når du har valgt, hvilke

kanaler der skal låses, skal du trykke på den [grønne] knap

for at lagre listen.

v o l u m e

1

, .

4

ghi

7

pqrs

Forældrelås og PIN-kode | 69

2

abc

5

jkl

8

tuv

0

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

tv guide

M E N U

5. Når du vil deaktivere låsning af kanalerne, skal du indstille

Kanallås til Fra.

exit

6. Vælg Gem indstillinger, og tryk på OK, før du går videre.

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l


Indstil aldersgrænse

Hvis du vil sætte en aldersgrænse for programmer, skal du vælge

Indstil aldersgrænse.

Herved aktiveres menuen Om Conax . Derfor skal du gemme de

andre indstillinger først.

Vælg ny aldersgrænse: Tillad for alle (5 år), 10 år, 15 år, 18 år/

Erotik. Når du sætter en grænse, spærres alle programmer med

en højere aldersgrænse.

Bemærk! Aldersbegrænsning virker kun på Canal+-kanaler.

Indtast PIN-kode for at ændre aldersgrænsen.

Vælg Gem indstillinger, og tryk på OK.

70 | Forældrelås og PIN-kode

Tryk på Annullér for at forlade indstillingerne uden at lagre

ændringerne.

Tryk på TV for at afslutte menuskærmbilledet.

Hvis du vil se et program med en højere aldersgrænse end den, du

har sat, skal du indtaste pin-koden for at låse programmet op.

Husk også at ændre pin-koden! Hvis ikke, gælder modtagerens

standardpinkode 1234. (Du kan se, hvordan du ændrer koden, i

næste afsnit).


Skift PIN-kode

1. Tryk på Menu. Vælg Indstillinger, og tryk på OK.

2. Vælg Forældrelås og PIN-kode, og tryk på OK.

3. Vælg Skift PIN-kode, og tryk på OK.

4. Indtast den gældende pin-kode. Modtageren leveres med

standard-pin-koden 1234.

5. Indtast den nye pin-kode.

6. Gentag den nye kode for at bekræfte ændringen.

7. Vælg Gem ny PIN-kode, og tryk på OK.

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

3

def

6

mno

9

wxyz

Tryk på [back], 0 eller vælg Annullér for at annullere handlingen

back info

uden at gemme nogen ændringer.

v o l u m e

OK

Bemærk! Du kan ikke bruge koden 0000.

tv guide

M E N U

c h a n n e l

Standardkode: Modtageren er udstyret med en kode, der som

standard er indstillet til 1234.

TV

Hvis du har exit glemt din kode, kan abonnementsindehaver kontakte

kundeservice for at få nulstillet koden.

my tv on demand teletext

settings mute

Forældrelås og PIN-kode | 71


Systemoplysninger

Oplysninger om modtager og harddisk

1. Tryk på Menu, vælg Indstillinger, og tryk på OK.

2. Vælg Systemoplysninger, og tryk på OK.

72 | Systemoplysninger

Der vises tekniske oplysninger om modtageren og harddisken på

skærmen.

Her kan du kontrollere, hvor meget optagelseskapacitet der er

tilbage på harddisken (Anslået rest. tid).

Tryk på TV for at afslutte menuskærmbilledet.


Abonnementstatus

1. Tryk på Menu, vælg Indstillinger, og tryk på OK.

2. Vælg Om Conax, og tryk på OK.

3. Vælg Abonnementstatus, og tryk på OK.

Brug venstre og højre navigationspile til at gennemse

oplysningerne om dit abonnement.

Tryk på TV for at afslutte menuskærmbilledet.

Om Conax | 73


Aldersgrænse

1. Tryk på Menu, vælg Indstillinger, og tryk på OK.

2. Vælg Om Conax, og tryk på OK.

Hvis du vil sætte en aldersgrænse for programmer, skal du vælge

Aldersgrænse.

Vælg ny aldersgrænse: Tillad for alle (5 år), 10 år, 15 år, 18 år/

Erotik. Når du sætter en grænse, spærres alle programmer med

en højere aldersgrænse.

Bemærk! Aldersbegrænsning virker kun på Canal+-kanaler.

Indtast PIN-kode for at ændre aldersgrænsen.

Vælg Gem indstillinger, og tryk på OK.

74 | Om Conax

Tryk på Annullér for at forlade indstillingerne uden at gemme

ændringerne.

Tryk på TV for at afslutte menuskærmbilledet.

Hvis du vil se et program med en højere aldersgrænse end den,

du har sat, skal du indtaste pin-koden for at låse programmet op.

