Referat af Ordinær generalforsamling i ”Grundejerforeningen ...

schulz.tom17

Referat af Ordinær generalforsamling i ”Grundejerforeningen ...

Referat af Ordinær generalforsamling i

”Grundejerforeningen Højdevang”

Torsdag den 22. marts 2007 kl 19:30

i mødesalen, Husum Kirke

Ref:grundejerforening.070322

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Oplæsning af forrretningsprotokollen

3. Formanden aflægger beretning for foreningens virke i 2006

4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab for det afsluttede regnskabsår til

godkendelse

5. Fastsættelse af vederlag til formand, kasserer og sekretær

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Formand Brian Jacobsen

Bestyrelsesmedlem Tanya Rytterager

Bestyrelsessuppleant Lotte Aagesen

Revisor Manfred Crety

7. Fastsættelse af kontingent og vejbidrag

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

Ad 1. Bendt Bach Elgaard valgtes til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var

indkaldt med lovlig varsel

Ad 2. Sekretæren oplæste protokollen med referat af den ordinære generalforsamling i 2006.

Protokollen godkendtes énstemmigt.

Ad 3. Formandens beretning

Vejprojektet har fyldt en del i årets arbejde. Der er i det forgangne år lavet nyt fortov

på dele af Bjernedevej, dele af Solrødvej og Tølløsevej. I alt har halvdelen af

foreningen nu nyt fortov og det har pyntet meget på foreningen. Der arbejdes fortsat på

at få noget lergrus med lidt færre sten og mere ler. Hvor der er lavet nyt fortov

indskærpes det at ukrudt omkring vejtræer og nær bagkant SKAL fjernes, eller får

vi meget ukrudt alt for hurtigt som det er tilfældet fx på et par grunde ud til

Bjernedevej. Vi håber for 2007, at der kan laves nyt fortov på resten af Solrødvej og

måske dele af Bjernedevej. (se plan på hjemmesiden). Mere række vores penge ikke

til. Prisen følger ivørigt budget, men den yderligere asfalt ved indkørsler har kostet lidt

ekstra.

Vedr. vores træer så vokser de nu godt, men mange stolper står dårligt. Forklaringen er

at stolperne af miljømæssige hensyn ikke er imprægneret og derfor ikke kan holde

mere end 3 år. Vi forventer at skulle opsætte en sidste omgang hvor der sættes en

imprægneret stolpe ved de træer der mangler stolper. Bestyrelsen besluttede at vande

træerne i sommeren 2006, men det var noget dyrere end forventet.


Snerydningen i 2005/2006 var for lidt, for sent og for dyr. For vinteren 2006/2007 har

vi ikke fået ryddet sne og skal derfor ikke betale. Det er svært at finde bedre løsninger,

men aftalen er nu, at formanden modtager en E-mail inden KTK kommer for at rydde

sne. På den måde kan vi kvalitetschecke ydelsen. I 2006 var det flere gange ikke til at

se at de havde været der.

Der har været en del indbrud i foreningen så I skal fortsat holde øje med mistænkelige

personer og biler evt. skrive bilnummer ned eller tag digital billede.

Den 31. juli 2007 fylder foreningen 90 år. Vi laver et jubilæumshæfte over de 90 år.

Hvis nogen har billeder fra foreningen fra før fx 1950 vil vi gerne orienteres om dette.

Kontakt formanden Brian Jacobsen, tel: 38-791585. Formanden har kontaktet

Brønshøj Museum og Lars Cramer har prøvet at hjælpe. Udgangspunktet for

jubilæumshæftet er beskrivelsen fra 75 års dagen og efterfølgende protokoller. Hæftet

lægges også ud på vores hjemmeside. www.husumgrundejerforening.dk (her er både

oversigt over bestyrelse, vejplan m.m.). Det forslås at der holdes en vejfest for at fejre

fødselsdagen.

Husk i øvrigt at vise hensyn og ikke spille høj musik i haven eller udvise anden

støjende adfærd.

