Referat - Mogenstrup Grundejerforening

mogenstrupgf.dk

Referat - Mogenstrup Grundejerforening

Dagsorden:

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling,

afholdt den 18. marts 2010

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Marianne Bonne.

Valget blev godkendt.

Marianne takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var

rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Hun konstaterede endvidere, at alle stemmeberettigede havde fået

udleveret en ”stemmeseddel”, ligesom der var udleveret ”stemmesedler”

på 6 fuldmagter.

2. Valg af stemmetællere

Heidi Kubiak og Peter Henriksen blev foreslået og valgt.

3. Bestyrelsens beretning

Formand Jørgen Stange Jensen fremlagde beretning for 2009:

Årets gang i bestyrelsen:

Sidste år havde vi inviteret beboere på Stejlehøjen og Brinken 3 til at

deltage i generalforsamlingen. Dette gjorde vi for at inspirere disse

områder til at lade sig indlemme i Mogenstrup Grundejerforening. Status

på dette projekt er, at der vistnok er etableret en selvstændig

grundejerforening på Stejlehøjen. På Brinken 3 afventer de (vist nok) et

udspil fra kommunen. Så vidt vides, er der endnu ikke etableret en

grundejerforening der.

Også sidste år startede bestyrelsesarbejdet lidt akavet, da

generalforsamlingen blev nødt til at udpege medlemmer til bestyrelsen. På

grund af flere ting er det først her på det seneste blevet klart, hvem der er

formand for Kirsebærhaven og dermed er udpeget som repræsentant i

bestyrelsen.

Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder og en masse små-møder, foruden en del

vandren rundt i området, så vi har i den forgangne år haft mange aktiviteter

i vores sparsomme fritid.

Jeg vil benytte lejligheden til at præsentere bestyrelsen:

Jørgen, Steen, Henrik, Gitte, Finn, Lars, John, Kim, Lone,

Kirsebærhaven (v/Svend).

Af overordnede ”politiske” ting vil jeg nævne at bestyrelsen har deltaget i:

Kommunebetalt seminar på Smålandshavet for Ildsjæle i lokalsamfundet,

hvor andre lokale foreningsrødder udvekslede erfaringer.

www.mogenstrupgf.dk


Formøde til stiftelse af Lokalråd Fladså.

Kort fortalt går det ud på, at Næstved Kommune vil have oprettet lokalråd i

hele kommunen. Bestyrelsen har besluttet at sende en repræsentant til

den stiftende generalforsamling, der afholdes den 6. april 2010.

Medlemsliste.

Foreningscentralen, som bestyrelsen har hyret til at sende opkrævninger

(og rykkere) på kontingent ud, har udført arbejdet tilfredsstillende i det

forgangne år.

Det er stadig kassereren, der er administrator på medlemslisten og jeg vil

gerne gentage, at det kun er i specielle tilfælde, at medlemmer kan få

ændret ordlyden på deres indbetalingskort.

Vores bank-forbindelse hedder stadig DIBA.

Vi har – i det forgangne år – haft et enkelt statusmøde med vores advokat

Lars Urup på hans kontor. Ellers har kassereren klaret forretningen via

telefonen.

Forretningsorden

Bestyrelsen har justeret forretningsordenen således, at vi nu kan invitere

vores samboer med på den årlige julefrokost. Ordlyden er endnu ikke

blevet godkendt på bestyrelsesmøde, men så snart det er sket, kan I finde

forretningsordenen på vores hjemmeside.

Nyt center på Lovvej

Vores frygt for trafikale problemer ved det nye center (Mogenstrup

Nanocenter) har måske vist sig at være ubegrundede. Vi har i hvert fald

ikke haft nogen henvendelser fra de omkringboende herom. Derimod har

vi fået flere henvendelser om forholdene på stien der forbinder Åvænget

med Lovvej. Nedfaldne bær sviner på stien og tiltrækker hvepse mv. Her

har vi lovet at rette henvendelse til naboerne til stien om at beskære

beplantningen.

Hjemmesiden

På hjemmesiden forsøger vi at lægge flest mulige relevante informationer

ud. Vi vil gerne atter opfordre til at I kommer med ønsker og inspiration til,

hvad der kan komme på siden.

Ny gartneraftale

Den 5-årige aftale Mogenstrup Grundejerforening havde med Heino

Vistisen udløb med årets udgang 2009.

Bestyrelsen har derfor gjort et stort arbejde med at få gennemgået

området og har fået afklaret, hvad det egentlig er, vores gartner skal lave.