Husk også at ændre pinkoden! Hvis ikke, gælder modtagerens

standardpinkode 1234. (Du kan se, hvordan du ændrer koden,

i næste afsnit).


Skift PIN-kode

1. Tryk på Menu. Vælg Indstillinger, og tryk på OK.

2. Vælg Om Conax, og tryk på OK.

3. Vælg Skift PIN-kode, og tryk på OK.

4. Indtast den gældende pin-kode. Modtageren leveres med

standard-pin-koden 1234.

5. Indtast den nye pin-kode.

6. Gentag den nye kode for at bekræfte ændringen.

7. Vælg Gem ny PIN-kode, og tryk på OK.

1

, .

4

ghi

7

pqrs

2

abc

5

jkl

8

tuv

3

def

6

mno

9

wxyz

Tryk på [back], 0 eller vælg Annullér for at annullere handlingen

back info

uden at lagre nogen ændringer.

v o l u m e

OK

Bemærk! Du kan ikke bruge koden 0000.

tv guide

M E N U

c h a n n e l

Standardkode: Modtageren er udstyret med en kode, der som

standard er indstillet til 1234.

TV

Hvis du har exit glemt din kode, kan abonnementsindehaver kontakte

kundeservice for at få nulstillet koden.

my tv on demand teletext

settings mute

Om Conax | 75


2

abc

5

jkl

8

tuv

01

, .

4

pqrs

OK

M E N U

v o l u m e

ghi

7

Internetindstillinger

3

def

6

mno

9

wxyz

2

info abc

5

jkl

8

tuv

my tv on demand teletext

c h a n n e l

Internetindstillingerne 0

er automatiske værdier, som du ikke

behøver at ændre.

Hvis du alligevel vælger at ændre værdierne, kan du genoprette

indstillingerne ved at vælge Automatisk IP (DHCP) og trykke på

[blå] Forny IP (DHCP).

OK

Hvis der står 0 i alle felter, betyder det, at du ikke har adgang til

Minternettet. E N U

Tryk på

mute

3

def

6

mno

9

wxyz

back info

TV

exit

tv guide

c h a n n e l

76 | Internetindstillinger

my tv on demand teletext

[blå] Forny IP (DHCP).

Hvis der ikke vises nye værdier, skal du kontrollere en eller flere

af følgende ting:

1. Har du tilsluttet Ethernet-kablet? (Se side 17).

2. Har du adgang til internettet fra din pc?

Hvis du har det, skal du kontrollere tilslutningen til tv-boxen en

gang til. Hvis ikke, skal du se punkt 3.

3. Kontrollér, at udstyret, du bruger til at oprette forbindelse til

internettet (router/modem e.l.), har internetforbindelse.

Husk, at du skal bruge et internetabonnement med en

minimumhastighed på 3 Mbit for at få adgang til VOD.


Fabriksindstillinger

Følgende handlinger gendanner modtagerens standardindstillinger

fra fabrikken:

1

, .

abc

def

1. Tryk på Menu. Vælg M EIndstillinger, N U og tryk på OK.

4

ghi

2. Tryk på den

7

pqrs

v o l u m e

back info

OK

3. Hvis du vil fortsætte, TV skal du indtaste modtagerens pin-kode

exit

og bekræfte med OK.

2

5

jkl

8

tuv

3

6

mno

settings mute

c h a n n e l

[røde] knap for at vælge Fabriksindstillinger.

9

wxyz

Tryk på [back] 0 på fjernbetjeningen for at annullere

back info

handlingen, eller tryk på TV for at gå ud af menuen.

v o l u m e

TV

exit

tv guide

OK

M E N U

my tv on demand teletext

settings mute

c h a n n e l

Alle kanaler og indstillinger slettes, og du skal installere

tv guide my tv on demand teletext

modtageren igen. Se «Første installation» side 19.

Dette vil ikke påvirke optagelserne på harddisken.

Fabriksindstillinger | 77


Søg efter softwareopdateringer

Modtagerens software opdateres via satellit.

Der sendes oplysninger til modtageren om eventuelle

opdateringer, når den tændes, og det anbefales derfor

at sætte den i standbytilstand, når den ikke er i brug.

Når der er en ny, tilgængelig version af softwaren, foreslår

modtageren automatisk en opdatering.

Der vises et velkomstbillede. Herefter vises skærmbilledet til

opdatering af softwaren.

Vælg Nu, tryk på OK for at acceptere og starte opdateringen

(anbefales).

