Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI) - DDA Samfund ...

samfund.dda.dk

Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI) - DDA Samfund ...

Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en

beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står

i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de

klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde

er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau.

Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte

variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort

og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved

alfabetiske variable.

Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne

er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte

kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen

respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for

procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være

absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en

smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning.

Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set

bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk

"uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for

procentberegningen, er anført nederst som den procentdel,

dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De

udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum,

mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien

ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den

procentvise fordeling af 'substantielle' svar.

Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori

det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske

respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal

angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme

i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive,

at ingen respondenter faldt i denne kategori.

Sekundær analyse

----------------

Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data

Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at

forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi

DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere

dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller

fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest.

Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger

altid hos den, der foretager den sekundære analyse.

STANDARD STUDIEBESKRIVELSE

--------------------------

Titel: Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), baseline,

More magazines by this user
Similar magazines