Dette er blevet nedfældet på papir og markeret på kort over området.

www.mogenstrupgf.dk


Vi har målt op. Alle stier er blevet målt op med målerhjul. Hække,

buskadser, krat mv. er blevet vurderet og dannede baggrund for det

udbudsmateriale, som fire gartnere bød på.

Efter to forhandlingsrunder, hvor arbejdet blev præciseret og prisen

forhandlet, valgte vi Lars Røhrmann som vores nye gartner. Lars blev

præsenteret på et informationsmøde, som vi holdt i Kirsebærhavens

Fælleshus. Her var ca. 40 medlemmer mødt op på trods af sne og is på

vejene.

Et enkelt punkt vil jeg lige påpege. Med hensyn til ”firkanterne”, så skal

Lars Røhrmann kun slå græs på disse. Dette betyder, at den beplantning

der iøvrigt forefindes, skal vedligeholdes af de omkringboende. Netop

denne beplantning har vi fået en henvendelse fra kommunen omkring.

Kommunen kan ikke komme til at rydde sne og feje på grund af

udhængende træer.

Snerydning

Den værste vinter i 14 år ramte os som en overraskelse. Igen er der blevet

ryddet sne efter de kommale retningslinjer, som Mogenstrup

Grundejerforening ikke kan ændre på. Vi har fået rigtig mange

henvendelser om manglende snerydning, men vi kan kun gøre som andre

borgere kan, nemlig at rette henvendelse til kommunen. Vi henstiller til, at

man selv kontakter kommunen herom.

Bestyrelsen har stadig en stor opgave i at få rettet kommunens prioriteter

op.

Skt. Hans

Igen i år, fik vi stablet en velbesøgt Sankt Hans aften på benene. Peter fik

igen scoret nogle tilhængere af rollespil og fik malet en hel del arme. Der

var stadig kø ved ansigtsmalingen, da bålet var brændt ned.

Bålpladsen

Bålpladsen er en øm tå.... Bestyrelsen fik ikke rettet op på betonkanterne

inden der var blevet placeres et gammelt hundehus bestående af

trykimprægneret træ, i bålet.

Det blev foreslået at man kunne opsætte et skilt med ”henkastning af affald

forbudt”.

Det kan ikke være meningen, at bestyrelsen skal bruge kræfter på at rydde

folks affald væk. Bestyrelsen er ikke viceværter og alle forventer at

fællesarealerne efterlades i den stand de var i, da man kom.

Bestyrelsen har et åbent punkt med at få aftalt med kommunen, hvilke

affaldsstativer der skal tømmes jævnligt. Det er ikke rart med overfyldte

affaldssække og –spande i sommervarmen.

www.mogenstrupgf.dk


Julearrangement

Kim og Lars tog initiativ til at Mogenstrup Grundejerforening fik stillet et

juletræ op ved det nye center. Gitte fik sin arbejdsgiver til at sponsorere

lyskæder og disse blev sat op og lyste i hele perioden – uden hærværk

denne gang. De øvrige butikker i ”centeret” sponsorerede lidt til ganen til

de voksne og lidt slik til børnene på ”tændingsdagen”.

Asfalt

Der er blevet lagt ny belægning på Brinken og Svalehøjen. Lars var

kommunens inspirator og det lykkedes kommunen at finde penge til at få

lagt det sidste lag asfalt på Svalehøjen, selvom denne var glemt ved

overgangen til den store kommune. Brinkens slidlag var en del af

kontrakten med leverandøren allerede, men var aldrig blevet effektueret af

kommunen.

Trailerfon

Trailerordningen fortsætter med at være en succes.

Finn har endnu et år bestyret trailerfonen. Vi har ikke været udsat for

havarier i den forgangne år, men jeg vil alligevel lige huske Jer på, at det

er kr. 500,-, såfremt uheldet skulle være ude.

Trailerfonens nummer er iøvrigt 22 53 24 68

Flagstænger med flag kan også lånes via trailerfonen.

Hunde-efterladenskaber

Vi har fået en henvendelse fra et medlem på Toften, der er frustreret og

ked af, at hunde besørger i deres indkørsel. Vis hensyn og fjern

efterladenskaberne, ikke kun på Toften, men overalt, hvor hundenes hømhøm’er

kan blive trådt på og er til gene for andre.

Fremtid for MGF

Gartneraftale med hækrydning skal sættes i omdrejninger.

Afklaring med Næstved Kommune omkring vedligehold af vejarealer – her

tænker jeg på klipning af skråninger, bomme, straldespande og

vejbelægninger (SF-steen, der er væltet).

Så..... bestyrelsen går – også i år – en spændende fremtid med mange

udfordringer i møde.