Herefter går der nogle få minutter, hvor modtageren ikke er

tilgængelig. Fjernsynsskærmen vil i dette tidsrum være sort, og

displayet på frontpanelet viser en trinvis optælling 00 - -, 01- -,

02 - -, 03 - -, 04 - -, der angiver, at en opdatering er i gang.

Du kan udskyde opdateringsprocessen ved at vælge Ved næste

opstart eller Nej. Du vil blive mindet om opdateringen, næste gang

du tænder modtageren.

Når processen er udført, tændes modtageren automatisk.

78 | Søg efter softwareopdateringer

1

, .

4

ghi

7 8 9

Hvis der opstår et problem under opdateringen, stopper modtageren,

pqrs

tuv

wxyz

og der vises en fejlmeddelelse på frontpanelet af modtageren.

0

Tryk på en vilkårlig tast for at afbryde opdateringsprocessen og

back info

sætte modtageren tilbage til normal brug.

Der findes en liste over fejlmeddelelser under «Fejlfinding» på

side 88.

OK

v o l u m e

For manuel softwaresøgning:

1. Tryk Menu. M E N U Vælg Indstillinger og tryk OK

2. Tryk

TV

exit

tv guide

2

abc

5

jkl

3

def

6

mno

my tv on demand teletext

c h a n n e l

[grøn] knap for Softwareopdatering.


DTT (Digital Terrestrial Television)

– digital jordbaseret tv

Du kan tilslutte HD PVR 101-ST-modtageren til det digitale

jordbaserede net med antennekablet til din DTT-antenne.

29

| 79


DTT – digital jordbaseret tv

Du kan tilslutte HD PVR 101-ST-modtageren til det digitale jordbaserede

net med antennekablet til din DTT-antenne.

(Kabel medfølger ikke).

For at være sikker på at du kan modtage DTT-kanaler, skal du

kontrollere følgende:

• at du bruger en antenne, som er fremstillet til at modtage

VHF-kanaler (6 til 11) og UHF-kanaler (21 til 69).

• at din geografiske placering dækkes af DTT, og at du bruger

en kompatibel antenne.

Du skal evt. opgradere antennen for at kunne modtage DTTsignaler.

Kontakt din lokale radio-/tv-forhandler eller operatøren af

den jordbaserede forbindelse for at få oplysninger om DTTdækningen,

og hvilken antenne du skal bruge.

80 | DTT

Om DTT-kanaler

DTT kan i øjeblikket kun bruges til de åbne kanaler i jordbaserede

forbindelser, og du behøver ikke et programkort for at se disse

kanaler.

DTT-kanalerne ligger bagest i kanallisten (fra 501) og påvirker

ikke kanallisten for satellit-tv.

Bemærk! Når du bruger DTT, kan du ikke hente andre danske kanaler

ind, end dem du allerede har fra Canal Digital (pr. marts 2010).


Tilslutning til DTT

Tilslut kablet fra din DTT-antenne til DTT IN-stikket. (Kabel

medfølger ikke).

Derefter skal du tilslutte strømforsyningen fra 12 V-stikket på

modtageren til en stikkontakt.

Tip: 12 volt kabel med cigarettænderstik kan købes hos de fleste

forhandlere. (Valgfrit).

DTT | 81


Første installation af DTT-kanaler

(Under første kanalsøgning)

Forudsætter, at du har tilsluttet en DTT-antenne.

Når du vil installere DTT-kanaler, skal du vælge Installer DTTkanaler

og trykke på OK. Du kan også vælge Fuldfør installation

for at afslutte installationen uden at søge efter DTT-kanaler.

Vælg Start kanalsøgning og tryk OK. Modtageren søger

automatisk efter de tilgængelige DTT-kanaler.

Vælg Gem søgeresultater, og tryk på OK for at gemme kanalerne.

82 | DTT

Hvis der ikke bliver fundet nogen kanaler, skal du vælge Avanceret

kanalsøgning. Kontroller, at DTT-antennen er tilsluttet, og juster

antennen på skærmbilledet DTT-signaloplysninger, indtil niveauog

kvalitetssignalerne viser et godt signal. Når antennen er justeret,

skal du trykke på Start kanalsøgning for at starte søgningen på ny.

Se oplysningerne om Avanceret kanalsøgning på næste side.


DTT-kanalsøgning

Installer DTT-kanaler, eller opdater listen over tilgængelige

kanaler (automatisk eller manuelt).

1. Tryk på Menu, vælg Indstillinger, og tryk på OK.

2. Vælg TV-signal og kanalsøgning, og tryk på OK.

3. Vælg Digitalt Terrestrisk TV, og tryk på OK.

4. Vælg Start kanalsøgning for at aktivere automatisk søgning,

og tryk på OK.

