Referat af generalforsamling i Maribo Gymnasiums Støtteforening ...

maribo.gym.dk

Referat af generalforsamling i Maribo Gymnasiums Støtteforening ...

Støtteforeningen for Maribo Gymnasium

Generalforsamling 2013

Torsdag den 24. januar 2013 kl. 16.30 på rektors kontor

Til stede

Annelise Jørgensen (formand og forældrerepræsentant), Tina Folmer Larsen (forældrerepræsentant),

Silke Due Petersen (gammel elev), Brian Pejter (næstformand og gammel elev), Marianne

Christensen (lærerrepræsentant), Lars Jørgensen (rektor)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Som dirigent valgtes Lars Jørgensen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig

indkaldt (17.12.2012) efter foreningens regler.

2. Aflæggelse af beretning v/formand Annelise Jørgensen

Se bilag nedenfor.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab v/rektor

Se bilag nedenfor

Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab.

Regnskabet slutter med et underskud på 50.719 kr.

Der er kommet yderligere indtægter fra smykkesalget på 4000 kr.

Medlemstallet er gået tilbage til 7 betalende medlemmer i 2012.

Der gøres en ekstra indsats for at forbedre indtægterne i det kommende år.

På forældremødet 7.2.2013 opfordres forældrene til medlemskab.

4. Fastsættelse af kontingent for 2013

Kontingentet fastholdes på 100 kr. pr. år

Der oprettes mulighed for at melde sig ind på hjemmesiden.

Støtteforeningen gøres mere tydelig på hjemmesiden.

Der skal udsendes nyhedsbreve til medlemmerne 3 gange årligt (april, august, november)

Der skal reklameres på facebook-siden.

Hvervning af nye medlemmer tages op på næste møde

5. Godkendelse af Vedtægter for Maribo Gymnasiums Støtteforening

Punktet bortfalder, da vedtægterne blev revideret i 2012.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Opstillede: Elevrådsrepræsentant på MG (for 1 år)


Tina Folmer Larsen og Silke Due Petersen (valgt for 2012 - genopstiller)

Som elevrepræsentant valgte Christoffer T.W. Pedersen (Trolle), 2b

De opstillede repræsentanter blev valgt med akklamation

7. Valg af revisor

På valg

Henrik Drachmann (valgt for 2012)

(Bodil Jørgensen er valgt for 2012-13)

Henrik Drachmann genopstiller og blev valgt for 2013-2014

8. Eventuelt

- Næste møde i bestyrelsen er planlagt til den 15.april 2013 kl. 15

- Gammel Elevfest 2013 er planlagt til 5.oktober 2013

- Næste møde har bl.a. følgende punkter på dagsorden: konstituering, gammel elevfest, hvervning

af medlemmer, ansøgning om støtte til microports til skolekomedien.

Referent

Lars Jørgensen

MARIBO GYMNASIUMS STØTTEFORENING

Beretning for 2012 aflagt på Maribo Gymnasium ved generalforsamlingen den 24. januar 2013

forud for årets skolekomedie.

1. Den 26. januar 2012 var der generalforsamling med Marianne Christensen som dirigent.

MC konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet via gymnasiets årsplaner

og hjemmeside. Brian og Annelise var på valg og blev genvalgt. Revisor Bodil Jørgensen

blev ligeledes genvalgt. Beretning og regnskab blev aflagt og godkendt. Der var underskud

på godt 66.000 kr. som skyldtes kurstab, forøgede udgifter til elevers studieture og manglende

indtægter ifm. gamle elevers fest. Vedtægtsændringerne - primært punkt 22 - blev

godkendt. Støtteforeningens deltagelse i gymnasiets 75 års jubilæum blev drøftet.

2. Den 23. april blev der holdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Brian og Annelise blev

genvalgt henholdsvis som næstformand og formand. Det blev oplyst, at der er reception

den 31. august og fest den 7. september for personale, gamle og nuværende elever og nuværende

elevers forældre. Der arbejdes videre med salg af et jubilæumssmykke. Der er foreløbig

tildelt ca. 15.000 kr. i støtte til studieture. Der gøres mere reklame for støtteforeningen

hos nuværende og kommende elever med håbet om, at antallet af medlemmer

kan øges udover de nuværende 16.