Afslutning

Jeg vil gerne til slut sige tak til bestyrelsen for arbejdet I har udført i året

der gik.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

www.mogenstrupgf.dk


4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5. Revideret regnskab 2009

Kasserer Henrik Christensen fremlagde regnskabet for 2009 og

gennemgik derefter de enkelte punkter.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

6. Budget 2010, herunder fastsættelse af kontingent

Kasserer Henrik Christensen fremlagde budgettet som foreslået i

indkaldelsen af 18.02.2010.

Ved en foreslået kontingentforhøjelse til kr. 1.250 pr. husstand ville

indtægterne blive på kr. 601.250.

Som største nye post kom udgifter til etablering af legeplads i Mogenstrup.

En anden ny post er udgifter til ”Grøn Dag”. Lars fremlægger forslag om at

etablere en årlig Grøn Dag, for at gøre Mogenstrup en renere og mere

indbydende by at bo i. Tanken er, at vi alle vil samles og deltage i at rydde

op, samle affald etc. (ikke gartner-arbejde). Da forslaget ikke møder

modstand, besluttes det at arbejde videre med det og efterfølgende

invitere (ved en skrivelse) alle til at deltage.

Legeplads

Gitte fremlagde planerne omkring etablering af ny sponsor-legeplads, som

ifølge budgettet ville koste hver husstand kr. 123 det første år og kr. 67 de

efterfølgende 6 år, som kontrakten varede.

På spørgsmål omkring udgifter til forsikring, har Jørgen undersøgt med

grundejerforeningens forsikringsselskab, og det vil koste ialt ca. kr. 200 pr.

år at forsikre en legeplads.

Der hersker herefter en del forvirring omkring kontingentforhøjelse /

legeplads. Henrik uddyber, at det ikke kun er legepladsen, som er årsagen

til kontingentforhøjelse. Også det faktum, at vi har kørt med underskud de

sidste par år og dermed tærer på egenkapitalen, spiller ind.

Der er en del uvilje mod en legeplads i Mogenstrup. Nogle mener at det vil

give for meget støj på fredelige arealer, nogle mener at det er for dyrt og

andre igen mener, at ”man” da bare kan benytte skolens og børnehavens

legepladser udenfor åbningstid.....

Alt i alt, er der ikke stemning for en legeplads blandt de fremmødte. Da

denne er en del af bestyrelsens budget for 2010, vil budgettet ikke kunne

godkendes ved en afstemning. Lars gennemgår vedtægterne, der giver

mulighed for en ændring af budgettet, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer

for en sådan ændring. Heri erklærer Marianne sig enig.

Bestyrelsen udsætter herefter generalforsamlingen i ca. 10 minutter for at

konferere.

www.mogenstrupgf.dk


Mødet genoptages, og det bliver foreslået at der stemmes om at

fremlægge et revideret budget for 2010. Stemmerne afgives og udfaldet er

Forslaget er vedtaget.

42 stemmer for

2 stemmer imod

1 stemme ved ikke

Herefter fremlægges nyt budget for 2010, hvor kontingentet fastsættes til

kr. 1.100 pr. husstand og udgifterne til legeplads udgår.

Det reviderede budget fremlægges til afstemning. Stemmerne afgives og

udfaldet er

37 stemmer for

8 stemmer imod

Budgettet er herefter godkendt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Følgende valg blev godkendt:

Nyvalg

Anita Rye Sørensen 2 år

Genvalg

Jørgen Stange Jensen 2 år

Henrik Christensen 2 år

Finn Christensen 2 år

John Michaelsen 2 år

Lone Aagaard Petersen 2 år

Valgt i 2009 og fortsætter

Steen Mygind

Lars Slot

Kim skov

Gitte Hansen

Suppleant

Heidi Kubiak 2 år

8. Valg af revisor og suppleanter

Følgende valg blev godkendt:

Revisor, genvalg

Christian Gislinge 2 år

www.mogenstrupgf.dk


Suppleant valgt i 2009

Henning Neerup Rasmussen

9. Eventuelt

Der blev udtrykt utilfredshed omkring ukrudtsbekæmpelse ved sprøjtning,

som også havde angrebet haver. Jørgen forsikrede, at den nye gartner

ikke anvender kemi, men ”mekanisk” bekæmpelse af ukrudt.

I forbindelse med den forestående fjernelse af hække oplyste Jørgen, at

de berørte grundejere vil blive orienteret før der fjernes noget. Det vil blive

indkaldt til møder herom i Marts og April.

Formanden sluttede med at takke Marianne som ordstyrer og takkede for et godt møde.

Mødet sluttede ca. 22.30.

Gitte Hansen Marianne Bonne

Referent Ordstyrer

www.mogenstrupgf.dk

More magazines by this user
Similar magazines