Manuel kanalsøgning:

1. Vælg Avanceret kanalsøgning, og tryk på OK.

2. Indtast det ønskede DTT-kanalnummer og/eller -frekvens.

3. Vælg Start kanalsøgning, og tryk på OK.

| 83 DTT | 83


DTT-signalstatus

Kontrollér kvaliteten af signalmodtagelsen for din kabelforbindelse

og din DTT-antenne.

1. Tryk på Menu, vælg Indstillinger, og tryk på OK.

2. Vælg TV-signal og kanalsøgning, og tryk på OK.

3. Vælg Digitalt Terrestrisk TV, og tryk på OK.

På skærmbilledet DTT-signaloplysninger kan du se oplysninger

om den kanal, der sidst er set.

4. Vælg Avanceret kanalsøgning.

84 | DTT-signalstatus

5. Indtast den ønskede DTT-kanal i feltet for Kanal, eller vælg

Frekvens.

6. Vælg Gem indstillinger, og tryk på OK for at se signalniveauet

for denne kanal.* Hvis signalet er for svagt, skal du justere

antennen, indtil du opnår en tilfredsstillende kvalitet (høj).

Tryk på TV for at afslutte menuskærmbilledet.

* Kontakt din lokale radio-/tv-forhandler eller operatøren af den

jordbaserede forbindelse for at få oplysninger om, hvilken kanalliste der

gælder i dit område.


Tekniske oplysninger

10 2

| 85


Tekniske data

Dobbelt satellittilslutning (to indgange)

Satellit RF-indgang

Indgangsfrekvensområde: 950-2150 MHz

RF-indgangsniveau: -25 - -65 dBm

RF-impedans: 75 Ohm usymmetrisk

LNB-strøm: 13/18 V, 350 mA maks.

Overbelastningsbeskyttelse

22 kHz LNB-styring og DiSEqC1.1-styring

Jordbaseret tilslutning

Jordbaseret RF-indgang

Indgangsfrekvensområde:

UHF 470-862 MHz (8 MHz BW)

VHF 174-222 MHz (7/8 MHz BW)

COFDM-båndbredde: 7 MHz og 8 MHz

RF-indgangsniveau: -90 - -20 dBm

RF-impedans: 75 Ohm

Sløjfe gennem udgangsfrekvensområde: Område 47-862 MHz

Ethernet 10/100BT

Fuldt integreret IEEE 802.3/802.3u

10/100 base T-fysisk lag

Autonegation 10/100, fuld/halv dupleks

Harddiskdrev

Kapacitet: 250 GB (ca. 120 timer SD eller ca. 40 timer HD)

86 | Tekniske data

Videodekoder

MPEG-2 SD og HD

Standard MPEG-2 MP@HL for 50 Hz

MPEG-4 SD og HD

MPEG-4 AVC HP@L3 (SD)

MPEG-4 AVC HP@L4 (HD) for 50 Hz

Lyddekoder

MPEG-1 lag I og II (Musicam Audio)

MPEG-2 lag II

Tilstand: Mono, stereo, fælles stereo

Samplingshastigheder: 32, 44,1 eller 48 kHz

Dolby Digital

Tilstand: gennemløb, transkodning AC3 og nedmiksning

Opløsning/format

HD: 1280x720 @ 50 Hz progressiv eller 1920 x 1080 @ 50 Hz

interlaced

Ikke-skaleret (originalt format) eller skaleret (HD > SD)

SD: 720 x 576

Skalering: SD > HD

Højde-bredde-forhold: 4:3 og 16:9

Konvertering: Pan & Scan, Letterbox, beskåret, normalt, stort,

zoom, 14:9, zoom, 16:9, AFD

SD-indgang/udgang

TV-scart: RGB ud, CVBS (PAL/SECAM), lyd H/V, hurtig slukning,

langsom slukning

AUX-scart: Y/C, CVBS (PAL/SECAM), lyd H/V, hurtig slukning,

langsom slukning, RGB ind


HD-udgang

YPbPr: Analog video (og RGB er ikke tilgængelig via TV-scart)

HDMI: HDMI 1.1 med HDCP 1.1

Brug oplysningerne om (E)EDID HDMI, som returneres i

displayet

Lyd: 2-kanals PCM med MPEG1-lag II, oprindeligt modtaget

bitstrøm ved AC3

Lydudgang

Hi-Fi-lydudgang

Mono/stereo ved MPEG1 lag II

To kanaler nedmikset ved AC3

Elektrisk S/PDIF

Tokanals-PCM ved MPEG1-lag II

Originalt modtaget bitstrøm ved AC3

Data-port (deaktiveret)