3. Bestyrelsesmøde den 7. juni, hvor det blev besluttet at sælge smykke/nøglering for 250 kr.

i tilknytning til receptionen og festen. Der reklameres for det i jubilæumsavisen.

4. Bestyrelsesmøde den 29. august, der drejede sig primært om jubilæet. Der er tilmeldt 400

til festen, der afholdes i sin helhed på gymnasiet. Smykkerne sælges desuden via gymnasiets

hjemmeside.

5. Bestyrelsesmøde den 10. december, hvor reception og fest blev evalueret. Der var enighed

om, at begge dele var velbesøgt og vellykket. Det har dog knebet med at nå ud til alle, da

den gamle Facebook-gruppe var gået død. Silke og Brian opretter en Støtteforeningsfacebook-gruppe,

der skal plejes med jævnlige informationer og link til årsskrift o.lign.

6. Denne generalforsamling den 24. januar 2013 er rettidigt annonceret. På valg er Tina og

Silke - de er villige til genvalg. På valg er også revisor Drachmann. Rektor sørger for udpegning

af 2.g´er til bestyrelsen. Udover rektor er Marianne Christensen lærerrådsrepræsentant.

Tak til dirigenten.

Tak for 2012.

GODT NYTÅR 2013.

Regnskab 2012- Maribo Gymnasiums

Støtteforening

Status:

31-12-

2010 31-12-2011 31-12-2012

Checkkonto 56-52483 5,55

135.811,1

1.405,86 2.105,86

Garantkonto 5623084

9 163.202,25 287.209,16

Aktier - kursværdi 30.958,80

353.355,6

5.497,48 1.847,99

Nominel værdi obligationer

1 283.930,80 112.153,99

520.131,1 454.036,3

403.317,0

Egenkapital

5

9

0

504.230,7 520.131,1

454.036,3

Sidste års egenkapital

4

5

-

9

Årets resultat 15.900,41 66.094,76

-

-50.719,39

Kursgevinst/tab 2.420,26 29.741,40 -3.649,49

Resultat før kursgevinst 13.480,15 - -47.069,90


tab 36.353,36

Beregning af kursgevinst/tab:

2010

-

2011 2012

Kursværdi obligationer

31/12-2011

485.844,5

4

-

353.355,61

-

283.930,80

Kursværdi aktier 31/12 2011 -30.958,80 -5.497,48

Køb: 4280+0,08 -4.280,08

Udtrækninger:

2/1 2012 474,39 50.686,77 36.985,75

2/4 2012 27.627,85 13.945,99 67.715,16

2/7 2012 33.686,42 297,69 33.931,09

1/10 2012 42.161,73 4.494,36 33.144,81

Kursværdi aktier 31/12 2012

Nominel værdi obligationer

30.958,80

353.355,6

5.497,48

283.930,8

1.847,99

112.153,9

31/12 2012

1

0

-

9

Kurstab 2.420,26 29.741,40 -3.649,49

Udgift Indtægt

Udgifter/Indtægter

2012 2012

Støtte til studieture 37.300,00

Afdrag på lån Lina 1.250,00

Afdrag på lån Alina 1.000,00

Lån Alina Toft 3.000,00

Rep. Af computer 1.726,81

Emblemer 20.000,00

Renter Garantkonto 1.599,35

Depotgebyr 285,00

Obligationsrenter 10.692,56

Kurtage

Handelsrente

Kontingenter 700,00

I alt 62.311,81 15.241,91

-

Resultat - før kursgevinst

47.069,90

Kurstab -3.649,49

-

Resultat incl. Kurstab

50.719,39


Regnskabet er gennemgået og fundet i overensstemmelse med foreliggende bilag.

Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

9-1-2013 15-1-2013

Bodil Jørgensen Henrik Drachmann

More magazines by this user
Similar magazines