Spørgsmål og kommentarer til beretningen:

Det påpegedes at der flere steder er fliser der er revnede umiddelbart efter at være

lagt.Entreprenøren kontaktes om udskiftning

Det har ikke været muligt at få et tilstrækkelig antal grundejerer til at acceptere at der

etableredes bump und for deres parcel.. Bump-projektet er derfor skrinlagt indtil

videre

Nedløbsrist og vejkloak der faldt sammen ved Solrødvej 8 ved stikledningen til

vejbrønd er for længst repareret, men vi har ikke betalt regningen på 56.000 kr da

bestyrelsen syntes den var alt for høj. Vi har rykket for at få timesedler. De seneste to

breve er ikke blevet besvaret, så måske bortfalder regningen.

Bendt Elgaard oplyste at det generelt set er en megt dårlig ide at acceptere tilbud om

at få gennemspulet kloaksystemet på sin grund. Det gør mere skade end gavn. Men

hvis udløbet stoppes skal der selvfølgelig gøres noget

Beretningen godkendtes enstemmigt

Ad 4. Kasserer Jan Pehrsson fremlagde det reviderede regnskab. Alle kontingenter er

indgået ligesom samtlige rykkergebyrer er blevet betalt. Men det har taget tid at få alle

betalinger i hus. Aktiekurserne er steget pænt. Der har i år ikke været udlagt grus.

Grundejerne anmodes om at give Formanden eller kasserer besked vedr. til- og

fraflytninger

Saldo Grundejerforening ca 4.000, saldo vejfond ca 230.000 kr.

Det fremlagte regnskab godkendtes énstemmigt

Ad 5. Vederlag til bestyrelsen var foreslået uændret og dette vedtoges énstemmigt.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:


Formand Brian Jacobsen genvalgtes med akklamation

Kasserer: Ingen af de fremmødte ønskede at stille op til valg. Lotte Aagesen valgtes

som menigt bestyrelsesmedlem for 1 år i stedet. Kasserer funktionen varetages af

formanden til næste generalforsamling. Bestyrelsen vil bruge året på at finde en ny

kandidat, men interesserede opfordres til at kontakte formanden.. Alternativet bliver,

at opgaven aflønnes på timebasis og så bliver udgiften noget højere for foreningen.

Bestyrelsesmedlem Tanya Rytterager genvalgtes med akklamation

Bestyrelsessuppleant (i stedet for Lotte) : Ingen af de fremmødte ønskede at stille op

Revisor Mangfred Crety genvalgtes

Jan Pehrsson redegjorde for at han grundet diskosprolaps ikke kunne påtage sig at

forstsætte som kasserer. Dirigent og formand takkede for Jans arbejde gennem årene.

Ad 7. Bestyrelsens forslag om i 2007 at forøge kontingentet til Grundejerforeningen fra 250

til 300 kr blev vedtaget. Forslaget om at fastholde vejbidraget på kr 3.800 blev

ligeledes vedtaget. Begge beslutninger énstemmigt.

Ad 8. Ingen indkomne forslag

Ad 9. Foreningen bliver i år 90 år. Bestyrelsen indstillet på at dække drikkevarer til

fødselsdagsfest. Ingen meldte sig som villige til at arrangere en sådan fest, så det

bliver nok ikke til noget. Skulle der være nogle interesserede bedes de kontakte

formanden.

Generalforsamlingen afsluttedes kl 21:15. Der var ialt 15 fremmødte medlemmer

Referent: Birger Lindberg Møller

NB:

Vedrørende pasning af vejtræerne:

Den enkelte grundejer bedes vande træerne med ca 20 liter

vand gennem det gule vandingsrør ved hvert træ når

træerne mangler vand og i hvert fald 4 gange i løbet af

vækstsæsonen. Træerne skal ikke beskæres endnu, hvorefter

en gartner vil senere foretage beskæringen, så træerne får et

ensartet udseende.

Hvis et træ går ud eller bliver beskadiget ved hærværk

bedes den enkelte grundejer kontakte Birger Lindberg

Møller, Kongstedvej 5, tel: 38 79 17 83

More magazines by this user
Similar magazines