1 x USB 2.0, høj hastighed 500 mA hoved

1 x Ethernet

Programkortlæser

1 x ISO/IEC 7816, niveau 1/2/3/

Frontpanel

Display med 4 cifre og 7 segmenter

1 2-farvet lysdiode

3 knapper: (P+, P-, til/fra (standby)

1 programkortlæser

1 deaktiveret stik (USB)

Bagpanel

2 x IEC 169-24, hun: SAT ind

1 x IEC 169-2, hun: DTT ind

1 x IEC 169-2 han: DTT ud

1 x RJ45: Ethernet

2 x SCART: TV, AUX

3 x RCA: YPbPr

2 x RCA: Stereo H/V

1 x RCA: S/PDIF

1 x HDMI

Strømforsyning

Netforsyningsspænding: 220-240 V ~50 Hz

Ekstern strømadapter

Strømforbrug (inklusive LNB-styring i SAT)

Maks. strømforbrug: 35 W

Standbytilstand: < 8,5 W

Modtagerens fysiske specifikationer

Dimensioner (L x D x H): 410 x 220 x 44 mm

Driftstemperatur: 0 til +40 °C

Opbevaringstemperatur: -25 til +65 °C

Tilbehør

Fjernbetjening

2 x 3 V-litiumknapbatterier

Ekstern strømadapter

HDMI-kabel (1,2 meter)

Ethernet-kabel (5 meter)

Brugervejledning

Tekniske data | 87


Fejlfinding

Brug af modtageren

Fjernbetjeningen har ingen effekt på modtageren.

• Kontrollér, at du benytter den rigtige fjernbetjening. Den er

mærket Canal Digital.

• Ret fjernbetjeningen mod modtageren. Husk, at der skal

være fri passage.

• Kontroller, at batterierne er sat korrekt i. Udskift evt.

batterierne. (Se «Isætning af batterier» side 7).

Modtagerens display viser --: --

• Tryk på TæND/SLUK-knappen for tænde for modtageren.

Der vises sort skærm eller en fejlmeddelelse.

• Foretag en kanalsøgning

(se «TV-signal og kanalsøgning» side 60).

Billedet bevæger sig ikke, eller der er problemer med modtagelsen.

• Kontrollér alle tilslutninger (se «Tilslutninger» side 13).

• Foretag en kanalsøgning

(se «TV-signal og kanalsøgning» side 60).

Modtageren kan ikke finde nogen kanaler.

• Foretag en kanalsøgning

(se «TV-signal og kanalsøgning» side 60).

• Kontrollér, at du er i et modtagerområde.

• Juster antennen igen

(se «TV-signal og kanalsøgning» side 60).

• Hvis du har søgt efter DTT-kanaler (digital jordbaseret tv), skal

modtageren være tilsluttet en DTT-antenne (se DTT side 79).

88 | Fejlfinding

Ingen lyd i HJEMMEBIOGRAF-tilstand på visse kanaler.

• Kontrollér, at du har tilsluttet forstærkeren til hjemmebiografen

ved hjælp af S/PDIF-lydudgangen (se «Tilslutning

til en hjemmebiografforstærker» side 18).

• Hvis du ikke har tilsluttet forstærkeren til hjemmebiografen,

skal du indstille den digitale lydudgang til STEREO (se «Lydindstillinger»

side 66).

Vises andre fejlmeddelelser, skal du se www.canaldigital.dk eller

kontakte din installatør.


Opdatering af softwaren

Når der vises en fejlmeddelelse på frontpanelet, skal du trykke

på OK.

Er00

Er09

• Modtageren er opdateret. En ny opdatering er derfor ikke

nødvendig.

• Opdateringen låses. Start forfra ved at trække elledningen

ud og sætte den i igen. Opdateringen starter på ny. Hvis

fejlen gentager sig, er der en fejl på signalet (det er for

dårligt e.l.).

Er02, Er05, Er10, Er11

• Signalkvaliteten er for dårlig til, at softwaren kan opdateres.

Tryk på OK. Kontrollér signalstyrken og -kvaliteten (se «TVsignal

og kanalsøgning» side 60). Hvis signalet er godt, kan du

prøve at opdatere igen (se «Søg efter softwareopdateringer»

side 88).

Bemærk! Der skal være signal på begge SAT-indgange.

Vises andre fejlmeddelelser, skal du se www.canaldigital.dk eller

kontakte din installatør.

Interferens

• Fjernbetjeningssignalet kan forstyrres af tv'et. Flyt modtageren

længere ind på tv-hylden, eller placér den længere væk fra tv'et.

• Hvis billederne fryser, eller hvis der er hakker i billederne, kan

det skyldes et trådløst WLan, som er placeret for nær modtageren.

Fejlfinding | 89


Fejlmeddelelser i VOD

Kortfejl

Kontrollér, at programkortet er sat korrekt i med chippen opad og

ind. Kortet skal være aktiveret til VOD og mærket Canal Digital.

Start tv-boxen på ny.

(* Hvis du har et gammelt programkort, eller du har bedt om

spærring af VOD, kan du ikke få adgang).

Netværkskablet er ikke tilsluttet

Kontrollér tilslutningen. Kontrollér, at netværkskablet er tilsluttet

tv-boxen og internetmodemmet/netværksadgangspunktet.

Kontrollér, at der er forbindelse til internettet. Start tv-boxen på

ny. Kontakt evt. din internetudbyder.

Tjenesten er ikke tilgængelig

Kontrollér, at der er forbindelse til internettet. Kontrollér,

at tv-boxen har en IP-adresse (se internetindstillinger på

side 76). Forny DHCP. Start tv-boxen på ny. Kontakt evt. din

internetudbyder.

90 | Fejlfinding

Filmen afspilles ikke

Hvis bufferlagringen af filmen varer længe

(buffercirklen kører, uden at filmen starter), kan det

skyldes, at internethastigheden er for lav. VODtjenesten

kræver en hastighed på 3 MbitOK for at kunne

vise film.

Går det langsomt, selv om hastigheden er tilstrækkeligt høj?

Hvis pc’en har internetforbindelse/overfører fra internettet

samtidig, reducerer detRED VOD-tjenestens INFOhastighed.

– Hastigheden

kan også variere med netværkstrafikken generelt.

BACK OK

På canaldigital.dk kan du teste, hvilken internethastighed du har i

øjeblikket, og læse mere om VOD og internettet. P– P+

Hvis du ønsker at ændre dit internetabonnement, skal du

kontakte din internetudbyder.


Reference

• Miljømæssige anbefalinger

• Ansvarsfraskrivelse ved salg af HD PVR TV-BOX

• Ordliste

11

| 91


Miljømæssige anbefalinger

Varetagelse af miljøet har høj prioritet for Canal Digital og Sagem Communications, som er producent af denne modtager. Producenten ønsker

at anvende systemer, som er i overensstemmelse med miljøet, og har derfor besluttet at integrere en miljømæssig ydelse i produkternes

livscyklus, fra fremstilling til ibrugtagning, brug og bortskaffelse.

Betydning af symboler på produktet eller

emballagen

WEEE: Produktet vil blive indsamlet særskilt og ikke må

bortskaffes som almindeligt usorteret husholdningsaffald.

(Du kan finde flere oplysninger på næste side).

Genbrug: Emballagen kan genbruges og ikke må bortskaffes

sammen med husholdningsaffald.

Plastemballage til genbrug: Plastdele kan genbruges og

må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

92 | Miljømæssige anbefalinger

Genbrug og bortskaffelse af produktet

For at muliggøre genbrug skal de sorteringsbestemmelser, der er

fastlagt lokalt til denne type affald, overholdes.

Hvis produktet indeholder batterier, skal de bortskaffes ved de

relevante indsamlingspunkter.

Europæiske bestemmelser kræver, at produkter inden for

elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes ( ) efter

følgende inddeling:

• På salgsstedet, hvis der købes tilsvarende udstyr.

• På de indsamlingssteder, hvortil du har adgang lokalt

(indleveringssted, særskilt indsamling osv.).

På denne måde kan du deltage i genbrug og opgradering af affald

i form af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket kan have en

indvirkning på miljøet og folkesundheden.


Europæisk direktiv vedrørende affald i form af

elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Når det gælder en bæredygtig udvikling, tilrådes det kraftigt, at

der sker en reduktion af affaldsmængden i form af genanvendelse,

genbrug, kompostering og genanvendelse af energi.

For at kunne overholde dette direktiv, som gælder for EEE-udstyr,

der er solgt efter den 13/08/2005, er det muligt at tilbagelevere

modtageren uden beregning, så den kan blive genbrugt af

distributøren af EEE-udstyret inden for grænserne af den

mængde udstyr og typerne af udstyr, der kan udvindes af det.

Disse produkter, som indeholder stoffer, der kan være farlige

for menneskers helbred og miljøet, genbruges.

Direktiv vedrørende begrænsning i brug af

visse farlige stoffer i elektronisk udstyr

(RoHS)

Modtageren og de medfølgende batterier overholder direktivet

i relation til RoHS. Farlige materialer såsom bly, kviksølv eller

kadmium bruges ikke. Dette forhindrer miljømæssige farer og

eventuelle risici for helbredet af det personale, som arbejder

på genbrugsstederne. Det er nemt at fjerne batterierne i fjernbetjeningen.

Bemærk! Når batterierne i fjernbetjeningen er opbrugte, skal

de bortskaffes på et indsamlingssted og ikke sammen med

husholdningsaffald.

Modtagerens forbrug af strøm

For at reducere slitagen på og strømforbruget fra din modtager

anbefales det, at du sætter modtageren i standbytilstand, når den

ikke er i brug.

Træk stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke skal bruge

modtageren i en længere periode.

Miljømæssige anbefalinger | 93


Ansvarsfraskrivelse ved salg af HD PVR

Rettigheder til indhold

Kunden har kun adgang til at lagre indhold/data på harddisken

(Hard Disk Drive – HDD) i overensstemmelse med det, som fremgår

af aftalen eller lovgivningen. Kunden kan kun lagre indhold/data på

harddisken til privat brug uden vederlag. Enhver anden udnyttelse,

mangfoldiggørelse, offentlig fremvisning eller brug af indhold/data

lagret på harddisken offentligt eller kommercielt mod vederlag

eller lignende er forbudt.

Harddisken eller lagret indhold/data på harddisken må ikke

benyttes i strid med rettighedshaverens interesser.

Kunden må ikke tage digitale kopier eller sikkerhedskopier af

indhold, som er lagret på harddisken. Canal Digital har heller ikke

mulighed for at tage sikkerhedskopier af indhold/data, som er

lagret på kundens harddisk.

Canal Digital har ikke mulighed for at få indsigt i/kontrollere

indhold, som kunden har lagret på harddisken.

94 | Ansvarsfraskrivelse ved salg af HD PVR

Ansvarsfraskrivelse

Kunden er selv ansvarlig for korrekt installation af harddisken.

Enhver lagring af indhold/data på harddisken sker på kundens

ansvar og risiko. Canal Digital fraskriver sig ethvert ansvar for

fejl/skader, som måtte opstå på harddisken, f.eks. tab af lagret

indhold/data.


| 95


Ordliste

720p/1080i: Se HDTV.

Billedformatet 16:9 (Widescreen): Billedformat på et tv med

Widescreen. Formater er tilnærmet formatet, som bruges i

filmindustrien.

Billedformatet 4:3: Billedformatet på et traditionelt tv.

Båndbredde: (Bandwidth) – Det frekvensområde, som et signal

skal bruge. En analog enhed, som måles i hertz, kilohertz eller

megahertz. Både analoge og digitale signaler, som sendes over

en hvilken som helst forbindelse, vil optage en vis båndbredde.

Composite: Composite video, FBAS eller CVBS (Composite Video

Blanking Sync) – Benyttes til overførsel af analoge billeder.

Giver et dårligere billede end RGB og S-video. Kan ikke bruges

til HD.

Digitalt tv: Digitale kanaler optager mindre plads end analoge,

hvilket gør det muligt at sende flere kanaler på samme

båndbredde, som en analog kanal kræver.

Dolby Digital: Et digitalt lydsystem med flere kanaler til biografer,

hjemmebiografudstyr og musikanlæg.

DTH: (Direct To Home) – Fjernsyn via satellit direkte til boligen.

DTT: (Digital Terrestrial Television) – Digitalt jordbaseret tv

bestående af fjernsynssendere på jorden, som sender digitalt

tv, der kan modtages med en almindelig tv-antenne, der er

tilsluttet til en modtager.

DVI: (Digital Visual Interface) – Et kabel til overførsel af billedsignaler.

Frekvens: Angiver antallet af svingninger pr. sekund og måles i Hz

(hertz). Et almindelig tv opdaterer billedet 50 gange i sekundet

(50 Hz). Et tv med 100 Hz opdaterer billedet 100 gange pr. sekund,

så billedet flimrer mindre og er mere behageligt at se på.

96 | Ordliste

HDCP: (High-Bandwidth Digital Content Protection) En digital

piratkopi-beskyttelse, som krypterer HD-signalerne.

HD-kompatibel: Tv'et har en indgang, som understøtter HDTVsignalet,

men som pga. lav opløsning eller manglende digital

indgang ikke kan gives mærket HD READY. Tv'et kan vise HDTV

med begrænset opløsning.

HDMI: (High Definition Multimedia Interface) – Et stik til digital

overførsel af lyd og billede.

HD-ready: Tv'et kan vise tv-billeder i højdefinition, HDTV.

HDTV: (High Definition Television) – Tv-teknologi med højnet

billedkvalitet i kraft af et flimmerfrit og mere detaljeret

billede. Bredformat (16:9) er også en vigtig komponent i denne

teknologi. HDTV tillader brug af en større skærm og giver et

skarpere billede med flere detaljer.

720p: (1280 x 720 pixel, progressiv). Egner sig bedst til billeder

med mange bevægelser, f.eks. sportsudsendelser.

1080i: 1920 x 1080 pixel, interlaced (sammenflettede). Giver

en detaljerig opløsning og skaber bedre og roligere billeder.

Hi-Fi: (High Fidelity) – Garanterer god kvalitet med høj

pålidelighed i lydindspilninger og -gengivelser.

Hjemmebiograf: (Surroundsystem) – Består normalt af fem

(eller flere) små højttalere plus en subwoofer.

Interlaced: Sammenflettet. – Billedlinjerne flettes sammen og

skaber det indtryk, at billedfrekvensen er dobbelt så høj.

Jordbaseret: Se DTT.

Kabel-tv: Tv-signaler sendt gennem et kabel i jorden.

Koaksialkabel: Overførselskabel med høj kapacitet, som bl.a.

benyttes i kabel-tv-nettet.


Letterbox: Til tv i 4:3-format. Viser hele tv-billedet og giver sorte

bånd foroven og forneden ved billeder i bredformat.

MPEG 2: (Moving Picture Expert Group) – Betegner den mest

almindelige standard for videokomprimering. Den kan reducere

antallet af digitale «ord» pr. billede fra 830.000 til 5000. Med

komprimering kan vi i dag få 3-4 digitale tv-kanaler på samme

frekvens som en analog kanal.

MPEG 4: Forbedret version af MPEG 2 med en mere effektiv

komprimering. Bruges i HD-kanalerne.

Pan/scan: Til tv i 4:3-format. Tv-billeder i bredformat vises i fuld

højde, mens de beskæres i siderne.

Parabol: Skålformet antenne til modtagelse af signaler, som er

sendt via satellitter. Sendingerne er digitale og kræver en

modtager.

Programkort: Indeholder entydig nøgleinformation, som benyttes

til at dekryptere de tjenester, som programkortet er godkendt

til.

Progressive Scan: Alle billedets linjer vises samtidig, i

modsætning til interlaced. Giver et mere stabilt og roligt

billede.

PVR: (Personal Video Recorder) – Digital modtager med harddiskoptager.

RGB: Til overførsel af analogt billede. Giver et bedre billede end

Composite og S-video.

S/PDIF: (Sony/Philips Digital Interconnect Format) – En standard

for overførsel af digitale lydsignaler.

Satellit-tv: Kaldes også parabol-tv. Se parabol.

Scart: Et scartstik er et multistik til lyd og billede, som kan

overføre signaler som f.eks. RGB, composite video, S-video og

lyd. Kan ikke bruges til HD-opløsning.

Stereo: Den mest almindelige lydtype er stereo. Stereo er to

separate lydkanaler, som giver en mere realistisk og naturtro

lyd.

Surround: Se Hjemmebiograf:

S-VHS: Se S-video.

S-video: Til overførsel af analogt billede. Kaldes også for Y/C eller

S-VHS. Kan ikke bruges til HD-opløsning. Er dårligere end RGB,

men bedre end Composite.

UHF: (Ultra High Frequency) – Frekvensbåndet 300-3000 MHz.

VHF: (Very High Frequency) – Højfrekvens 30-300 MHz.

YPbPr/YCbCr/YB-Y R-Y/YUV: Komponentvideo – En analog

overførsel af HD-signaler. Bedre end RGB. Kan normalt også

bruges til HD-opløsning.

Ordliste | 97


Canal Digital Danmark A/S

Stationsparken 25

2600 glostrup

tlf. 70 13 19 19

canaldigital.dk

Canal Digital aS er nordens største distributør af digital tv. Omkring tre

millioner nordiske husstande modtager tv direkte eller indirekte fra Canal

Digital, som er ejet af telenor. Vi har aftaler med de største tv-kanaler i

Danmark, norden og europa og tilbyder i nærheden af 100 tv-kanaler via

satellit, kabel og bredbånd. i 2005 lancerede vi HDtV i Danmark.

DK / v1 SWv4.20.6A / Aug 2010 / TBHnbr / Strålfors

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!